SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE"

Transkript

1 SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik ut: Hvor mange år har du vært ansatt i denne barnehagen? Oppgi antall år (ett siffer i hver rute). a Om du tenker to år frem i tid, tror du at du da vil arbeide i Barnehage Skole Annet År 2 Hvor mange år har du jobbet i barnehage? Oppgi antall år (ett siffer i hver rute). År 3 Hvor mange år har du hatt en annen type jobb med barn tidligere? Oppgi antall år (ett siffer i hver rute). År 4 Hva er din stillingsprosent? Oppgi i hele prosent (ett siffer i hver rute). % b Er du øvingslærer for førskolelærerstudenter dette året? 6 Ditt arbeid i barnehagen: Er noen av funksjonene nedenfor lagt til stillingen din? Pedagogisk leder Pedagog 2 Styrer Annet 7a Hvilken aldersgruppe jobber du vanligvis med? Dersom du jobber like mye med alle aldersgruppene, kryss av i kategorien barn 0- år. Barn under 3 år Barn 3- år Barn 0- år 7b Hvilken aldersgruppe ønsker du primært å jobbe med? Dersom du ikke har noen klare ønsker, kryss av i kategorien barn 0- år. Barn under 3 år Barn 3- år Barn 0- år 62741

2 8 I hvilken grad er du involvert i følgende arbeidsoppgaver i jobben din? Hvis du er usikker, velg det alternativet som du synes passer best. Lede femårsklubb Lede samlingsstund eller barnemøte Delta aktivt i frilek Lede formings-, musikk- og dramaaktiviteter Lese for barna Utføre praktisk arbeid sammen med barn (husarbeid, brødbaking, rydding, vasking osv). Delta i fysiske aktiviteter (springe, ballspill, klatre osv). Skifte bleier Lære barna tall og bokstaver Ta opp vanskelige eller følsomme temaer med et barns foreldre Gjennomføre foreldresamtaler Delta i av- og påkledning Ha ansvar for gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak Aldri Ofte 9 Omtrent hvor mange prosent av stillingen din bruker du vanligvis på Skriv inn cirka andel i rubrikkene. Pass på at de summeres til 100 prosent. Ett siffer i hver rute Administrasjon og ledelse (inkludert møtevirksomhet)? % Arbeid direkte med barn? % Praktisk arbeid uten barn? % Annet? % SUM: % 10 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om ditt arbeid? Jeg er i stand til å etablere gode samarbeidsforhold med foreldrene til barna i barnehagen. Jeg synes det er vanskelig å samarbeide med foreldre/foresatte. Jeg er sikker på at mine kunnskaper om foreldresamarbeid er tilstrekkelige for å få til et godt samarbeid Jeg oppfatter at foreldre har tillit til at jeg gir god omsorg til barna Jeg er sikker på at jeg gir god omsorg til barna Jeg er dyktig i arbeid med barn under 3 år Jeg er sikker på at jeg har de nødvendige pedagogiske ferdighetene for å arbeide i barnehagen Jeg er sikker på at mine kunnskaper er tilstrekkelige for arbeidet med barna Jeg er trygg på at barna vil lære av meg. Jeg har tilstrekkelige kunnskaper i rammeplanens fagområder for innhold i barnehagen Jeg mestrer å legge til rette rammeplanens fagområder for barna Jeg vet nøyaktig hva som forventes av meg i jobben. Jeg opplever at jeg får brukt kompetansen min i barnehagen

3 11 Her er noen spørsmål om hvordan du opplever din faglige kompetanse. Hvor trygg er du i din yrkesrolle? Hvor god er din teoretiske forståelse? Hvor godt mestrer du de metodiske sidene av arbeidet? Hvor dyktig er du til å arbeide målrettet? Slett ikke 0 I meget stor grad 12 I hvor stor grad legger du vekt på disse områdene i det praktiske arbeidet med barna i barnehagen? Omsorg Oppdragelse Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse Barnehagen som kulturarena Barnehagens verdigrunnlag Barns medvirkning Inkluderende fellesskap Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring I liten grad I stor grad 13 Fagkunnskaper, praktiske ferdigheter, verdier/holdninger og personlige evner kan alle sies å være viktige kompetanseområder når en jobber i barnehage. Hvor viktig mener du hvert av disse områdene er for å gjøre en god jobb i barnehagen? Fagkunnskaper Praktiske ferdigheter Verdier og holdninger Personlige evner Ikke viktig i det hele tatt Svært viktig Vet ikke

4 14 I hvilken grad opplever du at du har følgende former for kompetanse? Bred, generell kunnskap Yrkesspesifikk kunnskap Kunnskap om planlegging og organisering Innsikt i regler og bestemmelser Evne til kritisk refleksjon og vurdering av eget arbeid Kreativitet Evne til å arbeide under press Praktiske ferdigheter Evne til å jobbe selvstendig Samarbeidsevner Evne til å ta initiativ Muntlig kommunikasjonsevne Skriftlig kommunikasjonsevne Toleranse, evne til å verdsette ulike synspunkter Lederevne Evne til å ta ansvar og fatte beslutninger Etisk vurderingsevne Evne til innlevelse i andre menneskers situasjon Kunnskap om veiledning I meget stor grad Ikke i det hele tatt 1 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Jeg får veiledning fra noen i barnehagen på mitt arbeid med barna. Jeg får veiledning fra noen utenfor barnehagen (PPT, høgskoler osv.). Jeg får veiledning på hvordan jeg gjennomfører voksenstyrte aktiviteter med barna Jeg har tilstrekkelig tid til å veilede assistenter og andre ansatte. Jeg får systematisk opplæring for å kunne videreutvikle meg som førskolelærer Jeg mottar ofte gode råd fra assistenter Jeg får for lite opplæring i arbeidet mitt Jeg spør gjerne kolleger om tips eller råd Jeg kan stole på at mine kolleger vil hjelpe meg dersom jeg har behov for det. Vet ikke

5 16 I hvilken grad vil du si deg enig eller uenig i følgende påstander om førskolelæreryrket og ditt forhold til det? Jeg leser regelmessig fagblader eller tidsskrifter rettet mot førskolelærere. For meg er det en helt opplagt sak at jeg skal være medlem i en organisasjon som arbeider for førskolelærernes profesjonsinteresser. Jeg er stolt over å kunne fortelle andre at jeg er førskolelærer. Det er viktig at førskolelærerne støtter opp om yrkesorganisasjonene sine. Jeg kan ikke tenke meg noe annet yrke enn å arbeide som førskolelærer. Dersom jeg skulle gjøre yrkesvalget om igjen, ville jeg ikke satse på å bli førskolelærer. Jeg føler liten tilknytning til førskolelæreryrket. Vet ikke 17 Omtrent hvor gammel mener du et barn vanligvis bør være før det begynner i barnehage?. 6 måneder 9 måneder 12 måneder Halvannet år 2 år 3 år Eldre/aldri 18 Hvor lenge mener du barn vanligvis bør være i barnehage per dag? Ikke i det hele tatt Under 4 timer 4-6 timer 6-8 timer 8 timer eller mer Under 3 år: Ikke i det hele tatt Under 4 timer 4-6 timer 6-8 timer 8 timer eller mer Over 3 år: 19 Under nevnes noen arbeidsoppgaver som kan utføres i barnehagen. Synes du disse passer best for assistenter, for ansatte med førskolelærerutdanning eller like godt for begge? assistenter Passer litt bedre for assistenter Passer begge like godt Passer litt bedre for førskolelærere førskolelærere Lede femårsklubb Lede samlingsstund eller barnemøte Delta aktivt i frilek Lede formings-, musikk- og dramaaktiviteter Lese for barna Utføre praktisk arbeid sammen med barn (husarbeid, brødbaking, rydding, vasking o.s.v) Delta i fysiske aktiviteter (springe, ballspill, klatre osv). Skifte bleier Lære barna tall og bokstaver Ta opp vanskelige eller følsomme temaer med et barns foreldre Gjennomføre foreldresamtaler Delta i av- og påkledning Ha ansvar for gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak 62741

6 20 Under nevnes igjen noen arbeidsoppgaver som kan utføres i barnehagen. Synes du disse passer best for menn, for kvinner eller like godt for begge? Kontakt med foreldre gjennom hente- og bringesituasjonen kvinner Passer litt bedre for kvinner Passer begge like godt Passer litt bedre for menn menn Veilede/støtte barn i konfliktsituasjoner Utføre praktisk arbeid sammen med barn (husarbeid, brødbaking, rydding, vasking o.s.v) Utføre praktisk arbeid uten barn (forberede måltider, rydde etter måltid osv.) Delta i fysiske aktiviteter (springe, ballspill, klatre osv.). Skifte bleier Trøste barn som gråter Lære barna tall og bokstaver Ta opp vanskelige eller følsomme temaer med et barns foreldre Gjennomføre foreldresamtaler 21 I hvilken grad bruker du revidert rammeplan (R- 06) i ditt daglige arbeid med barna? Bruker ikke Bruker i liten grad Bruker i noen grad Bruker i stor grad Kjenner ikke til. 22 Har du deltatt på kurs i forbindelse med innføring av revidert rammeplan? 23 I hvilken grad bruker du temaheftene som følger med Rammeplanen? Temahefte om: Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Antall, rom og form i barnehagen Barns medvirkning Samisk kultur De minste barna i barnehagen IKT i barnehagen Språklig og kulturelt mangfold Natur og miljø Menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen Likestilling i barnehagen Bruker ikke Bruker i liten grad Bruker i noen grad Bruker i stor grad Kjenner ikke til

7 24 I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? Innføring av revidert rammeplan har medført endringer i barnehagens pedagogiske praksis Temaheftene i tilknytning til rammeplanen har medført endringer i barnehagens pedagogiske praksis Jeg opplever at det har blitt mer fokus på læringsaspektet i barnehagen som følge av innføring av revidert rammeplan Rammeplanen er tilpasset barn under tre år Vet ikke Noen bakgrunnsopplysninger: 2 2 Jeg er... Kvinne Mann Jeg er født i... Oppgi fødselsår 4 siffer. Merk: Ett siffer i hver rute. 28c Hvor mange studiepoeng? (1 semester = 30 studiepoeng = 10 vekttall.) 29 Hva er (var) din mors og din fars høyeste utdanningsnivå? på hver kolonne. 27a Hva slags pedagogisk utdanning har du?. Sett kryss ved den utdanningen som best beskriver din utdanningsbakgrunn: Ingen pedagogisk utdanning Førskolelærerutdanning Annen pedagogisk utdanning Fagarbeider-utdanning Annet - Spesifiser: Kode 27b Hvis førskolelærerutdanning: Hvilket årstall avsluttet du utdanningen som førskolelærer? Merk: Ett siffer i hver rute. Grunnskolenivå (inkludert folkeskole, framhaldsskole) Realskole Ett eller toårig yrkesfaglig videregående skole eller yrkesskole Treårig videregående skole eller gymnas Høgskole/ universitetsutdanning lavere grad Høgskole/ universitetsutdanning høyere grad Mor Vet ikke Utdanning som ikke lar seg plassere ovenfor, i så fall hva: Mor: Far: Far 28a Har du tatt noen form for tilleggsutdanning etter fullført førskolelærerutdanning? Hvis ja, gå til 28b 28b Hva slags utdanning? Kode 30 Har du selv barn? 31 Har du annen erfaring med barn? (korleder, speiderleder, fotballtrener, musikklærer o.l)

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Delrapport 2. Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Delrapport 2. Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet Delrapport 2 Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling,

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer