Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003."

Transkript

1 Analyse og kommentarer til regnskapet for Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen, det vil si at de gamle sektorene blir borte og erstattes av resultatenheter. Kommunens organisering gjenspeiles i regnskapets oppbygning. Det har ikke vært praktisk gjennomførbart å tilpasse regnskapets oppbygning til ny organisering i For 2004 er regnskapet er budsjett og regnskap lagt opp etter ny organisering. Regnskapet 2003 inneholder således økonomidata som gjelder etter gammel og ny organisering i kommunen Regnskapet for 2003 behandler således alle økonomidata i henhold til sektororganisering. I de videre kommentarer til regnskapet for 2003, vil en forholde seg til modellen hvor kommunen var organisert i sektorer. Generelt om regnskapet for Kommunen sliter økonomisk. Igjen avlegges et regnskap med merforbruk (underskudd). Etter forskriftsmessige strykninger, beløper merforbruket seg til kr ,06. Totalt beløper opparbeidet merforbruk seg til kr ,60. Akkumulert merforbruk må dekkes innenfor gjeldende økonomiplanperiode Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på kr ,83 mill. kroner. Dog dekkes merforbruket opp av oppstarttilskudd vedrørende Fauske Helsetun som utløses i Likviditet. Hver gang det oppstår merforbruk, er det med på å belaste kommunens likviditet. Ved inngangen til regnskapsåret 2003, var likviditeten særlig vanskelig, og er ytterligere forverret gjennom at både investeringsregnskapet og driftsregnskapet er gjort opp med merforbruk. Regnskapsresultatet bidrar til en negativ likviditetsutvikling på 20,94 mill. kroner. I de videre kommentarer til drifts- og investeringsbudsjettet, vil en forholde seg til nettoverdier. Det vil si ansvarenes netto utgift eller inntekt medtatt interne finansieringstransaksjoner, enten det gjelder bruk eller avsetning til fond. I oversiktene vil man operere med tall i hele 1000 kroner. Driftsregnskapet. Regnskapet for 2003 er gjort opp med et merforbruk på ,06. Underskuddet fremkommer slik etter at forskriftsmessige strykninger er gjennomført. For regnskapet 2003 gjelder det strykning av merforbruk 2000 med 2,212 mill. kroner, som i budsjettet var forutsatt inndekt i Korrigerer man for dette, ville man i 2003 hatt et merforbruk 18,96 mill. kroner. Uinndekket merforbruk 2000 er 2,212 mill. kroner og uinndekket merforbruk for 2002 utgjør 11,039 mill. kroner. Fauske kommune opplever nå å ha totalt uinndekket merforbruk på kr. 29, ,60. I henhold til forskriftenes bestemmelser om inndekking av merforbruk, må dette dekkes inn over driften i inneværende økonomiplanperiode

2 Sektorenes/eller resultatenhetenes disponering av rammer for Tabell nr. 1 viser en avviksanalyse mellom sektorenes forbruk og tildelte rammer. Tabell nr.1. Avvik til budsjett Endring til regnsk Sektorer R:2003 B:2003 R:2002 Beløp % Beløp % Politisk virksomhet , ,9 Sentraladministrasjonen , ,1 Oppvekst/fritid , ,6 Helse og sosial , ,2 Drift/teknisk , ,5 Sum , ,8 Alle tall i hele 1000 kroner. + angir mindreforbruk/merinntekt i forhold tilbudsjett, - angir det omvendte. I forhold til budsjettet er det overskridelser innen alle områder, dog er overskridelser innenfor sentraladministrasjonen minimal i forhold til ramme. Politisk virksomhet har en overskridelse på kr ,00. Det tilsvarer i forhold til nettoramme i budsjett, en overskridelse på i alt 17,9%. Oppvekst/fritid opererer med overskridelse i forhold til ramme på 3,032 mill. kroner og har sammenheng med økte lønnskostnader i Helse- og sosialsektoren ender opp med en overskridelse på 5,6 mill. kroner. Det er i tråd med det som ligger i tertialmeldingene. Sammenligner man helse og sosial mot foregående regnskapsår, er endring kostnader på kun kr ,00. Slik sett har man her evnet å holde utgiftene under kontroll. Sett i sammenheng med forventninger i budsjettet og det om har vært mulig å innfri, er det momenter som taler for at det har vært nedfelt urimelige krav/forventninger til innsparing i budsjettet. Det henvises da især til det som gjelder for tjenesteområdene pleie, omsorg og hjelp i og utenfor institusjon. Drift/teknisk signaliserer overskridelser innenfor sitt ansvarsområde. Blant annet gir tertialmelding nr. 2 melding om at merforbruket på året vedrørende energi, vil utgjøre ca. 1,8 mill. kroner. Totalt sett ender sektorene opp med et merforbruk på i alt 12,7 mill. kroner i forhold til det budsjetterte. Ser man utgiftene etter art på tvers av tjenesteområdene, er det lønnsutgifter som desidert har det største merforbruket. Lønnutgiftene beløper seg regnskapsmessig til 236,705 mill. kroner mens budsjettet har beregnet lønnsutgiftene til å bli 221,651 mill. kroner. Det er et avvik i forhold til det budsjetterte på 15,05 mill. kroner. Dog må dette sees i sammenheng med økte tilskudd og refusjoner som fører til lønnsutgifter uten at det foreligger budsjettreguleringer på dette. Det faktiske merforbruk vil ligge en del under det som er angitt her. Kommunens driftsinntekter. Tabell nr. 2 viser kommunens totale driftsinntekter. Tabell nr. 2.

3 Avvik til budsjett Endr. R:02 Driftsinntekter R:2003 B:2003 R:2002 Beløp % Beløp Brukerbetalinger ,1 368 Andre salgs- og leieinntekter ,8 117 Overføringer med krav til motytelse , Rammetilskudd , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Skatt på inntekt og formue , Eiendomsskatt ,3 806 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , Alle tall i hele 1000 kroner. + angir større inntekt enn budsjettert og - angir mindre inntekt enn budsjettert. For brukerbetalinger er det samsvar mellom budsjett og regnskap, noe som taler for god oversikt over inntekter som påløper gjennom året for kommunale tjenester. Kommunens frie inntekter defineres som rammetilskudd, løpende skatteutjevning og skatteinntekter. Her er det totalt en svikt i forhold til budsjettet på i alt 7,33 mill. kroner. Sum skatteinntekter, løpende inntektsutjevning og rammetilskudd, utgjør 63,7 prosent av kommunens totale driftsinntekter. Tabell nr. 3 viser hvordan kommunens skatteinntekter har utviklet seg i perioden For er også løpende skatteutjevning innlemmet i sum skatteinntekter. Tabell nr.3. Utvikling skatteinntekter Infl.justert Nom. Verdi Alle tall i hele 1000 kr. Inflasjonsjustert med 1,75% (verdier/tall i graf.) Kommunens skatteinntekter gjennom hele året 2003 var positive. Sammenlignet med gjennomsnittverdier for de tre foregående år, ligger man hele tiden godt over. Maksimalverdien kommer i september, hvor kommunen har en skatteinngang som ligger 6,6% over gjennomsnittsverdien. Total skatteinngang for 2003 ender opp med 104,4 % av skatteanslaget i budsjettet. Utviklingen i skatteanslaget for landet forholder seg noe annerledes. I revidert nasjonalbudsjett var veksten i skatteinntekter forutsatt å være 9,2%. I SSB s tall, Skatter og inntektsutjevning til og med juli 2003, er vekst i skatteinntekter beregnet til 7% i forhold til samme

4 periode i De samme tallene foreligger pr. september 2003, med en vekst på 7% i skatteinntektene for landet. Det nasjonale skatteanslaget er nå justert ned til 7,2%. Slutt-tallene for 2003 viser at skatteinntektene økte med 6,2%, det vil si et prosentpoeng lavere enn regjeringens prognose. I siste del av 2003 svikter skattene for kommunene med ytterligere 716 mill. kroner. En slik lavere nasjonal skattevekst ga også lavere beløp fra inntektsutjevningen for mange kommuner, men her er det også samspill med endring i befolkningsgrunnlaget. Som en konsekvens av utviklingen i landets skatteinntekter for øvrig, opplever Fauske kommune en svikt i sum skatteinntekter og utjevning på 7,3 mill. kroner. Brutto driftsresultat. Brutto driftsresultat beløper seg til kr ,96. Budsjettert brutto driftsresultat var beregnet til ,00. Det gir et negativt avvik mellom regnskap og budsjett som beløper seg til 15,479 mill. kroner og er vesentlig for lite til å dekke opp for netto finansielle kostnader og interne finanstransaksjoner. Finansielle inntekter og utgifter. Sum eksterne finansielle utgifter var budsjettert med i alt 31,307 mill. kroner mens regnskapet viser 31,352 mill. kroner i finansielle kostnader. Finansielle inntekter beløper seg til 18,918 mill. kroner, det er 4,095 mill. kroner mer enn det budsjetterte. Økte finansielle inntekter har sammenheng med avkastning på Hjemfallsfondet. Netto driftsresultat. Netto driftsresultat beløper seg til kr ,11. Det er et negativt avvik i forhold til det budsjetterte på 11,447 mill. kroner. Etter netto interne finansieringstransaksjoner, det vil si bruk og avsetning til fond, overføring til investeringsregnskapet m.m., fremkommer årets merforbruk på i alt kr ,06. Funksjoner og tjenesteprioritering Kommunens tjenesteyting er delt inn i 169 tjenesteområder. Gruppert etter KOSTRA a spesifikasjon er kommunens tjenesteområder grupper innefor 63 funksjoner. Tabell nr. 4 viser kommunens 10 største tjenesteområder.

5 Tabell nr. 4. Funksjon R:2003 B:2003 R: Administrasjon Grunnskole skolelokaler og skyss Diagnose, beh. og rehabiletering Råd, veiledning og sos. foreb. arbeid Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omorg, hjelp i hjemmet Botilbud i institusjon Økonomisk sosialhjelp Renter, utbytte og lån Sum Alle tall I hele 1000 kroner, Tjenesteområdenes nettorammer. Administrasjon, fordelt ut flere sektorer/resultatenheter, utgjør 30,47 mill. kroner eller 7,3% av kommunens driftsutgifter. Grunnskoler, skolelokaler og skyss er den nest største gruppen. Totalt beløper kostnadene seg her til netto 79,2 mill. kroner eller 19,2% av driftsutgiftene. Desidert størst ressursbruk ligger innenfor funksjonene 241, 253, 254, 261 og 281. Total ressursbruk beløper seg til 113,04 mill. kroner eller 27,4% av driftsutgiftene. Finansielle utgifter og inntekter, utgjør nå netto 19,87 mill. kroner eller 4,8 % av sum driftsutgifter. Investeringsregnskapet investeringer og finansiering. Fauske kommunes investeringer i 2003 beløper seg til 84,73 mill. kroner. Totalt forutsatte budsjettet investeringer på i alt 97,5 mill. kroner. I hovedsak investeringsprosjektene vannforsyning og Fauske Helsetun som har gjenstående bevilgninger. Generelt for investeringsregnskapet er at alle investeringer er finansiert ved bruk av lån eller av eksterne midler som har vært øremerket. Her nevnes især Fauske Helsetun som får utbetalt oppstarttilskudd i 2004 med ,00. Ellers er resterende investering finansiert ved bruk av lånemidler. Driftsregnskapet har heller ikke i 2003 evnet å frigjøre midler til egenkapital ved investeringer. Tabell nr. 5, viser kommunens investeringer i Prosjekt Beløp Fjernarkiv 0 EDB/IKT Fauske kirkelig fellesråd 649 Fauske 100-årshistorie 501 Vann, produksjon vann, distribusjon Avløpsnett/innsamling Farvik/dompen 62 Farvikbekken, flomsikring 744 Kommunale veier (Hauan bru) 2 854

6 Aksjon skolevei 2 Park/idrett, div. anlegg. 452 Sentrumsutvikling 162 Erikstad grendeskole Utenomhusanlegg Erikstad 321 Fauske Sentralskole 635 Valnesfjord Sentralskole 1 Fauske Svømmehall 475 FUI's bygningsmasse 15 Fauske Helsetun Sagatun 408 Valnesfjord helse og sos.sent Alle tall i hele 1000 kroner. Det er tre områder/prosjekter som representer det aller meste kommunen har i investeringskostnader. Det er vannforsyning, produksjon og distribusjon, med 14,449 mill. kroner. Herav er 10,0 mill. kroner budsjettert for året 2003, mens resterende går på tidligere års bevilgninger. Erikstad Grendeskole ble ferdigstilt i 2003, sluttkostnaden er 18,1 mill. kroner. Fauske Helsetun, fase 1, er ferdigstilt 2003/2004. Her er investeringskostnadene for 2003, 41,764 mill. kroner mot det budsjetterte på 53 mill. kroner. Investeringene varierer over år. I sammenligning med tidligere år, er det en trend at investeringene har økt betydelig, med følge av økte driftsmessige kostnader til å betjene lån og renter på lån. Figur nr. 6 viser grafisk i nominell og deflatert verdi kommunens investeringer fra 1997 til og med Figur nr Infl.just. 1,75% Nom.verdi Alle tall i hele 1000 kroner Tall i graf er prisjusterte verdier.

7 Finansiering av investeringer I tabell nr.7 vises det hvordan kommunens investeringer på 84,731 mill. kroner er finansiert i regnskapet for Tabell nr. 7. Finansiering: 2003 %-andel. Finansieringsbehov: Egenfinansiering ,4 Lån ,6 Fond 837 1,0 Statstilskudd 0 0,0 Andre tilskudd 0 0,0 Overføring fra drift 961 1,1 Merforbruk 2003 (ufinansiert) ,9 Sum ,0 Alle tall i hele 1000 kroner. Investeringene er i hovedsak finansiert ved bruk av lånemidler. Kommunens låneopptak 2003 ekskl. lånemidler til videre utlån, beløper seg til 44,0 mill. kroner. Sum låneopptak og bruk av tidligere ubrukte lånemidler beløper seg til 77,593 mill. kroner. Pr er beholdning av ubukte lånemidler redusert til 13,049 mill. kroner. Overføring fra driftsregnskapet på 0,961 mill. kroner, gjelder bruk av Næringsfondet til finansiering av renseanlegg Fauske Svømmehall (kr ,00) og tidligere vedtak (2000) om bruk av Næringsfondet til finansiering av flomsikring Farvikbekken. Bruk av fond i investeringsregnskapet er bundne kapitalfond som er anvendt til anskaffelse av ny traktor park/idrett. For 2002 er merforbruket i investeringsregnskapet på 3,661 mill. kroner og 2001 gir et mindreforbruk på 0,751 mill. kroner. For årene som nevnt her, har kommunen nå et uinndekt merforbruk på til sammen 2,91 mill. kroner. Investeringsregnskapet har et merforbruk på i alt 4,156 mill. kroner som må dekkes inn i det år regnskapet avlegges. Merforbruket i investeringsregnskapet tilskrives kommunens forskuttering av oppstarttilskudd Fauske Helsetun. Tilskudd på 11,249 mill. kroner utbetales januar 2004, og tilbakeføres da mot tidligere forbruk av likviditetsreserve i investeringsregnskapet og merforbruk investeringer Investeringenes finansieringsløsning er nærmere spesifisert i regnskapet, vedlegg nr. 2A Investering. Balanseregnskapet. Balanseregnskapet er oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. I tabell nr. 8 vises sammensetningen av balansen. Tabell. nr. 8.

8 Aktiva 2003 Aktiva 2002 Passiva 2003 Passiva 2002 Aktiva (anleggsmidler og omløpsmidler) Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Anleggsmidler, definert som faste eiendommer og anlegg, maskiner og utstyr, utlån og aksjer utgjør 755,574 mill. kroner eller 85,6% av alle kommunens eiendeler. Omløpsmidler, definert som kortsiktige fordringer, aksjer og andeler samt kasse og bankinnskudd utgjør 127,566 mill. kroner, eller 14,4% av kommunens aktiva. Det er en reduksjon i forhold til 2002 på i alt 5,7%. Anleggsmidler øker tilsvarende og har sitt årsaksforhold at en del store anleggsprosjekter ferdigstilles i Ubrukte lånemidler som ligger i omløpsmidler, er anvendt til å gjøre opp for de kostnader som investeringsprosjektene har. Vi har da en flytting av midler fra omløpsmidler og til anleggsmidler. Verdien av faste eiendommer og anlegg øker med netto med 70,956 mill. kroner i Sum anleggsmidler i regnskapet beløper seg til kr ,51. Tabell nr. 9 viser hvordan salg av fast eiendom og anlegg, avskrivninger og aktiveringer har påvirket netto endring av anleggsmidler. Tabell nr. 9. Tekst Beløp Faste eiendommer og anlegg ,37 Investeringer 2003, aktivert ,64 Avskrivninger (kapitalslit) ,78 Salg av fast eiendom og anlegg ,72 Sum faste eiendommer og anlegg ,51 Det vises til kapittel investeringsregnskapet når det gjelder hvilke investeringsprosjekter det her gjelder. Andre bestanddel av anleggsmidler er maskiner og utstyr. Tabell nr. 10 viser hvordan endring i balanseregnskapet har vært for det som gjelder maskiner og utstyr. Tabell nr. 10.

9 Tekst Beløp Maskiner og utstyr ,58 Investeringer 2003, aktivert ,78 Avskrivninger (kapitalslit) ,00 Salg av maskiner og utstyr ,00 Tap ved salg ,54 Regulering verdigrunnlag skoler ,00 Sum faste eiendommer og anlegg ,82 Omløpsmidler Omløpsmidler, det vil si kortsiktige fordringer, premieavvik og pensjoner, aksjer og andeler samt kasse og bankinnskudd reduseres kraftig gjennom året. Ved inngangen til året beløper det seg til 163,781 mill. kroner totalt. Det reduseres gjennom året med 36,215 mill. kroner, til en beholdning ved utgange av året som er på 127,566 mill. kroner. Netto reduksjon i kontanter og bankinnskudd beløper seg til 40,186 mill. Reduksjon i kontante midler tilskrives bruk av lånemidler til dekning av kostnader bundet til investeringsprosjekter. Passiva Består av kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og egenkapital. Kommunens lånegjeld. Videreutlånsmidler føres over investeringsregnskapet og har dermed ikke konsekvens for driftsregnskapet. dog har det konsekvens for investeringsregnskapet for de enkelte år, ved at det er forskyvning mellom innbetalinger og det som kommunen betaler i renter og avdrag på videreutlånsmidler. Dog utlikner det seg over år. Kommunens langsiktige gjeld, knyttet til investeringer, økte netto med 22,695 mill. kroner. Økning i netto langsiktig gjeld er sum låneopptak med fradrag for innbetalte avdrag i året. Når investeringsregnskapet finansieres ved bruk av lånemidler på 77,592 mill. kroner, ligger det i det at det er tidligere års låneopptak som kommer til anvendelse ut over det låneopptaket som gjøres i 2003 p 43,0 mill. kroner. Totalt utgjør kommunens lånegjeld i alt 285,5 mill. kroner. Av dette er 31,8 mill. kroner låneopptak som gjelder videreutlånsmidler Den Norske Stats Husbank. Kommunens egne lån beløper seg til 253,688 mill. kroner og hvor man svarer renter og avdrag over driftsregnskapet. Tidligere har alle kommunal låneopptak hatt en nedbetalingsplan som har gått over 10 år. For å dempe presset på kommunens økonomi, er det i de senere år praktisert en løsning hvor løpetiden på lån settes lik avskrivningstiden på investeringsobjekter det lånes til. På kort sikt er effekten lavere avdragsbelastning i driftsregnskapet. Kommunens egenkapital. I tabell nr. 11, vises egenkapitalens bestanddeler og tallstørrelsen på disse. Tabell nr. 11.

10 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto R:2003 R: Disposisjonsfond og bundne driftsfond er fond hvor alle avsetninger og bruk skjer til og fra driftsregnskapet. Ved et regnskapsmessig merforbruk, skal kommunen i henhold til regnskapsbestemmelsene, ikke foreta avsetninger til fond fra driftsmidler. Gjennomførte avsetninger fra driften gjøres bare der det er øremerkede (eksterne) midler. Disposisjonsfondene endres ikke i For bundne driftsfond økes avsetningene med netto 8,4 mill. kroner. Sum bundne fondsmidler beløper seg til 74,111 mill. kroner ved utgangen av året. Netto avsetning til fond er basert på at det er foretatt avsetninger totalt med 12,623 mill. kroner, og det er anvendt 4,253 mill. kroner fra tidligere avsetninger. Desidert størst avsetning til bundne driftsfond tilskrives Hjemfallsfondet, hvor man har en nettoøkning på 7,198 mill. kroner. Næringsfondet øker med 0,577 mill. kroner. Bundne investeringsfond øker med i alt 5,988 mill. kroner i Det er ekstraordinære innbetalinger på videreutlånsmidler i Husbanken og skal i 2004 innbetales til Husbanken i henhold til gjeldende bestemmelser om behandling av videreutlånsmidler.

11 Regnskapsmessig merforbruk er nå akkumulert til 30,0 mill. kroner. Herav gjelder 2,212 mill. kroner 2000, 11,039 mill. kroner gjelder 2002 og 16,748 mill. kroner gjelder Inndekking av opparbeidet merforbruk som fremkommer her, må dekkes opp innenfor økonomiplanperioden , noe som sier at det kommer til å trekke forholdsvis tunge veksler på driftsøkonomien. Likviditetsreserve. Likviditetsmessig utvikling for 2003 har vært uheldig. Ved inngangen til regnskapsåret var likviditeten ytterst anstrengt. Konsekvensen av regnskapsresultatet for 2003 er at likviditetssituasjonen er ytterligere forverret. Sum likviditetsreserve investerings- og driftsregnskap er negativ med 17,633 mill. kroner. Reelt sett burde denne være positiv og da inn en størrelsesorden tilsvarende 1/12 av kommunens utgifter. Selv om merforbruk/mindreforbruk kommer til uttrykk som endring i likviditetsreserve, har det likevel effekt på likviditeten. Et regnskapsmessig merforbruk er med på å forverre likviditeten, mens mindreforbruk og inndekking av tidligere års merforbruk har en positiv innvirkning på likviditeten. Dersom man skulle dekke inn alt merforbruk og hatt en likviditetsreserve på kr. 0,00, vil det ført til avsetninger fra drifts og investeringsregnskapet med til sammen 49,7 mill. kroner. Arbeidskapital. Arbeidskapitalen ble redusert med i alt 44,8 mill. kroner i For 2002 var utvikling i arbeidskapitalen positiv, noe som skyldes i hovedsak at store låneopptak ikke kom til anvendelse i løpet av året. To hovedelementer forklarer negativ utvikling i arbeidskapitalen på 44,8 mill. kroner for Merforbruket på 16,748 mill. kroner gir en tilsvarende negativ utvikling i arbeidskapitalen. I tillegg kommer store investeringer, som gir en forflytning av verdier, fra omløpsmidler og til anleggsmidler (lånemidler). Sammendrag. Netto driftsresultat viser et negativt resultat på kr ,11. Etter bundne avsetninger og interne finanstransaksjoner ellers, er årets merforbruk (underskudd) på kr ,06. Totalt har kommunen nå et akkumulert merforbruk på kr ,60, som må dekkes innenfor gjeldende økonomiplanperiode Året merforbruk sammen med økte pensjonskostnader (premieavvik), har bidratt til å redusere kommunens arbeidskapital med 44,84 mill. kroner. Opparbeidet merforbruk over år og en negativ likviditetsreserve totalt for investerings- og driftsregnskapet, setter nå kommunen i uholdbar situasjon likviditetsmessig. For å komme i en likviditetsmessig balanse, er det presserende å maksimere inndekking av tidligere års merforbruk samt foreta avsetning til likviditetsreserven. Avviksanalysen viser at sektorene jevnt over går med overskridelser i forhold til det budsjetterte. Tertialmeldingenes varsler også om kommende overskridelser. Når det gjelder finansielle utgifter og inntekter, kan disse sees i gunstig lys. Også når det gjelder finansavkastning på Hjemfallfondet.

12 Regnskapet for 2003, innebærer på lik linje med regnskapet for 2002, et misforhold mellom kommunens inntekter og utgifter som er urovekkende. Med betraktninger til vedtatt økonomiplan med store investeringer/låneopptak og dertil følgende økte kostnader til renter og avdrag, samt akkumulert merforbruk på kr ,60, tilsier det at det er behov for sterke virkemidler får å bringe balanse i kommunens økonomi. Fauske den 24. mai Wiggo Lauritzen Rådmann Jan-G. Myrvang Regnskapsansvarlig

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer