SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert , tas ikke til følge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge."

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/ Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: Administrasjonens delegasjonsvedtak av opprettholdes. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert , tas ikke til følge. I medhold av plan- og bygningslovens 1-9 oversendes saken fylkesmannen for videre behandling. Vedlegg: 1. Vedrørende søknad tilbygg bolig Kåfjordveien 692 datert Vedrørende tilbygg fritidsbolig datert Brev om omdisponering av bygninger og bruk av eiendom 14/7 datert Søknad om restaurering, ombygging av provisorisk hus, datert Redegjørelse fra tiltakshaver datert Høringsuttalelse Fylkesmannen i Finnmark datert Høringsuttalelse statens vegvesen datert Høringsuttalelse sametinget datert Høringsuttalelse reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark datert Høringsuttalelse landbruk datert Høringsuttalelse finnmark fylkeskommune datert Høringsuttalelse ASU datert Avslag på tillatelse til tiltak fritidsbolig Kåfjordveien 692 datert Klage på avslag, datert Kart datert som viser plassering av omsøkte hytte Bakgrunn: Bygningsmyndighetene mottok søknad om tilbygg til bolig/fritidsbolig den Ettersom bygget ikke var registrert i kommunens arkiv ble det i brev datert bedt om en redegjørelse fra tiltakshaver om forholdet. Tiltakshaver var til samtale på bygningsavdelingen den Her ble det henvist til et brev som var sendt plan og utviklingavdelingen ved Alta kommune , hvor det i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel ble sendt forespørsel om omdisponering av bygninger og bruk av eiendom 14/7 i Kåfjord. Brevet ble senere funnet ved hjelp av post og arkivtjenesten i kommunen og skannet inn på saken.

2 Det ble i brev fra oss datert orientert om at brev angående omdisponering av bygninger datert var å anse som en næringsrettet forespørsel og ikke en byggesøknad, og at den derfor ikke hadde vært behandlet hos bygningsmyndighetene. Det ble orientert om at tiltakshaver måtte fremme søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Det ble på nytt bedt om en redegjørelse angående tiltaket. Søknad om tillatelse til tiltak ble mottatt Her søkes det om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på 50 m². På eiendommen har det ifølge tiltakshaver stått et provisorisk bygg på ca 25 m², satt opp etter krigen, (på samme sted hvor et hus sto før krigen.). Videre opplyser tiltakshaver at bygget for ca 10 år siden ble oppgradert og utvidet med ca 25 m², til ca 50 m². I brev fra søker datert ble det igjen vist til søknad om omdisponering av bruk av bygninger som var sendt plan og utviklingsavdelingen i mai Tiltakshaver viser til at de regnet med at ombygging av bygningene var i orden for kommunen ettersom det ikke kom noe svar og at det derfor ikke ble søkt om byggetillatelse på bygget ettersom det var ombygging/oppussing av et gammelt bygg. I brevet opplyses det videre om at tiltaket i etterkant er mer eller mindre blitt tatt i bruk som fritidsbolig. Søknaden om byggetillatelse ble sendt på høring til berørte parter, og det ble mottatt høringsuttalelse fra syv ulike instanser. På bakgrunn av at flertallet av høringsinstansene motsatte seg at det ble gitt dispensasjon til å ha fritidsboligen stående ble det gitt avslag på søknaden den Vedtaket er nå påklaget og skal behandles av planutvalget jf. Alta kommunes delegasjonsreglement. Klagen siteres her; KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Viser til deres avslag og kommer med flg. klage. 1. Det ble innsendt søknad om oppføring av tiltak i god tid før tiltak ble igangsatt dvs. for over 10 år siden. Denne søknaden hevder kommunen de ikke har mottatt. Vi har forholdt oss til regelen om at når man ikke mottar svar innen 3 uker (ihht. Svarfrist 11a i forvaltningsloven) så anser vi at kommunen ikke har innvendinger. I ettertid har vi fått høre at vi muligens har sendt vår søknad til feil avdeling. Vi anser da Alta kommune, som er den profesjonelle part om å gi tilbakemelding om dette (Forvaltningslovens 11.4.ledd) så søknaden hadde kommet i rette hender noe som ikke ble gjort fra kommunens side. 2. Viser til avslag til tomt på øvresiden av Auskarnesveien for å bygge bolig på eksisterende grunnmur. Da riksantikvaren kom med dette avslaget ble det på befaring enighet om at å bygge fritidsbolig om til bolig ville være bedre enn å flytte den til et annet sted på eiendommen. 3. Viser og vedtak fra riksantikvaren hvor riving/fjerning av bygninger/anlegg kan flyttes til lokalitet utenfor fredningsområdet hvor omtalt tiltak nå ligger i buffersonen ikke i selve fredningsområdet.

3 Vurdering: Høring/merknader: Søknaden ble sendt på høring til berørte parter/offentlige instanser og sektormyndigheter for uttalelse i brev datert og Under høringsrunden kom det inn 7 merknader til søknaden. Oppsummering av merknader følger nedenfor: Fylkesmannen i Finnmark går i mot at det blir gitt dispensasjon for oppføring av bolig på omsøkte eiendommen. Statens vegvesen- aksepterer utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra E6 til eiendom 14/7. Permanent avkjøring vil bli opparbeidet i forbindelse med utvidelse av E6. Sametingets miljø- og kulturvernavdeling - har ingen ytterligere merknader til det omsøkte tiltaket på det nåværende tidspunkt. Landbruket og skogbruk, HER har ingen merknader til at det eventuelt gis tillatelse til bolig som omsøkt. Reindriftsforvaltningen -Områdestyret går imot at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omsøkt tiltak Finnmark fylkeskommune søker må fremme fullt opplyst søknad om dispensasjon fra områdefredningen jf. kulml 19 til Areal og kulturvernavdelinga før endelig uttalelse kan gis. ASU, HER Søknaden er i strid med kommuneplanens arealdel og søknaden må derfor avslås. Kommunalteknikk, HER har ikke gitt noen tilbakemelding. Uttalelsene er i sin helhet vedlagt saken. Bygningsmyndighetenes vurdering av saken: Tiltakshaver viser i sin klage til at de har sendt inn søknad om oppføring av tiltak i god tid før tiltak ble igangsatt for over ti år siden og at de har forholdt seg til om at dersom man ikke mottar svar innen tre uker så anser de at kommunen ikke har innvendinger. Klager viser her til forvaltningslovenes 11a. Denne bestemmelsen oppstiller imidlertid ikke noen slik regel. Det som fremgår av fvl 11a er at forvaltningsorgan skal gi svar uten ugrunnet opphold og at det så vidt som mulig skal gis et foreløpig svar dersom der må ventes at det vil ta uforholdmessig langt tid før forespørselen blir besvart. Videre fremgår det av klagen at Alta kommune burde gitt tilbakemelding til tiltakshaver dersom søknaden var sendt til feil avdeling så søknaden hadde kommet frem til rett avdeling. Brevet (se vedlegg) som var sendt kommunen og datert var orientert som en næringsrettet forespørsel i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og fremsto ikke som en søknad om byggetillatelse. I så måte var henvendelsen til rett organ da den omhandlet planmessige spørsmål. Problemet her er ikke at mottaker av brevet internt ikke henviste brevet til rett instans, men at brevet ikke ble oppfattet som en forespørsel angående byggetiltak men en henvendelse i forbindelse med rullering av planer og etablering av næring.

4 Imidlertid kan en uansett si at det ikke er tilstrekkelig å sende inn brev til kommunen angående så omfattende tiltak som det er snakk om i denne saken, og anta at alt er i orden dersom en ikke hører noe. Det er en ren ansvarsfraskrivelse fra tiltakshaves side. Søker viser til riksantikvarens avslag på tomt på øvresiden av Auskarnesveien og at det etter avslaget ble foretatt en befaring hvor det var enighet om at å bygge fritidsbolig om til bolig var et bedre alternativ enn å flytte denne til et annet sted på eiendommen. Avslag på boligtomt fra riksantikvaren kan ikke gi grunnlag for tillatelse å benytte eiendommen til annet formål en hva den er avsatt til i kommuneplan. Selv om det måtte anses som et bedre alternativ fra riksantikvarens side at fritidsbolig ble bygget om til bolig istedenfor at det ble gitt ny boligtomt, vil ikke det bety at rette myndighet (som her er Alta kommune og Finnmark fylkeskommune) er av samme oppfatning som riksantikvaren i denne saken. At riksantikvaren mener at tiltaket kan flyttes utenfor fredningssonen har heller ingen betydning for bygningsmyndighetenes vurdering av tiltaket på denne aktuelle eiendommen da dette ikke er tilstrekkelig grunn til å gi dispensasjon fra arealdel og plassering i strandsone. Søknaden er i strid med kommuneplanens arealdel samt kulturminneloven. Søknaden kan bare innvilges dersom det gis dispensasjon fra gjeldende plan evt. at denne endres/dispensasjon fra aktuelle bestemmelse. Forutsetningen for å gi dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det etter en helhetsvurdering er klart større fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon, jf. pbl Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra plan, skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1 8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Når det gjelder eksisterende tiltak, som er oppført før fredningsvedtaket ble fattet, er det bygningsmyndigheten som er dispensasjonsmyndighet. I denne konkrete byggesaken er det ikke søkt om dispensasjon, men bygningsmyndigheten har allikevel valgt å behandle dispensasjon, da tiltakshaver har fått orientering om at tiltaket er avhengig av dispensasjon. Nøyaktig når tiltaket er oppført kan vi ikke fastslå. Ifølge uttalelser fra tiltakshaver har det vært oppført ett bygg før krigen. Etter krigen ble det oppført et provisorisk bygg som ble oppgradert for ca ti år siden. Dette har ikke tiltakshaver dokumentert nærmere. Deler av bygget er som allerede nevnt, oppført før området ble fredet ( ). Til tross for dette, endrer dette ikke det faktum at tiltaket er oppført uten at søknad er fremmet og tillatelse gitt fra bygningsmyndigheten. Det er ikke intensjonen til Alta kommune at ulovlige utført tiltak automatisk blir godkjent i ettertid, men at alle har rett til å få prøvd saken før tiltaket eventuelt må fjernes. Det omsøkte tiltaket vil komme innenfor 50 metersonen til sjø. Fylkesmannen bemerker at kyst og strandstrekninger er generelt attraktive for allmennhetens ferdsel og friluftsliv og at det er viktig å holde strandområdene mest mulig åpne og tilgjengelig for allmennheten. Administrasjonen er allikevel ikke kjent med at området har en spesiell verdi som friluftsområde, og er av den oppfatning av at hytta trolig ikke vil være til vesentlig ulempe

5 eller hinder for friluftsliv i område. Administrasjonen finner med dette at disse bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt jfr. pbl 19-2 andre ledd. Finnmark fylkeskommune er som nevnt dispensasjonsmyndighet når det gjelder oppføring av nye tiltak, samt endring av eksisterende tiltak som går utover periodisk skjøtsel/ vedlikehold i områder som er fredet. Ifølge høringsuttalelse vil Finnmark Fylkeskommune dersom tiltaket medfører utvidet bruk av eksisterende vei, avslå søknad om dispensasjon. En betydelig økning av ferdsel i området er ifølge Finnmark Fylkeskommune uønsket. Ut i fra en helhetsvurdering av ovenstående finner kommunen at ulempene ved å gi dispensasjon er større enn fordelene, samt at dispensasjon tilsidersetter hensynene i lovens formålsbestemmelse. Lovens vilkår er ikke oppfylt og dispensasjon kan derfor ikke gis jf Da bygningsmyndighenene ikke har endret syn på saken, opprettholder vi vårt vedtak om avslag på søknad om tillatelse datert Vi gjør videre oppmerksom på at dersom planutvalget endrer administrasjons vedtak og gir dispensasjon fra plan og bygningsloven, er tiltaket fortsatt avhengig av dispensasjon fra finnmark fylkeskommune ettersom tiltaket ligger i fredet område. Bengt Fjellheim Sektorleder Drift og utbygging Trond Inge Heitmann Avd. leder Oppmåling og byggesak

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer