Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003."

Transkript

1 Analyse og kommentarer til regnskapet for Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen, det vil si at de gamle sektorene blir borte og erstattes av resultatenheter. Kommunens organisering gjenspeiles i regnskapets oppbygning. Det har ikke vært praktisk gjennomførbart å tilpasse regnskapets oppbygning til ny organisering i For 2004 er regnskapet er budsjett og regnskap lagt opp etter ny organisering. Regnskapet 2003 inneholder således økonomidata som gjelder etter gammel og ny organisering i kommunen Regnskapet for 2003 behandler således alle økonomidata i henhold til sektororganisering. I de videre kommentarer til regnskapet for 2003, vil en forholde seg til modellen hvor kommunen var organisert i sektorer. Generelt om regnskapet for Kommunen sliter økonomisk. Igjen avlegges et regnskap med merforbruk (underskudd). Etter forskriftsmessige strykninger, beløper merforbruket seg til kr ,06. Totalt beløper opparbeidet merforbruk seg til kr ,60. Akkumulert merforbruk må dekkes innenfor gjeldende økonomiplanperiode Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på kr ,83 mill. kroner. Dog dekkes merforbruket opp av oppstarttilskudd vedrørende Fauske Helsetun som utløses i Likviditet. Hver gang det oppstår merforbruk, er det med på å belaste kommunens likviditet. Ved inngangen til regnskapsåret 2003, var likviditeten særlig vanskelig, og er ytterligere forverret gjennom at både investeringsregnskapet og driftsregnskapet er gjort opp med merforbruk. Regnskapsresultatet bidrar til en negativ likviditetsutvikling på 20,94 mill. kroner. I de videre kommentarer til drifts- og investeringsbudsjettet, vil en forholde seg til nettoverdier. Det vil si ansvarenes netto utgift eller inntekt medtatt interne finansieringstransaksjoner, enten det gjelder bruk eller avsetning til fond. I oversiktene vil man operere med tall i hele 1000 kroner. Driftsregnskapet. Regnskapet for 2003 er gjort opp med et merforbruk på ,06. Underskuddet fremkommer slik etter at forskriftsmessige strykninger er gjennomført. For regnskapet 2003 gjelder det strykning av merforbruk 2000 med 2,212 mill. kroner, som i budsjettet var forutsatt inndekt i Korrigerer man for dette, ville man i 2003 hatt et merforbruk 18,96 mill. kroner. Uinndekket merforbruk 2000 er 2,212 mill. kroner og uinndekket merforbruk for 2002 utgjør 11,039 mill. kroner. Fauske kommune opplever nå å ha totalt uinndekket merforbruk på kr. 29, ,60. I henhold til forskriftenes bestemmelser om inndekking av merforbruk, må dette dekkes inn over driften i inneværende økonomiplanperiode

2 Sektorenes/eller resultatenhetenes disponering av rammer for Tabell nr. 1 viser en avviksanalyse mellom sektorenes forbruk og tildelte rammer. Tabell nr.1. Avvik til budsjett Endring til regnsk Sektorer R:2003 B:2003 R:2002 Beløp % Beløp % Politisk virksomhet , ,9 Sentraladministrasjonen , ,1 Oppvekst/fritid , ,6 Helse og sosial , ,2 Drift/teknisk , ,5 Sum , ,8 Alle tall i hele 1000 kroner. + angir mindreforbruk/merinntekt i forhold tilbudsjett, - angir det omvendte. I forhold til budsjettet er det overskridelser innen alle områder, dog er overskridelser innenfor sentraladministrasjonen minimal i forhold til ramme. Politisk virksomhet har en overskridelse på kr ,00. Det tilsvarer i forhold til nettoramme i budsjett, en overskridelse på i alt 17,9%. Oppvekst/fritid opererer med overskridelse i forhold til ramme på 3,032 mill. kroner og har sammenheng med økte lønnskostnader i Helse- og sosialsektoren ender opp med en overskridelse på 5,6 mill. kroner. Det er i tråd med det som ligger i tertialmeldingene. Sammenligner man helse og sosial mot foregående regnskapsår, er endring kostnader på kun kr ,00. Slik sett har man her evnet å holde utgiftene under kontroll. Sett i sammenheng med forventninger i budsjettet og det om har vært mulig å innfri, er det momenter som taler for at det har vært nedfelt urimelige krav/forventninger til innsparing i budsjettet. Det henvises da især til det som gjelder for tjenesteområdene pleie, omsorg og hjelp i og utenfor institusjon. Drift/teknisk signaliserer overskridelser innenfor sitt ansvarsområde. Blant annet gir tertialmelding nr. 2 melding om at merforbruket på året vedrørende energi, vil utgjøre ca. 1,8 mill. kroner. Totalt sett ender sektorene opp med et merforbruk på i alt 12,7 mill. kroner i forhold til det budsjetterte. Ser man utgiftene etter art på tvers av tjenesteområdene, er det lønnsutgifter som desidert har det største merforbruket. Lønnutgiftene beløper seg regnskapsmessig til 236,705 mill. kroner mens budsjettet har beregnet lønnsutgiftene til å bli 221,651 mill. kroner. Det er et avvik i forhold til det budsjetterte på 15,05 mill. kroner. Dog må dette sees i sammenheng med økte tilskudd og refusjoner som fører til lønnsutgifter uten at det foreligger budsjettreguleringer på dette. Det faktiske merforbruk vil ligge en del under det som er angitt her. Kommunens driftsinntekter. Tabell nr. 2 viser kommunens totale driftsinntekter. Tabell nr. 2.

3 Avvik til budsjett Endr. R:02 Driftsinntekter R:2003 B:2003 R:2002 Beløp % Beløp Brukerbetalinger ,1 368 Andre salgs- og leieinntekter ,8 117 Overføringer med krav til motytelse , Rammetilskudd , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Skatt på inntekt og formue , Eiendomsskatt ,3 806 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , Alle tall i hele 1000 kroner. + angir større inntekt enn budsjettert og - angir mindre inntekt enn budsjettert. For brukerbetalinger er det samsvar mellom budsjett og regnskap, noe som taler for god oversikt over inntekter som påløper gjennom året for kommunale tjenester. Kommunens frie inntekter defineres som rammetilskudd, løpende skatteutjevning og skatteinntekter. Her er det totalt en svikt i forhold til budsjettet på i alt 7,33 mill. kroner. Sum skatteinntekter, løpende inntektsutjevning og rammetilskudd, utgjør 63,7 prosent av kommunens totale driftsinntekter. Tabell nr. 3 viser hvordan kommunens skatteinntekter har utviklet seg i perioden For er også løpende skatteutjevning innlemmet i sum skatteinntekter. Tabell nr.3. Utvikling skatteinntekter Infl.justert Nom. Verdi Alle tall i hele 1000 kr. Inflasjonsjustert med 1,75% (verdier/tall i graf.) Kommunens skatteinntekter gjennom hele året 2003 var positive. Sammenlignet med gjennomsnittverdier for de tre foregående år, ligger man hele tiden godt over. Maksimalverdien kommer i september, hvor kommunen har en skatteinngang som ligger 6,6% over gjennomsnittsverdien. Total skatteinngang for 2003 ender opp med 104,4 % av skatteanslaget i budsjettet. Utviklingen i skatteanslaget for landet forholder seg noe annerledes. I revidert nasjonalbudsjett var veksten i skatteinntekter forutsatt å være 9,2%. I SSB s tall, Skatter og inntektsutjevning til og med juli 2003, er vekst i skatteinntekter beregnet til 7% i forhold til samme

4 periode i De samme tallene foreligger pr. september 2003, med en vekst på 7% i skatteinntektene for landet. Det nasjonale skatteanslaget er nå justert ned til 7,2%. Slutt-tallene for 2003 viser at skatteinntektene økte med 6,2%, det vil si et prosentpoeng lavere enn regjeringens prognose. I siste del av 2003 svikter skattene for kommunene med ytterligere 716 mill. kroner. En slik lavere nasjonal skattevekst ga også lavere beløp fra inntektsutjevningen for mange kommuner, men her er det også samspill med endring i befolkningsgrunnlaget. Som en konsekvens av utviklingen i landets skatteinntekter for øvrig, opplever Fauske kommune en svikt i sum skatteinntekter og utjevning på 7,3 mill. kroner. Brutto driftsresultat. Brutto driftsresultat beløper seg til kr ,96. Budsjettert brutto driftsresultat var beregnet til ,00. Det gir et negativt avvik mellom regnskap og budsjett som beløper seg til 15,479 mill. kroner og er vesentlig for lite til å dekke opp for netto finansielle kostnader og interne finanstransaksjoner. Finansielle inntekter og utgifter. Sum eksterne finansielle utgifter var budsjettert med i alt 31,307 mill. kroner mens regnskapet viser 31,352 mill. kroner i finansielle kostnader. Finansielle inntekter beløper seg til 18,918 mill. kroner, det er 4,095 mill. kroner mer enn det budsjetterte. Økte finansielle inntekter har sammenheng med avkastning på Hjemfallsfondet. Netto driftsresultat. Netto driftsresultat beløper seg til kr ,11. Det er et negativt avvik i forhold til det budsjetterte på 11,447 mill. kroner. Etter netto interne finansieringstransaksjoner, det vil si bruk og avsetning til fond, overføring til investeringsregnskapet m.m., fremkommer årets merforbruk på i alt kr ,06. Funksjoner og tjenesteprioritering Kommunens tjenesteyting er delt inn i 169 tjenesteområder. Gruppert etter KOSTRA a spesifikasjon er kommunens tjenesteområder grupper innefor 63 funksjoner. Tabell nr. 4 viser kommunens 10 største tjenesteområder.

5 Tabell nr. 4. Funksjon R:2003 B:2003 R: Administrasjon Grunnskole skolelokaler og skyss Diagnose, beh. og rehabiletering Råd, veiledning og sos. foreb. arbeid Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omorg, hjelp i hjemmet Botilbud i institusjon Økonomisk sosialhjelp Renter, utbytte og lån Sum Alle tall I hele 1000 kroner, Tjenesteområdenes nettorammer. Administrasjon, fordelt ut flere sektorer/resultatenheter, utgjør 30,47 mill. kroner eller 7,3% av kommunens driftsutgifter. Grunnskoler, skolelokaler og skyss er den nest største gruppen. Totalt beløper kostnadene seg her til netto 79,2 mill. kroner eller 19,2% av driftsutgiftene. Desidert størst ressursbruk ligger innenfor funksjonene 241, 253, 254, 261 og 281. Total ressursbruk beløper seg til 113,04 mill. kroner eller 27,4% av driftsutgiftene. Finansielle utgifter og inntekter, utgjør nå netto 19,87 mill. kroner eller 4,8 % av sum driftsutgifter. Investeringsregnskapet investeringer og finansiering. Fauske kommunes investeringer i 2003 beløper seg til 84,73 mill. kroner. Totalt forutsatte budsjettet investeringer på i alt 97,5 mill. kroner. I hovedsak investeringsprosjektene vannforsyning og Fauske Helsetun som har gjenstående bevilgninger. Generelt for investeringsregnskapet er at alle investeringer er finansiert ved bruk av lån eller av eksterne midler som har vært øremerket. Her nevnes især Fauske Helsetun som får utbetalt oppstarttilskudd i 2004 med ,00. Ellers er resterende investering finansiert ved bruk av lånemidler. Driftsregnskapet har heller ikke i 2003 evnet å frigjøre midler til egenkapital ved investeringer. Tabell nr. 5, viser kommunens investeringer i Prosjekt Beløp Fjernarkiv 0 EDB/IKT Fauske kirkelig fellesråd 649 Fauske 100-årshistorie 501 Vann, produksjon vann, distribusjon Avløpsnett/innsamling Farvik/dompen 62 Farvikbekken, flomsikring 744 Kommunale veier (Hauan bru) 2 854

6 Aksjon skolevei 2 Park/idrett, div. anlegg. 452 Sentrumsutvikling 162 Erikstad grendeskole Utenomhusanlegg Erikstad 321 Fauske Sentralskole 635 Valnesfjord Sentralskole 1 Fauske Svømmehall 475 FUI's bygningsmasse 15 Fauske Helsetun Sagatun 408 Valnesfjord helse og sos.sent Alle tall i hele 1000 kroner. Det er tre områder/prosjekter som representer det aller meste kommunen har i investeringskostnader. Det er vannforsyning, produksjon og distribusjon, med 14,449 mill. kroner. Herav er 10,0 mill. kroner budsjettert for året 2003, mens resterende går på tidligere års bevilgninger. Erikstad Grendeskole ble ferdigstilt i 2003, sluttkostnaden er 18,1 mill. kroner. Fauske Helsetun, fase 1, er ferdigstilt 2003/2004. Her er investeringskostnadene for 2003, 41,764 mill. kroner mot det budsjetterte på 53 mill. kroner. Investeringene varierer over år. I sammenligning med tidligere år, er det en trend at investeringene har økt betydelig, med følge av økte driftsmessige kostnader til å betjene lån og renter på lån. Figur nr. 6 viser grafisk i nominell og deflatert verdi kommunens investeringer fra 1997 til og med Figur nr Infl.just. 1,75% Nom.verdi Alle tall i hele 1000 kroner Tall i graf er prisjusterte verdier.

7 Finansiering av investeringer I tabell nr.7 vises det hvordan kommunens investeringer på 84,731 mill. kroner er finansiert i regnskapet for Tabell nr. 7. Finansiering: 2003 %-andel. Finansieringsbehov: Egenfinansiering ,4 Lån ,6 Fond 837 1,0 Statstilskudd 0 0,0 Andre tilskudd 0 0,0 Overføring fra drift 961 1,1 Merforbruk 2003 (ufinansiert) ,9 Sum ,0 Alle tall i hele 1000 kroner. Investeringene er i hovedsak finansiert ved bruk av lånemidler. Kommunens låneopptak 2003 ekskl. lånemidler til videre utlån, beløper seg til 44,0 mill. kroner. Sum låneopptak og bruk av tidligere ubrukte lånemidler beløper seg til 77,593 mill. kroner. Pr er beholdning av ubukte lånemidler redusert til 13,049 mill. kroner. Overføring fra driftsregnskapet på 0,961 mill. kroner, gjelder bruk av Næringsfondet til finansiering av renseanlegg Fauske Svømmehall (kr ,00) og tidligere vedtak (2000) om bruk av Næringsfondet til finansiering av flomsikring Farvikbekken. Bruk av fond i investeringsregnskapet er bundne kapitalfond som er anvendt til anskaffelse av ny traktor park/idrett. For 2002 er merforbruket i investeringsregnskapet på 3,661 mill. kroner og 2001 gir et mindreforbruk på 0,751 mill. kroner. For årene som nevnt her, har kommunen nå et uinndekt merforbruk på til sammen 2,91 mill. kroner. Investeringsregnskapet har et merforbruk på i alt 4,156 mill. kroner som må dekkes inn i det år regnskapet avlegges. Merforbruket i investeringsregnskapet tilskrives kommunens forskuttering av oppstarttilskudd Fauske Helsetun. Tilskudd på 11,249 mill. kroner utbetales januar 2004, og tilbakeføres da mot tidligere forbruk av likviditetsreserve i investeringsregnskapet og merforbruk investeringer Investeringenes finansieringsløsning er nærmere spesifisert i regnskapet, vedlegg nr. 2A Investering. Balanseregnskapet. Balanseregnskapet er oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. I tabell nr. 8 vises sammensetningen av balansen. Tabell. nr. 8.

8 Aktiva 2003 Aktiva 2002 Passiva 2003 Passiva 2002 Aktiva (anleggsmidler og omløpsmidler) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Anleggsmidler, definert som faste eiendommer og anlegg, maskiner og utstyr, utlån og aksjer utgjør 755,574 mill. kroner eller 85,6% av alle kommunens eiendeler. Omløpsmidler, definert som kortsiktige fordringer, aksjer og andeler samt kasse og bankinnskudd utgjør 127,566 mill. kroner, eller 14,4% av kommunens aktiva. Det er en reduksjon i forhold til 2002 på i alt 5,7%. Anleggsmidler øker tilsvarende og har sitt årsaksforhold at en del store anleggsprosjekter ferdigstilles i Ubrukte lånemidler som ligger i omløpsmidler, er anvendt til å gjøre opp for de kostnader som investeringsprosjektene har. Vi har da en flytting av midler fra omløpsmidler og til anleggsmidler. Verdien av faste eiendommer og anlegg øker med netto med 70,956 mill. kroner i Sum anleggsmidler i regnskapet beløper seg til kr ,51. Tabell nr. 9 viser hvordan salg av fast eiendom og anlegg, avskrivninger og aktiveringer har påvirket netto endring av anleggsmidler. Tabell nr. 9. Tekst Beløp Faste eiendommer og anlegg ,37 Investeringer 2003, aktivert ,64 Avskrivninger (kapitalslit) ,78 Salg av fast eiendom og anlegg ,72 Sum faste eiendommer og anlegg ,51 Det vises til kapittel investeringsregnskapet når det gjelder hvilke investeringsprosjekter det her gjelder. Andre bestanddel av anleggsmidler er maskiner og utstyr. Tabell nr. 10 viser hvordan endring i balanseregnskapet har vært for det som gjelder maskiner og utstyr. Tabell nr. 10.

9 Tekst Beløp Maskiner og utstyr ,58 Investeringer 2003, aktivert ,78 Avskrivninger (kapitalslit) ,00 Salg av maskiner og utstyr ,00 Tap ved salg ,54 Regulering verdigrunnlag skoler ,00 Sum faste eiendommer og anlegg ,82 Omløpsmidler Omløpsmidler, det vil si kortsiktige fordringer, premieavvik og pensjoner, aksjer og andeler samt kasse og bankinnskudd reduseres kraftig gjennom året. Ved inngangen til året beløper det seg til 163,781 mill. kroner totalt. Det reduseres gjennom året med 36,215 mill. kroner, til en beholdning ved utgange av året som er på 127,566 mill. kroner. Netto reduksjon i kontanter og bankinnskudd beløper seg til 40,186 mill. Reduksjon i kontante midler tilskrives bruk av lånemidler til dekning av kostnader bundet til investeringsprosjekter. Passiva Består av kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital. Kommunens lånegjeld. Videreutlånsmidler føres over investeringsregnskapet og har dermed ikke konsekvens for driftsregnskapet. dog har det konsekvens for investeringsregnskapet for de enkelte år, ved at det er forskyvning mellom innbetalinger og det som kommunen betaler i renter og avdrag på videreutlånsmidler. Dog utlikner det seg over år. Kommunens langsiktige gjeld, knyttet til investeringer, økte netto med 22,695 mill. kroner. Økning i netto langsiktig gjeld er sum låneopptak med fradrag for innbetalte avdrag i året. Når investeringsregnskapet finansieres ved bruk av lånemidler på 77,592 mill. kroner, ligger det i det at det er tidligere års låneopptak som kommer til anvendelse ut over det låneopptaket som gjøres i 2003 p 43,0 mill. kroner. Totalt utgjør kommunens lånegjeld i alt 285,5 mill. kroner. Av dette er 31,8 mill. kroner låneopptak som gjelder videreutlånsmidler Den Norske Stats Husbank. Kommunens egne lån beløper seg til 253,688 mill. kroner og hvor man svarer renter og avdrag over driftsregnskapet. Tidligere har alle kommunal låneopptak hatt en nedbetalingsplan som har gått over 10 år. For å dempe presset på kommunens økonomi, er det i de senere år praktisert en løsning hvor løpetiden på lån settes lik avskrivningstiden på investeringsobjekter det lånes til. På kort sikt er effekten lavere avdragsbelastning i driftsregnskapet. Kommunens egenkapital. I tabell nr. 11, vises egenkapitalens bestanddeler og tallstørrelsen på disse. Tabell nr. 11.

10 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto R:2003 R: Disposisjonsfond og bundne driftsfond er fond hvor alle avsetninger og bruk skjer til og fra driftsregnskapet. Ved et regnskapsmessig merforbruk, skal kommunen i henhold til regnskapsbestemmelsene, ikke foreta avsetninger til fond fra driftsmidler. Gjennomførte avsetninger fra driften gjøres bare der det er øremerkede (eksterne) midler. Disposisjonsfondene endres ikke i For bundne driftsfond økes avsetningene med netto 8,4 mill. kroner. Sum bundne fondsmidler beløper seg til 74,111 mill. kroner ved utgangen av året. Netto avsetning til fond er basert på at det er foretatt avsetninger totalt med 12,623 mill. kroner, og det er anvendt 4,253 mill. kroner fra tidligere avsetninger. Desidert størst avsetning til bundne driftsfond tilskrives Hjemfallsfondet, hvor man har en nettoøkning på 7,198 mill. kroner. Næringsfondet øker med 0,577 mill. kroner. Bundne investeringsfond øker med i alt 5,988 mill. kroner i Det er ekstraordinære innbetalinger på videreutlånsmidler i Husbanken og skal i 2004 innbetales til Husbanken i henhold til gjeldende bestemmelser om behandling av videreutlånsmidler.

11 Regnskapsmessig merforbruk er nå akkumulert til 30,0 mill. kroner. Herav gjelder 2,212 mill. kroner 2000, 11,039 mill. kroner gjelder 2002 og 16,748 mill. kroner gjelder Inndekking av opparbeidet merforbruk som fremkommer her, må dekkes opp innenfor økonomiplanperioden , noe som sier at det kommer til å trekke forholdsvis tunge veksler på driftsøkonomien. Likviditetsreserve. Likviditetsmessig utvikling for 2003 har vært uheldig. Ved inngangen til regnskapsåret var likviditeten ytterst anstrengt. Konsekvensen av regnskapsresultatet for 2003 er at likviditetssituasjonen er ytterligere forverret. Sum likviditetsreserve investerings- og driftsregnskap er negativ med 17,633 mill. kroner. Reelt sett burde denne være positiv og da inn en størrelsesorden tilsvarende 1/12 av kommunens utgifter. Selv om merforbruk/mindreforbruk kommer til uttrykk som endring i likviditetsreserve, har det likevel effekt på likviditeten. Et regnskapsmessig merforbruk er med på å forverre likviditeten, mens mindreforbruk og inndekking av tidligere års merforbruk har en positiv innvirkning på likviditeten. Dersom man skulle dekke inn alt merforbruk og hatt en likviditetsreserve på kr. 0,00, vil det ført til avsetninger fra drifts og investeringsregnskapet med til sammen 49,7 mill. kroner. Arbeidskapital. Arbeidskapitalen ble redusert med i alt 44,8 mill. kroner i For 2002 var utvikling i arbeidskapitalen positiv, noe som skyldes i hovedsak at store låneopptak ikke kom til anvendelse i løpet av året. To hovedelementer forklarer negativ utvikling i arbeidskapitalen på 44,8 mill. kroner for Merforbruket på 16,748 mill. kroner gir en tilsvarende negativ utvikling i arbeidskapitalen. I tillegg kommer store investeringer, som gir en forflytning av verdier, fra omløpsmidler og til anleggsmidler (lånemidler). Sammendrag. Netto driftsresultat viser et negativt resultat på kr ,11. Etter bundne avsetninger og interne finanstransaksjoner ellers, er årets merforbruk (underskudd) på kr ,06. Totalt har kommunen nå et akkumulert merforbruk på kr ,60, som må dekkes innenfor gjeldende økonomiplanperiode Året merforbruk sammen med økte pensjonskostnader (premieavvik), har bidratt til å redusere kommunens arbeidskapital med 44,84 mill. kroner. Opparbeidet merforbruk over år og en negativ likviditetsreserve totalt for investerings- og driftsregnskapet, setter nå kommunen i uholdbar situasjon likviditetsmessig. For å komme i en likviditetsmessig balanse, er det presserende å maksimere inndekking av tidligere års merforbruk samt foreta avsetning til likviditetsreserven. Avviksanalysen viser at sektorene jevnt over går med overskridelser i forhold til det budsjetterte. Tertialmeldingenes varsler også om kommende overskridelser. Når det gjelder finansielle utgifter og inntekter, kan disse sees i gunstig lys. Også når det gjelder finansavkastning på Hjemfallfondet.

12 Regnskapet for 2003, innebærer på lik linje med regnskapet for 2002, et misforhold mellom kommunens inntekter og utgifter som er urovekkende. Med betraktninger til vedtatt økonomiplan med store investeringer/låneopptak og dertil følgende økte kostnader til renter og avdrag, samt akkumulert merforbruk på kr ,60, tilsier det at det er behov for sterke virkemidler får å bringe balanse i kommunens økonomi. Fauske den 24. mai Wiggo Lauritzen Rådmann Jan-G. Myrvang Regnskapsansvarlig

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KMMUNE 2007 INNHLDSFRTEGNELSE Rådmannens kommentarer ti regnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investeringer versikt over anskaffelse og anvendelse av midler versikt balanse

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 03.06.2015 15/44 Kommunestyret 16.06.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 05.05.2015 Referanse: 10650/2015 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2014 Saksnr Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer