Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgundersøkelsen 1993, Vestfold"

Transkript

1 Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016

2 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering SVU1993Vestfold

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Produsenter og sponsorer...4 Utvalg... 4 Datainnsamling...4 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 Vestfold Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse Vestfold

4 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Oversikt Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Oversikt Identifisering Serie SVU1993Vestfold Sammendrag SKOLEVALGSUNDERSØKELSEN 1993 Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator. Utdanningsdirektoratet (fra 2005) har det overordnede ansvaret for prosjektet. Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført samtidig med skolevalget i Ved de skolene som deltar i skolevalgsundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget, for deretter å svare på spørreundersøkelsen. Denne filen inneholder samtlige data fra ett fylke. Vi har også laget en fil med svar fra hele landet. I landsfilen er data bearbeidet med sikte på å øke representativiteten i materialet. Man skal benytte den justerte filen (i mappen Elevundersøkelsene) dersom man ønsker å si noe generelt om elever i den videregående skolen. Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen, er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: De data som er benyttet i denne publikasjonen, er hentet fra Skolevalgundersøkelsen Undersøkelsen er finansiert av departementet med ansvar for videregåendeutdanning, gjennomført og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Datatype Analyseenhet Spørjeundersøking Individ Land Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Utvalg Responsrate Skolene velger selv å delta i skolevalgundersøkelsen. Datainnsamling Type datainnsamling Spørreskjema Strukturert spørreskjema Data registrert og sendt inn av den enkelte skole - 4 -

5 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Oversikt Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Sitatkrav Publikasjoner basert på disse dataene må gi referanse til dataprodusenten og til datadistributøren. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Hverken dataprodusent eller datadistributør er ansvarlig for videre bearbeiding av data, eller for hvordan analyseresultater blir tolket

6 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) Vestfold1993 # Enheter 2448 # Variable(r)

7 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 V1 Skole 1993 diskret character V2 KOMMUNENUMMER: diskret character V3 SKOLEFYLKE diskret character V4 STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? 5 V5 STUDIERETNING FORENKLET 6 V6 FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse 7 V7 EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på 8 V8 FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET: Frykter du ledighet etter endt skolegang? 9 V9 ARBEIDSLEDIGE FORELDRE: Har hatt arbeidsledige foreldre siste 4 år 10 V10 KJØNN: Er du gutt eller jente? 11 V11 ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole 12 V12 POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? diskret numeric Hvilken studieretning går du på? 1 Allmenne fag 7 Idrettsfag 2 Fiskerifag 8 Landbruksfag 3 Handels- og kontorfag 9 Sjøfartsfag 4 Håndverks- og industrifag 10 Sosial- og helsefag 5 Husflids- og estetiske fag (inkl. helse- og miljøfag) 6 Husholdningsfag 11 Teknisk fagskole diskret numeric *Allmen/HK ink Allmenne fag, Handels og kontorfag. *Yrkesfag 1 inkl Håndverk- og industrifag, Teknisk fagskole. *Yrkesfag 2 inkl Husflids- og estetiske fag, Husholdningsfag, Sosialog helsefag. *Primærnæringsfag, Fiskerifag, Landbruksfag. *Andre fag inkl Idrettsfag, Sjøfartsfag. diskret numeric Hva slags utdannelse har den av dine foreldre/forsørgere som har høyest utdannelse? (Sett bare ett kryss for høyeste utdannelse) 1 Folkeskole/ ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning 4 Høyskole/ universitet 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 1 Ingen utdannelse utover videregående skole 2 Høyere utdanning, økonomisk/administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Frykter du eller frykter du ikke at du skal bli rammet av arbeidsledighet etter endt skolegang? 1 Frykter arbeidsledighet 2 Kanskje en viss mulighet for arbeidsledighet 3 Frykter ikke arbeidsledighet 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Har noen av dine foreldre/forsørgere vært arbeidsledige i løpet av de siste 4 årene? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente diskret numeric Medregnet det skoleåret du nå har begynt på, hvor mange år har du gått på videregående skole? 1 1 år 2 2 år 3 3 år eller mer diskret numeric Vil du si at du i alminnelighet er meget politisk interessert, ganske interessert, litt interessert eller overhodet ikke - 7 -

8 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål interessert? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ Ikke svart 13 V13 INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til info. om politikk? 14 V14 AVISLESING: Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? 15 V15 POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? 16 V16 RADIKAL/ KONSERVATIV: Selvplassering på høyrevenstre skalaen 17 V17 STEMMERETT/ DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte den? 18 V18 GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor vil du ikke/er du usikker på å stemme? 19 V19 STATSMINISTERVALG: Hvem vil være den beste statsministeren for landet? 20 V20 VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvilket saksområde er viktigst for valg av parti 21 V21 PARTIVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 22 V22 PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 23 V23 TIDSPUNKT PARTIVALG: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 24 V24 UNDERSKRIFTSLISTER: Har du skrevet under på opprop, aksjonslister o.l. diskret numeric Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? (Kryss av for bare ett av alternativene) 1 Aviser 2 TV og radio 3 Skolen og undervisningen 4 Familien og nære venner 5 Møter og deltakelse i foreninger/lag 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? Vil du si at du leser slikt stoff daglig, ofte, av og til eller aldri? 1 Daglig 2 Ofte 3 Av og til 4 Aldri 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikerne stort sett er troverdige, eller at få norske politikere er troverdige? 1 De fleste er troverdige 2 Stort sett troverdige 3 Få troverdige politikere 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric V16 spørsmålsdetaljer diskret numeric Har du stemmerett ved Stortingsvalget i år og vil du benytte deg av denne retten? 1 Nei, har ikke stemmerett 2 Har stemmerett og vil helt sikkert stemme 3 Har stemmerett og vil kanskje stemme 4 Har stemmerett, men vil ikke stemme 9 Ikke svart diskret numeric V18 spørsmålsdetaljer diskret numeric V19 spørsmålsdetaljer diskret numeric V20 spørsmålsdetaljer diskret numeric V21 spørsmålsdetaljer diskret numeric Forenklet partivalgvariabel. Småpartier er gruppert som "Andre", og de som ikke stemte, har fått en manglende verdi. diskret numeric Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 1 Den dagen skolevalget ble holdt 2 I løpet av siste uken før valget 3 I løpet av siste måneden 4 I løpet av siste år 5 Tidligere 9 Vet ikke/stemte ikke ved skolevalget/ikke svart diskret numeric Har du skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart - 8 -

9 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 25 V25 DEMONSTRASJONER/ AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l. 26 V26 MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdomso 27 V27 MEDLEM POLITISKE FOR.: Medlemskap i forening som arbeider med politikk 28 V28 MEDLEM SOS/KULT FOR.: Medlemskap i sosiale eller kulturelle foreninger 29 V29 MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelige eller religiøse foreninge 30 V30 U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller økes? 31 V31 SOSIALE TRYGDER: Bør trygdene bli mindre, opprettholdes eller utbygges 32 V32 INNTEKTSFORSKJELLER: Er de for små, passe eller for store? 33 V33 ARBEIDSLEDIGHET: Har myndighetene gjort hva de kunne? 34 V34 EUROPAPOLITIKK: Interesse for spørsmål om Norges forhold til EF 35 V35 EF-MEDLEMSKAP: Synes du at Norge bør bli medlem av EF? diskret numeric Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/ Vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av noen sosial eller kulturell forening så som idrettslag, speideren, musikklag og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/ Vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemskap i statskirken skal ikke regnes med) 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Først om Norges forhold til fattige land, de såkalte utviklingslandene. Hvordan ser du på dette spørsmålet? Mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør opprettholdes som nå, eller mener du at den bør økes? 1 Bør skjæres ned 2 Opprettholdes som nå 3 Bør heller økes 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Så til våre sosiale trygder. Synes du at det i framtiden bør bli mindre trygder, bør de opprettholdes som nå, eller bør de bygges videre ut? 1 Bør bli mindre 2 Opprettholdes som de er nå 3 Bygges videre ut 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric V32 spørsmålsdetaljer diskret numeric Så til arbeidsledigheten. Synes du de politiske myndighetene i landet vårt har gjort hva de kunne for å skape nye arbeidsplasser eller har de gjort for lite? 1 Har gjort hva de kunne 2 Har gjort for lite, de kunne gjort mer 3 Har gjort altfor lite 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric I den senere tid har det vært mye snakk om Norges forhold til EF. Hvor interessert vil du si at du er i dette spørsmålet? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ Ikke svart diskret numeric Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 1 Ja 2 Nei 3 Vet ikke (NB! For dette spørsmålet er kategorien "Vet ikke" regnet som en gyldig verdi) - 9 -

10 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 36 V36 FOLKEAVSTEMNING/EF: Ville du stemt for eller mot norsk EF-medlemskap? 37 V37 INNFLYTELSE/EF: EF vil skaffe oss større reell innflytelse på egen fra 38 V38 MAKTAPPARAT/EF: I EF vil den jevne nordmann miste innflytelse 39 V39 LITE HENSYN: Stortingsrep. tar lite hensyn til det vanlige folk mener 40 V40 INDUSTRIUTBYGGING: Trenger fortsatt industriutb. for å trygge øk. veks 41 V41 INNVANDRERPOLITIKK: Den økonomiske støtten til innvandrerne bør økes 42 V42 STYRE LANDET: Ved å stemme ved valg er en virkelig med på å styre land 43 V43 INNVANDRING EN TRUSSEL: Innv. er en trussel mot vår nasjonale egenart diskret numeric V36 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å gå inn i EF skaffer vi oss større reell innflytelse på vår egen framtid enn ved å stå utenfor." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Maktapparatet i Brussel ligger så fjernt at den jevne nordmann vil miste innflytelse på styre og stell dersom vi blir med i EF." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "De som sitter på Stortinget og bestemmer, tar ikke mye hensyn til det vanlige folk tror og mener." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ Ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ Ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Vi må øke støtten til innvandrerne slik at de kan bevare sin egen kultur." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å stemme ved valgene kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ Ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ Ikke svart

11 Valgundersøkelsen 1993, Vestfold - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 43 variable(r)

12 # V1: Skole 1993 [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] HOLMESTRAND VGS % HORTEN VGS % LARVIK YRKESSKOLE NØTTERØY VGS % % OLSRØD VGS % RE VGS % SANDEFJORD GYMNAS TØNSBERG GYMNAS TØNSBERG MARITIME VGS # V2: KOMMUNENUMMER: % % % [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] Borre % Holmestrand % Larvik % Nøtterøy % Ramnes % Sandefjord % Tønsberg % # V3: SKOLEFYLKE [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] Vestfold % # V4: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-11] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2444 /-] [Ugyldig=4 /-] Hvilken studieretning går du på? 1 Allmenne fag 7 Idrettsfag 2 Fiskerifag 8 Landbruksfag 3 Handels- og kontorfag 9 Sjøfartsfag

13 # V4: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? 4 Håndverks- og industrifag 10 Sosial- og helsefag 5 Husflids- og estetiske fag (inkl. helse- og miljøfag) 6 Husholdningsfag 11 Teknisk fagskole 1 Allmenne fag % 2 Fiskerifag 8 0.3% 3 Handel/kontor % 4 Håndverk/industri % 5 Husflid/estetiske % 6 Husholdningsfag % 7 Idrettsfag % 8 Landbruksfag 5 0.2% 9 Sjøfartsfag % 10 Sosial/helsefag % 11 Teknisk fagskole % 99 Ikke svart 4 # V5: STUDIERETNING FORENKLET [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2444 /-] [Ugyldig=4 /-] *Allmen/HK ink Allmenne fag, Handels og kontorfag. *Yrkesfag 1 inkl Håndverk- og industrifag, Teknisk fagskole. *Yrkesfag 2 inkl Husflids- og estetiske fag, Husholdningsfag, Sosial- og helsefag. *Primærnæringsfag, Fiskerifag, Landbruksfag. *Andre fag inkl Idrettsfag, Sjøfartsfag. 1 Allmen/HK % 2 Yrkesfag % 3 Yrkesfag % 4 Primærnæringsfag % 5 Andre fag % 9 Mangler data 4 # V6: FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1934 /-] [Ugyldig=514 /-] Hva slags utdannelse har den av dine foreldre/forsørgere som har høyest utdannelse? (Sett bare ett kryss for høyeste utdannelse) 1 Folkeskole/ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning 4 Høyskole/universitet 9 Vet ikke/ikke svart 1 Folkeskole % 2 Videreg. yrkesfag %

14 # V6: FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse 3 Videreg. allmennfag % 4 Høyskole/universitet % 9 Vet ikke 514 # V7: EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2024 /-] [Ugyldig=424 /-] Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 1 Ingen utdannelse utover videregående skole 2 Høyere utdanning, økonomisk/administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 9 Vet ikke/ikke svart 1 Ingen videre utd % 2 H. utd. øk/adm % 3 H. utd. helse/sosial % 4 H. utd. teknisk % 5 H. utd. andre fag % 9 Vet ikke 424 # V8: FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET: Frykter du ledighet etter endt skolegang? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2328 /-] [Ugyldig=120 /-] Frykter du eller frykter du ikke at du skal bli rammet av arbeidsledighet etter endt skolegang? 1 Frykter arbeidsledighet 2 Kanskje en viss mulighet for arbeidsledighet 3 Frykter ikke arbeidsledighet 9 Vet ikke/ikke svart 1 Frykter % 2 Frykter kanskje % 3 Frykter ikke % 9 Vet ikke 120 # V9: ARBEIDSLEDIGE FORELDRE: Har hatt arbeidsledige foreldre siste 4 år [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2374 /-] [Ugyldig=74 /-] Har noen av dine foreldre/forsørgere vært arbeidsledige i løpet av de siste 4 årene? 1 Ja 2 Nei

15 # V9: ARBEIDSLEDIGE FORELDRE: Har hatt arbeidsledige foreldre siste 4 år 9 Vet ikke/ikke svart 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke 74 # V10: KJØNN: Er du gutt eller jente? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2433 /-] [Ugyldig=15 /-] Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente 1 Gutt % 2 Jente % 9 Ikke svart 15 # V11: ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2434 /-] [Ugyldig=14 /-] Medregnet det skoleåret du nå har begynt på, hvor mange år har du gått på videregående skole? 1 1 år 2 2 år 3 3 år eller mer 1 1 år % 2 2 år % 3 3 år eller mer % 9 Ikke svart 14 # V12: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2381 /-] [Ugyldig=67 /-] Vil du si at du i alminnelighet er meget politisk interessert, ganske interessert, litt interessert eller overhodet ikke interessert? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ikke svart 1 Meget interessert %

16 # V12: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? 2 Ganske interessert % 3 Litt interessert % 4 Overhodet ikke int % 9 Vet ikke 67 # V13: INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til info. om politikk? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2289 /-] [Ugyldig=159 /-] Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? (Kryss av for bare ett av alternativene) 1 Aviser 2 TV og radio 3 Skolen og undervisningen 4 Familien og nære venner 5 Møter og deltakelse i foreninger/lag 9 Vet ikke/ikke svart 1 Aviser % 2 TV/radio % 3 Skole/undervisning % 4 Familie/venner % 5 Møter/foreninger % 9 Vet ikke 159 # V14: AVISLESING: Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2382 /-] [Ugyldig=66 /-] Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? Vil du si at du leser slikt stoff daglig, ofte, av og til eller aldri? 1 Daglig 2 Ofte 3 Av og til 4 Aldri 9 Vet ikke/ikke svart 1 Daglig % 2 Ofte % 3 Av og til % 4 Aldri % 9 Vet ikke 66 # V15: POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9]

17 # V15: POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2000 /-] [Ugyldig=448 /-] Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikerne stort sett er troverdige, eller at få norske politikere er troverdige? 1 De fleste er troverdige 2 Stort sett troverdige 3 Få troverdige politikere 9 Vet ikke/ikke svart 1 De fleste troverdig % 2 Stort sett troverdig % 3 Få troverdige % 9 Vet ikke 448 # V16: RADIKAL/KONSERVATIV: Selvplassering på høyre-venstre skalaen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1648 /-] [Ugyldig=800 /-] Det er vanlig å snakke om en høyreside og en venstreside i politikken. Her har vi en skala som går fra 1 på venstre side - dvs. de som står helt til venstre politisk - og opp til 10 - dvs. de som står helt til høyre. Hvor ville du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til Helt til Vet ikke/ venstre høyre Kan ikke svare Venstre % % % % % % % % % 10 Høyre % 99 Vet ikke 800 # V17: STEMMERETT/DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte den? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2428 /-] [Ugyldig=20 /-] Har du stemmerett ved Stortingsvalget i år og vil du benytte deg av denne retten? 1 Nei, har ikke stemmerett

18 # V17: STEMMERETT/DELTAKELSE: Har du stemmerett og vil du benytte den? 2 Har stemmerett og vil helt sikkert stemme 3 Har stemmerett og vil kanskje stemme 4 Har stemmerett, men vil ikke stemme 9 Ikke svart 1 Har ikke st.rett % 2 Ja, skal stemme % 3 Ja, skal kanskje % 4 Ja, skal ikke % 9 Ikke svart 20 # V18: GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor vil du ikke/er du usikker på å stemme? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=387 /-] [Ugyldig=2061 /-] Hvorfor vil du ikke/er du usikker på om du vil stemme ved Stortingsvalget? (Kryss av for bare ett av alternativene) 1 Jeg er ikke interessert i politikk 2 Jeg har ikke nok greie på politikk 3 Det spiller likevel ingen rolle hvem som blir valgt 4 Jeg liker ikke det politiske spillet 9 Vet ikke/ikke svart/ikke relevant Dette spørsmålet er bare besvart av de som har stemmerett, men som ikke er sikker på om de skal stemme ved valget (dvs. de som har valgt svaralternativ 3 eller 4 på det foregående spørsmålet). De som ikke har stemmerett, pluss de som har stemmerett og er sikker på at de vil benytte den, er gitt verdien 9 på denne variabelen. 1 Ikke interessert % 2 Ikke greie på pol % 3 Spiller ingen rolle % 4 Liker ikke spillet % 9 Vet ikke 2061 # V19: STATSMINISTERVALG: Hvem vil være den beste statsministeren for landet? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1699 /-] [Ugyldig=749 /-] Om vi nå ser bort fra deres partitilknytning, hvilken av de følgende fremtredende politikerne mener du vil være den beste statsministeren for landet? 1 Kjell Magne Bondevik 2 Gro Harlem Brundtland 3 Odd Einar Dørum 4 Carl I. Hagen 5 Anne Enger Lahnstein 6 Erik Solheim 7 Kaci Kullmann Five 9 Vet ikke/ikke svart

19 # V19: STATSMINISTERVALG: Hvem vil være den beste statsministeren for landet? 1 Kjell Magne Bondevik % 2 Gro Harlem Brundtland % 3 Odd Einar Dørum % 4 Carl I. Hagen % 5 Anne Enger Lahnstein % 6 Erik Solheim % 7 Kaci Kullmann Five % 9 Vet ikke 749 # V20: VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvilket saksområde er viktigst for valg av parti [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2074 /-] [Ugyldig=374 /-] Kan du i forbindelse med Stortingsvalget nevne det saksområdet som er viktigst for ditt valg av parti? (Kryss av for bare ett av alternativene) 1 Helse- og sosialpolitikk 2 Moral- og livssynspolitikk 3 Norges forhold til EF 4 Annen utenriks- og forsvarspolitikk 5 Skole- og utdanningspolitikk 6 Arbeidsledighetspolitikk 7 Økonomisk politikk 8 Innvandringspolitikk 9 Miljøvernspolitikk 10 Distriktspolitikk 99 Vet ikke/ikke svart 1 Helse/sosial % 2 Moral/livssyn % 3 Forholdet til EF % 4 Utenriks/forsvar % 5 Skole/utdanning % 6 Arbeidsledighet % 7 Økonomi % 8 Innvandring % 9 Miljøvern % 10 Distriktene % 99 Vet ikke 374 # V21: PARTIVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-21] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2253 /-] [Ugyldig=195 /-] Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 1 Det Liberale Folkepartiet 12 Norges kommunistiske parti 2 Det norske arbeiderparti 13 Pensjonistpartiet 3 Fedrelandspartiet 14 Rød Valgallianse

20 # V21: PARTIVALG: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 4 Felles Framtid 15 Samlingspartiet Ny Fremtid 5 Fremskrittspartiet 16 Senterpartiet 6 Frihetspartiet mot EF-unionen 17 Sosialistisk Venstreparti 7 Høyre 18 Stopp Innvandringen 8 Kristelig Folkeparti 19 Venstre 9 Kristent Konservativt Parti 20 Andre lister 10 Miljøpartiet De Grønne 21 Stemte ikke ved skolevalget 11 Naturlovpartiet 99 Vil ikke svare/ikke svart 1 DLF % 2 DNA % 3 Fedrelandsp % 4 Felles Framtid 2 0.1% 5 Frp % 6 Frihetsp. mot EF 0 7 Høyre % 8 KrF % 9 Kristent Kon. Parti 5 0.2% 10 De Grønne % 11 Naturlovpartiet 1 0.0% 12 NKP 2 0.1% 13 Pensjonistpartiet 2 0.1% 14 RV % 15 Samlingspartiet % 16 SP % 17 SV % 18 Stopp Innv % 19 Venstre % 20 Andre lister % 21 Stemte ikke % 99 Vil ikke svare 195 # V22: PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2065 /-] [Ugyldig=383 /-] Forenklet partivalgvariabel. Småpartier er gruppert som "Andre", og de som ikke stemte, har fått en manglende verdi. 1 RV % 2 SV % 3 DNA % 4 SP % 5 KrF % 6 V % 7 H % 8 FrP % 9 Andre partier %

21 # V22: PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 98 Stemte ikke ved skolevalget Vet ikke/ikke svart 195 # V23: TIDSPUNKT PARTIVALG: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2203 /-] [Ugyldig=245 /-] Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 1 Den dagen skolevalget ble holdt 2 I løpet av siste uken før valget 3 I løpet av siste måneden 4 I løpet av siste år 5 Tidligere 9 Vet ikke/stemte ikke ved skolevalget/ikke svart 1 Skolevalgsdagen % 2 Siste uken % 3 Siste måneden % 4 Siste året % 5 Tidligere % 9 Vet ikke 245 # V24: UNDERSKRIFTSLISTER: Har du skrevet under på opprop, aksjonslister o.l. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2308 /-] [Ugyldig=140 /-] Har du skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke 140 # V25: DEMONSTRASJONER/AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2329 /-] [Ugyldig=119 /-] Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Ja %

22 # V25: DEMONSTRASJONER/AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l. 2 Nei % 9 Vet ikke 119 # V26: MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdomso [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2343 /-] [Ugyldig=105 /-] Er du medlem av et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke 105 # V27: MEDLEM POLITISKE FOR.: Medlemskap i forening som arbeider med politikk [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2349 /-] [Ugyldig=99 /-] Er du medlem av andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke 99 # V28: MEDLEM SOS/KULT FOR.: Medlemskap i sosiale eller kulturelle foreninger [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2368 /-] [Ugyldig=80 /-] Er du medlem av noen sosial eller kulturell forening så som idrettslag, speideren, musikklag og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke

23 # V29: MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelige eller religiøse foreninge [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2332 /-] [Ugyldig=116 /-] Er du medlem av noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemskap i statskirken skal ikke regnes med) 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke 116 # V30: U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller økes? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2174 /-] [Ugyldig=274 /-] Først om Norges forhold til fattige land, de såkalte utviklingslandene. Hvordan ser du på dette spørsmålet? Mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør opprettholdes som nå, eller mener du at den bør økes? 1 Bør skjæres ned 2 Opprettholdes som nå 3 Bør heller økes 9 Vet ikke/ikke svart 1 Skjæres ned % 2 Opprettholdes % 3 Økes % 9 Vet ikke 274 # V31: SOSIALE TRYGDER: Bør trygdene bli mindre, opprettholdes eller utbygges [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2082 /-] [Ugyldig=366 /-] Så til våre sosiale trygder. Synes du at det i framtiden bør bli mindre trygder, bør de opprettholdes som nå, eller bør de bygges videre ut? 1 Bør bli mindre 2 Opprettholdes som de er nå 3 Bygges videre ut 9 Vet ikke/ikke svart 1 Bli mindre % 2 Opprettholdes % 3 Utbygges % 9 Vet ikke

24 # V32: INNTEKTSFORSKJELLER: Er de for små, passe eller for store? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2013 /-] [Ugyldig=435 /-] Det finnes ulike oppfatninger om de økonomiske forskjellene mellom ulike samfunnsgrupper. Hva er din oppfatning av inntektsforskjellene i det norske samfunnet? Er de for små, passe eller for store? 1 Inntektsforskjellene er for små 2 Inntektsforskjellene er passe store 3 Inntektsforskjellene er for store 9 Vet ikke/ikke svart 1 For små % 2 Passe store % 3 For store % 9 Vet ikke 435 # V33: ARBEIDSLEDIGHET: Har myndighetene gjort hva de kunne? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2270 /-] [Ugyldig=178 /-] Så til arbeidsledigheten. Synes du de politiske myndighetene i landet vårt har gjort hva de kunne for å skape nye arbeidsplasser eller har de gjort for lite? 1 Har gjort hva de kunne 2 Har gjort for lite, de kunne gjort mer 3 Har gjort altfor lite 9 Vet ikke/ikke svart 1 Gjort hva de kunne % 2 Gjort for lite % 3 Gjort altfor lite % 9 Vet ikke 178 # V34: EUROPAPOLITIKK: Interesse for spørsmål om Norges forhold til EF [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2354 /-] [Ugyldig=94 /-] I den senere tid har det vært mye snakk om Norges forhold til EF. Hvor interessert vil du si at du er i dette spørsmålet? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ikke svart 1 Meget interessert % 2 Ganske interessert % 3 Litt interessert % 4 Overhodet ikke int %

25 # V34: EUROPAPOLITIKK: Interesse for spørsmål om Norges forhold til EF 9 Vet ikke 94 # V35: EF-MEDLEMSKAP: Synes du at Norge bør bli medlem av EF? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] [Ugyldig=0 /-] Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 1 Ja 2 Nei 3 Vet ikke (NB! For dette spørsmålet er kategorien "Vet ikke" regnet som en gyldig verdi) 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke % # V36: FOLKEAVSTEMNING/EF: Ville du stemt for eller mot norsk EF-medlemskap? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2448 /-] [Ugyldig=0 /-] Hvis det var folkeavstemning om norsk EF-medlemskap i morgen, og du kunne avgi stemme, ville du da stemt for eller mot? 1 Ville helt sikkert stemt for 2 Ville sannsynligvis stemt for 3 Ville sannsynligvis stemt mot 4 Ville helt sikkert stemt mot 5 Vet ikke (NB! For dette spørsmålet er kategorien "Vet ikke" regnet som en gyldig verdi) 1 Sikkert stemt for % 2 Sanns. stemt for % 3 Sanns. stemt mot % 4 Sikkert stemt mot % 9 Vet ikke % # V37: INNFLYTELSE/EF: EF vil skaffe oss større reell innflytelse på egen fra [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1926 /-] [Ugyldig=522 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å gå inn i EF skaffer vi oss større reell innflytelse på vår egen framtid enn ved å stå utenfor." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart

26 # V37: INNFLYTELSE/EF: EF vil skaffe oss større reell innflytelse på egen fra 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 522 # V38: MAKTAPPARAT/EF: I EF vil den jevne nordmann miste innflytelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1900 /-] [Ugyldig=548 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Maktapparatet i Brussel ligger så fjernt at den jevne nordmann vil miste innflytelse på styre og stell dersom vi blir med i EF." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 548 # V39: LITE HENSYN: Stortingsrep. tar lite hensyn til det vanlige folk mener [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2255 /-] [Ugyldig=193 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "De som sitter på Stortinget og bestemmer, tar ikke mye hensyn til det vanlige folk tror og mener." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig %

27 # V39: LITE HENSYN: Stortingsrep. tar lite hensyn til det vanlige folk mener 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 193 # V40: INDUSTRIUTBYGGING: Trenger fortsatt industriutb. for å trygge øk. veks [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2080 /-] [Ugyldig=368 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 368 # V41: INNVANDRERPOLITIKK: Den økonomiske støtten til innvandrerne bør økes [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2276 /-] [Ugyldig=172 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Vi må øke støtten til innvandrerne slik at de kan bevare sin egen kultur." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke

28 # V42: STYRE LANDET: Ved å stemme ved valg er en virkelig med på å styre land [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2271 /-] [Ugyldig=177 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Ved å stemme ved valgene kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke 177 # V43: INNVANDRING EN TRUSSEL: Innv. er en trussel mot vår nasjonale egenart [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2279 /-] [Ugyldig=169 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart." 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

School Election 1995, National Study

School Election 1995, National Study Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 1995, National Study Study Documentation July 8, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Akershus

Valgundersøkelsen 2009, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Akershus Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Oppland

Valgundersøkelsen 2011, Oppland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Oppland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Study Documentation September

Detaljer

Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen

Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen Den norske valgundersøkelsen 2001 Ettervalgsundersøkelsen Dette er andre og siste del av valgundersøkelsen 2001. Spørsmålene denne gangen vil i stor grad handle om selve valgkampen, men du vil nok kjenne

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

Skolevalget 1997, valgresultat

Skolevalget 1997, valgresultat Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, valgresultat Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Skolevalget 2007, valgresultat

Skolevalget 2007, valgresultat Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2007, valgresultat Study Documentation Juni 24, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 10, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2007, valgresultat

Skolevalget 2007, valgresultat Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2007, valgresultat Study Documentation Juni 30, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 10, 2008 Identifisering

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME?

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? Ungdommenes politiske mening Forskning i praksis Forsøk 3 våren 2016 Herman Brevik Helling Adrian Gran von Hall INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Oppland

Valgundersøkelsen 2009, Oppland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Oppland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Hordaland

Valgundersøkelsen 2009, Hordaland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett.

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 2007. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2007, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Den norske valgundersøkelsen 2005

Den norske valgundersøkelsen 2005 Den norske valgundersøkelsen 2005 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 Meget politisk interessert 2 58 Ganske interessert 3 31 Lite interessert

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 25. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '5, og som rapporterte inn valgresultatene før kl. 18.

Detaljer

Skolevalget 1995, valgresultat

Skolevalget 1995, valgresultat Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, valgresultat Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge 2001. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '01, og som

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74.

Arbeiderpartiet 476 39,18. Senterpartiet 110 9,05. Sosialistisk Venstreparti 58 4,77. Fremskrittspartiet 85 7,00. Høyre 167 13,74. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 15 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 15 4 Hedmark fylke 417 Stange kommune Arstad Arbeiderpartiet 476 39,18 Senterpartiet 11 9,5 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Alle resultatene fra Skolevalg 2003 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: http://www.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Alle resultatene fra Skolevalg 2003 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: http://www.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge 2003. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2003, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Skolevalget 2005, valgresultat

Skolevalget 2005, valgresultat Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2005, valgresultat Study Documentation Juni 12, 2016 Metadata-produksjon

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

School Election 2001, Election Result

School Election 2001, Election Result Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 2001, Election Result Study Documentation June 25, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Version Identification Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004

Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste International Social Survey Programme Utdrag fra undersøkelse om samfunnsdeltakelse, 2004 Study Documentation September 20, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER

0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0101 HALDEN OVERSIKT ENDELIGE STEMMETALL PARTIVIS -ALLE KRETSER 0001 Halden Antall stemmeberettigede: 5,247 Valgdeltakelse: 44.34% Det norske Arbeiderparti 0 0 0 486 211 697 486 211 697 Sosialistisk Venstreparti

Detaljer