MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT/-PROTOKOLL"

Transkript

1 Institutt for psykologi Arkivref: 2012/1827 TDA006 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Ingunn Skre/ Trine Dahl Krane Møtedato: oktober 2013 Til stede: UiO: Kjetil Sundet, Jørund Støre Bergrem, Birgitte Bøgh-Olsen, NTNU: Magne Arve Flaten, Karl Henry Jacobsen, Tore Amundsen, UiB: Inger Hilde Nordhus, Ove Borge, Jarle Eid, Arild Mellesdal, Odd E. Havik, Kariane T. Westrheim, UiT: Ingunn Skre, John Vegard Bjørklund, Bertil Bjerkan, Jan Rosenvinge, Trine Dahl Krane Studentrepresentanter: Maiken Tingvold Psykologforeningen: Anders Skuterud, Ole Tunold, Tor Levin Hofgaard, UHR: Tor Rynning Torp Forfall: Ragna Valen, Anne Inger Helmen Borge SAKSLISTE Kommentarer til sakslista: det er ønskelig å samle saker fra de ulike institusjonene. Saker til eventuelt: Psykologforeningen: Hvem har observatørstatus på vegne av Psykologiforbundet? UHR: Kompetansekrav i profesjonsutdanninger. Invitasjon til innspill til UHR. Sak NPP Referat fra møtet i NPP Referatet fra vårmøtet i NPP godkjennes uten ytterligere kommentarer. Sak NPP Søknad fra Bjørknes Høyskole om godkjenning av årsstudium i psykologi som opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet i psykologi ved UiB og UiT. Muntlig orientering ved John Vegard Bjørklund. Kort gjennomgang av historikk samt informasjon om nytt vedtak fra UiT. Etter revidert studieplan fra Bjørknes Høyskole ble saken behandlet på ny i programstyret ved IPS hvor søknaden ble godkjent. Årsstudium i psykologi fra Bjørknes Høyskole godkjennes etter nytt vedtak som opptaksgrunnlag for profesjonsstudium i psykologi ved UiT. UiB kommenterer at det kan være mulig for dem å se på saken på ny. Konklusjon: UiT og UiB møtes for å drøfte opptaksordning/opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet. UiT koordinerer dette. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 NB! UiO søker om å gjøre om årsstudiet i psykologi til en årsenhet. Ved neste møte er det ønskelig med orientering om årsstudiene ved de ulike institusjonene. Det skal settes av god til denne saken. Sak NPP Kjønn/minoritetsrepresentasjon på psykologiutdanningene. Muntlig orientering ved Jørund Støre Bergrem. Det er hentet inn tall fra BA og MA i tillegg til tallene på profesjonsstudiet. Statistikkene viser at lav andel menn er en gjennomgående trend som gjelder alle studieprogrammene våre. PowerPoint presentasjonen Bergrem gjennomgikk vil bli sendt til sekretariatet ved NPP. Konklusjon: Rådet ber UiO komme med forslag til hvordan denne saken skal tas videre som orienteringssak til neste NPP møte, før saken så tas videre som vedtakssak på høstmøtet UiB påtar seg ansvar for å legge frem sak angående minoritetsspørsmålet, og vil samarbeide med UiO om å forberede saken til høstmøtet Sak NPP Psykologi og livsvitenskapssatsninger Muntlig orientering ved Kjetil Sundet. Dette er en viktig utfordring ved UiO, kanskje gjelder det andre læresteder? Saken omhandler nytt bygg i forbindelse med omorganisering av tradisjonelle mat-nat fag, og det oppleves som en utfordring å bli tatt med i betraktning for Psykologisk institutt ved UiO. Dette kun til orientering og for å høre om det finnes noen lignende ved andre læresteder. NTNU orienterer om mulighet for omorganisering og flytting til en ny campus. Det foregår en utredning av dette. Det tenkes stort, på universitetets samfunnsoppdrag, internasjonalisering og attraktivitet for studentene. Konklusjon: UiO tar saken opp igjen i NPP dersom det viser seg å være aktuelt. Sak NPP Ny organisering av helse- og sosialområdene i UHR Muntlig orientering ved Tor Rynning Torp. Der er økt krav til tverrprofesjonalitet og tverrfaglighet. En arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til ny struktur ledet av Arnfinn Sundsfjord, dekan ved Helsefak ved UiT. I korte trekk foreslår arbeidsgruppa at det opprettes en stor arena hvor alle fagområdene er representert, og at fagrådene og profesjonsrådene fortsetter i stor grad som før. Forslaget behandles i UHR sitt styre 15. oktober Konklusjon: Saken vil bli sendt på høring etter behandling i UHR sitt styre. Trolig vil saken bli sendt på sirkulasjon i NPP da frist for høring mest sannsynlig vil være før neste vårmøte i NPP. UiT videresender når de mottar høringen fra UHR. Sak NPP Finansering av grunnutdanningen i helse- og sosialfag Muntlig orientering ved Tor Rynning Torp. Dette er en stor sak som pågår i UHR og det skal settes ned en arbeidsgruppe som kan si noe om dette, gjerne i forhold til samspillsmeldinga. UiB sender over det de har angående logopedisaken til UHR. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Konklusjon: UHR ønsker forslag fra rådet til representant fra NPP som kan sitte i arbeidsgruppa. UHR sender ut en henvendelse i løpet av de nærmeste ukene som sekretariatet ved NPP videresender til medlemmene i rådet. Sak NPP Profesjonsstudiet som mer enn klinisk utdannelse utvikling av profesjonsstudiet for å svare på samfunnsutfordringer Muntlig orientering ved Psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard. Helsetilsynet påpeker at psykologene forstår sin rolle som helsepersonell for dårlig i forhold til hva de forventer, også tatt i betraktning det samfunnsoppdraget de har. Psykologforeningene opplever at psykologene utdannes som klinikere, mens rollene i virkeligheten kanskje er mer i motsatt retning. Det er derfor ønskelig å løfte dette inn i rådet for å høre hvordan de ulike universitetene tenker omkring dette. Hvordan forstås samfunnsmandatet av universitetene? Konklusjon: Helsetilsynet legger ut sine saker på sine nettsider, også tilsynsrapporter som inkluderer psykologer. Psykologforeningen ber om at alle institusjonene har oppmerksomhet om hva som skrives i disse med tanke på tilbakemeldinger hva angår psykologer. Det kan være aktuelle tilbakemeldinger som bør tas opp som tema i utdanningen. Sak NPP Lederkompetanse og posisjon som nødvendig forutsetning for å påvirke utforming og innhold i tjenestetilbud. Muntlig orientering ved Ole Tunold, Psykologforeningen. Ønsker å invitere rådets medlemmer til refleksjon om tema. Det er tre gode grunner til dette: 1)Definitorisk makt i utforming av tilbud at helsetjenester, 2) Embetsverket og departementet har svært få psykologer, 3) Psykologer kan være ledere også innen for ikke typiske helseområder, de burde egne seg godt som ledere. Konklusjon: Det er ikke ønskelig eller nødvendig med studiepoeng i ledelse, men fokus og oppmerksomhet i utdanningen om at psykologer kan være ledere. De ulike lærestedene tar tema videre til diskusjon. Sak NPP Forbedringsmuligheter ved nyutdannede psykologers kompetanse i journalføring og offentlig regelverk Muntlig orientering ved Anders Skuterud, Psykologforeningen. Det kommer fremdeles tilbakemeldinger på for dårlige journaler fra Helsetilsynet og fra ledere ved ulike institusjoner. Det viser seg at psykologene er usikker på sin rolle. Har institusjonene godt nok grep på veilederne? Konklusjon: Forslag til tiltak er at veiledningskontrakter gjennomgås, slik kan veilederne evalueres i forhold til kravene som står i kontrakten. NPF tar saken videre. Sak NPP Psykologforeningens spesialistutdanning forslag til ny struktur og fortsatt fokus på sømløs overgang fra profesjonsstudiet til spesialisering Muntlig orientering ved Tor Levin Hofgaard, Psykologforeningen. Ny struktur for utdanningene i psykologi skal svare på samfunnsbehov. Det en stor grad av modulorganisering i utdanningen, moduler som er obligatoriske og frivillige, noe som gir økt frihet men også større forskjell på hva de har i forhold til fordypningskompetanse. Burde utdanningene i økende grad ta til seg dette? For eksempel fordypning i klinisk voksenpsykologi. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 Konklusjon: De ulike lærestedene tar tema videre til sine læresteder for videre diskusjon og refleksjon. Sak NPP Orientering om emneinnhold i ny MA-Psykologi ved UiB Brev fra UiB til de andre lærestedene om muligheter for samarbeid mellom masterprogrammene. Konklusjon: Det er ønskelig med konkret tilbakemelding på brevet som sendes fra UiB til de andre lærestedene. Sak NPP Bytte av studiested under studiene Studentene søker av og til om innpassing av emner fra studier fra de andre lærestedene. Ved NTNU blir det svært vanskelig å innpasse emner inn i profesjonsstudiet i og med at det er klinisk praksis allerede i første semester. Det er viktig for studentene at det er tydelighet i studieplanen. Hvert studiested har rett til å lage sin studieplan. Det følger ingen rettigheter for studentene ang innpassing, de må søke det aktuelle studiestedet og følge de vedtak som gjøres i forhold til innpassing, Konklusjon: Det burde orienteres om mulighet og begrensninger om innpassing av emner for profesjonsstudiene ved de ulike lærestedene i studieplanene til studentene. I praksis kan det være svært vanskelig å gjøre innpassinger for studenter på profesjonsstudier i psykologi, og de ulike lærestedene bes vurdere hvordan man best kan informere om dette til studentene. Sak NPP Skikkethetskrav til opptak til profesjonsstudiet i psykologi Egnethet kan være et bedre begrep på denne saken enn skikkethet. Alle skal ha rettighet til utdanning, men hvor langt skal man legge til rette for utdanning? Fri rett til utdanning og helselovens krav til skikkethet og forsvarlighet. Disse må vurderes opp mot hverandre. Videre ble det nevnt at forskriftene for politiattest ikke omfatter alle forhold som kan føre til senere bortfall av autorisasjon. Konklusjon: Det er ønskelig å fortsette arbeide med forskriftene til Universitets- og høgskoleloven når det gjelder hvilke lovbrudd politiattest skal omfatte. UiT tar ansvar for saksforberedelse. Sak NPP Godkjenning av praksis for utenlandske søkere som har fått godkjent deler av utdanningen sin av SAK(statens autorisasjonskontor for helsepersonell) UiO informerer om at de er rådgivende organ for SAK, og at de opplever at SAK i økende grad rødfører seg med UiO. Det er svært mange saker i året. Kanskje bør det opprettes et nasjonalt rådgivningsorgan for handtere den økende mengden søknader. Konklusjon: Denne saken tas videre til neste møte. UiO og UIB forbereder en sak på dette. UiO sender et utkast til UiB. Sak NPP Fastere avtaler for utveksling av praksisplasser UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Dette gjelder studenter som skal i hovedpraksis særlig fra UiB til Oslo. UiB har en dialog med Helse Vest om at det bør ble en endring, per i dag betaler de for praksis. UiO orienter om en god ordning som nå eksisterer, hvor praksis dekkes av helseforetakene, slik det også er for medisinerstudentene. UiO betaler svært lite for praksis. Det er viktig å ha en god relasjon til praksisstedene. UiO er derfor svært lite interesserte i åpne for samarbeid med UiB om praksisplasser. UiO kan ikke nekte praksisplassene å gjøre som de vil, men ønsker ikke at vi på universitetetsnivå skal samarbeide om dem. Konklusjon: Saken tas videre på møtet våren 2014 på Gardemoen. UiB tar ansvar for saksforberedelsene. Sak NPP Prosjekt: Kvalitet i praksisstudier Muntlig orientering ved Tor Rynning Torp. Konklusjon: UHR vil komme tilbake til denne saken på et senere tidspunkt. Sak NPP Nettverk for utdanningsforsking Dannelse av et nettverk om utdanningsforskning. Vet vi egentlig hva som er god utdanning? Er det interesse for å danne et nettverk? Trine Grønn skal ta denne saken, det kommer en henvendelse fra UHR til rådet på dette. Sak NPP Nasjonale retningslinjer for professorkompetanse i psykologi. UHR har til nå avventet å legge de vedtatte retningslinjene for vurdering av professorkompetanse i psykologi på nett, samt distribuere disse videre, da det var usikkerhet rundt noen punkter. Etter en ny vurdering av UHR vil de likevel bruke retningslinjene som rådet har vedtatt på vårmøtet i NPP 4. april 2013, og legge disse ut på nettsidene sine. Sak NPP Rutiner for saksbehandlingen knyttet til søknad om professoropprykk Muntlig orientering ved Birgitte Bøgh-Olsen. Dokumentet er allerede godkjent av alle de fire universitetene.hvert universitetet har ansvar for to år om gangen. I år viser det seg at det kun er søkere fra UiO og NTNU. UiO tar derfor ledelsen for koordinering for 2013 og Sak NPP Publiseringsutvalget Muntlig orientering ved Magne Arve Flagen, NTNU. Det har vært en prosess med å nominere flere tidsskrift til nivå II. I det siste har det skjedd en kraftig rydding av tidsskrift på de ulike nivåene, slik at antall på nivå II er blitt halvert. UHR har begynt å håndtere ganske strengt den faglige tilhørigheten for tidsskrift de mener er feilaktig registrert på psykologi. På tross av motargumenter fra psykologi opprettholder UHR sine vedtak. Psykologi har derfor sendt inn en liste på tidsskrift til UHR som bes flyttes over til psykologi. Konklusjon: Det er gledelig at systemet (Cristin) skal evalueres, og tilbakemelding fra UHR avventes. Sak NPP Nasjonalt nettverk for psykologisk internklinikker UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

6 Muntlig orientering ved UiB. Konklusjon: UiT tar initiativ for at det arrangeres et lunsj til lunsjseminar/en klinikkdag høsten 2014 eller våren Gjerne med deltakelse av en ekstern inspirator. Psykologforeningen ønsker også en invitasjon. Sak NPP Nasjonalt program for yngre forskningsledere (YFL) - status og mulige veier videre Muntlig orientering ved Inger Hilde Nordhus, UiB. Det er ønskelig med et oppsummeringsmøte i februar 2014, hvor alle mentorene inviteres til å delta for å høre også deres erfaringene. Det skal være et møte for styringsgruppa og mentorene. Videre ser man på muligheten for å arrangere en EU tur, med fokus på de som ønsker å søke EU-midler i Hvilke tanker har rådet om å videreføre programmet? Er det ettervekst til å kjøre dette annethvert år? Kanskje hvert tredje år er mer naturlig? Bør det arrangeres en nasjonal konferanse i 2015? Hvordan sikre at kunnskapen kommer tilbake til miljøene deltakerne tilhører. Kunnskapsdeling i etterkant? Kunne det også i fremtiden være mulig å tenke kobling mellom forskning og utdanning også inn her? UiO orienterer om at alle deres deltakere i YFL har fått tildelt hver sin universitetsstipendiat. Konklusjon: Styringsgruppen får i oppdrag å utarbeide en søknad om midler til videreføring av programmet til KD, som inkluderer stipendiater. Kanskje bør man undersøke hvor det bør søkes om midler først. UiB tar saken videre. Sak NPP Planene for forskerlinjer ved UiT Norges arktiske universitet Muntlig orientering ved Jan Rosenvinge, prodekan for forskerutdanning ved Helsefak, UiT. Ved Uit foregår en prosess hvor en ser på mulighetene for å etablere forskerutdanning for flere utdanninger enn medisin, men UiT kan ikke lage en forskerlinje kun for UiT, det er viktig å ha med de andre universitetene. Det er ønskelig at det går en søknad til KD i Bør den være samlet for alle miljøene eller kun fra psykologimiljøet? Søknaden bør uansett forankres i de nasjonale fagforaene. Konklusjon: UiT utarbeider et saksfremlegg om forskerlinje som hvert lærested tar opp til vurdering i sine organisasjoner. Sak NPP Videreføring av dobbelkompetanse-utdanningen i psykologi Muntlig orientering ved Odd E. Havik, UiB. Hvordan tenker rådet at deres oppgave skal være fremover. Er det interesse for å gå videre med en søknad felles fra universitetene til KD? Konklusjon: Rådet ber ledelsen av DK til å skrive et utkast til brev som skal gå til KD og som viser NPP sin støtte til videreføring. Psykologforeningen ønsker å bli med på dette. Sak NPP Møteplan NPP vår og høst 2014 Innstilling til vedtak: Forslag til dato for dagsmøte våren 2014 på Gardemoen: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

7 28. mars eller 3. april Forslag til dato for todagers høstmøte: eller oktober 2014 Sted må diskuteres på møtet. Endelig vedtak: Dagsmøte 2014: fredag 3. april 2014 på Gardemoen. Todagersmøte: oktober. Sted avtales nærmere. UiT lager prisoverslag til noen foreslåtte steder. Alle medlemmene må sjekke dato for høstferien for 2014 dersom det kan være vanskelig å møte da. Sak eventuelt: UiT sender forespørsel til Psykologiforbundet og ber de avklare om det er de eller studentene som møter som møter på vegne av Psykologiforbundet. Det er enighet i rådet om at Psykologiforbundet har observatørstatus i NPP. Kompetansekrav i profesjonsutdanninger, UHR: Det er nødvendig med tilbakemelding fra de ulike lærestedene innen 15. oktober på mailen som vil bli send ut. NPP sender over Nasjonale regler for psykologutdanningen, samt EUROPSY som innspill til UHR sin arbeidsgruppe (se vedlegg). UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer.

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/4731 ESK004 Dato: 02.10.2014 Referat Til: Det nasjonale utdanningsmøte i medisin Møtetid: 10.oktober 2014 kl.08.30 15.30 Møtested: MH bygget, rom U7.220

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 12.03.2013 Referat fra møte 2. november 2012 Tid: 2. november 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tilstede: Stig A. Slørdahl

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte i arbeidsutvalget Tid: 20. April 2012 kl. 09.00-13.00 Utkast 25.04.2012 Sted: Park Inn Gardermoen Tilstede: Siv Mørkved

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

,z UNIVERSITETET I OSLO

,z UNIVERSITETET I OSLO 0,z UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Til adressater i henhold til vedlagt liste Universitets- og høgskolerådet > Q i Z) wto > I _ 0R Saksnr. QO S j Dok.nr. Dato : 22.01.2008 Deres ref.:

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 6/11 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 83/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (5/11)./. Referat

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer