ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i Styrets årsmelding for Resultatrekneskap 10 Balanse 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i Styrets årsmelding for Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen 12 Note 1 Generelle rekneskapsprinsipp 13 Note 2 Utlån og garantiar 13 Note 3 Ihendehavarobligasjonar 19 Note 4 Aksjebehaldning 19 Note 5 Varige driftsmidlar 20 Note 6 Gjeld 21 Note 7 Ansvarleg kapital 22 Note 8 Finansiell risiko 24 Note 9 Opplysningar vedkommande tilsette og tillitsvalde 25 Note 10 Skatt og andre tilleggsopplysningar 27 Kontantstraumoppstilling 29 Melding frå kontrollkomiteen 29 Melding frå revisor 30 2

3 NØKKELTAL ETNE SPAREBANK RESULTATREKNESKAP i 1000 kr % i 1000 kr % Renteinntekter og lignande inntekter , ,34 Rentekostnadar og liknande kostnadar , ,53 NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER , ,81 Utbytte 388 0, ,01 Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester , ,14 Provisjonskostnadar og kostnadar ved banktenester , ,08 Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapir og val , ,32 Andre driftsinntekter , ,14 NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER , ,53 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,34 Lønn, pensjoner og sosiale kostnadar , ,49 Administrasjonskostnadar , ,52 Ordinære avskrivningar 818 0, ,05 Andre driftskostnadar , ,27 SUM DRIFTSKOSTNADAR , ,33 DRIFTSRESULTAT FØR TAP , ,01 Tap på utlån, garantiar m.v , ,02 DRIFTSRESULTAT FØR SKATT , ,99 Skatt på ordinært resultat , ,23 RESULTAT FOR REKNESKAPSÅRET , ,76 BALANSE Endring i % Forvaltingskapital ,21 Innskot frå kunder ,49 Gjennomsnittleg forvaltningskapital ,97 Brutto utlån inkl overført til Verd Boligkreditt AS ,06 Lån overført til Verd Boligkreditt AS Brutto utlån ,49 Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Sum nedskrivningar Ansvarleg kapital Kapitaldekingsprosent 15.50% 16.09% 3

4 DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2011 STYRET VARAMEDLEMMER Tollef Rullestad Leiar Elisabeth Lothe Nervik Nestleiar Sigurd Birkenes Liv Sørheim Torunn Fjæra Grindheim Aud Laila Lunde Frøland Tilsetterepresentant Iren Lindvik KONTROLLKOMITEEN VARAMEDLEMMER Anne Gunn Bjørnevik Leiar Terje Engelsgjerd Herleiv Tesdal Nestleiar Erling Ronæs Ingfrid Mæland FORSTANDARSKAPET Valde av og mellom dei tilsette Wenche Åsbø Eikemo Iren Lindvik Anne Mette Klungland Sigrid Løvereide VARAMEDLEMMER Karin Ramstad Haldor Gravelsæter Innskytarvalde Ingvor Gundegjerde Nestleiar Sigve Fitje Terje Engelsgjerd Anne Elin Ljusnes Ingeborg Nervik Herleiv Tesdal Arnhild Aaen Sigurd Birkenes Frode Haugen Aud Jorunn Baustad Torunn Fjæra Grindheim Kommunevalde Audun Namtvedt Anita Larsen Arild Stenberg Leiar Hilde Sunndal Bjerkreim Audny Åsheim Asbjørn Moe ADMINISTRATIV LEIING Rune Ramsvik Paul Rune Velde Wenche Vik Thorson Banksjef Assisterande banksjef/leiar kunderetta avdeling Leiar intern avdeling 4

5 Styrets årsmelding for 2011 Oppsummering av drifta Personalet har også dette året gjort ein framifrå innsats som har ført til ei svært god aktivitetsutvikling siste året. Forvaltningskapitalen har auka med 3,21% og er komen opp i kr 1,66 mrd. Inkludert overføringar til Verd Boligkreditt er veksten i forvaltningskapital 11,29%. Brutto utlån eksl. utlån overført til Verd har auka med 0,49% og er nå kome opp i kr. 1,37 mrd. Overføring av lån til Verd Boligkreditt er på kr. 0,21 mrd. Inkludert overføringar til Verd Boligkreditt er veksten i brutto utlån 10,06%. Innskota har auka med 0,49% og er nå komne opp i kr. 1,15 mrd. Me har hatt ein romsleg likviditet i Utlånsdelen som er finansierte av kundesinnskot var ved utgongen av året på 80 %. I fjor var denne på 84 %. Den gode innskotsdekninga skuldast også overføring til bustadføretak. Soliditeten er god, med ein eigenkapital på kr. 145 mill. eller 8,8 %, og ei kapitaldekning på 15,50 %. Rentenettoen i prosent av forvaltningskapitalen har gått noko ned og utgjer 1,79 % mot 1,81 % i fjor. Børsutviklinga påverkar rekneskapen vår på ein negativ måte, med eit tap på kr 2,4 mill. I fjor viste rekneskapen ein gevinst på kr. 5,2 mill på denne posten. Herav var i 2010 inntektsført ein gevinst på aksjar med kr 1,7 mill som følgje av fusjon mellom Norditio AS og PBS Holding AS. Årsresultatet før skatt er kr. 5,26 mill og utgjer 0,32% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Næringar Industriarbeidsplassane i Etne er for det meste lokaliserte til tettstadene Etnesjøen og Skånevik der verksemdene også har internasjonal marknad for produkta sine. Jordbruket opplever framleis ei utfordrande utvikling i råmevilkåra, men med eit aktivt og godt jordbruksmiljø i bygda er optimismen framleis grei innan næringa. Handelsnæringa i kommunen tilbyr oss eit breitt spekter av varer og tenester. Slik har det vore i lang tid. Suksessen på Etne Senter er med og stadfester dette. Det kan også sjå ut til at ledige lokale i sentrum kjem vil bli fylt med ny aktivitet og tilhøyrande nye arbeidsplassar i Kredittformidling Etne Sparebank ønskjer å yta naudsynt kreditt. Me skal vera ein solid medspelar i lokalsamfunnet og ein god bank for kundane våre. For å kunna vera kredittytar, er me avhengig av å ha midlar å låna ut. Det er såleis primært innskytarane som set oss i stand til å driva med utlånsverksemd. Me legg vinn på ei så forretningsmessig rett prising overfor kundane som råd er, både når det gjeld innskot og utlån. Det er eit mål at summen av våre vilkår og vår kundehandsaming skal vera så god at vanlege totalkundar i Etne kommune ikkje skal ha grunn til å gå til andre bankar. Me arbeider også for at kundar frå andre kommunar skal ha grunn til å sjå på Etne Sparebank som eit godt alternativ til andre banktilbod. Marknad Delen av kundar som kjem frå andre stader enn Etne har dei siste åra halde seg på om lag 40 %. Det er særleg frå Rogaland og Hordaland desse kundane kjem og utgjer omlag 35 % av alle kundar. Ved utgangen av året hadde me i alt aktive person- og næringslivskundar. Av desse bur 57 % i Etne Kommune, 26 % i Rogaland, 9 % i Hordaland elles og 8 % i andre fylke. Kr. 637 mill. eller 55,4% av innskota tilhøyrer innanbygds kundar. Kredittengasjement med innabygds kundar utgjorde kr. 775 mill. eller 57%. For eit år sidan var 56% lånt ut til kundar i Etne Kommune. Innan kommunen har utlåna auka med 1% medan utlåna utanom eigen kommune er på same nivå som i fjor. Utflating i auken i utlåna både innan og utanom kommunen kan i all hovudsak knytast til overføring av utlån til Verd Boligkreditt AS. Produkt Etne Sparebank tek mål av seg å vera ein totalleverandør av finanstenester som normalt vert etterspurde av kundane. I tillegg til dei tradisjonelle tenestene som sparing, utlån og betalingsformidling, formidlar me gjennom Frende Forsikring tenester innan skade- og personforsikring. Den viktigaste fondsleverandøren vår er Stavanger Fondsforvaltning A/S. For desse formidlar me sal av SKAGEN Fondene. Sal av bustader kan ein gjere gjennom vårt samarbeidspartnar Eiendomsmegler A. Leasing tilbyr me gjennom vårt selskap Brage Finans. Internkontroll og risikovurdering Etne Sparebank si verksemd kan føra med seg ei rekkje risiki. Eit vesentleg element i risikostyringa i ein lokal sparebank er den evna styret og administrasjonen har til å reagere raskt og effektivt når det skjer uventa hendingar (som kan true banken sin soliditet, sikkerheit eller omdøme) som krev raske og løysingsorienterte vedtak. Basert på ein oversikteleg organisasjon og korte kommunikasjonsvegar, er det styret si oppfatting at Etne Sparebank har ei slik evne, for eksempel ved å kunne møtast raskt for å finne praktiske og fleksible løysingar når behovet skulle tilseie det. 5

6 Styret har som overordna mål at risikotilhøva i banken skal vera moderate. I samsvar med Finanstilsynet si forskrift om internkontroll har styret vedteke prinsipp for internkontroll i Etne Sparebank. Ut frå dette er det utarbeidd eit internkontrollsystem med m.a. rutinar og skjematisk kontrollopplegg for viktige område i banken. Verdivurderinga for lån og garantiar som vert føretekne kvart kvartal er også ein viktig del av internkontrollen. Avdelingsleiarane har vurdert kontrolltiltak og risikoen innan sine område og rapportert dette til banksjef. På bakgrunn av det rapporterte har banksjef føreteke ei totalvurdering av aktuelle risikoar og rapportert til styret, som igjen har vurdert om det er etablert ein forsvarleg internkontroll etter dei retningslinjer som gjeld. Vidare ligg det føre rapport frå ekstern revisor til styret og banksjef om status for internkontroll. Gjennom månadlege oversikter på sentrale nøkkeltal, periodiske oversikter på kredittporteføljer og jevnleg rapportering av marknadssituasjonen, får styret god innsikt i bankens samla risikoeksponering. Me har tidlegare implementert risikostyringsverktøy tilpassa krava som følgjer av Basel II direktivet og internkontrollforskrifta. Dette verktøyet gir eit godt grunnlag for styret til å vurdere dei omtalte risikoområda i årsmeldinga. Vidare gjennomfører me årlege kvantitative utrekningar av naudsynt eigenkapital etter ICAAP-metoden. Det vert utarbeidd eit eige rapporteringsdokument etter malen i Pilar III i Basel II. Dette vert lagt ut på heimesida til Etne Sparebank. Ut frå dei rapportar som ligg føre meiner styret at den etablerte og gjennomførte internkontrollen viser at risikotilhøva i banken vert handsama på ein tilfredsstillande måte. Finansiell risiko som banken fokuserer på kan inndelast i marknads-, kreditt- og likviditetsrisiko. Marknadsrisikoen er samansett av rente-, valuta- og aksjekursrisiko. Renterisiko er risiko for at verdien av eigedelar og gjeld vert endra på grunn av renteendringar i samfunnet. Ved utgangen av 2011 har me fastrenteinnskot på i alt kr. 19,2 mill. Ved ei renteendring på 2% kan dette maksimalt gi ei risikoeksponering på kr. 0,3 mill. Ordinære fastrentelån utgjer kr. 27,3 mill. og har ei gjennomsnittleg attverande løpetid fram til renteregulering på 1,25 år. Ved ei renteendring på 2 %, vil renterisikoen vera kr. 0,55 mill. Resten av innskot og utlån er til flytande rente. Ved svingingar i marknaden kan renta endrast på relativt kort varsel og medfører dermed ikkje nokon vesentleg renterisiko. Renterisikoen på verdipapir er knytt til obligasjonsbehaldninga på kr. 84,12 mill. Gjennomsnittleg attverande løpetid fram til renteregulering er 0,21 år. Ved ei renteendring på 2 % skulle renterisikoen bli om lag kr. 1,7 mill. Styret har fastsett ei øvre grense på kr. 3 mill. som renterisiko på slike verdipapir. Valutakursrisiko Framand valuta i eigen balanse utgjer kr. 0,39 mill. Dersom me skulle oppleva ein plutseleg kursnedgang på 20% vil kursrisikoen vår utgjera kr. 0,08 mill. Aksjekursrisiko Marknadsverdien (bokført verdi) av bankens samla plasseringar i aksjar, eigenkapitalbevis og aksjefondsandelar er på 62,1 mill. kroner, ei auke på 9,3 mill kroner frå året før. Auken skuldast investering i aksjar i Frende Forsikring AS, Norne Eierselskap AS, Verd Boligkreditt AS og Brage Finans AS som vert rekna som langsiktige eigarposisjonar. Auken skuldast også ny plassering av overskotslikviditet i pengemarknadsfond. Av total behaldning av aksjar og andelar er 49,2 mill klassifisert som omløpsaksjar og 12,9 mill meir strategiske aksjeinvesteringar klassifisert som anleggsmiddel. Ved eit mogeleg fall i marknaden på 25 % i 2012 vil verdifallet i porteføljen vår vera kr. 12,5 mill. Kredittrisiko er risikoen for at ein kunde eller motpart ikkje kan gjera opp for seg på ein skikkeleg måte. Kredittrisiko representerer den største risikokategorien for banken og relaterer seg til alle fordringane på kundar, i hovudsak utlån og garantiar. I 2010 fekk me nytt risikoklassifiseringssystem, utvikla av Sparebanken SØR og Sparebanken Sogn & Fjordane. Systemet er nytta i ,9% av utlåna kjem i høgrisikoklasse. Delen av lån i høgrisikoklasse har gått noko opp det siste året (3,3% i 2010) men er lågare enn tidlegare år (5% i 2009 og 7% i 2008). I bankens kredittpolitikk som er vedtatt i styret i Etne Sparebank har me som mål å halda den reelle risikoen på eit akseptabelt nivå, både gjennom vurdering av nye engasjement og oppfølging av eksisterande. Den kvartalsvise verdivurderinga på utlån og garantiar og den daglege kontakten med enkeltkundar og oppfølging elles, meiner me er med på å gi oss ei god føling med utviklinga i risikoen. Ved innvilgjing av nye lån vert det lagt vekt på kunden si betalingsevne og erfart vilje i tillegg til formell sikkerheit. Misleghald og overtrekk vert overvaka nøye, og styret får førelagt oversikt vedkommande misleghald og overtrekk kvartalsvis. Styret får også rapportert risikoklassifisering av alle store løpande engasjement minst kvart kvartal. Netto misleghaldne engasjement har i året gått ned med kr. 6,5 mill til kr. 9,6 mill. Netto tapsutsette engasjement har gått opp med kr. 5,9 mill. til kr. 17,3 mill. I forhold til gjennomsnittleg forvaltningskapital vart dei bokførte tapa i 2011 på 0,15% (kr 2,38 mill) mot 0,02% (0,39 mill) året før. 65% av kredittengasjementa er utlån og garantiar til personmarknaden. Næringslåna utgjer 35%. Delen av næringslån har dermed gått opp med 4% siste året. Av enkeltnæringar er jordbruk størst med om lag 14%. Gjennomsnittsstorleiken på låneengasjementa er stigande. Engasjement større enn kr. 2 mill. er det siste året redusert 6

7 med 31 stk til 201 engasjement. Sum låneramme på desse engasjementa er endra med kr. 113 mill. til kr. 705 mill. Kr. 953 mill. eller 70% av alle utlåna er sikra med pant i bustad innafor 80% av forsvarleg verdigrunnlag. Ut frå det rapporterte meiner styret at kredittrisikoen for utlån er akseptabel, og at han ligg innafor føretekne verdinedskrivingar på utlån og garantiar. Ein har ein stor del av utlåna til privatmarknaden (65%), der ein har ein relativt stor del av utlåna med pant i fast eigedom. Bedriftsmarknaden, som då utgjer 35% av dei totale utlåna, er 39% av næringslåna til landbrukssektoren. Me skal likevel følgja utviklinga nøye med tanke på å halda kredittrisikoen under kontroll spesielt i den næraste tida framover. Pr har Etne Sparebank ei avsetning til nedskrivning på individuelle utlån på kr. 3,47 mill og ei avsetning til nedskrivning på grupper av utlån på kr. 2,0 mill. Samla avsetning i balanse vert då 5,47 mill ved utgangen av året. Ut frå rekneskapstala, prognosane og tal for misleghaldne engasjement (note 2a), bør framtidige endringar i kredittrisikoen med god margin kunna dekkjast gjennom drifta og dei avsetningane som er tekne. Ved investering i obligasjonar vert det lagt vinn på at både renterisikoen og kredittrisikoen skal vera moderat. Styret vurderer det slik at obligasjonsbehaldninga representerer liten kredittrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikkje har nok likvide midlar til å betala forpliktingane etter kvart som dei forfell. Styret er oppteken av likviditetsutviklinga i banken og vurderer nødvendige tiltak både med omsyn til utlån i forhold til innskotsutvikling og korleis me på best og tryggast måte kan sikra at me til ei kvar tid skal ha nok likvide midlar. Desse skaffar me gjennom ulike kjelder og med ulik løpetid - kortsiktige og langsiktige likviditetslån, sertifikatlån, obligasjonslån og obligsjons-liknande lån i Kredittforeningen for Sparebanker (KFS). Det har den seinare tida vore fokus i banken på å auke delen av finansieringa til å vera meir langsiktig. Verd Boligkreditt AS har i 2011 vore eit godt alternativ for banken, der all utlånsvekst dette året har blitt finansiert med overføring til Verd. Me satsar på å syta for at tilbakebetalingstidspunkta for dei midlane me skaffar utanom kundeinnskot skal ha ei god spreiing. For tida er obligasjonslån og andre likviditetslån fordelte på forfallstider i , med ei nokolunde jamn fordeling på dei ulike åra. Det at innskota er fordelte på mange kundar, er også med på å redusera likviditetsrisikoen. Ved årsskiftet hadde me ei netto gjeld til andre kredittinstitusjonar medrekna obligasjonsgjeld på kr. 354 mill. Dette er ei auke frå året før på kr. 45 mill. Kundeinnskota finansierte 80,0% av utlåna. Eit år tidlegare var 83,94% finansierte på denne måten. Finanstilsynet har utvikla måltal for kor likvide bankane er gjennom den såkalla likviditetsindikatoren. Ved utgangen av 2011 har me ein gjennomsnittleg likviditetsindikator på 112,06 som etter Finanstilsynet si anbefaling ligg innafor det dei nemner som lav risiko. Alt i alt vurderer styret det slik at likviditetsrisikoen er moderat. Rekneskapsopplysningar Resultat Resultat av ordinær drift etter skatt er på kr Styret vil koma med framlegg om at resultatet vert disponert slik: Til gåvefond kr Til Sparebankfondet kr Sum kr Etter dette vil banken ha fond på til saman kr. 145,30 mill. Etter vekta balanse har me ei kapitaldekning på 15,50% medan minimumskravet som styresmaktene set er 8 %. Alt i alt er styret nøgd med resultatet og kan stadfeste at alle økonomiske føresetnader for vidare drift av banken er til stades. Driftsresultat før tap som i år er på kr. 7,6 mill., er kr. 8,6 mill. lågare enn i fjor og kr. 8,1 mill. mindre enn budsjettert. Me har hatt ein nedgong i rentenettoen på kr. 0,11 mill. medan kostnadene har gått opp med kr. 2,1 mill. Netto andre driftsinntekter er redusert med om lag kr. 6,33 mill. Hovudsakleg gjeld dette gevinst/tap på verdipapir som utvikla seg negativt med 7,6 mill i året. I prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital har driftsresultatet før tap gått ned frå 1,01 i 2010 til 0,47 i Rentenetto Rentenettoen, som er skilnaden mellom renteinntekter og renteutgifter, har i kroner gått ned med kr. 0,12 mill. til kr. 28,9 mill., og utgjer 1,79% av gjennomsnittleg forvaltningskapital mot 1,81% i fjor. Driftsinntekter Netto driftsinntekter utanom rentenetto utgjer kr. 2,10 mill., slik at desse medrekna rentenetto kjem til kr. 31,1 mill. For eit år sidan utgjorde driftsinntektene utanom rentenetto kr. 8,43 mill. Samla inntekter utgjorde då kr. 37,5 mill. Driftskostnader I 2011 utgjorde dei totale driftskostnadene før tap kr. 23,4 mill. medan dei året før utgjorde kr. 21,3 mill. I prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital utgjer dei samla driftskostnadene 1,44 % mot 1,33 % i fjor. IT-kostnadane vert stadig høgare og den relative kostnaden vår på IT er nok stor samanlikna med større bankar, sjølv om me har eit innkjøpssamarbeid med ei rekkje bankar på IT-området. 7

8 Tap på utlån og garantiar Tap på utlån og garantiar i året utgjer 2,38 mill. Av dette utgjer konstatert tap som det tidlegare er føreteke individuell nedskriving for 8,98 mill og tilbakeføring av tidlegare individuell nedskriving på 7,13 mill. Konstatert tap i året som det ikkje er føreteke individuell nedskriving på er 0,51 mill. I tillegg kjem inngong på tidlegare konstatert tap samt amortiseringskostand. Skatt Skattekostnaden utgjer kr. 2,69 mill. Balansen Forvaltningskapitalen har gått opp med kr. 51 mill. til kr. 1,66 mrd. Dette er ein auke på 3,21%. I fjor var auken 3,65%. Innskot frå kundar Innskota auka i 2011 med kr. 5,6 mill. til kr mill. Dette er ein auke på 0,49%. I 2010 auka dei med 6,91%. Pr var det budsjettert med kr mill. i innskot. Utlån I løpet av 2011 har utlåna hjå oss auka med kr. 6,7 mill. til kr mill. mot budsjettert kr mill. Auken utgjer 0,49%. I 2010 hadde me ein utlånsvekst på 2,42%. Vekst i utlån er 10,06% dersom ein tek omsyn til overføring til VERD. Obligasjonar Obligasjonane er i rekneskapen bokførte med kr. 84,12 mill. Dette er ein reduksjon frå året før på kr.16,10 mill. Obligasjonane er fordelte med kr. 30,0 mill i kommune, kr 26,06 mill. i finans- og kredittinstitusjonar og resten i industriog kraftselskap. Ein del av papira (om lag 37 mill) er stilt som tryggleik for F-lån i Noregs Bank. Aksjar og eigenkapitalbevis Ved utgangen av 2011 hadde me aksjar og eigenkapitalbevis til ein bokført verdi på kr. 62,08 mill. I fjor bokførde me aksjar, og eigenkapitalbevis med kr. 52,78 mill. Pensjonsforpliktingar Brutto pensjonsforpliktingar er summen av det dei tilsette har krav på i pensjon i samsvar med kollektiv pensjonsavtale med forsikringsselskapet DnB Liv, Avtalefesta Førtidspensjon (AFP), individuell avtale og utbetaling over drifta til to pensjonistar. Brutto utgjer dei usikra pensjonsforpliktingane kr. 2,18 mill. Dette utgjer også nettobeløpet då det ikkje lenger er overfinansiering av pensjonsforpliktelsar. Eigenkapitalen Den bokførde eigenkapitalen har i 2011 elles auka med kr. 1,35 mill. og utgjer ved utgangen av året kr. 145,29 mill., eller 8,8 % av forvaltningskapitalen. I fjor utgjorde eigenkapitalen også 8,8 %. Eigenkapitalen er samansett av Sparebankfondet på kr. 143,59 mill. og gåvefondet på kr. 1,41 mill. etter risiko. For å koma fram til kapitaldekningsprosenten, vert eigenkapitalen sett i forhold til det vekta berekningsgrunnlaget. Pr hadde me ei kapitaldekning på 15,50 % mot 16,09 % i fjor. Med ei kapitaldekning på nær det doble av kravet som styresmaktene har sett, står me fram som ein solid og trygg forvaltar av kundane sine innskotsmidlar. Dette er viktig, men med eit aukande behov for å skaffa midlar frå andre, er det like viktig at investorar også ser på Etne Sparebank som ein solid og god bank. Personale, arbeidsmiljø og likestilling Ved utgangen av året var det 17 tilsette som tok seg av den daglege bankdrifta. Til saman dekkjer desse om lag 15 årsverk. Etne Sparebank har bedriftshelseordning gjennom Sunn HMS. Etter styret si vurdering har me eit godt arbeidsmiljø i Etne Sparebank. Samarbeidet mellom dei tillitsvalde og leiinga har vore god. Sjukefråværet vart 2,43%, mot 1,92% i Etne Sparebank har også siste året vore skåna for ulukker på arbeidsstaden. Styret kan ikkje sjå at Etne Sparebank er med på å forureina det ytre miljø i større grad enn det som er normalt og akseptert. Av 17 tilsette er 11 kvinner og 6 menn. I leiande stillingar er det ei kvinne og to menn. Styret legg vinn på at kvinner og menn skal handsamast likt, utan at det er utarbeidd nokon tiltaksplan i samband med dette. Strategi Det berande elementet i hovudstrategien vår skal vera langsiktighet og lokalkunnskap. Det å vera ein sjølvstendig bank er også vesentleg for oss. Me vurderer det slik at det vil vera viktig å veksa i eigne aktivitetar som kjem frå alle område på det indre Haugalandet. Når det gjeld soliditet, har me som mål at kapitaldekninga skal vera minst 14 %. Me har vidare som mål å veksa og å ha ei resultatutvikling som skal vera minst like god som sparebankgrupper det kan vera aktuelt å samanlikna oss med. Eit fortsatt godt samarbeid med De Samarbeidende Sparebanker (DSS) Det har i ei årrekkje vore eit godt samarbeid mellom dei sjølvstendige sparebankane på Haugalandet. Desse bankane er, Skudenes & Aakra Sparbank, Haugesund Sparebank og Etne Sparebank. Vidare har ein hatt eit samarbeid med ei rekkje andre uavhengige sparebankar saman med Haugalandsbankane. For Etne Sparebank er det særs viktig å vera med i eit slikt samarbeid, då ein samarbeider med hensyn til kompetansemessige utfordringar, men det fungerer blant anna også som eit innkjøpssamarbeid. Styresmaktene har fastsett at den enkelte bank skal ha ei kapitaldekning på minst 8 %. Grunnlaget for kapitaldekninga er utlån, andre plasseringar i verdipapir og postar utanom balansen som t.d. garantiar. Dei ulike summane vert vekta 8

9 9

10 RESULTATREKNESKAP % av % av 1. Renteinntekter og liknande inntekter Note fvk fvk 1.2 Renter av innskot i og utlån til finansinstitusjonar Renter, provisjonar av utlån og andre fordringar på kunder Renter av ihendehaverobligasjonar Andre renteinntekter 0 0 Sum renteinntekter , ,34 2. Rentekostnader og liknande kostnader 2.1 Renter på innskot og utlån frå finansinstitusjonar Renter på innskot frå kunder Renter på utstedte verdipapir Andre rente- og innlånskostnader Sum rentekostnader , ,53 1 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,81 3 Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning Sum inntekter av verdipapir med variabel avkastning 4b , ,01 4. Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester 4.1 Garantiprovisjon Andre provisjonar og gebyr Sum provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester 10c , ,14 5 Provisjonskostnader 5.2 Andre provisjonskostnader Sum provisjonskostnader , ,08 6 Netto gevinst/tap valuta og verdipapir 6.1 Netto gevinst/-tap på obligasjonar Netto gevinst/-tap på aksjar, aksjefond, eigenkapitalbevis Netto gevinst/-tap på valuta Sum netto gevinst/tap på verdipapir og valuta , ,32 7 Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eigedomar Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter , ,14 2 Netto andre driftsinntekter , ,53 8 Lønn og generelle administrasjonskostnader Løn og honorar Pensjonar Sosiale kostnadar Administrasjonskostnader , ,52 Sum lønn og generelle admin.kostnader , ,02 9 Avskrivingar av varige driftsmidler 9.1 Ordinære avskrivingar Sum avskrivingar og nedskrivingar 5b , ,05 10 Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader fast eigedom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader , ,27 4 Sum driftskostnader , ,33 5 Driftsresultat før tap , ,01 11 Tap på utlån garantiar.mv Tap på utlån , ,02 Driftsresultat før skatt , ,99 14 Skatt på ordinært resultat 10a , ,23 11 Resultat av ordinær drift etter skatt , ,76 17 Overføringar og disponeringar Overført til Sparebankens fond Overført til gåvefond og/eller gåver Sum disponeringar

11 BALANSE EIGNELUTER Note 1 Kontanter og innskot i Norges Bank Utlån til kredittinstitusjonar 3.1 Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar utan avtalt løpetid Sum netto utlån og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringar på kunder 4.3 Kasse-/drifts- og brukskredittar Byggjelån Nedbetalingslån Brutto utlån Nedskrivningar på individuelle utlån 2b Nedskrivningar på grupper av utlån 2b Sum netto utlån og fordringar på kunder Sertifikat, obligasjonar Sertifikat og obligasjonar 3b Sum sertifikat og obligasjonar med fast avkast Aksjar 7.1 Aksjar, andeler og eigenkapitalbevis 4b Sum aksjar, andeler og andre verdipapir med variabel avkastning Utsatt skatt 10a Varige driftsmidler 11.1 Maskinar og inventar 5b Bygningar og andre faste eigedomar 5b Sum varige driftsmidlar Andre eigneluter 12.2 Andre eigneluter Sum andre eigneluter Forskotsbetalingar og opptente inntekter 13.1 Opptente ikkje mottekne inntekter 1b Overfinansiering av pensjonsforpliktelsar 9d Sum forskotsinnbetalingar og opptente renter SUM SUM EIGNELUTER GJELD OG EIGENKAPITAL GJELD: Gjeld til kredittinstitusjonar 14.2 Lån frå kredittinstitusjonar med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjonar 6a Innskot frå kunder 15.1 Innskot frå kunder utan avtalt løpetid Innskot frå kunder med avtalt løpetid Sum innskot frå kunder Gjeld stifta ved utskriving av verdipapir 16.3 Obligasjonsgjeld 6a Obligasjons- og sertifikatgjeld Anna gjeld 17.3 Anna gjeld 6c Sum anna gjeld Påkomne kost og forskotsbetalte innt 18.1 Påkomne kost og forskotsbetalte inntekter Sum påkomne kost og forskotsbet inntekter Avsetningar til forpliktelsar og kostnader 19.1 Pensjonsforpliktelsar Utsatt skatt 0 0 Sum avset til forpliktelsar og kost SUM GJELD EIGENKAPITAL: 22 Bundne fond 22.2 Sparebankfondet 7a Sum bundne fond Frie fond/udisponert overskot 22.3 Gåvefond 7a Sum frie fond/udisponert overskot SUM EIGENKAPITAL SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Betinga forpliktelsar 23.1 Garantiansvar 2e

12 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN FOR Generelle rekneskapsprinsipp 1 a Generelle rekneskapsprinsipp 1 b Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring 1 c Valuta 1 d Finansielle instrument 2. Utlån og garantiar 2 a Verdsetjing - Definisjon 2 b Tap på utlån Utlån og garantiar fordelt etter næring og tap på 2 c utlån 2 d Utlån og garantiar fordelt geografisk 2 e Garantiar fordelt etter garantitype 2 f Risikoklassifisering 3. Ihendehavarobligasjonar 3 a Verdsetjing 3 b Porteføljefordeling 4. Aksjar og grunnfondsbevis 4 a Verdsetjing 4 b Fordeling av aksjar og grunnfondsbevis 5. Varige driftsmidlar 5 a Verdsetjing 5 b Spesifikasjon av postane 5 c Bankbygg/utleige 6. Gjeld 6 a Likviditet/Funding 6 b Gjennomsnittleg rente 6 c Spesifikasjon av anna gjeld 7. Ansvarleg kapital 7 a Kjernekapitalbevegelse 7 b Kapitaldekning 8. Finansiell risiko 8 a Likviditetsrisiko 8 b Restløpetid 8 c Avtalt renteregulering 9. Opplysningar vedkomande tilsette og tillitsvalde 9 a Tilsette 9 b Lønn, pensjon og andre ytingar 9 c Lån og garantiar 9 d Pensjonsforpliktelsar 10. Diverse andre tilleggsopplysningar 10 a Skatt 10 b Avgift til Bankens Sikringsfond 10 c Provisjonar og gebyr 12

13 Note 1 Generelle rekneskapsprinsipp 1 a Generelle rekneskapsprinsipp Årsoppgjeret er utarbeidd i samsvar med gjeldande lover og reglar for sparebankar, Finanstilsynet sine forskrifter for årsrekneskap for sparebankar og god rekneskapsskikk. Det er under den enkelte note til rekneskapen skrive om endring av prinsipp for den aktuelle post i rekneskapen. Alle beløp er i 1000 kr så sant ikkje noko anna er sagt. 1 b Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjonar vert tekne inn i rekneskapen etter kvart som dei vert opptente som inntekt, eller påkomne som kostnad. Forskotsbetalte inntekter og påkomne ikkje betalte kostnader vert periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptente ikkje innbetalte inntekter vert ført opp som tilgodehavande i balansen. Utbytte av aksjar og grunnfondsbevis vert inntektsført det året dei vert mottekne. Gebyr og provisjonar som kundane betalar vert tekne inn i resultatrekneskapen etter kvart som dei vert mottekne. Då etableringsgebyr hos oss er direkte kostnader ved låneopptak og ikkje overstig kr ,- pr. lån, vert ikkje noko av dette periodisert. 1 c Valuta Behaldning av framand valuta i eigen balanse utgjer kr. 0,3 mill. Behaldninga er omrekna til NOK etter offisielle midtkursar pr Inntekter og kostnader i valuta er omrekna til NOK etter kursane på transaksjonstidspunktet. Netto urealisert vinst eller tap på balansedagen er resultatførd. Det er stilt garanti overfor utalandsk lånegivar for valutalån til våre kundar. Dette utgjer ein risiko for kundane våre, men banken meiner at det er teke høgde for dette i våre avtalar med kundane slik at me heller ikkje her har valutarisiko. 1 d Finansielle instrument Finansielle instrument er definert som omsetjelege finansielle eigedoms- og gjeldspostar. Av slike postar i balansen har me aksjar, grunnfondsbevis, obligasjonar og aksjefond. Dei er balanseførde til det lågaste av marknadsverdi og kostpris. Note 2 Utlån og garantiar 2 a Verdsetjing - Definisjon Innleiing Ny forskrift om rekneskapsmessig behandling av utlån og garantiar i finansinstitusjonar av 21 desember 2004, også kalla utlånsforskrifta tok til å gjelda frå 1 januar Utlånsforskrifta omhandlar regler for rekneskapsføring og verdsetjing av utlån som er tilpassa krava i internasjonale regnskapsstandardar (IFRS). Ny forskrift implementert Hovedprinsipp for måling av utlån og garantiar Etter utlånsforskrifa skal utlån ved etableringstidpunket vurderast til verkeleg verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyr, provisjonar og liknande kan resultatførast direkte dersom dei ikkje overtig interne administrative utgifter som kjem som følgje av oppretting av låneengasjementet. Då 13

14 etableringsgebyret i Etne Sparebank ikkje overstig transaksjonskostnadene og andre administrative utgifter, blir etableringsgebyret resultatført direkte. Utlån skal ved etterfølgjande måling vurderat til amortisert kost. Med amortisert kost meiner ein balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottekne avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyr, provisjonar og liknande, og dessutan eventuell nedskrivning for tap. Det skal føretakast nedskrivning for tap når det ligg føre objektive bevis for at utlån eller ei gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivinga vert rekna som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av berekna framtidige kontantstraumar neddiskontert med effektiv rente. Det må vera ei eller fleire hendingar som har kome til etter første gongs måling av utlånet, og tapshendinga må ha innverknad på dei framtidige kontantstraumane for lånet dersom det skal vera grunnlag for å rekna verdifall. Uvisser om framtidige hendingar skal ikkje avspeglast i form av ekstra nedskrivingar, men det må takast omsyn til ved at banken har ein tilstrekkeleg høg eigenkapital. Det skal føretakast avsetning for garantiplikt dersom det er sannsynlig at plikta vil koma til oppgjer. Regresskrav knytt til garanti der det er føreteke avsetning, skal balanseførast som ein eigedel når det er mest sannsynleg at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har føreteke utbetaling under ein garanti, skal regresskravet vurderast i samsvar med føresegnene om utlån. Renteinntekter på nedskrivne utlån skal resultatførast ved å bruka effektiv rentemetode. Retningslinjer Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetjing av engasjement i samsvar med Kredittilsynet si utlånsforskrift. Alle utlån der det ligg føre objektive bevis for ei framtidig tapshending vil bli vurdert individuelt. Dersom det kan dokumenterast at eit utlån har verdifall blir det føreteke ei nedskriving. I vurderinga blir det tatt omsyn til deponerte sikkerhetar, og ein nøktern salsverdi medrekna salskostnader. Rekneskap blir vurdert i den grad desse er aktuelle. For personlege engasjement vert kunden sin personlege økonomi vurdert i staden for rekneskap. Objektive bevis for at eit utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til om ma følgjande tapshendingar: - vesentlege finansielle problem hjå debitor - betalingsmisleghald på engasjementet og andre vesentlege kontraktsbrot. Utsette engasjement vert vurdert fortløpande, og minimum kvartalsvis. Engasjement vert definert som garantiar, utlån og unytta trekkrettar medrekna opptente, men ikkje betalte renter, gebyr og provisjonar. Nedskrivningar på grupper av utlån Ved vurdering av nedskrivningar på grupper av utlån vert utlåna delt inn i grupper med tilnærma lik risikoeigenskapar med omsyn til debitorane si evne til å betale ved forfall. Banken føretar gruppenedskrivingar etter erfaringstal for misleghald og ut frå ei tru om at tapshendingar har funne stad, utan at desse er kome til kunnskap. Dette vert grunngjeve med 14

15 at det tar tid frå ei tapshending finn stad før dette vert oppfanga i risikoklassifiseringssystemet. Nedskrivne beløp vert rekna på grunnlag av underdekning av depotverdiar som vert multiplisert med ein faktor som gjenspeglar forventa tap innafor same risikoklasse. Dette resultatet vert nåverdiberekna i forhold til ei forventa løpetid og historisk effektiv rente. Misleghaldne engasjement Eit engasjement vert vurdert å vera misleghalde når kunden ikkje har betalt forfalt termin innan 90 dagar etter forfall, eller når ein råmekreditt samanhengande har stått overtrekt i 90 dagar eller meir Misleghaldne engasjement Tapsavsetjing Netto misleghaldne engasjement Tapsutsette lån Tapsutsette lån er lån som ikkje er misleghaldne, men der den økonomiske situasjonen til kunden gjev grunn til å tru at det er stor risiko for tap på eit seinare tidspunkt. Heile engasjementet til kunden vert då vurdert som tapsutsett Tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivning Netto tapsutsette engasjement Konstaterte tap Tap vert vurdert som konstatert ved stadfesting av akkord eller konkurs, ved at utleggsforretningar ikkje har ført fram, ved rettskrafig dom, ved at banken har gitt avkall på heile eller delar av engasjementet, eller at engasjementet av andre grunnar er vurdert som tapt Konstaterte tap Individuell nedskrivning Individuell nedskrivning er avsetjing til dekning av pårekna tap på engasjement som er identifisert som tapsutsett på balansedagen Individuell nedskrivning

16 Gruppevis nedskrivning Gruppevis nedskrivning er avsetjing til dekning av tap som må reknast å inntreffa på engasjement som ikkje er identifisert og vurdert Gruppevis nedskrivning Nullstilling av renter/ikkje renteberande lån Inntektsføring av ubetalte renter, provisjonar og gebyr på misleghaldne engasjement vert stoppa dersom det er forventa at delar av engasjementet kan gå tapt. Samtidig vert tidlegare innteksførte, ikkje betalte renter, provisjonar og gebyr for inneverande år tilbakeført Rente nullstilte lån Friskmelding Friskmelding av tidlegare tapsavsette lån skjer når dette er kome i orden ved at gjeldande betalingsplan er følgd, og engasjementet ikkje lenger er tapsutsett. For å sikra at friskmeldinga er reell, skal det normalt gå 6 mnd. frå engasjementet er ordna til friskmeldinga skjer, samtidig som ein har forventningar om at kunden også framover vil følgja den avtala betalingsplanen. Når tidlegare tapsavsetjing blir tilbakeført, vert også tidlegare ikkje inntektsførte renter tekne til inntekt og ført som renteinntekter. Note 2B Tap på utlån Individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap som det tidlegare er føreteke individuell nedskrivning for Auka individuelle nedskrivningar i perioden Nye individuelle nedskrivningar i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivningar i perioden Amortisering/tbf Individuell nedskrivning Gruppenedskrivningar Endring i perioden Gruppenedskrivningar

17 Tap i rekneskapen Endring i perioden i individuell nedskrivning Endring i perioden i gruppenedskrivning Konstatert tap som det tidlegare er føreteke individuell nedskrivning for Konstatert tap i perioden som det ikkje er føreteke individuell nedskrivning for Inngang på tidlegare konstaterte tap -6-8 Amortisering Tapskostnad i perioden Note 2C Utlån og garantiar fordelt etter næring Alle tal i mill kr. Brutto utlån 2011/2010 Garantiar Unytta kredittar Mislegh. eng. Tapsuts. eng. Ind. nedskr Gruppe nedskr Personkunder Primærnæringa Industri/bergverk Bygg og anlegg Varehandel Tenesteyting/ Transport/Eigedom Totalt Note 2D Utlån og garantiar fordelt etter geografi Utlån % Garanti Utlån % Garanti Utlån % Garanti Etne % % % Vindafjord % % % Andre i Hordaland % % % 346 Andre i Rogaland % % % Andre fylke % % % 110 Totalt % % % Bustadlån overført til VERD Boligkreditt AS pr var kr 213 mill mot kr. 75 mill på same tid i fjor. 17

18 Note 2E Garantiar fordelt etter garantitype Betalingsgarantiar Kontraktsgarantiar Andre garantiar Totalt garantiansvar NOTE 2F Alle engasjement blir risikoklassifisert i modellar som er utvikla av Capgemini i samarbeid med Sparebanken Sør og Sparebanken Sogn og Fjordane. Modellen vart utvikla og implementert i løpet av eit år, og dei tok i bruk modellen i oktober Etne Sparebank kjøpte bruksrett til modellen med oppstart 4. kvartal Modellen seier noko om sansynlegheten for at kunder går i misleghald dei neste 12 månadane, og rangerar kundane innbyrdes frå låg til høg risiko. For personmarked er modellen todelt. Modellen klassifiserar kundane våre i samband med søknad om lån (søknadsscore). Modellen tek då hensyn til interne data (dagar sidan sist purring, alder, snittsaldo siste 6 mnd og endringar i første gangs purringar) og eksterne data (betalingsanmerkningar, inntekt delt på skatt siste år, formue siste år, endringa i skatteklasse siste år). I tillegg klassifiserar systemet kunden ein gong i mnd (porteføljescore), som består av interne data (purrematrise, overtrekk, alder, nettbanktranser, snittsaldo siste 6 mnd, omsetnad debetkort og gj.snitt antal konti med negativ saldo siste 6 mnd). Kundane blir ikkje klassifisert før dei får eit kredittengasjement. Frå dei får kredittengasjement, vil det gå 6 mnd før dei får ein risikoklasse. I mellomtida blir blir kunden rapportert som uklassifisert. Næringslivskundane vert også klassifisert ein gong pr mnd etter adferdsvariablar (purrematrise, betalinganmerkningar, alder føretak) og rekneskapsvariablar (eigenkapital i prosent av totalkapital, likviditetsgrad 2, renteberande gjeld, eigenkapitalprosent, arbeidskapital/driftsinntekter og resultatgrad). Eventuell pant eller annan sikkerhet som det enkelte engasjement er sikra med, verkar ikkje inn på risikoklassen. Derimot er det differansen mellom den enkelte sitt engasjement og realisasjonsverdien av pantsette aktiva som gjev eventuell underdekning. Rentefastsetjinga på lån er ikkje direkte avhengig av risikoklassifiseringa. Renta vert fastsett etter ei totalvurdering av formell sikkerhet og venta evne til å betala lånet tilbake. Kreditt engasjement I % av totaleng Kreditteng I % av totaleng Ind. nedsk Ind. nedsk Rest underdekning Rest underdekning Risikoklasse Låg risiko ,0 % ,2 % Middels risiko ,6 % ,7 % Høg risiko ,9 % ,3 % Misleghald ,7 % ,3 % Uklassifisert ,8 % ,5 % Sum totalt ,0 % %

19 Note 3 Ihendehavarobligasjonar Verdsetjing verdipapir Verdipapirporteføljen består av likviditetsplasseringar i omløpsobligasjonar og omløpsaksjer i form av industripapir og grunnfondsbevis, samt annleggsaksjer som banken er medeigar i. Verdipapira vert vurdert til lågaste verdi av marknadsverdi og kostpris. Det er føreteke nedskrivning til verkeleg verdi. Verkeleg verdi byggjer på observerbar marknadsverdi pr Alle obligasjonane er børsnoterte. Så langt ein kan sjå er kredittrisikoen i obligasjonsbehaldninga vår uvesentleg. Bokført verdi av obligasjonsporteføljen var på 84,12 mill kroner. Gjennomsnittleg gjenverande effektive løpetid var på 2,16 år mens gjennomsnittleg avkastning på porteføljen var 5,24%. Ei endring i markedsrenta på 2% vil påverka porteføljen med 1,7 mill. Risikoen er vurdert til å vera låg i og med at renta på obligasjonane i vesentleg grad er knytt opp mot 3-mndr Nobor-rente, det same renteprinsipp som fundinga. Banken sin portefølje fordeler seg slik: Kostpris Marknadsverdi Pålydande Andel børsnoterte Stats- og sentralbankar Andre Sum Note 4 Aksjebehaldning Verdsetjing Deler av aksjeporteføljen er klassifisert som anleggsmidler. Dette gjeld aksjar som kan betegnast som strategiske investeringar. Aksjar som ikkje er børsnotert vert ført til lågaste verdis prinsipp. Aksjane som er klassifisert som anleggsmidler er vurdert til kostpris og vert ikkje regulert for fortløpande kursendringar. Generelt vert aksjane likevel nedskreve dersom marknadsverdien er vesentleg lågare enn bokført verdi og verdinedgongen skuldast forhold som ikkje er av forbigåande art. Ikkje noko av plasseringane er vurdert å vera handelsportefølje. Bankens eigardel i aksjane er liten, og er såleis ikkje oppgjeven. Oversikt aksjar og andelar: 19

20 Omløpsmidlar ISIN Antal Kostpris Bokført verdi DNO International ASA NO Eidesvik Offshore NO Golden Ocean Group BMG4032A Questerre Energy Corporation CA74836K Oceanteam ASA NO Skagen Vekst NO , Skagen Global NO , Skagen Kon-Tiki NO , Landkreditt Høyrente NO , Pareto Høyrente NO , Banklikviditet Norge NO , Sum Herav børsnotert Anleggsmidlar Antal Kostpris Marknadsverdi Spama Grannar AS Etne Kulturhus AS Nordito Property AS PBS Holding AS Eiendomskreditt AS Eiendomsmegler A Norsk Bane AS Verd Boligkreditt AS Frende Holding AS Norne Eierselskap AS Brage Finans AS Åkrafjorden Oppleving AS Vest Marin Produksjon AS Sparebanken Vest NO Kredittforeningen for NO Sparebankar Sum Herav børsnotert Totalt Behaldningsendring Inngåande balanse Oppskriving/nedskriving netto Tilgang Avgang Utgåande balanse Note 5 Varige driftsmidlar Verdsetjing Faste eigedomar og andre varige driftsmidlar vert ført i balansen til kostpris, med fråtrekk av akkumulerte ordinære avskrivingar og eventuelle nedskrivingar. Ordinære avskrivningar er basert på 20

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2009

DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2009 ÅRSOPPGJER 2009 DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2009 STYRET VARAMEDLEMMER Tollef Rullestad Leiar Audun Namtvedt Sveinung Eskeland Nestleiar Torunn Fjæra Grindheim Liv Sørheim Iren Lindvik Elisabeth Lothe Nervik

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

NØKKELTAL ETNE SPAREBANK 2012-2011

NØKKELTAL ETNE SPAREBANK 2012-2011 ÅRSRAPPORT 2012 NØKKELTAL ETNE SPAREBANK 2012-2011 2012 2011 RESULTATREKNESKAP i 1000 kr % i 1000 kr % Renteinntekter og lignande inntekter 77.075 4,66 71.334 4,40 Rentekostnadar og liknande kostnadar

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Tillitsvalde og leiing i Etne Sparebank 2015 4 Styrets årsmelding for 2015 5 Resultatrekneskap

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Tillitsvalde og leiing i Etne Sparebank 2015 4 Styrets årsmelding for 2015 5 Resultatrekneskap ÅRSRAPPORT 2015 1 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Tillitsvalde og leiing i Etne Sparebank 2015 4 Styrets årsmelding for 2015 5 Resultatrekneskap 13 Balanse 14 Tilleggsopplysningar

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap Delårsrekneskap 1.kvartal 2015 Snart på tide med litt hagearbeid, oppe på Rykke gartneri har dei blomar og mange andre ting til hagen F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2013 3 Styrets årsmelding for 2013 4 Resultatrekneskap 9 Balanse 10

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2013 3 Styrets årsmelding for 2013 4 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2013 3 Styrets årsmelding for 2013 4 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 Voss, 22. januar 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Voss, 28. oktober 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Nesset Sparebank på MFK kamp med Nessets 13 åringer. Innholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.1 Resultatregnskapet...3 1.2 Balansen...3 1.3 Risikovurdering...3 1.3.1 Kredittrisiko...3

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer