Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder"

Transkript

1 Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016

2 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering SVU1994VestA

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Produsenter og sponsorer...4 Utvalg... 4 Datainnsamling...4 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 VestAgder Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse VestAgder

4 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Oversikt Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Oversikt Identifisering Serie SVU1994VestA Sammendrag SKOLEVALGSUNDERSØKELSEN 1994 Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator. Utdanningsdirektoratet (fra 2005) har det overordnede ansvaret for prosjektet. Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført samtidig med skolevalget i Ved de skolene som deltar i skolevalgsundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget for deretter å svare på spørreundersøkelsen. Denne filen inneholder samtlige data fra ett fylke. Vi har også laget en fil med svar fra hele landet. I landsfilen er data bearbeidet med sikte på å øke representativiteten i materialet. Man skal benytte den justerte filen (i mappen Elevundersøkelsene) dersom man ønsker å si noe generelt om elever i den videregående skolen. Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen, er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: De data som er benyttet i denne publikasjonen, er hentet fra Skolevalgundersøkelsen Undersøkelsen er finansiert av departementet med ansvar for videregåendeutdanning, gjennomført og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Datatype Analyseenhet Spørjeundersøking Individ Land Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Utvalg Responsrate Skolene velger selv å delta i skolevalgundersøkelsen. Datainnsamling Type datainnsamling Spørreskjema Strukturert spørreskjema Data registrert og sendt inn av den enkelte skole - 4 -

5 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Oversikt Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Sitatkrav Publikasjoner basert på disse dataene må gi referanse til dataprodusenten og til datadistributøren. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Hverken dataprodusent eller datadistributør er ansvarlig for videre bearbeiding av data, eller for hvordan analyseresultater blir tolket

6 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) VestAgder1994 # Enheter 2652 # Variable(r)

7 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 V1 SKOLENUMMER diskret character Navn på skolen der skjemaet er besvart. 2 V2 KOMMUNENUMMER diskret character Navn på den kommunen skolen ligger i. 3 V3 FYLKE:Fylke som den spurte går på skole i 4 V4 STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på 5 V5 STUDIERETNING FORENKLET 6 V6 FORELDRES UTDANNELSE: Foreldre/ forsørgeres høyeste utdannelse 7 V7 EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på 8 V8 KJØNN: Er du gutt eller jente 9 V9 ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole 10 V10 POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du generelt i politikk 11 V11 INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til info. om politikk 12 V12 TILLIT TIL POLITIKER: Hvor stor tillit har du til norske politikere 13 V13 PARTIVALG: Dersom stortingsvalg, hvilket parti ville du stemt på 14 V14 RADIKAL/ KONSERVATIV: Selvplassering på høyrevenstre skalaen diskret character Denne variabelen forteller hvilket fylke de enkelte elevene går på på skole i. diskret numeric Hvilken studieretning går du på? diskret numeric V5 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hva slags utdannelse har den av dine foreldre/forsørgere som har høyest utdannelse? (Sett bare et kryss for høyeste utdannelse) 1 Folkeskole/ ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning 4 Høyskole/ universitet 9 Vet ikke diskret numeric Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 1 Ingen utdannelse utover videregående skole 2 Høyere utdanning, økonomisk/administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 9 Vet ikke diskret numeric Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente diskret numeric Medregnet det skoleåret du nå har begynt på, hvor mange år har du gått på videregående skole? 1 1 år 2 2 år 3 3 år eller mer diskret numeric Hvor interessert er du generelt i politikk 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Ikke spesielt interessert 4 Slett ikke interessert 9 Vet ikke diskret numeric Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? 1 Aviser 2 TV og radio 3 Skolen og undervisningen 4 Familien og nære venner 5 Møter og deltakelse i foreninger/lag 9 Vet ikke diskret numeric Hvor stor tillit har du til norske politikere? 1 Meget stor tillit 2 Ganske stor tillit 3 Ganske liten tillit 4 Meget liten tillit 9 Vet ikke diskret numeric V13 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til Helt til Vet ikke/ venstre høyre Kan ikke svare

8 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 15 V15 STEMTE VED PRØVEVALG: Hva stemte du ved prøvevalget 16 V16 TIDSPUNKT FOR VALG: Når bestemte du deg for hva du skulle stemme 17 V17 LETT ELLER VANSKELIG: Vil du si det var lett eller vanskelig å bestemm 18 V18 FINLAND OG SVERIGE: Innflytelse fra folkeavstemningene i Sverige/Finla 19 V19 STEMMERETT: Har du stemmerett ved folkeavstemningen om EU 20 V20 GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor vil du ikke/er du usikker på om du vil s 21 V21 DIN FAMILIE: Familiens betydning for eget EUstandpunkt 22 V22 NÆRMESTE VENNER: Nærmeste venners betydning for eget EU-standpunkt 23 V23 DITT PARTI: Ditt parti sin betydning for eget EUstandpunkt 24 V24 DIN AVIS: Din avis sin betydning for eget EUstandpunkt 25 V25 TV: TVs betydning for eget EU-standpunkt diskret numeric Hva stemte du ved prøvevalget? diskret numeric Når bestemte du deg for hva du skulle stemme? 1 Den dagen prøvevalget ble holdt 2 I løpet av den siste uken før prøvevalget 3 I løpet av den siste måneden 4 I løpet av det siste året 5 Tidligere 9 Vet ikke/stemte ikke diskret numeric Vil du si at det var lett eller vanskelig å bestemme seg for hva du skulle stemme? 1 Lett - de fleste argumentene talte i en retning 2 Vanskelig - mange gode argumenter på begge sider 9 Vet ikke diskret numeric Har utfallet av folkeavstemningene i Finland og Sverige fått noen innflytelse på standpunktet ditt i EU-saken? 1 Ja, i stor grad 2 Til en viss grad 3 Nei, ikke i det hele tatt 9 Vet ikke diskret numeric V19 spørsmålsdetaljer diskret numeric V20 spørsmålsdetaljer diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til din familie har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til dine nærmeste venner eller skolekammerater har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til det politiske parti du sympatiserer med har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til den avisen du sympatiserer med har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning TVs holdninger har hatt for ditt eget EUstandpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt - 8 -

9 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 26 V26 EUROPABEVEGELSEN: Europabevegelsens betydning for eget EUstandpunkt 27 V27 NEI TIL EU: Nei til EUs betydning for eget EUstandpunkt 28 V28 UNDERSKRIFTSKAMPANJE: Skrevet under opprop om EU, aksjonslister e.l. 29 V29 DELTATT I AKSJONER: Deltatt i demonstrasjoner, aksjoner e.l. 30 V30 SKREVET OM EU: Skrevet om EU i avisen 31 V31 BRUKT JAKKEMERKE: Brukt jakkemerke eller bilmerke 32 V32 ARRANGEMENT OM EU: Vært på foredrag eller arrangement 33 V33 MILJØET: Hva vil EU innebære for miljøet 34 V34 NORSK ØKONOMI: Hva vil EU innebære for norsk økonomi 35 V35 SYSSELSETTINGEN: Hva vil EU innebære for sysselsettingen diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til Europabevegelsen har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til Nei til EU har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt diskret numeric Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU skrevet, eller vil du skrive under opprop om EU, aksjonslister, underskrifts kampanjer e.l.? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre diskret numeric Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU deltatt, eller vil du delta, i demonstrasjoner, aksjoner e.l.? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU skrevet, eller vil du skrive om EU i avisen? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre diskret numeric Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU brukt eller vil du bruke jakkemerke eller bilmerke? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre diskret numeric Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU vært på, eller vil du gå på foredrag eller annet arrangement om EU-spørsmål? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på miljøet? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i norsk økonomi? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i norsk sysselsetting? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring - 9 -

10 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 36 V36 JORDBRUKET: Hva vil EU innebære for jordbruket 37 V37 SOSIAL TRYGGHET: Hva vil EU innebære for den sosiale tryggheten 38 V38 LIKESTILLING: Hva vil EU innebære for likestillingen 39 V39 MILITÆR SIKKERHET: Hva vil EU innebære for den militære sikkerheten 40 V40 SELVSTENDIGHET: Hva vil EU innebære for den nasjonale selvstendigheten 41 V41 UTVIKLING I EU: Hva vil EU-medlemskap si for påvirkningsmulighetene 42 V42 FISKET: Hva vil EU si for fisket 43 V43 MILJØVENNLIG: Satse på et miljøvennlig samfunn 44 V44 OFFENTLIG SEKTOR: Redusere den offentlige sektor diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i norsk jordbruk? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av den sosiale tryggheten i Norge? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av likestilling mellom kvinner og menn i Norge? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av den militære sikkerheten i Norge? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av Norges nasjonale selvstendighet? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for muligheten til å påvirke utviklingen i EU? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring diskret numeric Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av norsk fiske? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 9 Vet ikke/vil ikke svare diskret numeric V43 spørsmålsdetaljer diskret numeric Her er et forslag som mange mener bør gjennomføres i Norge. Hva er din mening om dette forslaget? Redusere den offentlige sektoren. 1 Meget godt forslag 2 Ganske godt forslag 3 Verken et godt eller et dårlig forslag 4 Ganske dårlig forslag 5 Meget dårlig forslag 9 Vet ikke/vil ikke svare

11 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 45 V45 NORSKE VERDIER: Stå vakt om tradisjonelle norske verdier 46 V46 TOLERANSE: Satse på et flerkulturelt samfunn med høy toleranse 47 V47 ANTALL MEDLEMMER: Hvor mange land er i dag medlemmer av EU 48 V48 EU-KOMMISJONEN: Vet du i hvilken by EUkommisjonen ligger 49 V49 STEMMER I EU: Hvor mange stemmer vil Norge få i EUs Ministerråd 50 V50 TILKNYTNING 1: Hvilket område føler du størst grad av tilknytning til 51 V51 TILKNYTNING 2: Hvilket område føler du nest størst tilknytning til diskret numeric V45 spørsmålsdetaljer diskret numeric V46 spørsmålsdetaljer diskret numeric Husker du hvor mange land som i dag er medlemmer av EU (dvs. før Norge, Sverige, Finland og Østerrike søkte om medlemskap)? 1 6 land 2 9 land 3 12 land 4 15 land 9 Vet ikke diskret numeric Vet du i hvilken by EU-kommisjonen ligger? 1 Paris 2 Strasbourg 3 Bonn 4 Brussel 9 Vet ikke diskret numeric Husker du hvor mange stemmer Norge kommer til å få i EUs Ministerråd dersom Norge blir medlem? 1 2 stemmer 2 3 stemmer 3 4 stemmer 4 5 stemmer 9 Vet ikke diskret numeric Hvilket av de følgende geografiske områdene vil du si at du føler størst grad av tilknytning til? 1 Den byen eller stedet der du bor 2 Landsdelen du bor i 3 Norge som helhet 4 Norden 5 Vest- Europa 6 Verden som helhet 9 Vet ikke diskret numeric Og hvilket av områdene vil du si at du føler nest størst grad av tilknytning til? 1 Den byen eller stedet der du bor 2 Landsdelen du bor i 3 Norge som helhet 4 Norden 5 Vest-Europa 6 Verden som helhet 9 Vet ikke

12 Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 51 variable(r)

13 # V1: SKOLENUMMER [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2652 /-] Navn på skolen der skjemaet er besvart. Eilert sundt vgs % Kvadraturen vgs % Trellebakken vgs % Uenes vgs % Vennesla vgs % Vågsbygd vgs % # V2: KOMMUNENUMMER [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2652 /-] Navn på den kommunen skolen ligger i. Farsund % Flekkefjord % Kristiansand % Vennesla % # V3: FYLKE:Fylke som den spurte går på skole i [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2652 /-] Denne variabelen forteller hvilket fylke de enkelte elevene går på på skole i. Vest-Agder % # V4: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-24] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2648 /-] [Ugyldig=4 /-] Hvilken studieretning går du på? 1 GR:Allmen og økon./adm.fag % 2 GR:Musikk, dans og drama % 3 GR:Idrettsfag % 4 GR:Helse- og sosialfag % 5 GR:Naturbruk 1 0.0% 6 GR:Formgivning % 7 GR:Hotell- og næringsmiddel %

14 # V4: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på 8 GR:Byggfag % 9 GR:Tekniske byggfag % 10 GR:Elektrofag % 11 GR:Mekaniske fag % 12 GR:Kjemi- og prosessfag 0 13 GR:Trearbeiderfag % 14 VK:Allmenne fag % 15 VK:Fiskerifag 0 16 VK:Handels- og kontorfag % 17 VK:Husflids- og estet. fag % 18 VK:Husholdningsfag % 19 VK:Håndverks- og industrifag % 20 VK:Idrettsfag % 21 VK:Landbruksfag og naturbruk 1 0.0% 22 VK:Sjøfartsfag % 23 VK:Sosial- og helsefag % 24 VK:Teknisk fagskole 7 0.3% 99 Ikke svart 4 # V5: STUDIERETNING FORENKLET Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2648 /-] [Ugyldig=4 /-] *Allmen/HK inkluderer Allmenne og økonomisk administrative fag, Allmenne fag, Handels og kontorfag. *Yrkesfag 1 inkluderer Byggfag, Tekniske byggfag, Elektrofag, Mekaniske fag, Kjemi og prosessfag, Treabeiderfag, Håndverk- og industrifag, Teknisk fagskole. *Yrkesfag 2 inkluderer Musikk, dans og drama, Helse og sosialfag, Formgivningsfag, Hotell og næringsmiddelfag, Husflids- og estetiske fag, Sosial- og helsefag, inkl. helse og miljøfag, Husholdningsfag. *Primærnæringsfag inkluderer Naturbruk, Fiskerifag, Landbruksfag og naturbruk. *Andre fag inkluderer Idrettsfag, Sjøfartsfag, Kurs utenfor studieretning. 1 Allmen/HK % 2 Yrkesfag % 3 Yrkesfag % 4 Primærnæringsfag 2 0.1% 5 Andre fag % 9 Mangler data 4 # V6: FORELDRES UTDANNELSE: Foreldre/forsørgeres høyeste utdannelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2071 /-] [Ugyldig=581 /-] Hva slags utdannelse har den av dine foreldre/forsørgere som har høyest utdannelse? (Sett bare et kryss for høyeste utdannelse) 1 Folkeskole/ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning

15 # V6: FORELDRES UTDANNELSE: Foreldre/forsørgeres høyeste utdannelse 4 Høyskole/universitet 9 Vet ikke 1 Folkeskole/ungdomsskole % 2 Videregående skole, yrke % 3 Videregående skole, allmen % 4 Høgskole/universitet % 9 Vet ikke 581 # V7: EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2157 /-] [Ugyldig=495 /-] Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 1 Ingen utdannelse utover videregående skole 2 Høyere utdanning, økonomisk/administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 9 Vet ikke 1 Ingen utd. utover videreg % 2 Høyere utd., økono./adm % 3 Høyere utd., helse/sosial % 4 Høyere utd., tekniske fag % 5 Annen høyere utdanning % 9 Vet ikke 495 # V8: KJØNN: Er du gutt eller jente [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2643 /-] [Ugyldig=9 /-] Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente 1 Gutt % 2 Jente % 9 Ikke svart 9 # V9: ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2646 /-] [Ugyldig=6 /-] Medregnet det skoleåret du nå har begynt på, hvor mange år har du gått på videregående skole?

16 # V9: ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole 1 1 år 2 2 år 3 3 år eller mer 1 1 år % 2 2 år % 3 3 år eller mer % 9 Ikke svart 6 # V10: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du generelt i politikk [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2614 /-] [Ugyldig=38 /-] Hvor interessert er du generelt i politikk 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Ikke spesielt interessert 4 Slett ikke interessert 9 Vet ikke 1 Meget interessert % 2 Ganske interessert % 3 Ikke spesielt interessert % 4 Slett ikke interessert % 9 Vet ikke 38 # V11: INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til info. om politikk Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2510 /-] [Ugyldig=142 /-] Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? 1 Aviser 2 TV og radio 3 Skolen og undervisningen 4 Familien og nære venner 5 Møter og deltakelse i foreninger/lag 9 Vet ikke 1 Aviser % 2 TV og radio % 3 Skolen og undervisningen % 4 Familien og nære venner % 5 Møter/delt. i forening/lag % 9 Vet ikke

17 # V12: TILLIT TIL POLITIKER: Hvor stor tillit har du til norske politikere [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2238 /-] [Ugyldig=414 /-] Hvor stor tillit har du til norske politikere? 1 Meget stor tillit 2 Ganske stor tillit 3 Ganske liten tillit 4 Meget liten tillit 9 Vet ikke 1 Meget stor tillit % 2 Ganske stor tillit % 3 Ganske liten tillit % 4 Meget liten tillit % 9 Vet ikke 414 # V13: PARTIVALG: Dersom stortingsvalg, hvilket parti ville du stemt på [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2005 /-] [Ugyldig=647 /-] Dersom det var stortingsvalg i morgen, og du kunne stemme, hvilket parti ville du da ha stemt på? 1 Arbeiderpartiet (DNA) 2 Fremskrittspartiet (Frp) 3 Høyre (H) 4 Kristelig Folkeparti (KrF) 5 Rød Valgallianse (RV) 6 Senterpartiet (SP) 7 Sosialistisk Venstreparti (SV) 8 Venstre (V) 9 Andre partier 10 Ville ikke ha stemt 9 1 Arbeiderpartiet(DNA) % 2 Fremskrittspartiet(Frp) % 3 Høyre(H) % 4 Kristelig Folkeparti(KrF) % 5 Rød Valgallianse(RV) % 6 Senterpartiet(SP) % 7 Sosialistisk Venstreparti % 8 Venstre(V) % 9 Andre partier % 10 Ville ikke ha stemt %

18 # V14: RADIKAL/KONSERVATIV: Selvplassering på høyre-venstre skalaen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1520 /-] [Ugyldig=1132 /-] Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til Helt til Vet ikke/ venstre høyre Kan ikke svare Helt til venstre % % % % % % % % % 10 Helt til høyre % 99 Vet ikke/kan ikke svare 1132 # V15: STEMTE VED PRØVEVALG: Hva stemte du ved prøvevalget [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2595 /-] [Ugyldig=57 /-] Hva stemte du ved prøvevalget? 1 Ja % 2 Nei % 3 Stemte ikke % 9 Vil ikke svare 57 # V16: TIDSPUNKT FOR VALG: Når bestemte du deg for hva du skulle stemme Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2512 /-] [Ugyldig=140 /-] Når bestemte du deg for hva du skulle stemme? 1 Den dagen prøvevalget ble holdt 2 I løpet av den siste uken før prøvevalget 3 I løpet av den siste måneden 4 I løpet av det siste året 5 Tidligere 9 Vet ikke/stemte ikke 1 Dagen for prøvevalget % 2 Siste uken før valget %

19 # V16: TIDSPUNKT FOR VALG: Når bestemte du deg for hva du skulle stemme 3 Siste måneden % 4 Siste året % 5 Tidligere % 9 Vet ikke/stemte ikke 140 # V17: LETT ELLER VANSKELIG: Vil du si det var lett eller vanskelig å bestemm [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2428 /-] [Ugyldig=224 /-] Vil du si at det var lett eller vanskelig å bestemme seg for hva du skulle stemme? 1 Lett - de fleste argumentene talte i en retning 2 Vanskelig - mange gode argumenter på begge sider 9 Vet ikke 1 Lett - talte i en retning % 2 Vanskelig % 9 Vet ikke 224 # V18: FINLAND OG SVERIGE: Innflytelse fra folkeavstemningene i Sverige/Finla [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2468 /-] [Ugyldig=184 /-] Har utfallet av folkeavstemningene i Finland og Sverige fått noen innflytelse på standpunktet ditt i EU-saken? 1 Ja, i stor grad 2 Til en viss grad 3 Nei, ikke i det hele tatt 9 Vet ikke 1 Ja, i stor grad % 2 Til en viss grad % 3 Nei, ikke i det hele tatt % 9 Vet ikke 184 # V19: STEMMERETT: Har du stemmerett ved folkeavstemningen om EU [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2614 /-] [Ugyldig=38 /-] Har du stemmerett ved den forestående folkeavstemningen om Norge bør bli medlem av EU, og vil du benytte deg av denne retten? 1 Nei, har ikke stemmerett (Gå til spørsmål 12) 2 Har stemmerett og vil helt sikkert stemme (Gå til spørsmål 12) 3 Har stemmerett og vil kanskje stemme (Gå til spørsmål 11) 4 Har stemmerett, men vil ikke stemme (Gå til spørsmål 11)

20 # V19: STEMMERETT: Har du stemmerett ved folkeavstemningen om EU 1 Nei, har ikke stemmerett % 2 Har stemmerett/vil stemme % 3 Har stemmerett/kanskje % 4 Har stemmerett/vil ikke % 9 Ikke svart 38 # V20: GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor vil du ikke/er du usikker på om du vil s Statistikk [NW/ W] [Gyldige=239 /-] [Ugyldig=2413 /-] Hvorfor vil du ikke/er du usikker på om du vil stemme ved folkeavstemningen? (Skal bare besvares av de som krysset av for alternativ 3 eller 4 på spørsmål 10) 1 Jeg er ikke interessert i EU-spørsmålet 2 Jeg har ikke nok greie på EU-spørsmålet 3 Det spiller likevel ingen rolle hva resultatet av avstemningen blir 4 Har ikke tillit til lederne, verken på JA- eller Nei-siden 5 Jeg tror ikke at jeg klarer å bestemme meg for hva jeg skal stemme 9 Vet ikke 1 Ikke interessert % 2 Ikke greie på % 3 Spiller ingen rolle % 4 Ikke tillit % 5 Klarer ikke bestemme meg % 9 Vet ikke 2413 # V21: DIN FAMILIE: Familiens betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2510 /-] [Ugyldig=142 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til din familie har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydning % 2 Ganske stor betydning % 3 Ikke spesielt stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt

21 # V22: NÆRMESTE VENNER: Nærmeste venners betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2511 /-] [Ugyldig=141 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til dine nærmeste venner eller skolekammerater har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydning % 2 Ganske stor betydning % 3 Ikke spesielt stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 141 # V23: DITT PARTI: Ditt parti sin betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2142 /-] [Ugyldig=510 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til det politiske parti du sympatiserer med har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydning % 2 Ganske stor betydning % 3 Ikke spesielt stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 510 # V24: DIN AVIS: Din avis sin betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2409 /-] [Ugyldig=243 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til den avisen du sympatiserer med har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt

22 # V24: DIN AVIS: Din avis sin betydning for eget EU-standpunkt 1 Meget stor betydning % 2 Ganske stor betydning % 3 Ikke spesielt stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 243 # V25: TV: TVs betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2483 /-] [Ugyldig=169 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning TVs holdninger har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydning % 2 Ganske stor betydning % 3 Ikke spesielt stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 169 # V26: EUROPABEVEGELSEN: Europabevegelsens betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2225 /-] [Ugyldig=427 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til Europabevegelsen har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydning % 2 Ganske stor betydning % 3 Ikke spesielt stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 427 # V27: NEI TIL EU: Nei til EUs betydning for eget EU-standpunkt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9]

23 # V27: NEI TIL EU: Nei til EUs betydning for eget EU-standpunkt Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2300 /-] [Ugyldig=352 /-] Kan du fortelle hvor stor betydning holdningene til Nei til EU har hatt for ditt eget EU-standpunkt? 1 Meget stor betydning 2 Ganske stor betydning 3 Ikke spesielt stor betydning 4 Ingen betydning 9 Vet ikke/uaktuelt 1 Meget stor betydning % 2 Ganske stor betydning % 3 Ikke spesielt stor betydn % 4 Ingen betydning % 9 Vet ikke/uaktuelt 352 # V28: UNDERSKRIFTSKAMPANJE: Skrevet under opprop om EU, aksjonslister e.l. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1791 /-] [Ugyldig=861 /-] Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU skrevet, eller vil du skrive under opprop om EU, aksjonslister, underskrifts kampanjer e.l.? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre 1 Har gjort % 2 Vil gjøre % 3 Vil aldri gjøre % 861 # V29: DELTATT I AKSJONER: Deltatt i demonstrasjoner, aksjoner e.l. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2024 /-] [Ugyldig=628 /-] Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU deltatt, eller vil du delta, i demonstrasjoner, aksjoner e.l.? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre 1 Har gjort % 2 Vil gjøre % 3 Vil aldri gjøre %

24 # V29: DELTATT I AKSJONER: Deltatt i demonstrasjoner, aksjoner e.l. 628 # V30: SKREVET OM EU: Skrevet om EU i avisen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2087 /-] [Ugyldig=565 /-] Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU skrevet, eller vil du skrive om EU i avisen? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre 1 Har gjort % 2 Vil gjøre % 3 Vil aldri gjøre % 565 # V31: BRUKT JAKKEMERKE: Brukt jakkemerke eller bilmerke [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2313 /-] [Ugyldig=339 /-] Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU brukt eller vil du bruke jakkemerke eller bilmerke? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre 1 Har gjort % 2 Vil gjøre % 3 Vil aldri gjøre % 339 # V32: ARRANGEMENT OM EU: Vært på foredrag eller arrangement [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2348 /-] [Ugyldig=304 /-] Har du i forbindelse med den pågående striden om norsk medlemskap i EU vært på, eller vil du gå på foredrag eller annet arrangement om EU-spørsmål? 1 Har gjort 2 Vil gjøre 3 Vil aldri gjøre

25 # V32: ARRANGEMENT OM EU: Vært på foredrag eller arrangement 1 Har gjort % 2 Vil gjøre % 3 Vil aldri gjøre % 304 # V33: MILJØET: Hva vil EU innebære for miljøet Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2391 /-] [Ugyldig=261 /-] Hva tror du at et eventuelt medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i Norge på miljøet? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring % 261 # V34: NORSK ØKONOMI: Hva vil EU innebære for norsk økonomi Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2258 /-] [Ugyldig=394 /-] Hva tror du et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i norsk økonomi? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring %

26 # V35: SYSSELSETTINGEN: Hva vil EU innebære for sysselsettingen Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2090 /-] [Ugyldig=562 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i norsk sysselsetting? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring % 562 # V36: JORDBRUKET: Hva vil EU innebære for jordbruket Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2379 /-] [Ugyldig=273 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen i norsk jordbruk? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring % 273 # V37: SOSIAL TRYGGHET: Hva vil EU innebære for den sosiale tryggheten Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2278 /-] [Ugyldig=374 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av den sosiale tryggheten i Norge? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring

27 # V37: SOSIAL TRYGGHET: Hva vil EU innebære for den sosiale tryggheten 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring % 374 # V38: LIKESTILLING: Hva vil EU innebære for likestillingen Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2275 /-] [Ugyldig=377 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av likestilling mellom kvinner og menn i Norge? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring % 377 # V39: MILITÆR SIKKERHET: Hva vil EU innebære for den militære sikkerheten Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2219 /-] [Ugyldig=433 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av den militære sikkerheten i Norge? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring %

28 # V39: MILITÆR SIKKERHET: Hva vil EU innebære for den militære sikkerheten 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring % 433 # V40: SELVSTENDIGHET: Hva vil EU innebære for den nasjonale selvstendigheten Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2284 /-] [Ugyldig=368 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av Norges nasjonale selvstendighet? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring % 368 # V41: UTVIKLING I EU: Hva vil EU-medlemskap si for påvirkningsmulighetene Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2166 /-] [Ugyldig=486 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for muligheten til å påvirke utviklingen i EU? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring %

29 # V42: FISKET: Hva vil EU si for fisket Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2321 /-] [Ugyldig=331 /-] Hva tror du at et eventuelt norsk medlemskap i EU kommer til å innebære for utviklingen av norsk fiske? 1 Stor forbedring 2 En viss forbedring 3 Verken forbedring eller forverring 4 En viss forverring 5 Stor forverring 1 Stor forbedring % 2 En viss forbedring % 3 Verken forbedr./forverring % 4 En viss forverring % 5 Stor forverring % 331 # V43: MILJØVENNLIG: Satse på et miljøvennlig samfunn Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2412 /-] [Ugyldig=240 /-] Her er et forslag som mange mener bør gjennomføres i Norge. Hva er din mening om dette forslaget? Satse på et miljøvennlig samfunn, selv om det innebærer lav eller ingen økonomisk vekst. 1 Meget godt forslag 2 Ganske godt forslag 3 Verken et godt eller et dårlig forslag 4 Ganske dårlig forslag 5 Meget dårlig forslag 1 Meget godt forslag % 2 Ganske godt forslag % 3 Verken godt eller dårlig % 4 Ganske dårlig forslag % 5 Meget dårlig forslag % 240 # V44: OFFENTLIG SEKTOR: Redusere den offentlige sektor Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1920 /-] [Ugyldig=732 /-] Her er et forslag som mange mener bør gjennomføres i Norge. Hva er din mening om dette forslaget?

30 # V44: OFFENTLIG SEKTOR: Redusere den offentlige sektor Redusere den offentlige sektoren. 1 Meget godt forslag 2 Ganske godt forslag 3 Verken et godt eller et dårlig forslag 4 Ganske dårlig forslag 5 Meget dårlig forslag 1 Meget godt forslag % 2 Ganske godt forslag % 3 Verken godt eller dårlig % 4 Ganske dårlig forslag % 5 Meget dårlig forslag % 732 # V45: NORSKE VERDIER: Stå vakt om tradisjonelle norske verdier Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2274 /-] [Ugyldig=378 /-] Her er et forslag som mange mener bør gjennomføres i Norge. Hva er din mening om dette forslaget? Satse på et samfunn som står vakt om tradisjonelle norske verdier. 1 Meget godt forslag 2 Ganske godt forslag 3 Verken et godt eller et dårlig forslag 4 Ganske dårlig forslag 5 Meget dårlig forslag 1 Meget godt forslag % 2 Ganske godt forslag % 3 Verken godt eller dårlig % 4 Ganske dårlig forslag % 5 Meget dårlig forslag % 378 # V46: TOLERANSE: Satse på et flerkulturelt samfunn med høy toleranse Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2296 /-] [Ugyldig=356 /-] Her er et forslag som mange mener bør gjennomføres i Norge. Hva er din mening om dette forslaget? Satse på et flerkulturelt samfunn med høy toleranse overfor mennesker fra land med andre religioner og levesett. 1 Meget godt forslag 2 Ganske godt forslag 3 Verken et godt eller et dårlig forslag

31 # V46: TOLERANSE: Satse på et flerkulturelt samfunn med høy toleranse 4 Ganske dårlig forslag 5 Meget dårlig forslag 1 Meget godt forslag % 2 Ganske godt forslag % 3 Verken godt eller dårlig % 4 Ganske dårlig forslag % 5 Meget dårlig forslag % 356 # V47: ANTALL MEDLEMMER: Hvor mange land er i dag medlemmer av EU [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2031 /-] [Ugyldig=621 /-] Husker du hvor mange land som i dag er medlemmer av EU (dvs. før Norge, Sverige, Finland og Østerrike søkte om medlemskap)? 1 6 land 2 9 land 3 12 land 4 15 land 9 Vet ikke 1 6 land % 2 9 land % 3 12 land % 4 15 land % 9 Vet ikke 621 # V48: EU-KOMMISJONEN: Vet du i hvilken by EU-kommisjonen ligger [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2341 /-] [Ugyldig=311 /-] Vet du i hvilken by EU-kommisjonen ligger? 1 Paris 2 Strasbourg 3 Bonn 4 Brussel 9 Vet ikke 1 Paris % 2 Strasbourg % 3 Bonn % 4 Brüssel % 9 Vet ikke

32 # V49: STEMMER I EU: Hvor mange stemmer vil Norge få i EUs Ministerråd [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1857 /-] [Ugyldig=795 /-] Husker du hvor mange stemmer Norge kommer til å få i EUs Ministerråd dersom Norge blir medlem? 1 2 stemmer 2 3 stemmer 3 4 stemmer 4 5 stemmer 9 Vet ikke 1 2 stemmer % 2 3 stemmer % 3 4 stemmer % 4 5 stemmer % 9 Vet ikke 795 # V50: TILKNYTNING 1: Hvilket område føler du størst grad av tilknytning til [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2414 /-] [Ugyldig=238 /-] Hvilket av de følgende geografiske områdene vil du si at du føler størst grad av tilknytning til? 1 Den byen eller stedet der du bor 2 Landsdelen du bor i 3 Norge som helhet 4 Norden 5 Vest-Europa 6 Verden som helhet 9 Vet ikke 1 Byen/stedet der du bor % 2 Landsdelen du bor i % 3 Norge som helhet % 4 Norden % 5 Vest-Europa % 6 Verden som helhet % 9 Vet ikke

33 # V51: TILKNYTNING 2: Hvilket område føler du nest størst tilknytning til [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-6] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2354 /-] [Ugyldig=298 /-] Og hvilket av områdene vil du si at du føler nest størst grad av tilknytning til? 1 Den byen eller stedet der du bor 2 Landsdelen du bor i 3 Norge som helhet 4 Norden 5 Vest-Europa 6 Verden som helhet 9 Vet ikke 1 Byen/stedet der du bor % 2 Landsdelen du bor i % 3 Norge som helhet % 4 Norden % 5 Vest-Europa % 6 Verden som helhet % 9 Vet ikke

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Study Documentation Mars 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Oslo

Valgundersøkelsen 1999, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Oslo Study Documentation Februar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Akershus

Valgundersøkelsen 1993, Akershus Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Akershus Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Study Documentation Oktober 3, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Study Documentation Februar 22, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 10, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Study Documentation Mars 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 19, 2015 Identifisering svu2015fylke17 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke04 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen 2015

Skolevalgundersøkelsen 2015 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke14 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke20 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer