Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2

3 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 12 Tromsø Havns selskaper 13 BEDRIFTER I HAVNA 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer 19 Regnskap 21 Revisjonsberetning

4 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T

5 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T Havnedirektøren har ordet Året 2005 har vært preget av store og utfordrende aktiviteter. Offshorevirksomheten har gitt oss en forsmak på hva som kan forventes ved at en betydelig andel av rørleggingsoperasjonene knyttet til Snøhvit har vært utført fra Tromsø havn. Videre har operasjonen som knytter seg til legging av kontrollkabelen vært gjennomført fra Tromsø. Dette er bare en sped begynnelse på hva vi kan forvente oss av denne type aktivitet, og det er opp til oss alle å påse at vi som region kan nyte godt av dette. Selv om det har vært en nedgang i aktivitetene på noen områder, så har vi allikevel hatt en positiv utvikling totalt sett, og vi har nådd de økonomiske mål vi satte for Omsetningen er betydelig over det som er budsjettert, men på grunn av den betydelig økte aktiviteten på flere områder ble også utgiftene høyere enn budsjettert. Vi må imidlertid si oss fornøyd med et historisk godt resultat. Antallet fiskefartøyer som har benyttet Tromsø som base for sin virksomhet har også i 2005 hatt en negativ utvikling. Nedgangen er imidlertid ikke så stor som de to foregående år, og det er ting som tyder på at den negative kurven er i ferd med å flate ut. Årsaken til denne negative utviklingen kan forklares ut fra to hovedfaktorer; den ene er den generelle omstrukturering og effektivisering av særlig den russiske fiskeflåten, og det andre er den formidable omlastning av råstoff som skjer mellom fiskefartøyene og transportfartøyene i våre havområder. Cruisetrafikken viser fortsatt en fin utvikling, og en nylig undersøkelse viser at denne aktiviteten bidrar til ca 45 mill kroner til Tromsø by. Antallet holder seg forholdsvis stabilt, men størrelsen på fartøyene øker. Dette innebærer at vi må oppruste sentrumshavna slik at vi fortsatt kan betjene denne trafikken i byen. Tromsøs betydelige andel av cruisetrafikken kommer som et resultat av samarbeidet med Destinasjon Tromsø. Hele sentrumshavna tilkjennegir et betydelig behov for funksjonsforbedring, og det er nå satt i gang et arbeid med å utvikle, i første omgang indre havn på en slik måte at det kobler sammen havneaktivitetene og by-funksjonene. Distriktsterminalen på Prostneset har dessverre ikke hatt den fremdrift i 2005 som vi skulle ønske. Det positive er imidlertid at vi har formalisert samarbeidet med private interessenter slik at vi både har styrket kapitaltilgangen og utviklingskraften i prosjektet. Det er beklageligvis fortsatt ingen avklaringer hva gjelder fylkeskommunens økonomiske forpliktelser. Jeg er imidlertid overbevist om at ved å forene alle gode krefter kan vi realisere et prosjekt som alle kan være stolte over. Utviklingen av Prostneset vil kunne virke som en katalysator for utviklingen av hele sentrumsområdet som grenser ut mot sundet. Betydningen er derfor ikke bare av næringsmessig- og kommunikasjonsmessig karakter, men like mye av stedsutviklingsmessig og arkitektonisk karakter. Det er derfor nødvendig å holde fokus på å videreutvikle sentrumshavna til virksomheter som knytter seg til de myke havneaktiviteter slik som cruisevirksomheten, øvrig reiseliv og liggeplasser for besøkende fartøyer. Vår organisasjon har i 2005 gjennomgått justeringer med tanke på funksjonalitet og kompetanse. De gjenstående tilpasningene vil bli gjennomført i Det kan allerede nå synes som om vi må tilegne oss ny kompetanse ved å utvide stillingsrammene. Dette vil imidlertid bli noe grundigere vurdert i løpet av året. Det er grunn til å berømme våre ansatte for arbeidet med organisasjons- og kompetansetilpasningen. Vi skal sammen videreutvikle vår organisasjon på en slik måte at vi kan møte fremtiden på en konstruktiv og offensiv måte. Alle ansatte jobber aktivt for å imøtekomme kundenes behov, og det er en grunnholdning i vår organisasjonen at vi skal betjene alle aktørene på en profesjonell og korrekt måte. Avslutningsvis vil jeg gi honnør til samtlige for vel utført jobb, og jeg vet at fremtiden vil bli både krevende og utfordrende. Halvar Pettersen Havnedirektør

6 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T

7 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T Havnestyret Tromsø havnestyre har i 2005 hatt følgende medlemmer: Medlemmer med fulle rettigheter: 1. Kristin Røymo, leder 2. Gerd Bjørhovde, nestleder 3. Armann Solheim Brukerrepresentanter: 4. Knut Wilhelmsen 5. Karl H. Kristoffersen Troms Fylkeskommune: 6. Alf M. Olsen Ansattes representant: 7. Knut-Ivar Bendiksen Medlemmer med begrensede rettigheter: Kystverket: 8. Frank Reinholdtsen Forsvaret: 9. Geir Bentzen Havnestyret er valgt for perioden Det har vært avholdt 8 møter og behandlet 39 saker.

8 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T Strategiskeutfordringer 2005 STRATEGISKE UTFORDRINGER Tromsø som nasjonalhavn har tre hovedsatsingsområder, fiskeri, cruise og offshore. Derfor er det i forslaget til reguleringsplan for Breivika fokusert på alle komponentene som inngår i en internasjonal fiskerihavn. Det er videre lagt vekt på effektivitet knyttet til logistikkstrømmene, og koblingene opp mot andre transportformer. Breivika kommer derfor til å utvikle seg i samsvar med det planverket som er lagt til grunn, samt de justeringene som markedet måtte kreve. Dette havneavsnittet vil representere et sammensatt næringsområde med god integrasjon mellom de forskjellige aktivitetene og optimale logistikkløsninger. Det er imidlertid nødvendig å optimalisere de øvrige havneavsnittene slik at det blir mulig å ha de ulike foretningsområdene både atskilt og sammen der dette er nødvendig. Sentrumshavna med Prostneset og tilstøtende kaiområder vil bli rehabilitert og bedre tilrettelagt for cruisetrafikken og de myke maritime funksjonene. For å imøtekomme en hurtigvoksende offshoreaktivitet har det i 2005 vært gjennomført en egnethetsstudie av et nytt havneavsnitt for dette formålet. Etter en grundig prosess har valget falt på Grøtsund/Tønnsnes-området. Dette havneavsnittet vil representere et samlet areal på til sammen 1000 dekar, og en arealreserve på ytterligere 250 dekar. Tromsø Havns utfordringer blir derfor å holde riktig fokus på de riktige forretningsområdene og videreutvikle strategier slik at vi kan skape regional konkurransekraft og oppnå nasjonale målsetninger. Breivika havneområde Breivika har i 2005 vært benyttet som arena for kanskje den viktigste industrielle aktivitet for Tromsø-miljøet rettet mot offshore noen gang. Det ble gjennomført betydelige rørleggings -operasjoner rettet mot Snøhvit fra Tromsø i 2005, og betydningen av disse arbeidsoppgavene i et langsiktig perspektiv er Tromsø SOM NASJONALHAVN Internasjonal fiskerihavn Nasjonalhavnfunksjoner Offshorevirksomhet Rendyrke regionale og lokale oppgaver Cruisehavn betydelig. Det er også gledelig å kunne konstatere at Tromsø havn vil være arena for nok et oppdrag rettet mot russisk sektor i Det nye sikkerhetsregime (ISPS) har nå vært i virksomhet i et helt år, og evalueringen viser med all tydelighet at uten tilfredsstillende sikkerhet, rutiner og dokumentasjon er Tromsø havn som arena utelukket fra svært mange aktiviteter. At Statoil, Technip Offshore Norge, Nexans og andre aktører valgte Tromsø som arena for en betydelig del av rørleggings operasjonene på Snøhvit, var forankret i nettopp sikkerhet, arealtilgang og infrastruktur. Våre kunder, både eksisterende og nye, skal være trygg på at Tromsø Havn skal bidra til at deres virksomhet kan utvikle seg i en positiv retning, og at det skal være lønnsomt å ha sin virksomhet innenfor våre områder. Den tradisjonelle stykkgodshåndteringen er i stadig utvikling, og vi har som målsetting å være en effektiv og god tilrettelegger enten det er terminalfunksjoner for fisk, stykkgods eller mer spesialiserte produkter.

9 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T Fiskerinæringen har alltid hatt et sterkt fotfeste i Tromsø, og selv om området offshore med alle de aktivitetene som knytter seg til dette er viktig, er det også nødvendig å ha et sterkt fokus på fiskerinæringen. Vi har i løpet av det to siste årene vært vitne til en betydelig nedgang i antallet fiskefartøyer som har benyttet Tromsø som base og leveringssted. Vi er imidlertid, sammen med noen av våre samarbeidspartnere, i gang med å vurdere en mer optimal struktur når det gjelder mottaksanlegg for fisk og fiskeproduktet knyttet opp mot godshåndteringsområdet. Resultatet av dette arbeidet tar vi sikte på skal kunne komme til en realisering i løpet av Forslaget til reguleringsplan ble oversendt kommunen i slutten av året, og en regner med at denne skal kunne behandles forholdsvis raskt i Tilbudet til nye leietakere vil ikke kunne imøtekommes før planen er godkjent. Det skjer en kontinuerlig utvikling av hele havneavsnittet, og det er derfor viktig at dette området fortsatt kan være en betydelig industriell arena for både eksisterende og nye leietakere. Sentrumshavna Prostneset har i 2005 ikke hatt den fremdrift en skulle ønske. Det vil i løpet av første halvdel av 2006 bli truffet avgjørelser som enten viderefører det prosjektet som arkitektkonkurransen resulterte i, eller det vil bli realisert en alternativ anvendelse av området. Prostneset som by-rom er for viktig til at det skal bli gjenstand for en tidkrevende og inneffektiv diskusjon om ansvarsforhold og kostnader. By-rommet, som Prostneset er en del av, har hele tiden vært preget at to helt sentrale målsetninger. På den ene siden skal det utformes son et effektivt og bærekraftig trafikknutepunkt som tilbyr effektive kommunikasjon for de reisende, og på den andre siden skal området utvikles til et attraktivt sentrumsområde, i godt samspill med omgivelsene, og med funksjoner også for ikke-reisende. Det er Tromsø Havns holdning at de målsetningene som er etablert for området skal realiseres. Prostneset vil også legge klare føringer for utviklingen av de øvrige sjøtilknyttede by-rommene i Tromsø. Indre havn har lenge hatt behov for en estetisk og funksjonell utvikling, og det er nå utarbeidet en prinsippskisse for vedlikehold og forskjønning av dette havneområde. Skissen tar høyde for en strukturering som imøtekommer kravene til byens befolkning og de tilreisende. Det er viktig at byens ansikt gjenspeiler seg i denne utviklingen og at området blir en arena for trivsel, rekreasjon og aktiviteter.

10 10 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T

11 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T ET ØKENDE CRUISE MARKED Cruisenæringen er i en rask vekst verden over og internasjonale trender viser at cruise som ferieform er den som vokser raskest. Det bygges stadig flere nye og større skip og cruisenæringen trenger nye reisemål. De senere år har cruisemarkedet opplevd en betydelig vekst i antallet passasjerer, og i den siste 10-årsperioden har økningen vært på hele 263 %, hvorav 2003 var rekordår. Norge ansees som en stor og betydningsfull internasjonal cruisedestinasjon, og trenden viser at Nord-Europa vil få økende trafikk i de nærmeste årene. I 2004 var det 98 skip på besøk i Tromsø og i 2005 var antallet 95 anløp. For å møte trendene i markedet, samt det faktum at byen ønsker at de fleste cruiseskipene skal benytte sentrumshavna, startet Tromsø Havn høsten 2005 arbeidet med å rehabilitere kai 8, fra Rica-hotellet til hurtigrutekaia. En rehabilitering av denne kaia innebærer mudring for å kunne ta inn større fartøyer og fornying av kaifronten. Prosjektet innebærer at en oppnår en dybde på inntil åtte meter og at kaifronten flyttes tre meter lengre ut. Arbeidene beregnes å starte høsten 2006 og forventes ferdigstilt våren 2007.

12 12 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T Tromsø HAVN organisasjon leder økonomiog administrasjon HAVNEdirektør ass havnediretør leder eiendom og forvaltning HAVNEstyret leder maritim virksomhet TROMSØ HAVNS SELSKAPER I Breivika havneterminal er noen havnelagre organisert som egne selskaper som Tromsø Havn er forretningsfører for. Tromsø Havn eier 98% (fra 2006) i Tromsø Havnelager AS, og aksjeselskapet er hovedeier i de øvrige selskapene, jfr. tabell nedenfor. Tromsø Havnelager AS har som formål å eie og forvalte fast eiendom i havneområdet. Disse havnelagrene har et samlet areal på m 2. Tromsø Havnelager AS har i 2005 kjøpt kommandittandeler i KS Tromsø Havnelager AS og eier 90% i kommandittselskapet. Det ble i 2005 opprettet et nytt selskap Terminalgata AS. Tromsø Havn har en eierandel på 50% i ANS Havnebygningen hvor TFDS eier den resterende halvpart. Tromsø Havnelager AS Etablert i 1975 Tromsø Havn KF 98% ANS Engrossenter H1 Tromsø Havnelager Etablert i 1980 Tromsø Havnelager AS 99,24% Leieinntekt 1,5 mill pr år Pr var det ansatt 18 personer i Tromsø Havn. På samme tid i fjor var antallet 21 personer. Totalt ble det utført vel 20 årsverk i 2005 medregnet overtid. Pr besto 47 % av personalet av kvinner, disse jobbet hovedsaklig innen administrasjon. På samme tidspunkt i fjor var tilsvarende tall 43 %. Ved nyrekruttering er foretaket opptatt av å rekruttere personer med riktig kompetanse i forhold til eksisterende og fremtidige oppgaver. Det ble i 2005 ikke registrert noen arbeidsulykker eller arbeidsrelaterte skader blant foretakets ansatte. Sykefraværet er i 2005 beregnet til ca 5,8 % mot 2,8 % i Det høye tallet i 2005 skyldtes langtidssykemeldte, korttidsfraværet har ikke økt vesentlig fra 2004 til KS Tromsø Havnelager AS & Co Etablert i 1975 Tromsø Havnelager AS 90% Leieinntekt 2,4 mill pr år ANS Engrossenter HIA Etablert i 1985 Tromsø Havnelager AS 81,74% Leieinntekt 2,3 mill pr år Terminalgata AS Etablert i 2005 Tromsø Havnelager AS 100%

13 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T bedrifter i havna Antall aktører i havna Annen virksomhet Engroshandel Godstransport Service Spedisjon Utleie av fast eiendom Omsetning aktører i havna Alle tall er i hele tusen Annen virksomhet Engroshandel Godstransport Service Spedisjon Utleie av fast eiendom Næringslivet i havneområdene Tromsø Havn er en betydelig tilrettelegger for næringsaktører i havneområdene både i Breivika og i sentrum. Aktørene varierer fra lokale selskaper til avdelinger for større konsern som blant annet E.A. Smith AS, Vianor AS, NorLines AS, Tollpost Globe AS, Nor-Cargo AS, Nordic Last og Buss AS og Karlsen Trelast AS. For oss er det viktig å bidra på best mulig måte med å legge forholdene til rette for å skape en mest mulig effektiv og brukervennlig havn for alle aktørene. De ulike aktørene har hovedsakelig forretningsområder innen engroshandel, transport, spedisjon, mekling, utleie av eiendom og servicenæring. I tillegg finner man undervisningsinstitusjoner, entreprenører, trykkeri og diverse annen virksomhet. For å illustrere litt av de samfunnsmessige ringvirkningene av det som skapes i havneområdene har vi belyst noen tallstørrelser. Da flere aktører er avdelingsenheter av større konsern, fremkommer ikke deres tall i disse diagrammene. Resultat aktører i havna Alle tall er i hele tusen Antall ansatte blant aktører i havna Annen virksomhet Engroshandel Godstransport Service Spedisjon Utleie av fast eiendom Annen virksomhet Engroshandel Godstransport Service Spedisjon Utleie av fast eiendom

14 Tromsø Havn Cruise industri - offshore

15

16 16 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T NØKKELTALL Driftsinntekter 2005 Inntjening Skipsavgift Vareavgift Vederlag tjenester Leieinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter Årsresultat Finansielle forhold (tusen kr) Investeringer Fond Lånegjeld Følgende lån er ikke tatt med i lånegjeld: Lån Tromsø kommune 9,5 mill. Konverteres til tilskudd ved byggestart av Distriktsterminalen. Lån Nordea på 8,4 mill skal tilbakebetales av Troms Fylkeskommune. Resultatutvikling Driftsinntekter 40,724 32,442 31,821 Driftskostnader 25,247 20,842 22,024 Finanskostnader 6,460 6,331 7,509 Årsresultat 9,017 5,269 2,288 Investeringer 2005 Skipsavgift 24% Vareavgift 8% Vederlag tjenester 12% Leieinntekter 39% Andre driftsinntekter 17% Kjøp eiendommer/utfylling 6% Utbedring kaier/arealer 39% Utvikling passasjerterminal 4% Andre bygg og anlegg 10% Kjøp av utstyr/maskiner 41%

17 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T trafikkutvikling Antall anløp i Tromsø Havn År Innenriks Utenriks Sum anløp Brutto tonnasje Tromsø havn hadde 7988 anløp i Dette var en nedgang på 402 anløp i forhold til Nedgangen skyldes færre anløp av i hovedsak fiskefartøyer og orlogsfartøy. Den samlede brutto tonnasje viser en nedgang fra 15.6 mill til 15.4 mill br.reg.tonn. Av de totale anløp var det 5530 anløp over offentlige kaier, og her var det en nedgang på 352 anløp Tonnasje Total anløp Antall anløp etter skipstype 2005 Skipstype Innenriks Utenriks Antall Antall Antall Lasteskip Bulkskip Tankskip Hurtigruter Hurtigbåter Cruiseskip Fiskefartøy Redningsfartøy Orlogsfartøy Kystvakt, statsfartøy Fritidsbåter Andre fartøy Totalt Anløp cruiseskip År Antall anløp Brutto Antall tonnasje passasjerer

18 18 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T Godsmengder over Tromsø havn År Innenriks Utenriks Totalt Godsmengder etter varetype 2005 innenriks U utenriks Sum Sum Sum Varegruppe losset Lastet Losset Lastet Olje Fisk Sand, stein, asfalt Stykkgods Sum I alt Olje Fisk Sand, stein Stykkgods

19 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T Økonomi Tromsø Havns driftsinntekter utgjorde 40,7 mill. kr i I forhold til 2004 var det en økning på 25,2%. Netto driftsresultat ble 9,0 mill. kr mot 5,3 mill. kr i Dette ga et regnskapsmessig overskudd på kr 2,3 mill. Driftskostnadene ekskl. avskrivinger utgjorde 25,2 mill. kr og viste en økning på 21,1 %. Til investeringer i nybygg og nyanlegg er det medgått 16,0 mill. kr. Herav er det medgått 6,0 mill. kr. til rehabilitering og utvidelse av kaier og 6,3 mill. kr til innkjøp av mobil havnekran. Investeringsregnskapet er avlagt med en udekket finansiering på 1,0 mil. kr. Det udekkede beløp vil bli foreslått dekket ved bruk av udisponerte midler av utbyggingsfondet. I 2005 er det tatt opp nye lån på 7,4 mill. kr. Netto lånegjeld utgjør 84,2 mill. kr.

20 20 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T INVESTERINGER Tromsø Havns investeringer i 2005 kan deles opp i følgende hovedgrupper (tall i tusen kroner): Nybygg og nyanlegg Utstyr og maskiner Sum investeringer Rehabilitering av kaier: Rehabilitering av kaiene i Breivika ble påbegynt i 2002 etter at det ble påvist at armeringen på kaiene 21, 22 og 23 var angrepet av korrosjon og frontdragere og skjørt hadde store skader. På deler av kai 21 har det vært nødvendig å innføre redusert akseltrykk. Kai 21 og 22 er nå utbedret, og arbeidet med å utbedre kai 23 vil utføres i Utvidelse kai 25 og opparbeidelse bakarealer kai 25: For å kunne imøtekomme behovet for nye virksomheter som ønsker å etablere seg i Breivika er det nødvendig å opparbeide og tilrettelegge området til dette formålet. Det måtte foretas investeringer for å tilrettelegge for utleie av kai og arealer for lagring og leveranser av rør til Snøhvitutbyggingen. Anskaffelse av lastehåndterings utstyr For å imøtekomme etterspørselen etter lastehåndterings utstyr er det i 2005 anskaffet en mobil havnekran som kan løfte inntil 40 tonn på ca 30 meters arm. I løpet av 2006 vil det bli anskaffet en containertruck slik at det blir mulig å håndtere containere inntil 40 fot og 45 tonn. Andre investeringer: Dette består av mindre investeringer som eksempelvis ytterligere sikkerhetstiltak ISPS-koden, flytebrygge hurtigbåtkaia, kjøp eiendommen Isrenna, utfylling/mudring Isrenna og prosjektering distriktsterminal Prostneset.

21 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T regnskap Driftsinntekter Havneavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn, inkl. sosiale utgifter Andre driftsutgifter Avskrivninger Sum driftskostnader Brutto driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Renteutgifter Netto finanskostnader Mottatt avdrag på utlån Avdrag på lån Utlån Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

22 22 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Kapaitalinnskudd Pensjonsmidler Vital Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Fond Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet ( ) ( ) Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Vital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Div. kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

23 T R O M S Ø H AV N Å R S R A P P O R T

24

Tromsø Havn årsrapport

Tromsø Havn årsrapport Tromsø Havn årsrapport 2003 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 13 Tromsø Havns selskaper 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 18 Økonomi 19 Investeringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 27/15 15/126 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 27/15 15/126 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Innhold. Forsidefoto: Tromsø Havn internt

Innhold. Forsidefoto: Tromsø Havn internt ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 4 Havnedirektøren har ordet 5 Havnestyret 6 Generelle utfordringer 7 Prosjektstatus 8 Personal, miljø, organisasjon 9 Tromsø Havns selskaper 10 Bedrifter i havna 11 Aktiviteter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/15 15/88 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/15 15/88 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 35/17 17/210 ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 35/17 17/210 ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 31.08.2017 Tid: 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

INNHOLD. Forsidefoto: Tromsø Havn internt. Foto: Bård Løken

INNHOLD. Forsidefoto: Tromsø Havn internt. Foto: Bård Løken ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD 4 Havnedirektøren har ordet 5 Dette er Tromsø Havn 10 Vår virkskomhet 14 Strategi 16 Miljø og samfunn 18 Et blikk på 2011 22 Trafikkutvikling 25 Årsregnskap 33 Risikostyring 34

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

REFERAT ETATSBESØK Tromsø Havn 9. juni 2011 KONTROLLUTVALGET Tromsø kommune

REFERAT ETATSBESØK Tromsø Havn 9. juni 2011 KONTROLLUTVALGET Tromsø kommune REFERAT ETATSBESØK Tromsø Havn 9. juni 2011 KONTROLLUTVALGET Tromsø kommune INNHOLD REFERAT... 0 ETATSBESØK... 0 Tromsø Havn... 0 KONTROLLUTVALGET... 0 Tromsø kommune... 0 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen 2005 - Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet 2005 4.

INNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen 2005 - Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet 2005 4. Årsrapport 2005 INNHOLD Havnefogden har ordet 3 Havnestyret og havnerådet 2005 4 Styresaker 2005 5 Hovedtall driftsregnskapet 7 Hovedtall investeringsregnskapet 8 Hovedtall balanse 9 Noter til regnskapet

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN

ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN ÅRSBERETNING 2010 FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Virksomheten i Alstahaug Havnevesen KF i 2010 Skipsanløp Alstahaug havnedistrikt: 2010 2009 endring Antall skipsanløp 3748 3.375 + 373 I tillegg kommer skipsanløp

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET/KOMMUNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer