Fylkeskommunalt. HMS-forum. Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunalt. HMS-forum. Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS"

Transkript

1 Fylkeskommunalt HMS-forum Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS Vi vil her presentere resultatet fra den kartleggingen arbeidsutvalget for HMS-samarbeidsforum gjorde sommeren Alle 18 fylkeskommunene har svart. Etter hvert spørsmål var det lagt ut mulighet for å gi kommentarer. Disse kommentarene har vi også presentert. De er i denne omgangen lagt ut anonymt, men dersom det er ønskelig kan de legges ut med navn på fylkeskommune.

2 Hvordan er HMS-arbeidet organisert? 6% 11% a) Egen avdeling under rådmannen/administrasjonssjef b) Vi er underlagt personal/hrenheten c) Vi er underlagt annen avdeling 83%

3 Kommentar til organiseringen Vi..er ein person her. HMS-rådgiver i HR seksjonen Interkommunalt selskap Dette skal muligens diskuteres i løpet av neste år Vi inngår i nærmeste framtid i en reorganisert HR-avdeling. En stilling går fra 1.febr over til en rendyrket stilling for å ivareta arbeidsgiveransvaret for HMS. Resten forblir en bedriftshelsetjeneste I fm. en omstilling ble tidligere HMS- seksjon lagt inn under personal- og organisasjonsavdelingen. Ligger nå i faggruppen for HMS, beredskap og IA. Totalt 4 årsverk hvorav ett årsverk er dedikert arbeidsplassvurderinger. Dette årsverket utgår fra og denne type tjenester vil da bli kjøpt av ekstern BHT.

4 Når det gjelder deres styringsmodell, hvilke av beskrivelsene under passer best for dere? 2 5 a) Vi jobber behovsprøvd fra sak til sak, vi styres ikke av HMS-systemet b) Vi styres av planer som fornyes periodisk, men de er løst koplet til HMS-systemet 11 c) Vi styres av HMS-systemet og årshjul

5 Kommentar til styringsmodell Styringssløyfen mål kartlegging/risikovurdering aktivitetsplan rapportering/evaluering gir en grei ramme for hvordan HMS-arbeidet skal drives. Rapporteringssløyfene i årshjulet er sentral for å få dette til å virke etter hensikten. Vi/HAMU har startet arbeidet med å lage et felles HMS-årshjul Lokale AMU (LAMU) sine årsrapportar gir bestillingar for aktivitet, lokal risikovurdering, lokale hendingar og sykliske aktivitetar (hmt-mål, revisjon av system) gir oppdrag. Det er et ønske, men ikke kommet på plass en styringsmodell. Vi jobber etter avtalt handlingsplan + etter bestilling underveis har ikke elektronisk HMS/kvalitetssystem og benytter årshjul HMS ikke en del av årshjulet dessverre Vi styres av periodiske avtaler med einingene + akutte henvendelser. Overordnet HMS-handlingsplan gir føringene Jobber aktivt med rektorgruppen for å få implementert HMS årshjul i skolene.

6 Foretar dere en systematisk evaluering av resultatene i HMS-arbeidet? a) Ja, i egen årsrapport som behandles i HAMU 4 c) Delvis i form av en årlig sak/diskusjon i HAMU 14 Her hadde vi følgende kategorier: a) Ja, i egen årsrapport som behandles i HAMU b) Ja, men ikke systematisk og dokumentert c) Delvis i form av en årlig sak/diskusjon i HAMU d) Nei, vi har ingen systematisk evaluering e) Kun årlig gjennomgang av sakstypene som er behandlet i HAMU

7 Kommentar til resultatevaluering Årsrapporteringen er det viktigste verktøyet for å holde liv i HMS-systemarbeidet, det setter fokus på resultater - samt at det gir grunnlag for evaluering og læring. Har behov for å forbedre HMS-årsrapporten/evalueringen, og jobber med dette fra høsten av. LAMU sine årsrapportar vert gjennomgått i HSU (HAMU+ADMU), Frm-personal sender melding om avvik og tilbyr hjelp direkte eller ved bruk av BHT. Nylig levert HMS-årsrapport for Jobbes med å systematisere kartleggingen slik at statusrapporten kan bli mer informativ og styrende. Egen årsrapport på saker. Halvårlig evaulering av planverk. Revisjon av HMSarbeidet til 5 virksomheter pr år (rullerer til vi har revidert alle, starter så på nytt). Gjennomgang og benchmarking innenfor hele HMS området i 2015 Vi trenger å jobbe enda mer samstemt og planlegge områder vi bør ha fokus på Seksjonen har nettopp også gjennomgått en Brukerundersøkelse Vi er litt i tvil om hvor systematisk dette arbeidet er. Vi leverer en rapport på nyåret som tar opp de sakene som er lagt frem for HAMU i løpet av året men vurderer å skrive mer utfyllende om hva vi har oppnådd av resultater i løpet av året.

8 Har fylkeskommunen intern bedriftshelsetjeneste? 16 Kategoriene: b) Vi vil kjøpe flere BHTtjenester eksternt i tiden framover 1 5. Har fylkeskommunen intern bedriftshelsetjeneste? a) Ja, all BHT utføres internt b) Delvis, vi har en del internt og kjøper resten c) Nei, vi kjøper stort sett all BHT 10 a) Vi fortsetter nok som før etter samme modell 8 6. Hvordan vurderer dere dette framover? a) Vi fortsetter nok som før etter samme modell b) Vi vil kjøpe flere BHTtjenester eksternt i tiden framover c) Vi vil overta flere tjenester internt i tiden framover a) Ja, all BHT utføres internt c) Nei, vi kjøper stort sett all BHT

9 Kommentarer BHT Er godt fornøyd med ordningen, er nå inne i vår andre avtaleperiode Vi skal anbodsutsetje leveransen av bht-tenester til hausten - mål å få ny avtale frå Signert ny rammeavtale februar Vi vil bringe på banen om vi bør ha kun en BHT Dette skal kanskje vurderes i forbindelse med gjennomgang av sentralorganisasjonen Anbud. Nåværende tilbyder fra med mulighet for to års forlengelse.

10 Antall kurs gjennomført siste år Ukjent - gjennomføres av lokale BHT Eitt 40timarskurs, pluss mindre lokale kurs i regi av bht 3, 40 timers kurs og 3 dagskurs for ledere 2 40 timers kurs + HMS kurs for ledere timers kurs 1 grunnkurs

11 Hvilke tema hadde dere på kurs i 2014? Gjerne stikkordsform 1. Arbeidsgiverpolitikk-konferanse, HMS-systemkurs, konflikthåntering, vanskelige samtaler, rusforebygging, fysisk arbeidsmiljø. 2. Sykefravær, HMS grunnkurs, Psykisk helse i arbeidslivet, Samtalen som lederverktøy, Psykiske reaksjoner ved omstilling, kjemikaliehåndtering, Risikovurdering ifm målretta helsekontroll, introduksjonskurs nye verneombud, risikovurdering om omstillingsprosesser, sunne omstillingsprosesser, ergonomi, pensjonskonferanse, kurs for nye ledere, effektive team, systematisk HMS-arbeid, 3. 40timarskurse, førstehjelp, kjemikalie, psykososialt (..etterarbeid med medarbeidarundersøkinga MTM levert av Stamina Census. 4. AML og forskrifter, Systematisk HMS-arb, Oppgaver, ansvar og myndighet i HMS-arbeidet, Arbeidsmiljø og Arbeidsmiljøfaktorer, Kartlegging og risikovurderinger, Arbeidsrelasjoner og sykefravær, Psykisk helse som en del av arbeidslivet, Arbeidstilsynet rolle og gjennomføring av tilsyn, HMS-utfordringer i Nfk 5. Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriftene Roller i HMS-arbeidet, Systematisk HMS-arbeid, Risiko- og sårbarhetsanalyse Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø/ia, Fysisk arbeidsmiljø Hjemmeoppgaver som skal løses og presenteres på kurset 6. Alle områder innenfor HMS 7. Organisasjonspolitikk og medarbeiderskap, grunnkurs HMS, Kurs for seniormedarbeidere nettverkssamling for HVO, verneombud og verneledere

12 8. HMS-grunnkurs, Konflikthåndtering, HMS-kurs for rektorer og skoleledere, Risikovurdering" 9. Helsefremmende arbeidsplasser. Miljørettet helsevern 10. Standart grunnopplæring i HMS innenfor minstekrav til innhold. 11. Grunnopplæring 12. Arbeidsgiverstrategi, AML, VO og AMU, Psykosos. og or.g arbeidsmiljø, oppfølging av utsatte arbeidstakere, fysisk kjemisk arb.m og Internkontroll i teori og praksis Grunnkurs arbeidsmiljø, Meistring av truslar og vald, Førstehjelp, Risikovurderinghandlingsplan, Stressmeistring. Pluss ulike kortere foredrag/tema på bestilling fra einingene. 14. IA-psykisk helse + grunnkurs 15. Lovverket knyttet opp til tilretteleggingsplikt og medvirkning, akan, beredeskap, sykefraværsoppfølging, dialogferdigheter knyttet til sykefravær. 16. HMS grunnopplæring, HMS for ledere, Konflikthåndtering (kurs via BHT) IA_ kurs for ledere og tillitsvalgte/verneombud i f. m. NAV arbeidslivssenter Kurs i bruk av Safe Use" 17. Lederutvikling, helsefremmende arb.plasser, vernearbeid, internkontroll, ROS, psykososialt arb.miljø, ergonomi

13 Hvilke områder prioriterer dere framover når det gjelder HMS-opplæring? 1. AGP-konferanse, HMS-systemkurs og fysisk arb.miljø er obligatoriske hvert år. Rus annenhvert år. Prioriterer mye psykososiale tema i de andre kursene 2. Oppfriskningskurs i HMS-arbeid (for de som har HMS-grunnkurs 5 år gammelt eller eldre), Risikovurdering, Relasjonsledelse, konflikthåndtering, sykefraværsarbeid, ledelse 3. Blir tilbod om dagskurs i hmt/konflikthandtering samt kurs for leiarar i gjennomføring av utviklingssamtalen timers HMS-kurs nord og sør i fylket. Ønsker å bruke lokal bht og IA-kontakt 5. Risikovurdering, IA-arbeid, AKAN, Grunnopplæring 6. Etterspørsel må tas hensyn til. Herunder menneskerelaterte utfordringer spesielt 7. Håndtering av vold-/trusselsituasjoner, Øke uønskede hendelser med håndtering, Gjennomføring av personlige samtaler og dokumentasjon generelt. 8. HMS-grunnkurs, Konflikthåndtering, HMS-kurs for rektorer og skoleledere, Risikovurdering" 9. Sykefraværsoppfølging, Avvikshåndtering, kjemikaliehåndtering 10.Ingen spesielle prioriteringer 11. Grunnopplæring (lovpålagt) 12. De samme områdene. 13. Grunnkurset, Meistring av truslar og vald, Førstehjelp, Stressmeistring 14. Psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering 15. Lovpålagt HMS opplæring, sykefraværsoppfølging og lovens krav, Akan, kjemikalier og beredskap 16. Kjemikaliehåndtering, Beredskap, Grunnopplæring HMS, IA-kurs, Konflikthåndtering 17. Arbeidsmiljøloven, internkontroll/ros, Plikter, roller, oppgaver og rettigheter, Psykososialt arb.miljø, helsefremmende arb.plasser,sykefraværsarbeid, støy, ergonomi, inneklima," 18.Grunnkurs HMS for verneombud, AMU-deltakere og ledere Framover: risikovurdering og avvikshåndtering. Fortsatt fokus på beredskapsøvelser

14 Hvilke av følgende HMS-områder vil dere prioritere /fokusere på i tiden framover? Summen av prioriteringene for hvert tema g) Psykesosialt arbeidsmiljø 77 d) Risikovurdering og/eller avviksoppfølging 83 a) Funksjonelle HMS-system 76 i) Konflikthåndtering f) Stoffkartotek/ kjemikaliehåndtering l) Klarere HMS-retningslinjer 69 k) HMS-opplæring - system for å sikre at alle lovkrav 64 c) Relevante tiltak i sykefraværsarbeidet 51 n) HMS integrert i evt. overordnet kvalitetsstyringssystem H) Omstilling o) Krise-/beredskapsplaner t) Rapportering, mer info om produksjon og kvalitet q) Vold og trusler/utagering i vg. skoler b) Organisering av IA-arbeidet r) AMU sitt arbeid 48 s) HMS-medvirkning i byggesaker e) Arbeidshelseoppfølging av de som har kra m) AKAN-arbeidet j) Teamutviklng, effektive team p) Krise-/beredskapsøvelser

15 Kommentarer til prioriteringen 1. Risikovurdering integrert med avvikssystem + psykosos. arb.miljø har høy prioritet nå 2.Det vi prioriterer lavt kan enten bety at det går bra/trenger ikke prioriteres nå, eller at det er "for stort" til å gå i gang med på dette tidspunkt. 3.Vi får ny fylkesrådmann august-15. Dette vil kunne endre prioriteringen. Listen er derfor satt ut i fra nåværende situasjon. Vi får også en nyansatt på overordnet kvalitetssystem og beredskap i løpet av året, dette vil også endre prioriteringen. 4. må inn i de daglige strukturene i organisasjonen 5. Dette gjelder siste året. 6.Vårt svar er preget av at vi er i organisatorisk endring og gjennomgår en prosess ang. oppgavefordeling. Vi skal etter gjennomført omorganisering nærm ikke ha en strategisk arbeidsgiverrolle. 7.Det ble dessverre litt flere avkryssinger enn det som var "tillatt". 4 avkryssinger på verdi 6, 5 avkryssinger på verdi 5 og 5 avkryssinger på verdi 4. Det er fordi disse områdene er viktige for oss og vi jobber mye for å følge disse områdene opp. 8.Vi har for tiden stort fokus på ROS og krise og beredskapsplaner i fylkeskommunen. Vi ahr startet ved en skole -som "pilot". Bruker Compilo som system - tidl. KvalitetsLosen. I tillegg har vi utarbeidet ny grunnopplæring innen HMS - sammen med ny BHT, samt hatt stoffkartotek på anbud - skal ha opplæring til høsten. Vi har hatt stort fokus på lederutvikling gjennom året!

16

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.03.2014 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

HMS årsrapport 2014 1

HMS årsrapport 2014 1 HMS årsrapport 2014 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder og verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU og AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten... 4 3 HMS-handlingsplan

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Pålegg 1 4 Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Systematisk: 1. Vernerunde foretas minst 1 gang i året. Ved behov, foretas flere. 2. Vernerunden gjennomføres av Rektor, Verneombud, byggdrift

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer