Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire"

Transkript

1 Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

2 Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

3 Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) en undersøkelse om befolkningens verdier og syn på natur, miljø og miljøvern. Undersøkelsen er del av en viktig internasjonal studie om folks holdninger til disse temaene. Miljøvern er i stigende grad blitt et sentralt samfunnsspørsmål, såvel internasjonalt som i Norge. Det er derfor viktig for samfunnsforskere, politikere og folk flest å vite hvilke holdninger vi har til miljøvern. Siden vern av natur og miljø ofte har sammenheng med andre viktige samfunnsforhold, inneholder spørreskjemaet også spørsmål om verdier, økonomi og politikk. Over 30 land deltar i studien. Samme undersøkelse ble gjennomført i 1993, slik at årets undersøkelse gir anledning til å sammenlikne både holdninger over tid og nordmenns holdninger i forhold til andre. Et utvalg på personer fra den norske befolkning er tilfeldig trukket ut til å delta i undersøkelsen. Du er kommet med i utvalget, og vi ber om at du svarer på spørsmålene i dette skjemaet. For at undersøkelsen skal bli pålitelig og av virkelig verdi, er det avgjørende at så mange som mulig deltar. I den anledning vil vi opplyse om at de som returnerer skjemaet i utfylt stand vil delta i trekningen av 2 sydenturer à kr ,- og fem gavekort à kr ,-. Vi håper at det blir interessant å fylle ut skjemaet. Når du har svart på spørsmålene, returnerer du skjemaet i vedlagte svarkonvolutt, helst innen 14 dager. Porto er allerede betalt. På side tre finner du veiledning om hvordan du skal fylle ut skjemaet. Skulle du ha spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet eller undersøkelsen generelt, må du gjerne ringe til oss. Du kan ringe gratis på vårt grønne telefonnummer: Spør etter undertegnede. LYKKE TIL! Med vennlig hilsen og på forhånd takk for hjelpen! Norsk Gallup Institutt A/S Prosjektleder Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Utvalget er trukket fra Det sentrale personregister, og opplegget for innsamling og oppbevaring av opplysninger er godkjent av Datatilsynet

4 Kjære deltager! Den som er med i utvalget kan ikke erstattes av andre, og det er kun den personen spørreskjemaet er adressert til som skal fylle ut skjemaet. De fleste spørsmålene i skjemaet besvares ved å sette kryss i én rute ved hvert enkelt spørsmål. I spørsmål hvor svarene skal merkes av med flere kryss, er dette oppgitt i spørsmålsteksten. Mange spørsmål er formet som påstander eller utsagn som er satt opp under hverandre. Her skal det settes kryss i én rute for hver påstand. F. eks. skal det settes to kryss i spørsmål 1 på side 4 (dette spørsmålet består av to påstander som man skal ta stilling til). I enkeltspørsmål som f.eks. spørsmål 7 på side 5 skal det bare settes ett kryss. Noen spørsmål blir ikke stilt til alle. For at du skal vite hvilke spørsmål som gjelder deg, finner du veiledning underveis. Hvis du skal hoppe over spørsmål, forteller veiledningen deg hvor du skal fortsette. Overskrifter forteller hvilke spørsmål som skal besvares. I et spørreskjema er det ikke alltid mulig å gi nøyaktig uttrykk for hva en mener. Svar ut fra det du synes passer best. Spørreskjemaet er ingen eksamen, og det finnes ingen riktige eller gale svar. Siden dette er en internasjonal undersøkelse, passer ikke alle spørsmålene like godt for norske forhold. Prøv likevel å svare på dem så godt du kan. Fortrolige opplysninger og anonymitet Svarene du gir vil bli behandlet strengt fortrolig. Løpenummeret blir kun benyttet til å registrere mottak av skjema. Når vi har registrert dette nummeret fra spørreskjemaet du har returnert, blir du strøket fra adresselisten. Du får da ikke flere henvendelser fra oss. Det inngår to purringer i undersøkelsen. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og å svare på hvert enkelt spørsmål. Navne- og adresselisten og spørreskjema blir oppbevart på forskjellige steder, og blir tilintetgjort innen seks måneder. Det er derfor ikke mulig å finne ut hva hver enkelt har svart. Resultater fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner

5 1. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Norges økonomiske problemer løses best gjennom privat næringsvirksomhet B. Det er myndighetenes ansvar å redusere lønnsforskjellene mellom dem med høye inntekter og dem med lave inntekter Se på listen nedenfor. Hvilket av disse forholdene mener du bør gis høyest prioritet i Norge, det viktigste hensynet som må ivaretas? 3. Og hvilket av disse forholdene mener du bør gis nest høyest prioritet i Norge, det nest viktigste hensynet som må ivaretas? Opprettholde lov og orden i landet... 1 Gi folk mer å si i politiske beslutninger Bekjempe prisstigningen... 3 Beskytte ytringsfriheten... 4 Vet ikke... 5 Opprettholde lov og orden i landet... 1 Gi folk mer å si i politiske beslutninger... 2 Bekjempe prisstigningen... 3 Beskytte ytringsfriheten... 4 Vet ikke I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Vi stoler for ofte på vitenskapen, og ikke nok på tro og følelser B. Alt i alt er moderne vitenskap til mer skade enn gagn C. Moderne vitenskap vil løse våre miljøproblemer uten at det fører til store forandringer i vårt levesett Og i hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Vi bekymrer oss for mye om fremtiden for miljøet, og ikke nok om priser og arbeidsplasser i dag B. Omtrent alt vi gjør i det moderne liv skader miljøet C. Folk bekymrer seg for mye om at fremskrittet skader miljøet

6 6. Og i hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. For å kunne beskytte miljøet trenger Norge økonomisk vekst B. Det er riktig å benytte dyr i medisinske eksperimenter, dersom det kan redde menneskeliv C. Økonomisk vekst skader alltid miljøet D. Jorden vil ganske enkelt ikke tåle at befolkningsveksten fortsetter slik som idag Hvilken av følgende påstander uttrykker best ditt eget syn? Naturen er hellig fordi den er skapt av Gud... 1 Naturen er hellig i seg selv... 2 Naturen er viktig, men ikke hellig... 3 Vet ikke Hvor villig ville du være til å betale mye høyere priser for å beskytte miljøet? Svært villig... 1 Nokså villig... 2 Hverken villig eller uvillig... 3 Nokså uvillig... 4 Svært uvillig... 5 Vet ikke Og hvor villig ville du være til å betale mye høyere skatter for å beskytte miljøet? Svært villig... 1 Nokså villig... 2 Hverken villig eller uvillig... 3 Nokså uvillig... 4 Svært uvillig... 5 Vet ikke Og hvor villig ville du være til å godta en reduksjon i din levestandard for å beskytte miljøet? Svært villig... 1 Nokså villig... 2 Hverken villig eller uvillig... 3 Nokså uvillig... 4 Svært uvillig... 5 Vet ikke

7 11. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Det er rett og slett for vanskelig for vanlige folk å gjøre noe særlig for miljøet B Jeg gjør det som er riktig for miljøet, selv om det koster mer penger eller tar lengre tid C. Det finnes viktigere ting å gjøre i livet enn å beskytte miljøet D. Det er ikke noe poeng at jeg gjør det jeg kan for miljøet, hvis ikke andre gjør det samme E. Mange av påstandene om miljøtrusler er overdrevne For hver av påstandene under, sett kryss i den ruten som kommer nærmest din oppfatning av hvor sann påstanden er: pr. linje Helt sikkert Antakelig Antakelig Helt sikkert Vet sant sant ikke sant ikke sant ikke Etter din mening, hvor sant er det at: A. Antibiotika kan drepe bakterier, men kan ikke drepe virus B. Mennesket har utviklet seg fra tidligere dyrearter C. Alle kjemikalier framstilt av mennesker kan føre til kreft hvis man spiser nok av dem D. Hvis noen blir utsatt for radioaktiv stråling, uansett mengde, vil de helt sikkert dø som følge av det E. Drivhuseffekten skyldes et hull i jordens atmosfære F. Hver gang vi bruker kull, olje eller gass bidrar vi til drivhuseffekten Generelt, tror du at luftforurensning fra biler er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke

8 14. Og tror du at luftforurensning fra biler er? Ekstremt farlig for deg og din familie... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for deg og din familie i det hele tatt... 5 Vet ikke Generelt, tror du at luftforurensning fra industrien er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke Og tror du at plantevernmidler og kjemikalier som brukes i landbruket er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke Og tror du at forurensningen av norske elver og innsjøer er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke Generelt, tror du at en temperaturstigning på jorden på grunn av drivhuseffekten er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke

9 19. Og tror du at genmodifisering av visse nyttevekster/planter er? Ekstremt farlig for miljøet... 1 Svært farlig... 2 Nokså farlig... 3 Ikke så farlig... 4 Ikke farlig for miljøet i det hele tatt... 5 Vet ikke Hvis du måtte velge, hvilken av disse to påstandene ville ligge nærmest ditt eget syn? Myndighetene burde la folk selv bestemme hvordan de vil beskytte miljøet, selv om det betyr at det ikke alltid er de rette tingene som gjøres... 1 Myndighetene burde innføre lover for å få folk til å beskytte miljøet, selv om det bryter med folks rett til å ta egne avgjørelser... 2 Vet ikke Og hvilken av disse to påstandene ligger nærmest ditt eget syn? Myndighetene burde la næringslivet selv bestemme hvordan det vil beskytte miljøet, selv om det betyr at det ikke alltid er de rette tingene som gjøres... 1 Myndighetene burde innføre lover for å få næringslivet til å beskytte miljøet, selv om det bryter med næringslivets rett til å ta egne avgjørelser... 2 Vet ikke Noen land gjør mer enn andre for å beskytte det globale miljøet. Alt i alt, mener du Norge gjør Mer enn nok... 1 Omtrent passe... 2 For lite... 3 Vet ikke Alt i alt, hvilken av disse to gruppene mener du gjør størst innsats for å ta vare på miljøet? Næringslivet og industrien... 1 Folk flest... 2 Like mye... 3 Vet ikke

10 24. Og hvilken av disse to gruppene mener du gjør størst innsats for å ta vare på miljøet Myndighetene... 1 Næringslivet og industrien... 2 Like mye... 3 Vet ikke Og hvilken av disse to gruppene mener du gjør størst innsats for å ta vare på miljøet Folk flest... 1 Myndighetene... 2 Like mye... 3 Vet ikke I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. I miljøsaker bør det være internasjonale avtaler som Norge og andre land må følge B. Fattigere land må forventes å gjøre mindre enn rikere land for å beskytte miljøet C. Den økonomiske fremgangen i Norge vil avta, hvis vi ikke tar bedre vare på miljøet Innen de neste fem år, hvor sannsynlig er det at en ulykke i et atomkraftverk vil forårsake langvarige miljøskader i mange land? Veldig sannsynlig... 1 Sannsynlig... 2 Usannsynlig... 3 Veldig usannsynlig... 4 Vet ikke Hvor mye tillit har du til at hver av disse gruppene gir deg korrekt informasjon om årsakene til forurensning? pr. linje Svært mye Ganske Noe Ganske Nesten Vet tillit mye tillit tillit lite tillit ingen tillit ikke A. Næringslivet og industrien B. Miljøverngrupper og -organisasjoner C. Myndighetene D. Avisene E. Radio- og fjernsynsprogrammer F. Forskningssenter ved universitetene

11 29. Hvor ofte tar du deg tid til å sortere glass, metaller, plast, papir o.l. med tanke på resirkulering? Alltid... 1 Ofte... 2 Av og til... 3 Aldri... 4 Resirkulering finnes ikke der jeg bor Og hvor ofte reduserer du bruk av bil av hensyn til miljøet? Alltid... 1 Ofte... 2 Av og til... 3 Aldri... 4 Har ikke bil/kan ikke kjøre bil Er du medlem av en organisasjon eller gruppe som hovedsakelig arbeider med miljø- og naturvern? Ja... 1 Nei I løpet av de siste fem årene, har du? pr. linje Ja Nei A. Skrevet under et opprop om miljøspørsmål B. Gitt penger til en organisasjon eller gruppe som arbeider med miljø- og naturvern C. Deltatt i en protest eller demonstrasjon i forbindelse med et miljøspørsmål I hvilken grad stemmer følgende påstander for deg? pr. linje Stemmer Stemmer Stemmer Stemmer Vet meget nokså litt ikke i det ikke godt godt hele tatt A. Jeg skulle ønske jeg hadde et rikere åndelig liv B. Jeg forsøker å berike og utvikle sjelslivet ved å lese, meditere eller be C. Jeg ønsker å leve mer i pakt med de grunnleggende verdiene jeg tror på D. Jeg tenker ofte over den dypere meningen med livet

12 34. I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. Myndighetene bør omfordele inntektene fra de mer velstående til dem som er mindre heldig stilt B. Det er lite folk kan gjøre for å endre sitt liv C. Et problem med folk i dag er at de altfor ofte setter seg opp mot autoriteter D. Folk med penger bør ha mulighet til å nyte det E. I visse tilfeller bør folk følge sin egen samvittighet selv om det innebærer at loven brytes F. Det private næringsliv må kontrolleres for å beskytte alles behov G. Alle samfunn har ulikheter som det er best å ikke blande seg opp i H. Alt tatt i betraktning, må man kunne si at verden blir bedre I hvilken grad er du enig eller uenig i hver av disse påstandene? pr. linje Sterkt Enig Verken Uenig Sterkt Vet enig enig eller uenig ikke uenig A. For å få mer miljøvennlig atferd, må vi forby miljøskadelige varer og tjenester B. For å trygge økonomisk vekst, trenger vi fortsatt industriutbygging selv om det skulle komme i strid med naturverninteresser C. For å få mer miljøvennlig atferd må vi legge avgifter på miljøskadelige varer og tjenester D. Myndighetene bør gripe inn med store bøter og forbud overfor bedrifter som forurenser E. Jeg er villig til å betale 5% mer i nettoskatt til miljøvennlige tiltak, dersom jeg selv slipper å engasjerer meg F. Veinettet burde bli bedre utbygd slik at køproblemer og økt forurensning ble redusert G. Man burde på forskjellige måter hindre bilistenes bilbruk, og heller bygge ut kollektivtrafikken

13 36. Tror du pr. linje Ja, helt Ja, men Nei, men Nei, helt Vet sikker usikker usikker sikker ikke A. Det finnes mennesker som kan se inn i fremtiden B. En persons stjernetegn eller horoskop har noe å si for ens personlighet og skjebne C. Hvordan mennesker lever sine liv nå, bestemmer hvordan de får det i sine neste tilværelser D. Mennesker har levd tidligere liv, og blir født til stadig nye liv her på jorden E. Under gitte omstendigheter er det mulig å få kontakt med avdøde mennesker Vær vennlig å merke hvilket av utsagnene nedenfor som best, eller tilnærmet best, gir uttrykk for hva du tror om Gud Jeg tror ikke på Gud... 1 Jeg vet ikke om det finnes noen Gud, og jeg tror ikke det er noen måte en kan finne det ut på... 2 Jeg tror ikke på noen personlig Gud, men jeg tror det finnes en høyere makt av et eller annet slag... 3 Jeg tror nok på Gud enkelte ganger, men andre ganger gjør jeg det ikke... 4 Selv om jeg er i tvil, føler jeg at jeg tror på Gud... 5 Jeg vet at Gud virkelig finnes, og det er jeg ikke i tvil om... 6 Vet ikke

14 Bakgrunnsopplysninger 38. Har du, eller har du tidligere hatt, inntektsgivende arbeid? Vi er interessert i alt arbeid, selv om det bare dreier seg om noen få timer pr. uke. Arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn, regnes som inntekstgivende arbeid. Ja, jeg har inntektsgivende arbeid nå... 1 Svar på spørsmål Ja, men jeg er midlertidig bort p.g.a. permisjon, sykdom e.l... 2 Svar på spørsmål Jeg har hatt inntektsgivende arbeid tidligere... 3 Svar på spørsmål Nei, jeg har aldri hatt inntektsgivende arbeid... 4 Gå til spørsmål 46 Spørsmål Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold. 39. Er/var du i ditt hovedyrke Selvstendig næringsdrivende med ansatte. 1 Gå til spørsmål 40 Selvstendig næringsdrivende uten ansatte. 2 Gå til spørsmål 41 Ansatt... 3 Gå til spørsmål 41 Familiemedlem... 4 Gå til spørsmål Hvis selvstendig næringsdrivende med ansatte: Antall ansatte? Noter antall ansatte 41. Hvilken yrkestittel har/hadde du? Noter: Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver? Noter:

15 42. Hvor mange timer arbeider/arbeidet du vanligvis pr. uke i ditt hovedyrke? Noter antall timer 43. Innebærer/innebar ditt ordinære arbeid å lede andre ansatte, eller bestemme hva slags arbeid de skal/skulle utføre? Ja... 1 Gå til spørsmål 44 Nei... 2 Gå til spørsmål Hvis ja i spørsmål 43: Skriv antall ansatte du leder/ledet? Noter antall ansatte 45. Er virksomheten du arbeider/arbeidet i Privat firma... 1 Organisasjon, stiftelse... 2 Kommunal/fylkeskommunal virksomhet... 3 Statlig virksomhet... 4 Annen offentlig eller halvoffentlig virksomhet... 5 Annet... 6 Spørsmål besvares av alle. 46. Betrakter du deg for tiden hovedsakelig som Yrkesaktiv... 1 Skoleelev/student... 2 Alders- eller førtidspensjonist... 3 Trygdet/arbeidsufør... 4 Hjemmeværende med husarbeid/omsorg... 5 Arbeidsledig... 6 Annet Er du Mann... 1 Kvinne

16 48. Når er du født? Noter årstall ett tall i hver rute Er du gift, registrert partner, samboende eller bor du for tiden ikke sammen med en partner? Gift, registrert partner... 1 Gå til spørsmål 50 Samboende... 2 Gå til spørsmål 50 Bor ikke fast sammen med en partner... 3 Gå til spørsmål Har din ektefelle/partner/samboer inntektsgivende arbeid? Ja... 1 Gå til spørsmål 51 Nei... 2 Gå til spørsmål Hvilken yrkestittel (hovedyrke) har din ektefelle/partner/samboer? Noter: 52. Kan du kort beskrive hennes/hans arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så presist som mulig Noter: 53. Hva er din ektefelles/partners/samboers viktigste gjøremål eller kilde til livsopphold? Yrkesaktiv... 1 Skoleelev/student... 2 Alders- eller førtidspensjonist... 3 Trygdet/arbeidsufør... 4 Hjemmeværende med husarbeid/omsorg... 5 Arbeidsledig... 6 Annet

17 Til alle + s Hvor mange personer bor det i din husstand, medregnet deg selv? Noter antall personer 55. I hvilke aldersgrupper fordeler medlemmene av husstanden seg? Før opp antallet på hver av linjene der det finnes husstandsmedlemmer Antall barn 0-2 år Antall barn 3-5 år Antall barn 6-12 år Antall barn år Antall personer 18 år og over, medregnet deg selv 56. Nedenfor er det oppgitt fem betegnelser på sosial status. Hvilken vil du si at du selv tilhører? Arbeiderklassen... 1 Lavere middelklasse... 2 Middelklassen... 3 Øvre middelklasse... 4 Overklassen... 5 Vet ikke Bor du i? En stor by... 1 En forstad til, eller i utkanten av, en stor by... 2 En mindre by... 3 Et tettsted... 4 Et spredtbygd strøk

18 58. Omtrent hvor stor tror du din egen brutto inntekt (før fradrag og skatt) blir inneværende år? Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l kroner, bare min egen inntekt 59. Omtrent hvor stor tror du husstandens samlede brutto inntekt (før avdrag og skatt) blir inneværende år? Regn med pensjon, trygd, biinntekter, renteinntekter o.l kroner, medregnet min egen inntekt 60. Hvilken allmennutdanning har du fullført? pr. linje Ja Nei 7-årig folkeskole eller kortere Framhaldskole eller fortsettelsesskole eller 10-årig grunnskole Realskole eller middelskole Folkehøgskole Eksamen artium, økonomisk gymnas eller 3-årig videregående skole med studiekompetanse Hvilken yrkesutdanning har du fullført? Ingen... 1 Grunnutdanning ved yrkesskole, videregående skole o.l... 2 Fagbrev eller fullført fagutdanning ved yrkesskole, handelsskole, yrkesfag ved videregående skole o.l Hvilken høyere utdanning har du fullført? Ingen... 1 Høgskole eller universitet av mindre enn 1 års varighet... 2 Høgskole eller universitet av 1-2 års varighet... 3 Høgskole eller universitet av 3-4 års varighet... 4 Høgskole eller universitet av 5 års varighet eller mer Hvor mange år med utdanning ut over grunnskolen har du? Antall år etter 9-årig ungdomsskole eller 7-årig folkeskole år utdanning utover grunnskolen

19 64. I politikken blir det ofte snakket om motsetningene mellom høyre- og venstresiden. Nedenfor er en skala som går fra venstre side, det vil si dem som står helt til venstre politisk, til høyre side, det vil si dem som står helt til høyre politisk. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til venstre Helt til høyre Hvilket parti ville du stemme på hvis det var stortingsvalg i morgen? Rød Valgallianse (RV)... 1 Arbeiderpartiet (DNA)... 2 Fremskrittspartiet (FrP)... 3 Høyre (H)... 4 Kristelig Folkeparti (KrF)... 5 Senterpartiet (SP)... 6 Sosialistisk Venstreparti (SV)... 7 Venstre (V)... 8 Andre... 9 Vet ikke Ville ikke stemme Er du medlem av en fag- eller yrkesorganisasjon? Ja... 1 Nei Tilhører du? Den norske kirke (statskirken)... 1 Den romersk-katolske kirke... 2 Pinsebevegelsen... 3 Annet kristent trossamfunn... 4 Islam... 5 Annet ikke-kristent trossamfunn... 6 Human-etisk forbund... 7 Annet livssynssamfunn... 8 Ikke noe tros- eller livssynssamfunn Hvor ofte er du tilstede ved gudstjenester eller andre religiøse møter? (Regn ikke med bryllup, begravelse, dåp e.l.) Minst en gang i uken ganger i måneden gang i måneden... 3 Flere ganger i året... 4 Sjeldnere... 5 Aldri

20 Da takker vi så meget for hjelpen! Eventuelle kommentarer:

Andre 353 463 66,1 % 3301 2663

Andre 353 463 66,1 % 3301 2663 TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no www.tns-gallup.no Org nr NO 924 319 623 MVA Mars 2014 Status for ytringsfriheten i Norge

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2.1. Innledning Dette kapitlet beskriver verdioppfatninger i den norske befolkningen. Det forteller dermed noe om hva folk flest forstår

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer