Å R S O P P G J E R med heile vegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen"

Transkript

1 Å R S O P P G J E R med heile vegen

2 Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde i 2008 å leggje ned tilbodet hjå oss. Dette, saman med at Gjensidige etter kvart har blitt ein vesentleg konkurrent etter etableringa av Gjensidige Bank, gjorde at me difor fann det naturleg å avslutte samarbeidet med Gjensidige. Strategisk meiner me det er viktig å vera med på eigarsida i eit så viktig produktselskap. Me vil då kunna ta del i den verdiskapinga som skjer i forsikringsselskapet samstundes som me får provisjonsinntekter for sal av forsikring. Frå finansuro til finanskrise Det har vore eit spesielt år. Uroa i finansmarknaden starta allereie hausten 2007 og vedvarte godt ut på hausten Men så toppa det seg då to amerikanske bustadlån gigantar vart sett under administrasjon og myndighetene lot investeringsbanken Lehman Brothers gå konkurs. Dette førte til at bankar over heile verda vart usikre på både eiga og andre bankar si finansielle stilling. Bankane vegra seg då mot å låne pengar til kvarandre. Dermed auka pengemarknadsrenta og påslaget på denne ytterlegare. Det er altså oppstått ei systemkrise i finansiell sektor, som svekker bankane si evne til å formidle kreditt og kapital. Som me nå ser, gir dette nå realøkonomiske konsekvensar. I Etne Sparebank merkar me det på same måte som i dei fleste andre bankar tilgangen på likviditet er mindre og me har ein auke i tap på verdipapir. Tapa er likevel ikkje større enn at me også i 2008 får eit solid positivt resultat. Satsar på forsikring Me har i 2008 kjøpt oss inn i det nyetablerte forsikringsselskapet Frende, saman med ei rekkje sparebankar. Me vil då eige 0,4 % av selskapet, der eigarforholdet er delt etter storleiken på vår bank samanlikna med dei andre eigarbankane. Frende har allereie i løpet av 2008 markert seg som ein seriøs utfordrar og kom godt ut i Dagbladets kåring 30. november Den seinare tida har me hatt eit samarbeid med Gjensidige. I samband med dette har våre kunderådgjevarar formidla livsforsikring og Me har vald å satse tungt på forsikring, då me meiner at dette kan vera med på å auke inntektsgrunnlaget vårt vesentleg. Me har difor tilsett Ole Mæhle, samt at alle våre kunderådgjevarar nå kan formidle forsikring. Eg vil difor oppmoda våre kundar om å ta kontakt, anten med sin kunderådgjevar eller Ole Mæhle og be om eit tilbod det kan løna seg! Du vil truleg spare pengar på dette, men samstundes er du med og sikrar at me alle har eit tilbod, der ein faktisk kan setje seg ned med ein rådgjevar og diskutere forsikringane sine. Moderne bank Me er opptekne av å vera ein moderne bank for våre kundar. Dette arbeider me kontinuerlig med. Likevel er me nå inne i ein spesiell periode, der me arbeider med overgang til ny leverandør av datasystema våre. For kundane våre vil dette blant anna merkast med at me rundt 1. mai 2009 vil få ny heimeside og ny nettbank. Det vil i samband med dette koma ei rekkje nye og spanande funksjonalitetar, som eg meiner mange kan gleda seg til. Me har det siste året investert i ny pengeautomat, til erstatting for minibanken og nattsafen. I den nye automaten kan ein foreta både uttak og innskot av kontantar. Kundane får pengane direkte inn på konto, samstundes som dei vert resirkulerte og me kan nytta ressursane våre til meir kunderetta. Framtidsutsiktene I banken sitt nærområde trur eg mange hittil har merka finanskrisa positivt, med at me brått har fått ei lågare utlånsrente. Ein del har nok likevel tapt pengar på verdipapirer. Men det viktigaste meiner eg må vera at ein klarer å halda på jobben sin. Me går difor ei spanande tid i møte, der utfordringa for ei rekkje av våre større industriverksemder truleg vert å fylle opp ordrebøkene utover i 2009.

3 For å demme opp mot lågare aktivitet har det blitt meir og meir snakk om statlege redningspakkar også utanfor finanssektoren. Det vert då spanade å sjå om dette kan få konsekvensar også i vårt nærområde. Eit prosjekt som er ferdig prosjektert, er utvidinga av kulturhuset Skakke senter for skule idrett og kultur. Skal regjeringa ta raske grep med tanke på sysselsetjinga i bygg og anleggssektoren, burde dette absolutt vera eit prosjekt dei kan yta vesentlege midlar til. Vidare gjenstår det også oppgraderingar av viktige vegtrasear på E134 gjennom Etne som raskt kan setjast i gong. Takk Eg vil med dette takke nye og gamle kundar samt alle tilsette for eit spennande år, med mange utfordringar. Måtte 2009 bli eit betre år enn mange spår! UTVIKLINGA I SPAREBANKEN Årsresultat etter tap (før skatt)

4 DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2008 STYRET VARAMEDLEMMER Tollef Rullestad Leiar Audun Namtvedt Sveinung Eskeland Nestleiar Torunn Fjæra Grindheim Liv Sørheim Iren Lindvik Elisabeth Lothe Nervik Aud Laila Lunde Frøland Tilsetterepresentant KONTROLLKOMITEEN VARAMEDLEMMER John Kåre Opheim Leiar Terje Engelsgjerd Anne Gunn Bjørnevik Nestleiar Erling Ronæs Ingfrid Mæland FORSTANDARSKAPET Valde av og mellom dei tilsette Wenche Åsbø Eikemo Iren Lindvik Eli Gravelsæter Berit Johansen VARAMEDLEMMER Sigrid Løvereide Karin Ramstad Innskytarvalde Ingvor Gundegjerde Leiar Herleiv Tesdal Terje Engelsgjerd Sigve Fitje Ingeborg Nervik Anne Elin Ljusnes Arnhild Aaen Sigurd Birkenes Torunn Fjæra Grindheim Frode Haugen Aud Jorunn Baustad Kommunevalde Audun Namtvedt Anita Larsen Arild Stenberg Nestleiar Hilde Sunndal Bjerkrheim Audny Åsheim Asbjørn Moe ADMINISTRATIV LEIING Rune Ramsvik Paul Rune Velde Wenche Vik Thorson Banksjef Assisterande banksjef/leiar kunderetta avdeling Leiar intern avdeling

5 Styrets årsmelding for 2008 Oppsummering av drifta Personalet har gjort ein fantastisk innsats som har ført til ei svært god aktivitetsutvikling i Forvaltningskapitalen har auka med 14,2 % og er komen opp i kr 1,4 mrd. Brutto utlån har auka med 13,1 % og er nå kome opp i kr. 1,23 mrd. Innskota har auka med 21,8 % og er nå komne opp i kr. 953 mill. Me har hatt ein romsleg likviditet i Det stramma seg likevel litt til på slutten av året grunna uroa i finansmarknadane, men auka innskotsmasse bidrog veldig positivt på slutten av året. Då innskota har auka meir enn utlåna, er utlånsdelen som er finansierte av kundesinnskot auka frå 71,8 % i fjor til 77,3 % ved utgangen av Soliditeten er god, med ein eigenkapital på kr. 124,8 mill. eller 9,1 %, og ei kapitaldekning på 15,4 %. Rentenettoen i prosent av forvaltningskapitalen har gått noko opp som følgje av auka risikoprising. Kostnadene i forhold til inntekter har utvikla seg negativt. Dette skuldast at me er inne i ein periode med konvertering av datasystemer og nysatsinga på Frende Forsikring, med auka bemanning rundt dette. Børsutviklinga påverkar rekneskapen vår på ein negativ måte, med eit tap på kr 5,2 mill Årsresultatet før skatt er kr. 6,6 mill og utgjer 0,5 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Marknad Delen av kundar som kjem frå andre stader enn Etne har dei siste åra halde seg på om lag 40 %. Det er særleg frå Rogaland og Hordaland desse kundane kjem og utgjer omlag 35 % av alle kundar. Ved utgangen av året hadde me i alt aktive person og næringslivskundar. Dette er ein auke på 137 frå året før. Av desse bur 57 % i Etne Kommune, 25 % i Rogaland, 9 % i Hordaland elles og 9 % i andre fylke. Kr. 591 mill. eller 62% av innskota tilhøyrer innabygds kundar. Kredittengasjement med innabygds kundar utgjorde kr. 756 mill. eller 61%, medan kr. 477 mill. eller 39 % var kredittengasjement med utanbygds kundar. For eit år sidan var 53 % lånt ut til kundar i Etne Kommune. Innan kommunen er utlånsauken 23 % medan utlåna utanom eigen kommune har gått ned med 7 % siste året. Næringar Industriarbeidsplassane i Etne er for det meste lokaliserte til tettstadene Etnesjøen og Skånevik der verksemdene også har internasjonal marknad for produkta sine. Jordbruket opplever framleis ei utfordrande utvikling i råmevilkåra, men med eit aktivt og godt jordbruksmiljø i bygda er optimismen framleis stor innan næringa. Tilveksten av større driftsbygningar stadfester dette. Handelsnæringa i kommunen tilbyr oss eit breitt spekter av varer og tenester. Slik har det vore i lang tid. Det nye handelssenteret Etne Senter som vart opna i slutten av november 2006, er med på å gjera dette tilbodet endå breiare og betre. Senteret viser også i 2008 til ein omsetning over det budsjetterte. I tillegg til dei to hotella i Etne og Skånevik og eit par større campingplassar, finst det også mange hytter og hus for utleige. Siste tilvekst er Halvfjordingen på Rullestad, som har vorte eit flott ferietilbod i bygda. Me veit ikkje nøyaktig kor mange overnattingsdøgn me har pr. år, men grove anslag viser at reisande legg etter seg fleire titals millionar kroner kvart år. Produkt Etne Sparebank tek mål av seg å vera ein totalleverandør av finanstenester som normalt vert etterspurde av kundane. I tillegg til dei tradisjonelle tenestene som sparing, utlån og betalingsformidling, formidlar me gjennom Frende Forsikring tenester innan skadeforsikring og personforsikring. Den viktigaste fondsleverandøren vår har frå 2004 vore Stavanger Fondsforvaltning A/S. For desse formidlar me sal av SKAGEN Fondene. Gjennom SKAGEN Fondene sel me også tenestepensjon.

6 Kredittformidling Etne Sparebank ønskjer å yta naudsynt kreditt. Me skal vera ein solid medspelar i lokalsamfunnet og ein god bank for kundane våre. For å kunna vera kredittytar, er me avhengig av å ha midlar å låna ut. Det er såleis primært innskytarane som set oss i stand til å driva med utlånsverksemd. Me legg vinn på ei så forretningsmessig rett prising overfor kundane som råd er, både når det gjeld innskot og utlån. Det er eit mål at summen av våre vilkår og vår kundehandsaming skal vera så god at vanlege totalbankkundar i Etne kommune ikkje skal ha grunn til å gå til andre bankar. Me arbeider også for at kundar frå andre kommunar skal ha grunn til å sjå på Etne Sparebank som eit godt alternativ til andre banktilbod. I tillegg til finansiering i norske kroner, har me også dei siste åra formidla lån i utanlandsk valuta. Ved årsskiftet utgjorde valutalåna kr 15,7 mill. Eigedomsomsetning Saman med blant anna Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Sauda Sparebank og DnBNOR er me medeigar i SparebankMegleren AS i Haugesund. Den enkelte bank er kontaktkontor ute i sine område. Kundar som har eigedomar å selja, kan anten ta kontakt direkte med Etne Sparebank eller kontoret i Haugesund. Frende Forsikring Etne Sparebank valde, etter lengre tids samarbeid med Gjensidige, i 2008 å kjøpe seg inn i Frende Forsikring. Gjennom dette kan me tilby både skade og livsforsikringar. Internkontroll og risikovurdering Etne Sparebank si verksemd kan føra med seg ei rekkje risiki. Eit vesentleg element i risikostyringa i ein lokal sparebank er den evna styret og administrasjonen har til å reagere raskt og effektivt når det skjer uventa hendingar som krev raske og løysingsorienterte vedtak eller som kan true banken sin soliditet, sikkerheit eller omdøme. Basert på ein oversikteleg organisasjon og korte kommunikasjonsvegar, er det styrets oppfatting at Etne Sparebank har ei slik evne, for eksempel ved å kunne møtes raskt for å finne praktiske og fleksible løysingar når behovet skulle tilseie det. Styret har som overordna mål at risikotilhøva i banken skal vera moderate. I samsvar med Kredittilsynet si forskrift om internkontroll av har styret vedteke prinsipp for internkontroll i Etne Sparebank. Ut frå dette er det utarbeidd eit internkontrollsystem med m.a. rutinar og skjematisk kontrollopplegg for viktige område i banken. Verdivurderinga for lån og garantiar som vert føretekne kvart kvartal er også ein viktig del av internkontrollen. Avdelingsleiarane har vurdert kontrolltiltak og risikoen innan sine område og rapportert dette til banksjef. På bakgrunn av det rapporterte har banksjef føreteke ei totalvurdering av aktuelle risikoar og rapportert til styret, som igjen har vurdert om det er etablert ein forsvarleg internkontroll etter dei retningslinjer som gjeld. Vidare ligg det føre rapport frå ekstern revisor til styret og banksjef om status for internkontroll. Gjennom månadlege oversikter på sentrale nøkkeltal, periodiske oversikter på kredittporteføljer og jevnleg rapportering av marknadssituasjonen, får styret god innsikt i bankens samla risikoeksponering. I 2008 vart prosessen med å implementere eit nytt risikostyringsverktøy tilpassa krava som følgjer av bl.a. Basel II direktivet og internkontrollforskrifta ferdigstilt. Dette verktøyet gir eit godt grunnlag for styret til å vurdere dei omtalte risikoområda i årsmeldinga. Vidare gjennomførte Etne Sparebank ei kvantitativ berekning av naudsynt eigenkapital etter ICAAP metoden ut frå tala. Det vil bli utarbeidd eit eige rapporteringsdokument ut frå tala, etter malen i Pilar III i Basel II. Dette vil bli lagt ut på heimesida til Etne Sparebank. Ut frå dei rapportar som ligg føre meiner styret at den etablerte og gjennomførte internkontrollen viser at risikotilhøva i banken vert handsama på ein tilfredsstillande måte. Finansiell risiko som banken fokuserer på kan inndelast i marknads, kreditt og likviditetsrisiko. Marknadsrisikoen er samansett av rente, valutaog aksje kursrisiko. Renterisiko er risiko for at verdien av eigedelar og gjeld vert endra på grunn av renteendringar i samfunnet. Ved utgangen av 2008 har me fastrenteinnskot på i alt kr. 97 mill. Renta gjeld fram til Ved ei renteendring på 2 % kan dette maksimalt gi ei risikoeksponering på kr. 0,4 mill. Fastrentelån utgjer kr. 5 mill. og har ei gjennomsnittleg att verande løpetid fram til renteregulering på 0,6 år. Ved ei renteendring på 2 %, vil renterisikoen vera kr. 0,07 mill. Resten av innskot og utlån er til flytande rente. Ved svingingar i marknaden kan renta endrast på relativt kort varsel og medfører dermed ikkje nokon vesentleg renterisiko.

7 Renterisikoen på verdipapir er knytt til obligasjonsbehaldninga på kr. 36 mill. Gjennomsnittleg attverande løpetid fram til renteregulering er 0,2 år. Ved ei renteendring på 2 % skulle renterisikoen bli om lag kr. 0,16 mill. Styret har fastsett ei øvre grense på kr. 3 mill. som renterisiko på slike verdipapir. Valutakursrisiko Framand valuta i eigen balanse utgjer kr. 0,3 mill. Dersom me skulle oppleva ein plutseleg kursnedgang på 20 % vil kursrisikoen vår utgjera kr. 0,06 mill. Aksjekursrisiko Aksjebehaldninga vår er samansett av aksjefond, aksjar og grunnfondsbevis. Bokført beløp er kr. 20,6 mill. som er det same som marknadsverdien. Ved eit mogeleg fall på Børsen på 25 % i 2009 vil verdifallet i porteføljen vår vera kr. 5,1 mill. Kredittrisiko er risikoen for at ein kunde eller motpart ikkje kan gjera opp for seg på ein skikkeleg måte. Kredittrisiko representerer den største risikokategorien for banken og relaterer seg til alle fordringane på kuner, i hovudsak utlån og garnatiar. Sidan 2002 har me gjort nytte av DnBNOR sitt risiko klassifiseringssystem. Alle kundane er klassifiserte. 7 % av utlåna kjem i høgrisikoklasse med kr. 6 mill. i open risiko. Dette er skilnaden mellom engasjement og pantsette verdiar for engasjementa vurdert etter realisasjonsverdi, som for t.d. bustader er 80 % av normal omsetningsverdi. Delen av lån i høgrisikoklasse har gått noko ned frå i fjor då 10% var i denne klassen. Den opne risikoen har gått ned med kr 3 mill. I bankens kredittpolitikk som er vedtatt i styret i Etne Sparebank har me som mål å halda den reelle risikoen på eit akseptabelt nivå, både gjennom vurdering av nye engasjement og oppfølging av eksisterande. Den kvartalsvise verdivurderinga på utlån og garantiar og den daglege kontakten med enkelt kundar og oppfølging elles, meiner me er med på å gi oss ei god føling med utviklinga i risikoen. Ved innvilgjing av nye lån vert det lagt vekt på kunden si betalingsevne og erfart vilje i tillegg til formell sikkerheit. Misleghald og overtrekk vert overvaka nøye, og styret får førelagt oversikt vedkommande mislighold og overtrekk kvartalsvis. Styret får opså rapportert risikoklassifisering av alle store løpande engasjement minst kvart kvartal. Netto misleghaldne engasjement har i året gått ned med kr. 3 mill til kr. 1 mill. Netto tapsutsette engasjement har gått ned med kr. 5 mill. til kr. 2 mill. I forold til gjennomsnittleg forvaltningskapital vart dei bokførte tapa i 2008 på 0,13% (kr 1,7 mill) mot 0,02% og tilbakeføring på kr 0,2 mill året før. 68 % av kredittengasjementa er utlån og garantiar til person marknaden. Næringslåna utgjer 32 %. Delen av næringslån har dermed gått opp med 2 % siste året. Av enkeltnæringar er jordbruk størst med om lag 12 %. Gjennomsnittsstorleiken på låneengasjementa er stigande. Engasjement større enn kr. 2 mill. har siste året auka med 42 stk til 166 stk. Kapitalen har auka med kr. 154 mill. til kr. 570 mill. Kr. 881 mill. eller 71 % av alle utlåna er sikra med pant i bustad innafor 80 % av forsvarleg verdigrunnlag. Ut frå det rapporterte meiner styret at kredittrisikoen for utlån er akseptabel, og at han ligg innafor føretekne verdi nedskrivingar på utlån og garantiar. Ein har ein stor del av utlåna til privatmarknaden (68 %), der ein har ein relativt stor del av utlåna med pant i fast eigedom. Bedriftsmarknaden, som då utgjer 32 % av dei totale utlåna, er 40 % av næringslåna til landbrukssektoren. Me skal likevel følgja utviklinga nøye med tanke på å halda kredittrisikoen under kontroll spesielt i den næraste tida framover. Pr har Etne Sparebank ei avsetning til nedskrivning på individuelle utlån på kr. 3,9 mill og ei avsetning til nedskrivning på grupper av utlån på kr. 5,6 mill. Samla avsetning i balanse vert då 9,5 mill ved utgangen av året. Styret vurderer det slik at det er realistisk å rekna med ein auke i tapa framover. I langtidsbudsjett har me difor auka avsetningane til tap. Turbulente tider i marknaden vil føra til at størrelsen på framtidige tapsavsetningar kan vera vanskeleg å estimera. Ut frå rekneskapstala, prognosane og tal for misleghaldne engasjement (note 2a), bør framtidige endringar i kredittrisikoen med god margin kunna dekkjast gjennom drifta og dei avsetningane som er tekne. Ved investering i obligasjonar vert det lagt vinn på at både renterisikoen og kredittrisikoen skal vera moderat. Styret vurderer det slik at obligasjonsbehaldninga representerer liten kredittrisiko

8 Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikkje har nok likvide midlar til å betala forpliktingane etter kvart som dei forfell. Styret er opptek av likviditetsutviklinga i banken og vurderer nødvendige tiltak både med omsyn til utlån i forhold til innskotsutvikling og korleis me på best og tryggast måte kan sikra at me til ei kvar tid skal ha nok likvide midlar. Desse skaffar me gjennom ulike kjelder og med ulik løpetid kortsiktige og langsiktige likviditetslån, sertifikatlån, obligasjonslån og obligsjons liknande lån i Kredittforeningen for Sparebanker (KFS). Me satsar på å syta for at tilbakebetalingstidspunkta for dei midlane me skaffar utanom kundeinnskot skal ha ei god spreiing. For tida er obligasjonslån og andre likviditetslån fordelte på forfallstider i Det at innskota er fordelte på mange kundar, er også med på å redusera likviditetsrisikoen. Ved årsskiftet hadde me ei netto gjeld til andre kreditt institusjonar medrekna obligasjonsgjeld på kr. 280 mill. Dette er ein reduksjon frå året før på kr. 2 mill. Kundeinnskota finansierte 77,2 % av utlåna. Eit år tidlegare var 71,7 % finansierte på denne måten. Kredittilsynet har utvikla måltal for kor likvide bankane er gjennom den såkalla likviditetsindikatoren. Ved utgangen av 2008 har me ein likviditetsindikator på 105,1 som etter Kredittilsynet si anbefaling ligg godt innafor det dei nemner som moderat risiko. Det siste året har vore særs uroleg. Dette har ført til at tilgangen på kapital har blitt kraftig redusert og til tider har det ikkje vore råd å få tak i kapital i det heile. Etne Sparebank har vore i ein slik posisjon at ein ikkje har hatt behov for kapital frå kapitalmarknaden av vesentleg karakter det siste halve året. Auke i innskot frå kundar har vore ei medverkande årsak til dette. Styret arbeider for tida med alternative finansieringskjelder. Dette gjeld hovudsakleg tilgang til bustadkredittføretak. Ein har til no ikkje flytta særskilt sikre bustadlån over i eit slikt føretak. Styret meiner likevel at det er viktig å ha denne kjelda til finansiering som eit alternativ i urolege tider. Alt i alt vurderer styret det slik at likviditetsrisikoen er moderat. Rekneskapsopplysningar Resultat Resultat av ordinær drift etter skatt er på kr Styret vil koma med framlegg om at resultatet vert disponert slik: Til gåvefond kr Til Sparebankfondet kr Etter dette vil banken ha fond på til saman kr. 24,8 mill. Etter vekta balanse har me ei kapitaldekning på 15,3 % medan minimumskravet som styresmaktene set er 8 %. Alt i alt er styret nøgd med resultatet og kan stadfeste at alle økonomiske føresetnader for vidare drift av banken er til stades. Driftsresultat før tap som i år er på kr. 8,3 mill., er kr. 4,2 mill. lågare enn i fjor og kr. 4,9 mill. mindre enn budsjettert. Me har hatt ein auke i rentenettoen på kr. 4,6 mill. medan kostnadene har gått opp med kr. 2,3 mill. Netto andre driftsinntekter er reduserte med om lag kr. 6,5 mill. som følgje av verdireduksjon på verdipapira våre. Dette er i grove trekk årsakene til det noko svakare resultatet i år. I prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital har drifts resultatet før tap gått ned frå 1,13 i 2007 til 0,65 i Rentenetto Rentenettoen som er skilnaden mellom renteinntekter og renteutgifter, har i kroner gått opp med kr. 4,57 mill. til kr. 27,5 mill., og utgjer 2,15 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital mot 2,09 % i fjor. Driftsinntekter Netto driftsinntekter utanom rentenetto utgjer kr. 2,2 mill., slik at desse medrekna rentenetto kjem til kr. 25,3 mill. For eit år sidan utgjorde driftsinntektene utanom rentenetto kr. 4,3 mill. Samla inntekter utgjorde kr. 27,2 mill. Driftskostnader I 2008 utgjorde dei totale driftskostnadene før tap kr. 17,0 mill. medan dei året før utgjorde kr. 14,7 mill. I prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital utgjer dei samla driftskostnadene 1,33 % mot 1,34 % i fjor. Me opplever såleis ein kostnadsnedgang relativt sett. På sikt meiner me at den relative kostnads prosenten skal lenger ned, då ein i 2008 har teke ein del kostnader over drifta som er noko spesielle. Me har blant anna hatt alle kunderådgjeverane på ei rekke kurs i samband med nye datasystem, me har konverteringskostnadar og kostnadar i samband med forsikringssatsinga som starta i 2008.

9 Tap på utlån og garantiar Tap på utlån og garantiar utgjer 1,7 mill. Av dette er 1,1 mill avsett til nedskrivning på individuelle lån og 0,6 mill avsett til nedskrivning på grupper av lån. Skatt Skattekostnaden utgjer kr. 3,8 mill. Balansen Forvaltningskapitalen har gått opp med kr. 170 mill. til kr. 1,37 mrd. Dette er ein auke på 14,2 %. I fjor var auken 12,8 %. Innskot frå kundar Innskota auka i 2008 med kr. 170 mill. til kr. 953 mill. Dette er ein auke på 21,8 %. I 2007 auka dei med 11,3 %. Per var det budsjettert med kr. 802 mill. i innskot. Utlån I løpet av 2008 har utlåna hjå oss auka med kr. 142 mill. til kr mill. mot budsjettert kr mill. Auken utgjer 13,09 %. I 2007 hadde me ein utlånsvekst på 16,86 %. Obligasjonar Obligasjonane er i rekneskapen bokførde med kr. 35,9 mill. Dette er ein auke frå året før på kr. 8,28 mill. Tidlegare har me hatt eit talfesta (kvantitativt) likviditetskrav på 6 % av innskota. Obligasjonane er fordelte med kr.13,3 mill. i finansinstitusjonar og resten i industri og kraftselskap. Aksjar og grunnfondsbevis Ved utgangen av 2008 hadde me aksjar og grunnfondsbevis til ein bokført verdi på kr. 20,6 mill. I fjor bokførde me aksjar, og grunnfondsbevis med kr. 7,0 mill. Pensjonsforpliktelsar Brutto pensjonsforpliktelsar er summen av det dei tilsette har krav på i pensjon i samsvar med kollektiv pensjonsavtale med forsikringsselskapet Vital, Avtalefesta Førtidspensjon (AFP), individuell avtale og utbetaling over drifta til to pensjonistar. Brutto utgjer dei usikra pensjonsforpliktelsane kr. 4,2 mill., medan me på den andre sida har ei overfinansiering på avtalen med Vital på kr.1,0 mill. Netto pensjonsforpliktelsar kjem etter dette opp i kr. 3,2 mill. mot 3,3 mill. i fjor. Eigenkapitalen Den bokførde eigenkapitalen har i 2008 elles auka med kr. 2,6 mill. og utgjer ved utgangen av året kr. 124,8 mill., eller 9,1 % av forvaltningskapitalen. I fjor utgjorde eigenkapitalen 10,2 %. Eigenkapitalen er samansett av Sparebankfondet på kr. 122,3 mill., jubileumsfondet kr 1,2 mill og gåvefondet på kr. 1,3 mill. Styresmaktene har fastsett at den enkelte bank skal ha ei kapitaldekning på minst 8 %. Grunnlaget for kapitaldekninga er utlån, andre plasseringar i verdipapir og postar utanom balansen som t.d. garantiar. Dei ulike summane vert vekta etter risiko. For å koma fram til kapitaldekningsprosenten, vert eigenkapitalen sett i forhold til det vekta berekningsgrunnlaget. Pr hadde me ei kapitaldekning på 15,4 % mot 16,3 % i fjor. Med ei kapitaldekning på nær det doble av kravet som styresmaktene har sett, står me fram som ein solid og trygg forvaltar av kundane sine innskotsmidlar. Dette er viktig, men med eit aukande behov for å skaffa midlar frå andre, er det like viktig at investorar også ser på Etne Sparebank som ein solid og god bank. Personale, arbeidsmiljø og likestilling Ved utgangen av året var det 18 tilsette som tok seg av den daglege bankdrifta. Til saman dekkjer desse om lag 15 årsverk. Av dei 18 går to som vikar. Av 16 fast tilsette er det 8 som arbeider fulltid, medan 8 arbeider deltid. Etne Sparebank har bedriftshelseordning gjennom Sunn hordland Helse Miljø og Sikkerhet. Etter styret si vurdering har me eit godt arbeidsmiljø i Etne Sparebank. Samarbeidet mellom dei tillitsvalde og leiinga har vore godt. Det er gledeleg å kunna konstatera eit svært lågt sjukefråvær også i Medan finansnæringa på landsbasis har ein sjuke fråværsprosent på 4,5 fram til utgangen av 3. kvartal 2008, ligg sjukefråværet hjå oss så lågt som 1,8 % i Etne Sparebank har også siste året vore skåna for ulukker på arbeidsstaden. Styret kan ikkje sjå at Etne Sparebank er med på å forureina det ytre miljø i større grad enn det som er normalt og akseptert. Av 18 tilsette er 13 kvinner og 5 menn. I leiande stillingar er det ei kvinne og to menn. Styret legg vinn på at kvinner og menn skal handsamast likt, utan at det er utarbeidd nokon tiltaksplan i samband med dette. Strategi Det berande elementet i hovudstrategien vår skal vera langsiktighet og lokalkunnskap. Det å vera ein sjølvstendig bank er også vesentleg for oss. Me vurderer det slik at det vil vera viktig å veksa i eigne aktivitetar som kjem frå alle område på det

10 indre Haugalandet. Når det gjeld soliditet, har me som mål at kapitaldekninga skal vera minst 14 %. Me har vidare som mål å veksa og å ha ei resultatutvikling som skal vera minst like god som sparebankgrupper det kan vera aktuelt å samanlikna oss med. Utvida samarbeid med De Samarbeidende Sparebanker (DSS) Det har i ei årrekkje vore eit godt samarbeid mellom dei sjølvstendige sparebankane på Haugalandet. Desse bankane er Sauda Sparebank, Skudenes & Aakra Sparbank, Haugesund Sparebank og Etne Sparebank. Vidare har ein hatt eit samarbeid med ei rekkje andre uavhengige sparebankar saman med Haugalandsbankane. Dette samarbeidet er i 2008 utvida. I samband med at ein skal over på nye datasystem i april 2009, har ein eit tett samarbeid med desse bankane rundt konverteringa. Styret ser dette samarbeidet som særdeles verdfullt og ser for seg eit tett samarbeid også i tida framover. Framtida 2009 vil bli eit spesielt år. Ein kan vente auka tal på konkursar og auka arbeidsløyse, med alt dette føre med seg. Det er difor få teikn på at 2009 vil bli eit godt år for økonomien her til lands. Uroa internasjonalt vil nok prege den norske økonomien også i Sjølv om den samla situasjonen både for hushalda og verksemdene enno er god her i distriktet, er det grunn å tru at tapa vil auka i tida framover, men i så liten grad at den totale kredittrisikoen framleis vil vera relativt låg for Etne Sparebank. Hovudutfordringa vår vil i 2009 vera å sikre ei stabil drift og halde tapa på eit lågt nivå, slik at me kan oppnå nødvendig inntening og å halda utlånsveksten på eit nivå som framleis gir oss ei akseptabel risikoeksponering. Takk Styret vil takka alle medarbeidarane i banken. Dei har gjort den gode utviklinga i drifta i 2008 mogeleg på trass av dei urolege tidene. På same måte vil me takka banken sine tillitsvalde for den interessa som er vist for banken. Styret vil også få uttrykkja ei hjartans takk til alle dykk som bruker banken for den gode oppslutninga om bygdebanken. Etne Sparebank ser fram til eit stort engasjement og godt samarbeid i 2009 til beste for kundane og interessegruppene elles.

11 RESULTATREKNESKAP Note Renteinntekter og liknande inntekter Renter av innskot i og utlån til finansinstitusjonar Renter og kredittprovisjonar av utlån og andre fordringar på kunder Renter av ihendehaverobligasjonar Andre renteinntekter Sum renteinntekter Rentekostnader og liknande kostnader Renter på innskot og utlån frå finansinstitusjonar Renter på innskot frå kunder Renter på utstedte verdipapir Andre rente og innlånskostnader Sum rentekostnader Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapir med variabel avkastning Sum inntekter av verdipapir med variabel avkastning 4b Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester Garantiprovisjon Andre provisjonar og gebyr Sum provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester 10c Provisjonskostnader Andre provisjonskostnader Sum provisjonskostnader Netto gevinst/tap valuta og verdipapir Netto gevinst/ tap på obligasjonar Netto gevinst/ tap på aksjar Netto gevinst/ tap på valuta Sum netto gevinst/tap på verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eigedomar Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Løn og honorar Pensjonar Sosiale kostnadar Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle admin.kostnader Avskrivingar av varige driftsmidler Ordinære avskrivingar Sum avskrivingar og nedskrivingar 5b Andre driftskostnader Driftskostnader fast eigedom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån garantiar.mv. Tap på utlån Sum tap på utlån, garantiar mv Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat 10a Resultat av ordinær drift etter skatt Avsett Gåvefond Avsett Sparebankfond Sum disponert

12 BALANSE PR EIGNELUTER Note Kontanter og innskot i Norges Bank Utlån til kredittinstitusjonar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar utan avtalt løpetid Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar med avtalt løpetid 0 0 Sum netto utlån og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringar på kunder Kasse /drifts og brukskredittar Byggjelån Nedbetalingslån Brutto utlån Nedskrivningar på individuelle utlån 2b ( ) ( ) Nedskrivningar på grupper av utlån 2b ( ) ( ) Sum netto utlån og fordringar på kunder Sertifikat, obligasjonar Sertifikat og obligasjonar 3b Sum sertifikat og obligasjonar med fast avkast Aksjar Aksjar, andeler og grunnfondsbevis 4b Sum aksjar, andeler og andre verdipapir med var avkast Varige driftsmidler Maskinar og inventar 5b Bygningar og andre faste eigedomar 5b Sum varige driftsmidlar Andre eigneluter Andre eigneluter Sum andre eigneluter Forskotsbetalingar og opptente inntekter Opptente ikkje mottekne inntekter 1b Overfinansiering av pensjonsforpliktelsar 9d Sum forskotsinnbetalingar og opptente renter SUM EIGNELUTER

13 GJELD OG EIGENKAPITAL GJELD: Gjeld til kredittinstitusjonar Lån frå kredittinstitusjonar utan avtalt løpetid Lån frå kredittinstitusjonar med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjonar 6a Innskot frå kunder Innskot frå kunder utan avtalt løpetid Innskot frå kunder med avtalt løpetid Sum innskot frå kunder Gjeld stifta ved utskriving av verdipapir Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld Obligasjons og sertifikatgjeld 6a Anna gjeld Anna gjeld 6c Sum anna gjeld Påkomne kost og forskotsbetalte innt Påkomne kost og forskotsbetalte innt 1b Sum påkomne kostnadar og forskotsbet inntekter Avsetningar til forpliktelsar og kostnader Pensjonsforpliktelsar 9d Utsatt skatt 10a Sum avsetning til forpliktelsar og kostnadar SUM GJELD EIGENKAPITAL: Bundne fond Sparebankfondet 7a Sum bundne fond Frie fond/udisponert overskot Gåvefond Jubileumsfond Sum frie fond/udisponert overskot SUM EIGENKAPITAL SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Betinga forpliktelsar Garantiansvar 2e

14 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN FOR Generelle Rekneskapsprinsipp 1 a Generelle rekneskapsprinsipp 1 b Periodisering inntektsføring/kostnadsføring 1 c Valuta 1 d Finansielle instrument 2. Utlån og garantiar 2 a Verdsetjing Definisjon 2 b Tap på utlån 2 c Utlån og garantiar fordelt etter næring og tap på utlån 2 d Utlån og garantiar fordelt geografisk 2 e Garantiar fordelt etter garantitype 2 f Risikoklassifisering 3. Ihendehavarobligasjonar 3 a Verdsetjing 3 b Porteføljefordeling 4. Aksjar og grunnfondsbevis 4 a Verdsetjing 4 b Fordeling av aksjar og grunnfondsbevis 5. Varige driftsmidlar 5 a Verdsetjing 5 b Spesifikasjon av postane 5 c Bankbygg/utleige 6. Gjeld 6 a Likviditet/Funding 6 b Gjennomsnittleg rente 6 c Spesifikasjon av anna gjeld 7. Ansvarleg kapital 7 a Kjernekapitalbevegelse 7 b Kapitaldekning 8. Finansiell risiko 8 a Likviditetsrisiko 8 b Restløpetid 8 c Renterisiko 8 d Avtalt renteregulering 9. Opplysningar vedkomande tilsette og tillitsvalde 9 a Tilsette 9 b Lønn, pensjon og andre ytingar 9 c Lån og garantiar 9 d Pensjonsforpliktelsar 10. Diverse andre tilleggsopplysningar 10 a Skatt 10 b Avgift til Bankens Sikringsfond 10 c Provisjonar og gebyr

15 NOTE 1 GENERELLE REKNESKAPSPRINSIPP 1 a Generelle rekneskapsprinsipp Årsoppgjeret er utarbeidd i samsvar med gjeldande lover og reglar for sparebankar og god rekneskapsskikk. Det er under den enkelte note til rekneskapen skrive om endring av prinsipp for den aktuelle post i rekneskapen. Alle beløp er i 1000 kr så sant ikkje noko anna er sagt. 1 b Periodisering inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjonar vert tekne inn i rekneskapen etter kvart som dei vert opptente Som inntekt, eller påkomne som kostnad. Forskotsbetalte inntekter og påkomne Ikkje betalte kostnader vert periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptente Ikkje innbetalte inntekter vert ført opp som tilgodehavande i balansen. Utbytte av aksjar og grunnfondsbevis vert inntektsført det året dei vert mottekne. Gebyr og provisjonar som kundane betalar vert tekne inn i resultatrekneskapen Etter kvart som dei vert mottekne. Då etableringsgebyr hos oss er direkte kostnader ved låneopptak og ikkje overstig kr , pr. lån, vert ikkje noko av dette periodisert. 1 c Valuta Banken har eige i utalandsk valuta etter at kontantbehaldninga vart overteke frå DnBNOR ASA primo Framand valuta i eigen balanse utgjer kr. 0,3 mill. Behaldninga er omrekna til NOK etter offisielle midtkursar pr Det er stilt garanti overfor utalandsk lånegivar for valutalån til våre kundar. Dette utgjer ein risiko for kundane våre, men banken meiner at det er teke høgde for dette i våre avtalar med kundane slik at me heller ikkje her har valutarisiko. 1 d Finansielle instrument Finansielle instrument er definert som omsetjelege finansielle eigedoms og gjeldspostar. Av slike postar i balansen har me aksjar, grunnfondsbevis, obligasjonar og aksjefond. Dei er balanseførde til det lågaste av marknadsverdi og kostpris. NOTE 2 UTLÅN OG GARANTIAR 2 a Verdsetjing Definisjon Innleiing Ny forskrift om rekneskapsmessig behandling av utlån og garantiar i finansinstitusjonar av 21 desember 2004, også kalla utlånsforskrifta tok til å gjelda frå 1 januar Utlånsforskrifta omhandlar regler for rekneskapsføring og verdsetjing av utlån som er tilpassa krava i internasjonale regnskapsstandardar (IFRS). Banken kunne for rekneskapsåret 2005 nytta gamalt regelverk som hadde basis i forskrift av 14 november 1991 nr 4236 (tapsforskrifta). Denne overgangsordninga vart nytta av banken, noko som førte til at ny forskrift blei implementert 1 januar Hovedprinsipp for måling av utlån og garantiar Etter utlånsforskrifa skal utlån ved etableringstidpunket vurderast til verkeleg verdi med Tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyr, provisjonar og liknande kan resultatførast direkte dersom dei ikkje overtig interne administrative utgifter som kjem som følgje av oppretting av låneengasjementet. Då etableringsgebyret i Etne Sparebank ikkje overstig transaksjonskostnadene og andre administrative utgifter, blir etableringsgebyret resultatført direkte. Utlån skal ved etterfølgjande måling vurderat til amortisert kost. Med amortisert kost meiner

16 ein balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottekne avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyr, provisjonar og liknande, og dessutan eventuell nedskrivning for tap. Det skal føretakast nedskrivning for tap når det ligg føre objektive bevis for at utlån eller ei gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivinga vert rekna som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av berekna framtidige kontantstraumar neddiskontert med effektiv rente. Det må vera ei eller fleire hendingar som har kome til etter første gongs måling av utlånet, og tapshendinga må ha innverknad på dei framtidige kontantstraumane for lånet dersom det skal vera grunnlag for å rekna verdifall. Uvisser om framtidige hendingar skal ikkje avspeglast i form av ekstra nedskrivingar, men det må takast omsyn til ved at banken har ein tilstrekkeleg høg eigenkapital. Det skal føretakast avsetning for garantiplikt dersom det er sannsynlig at plikta vil koma til oppgjer. Regresskrav knytt til garanti der det er føreteke avsetning, skal balanseførast som ein eigedel når det er mest sannsynleg at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har føreteke utbetaling under ein garanti, skal regresskravet vurderast i samsvar med føresegnene om utlån. Renteinntekter på nedskrivne utlån skal resultatførast ved å bruka effektiv rentemetode. Retningslinjer Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetjing av engasjement i samsvar med Kredittilsynet si utlånsforskrift. Alle utlån der det ligg føre objektive bevis for ei framtidig tapshending vil bli vurdert individuelt. Dersom det kan dokumenterast at eit utlån har verdifall blir det føreteke ei nedskriving. I vurderinga blir det tatt omsyn til deponerte sikkerhetar, og ein nøktern salsverdi medrekna salskostnader. Rekneskap blir vurdert i den grad desse er aktuelle. For personlege engasjement vert kunden sin personlege økonomi vurdert i staden for rekneskap. Objektive bevis for at eit utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap Til om ma følgjande tapshendingar: vesentlege finansielle problem hjå debitor betalingsmisleghald på engasjementet og andre vesentlege kontraktsbrot. Utsette engasjement vert vurdert fortløpande, og minimum kvartalsvis. Engasjement vert definert som garantiar, utlån og unytta trekkrettar medrekna opptente, men ikkje betalte renter, gebyr og provisjonar. Nedskrivningar på grupper av utlån Ved vurdering av nedskrivningar på grupper av utlån vert utlåna delt inn i grupper med tilnærma lik risikoeigenskapar med omsyn til debitorane si evne til å betale ved forfall. Etne Sparebank nyttar seg av DnBNOR sitt risikoklassifiseringssystem. Banken foretar gruppenedskrivingar etter erfaringstal for misleghald i DnBNOR og ut frå ei tru om at tapshendingar har funne stad, utan at desse er kome til kunnskap. Dette vert grunngjeve med At det tar tid frå ei tapshending finn stad før dette vert oppfanga i risikoklassifiseringssystemet. Nedskrivne beløp vert rekna på grunnlag av underdekning av depotverdiar som vert multiplisert med ein faktor som gjenspeglar forventa tap innafor same risikoklasse. Dette resultatet vert nåverdiberekna i forhold til ei forventa løpetid og historisk effektiv rente.

17 Misleghaldne engasjement Eit engasjement vert vurdert å vera misleghalde når kunden ikkje har betalt Forfalt termin innan 90 dagar etter forfall, eller når ein råmekreditt samanhengande har stått overtrekt i 90 dagar eller meir Misleghaldne engasjement Tapsavsetjing Netto Tapsutsette lån Tapsutsette lån er lån som ikkje er misleghaldne, men der den økonomiske situasjonen til kunden gjev grunn til å tru at det er stor risiko for tap på eit seinare tidspunkt. Heile engasjementet til kunden vert då vurdert som tapsutsett Tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivning Netto Konstaterte tap Tap vert vurdert som konstatert ved stadfesting av akkord eller konkurs, ved at utleggsforretningar ikkje har ført fram, ved rettskrafig dom, ved at banken har gitt avkall på heile eller delar av engasjementet, eller at engasjementet av andre grunnar er vurdert som tapt Individuell nedskrivning Individuell nedskrivning er avsetjing til dekning av pårekna tap på engasjement som er identifisert som tapsutsett på balansedagen Gruppevis nedskrivning Gruppevis nedskrivning er avsetjing til dekning av tap som må reknast å inntreffa på engasjement som ikkje er identifisert og vurdert

18 Nullstilling av renter/ikkje renteberande lån Inntektsføring av ubetalte renter, provisjonar og gebyr på misleghaldne engasjement vert stoppa dersom det er forventa at delar av engasjementet kan gå tapt. Samtidig vert tidlegare innteksførte, ikkje betalte renter, provisjonar og gebyr for inneverande år tilbakeført Friskmelding Friskmelding av tidlegare tapsavsette lån skjer når dette er kome i orden ved at gjeldande betalingsplan er følgd, og engasjementet ikkje lenger er tapsutsett. For å sikra at friskmeldinga er reell, skal det normalt gå 6 mnd. frå engasjementet er ordna til friskmeldinga skjer, samtidig som ein har forventningar om at kunden også framover vil følgja den avtala betalingsplanen. Når tidlegare tapsavsetjing blir tilbakeført, vert også tidlegare ikkje inntektsførte renter tekne til inntekt og ført som renteinntekter. 2 B Tap på utlån Individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap som det tidlegare er føreteke individuell nedskrivning for Auka individuelle nedskrivningar i perioden Nye individuelle nedskrivningar i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivningar i perioden Amortisering Individuell nedskrivning Gruppenedskrivningar Avsetjing i perioden Gruppenedskrivningar Tap i rekneskapen Endring i perioden i individuell nedskrivning Endring i perioden i gruppenedskrivning Konstatert tap som det tidlegare er føreteke Individuell nedskrivning for Konstatert tap i perioden som det ikkje er føreteke Individuell nedskrivning for 3 0 Inngang på tidlegare konstaterte tap Amortisering 4 0 Tapskostnad i perioden

19 2 C Utlån og garantiar fordelt etter næring Alle tal i mill kr. Unytta Misleghaldne Tapsutsette Individuell Gruppe Brutto utlån Garantiar kredittar engasjement engasjement nedskrivning nedskrivning Personkunder Primærnæringa Industri/bergverk Bygg og anlegg Varehandel Tenesteyting Andre Totalt D Utlån og garantiar fordelt etter geografi Utlån Garanti Utlån Garanti Utlån Garanti Etne Vindafjord Andre i Hordaland Andre i Rogaland Andre fylke Totalt E Garantiar fordelt etter garantitype Betalingsgarantiar Kontraktsgarantiar Andre garantiar Totalt garantiansvar F Risikoklassifisering Fordeling av lån og garantiar i risikoklassar Alle kredittengasjementa blir risikoklassifiserte i modellar som er utvikla og brukt i DnBNOR. Den enkelte risikoklasse skal angi kor sansynleg det er at kundar som er grupperte der vil misleghalda forpliktelsane sine. Personkundar vert klassifiserte etter korleis dei bruker kontiane sine, eventuelle purringar på lån og samla sparekapital. For næringsdrivande vert risikoklassen fastsett etter innlagde rekneskapstal. Derimot er det differansen mellom den enkelte kunde sitt engasjement og realisasjonsverdien av pantsette aktiva som gjev eventuell underdekning. Rentefastsetjinga på lån er ikkje direkte avhengig av risikoklassifiseringa. Renta vert fastsett etter ei totalvurdering av formell sikkerhet og venta evne til å betala lånet tilbake. Kreditt I % av Kreditt I % av Individuell Individuell Rest Rest engasjement totaleng. engasjement totaleng. nedskrivning nedskrivning underdekning underdekning Risikoklasse Låg risiko , , Middels risiko , , Høg risiko , , Misleghald , , Sum totalt , , Brutto utlån Differanse Unytta kredittar (note 2c)

20 NOTE 3 IHENDEHAVAROBLIGASJONAR 3 a Verdsetjing verdipapir Verdipapirporteføljen består av likviditetsplasseringar i omløpsobligasjonar og omløpsaksjer i form av industripapir og grunnfondsbevis, samt annleggsaksjer som banken er medeigar i. Verdipapira vert vurdert til lågaste verdi av marknadsverdi og Kostpris. Det er føreteke nedskrivning til verkeleg verdi. Verkeleg verdi byggjer på observerbar marknadsverdi pr Alle obligasjonane er børsnoterte. Så langt ein kan sjå er kredittrisikoen i obligasjonsbehaldninga vår uvesentleg. Bokført verdi av obligasjonsporteføljen var på 35,9 mill kroner. Gjennomsnittleg gjenverande effektive løpetid var på 2,97 år mens gjennomsnittleg avkastning på porteføljen var 8,74%. Ei endring i markedsrenta på 2% vil påverka porteføljen med 0,4%. Risikoen er vurdert til å vera låg i og med at renta på obligasjonane i vesentleg grad er knytt opp mot 3 mndr Nobor rente, det same renteprinsipp som fundinga. 3 b Banken sin portefølje fordeler seg slik: Kostpris Marknadsverdi Pålydande Andel børsnoterte Stats og sentralbankar Andre Sum NOTE 4 AKSJAR OG GRUNNFONDSBEVIS 4 a Verdsetjing Deler av aksjeporteføljen er klassifisert som anleggsmidler. Dette gjeld aksjar som kan betegnast som strategiske investeringar. Aksjar som ikkje er børsnotert vert ført til lågaste verdis prinsipp. Aksjane som er klassifisert som anleggsmidler er vurdert til kostpris og vert ikkje regulert for fortløpande kursendringar. Generelt vert aksjane likevel nedskreve dersom marknadsverdien er vesentleg lågare enn bokført verdi og verdinedgongen skuldast forhold som ikkje er av forbigåande art. Ikkje noko av plasseringane er vurdert å vera handelsportefølje. Bankens eigardel i aksjane er liten, og er såleis ikkje oppgjeven.

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2009

DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2009 ÅRSOPPGJER 2009 DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2009 STYRET VARAMEDLEMMER Tollef Rullestad Leiar Audun Namtvedt Sveinung Eskeland Nestleiar Torunn Fjæra Grindheim Liv Sørheim Iren Lindvik Elisabeth Lothe Nervik

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

NØKKELTAL ETNE SPAREBANK 2012-2011

NØKKELTAL ETNE SPAREBANK 2012-2011 ÅRSRAPPORT 2012 NØKKELTAL ETNE SPAREBANK 2012-2011 2012 2011 RESULTATREKNESKAP i 1000 kr % i 1000 kr % Renteinntekter og lignande inntekter 77.075 4,66 71.334 4,40 Rentekostnadar og liknande kostnadar

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2013 3 Styrets årsmelding for 2013 4 Resultatrekneskap 9 Balanse 10

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2013 3 Styrets årsmelding for 2013 4 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2013 3 Styrets årsmelding for 2013 4 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Tillitsvalde og leiing i Etne Sparebank 2015 4 Styrets årsmelding for 2015 5 Resultatrekneskap

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Tillitsvalde og leiing i Etne Sparebank 2015 4 Styrets årsmelding for 2015 5 Resultatrekneskap ÅRSRAPPORT 2015 1 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Tillitsvalde og leiing i Etne Sparebank 2015 4 Styrets årsmelding for 2015 5 Resultatrekneskap 13 Balanse 14 Tilleggsopplysningar

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap Delårsrekneskap 1.kvartal 2015 Snart på tide med litt hagearbeid, oppe på Rykke gartneri har dei blomar og mange andre ting til hagen F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2012 Voss, 22. januar 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ÅRSOPPGJER 2007. Foto: Tommy Rasmussen

ÅRSOPPGJER 2007. Foto: Tommy Rasmussen ÅRSOPPGJER 2007 Foto: Tommy Rasmussen DESSE STYRTE SPAREBANKEN I 2007 STYRET VARAMEDLEMMER Tollef Rullestad Leiar Audun Namtvedt Mette Heidi B. Ekrheim Nestleiar Wenche Evensen Joveig Håheim Torunn Fjæra

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer