MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE"

Transkript

1 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker: MØTEINNKALLING 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka Sak vedrørende Budsjettregulering nr 2 vil bli ettersendt. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 171/09 09/972 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /09 09/593 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, GNR 81 SØR-FORSÅ UTMARKSLAG 173/09 09/806 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 108/4 KARIN OG SEVERIN ØVERLI 174/09 09/896 GEBYRER FOR MATRIKKELFØRINGER OG FRISTFORLENGELSE FOR OPPMÅLINGS- FORRETNINGER I IBESTAD KOMMUNE 175/09 09/298 ORGANISASJONSENDRING /09 09/955 KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM - UTREDNING AV UTGIFTSUTJEVNINGSSYSTEMET

2 177/09 09/365 FRAMTIDIG SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR I IBESTAD KOMMUNE 178/09 09/709 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN Hamnvik, Marit Johansen ordfører

3 Sak 171/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Saksbehandler: Bjørg Frantzen Steen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/972 Saksnr.: Utvalg Møtedato 171/09 Formannskap Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra møte foreligger til godkjenning. Saksutredning: Side 3 av 39

4 Sak 172/09 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, GNR 81 SØR-FORSÅ UTMARKSLAG Saksbehandler: Johan-Harald Gamnes Arkiv: G/BNR GNR 81 Arkivsaksnr.: 09/593 Saksnr.: Utvalg Møtedato 172/09 Formannskap Rådmannens innstilling: Klagen er behandlet etter Plan- og bygningslovens 15 og Forvaltningslovens 34. Klagen inneholder ikke nye opplysninger som gjør at vedtaket gjøres om. Vedtaket opprettholdes, saken oversendes Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. Vedlegg: 1) Klage datert ) Samlet saksfremstilling formannskapsmøte ) Kart og bilder Saksutredning: Lovbehandling: Plan- og bygningsloven Type behandling: Klage etter Pbl 15 Tiltakshaver: Sør-Forså Utmarkslag Kort orientering: Sør-Forså Utmarkslag anker/klager i brev datert på vedtak gjort i formannskapsmøte den , sak nr 161/09. Klagen er kommet inn innen klagefristens utløp, og behandles således etter Plan- og bygningslovens 15 og Forvaltningslovens 34. Kort oppsummert føler klager seg urettferdig behandlet, har to merknader til opprinnelig saksutredning og har tre nye argumenter til søknaden. Vurdering klage: Urettferdig behandling: Klager føler seg urettferdig behandlet ut fra hva som har vært praksis gjennom mange år når det gjelder bygging av vei i utmark. Dette er ikke urimelig, ettersom det har vært bygd en god del veier i utmarken, spesielt på Rolløya. For kommunen som forvaltningsorgan er det av denne grunn kanskje ekstra viktig å se på konsekvensene av det som tillates, og vurdere langtidsvirkningene ut fra et helhetlig perspektiv. For øvrig er det en stadig økende nasjonalt fokus på å bevare naturen som ressurs for friluftsliv. I stortingsmelding 26, er det påpekt at kommunenes planansvar innebærer at de også skal ivareta nasjonale og viktige regionale interesser i planleggingen, der miljøkvaliteter i landskapet søkes bevart. Vi anser at endringer i samfunnet og nasjonale Side 4 av 39

5 Sak 172/09 retningslinjer gjennom tiden er endret/innskjerpet i en slik grad at tiltaket ikke er utsatt for usaklig forskjellsbehandling. Kommentarer til saksframlegg: Hålogaland Kraft har kraftlinjer i området som det må tas hensyn til ved en eventuell veibygging Setningen i opprinnelig saksfremlegg var ment, og oppfattes fortsatt som ren informasjon basert på tilbakemelding fra Hålogaland Kraft. Setninger var ikke ment som et argument hverken for eller mot utbygging. eventuell veibygging vil derfor også medføre tilrettelegging for økt motorferdsel på vannet. Klager påpeker at det som er av motorferdsel på vannet i dag er minimal. Ettersom veien ikke går helt frem til vannkanten, og at veien er planlagt stengt med bom, så trenger selvfølgelig ikke motorisert ferdsel på vannet bli et problem. Rådmannen vil likevel bemerke at det er fokusert på at en legger til rette for økt ferdsel, hva som på kort og lang sikt faktisk vil skje, er vanskelig å si med sikkerhet. Nye argumenter: 1) Gammel vei. På gamle kart er det inntegnet en vei ved navn Hallevikveien i samme område. Selvfølgelig er ikke dette en vei etter dagens definisjon av vei. Dette er en trase som ble brukt i forbindelse med kjøring av ved og torv, samt til og fra Skipsvannet ifm bærplukking, fisking, turer og annen transport. Så på mange måter kan en vel si at vi ved å forlenge veien bare oppdaterer en gammel ferdselsåre til dagens standard. I dag fremstår dette som en ordinær sti i terrenget, veibegrepet stammer fra gammelt av, og er videreført på kartene. Slik terrenget fremstår i dag, vil en veibygging fremstå som utbygging av nesten urørt terreng. Se bilder i vedlegg 3. 2) Transport av ved. En forlengelse av veien vil øke og forenkle mulighetene for uttak av ved. Fremkjøring av ved til vei vinterstid med scooter for videretransport sommerstid vil forenkle uttak av skog. En slik forenkling vil også kunne gjøre det mer attraktivt å produsere ved for salg, noe som enkelte av oss ser på som en høyst realistisk tanke. Forenklet transport vil være med på å muliggjøre dette. En forlengelse av veien vil nok som klager påpeker forenkle uttak av ved i området. Ut fra befaring er det vurdert til å være begrenset hvor mye ved som kan tas ut i området, ut over litt til privat brensel. Terrenget består i hovedsak av en blanding av myrer og oppstikkende avrundede bergknauser med spredt fjellbjørk og furu. Mulighetene for uttak av ved for salg er vurdert til å være svært begrenset ut fra samfunnsmessige interesser. 3) Allmenn bruk av veien. Dersom ønskelig vil også veien kunne være åpen for allmenn ferdsel. Dette mot en avgift. Det vil kunne lette adkomsten ifm bruk av naturen i dette området. I tillegg vil veien kunne være med på gjøre det enklere å starte aktivitet rettet mot turisme. Noe som absolutt burde være av interesse. Opprinnelig avslag var basert i ønske om å bevare naturen mest mulig uberørt og fri for motorisert ferdsel. Å bygge ned deler av naturen, for å lette adkomsten til denne, blir litt Side 5 av 39

6 Sak 172/09 underlig, og i strid med nasjonale ønsker og føringer. Eksisterende vei går allerede opp alle stigningene fra fylkesveien, terrenget videre der vei ønskes bygd er småkupert. Når det gjelder aktivitet rettet mot turisme, så er dette veldig generelt, og kan ikke nyttes som vektig argument så lenge det ikke foreligger konkrete planer der en kan vurdere de samfunnsmessige gevinster. På generell basis vil det være naturlig at allerede utbygde veinettverk nyttes til dette formålet inntil det foreligger mer konkrete planer. Til slutt tilføyer klager at forlengelse av veien vil være positivt for hytteeiere i området. Vi har forståelse for at det er ønskelig med vei nærmere hyttene i området. Men dersom dette er et fullverdig kriterium for å få godkjent veibygging i utmark, vil det være flere tilsvarende andre plasser som også har krav på å få bygget vei. En slik enkeltvis behandling vil kunne være svært uheldig, der hvert tiltak i seg selv ikke er så ille, men der summen av mange små tiltak over lang tid kan skape uønsket arealbruk i kommunen. Administrasjonen vurderer at klagen ikke inneholder nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtak gjort Side 6 av 39

7 Sak 173/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 108/4 KARIN OG SEVERIN ØVERLI Saksbehandler: Johan-Harald Gamnes Arkiv: G/BNR 108/4 Arkivsaksnr.: 09/806 Saksnr.: Utvalg Møtedato 173/09 Formannskap Rådmannens innstilling: I medhold av Plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i 1-8 for fradeling av tomt for fritidsbolig, fra eiendommen gnr 108 bnr 4 på Slettnes i Åndervåg. Ut fra en samlet vurdering anses ikke fordelene ved å gi dispensasjon for å være vesentlig større enn ulempene. En fradeling av hyttetomt vil gi en uønsket privatisering av strandsonen i et lite utbygd område. Området er vurdert for å være godt egnet til rasting, camping, bålkos etc., noe som vil kunne bli negativt berørt av en utbygging. Vedlegg: 1) Søknad om dispensasjon datert ) Foreløpig svar, brev datert ) Brev fra søker datert ) Oversiktskart/ bilder Saksutredning: Lovbehandling: Type søknad: Søker/ hjemmelsh.: Plan- og bygningsloven Søknad om dispensasjon fra PBL 1-8; Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. Karin og Severin Øverli Kort orientering: Hjemmelshavere av gnr 108 bnr 4 på Slettnes i Åndervåg, søker om dispensasjon fra Pbl 1-8`s forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen. Det søkes om dispensasjon for fradeling av tomt på ca 2,5da, som skal overdras til Lene-Marie Øverli og Stian Helgesen, som ønsker å bygge fritidsbolig på den. Fritidsboligen er planlagt plassert ca meter fra strandlinjen, på nedsiden av vei. Søker er gjennom brev datert gitt en foreløpig tilbakemelding på at tiltaket i utgangspunktet er i strid med bestemmelsene i Pbl, med forespørsel om det er aktuelt å vurdere alternativ plassering eller om søknaden ønskes opprettholdt som opprinnelig. Søker har i tilbakemelding i brev datert , og bekreftet at søknaden ønskes opprettholdt som opprinnelig. Side 7 av 39

8 Sak 173/09 Generelt: Søknaden er mottatt , dispensasjon behandles derfor etter ny Pbl. Søknad inneholder gamle paragrafhenvisninger, men innholdet i søknaden anses å oppfylle kravene i ny Pbl 19-1, og behandles derfor etter Pbl 19-2 ; Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Statlige planretningslinjer for differensiert strandsonepolitikk er under utarbeidelse, disse har vært ute på høring, men er fortsatt ikke vedtatt. Hensikten med retningslinjene er å forhindre uhelding bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, samtidig som det gjennom planlegging skal legges til rette for en bærekraftig lokal utvikling bygd på de ulike natur- og kulturgitte forhold langs kysten. En må altså gjennom planer vedta hvilke områder som er viktig for allmennheten og skal ha en streng forvaltning, og hvilke områder det er mulig å bygge ut nærmere sjøen enn 100-meter. Ibestad kommune har pr. i dag ingen gjeldende arealplan, arbeidet med utarbeidelse av arealplan er påbegynt. Berørte naboer er varslet, det er ikke kommet inn merknader til tiltaket. Søknaden har ikke vært sendt ut på høring, ettersom det innstilles på avslag på søknaden. Søknad: I utgangspunktet vil søknaden være i strid med bestemmelsene gitt i Plan- og bygningslovens Kommunen må derfor vurdere fordelene opp mot ulempene, og ut fra en helhetlig vurdering beslutte om det er grunnlag for å gi dispensasjon til fradeling av fritidstomt. Begrunnelser i søknad datert : 1) Arealplan: Området er i kommunens nåværende arealplan definert som LNF-område, og ligger i utmarka. I kommunens nye arealplan er hele dette området lagt ut til eventuell hyttebygging og vintersportsanlegg. Vi kan ut fra dette ikke se at søknaden vil komme i konflikt med kommunens arealplaner Vedrørende arealplan, så er det pr i dag ingen gjeldende plan for kommunen. Området har muligens vært foreslått til hyttebygging og vintersportsanlegg i forbindelse med folkemøter i innledning av arealplanarbeidet. Det er viktig å påpeke at pågående arbeider er i innledende fase, det er foreløpig ikke laget eller vedtatt planprogram for arealplanen. Det vil være feil å basere en dispensasjon på forslag til arealplan i så tidlig fase. En enkelt dispensasjon vil for øvrig gi føringer for behandling av tilsvarende saker. 2) Landbruksinteresser: Pr i dag er området nedenfor veien ikke benyttet av grunneierne, men hele Åndervåg har fra gammelt av felles beiterett i utmarka. Vi kan ikke se at bygging av fritidsbolig på den Side 8 av 39

9 Sak 173/09 planlagte tomta vil komme i konflikt med landbruk interesser eller jordloven slik situasjonen er i dag, og heller ikke dersom forslag til ny arealplan vedtas. At tiltaket ikke er i strid med annet lovverk eller private rettigheter er ikke dispensasjonsgrunnlag fra Plan- og bygningslovens ) Plassering på tomten/ tomtevalg: Området ovenfor veien er også vurdert som alternativ, men dette er svært myrlendt og vil medføre omfattende grøfting for å få en brukbar tomt. Dette vil igjen ødelegge det rike multelandet som i dag er ovenfor veien, og som hver sommer høstes av grunneiere og andre. På nersia av veien er det kun grantrær, bjørk og einer, og ikke like fruktbart som området ovenfor At det ikke finnes bedre alternative plasseringer på eiendommen er ikke dispensasjonsgrunnlag. 4) Plassering på tomten: Fritidsboligen er planlagt i overkant av tomten, og er trukket så langt opp mot veien som mulig. Det vil derved være god avstand ned mot sjøen, slik at den fri ferdsel for eventuelle turgåere eller andre ikke vil bli hindret. Avstand til sjøen og fri ferdsel vil bli vurdert senere i saksfremlegget. 5) Plassering Tomtevalget er fra vår side nøye vurdert, også ut fra landbrukets og allmennhetens interesse. Slik vi ser det, vil den omsøkte fradeling være til det beste, og den som vil utgjøre det minste inngrep i naturen på Slettnes. Om det ikke finnes bedre alternative plasseringer på eiendommen, er ikke dette dispensasjonsgrunnlag. Inngrepet vurderes senere i saksframlegget. Begrunnelser/tilføyelser i brev datert : 1) Nabovarsel: Alle naboer er varslet i henhold til bestemmelsene i 21-3, d.v.s samtlige grunneiere i Åndervåg. Disse er alle brukere av vår eiendom, ettersom utmarka kan benyttes til felles formål, med unntak av avvirkning av skog. Ingen av disse hadde noen innvendinger mot valg av tomt eller oppføring av fritidsbolig på tomta men uttrykte tvert om håp om at søknaden ville imøtekommes av kommunens side At ingen naboer har protestert er ikke dispensasjonsgrunnlag. Ut fra allmennhetens interesser må kommunen som planmyndighet vurdere konsekvensene langt ut over tilstøtende eiendommers interesser. 2) Avstand til sjøen: Selv om fritidsboligen er tenkt plassert innenfor 100-meterssonen, vil det fortsatt være ca 35 meter ned til fjæra/stranden. Avstand til sjøen og fri ferdsel vil bli vurdert senere i saksfremlegget. Side 9 av 39

10 Sak 173/09 3) Bruk av området: Pr. i dag er det slik at de fleste som går tur innover Slettnes, velger å bruke den kommunale vegen. Skulle mennesker/dyr velge å gå i fjæra, vil ikke den omsøkte plassering av fritidsboligen hindre dette, idet 35 meter burde være tilstrekkelig for hvem som helst til å kunne passere. En eventuell befaring fra kommunens side vil med all tydelighet vise dette. Plassering vil bli vurdert senere i saksfremlegget, men det påpekes at hensikten med vernet av strandsonen ikke bare er basert på at en skal kunne passere et område uten hindringer. 4) Plassering: Bakgrunnen for vårt ønske om at fritidsboligen skal plasseres på nedsia av veien, er bl.a. at området ovenfor veien er et rikt multeland og som sådan myrlendt. Eventuell plassering av fritidsbolig her vil forringe dette, i verste fall ødelegge multelandet. At det ikke finnes bedre alternative plasseringer på eiendommen er ikke dispensasjonsgrunnlag. 5) Plassering: Plassering av fritidsboligen på nersida av veien vil etter vår vurdering som eiere, være et mindre inngrep i eksisterende landskap/natur enn dersom fritidsboligen plasseres på oversida av veien. Dette bl.a. fordi en plassering på oversida vil gjøre det nødvendig med omfattende grøfting. At det ikke finnes bedre alternative plasseringer på eiendommen er ikke dispensasjonsgrunnlag. 6) Arealplan: I kommunens forslag til ny arealplan er hele dette området foreslått til fritidsområde/ hytteområde. I kommunens gamle arealplan var området definert som LNF-områds. En plassering av fritidsbolig på Slettnes skulle derfor ikke komme i konflikt med verken den gamle eller eventuell ny arealplan. Som punkt 1 i søknad datert I tillegg er det skrevet at tomten ønskes fradelt også med tanke på at barn og barnebarn skal få et sted å komme til i Ibestad, og på den måte skape tilhørighet, som på sikt kan bidra til at noen kanskje flytter tilbake til kommunen. Dette er et punkt som kan være av samfunnsmessig interesse, men sannsynligheten for at det vil skje er usikker. Vurdering: I området det er søkt fradeling, er det på naboeiendommen et eldre våningshus som nyttes som fritidshus, avstand til sjøen for dette huset er ca 65 meter. Det er ingen øvrig bebyggelse i strandsonen fra nedlagt settefiskanlegg ca 700meter lengre nord og videre innover fjorden. En dispensasjon vil altså være førende for hva som tillates i strandsonen i et forholdsvis lite utbygd område. Side 10 av 39

11 Sak 173/09 Ut fra samfunnsmessige hensyn er det hovedsakelig argumentet om at brukere/eier av fritidseiendommen får en tilhørighet til kommunen, og på sikt kanskje flytter tilbake, som kan tale for å gi dispensasjon. Dersom det ikke medfører tilbakeflytting på sikt, er det vanskelig å se noen allmenne fordeler ved å gi dispensasjon. Vedrørende avstand til sjøen, så har Fylkesmannen i Troms i brev datert , for en liknende sak vurdert: En hytteeier har krav på en privat sone omkring hytta. Størrelsen på denne er ikke rettslig avklart, men i flere sammenhenger er det antydet at sonen er på ca 25 meter. Innenfor denne avstanden gjelder ikke allemannsretten. Vi mener at en avstand på ca 50 meter vil kunne være nok til å sikre ferdsel i strandsonen. Dersom en vil sikre at strandsonen kan anvendes til rasting, lekeområde for unger, bålkos etc. så må en nok ha større avstand (jf friluftsloven 9). I dette tilfellet ligger fritidsboligen med en avstand på 30-35m til strandsonen, dette må anses for å kunne gi konsekvenser for allmennhetens bruk av strandsonen. Før ny plandel trådte i kraft , har kommunen ofte vurdert en avstand på ca meter i bebygde områder til å være tilstrekkelig for å ivareta den frie ferdsel i strandsonen. Etter ny lov der det er henstillet om strengere praksis, dvs. høyere krav for å innvilge dispensasjon, bør også denne avstand vurderes. Administrasjonen har ikke kjennskap til omfanget av bruken av området, men ut fra befaring så fremstår området som godt egnet til rasting, camping, bålkos etc. Området har dermed en potensielt stor verdi for allmennheten, se bilder i vedlegg. Ut fra en samlet vurdering anses ikke fordelene tilstrekkelige til å gi dispensasjon. En eventuell dispensasjon er også vurdert til å sette hensynene bak bestemmelsene om vern av strandsonen vesentlig tilside. Dersom formannskapet er positiv til fradeling, må saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen, for utsendelse på høring til sektormyndigheter og ny behandling. Side 11 av 39

12 Sak 174/09 GEBYRER FOR MATRIKKELFØRINGER OG FRISTFORLENGELSE FOR OPPMÅLINGS- FORRETNINGER I IBESTAD KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Paulsen Arkiv: L30 Arkivsaksnr.: 09/896 Saksnr.: Utvalg Møtedato 174/09 Formannskap Rådmannens innstilling: I medhold av Lov av 17.juni 2005 nr 101 (matrikkellova) 32 og 35 og forskrift av 26.juni 2009 nr 462 (matrikkelforskriften) 16 og 18, varsler Ibestad kommune utarbeidelse av ny lokal forskrift til matrikkelloven: Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Frist for å komme med uttalelser settes til 16.desember Vedlegg: 1. Forslag til: Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune 2. Rundskriv T-5/09 av 9.oktober fra Miljøverndepartementet. Saksutredning: Fra 1.januar 2010 innføres nye saksbehandlingsregler for registrering av eiendom mv. Lov 17.juni 2005 nr 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova) erstatter da lov 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) og lov 9.juli 1923 nr 1 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (signalloven). Saker som blir fremmet før 1.januar 2010, skal fullføres etter reglene i delingsloven. Alle kartog delingsforretninger, som behandles etter delingsloven, skal være fullført innen 31.desember Det nye regelverket stiller nye krav til saksbehandling, gjennomføring av oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen. Det blir bl.a. satt strengere krav til tidsfrister for fullføring av rekvirerte oppmålingsforretninger og strengere krav til dokumentasjon som skal ligge til grunn for føring av matrikkelen. Loven introduserer nye sakstyper, bl.a. åpnes det for å matrikulere ny anleggseiendom og registrere eksisterende jordsameie. Kommunens ansvar for oppmåling og matrikulering av eiendom videreføres som i dag. Gebyrregulativ Kommunene må vedta nytt gebyrregulativ for å kunne ta lovlig gebyrer etter det nye regelverket. Forslaget til gebyrregulativ er hentet fra forslag til standard gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Utformingen til regulativet er utarbeidet av Side 12 av 39

13 Sak 174/09 Geoforum og KS. Satsene skal kommunene selv fastsette ut fra beregningsmåten om selvkostprinsippet. Administrasjonen har sett på dagens regulativ (etter delingsloven) og satt det sammen med nytt regulativ (etter matrikkelloven). Det er lagt inn en økning i oppmålingsgebyret som følge av merarbeid etter matrikkelloven der det stilles krav til øket dokumentasjon som skal være på plass før oppmålingsforretning kan gjennomføres, samt merarbeid i etterkant av forretningen. Tidsfrister Det blir innført tidsfrister for matrikkelføring. Særskilte tidsfrister gjelder for å sluttføre saker som krever oppmålingsforretning. Kommunen kan vedta nærmere regler i lokal forskrift. Dersom fristen oversittes, kan dette medføre avkortning i gebyrene. Lokal forskrift etter matrikkelforskriftens 18 3.setning Maksimal behandlingstid for kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt satt til 16.uker. Ved overskridelse av denne fristen skal kommunen tilbakebetale deler av gebyret. Feltsesongen for landmålingsarbeider vil på grunn av snø og mørketid variere ganske mye alt etter hvor i landet man befinner seg. For å ta hensyn til dette, har kommunene fått mulighet til å påvirke behandlingsfristen for saker som helt eller delvis løper om vinteren gjennom bestemmelsen i matrikkelforskriftens 18 3.ledd: Kommunestyret kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren. Statens kartverk Tromsø anbefaler at kommunene i Troms velger at fristen på 16 ukers behandlingstid ikke skal løpe i månedene desember, januar og februar eventuelt også mars. Oppmålingsmyndigheten ser det som svært nødvendig at Ibestad kommune vedtar en lokal forskrift om at tidsfrist for fullføring av oppmålingsforretninger ikke skal gjelde i perioden 1. desember til 31.mars. Snø og mørketid vil vanskeliggjøre feltarbeidet i forbindelse med oppmålingsforretninger. En bestemmelse som dette kan med fordel innarbeides i kommunens gebyrregulativ. Rådmannen i Ibestad anbefaler derfor at dette tas med i gebyrregulativet. Behandlingen av en slik lokal forskrift følger reglene i forvaltningslovens kap. VII. En forskrift skal derfor ha utredning, forhåndsvarsel, formkrav og underretning. I denne sak inneholder derfor utredning, forslag til forskriftstekst og forhåndsvarsel med angivelse av tidsfrist. Forvaltningslovens 37 står det: Forvaltningsorganet bestemmer selv på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og sette frist for å gi uttalelse. Side 13 av 39

14 Sak 175/09 ORGANISASJONSENDRING 2009 Saksbehandler: Helge Høve Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 09/298 Saksnr.: Utvalg Møtedato 175/09 Formannskap Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til organisasjonsendringer som framgår av saksframlegget. 2. I tillegg til rådmannens stab skal kommunen har følgende seksjoner: Oppvekst NAV-Ibestad Helse PRO Plan- og utvikling Vedlegg: Ingen Saksutredning: 1. Bakgrunn Rådmannen startet et arbeid med organisasjonsendring tidlig i 2009 der blant annet de tillitsvalgte ble involvert og kom med innspill. På grunn av flere forhold, har rådmannen funnet det nødvendig å se på hele kommunen i denne sammenheng. Når en organisasjonsendring skal gjennomføres er det en del forhold som må hensyntas: Ytre forhold forhold som kommunen ikke har styring med eks. NAV-reformen Personellmessige forhold ivaretas gjennom regelverk og dialog med tillitsvalgte Økonomiske forhold økonomiske rammebetingelse som kommunen til en liten grad styrer Organisasjonsmessige forhold kommunen står relativt fritt til selv å bestemme organisering av egen organisasjon På grunn av tidsnød har det vært nødvendig å iverksette noen tiltak uten at dette er forankret i politiske vedtak, men formannskapet har blitt løpende orientert og HTV ble informert i møte Rådmannens forslag er sendt til høring blant de tillitsvalgte. Det er ikke komme noen høringsuttalelser noe som rådmannen tolker som enighet. Side 14 av 39

15 Sak 175/09 2. Forslag til endinger 2.1. Stab Stabsavdeling ledes av ass. rådmann og skal bestå av følgende funksjoner: Regnskap/fakturering/innfordring kommunale krav Lønn og personal Ekspedisjon, arkiv og politisk sekretariat Skatt (innfordring og regnskap) Kultur flyttes til oppvekst. Kultur har tidligere vært en del av oppvekst og det er en meget naturlig tilknytning som mange kommuner har. IDE minister styres av et eget prosjektstyre, men er i den daglige drift underlagt rådmann Sosial Etter at leder sosial har sluttet har rådmannen gjort en vurdering av seksjonens organisering og kommet til at sosialseksjonen nedlegges som egen seksjon. Hovedoppgavene flyttes slik: Økonomisk sosialhjelp til NAV-Ibestad Miljøarbeidertjenesten til PRO Barnevern til oppvekst Vurdering: Det er bestemt av sentrale myndigheter at økonomisk sosialhjelp skal flyttes til NAV. De oppgaver som skal flyttes til NAV er vedtatt av kommunestyret. Miljøarbeidertjenesten er faglig nært tilknyttet PRO og det er naturlig å flytte den dit selv om dette er en tverrsektoriell tjeneste. Barnevern er en tverrsektoriell tjeneste som har tilknytning til både PRO, helse og oppvekst så har rådmannen funnet det mest naturlig å legge barnevernet til oppvekst. Det tverrsektorielle samarbeidet må likevel fortsette. I tillegg til hovedoppgavene flyttes noen mindre funksjoner til de samme enheter Oppvekst Som det framgår foran flyttes følgende funksjoner til oppvekst: Kultur Barnevern FYSAK Oppvekstleder skal være kommunens koordinator mot asylmottaket Plan og næring Ingen vesentlige endring etter at næringsutvikler er ansatt i seksjonen. Seksjonene vil bli tillagt deler av saksbehandling av startlån og utbedringstilskudd og utbedringslån. For bedre å vise bredden i seksjonens arbeidsområde vil rådmannen forslå at sektoren endrer navn til Plan og utvikling. Side 15 av 39

16 Sak 175/ NAV-Ibestad Rådmannen har vurdert flere alternativer for organisering av NAV-Ibestad. Det er 3 alternativer: 1. Egen seksjon 2. Avdeling under PRO 3. Avdeling som rapporterer direkte til rådmann Vurdering: Som egen seksjon blir NAV svært liten med et kommunalt årsverk sammenlignet med de tre andre seksjonene. På den annen side disponerer NAV store økonomiske ressurser som kanskje kan utnyttes enda bedre til kommunens fordel dersom NAV er sterkere tilknyttet rådmannen. Fordelen med å legge NAV som en avdeling under PRO vil være samordning på den annen side har PRO så mange oppgaver og får i tillegg miljøarbeidertjenesten at det kanskje ikke er hensiktsmessig å legge enda en oppgave til seksjonen. Dersom NAV legges direkte under rådmannen, så vil det bryte den organisasjonsstruktur denne omlegging legger opp til med en ren stabsseksjon og fagseksjoner. Rådmannen er etter en samlet vurdering, kommet til at NAV-Ibestad blir egen seksjon i kommunen PRO Miljøarbeidertjenesten flyttes til PRO. Stilling som ergoterapeut omgjøres til 50% stilling og er allerede rekruttert. FYSAK flyttes til oppvekst Helse Det vil være to aktuelle organisasjonsmuligheter: Egen seksjon Avdeling under PRO Vurdering: På samme måte som NAV blir helse en liten seksjon likevel betydelig større enn NAV i sammenligning med de 3 andre seksjonen. Dette er likevel ikke noe vesentlig hinder for at helse skal være egen seksjon. Det vil medføre et merarbeid for kommuneoverlege å være seksjonsleder og vil ta ressurser fra kurativ virksomhet. Han må møte i rådmannens ledermøte (i utgangspunktet hver uke), han får både budsjett- og økonomiansvar og derav regelmessig rapportering. I tillegg vil det bli noen andre oppgaver eks. møter som seksjonsleder forutsettes i møte i. Dersom helse blir en avdeling under PRO, så bortfaller mye av disse seksjonslederoppgavene. Kommuneoverlege skal i tillegg til pasientbehandling ha mange andre administrative oppgaver. Det er derfor et valg om han også skal ha seksjonslederoppgaver som vil medføre at det blir mindre tid til pasientbehandling og kommuneoverlege oppgaver. Etter en samlet vurdering er rådmannen kommet til at helse bør være en egen seksjon. Side 16 av 39

17 Sak 176/09 KOMMUNENES INNTEKTSSYSTEM - UTREDNING AV UTGIFTSUTJEVNINGSSYSTEMET Saksbehandler: Helge Høve Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 09/955 Saksnr.: Utvalg Møtedato 176/09 Formannskap Rådmannens innstilling: Formannskapet i Ibestad kommune vedtar å delta i prosjektet "Kommunenes inntektssystem, samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet" og bevilger kroner til arbeidet. Tilskuddet dekkes over rådmannens konto for utredninger og konsulentarbeid. Vedlegg: Ingen. Saksutredning: Bakgrunn Borgeutvalget la i 2005 frem sine forslag til endring av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner i NOU 2005:18. Fordeling, forenkling, forbedring. Utvalgets utredning ble deretter sendt på bred offentlig høring og skapte et stort engasjement. Parallelt med Borgeutvalget gjennomførte Landsdelsutvalget for Nord-Norge (LU) og KS i de fire nordligste fylkene en utredning med alternative tilnærmingsmåter under ledelse av Moen-utvalget. Den videre håndtering av saken ble gjort ved at de politiske partiene på Stortinget ble invitert til å delta i et tverrpolitisk utvalg for å vurdere deler av inntekts- og finansieringssystemet for kommunene. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga nedsatte 23. desember 2006 et tverrpolitisk utvalg, Sørheimutvalget. Sørheimutvalget avgrenset sin rapport til å omhandle inntektsutjamningstilskuddet. Utvalget forutsatte at, og la til grunn for sin vurdering, at utgiftsutjamningen og kostnadsnøkkelen som gjennomgås i Kommunal- og regionaldepartementet gir full utjevning av kostnadsulemper for de sentrale velferdstjenestene. Sørheimutvalget leverte sin utredning Utredningen skapte stort engasjement i kommunene, med en rekke uttalelser som et stykke på vei ble hensyntatt av regjeringen ved omleggingen fra og med statsbudsjettet Denne omleggingen styrket distriktskommunene i forhold til de sentrale strøk i større grad enn Borgeutvalget og Sørheimutvalget hadde lagt opp til. Side 17 av 39

18 Sak 176/09 For å gi et bredere grunnlag for departementet og utrede alternative tilnærmingsmåter foreslås det igangsatt flere prosjekt i samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskudd. Følgende prosjekter søkes gjennomført: Prosjekt 1: Prosjekt 2: Prosjekt 3: Prosjekt 4: Analyse av kostnadsstruktur ved ulike tilpasninger av tjenestetilbudet for grunnskoleundervisning, der ulike avstander/reisetider og brukertettheter og tilgjengelighetsbeskrankninger for opptaksområder er sentrale variabler Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing med basis i eksisterende aldersfordelt grunnkretsbosetting. Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen i inntektssystemet relatert til grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal skolelokalisering under beskrankninger relatert til tilgjengelighet og tjenestekvalitet. Reisekostnader og kjøp av tjenester I tillegg har LU og de fire nordligste fylkeskommunene et eget prosjekt som gjelder fylkeskommunene og som har sin egen finansiering. Finansiering Totalt har de 4 omtalte prosjektene en samlet ramme på 1,6 millioner kroner. KRD har nylig bevilget ,- kroner til prosjektet. Styringsgruppen vil om nødvendig behandle tiltak for fullfinansiering av prosjektet. Dette kan også bety at den samlede rammen for prosjektet må reduseres noe. KS styrene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag har alle enstemmig anbefalt kommunene å delta prosjektet med finansiering. Finnmark forutsettes å delta med kr , Troms med kr , Nordland med kr og Nord-Trøndelag med kr Til sammen utgjør dette kr Fylkene har valgt en noe ulik fordelingsnøkkel i forhold til kommunestruktur, dette anses å være et internt anliggende i de enkelte fylkene. I Troms er de foreslått at de største kommunene skal betale kr og de minste 8 kommuner betaler kroner. I følge KS har 21 av fylkets kommuner gitt tilsagn om tilskudd til utredningene. Vurdering Utredning av kostnadsnøklene er ansett å være et faglig anliggende som det er departementets oppgave å forestå. Erfaringene som ble gjort ved Moenutvalgets utredning kom til nytte ved behandling av Sørheimutvalgets rapport og viste at påvirkning er mulig. Med bakgrunn i det foranstående anbefaler KS kommunene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord- Trøndelag å delta i prosjektet gjennom å bevilge et kommunalt tilskudd i henhold til fordeling foreslått av det enkelte fylkesstyre. Saken forutsettes behandlet politisk i den enkelte kommune for å sikre en god forankring. Regjeringa har lagt opp til å gjennomgå kostnadsnøklene slik at de får virkning for inntektssystemet fra For Ibestad og de øvrige nord-norske kommuner vil endring av Side 18 av 39

19 Sak 176/09 kostnadsnøklene ha stor betydning for kommunenes inntekter. Det er derfor viktig at departementet får innspill som viser kostnadsbehovet i de nord-norske kommuner. Dette kan skje gjennom de analyser som foreslås gjennomført. Rådmannen tilrår derfor at Ibestad kommune er med på spleiselaget og betaler kroner. Side 19 av 39

20 Sak 177/09 FRAMTIDIG SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR I IBESTAD KOMMUNE Saksbehandler: Helge Høve Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/365 Saksnr.: Utvalg Møtedato 177/09 Formannskap Rådmannens innstilling: 1. Ibestad kommunestyre vedtar å etablere en 1-10 skole i lokalene til Ibestad ungdomsskole og lokalene til tidligere realskole. 2. Formannskapet får fullmakt til å starte planlegging av ombygging av ute- og innearealene. Når det foreligger kostnadsaverslag, forelegges saken for kommunestyret for godkjenning. 3. Kommunestyret vedtar følgende forskrift til opplæringslovens 8-1. Om grunnskoleelevenes tilhørlighet i Ibestad kommune, vedtatt i Ibestad kommunestyre 17. desember 2009 i sak / Hjemmel. Denne forskriften er utarbeidet med hjemmel i opplæringslovens Vedtaksorgan og høringsinstans. Kommunestyret selv skal vedta forskriften og eventuelle senere endringer av denne. Foreldreråd, elevråd, samarbeidsutvalg og berørte ansattes organisasjoner skal bl.a. være høringsinstanser i forhold til denne forskriften og eventuelle senere endringer. For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter med unntak av kunngjøringsplikten, samt rundskriv nr. F (KD) 3. Elevenes tilhørlighet. Elevene i grunnskolen trinnene 1-10 hjemmehørende i Ibestad kommune, sokner til Ibestad ungdomsskole/realskolebygget. 4. Ikrafttreden. Denne forskriften trer i kraft 1. august Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess for å rekruttere rektor til den nye skolen. 5. En 1-10 skole etableres fra 1. august 2010 i midlertidige lokaler inntil ny skole er ferdig ombygd. 6. Fra samles alle barnehagebarn i Hamnvik barnehage. Vedlegg: 1. Kostnader alternative skole- og barnehagestrukturer 2. Mandat for utredninga vedtatt av formannskapet 3. Oppdatert/utvidet rapport fra Norconsult AS høringsuttalelser Side 20 av 39

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR I IBESTAD KOMMUNE

FRAMTIDIG SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR I IBESTAD KOMMUNE Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.12.2009 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 15.07.2009 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før behandlingen av SAK 130/10 KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2010 er søkerne gitt anledning til å legge fram sine søknader.

MØTEINNKALLING. Før behandlingen av SAK 130/10 KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2010 er søkerne gitt anledning til å legge fram sine søknader. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 30.06.2010 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Før behandlingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø, 26.6.09 Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting 1 Bakgrunn for søknaden I kommuneproposisjonen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 19.01.2010 Tid: Kl 09.00 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 142/10 10/475 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.06.2010

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 142/10 10/475 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.06.2010 Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.08.2010 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringssaker

Detaljer

FORMANNSKAPET 08.04.2014

FORMANNSKAPET 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 17.03.2014 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato FORMANNSKAPET 08.04.2014 Saknr. Tittel: 25/14 Plansak, Ester Kvalø, landbrukseiendom

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/03235-20 Inger Torild Hågensen 20.07.2015 Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak Delegert sak nr: 14/03235-14 Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Tromsø 26.6.09

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Tromsø 26.6.09 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø 26.6.09 Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen relatert til grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal skolelokalisering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.12.2008 Tid: Kl 09.00 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ragnhild Brun Innstrandvegen 57 8020 BODØ Deres ref: Vår ref: ODGO 2012/1126 Dato: 16.04.2012 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:363/4

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 20.09.2010 Vår ref.: 2010/3175 Arkivnr: 423.1 Anne Sofie og Thor Flittig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 BEHANDLING AV KLAGE FRA FYLKESMANNEN PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR. 3/7 - ÅKERØYA, DØNNA

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Formannskapet

Formannskapet LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 09.10.2012 Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskapet 06.11.2012 Saknr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor MODUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknisk sektor Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2014 Tid: 18:00-20:10 Til stede på møtet: Ingunn D. Øderud (SP), Lars S. Grønhovd (SP), Terje E. Gulbrandsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer