Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgundersøkelsen 1993, Vestfold"

Transkript

1 Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016

2 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering SVU1993Vestfold

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Produsenter og sponsorer...4 Utvalg... 4 Datainnsamling...4 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 Vestfold Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse Vestfold

4 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Oversikt Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Oversikt Identifisering Serie SVU1993Vestfold Sammendrag SKOLEVALGSUNDERSØKELSEN 1993 Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator. Utdanningsdirektoratet (fra 2005) har det overordnede ansvaret for prosjektet. Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført samtidig med skolevalget i Ved de skolene som deltar i skolevalgsundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget, for deretter å svare på spørreundersøkelsen. Denne filen inneholder samtlige data fra ett fylke. Vi har også laget en fil med svar fra hele landet. I landsfilen er data bearbeidet med sikte på å øke representativiteten i materialet. Man skal benytte den justerte filen (i mappen Elevundersøkelsene) dersom man ønsker å si noe generelt om elever i den videregående skolen. Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen, er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: De data som er benyttet i denne publikasjonen, er hentet fra Skolevalgundersøkelsen Undersøkelsen er finansiert av departementet med ansvar for videregåendeutdanning, gjennomført og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Datatype Analyseenhet Spørjeundersøking Individ Land Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Utvalg Responsrate Skolene velger selv å delta i skolevalgundersøkelsen. Datainnsamling Type datainnsamling Spørreskjema Strukturert spørreskjema Data registrert og sendt inn av den enkelte skole - 4 -

5 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Oversikt Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Sitatkrav Publikasjoner basert på disse dataene må gi referanse til dataprodusenten og til datadistributøren. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Hverken dataprodusent eller datadistributør er ansvarlig for videre bearbeiding av data, eller for hvordan analyseresultater blir tolket

6 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) Vestfold1993 # Enheter 2448 # Variable(r)

7 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 V1 Skole 1993 diskret character V2 KOMMUNENUMMER: diskret character V3 SKOLEFYLKE diskret character V4 STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? 5 V5 STUDIERETNING FORENKLET 6 V6 FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse 7 V7 EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på 8 V8 FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET: Frykter du ledighet etter endt skolegang? 9 V9 ARBEIDSLEDIGE FORELDRE: Har hatt arbeidsledige foreldre siste 4 år 10 V10 KJØNN: Er du gutt eller jente? 11 V11 ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole 12 V12 POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? diskret numeric Hvilken studieretning går du på? 1 Allmenne fag 7 Idrettsfag 2 Fiskerifag 8 Landbruksfag 3 Handels- og kontorfag 9 Sjøfartsfag 4 Håndverks- og industrifag 10 Sosial- og helsefag 5 Husflids- og estetiske fag (inkl. helse- og miljøfag) 6 Husholdningsfag 11 Teknisk fagskole diskret numeric *Allmen/HK ink Allmenne fag, Handels og kontorfag. *Yrkesfag 1 inkl Håndverk- og industrifag, Teknisk fagskole. *Yrkesfag 2 inkl Husflids- og estetiske fag, Husholdningsfag, Sosialog helsefag. *Primærnæringsfag, Fiskerifag, Landbruksfag. *Andre fag inkl Idrettsfag, Sjøfartsfag. diskret numeric Hva slags utdannelse har den av dine foreldre/forsørgere som har høyest utdannelse? (Sett bare ett kryss for høyeste utdannelse) 1 Folkeskole/ ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning 4 Høyskole/ universitet 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 1 Ingen utdannelse utover videregående skole 2 Høyere utdanning, økonomisk/administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Frykter du eller frykter du ikke at du skal bli rammet av arbeidsledighet etter endt skolegang? 1 Frykter arbeidsledighet 2 Kanskje en viss mulighet for arbeidsledighet 3 Frykter ikke arbeidsledighet 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Har noen av dine foreldre/forsørgere vært arbeidsledige i løpet av de siste 4 årene? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente diskret numeric Medregnet det skoleåret du nå har begynt på, hvor mange år har du gått på videregående skole? 1 1 år 2 2 år 3 3 år eller mer diskret numeric Vil du si at du i alminnelighet er meget politisk interessert, ganske interessert, litt interessert eller overhodet ikke - 7 -

8 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål interessert? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ Ikke svart 13 V13 INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til info. om politikk? 14 V14 AVISLESING: Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? 15 V15 POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? 16 V16 RADIKAL/ KONSERVATIV: Selvplassering på høyrevenstre skalaen 17 V17 STEMMERETT/ DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte den? 18 V18 GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor vil du ikke/er du usikker på å stemme? 19 V19 STATSMINISTERVALG: Hvem vil være den beste statsministeren for landet? 20 V20 VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvilket saksområde er viktigst for valg av parti 21 V21 PARTIVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 22 V22 PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 23 V23 TIDSPUNKT PARTIVALG: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 24 V24 UNDERSKRIFTSLISTER: Har du skrevet under på opprop, aksjonslister o.l. diskret numeric Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? (Kryss av for bare ett av alternativene) 1 Aviser 2 TV og radio 3 Skolen og undervisningen 4 Familien og nære venner 5 Møter og deltakelse i foreninger/lag 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? Vil du si at du leser slikt stoff daglig, ofte, av og til eller aldri? 1 Daglig 2 Ofte 3 Av og til 4 Aldri 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikerne stort sett er troverdige, eller at få norske politikere er troverdige? 1 De fleste er troverdige 2 Stort sett troverdige 3 Få troverdige politikere 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric V16 spørsmålsdetaljer diskret numeric Har du stemmerett ved Stortingsvalget i år og vil du benytte deg av denne retten? 1 Nei, har ikke stemmerett 2 Har stemmerett og vil helt sikkert stemme 3 Har stemmerett og vil kanskje stemme 4 Har stemmerett, men vil ikke stemme 9 Ikke svart diskret numeric V18 spørsmålsdetaljer diskret numeric V19 spørsmålsdetaljer diskret numeric V20 spørsmålsdetaljer diskret numeric V21 spørsmålsdetaljer diskret numeric Forenklet partivalgvariabel. Småpartier er gruppert som "Andre", og de som ikke stemte, har fått en manglende verdi. diskret numeric Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 1 Den dagen skolevalget ble holdt 2 I løpet av siste uken før valget 3 I løpet av siste måneden 4 I løpet av siste år 5 Tidligere 9 Vet ikke/stemte ikke ved skolevalget/ikke svart diskret numeric Har du skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart - 8 -

9 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 25 V25 DEMONSTRASJONER/ AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l. 26 V26 MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdomso 27 V27 MEDLEM POLITISKE FOR.: Medlemskap i forening som arbeider med politikk 28 V28 MEDLEM SOS/KULT FOR.: Medlemskap i sosiale eller kulturelle foreninger 29 V29 MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelige eller religiøse foreninge 30 V30 U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller økes? 31 V31 SOSIALE TRYGDER: Bør trygdene bli mindre, opprettholdes eller utbygges 32 V32 INNTEKTSFORSKJELLER: Er de for små, passe eller for store? 33 V33 ARBEIDSLEDIGHET: Har myndighetene gjort hva de kunne? 34 V34 EUROPAPOLITIKK: Interesse for spørsmål om Norges forhold til EF 35 V35 EF-MEDLEMSKAP: Synes du at Norge bør bli medlem av EF? diskret numeric Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/ Vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av noen sosial eller kulturell forening så som idrettslag, speideren, musikklag og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/ Vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemskap i statskirken skal ikke regnes med) 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Først om Norges forhold til fattige land, de såkalte utviklingslandene. Hvordan ser du på dette spørsmålet? Mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør opprettholdes som nå, eller mener du at den bør økes? 1 Bør skjæres ned 2 Opprettholdes som nå 3 Bør heller økes 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Så til våre sosiale trygder. Synes du at det i framtiden bør bli mindre trygder, bør de opprettholdes som nå, eller bør de bygges videre ut? 1 Bør bli mindre 2 Opprettholdes som de er nå 3 Bygges videre ut 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric V32 spørsmålsdetaljer diskret numeric Så til arbeidsledigheten. Synes du de politiske myndighetene i landet vårt har gjort hva de kunne for å skape nye arbeidsplasser eller har de gjort for lite? 1 Har gjort hva de kunne 2 Har gjort for lite, de kunne gjort mer 3 Har gjort altfor lite 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric I den senere tid har det vært mye snakk om Norges forhold til EF. Hvor interessert vil du si at du er i dette spørsmålet? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ Ikke svart diskret numeric Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 1 Ja 2 Nei 3 Vet ikke (NB! For dette spørsmålet er kategorien "Vet ikke" regnet som en gyldig verdi) - 9 -

10 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 36 V36 FOLKEAVSTEMNING/EF: Ville du stemt for eller mot norsk EF-medlemskap? 37 V37 INNFLYTELSE/EF: EF vil skaffe oss større reell innflytelse på egen fra 38 V38 MAKTAPPARAT/EF: I EF vil den jevne nordmann miste innflytelse 39 V39 LITE HENSYN: Stortingsrep. tar lite hensyn til det vanlige folk mener 40 V40 INDUSTRIUTBYGGING: Trenger fortsatt industriutb. for å trygge øk. veks 41 V41 INNVANDRERPOLITIKK: Den økonomiske støtten til innvandrerne bør økes 42 V42 STYRE LANDET: Ved å stemme ved valg er en virkelig med på å styre land 43 V43 INNVANDRING EN TRUSSEL: Innv. er en trussel mot vår nasjonale egenart diskret numeric V36 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å gå inn i EF skaffer vi oss større reell innflytelse på vår egen framtid enn ved å stå utenfor." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Maktapparatet i Brussel ligger så fjernt at den jevne nordmann vil miste innflytelse på styre og stell dersom vi blir med i EF." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "De som sitter på Stortinget og bestemmer, tar ikke mye hensyn til det vanlige folk tror og mener." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ Ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ Ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Vi må øke støtten til innvandrerne slik at de kan bevare sin egen kultur." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å stemme ved valgene kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ Ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ Ikke svart

11 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 43 variable(r)

12 # V1: Skole 1993 [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] HOLMESTRAND VGS % HORTEN VGS % LARVIK YRKESSKOLE NØTTERØY VGS % % OLSRØD VGS % RE VGS % SANDEFJORD GYMNAS TØNSBERG GYMNAS TØNSBERG MARITIME VGS # V2: KOMMUNENUMMER: % % % [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] Borre % Holmestrand % Larvik % Nøtterøy % Ramnes % Sandefjord % Tønsberg % # V3: SKOLEFYLKE [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] Vestfold % # V4: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2444 /-] [Ugyldig=4 /-] Hvilken studieretning går du på? 1 Allmenne fag 7 Idrettsfag 2 Fiskerifag 8 Landbruksfag 3 Handels- og kontorfag 9 Sjøfartsfag

13 # V4: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? 4 Håndverks- og industrifag 10 Sosial- og helsefag 5 Husflids- og estetiske fag (inkl. helse- og miljøfag) 6 Husholdningsfag 11 Teknisk fagskole 1 Allmenne fag % 2 Fiskerifag 8 0.3% 3 Handel/kontor % 4 Håndverk/industri % 5 Husflid/estetiske % 6 Husholdningsfag % 7 Idrettsfag % 8 Landbruksfag 5 0.2% 9 Sjøfartsfag % 10 Sosial/helsefag % 11 Teknisk fagskole % 99 Ikke svart 4 # V5: STUDIERETNING FORENKLET [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2444 /-] [Ugyldig=4 /-] *Allmen/HK ink Allmenne fag, Handels og kontorfag. *Yrkesfag 1 inkl Håndverk- og industrifag, Teknisk fagskole. *Yrkesfag 2 inkl Husflids- og estetiske fag, Husholdningsfag, Sosial- og helsefag. *Primærnæringsfag, Fiskerifag, Landbruksfag. *Andre fag inkl Idrettsfag, Sjøfartsfag. 1 Allmen/HK % 2 Yrkesfag % 3 Yrkesfag % 4 Primærnæringsfag % 5 Andre fag % 9 Mangler data 4 # V6: FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1934 /-] [Ugyldig=514 /-] Hva slags utdannelse har den av dine foreldre/forsørgere som har høyest utdannelse? (Sett bare ett kryss for høyeste utdannelse) 1 Folkeskole/ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning 4 Høyskole/universitet 9 Vet ikke/ikke svart 1 Folkeskole % 2 Videreg. yrkesfag %

14 # V6: FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse 3 Videreg. allmennfag % 4 Høyskole/universitet % 9 Vet ikke 514 # V7: EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2024 /-] [Ugyldig=424 /-] Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 1 Ingen utdannelse utover videregående skole 2 Høyere utdanning, økonomisk/administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 9 Vet ikke/ikke svart 1 Ingen videre utd % 2 H. utd. øk/adm % 3 H. utd. helse/sosial % 4 H. utd. teknisk % 5 H. utd. andre fag % 9 Vet ikke 424 # V8: FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET: Frykter du ledighet etter endt skolegang? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2328 /-] [Ugyldig=120 /-] Frykter du eller frykter du ikke at du skal bli rammet av arbeidsledighet etter endt skolegang? 1 Frykter arbeidsledighet 2 Kanskje en viss mulighet for arbeidsledighet 3 Frykter ikke arbeidsledighet 9 Vet ikke/ikke svart 1 Frykter % 2 Frykter kanskje % 3 Frykter ikke % 9 Vet ikke 120 # V9: ARBEIDSLEDIGE FORELDRE: Har hatt arbeidsledige foreldre siste 4 år [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2374 /-] [Ugyldig=74 /-] Har noen av dine foreldre/forsørgere vært arbeidsledige i løpet av de siste 4 årene? 1 Ja 2 Nei

15 # V9: ARBEIDSLEDIGE FORELDRE: Har hatt arbeidsledige foreldre siste 4 år 9 Vet ikke/ikke svart 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke 74 # V10: KJØNN: Er du gutt eller jente? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2433 /-] [Ugyldig=15 /-] Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente 1 Gutt % 2 Jente % 9 Ikke svart 15 # V11: ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2434 /-] [Ugyldig=14 /-] Medregnet det skoleåret du nå har begynt på, hvor mange år har du gått på videregående skole? 1 1 år 2 2 år 3 3 år eller mer 1 1 år % 2 2 år % 3 3 år eller mer % 9 Ikke svart 14 # V12: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2381 /-] [Ugyldig=67 /-] Vil du si at du i alminnelighet er meget politisk interessert, ganske interessert, litt interessert eller overhodet ikke interessert? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ikke svart 1 Meget interessert %

16 # V12: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? 2 Ganske interessert % 3 Litt interessert % 4 Overhodet ikke int % 9 Vet ikke 67 # V13: INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til info. om politikk? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2289 /-] [Ugyldig=159 /-] Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? (Kryss av for bare ett av alternativene) 1 Aviser 2 TV og radio 3 Skolen og undervisningen 4 Familien og nære venner 5 Møter og deltakelse i foreninger/lag 9 Vet ikke/ikke svart 1 Aviser % 2 TV/radio % 3 Skole/undervisning % 4 Familie/venner % 5 Møter/foreninger % 9 Vet ikke 159 # V14: AVISLESING: Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2382 /-] [Ugyldig=66 /-] Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? Vil du si at du leser slikt stoff daglig, ofte, av og til eller aldri? 1 Daglig 2 Ofte 3 Av og til 4 Aldri 9 Vet ikke/ikke svart 1 Daglig % 2 Ofte % 3 Av og til % 4 Aldri % 9 Vet ikke 66 # V15: POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9]

17 # V15: POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2000 /-] [Ugyldig=448 /-] Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikerne stort sett er troverdige, eller at få norske politikere er troverdige? 1 De fleste er troverdige 2 Stort sett troverdige 3 Få troverdige politikere 9 Vet ikke/ikke svart 1 De fleste troverdig % 2 Stort sett troverdig % 3 Få troverdige % 9 Vet ikke 448 # V16: RADIKAL/KONSERVATIV: Selvplassering på høyre-venstre skalaen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1648 /-] [Ugyldig=800 /-] Det er vanlig å snakke om en høyreside og en venstreside i politikken. Her har vi en skala som går fra 1 på venstre side - dvs. de som står helt til venstre politisk - og opp til 10 - dvs. de som står helt til høyre. Hvor ville du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til Helt til Vet ikke/ venstre høyre Kan ikke svare Venstre % % % % % % % % % 10 Høyre % 99 Vet ikke 800 # V17: STEMMERETT/DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte den? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2428 /-] [Ugyldig=20 /-] Har du stemmerett ved Stortingsvalget i år og vil du benytte deg av denne retten? 1 Nei, har ikke stemmerett

18 # V17: STEMMERETT/DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte den? 2 Har stemmerett og vil helt sikkert stemme 3 Har stemmerett og vil kanskje stemme 4 Har stemmerett, men vil ikke stemme 9 Ikke svart 1 Har ikke st.rett % 2 Ja, skal stemme % 3 Ja, skal kanskje % 4 Ja, skal ikke % 9 Ikke svart 20 # V18: GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor vil du ikke/er du usikker på å stemme? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=387 /-] [Ugyldig=2061 /-] Hvorfor vil du ikke/er du usikker på om du vil stemme ved Stortingsvalget? (Kryss av for bare ett av alternativene) 1 Jeg er ikke interessert i politikk 2 Jeg har ikke nok greie på politikk 3 Det spiller likevel ingen rolle hvem som blir valgt 4 Jeg liker ikke det politiske spillet 9 Vet ikke/ikke svart/ikke relevant Dette spørsmålet er bare besvart av de som har stemmerett, men som ikke er sikker på om de skal stemme ved valget (dvs. de som har valgt svaralternativ 3 eller 4 på det foregående spørsmålet). De som ikke har stemmerett, pluss de som har stemmerett og er sikker på at de vil benytte den, er gitt verdien 9 på denne variabelen. 1 Ikke interessert % 2 Ikke greie på pol % 3 Spiller ingen rolle % 4 Liker ikke spillet % 9 Vet ikke 2061 # V19: STATSMINISTERVALG: Hvem vil være den beste statsministeren for landet? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1699 /-] [Ugyldig=749 /-] Om vi nå ser bort fra deres partitilknytning, hvilken av de følgende fremtredende politikerne mener du vil være den beste statsministeren for landet? 1 Kjell Magne Bondevik 2 Gro Harlem Brundtland 3 Odd Einar Dørum 4 Carl I. Hagen 5 Anne Enger Lahnstein 6 Erik Solheim 7 Kaci Kullmann Five 9 Vet ikke/ikke svart

19 # V19: STATSMINISTERVALG: Hvem vil være den beste statsministeren for landet? 1 Kjell Magne Bondevik % 2 Gro Harlem Brundtland % 3 Odd Einar Dørum % 4 Carl I. Hagen % 5 Anne Enger Lahnstein % 6 Erik Solheim % 7 Kaci Kullmann Five % 9 Vet ikke 749 # V20: VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvilket saksområde er viktigst for valg av parti [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2074 /-] [Ugyldig=374 /-] Kan du i forbindelse med Stortingsvalget nevne det saksområdet som er viktigst for ditt valg av parti? (Kryss av for bare ett av alternativene) 1 Helse- og sosialpolitikk 2 Moral- og livssynspolitikk 3 Norges forhold til EF 4 Annen utenriks- og forsvarspolitikk 5 Skole- og utdanningspolitikk 6 Arbeidsledighetspolitikk 7 Økonomisk politikk 8 Innvandringspolitikk 9 Miljøvernspolitikk 10 Distriktspolitikk 99 Vet ikke/ikke svart 1 Helse/sosial % 2 Moral/livssyn % 3 Forholdet til EF % 4 Utenriks/forsvar % 5 Skole/utdanning % 6 Arbeidsledighet % 7 Økonomi % 8 Innvandring % 9 Miljøvern % 10 Distriktene % 99 Vet ikke 374 # V21: PARTIVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-21] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2253 /-] [Ugyldig=195 /-] Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 1 Det Liberale Folkepartiet 12 Norges kommunistiske parti 2 Det norske arbeiderparti 13 Pensjonistpartiet 3 Fedrelandspartiet 14 Rød Valgallianse

20 # V21: PARTIVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 4 Felles Framtid 15 Samlingspartiet Ny Fremtid 5 Fremskrittspartiet 16 Senterpartiet 6 Frihetspartiet mot EF-unionen 17 Sosialistisk Venstreparti 7 Høyre 18 Stopp Innvandringen 8 Kristelig Folkeparti 19 Venstre 9 Kristent Konservativt Parti 20 Andre lister 10 Miljøpartiet De Grønne 21 Stemte ikke ved skolevalget 11 Naturlovpartiet 99 Vil ikke svare/ikke svart 1 DLF % 2 DNA % 3 Fedrelandsp % 4 Felles Framtid 2 0.1% 5 Frp % 6 Frihetsp. mot EF 0 7 Høyre % 8 KrF % 9 Kristent Kon. Parti 5 0.2% 10 De Grønne % 11 Naturlovpartiet 1 0.0% 12 NKP 2 0.1% 13 Pensjonistpartiet 2 0.1% 14 RV % 15 Samlingspartiet % 16 SP % 17 SV % 18 Stopp Innv % 19 Venstre % 20 Andre lister % 21 Stemte ikke % 99 Vil ikke svare 195 # V22: PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2065 /-] [Ugyldig=383 /-] Forenklet partivalgvariabel. Småpartier er gruppert som "Andre", og de som ikke stemte, har fått en manglende verdi. 1 RV % 2 SV % 3 DNA % 4 SP % 5 KrF % 6 V % 7 H % 8 FrP % 9 Andre partier %

21 # V22: PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 98 Stemte ikke ved skolevalget Vet ikke/ikke svart 195 # V23: TIDSPUNKT PARTIVALG: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2203 /-] [Ugyldig=245 /-] Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 1 Den dagen skolevalget ble holdt 2 I løpet av siste uken før valget 3 I løpet av siste måneden 4 I løpet av siste år 5 Tidligere 9 Vet ikke/stemte ikke ved skolevalget/ikke svart 1 Skolevalgsdagen % 2 Siste uken % 3 Siste måneden % 4 Siste året % 5 Tidligere % 9 Vet ikke 245 # V24: UNDERSKRIFTSLISTER: Har du skrevet under på opprop, aksjonslister o.l. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2308 /-] [Ugyldig=140 /-] Har du skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke 140 # V25: DEMONSTRASJONER/AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2329 /-] [Ugyldig=119 /-] Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Ja %

22 # V25: DEMONSTRASJONER/AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l. 2 Nei % 9 Vet ikke 119 # V26: MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdomso [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2343 /-] [Ugyldig=105 /-] Er du medlem av et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke 105 # V27: MEDLEM POLITISKE FOR.: Medlemskap i forening som arbeider med politikk [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2349 /-] [Ugyldig=99 /-] Er du medlem av andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke 99 # V28: MEDLEM SOS/KULT FOR.: Medlemskap i sosiale eller kulturelle foreninger [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2368 /-] [Ugyldig=80 /-] Er du medlem av noen sosial eller kulturell forening så som idrettslag, speideren, musikklag og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke

23 # V29: MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelige eller religiøse foreninge [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2332 /-] [Ugyldig=116 /-] Er du medlem av noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemskap i statskirken skal ikke regnes med) 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke 116 # V30: U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller økes? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2174 /-] [Ugyldig=274 /-] Først om Norges forhold til fattige land, de såkalte utviklingslandene. Hvordan ser du på dette spørsmålet? Mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør opprettholdes som nå, eller mener du at den bør økes? 1 Bør skjæres ned 2 Opprettholdes som nå 3 Bør heller økes 9 Vet ikke/ikke svart 1 Skjæres ned % 2 Opprettholdes % 3 Økes % 9 Vet ikke 274 # V31: SOSIALE TRYGDER: Bør trygdene bli mindre, opprettholdes eller utbygges [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2082 /-] [Ugyldig=366 /-] Så til våre sosiale trygder. Synes du at det i framtiden bør bli mindre trygder, bør de opprettholdes som nå, eller bør de bygges videre ut? 1 Bør bli mindre 2 Opprettholdes som de er nå 3 Bygges videre ut 9 Vet ikke/ikke svart 1 Bli mindre % 2 Opprettholdes % 3 Utbygges % 9 Vet ikke

24 # V32: INNTEKTSFORSKJELLER: Er de for små, passe eller for store? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2013 /-] [Ugyldig=435 /-] Det finnes ulike oppfatninger om de økonomiske forskjellene mellom ulike samfunnsgrupper. Hva er din oppfatning av inntektsforskjellene i det norske samfunnet? Er de for små, passe eller for store? 1 Inntektsforskjellene er for små 2 Inntektsforskjellene er passe store 3 Inntektsforskjellene er for store 9 Vet ikke/ikke svart 1 For små % 2 Passe store % 3 For store % 9 Vet ikke 435 # V33: ARBEIDSLEDIGHET: Har myndighetene gjort hva de kunne? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2270 /-] [Ugyldig=178 /-] Så til arbeidsledigheten. Synes du de politiske myndighetene i landet vårt har gjort hva de kunne for å skape nye arbeidsplasser eller har de gjort for lite? 1 Har gjort hva de kunne 2 Har gjort for lite, de kunne gjort mer 3 Har gjort altfor lite 9 Vet ikke/ikke svart 1 Gjort hva de kunne % 2 Gjort for lite % 3 Gjort altfor lite % 9 Vet ikke 178 # V34: EUROPAPOLITIKK: Interesse for spørsmål om Norges forhold til EF [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2354 /-] [Ugyldig=94 /-] I den senere tid har det vært mye snakk om Norges forhold til EF. Hvor interessert vil du si at du er i dette spørsmålet? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ikke svart 1 Meget interessert % 2 Ganske interessert % 3 Litt interessert % 4 Overhodet ikke int %

25 # V34: EUROPAPOLITIKK: Interesse for spørsmål om Norges forhold til EF 9 Vet ikke 94 # V35: EF-MEDLEMSKAP: Synes du at Norge bør bli medlem av EF? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] [Ugyldig=0 /-] Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 1 Ja 2 Nei 3 Vet ikke (NB! For dette spørsmålet er kategorien "Vet ikke" regnet som en gyldig verdi) 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke % # V36: FOLKEAVSTEMNING/EF: Ville du stemt for eller mot norsk EF-medlemskap? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] [Ugyldig=0 /-] Hvis det var folkeavstemning om norsk EF-medlemskap i morgen, og du kunne avgi stemme, ville du da stemt for eller mot? 1 Ville helt sikkert stemt for 2 Ville sannsynligvis stemt for 3 Ville sannsynligvis stemt mot 4 Ville helt sikkert stemt mot 5 Vet ikke (NB! For dette spørsmålet er kategorien "Vet ikke" regnet som en gyldig verdi) 1 Sikkert stemt for % 2 Sanns. stemt for % 3 Sanns. stemt mot % 4 Sikkert stemt mot % 9 Vet ikke % # V37: INNFLYTELSE/EF: EF vil skaffe oss større reell innflytelse på egen fra [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1926 /-] [Ugyldig=522 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å gå inn i EF skaffer vi oss større reell innflytelse på vår egen framtid enn ved å stå utenfor." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart

26 # V37: INNFLYTELSE/EF: EF vil skaffe oss større reell innflytelse på egen fra 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 522 # V38: MAKTAPPARAT/EF: I EF vil den jevne nordmann miste innflytelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1900 /-] [Ugyldig=548 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Maktapparatet i Brussel ligger så fjernt at den jevne nordmann vil miste innflytelse på styre og stell dersom vi blir med i EF." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 548 # V39: LITE HENSYN: Stortingsrep. tar lite hensyn til det vanlige folk mener [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2255 /-] [Ugyldig=193 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "De som sitter på Stortinget og bestemmer, tar ikke mye hensyn til det vanlige folk tror og mener." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig %

27 # V39: LITE HENSYN: Stortingsrep. tar lite hensyn til det vanlige folk mener 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 193 # V40: INDUSTRIUTBYGGING: Trenger fortsatt industriutb. for å trygge øk. veks [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2080 /-] [Ugyldig=368 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 368 # V41: INNVANDRERPOLITIKK: Den økonomiske støtten til innvandrerne bør økes [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2276 /-] [Ugyldig=172 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Vi må øke støtten til innvandrerne slik at de kan bevare sin egen kultur." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke

28 # V42: STYRE LANDET: Ved å stemme ved valg er en virkelig med på å styre land [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2271 /-] [Ugyldig=177 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å stemme ved valgene kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 177 # V43: INNVANDRING EN TRUSSEL: Innv. er en trussel mot vår nasjonale egenart [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2279 /-] [Ugyldig=169 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Study Documentation Mars 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Akershus

Valgundersøkelsen 1993, Akershus Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Akershus Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Study Documentation Oktober 3, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Study Documentation Februar 22, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Oslo

Valgundersøkelsen 1999, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Oslo Study Documentation Februar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 10, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Study Documentation Mars 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 19, 2015 Identifisering svu2015fylke17 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke04 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke20 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen 2015

Skolevalgundersøkelsen 2015 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke14 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke16 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4

Detaljer

Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 - Elever fra forsøkskommunene Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

School Election 1995, National Study

School Election 1995, National Study Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 1995, National Study Study Documentation July 8, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Akershus

Valgundersøkelsen 2009, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Akershus Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Østfold

Valgundersøkelsen 2009, Østfold Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Østfold Study Documentation Oktober 9, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Oslo

Valgundersøkelsen 2009, Oslo Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Oslo Study Documentation Januar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen

Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen Dette er andre og siste del av valgundersøkelsen 2001. Spørsmålene denne gangen vil i stor grad handle om selve valgkampen, men du vil nok kjenne

Detaljer