Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgundersøkelsen 1991, Hordaland"

Transkript

1 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017

2 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Produsenter og sponsorer...4 Utvalg... 4 Datainnsamling...4 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 Hordaland Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse Hordaland

4 Valgundersøkelsen 1991, Hordaland - Oversikt Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Oversikt Identifisering Serie SVU1991Hordaland Sammendrag SKOLEVALGUNDERSØKELSEN 1991 Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator. Utdanningsdirektoratet (fra 2005) har det overordnede ansvaret for prosjektet. Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført blant elever i videregående skole samtidig med skolevalget i Ved de skolene som deltar i skolevalgundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget for deretter å svare på spørreundersøkelsen. Denne filen inneholder samtlige data fra ett fylke. Vi har også laget en fil med svar fra hele landet. I landsfilen er data bearbeidet med sikte på å øke representativiteten i materialet. Man skal benytte den justerte filen (i mappen Elevundersøkelser) dersom man ønsker å si noe generelt om elever i den videregående skolen. Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Skolevalgundersøkelsen Undersøkelsen er finansiert av departementet med ansvar for videregåendeutdanning, gjennomført og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Datatype Analyseenhet Spørjeundersøking Individ Land Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utvalg Responsrate Skolene velger selv å delta i skolevalgundersøkelsen. Datainnsamling Type datainnsamling Spørreskjema Strukturert spørreskjema. Data er registrert og sendt inn av den enkelte skole

5 Valgundersøkelsen 1991, Hordaland - Oversikt Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Sitatkrav Publikasjoner basert på disse dataene må gi referanse til dataprodusenten og til datadistributøren. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Hverken dataprodusent eller datadistributør er ansvarlig for videre bearbeiding av data, eller for hvordan analyseresultater blir tolket

6 Valgundersøkelsen 1991, Hordaland - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) Hordaland1991 # Enheter 9264 # Variable(r)

7 Valgundersøkelsen 1991, Hordaland - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 V1 Skole 1991 diskret character Navn på skole 2 V2 SKOLEFYLKE diskret character V3 KJØNN: Er du gutt eller jente? 4 V4 STUDIERETNING FORENKLET 5 V5 STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? 6 V6 FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse 7 V7 EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på 8 V8 FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET: Frykter du å bli arbeidsledig etter endt skol 9 V9 ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole (medregnet dette året) 10 V10 POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? 11 V11 INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til informasjon om polit diskret numeric Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente 9 Ikke svart diskret numeric V4 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hvilken studieretning går du på? 1 Allmenne fag 7 Idrettsfag 2 Fiskerifag 8 Landbruksfag 3 Handels- og kontorfag 9 Lærlingeskolen 4 Håndverks- og industrifag 10 Sjøfartsfag 5 Husflidsog estetiske fag 11 Sosial- og helsefag 6 Husholdningsfag (inkl. helse- og miljøfag) 12 Teknisk fagskole diskret numeric Hva slags utdannelse har den av dine foreldre/forsørgere som har høyest utdannelse? 1 Folkeskole/ ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning 4 Høgskole/ universitet 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 1 Ingen utdannelse utover videregående skole 2 Høyere utdanning, økonomisk/administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Frykter du eller frykter du ikke at du skal bli rammet av arbeidsledighet etter endt skolegang? 1 Frykter arbeidsledighet 2 Kanskje en viss mulighet for arbeidsledighet 3 Frykter ikke arbeidsledighet 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Medregnet det skoleåret du nå har begynt på, hvor mange år har du gått på videreående skole? 1 Ett år 2 To år 3 Tre år eller mer 9 Ikke svart diskret numeric Vil du si at du i alminnelighet er meget politisk interessert, ganske interessert, litt interessert eller overhodet ikke interessert? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ ikke svart diskret numeric Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? 1 Aviser 2 TV og radio 3 Skolen og undervisningen 4 Familien og nære venner 5 Møter og deltagelse i foreninger/lag 9 Vet ikke/ikke svart - 7 -

8 Valgundersøkelsen 1991, Hordaland - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 12 V12 AVISLESING: Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? 13 V13 POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? 14 V14 RADIKAL/ KONSERVATIV: Selvplassering på høyrevenstre skalaen 15 V15 STEMMERETT/ DELTAKELSE: Har du stemmerett ved valget og vil du benytte 16 V16 GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor er du ikke helt sikker på om du vil stem 17 V17 BETYDNING AV LOKALPOL.: Hvor stor betydning har lokalpolitikken? 18 V18 VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvilke saksområde er viktigst for valg av parti? 19 V19 PARTIVALG: Hvilke parti stemte du på ved skolevalget? 20 V20 PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 21 V21 TIDSPUNKT PARTIVALG: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 22 V22 UNDERSKRIFTSLISTER: Har du skrevet under opprop, aksjonslister o.l.? 23 V23 DEMONSTRASJONER/ AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l. 24 V24 MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i diskret numeric Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene. Vil du si at du leser slikt stoff daglig, ofte, av og til eller aldri? 1 Daglig 2 Ofte 3 Av og til 4 Aldri 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikere stort sett er troverdige, eller at få norske politikere er troverdige? 1 De fleste troverdige 2 Stort sett troverdige 3 Få troverdige politikere 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric V14 spørsmålsdetaljer diskret numeric Har du stemmerett ved Kommunestyreog fylkestingsvalget i år og vil du benytte deg av denne retten? 1 Nei, har ikke stemmerett 2 Har stemmerett og vil helt sikkert stemme 3 Har stemmerett og vil kanskje stemme 4 Har stemmerett, men vil ikke stemme 9 Ikke svart diskret numeric V16 spørsmålsdetaljer diskret numeric Når vi ser på det som skjer innenfor kommunale og fylkeskommunale organer, hvor stor betydning føler du det har for ditt daglige liv. Vil du si at det har stor betydning, noe betydning eller liten betydning? 1 Stor betydning 2 Noe betydning 3 Liten betydning 9 Vet ikke/ ikke svart diskret numeric V18 spørsmålsdetaljer diskret numeric V19 spørsmålsdetaljer diskret numeric Forenklet partivariabel. diskret numeric Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 1 Den dagen skolevalget ble holdt 2 I løpet av siste uken før valget 3 I løpet av siste måneden 4 I løpet av siste år 5 Tidligere 9 Vet ikke/stemte ikke ved skolevalget/ikke svart diskret numeric Har du skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 1 Er - 8 -

9 Valgundersøkelsen 1991, Hordaland - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål politisk parti eller pol. ungdomso medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 25 V25 MEDLEM POLITISKE FOR.: Medlemskap i foreninger som arbeider med politi 26 V26 MEDLEM SOS/KULT FOR.: Medlemskap i sosiale eller kulturelle foreninger 27 V27 MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelig eller religiøs forening? 28 V28 EUROPAPOLITIKK: Interesse for spørsmål om Norges forhold til EF 29 V29 EF-MEDLEMSKAP: Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 30 V30 U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller økes? 31 V31 SOSIALE TRYGDER: Bør trygdene bli mindre, opprettholdes eller utbygges 32 V32 KONGEHUSET: Ditt forhold til det norske kongehuset. 33 V33 KARAKTERER I SKOLEN: På hvilke klassetrinn bør man begynne med karakt 34 V34 POLITISKE SKILLELINJER: Vanskelig å se skillelinjene mellom partiene 35 V35 INDUSTRIUTBYGGING: Trenger fortsatt industriutb. for å trygge øk. veks 36 V36 INNVANDRERPOLITIKK: Den økonomiske støtten til innvandrerne bør økes diskret numeric Er du medlem av andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av noen sosial eller kulturell forening så som idrettslag, speideren, musikklag og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric Er du medlem av noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemsskap i statskirken skal ikke regnes med) 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric V28 spørsmålsdetaljer diskret numeric Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/ikke svart diskret numeric V30 spørsmålsdetaljer diskret numeric V31 spørsmålsdetaljer diskret numeric V32 spørsmålsdetaljer diskret numeric Det har vært mye debatt om karakterer i barne- og ungdomsskolen. På hvilket klassetrinn mener du det vil være riktig å begynne med karakterer? 1 Fra 1. klasse 2 Fra 4. klasse 3 Fra 6. klasse 4 I ungdomsskolen 5 Ikke karakterer i barne- og ungdomsskolen 9 Vet ikke/ ikke svart diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Det er vanskelig å se hvor de viktige skillelinjene mellom partiene går." Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric V35 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Vi må øke den økonomiske støtten til innvandrerne slik at de kan bevare sin egen kultur." Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4-9 -

10 Valgundersøkelsen 1991, Hordaland - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 37 V37 SKATT/OFF. TJENESTER: Bygge ut off. tjenester viktigere enn skatteredu 38 V38 POLITIKK INNVIKLET: Politikk er ofte for innviklet for alminnelige fol 39 V39 INNVANDRING EN TRUSSEL: Innvandringen en trussel mot vår nasjonale ege diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene" Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart diskret numeric V38 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hva er din holdning til følgende utsagn: "Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart" Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart

11 Valgundersøkelsen 1991, Hordaland - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 39 variable(r)

12 # V1: Skole 1991 [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9264 /-] Navn på skole ANT. JOHANNESENS VGS % ASKØY VGS % AUSTRHEIM VGS BERGEN KATEDRALSKOLE DANIELSEN VGS FYLLINGSDALEN VGS % % % % HAV VGS % KVINNHERAD VGS LAKSEVÅG GYMNAS LAKSEVÅG YRKESSKOLE LINDÅS GYMNAS ODDA GYMNAS ODDA YRKESSKOLE % % % % % % OS GYMNAS % SOTRA VGS % STORD VIDAREGÅNDE SKULE STORD YRKESSKULE VOSS GYMNAS VOSS YRKESSKULE - VATLES HANDE ÅSANE GYMNAS % % % % % ÅSANE VGS % ØYSTESE GYMNAS # V2: SKOLEFYLKE % [Type= diskret] [Format=character] [Missing=*]

13 # V2: SKOLEFYLKE Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9264 /-] Hordaland % # V3: KJØNN: Er du gutt eller jente? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9193 /-] [Ugyldig=71 /-] Er du gutt eller jente? 1 Gutt 2 Jente 9 Ikke svart 1 Gutt % 2 Jente % 9 Ikke svart 71 # V4: STUDIERETNING FORENKLET [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9227 /-] [Ugyldig=37 /-] Konstruert på bakgrunn av variabelen studieretning: *Allmen/HK inkluderer Allmenne fag, Handels og kontorfag. *Yrkesfag 1 inkluderer Håndverk- og industrifag, Teknisk fagskole. *Yrkesfag 2 inkluderer Husflids- og estetiske fag, Husholdningsfag, Sosial- og helsefag. *Primærnæringsfag inkluderer Fiskerifag, Landbruksfag. *Andre fag inkluderer Idrettsfag, Sjøfartsfag, Lærlingeskolen. 1 Allmen/HK % 2 Yrkesfag % 3 Yrkesfag % 4 Primærnæringsfag % 5 Andre fag % 9 Mangler data 37 # V5: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-12] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9227 /-] [Ugyldig=37 /-] Hvilken studieretning går du på? 1 Allmenne fag 7 Idrettsfag 2 Fiskerifag 8 Landbruksfag 3 Handels- og kontorfag 9 Lærlingeskolen 4 Håndverks- og industrifag 10 Sjøfartsfag 5 Husflids- og estetiske fag 11 Sosial- og helsefag 6 Husholdningsfag (inkl. helse- og miljøfag) 12 Teknisk fagskole

14 # V5: STUDIERETNING: Hvilken studieretning går du på? 1 Allmenne fag % 2 Fiskerifag % 3 Handel/kontor % 4 Håndverk/industri % 5 Husflid/estetiske % 6 Husholdningsfag % 7 Idrettsfag % 8 Landbruksfag % 9 Lærlingeskolen % 10 Sjøfartsfag 1 0.0% 11 Sosial/helsefag % 12 Teknisk fagskole % 99 Ikke svart 37 # V6: FORELDRES UTDANNELSE: Foreldres høyeste utdannelse [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=6956 /-] [Ugyldig=2308 /-] Hva slags utdannelse har den av dine foreldre/forsørgere som har høyest utdannelse? 1 Folkeskole/ungdomsskole 2 Videregående skole, yrkesfaglig retning 3 Videregående skole, allmennfaglig retning 4 Høgskole/universitet 9 Vet ikke/ikke svart 1 Folkeskole % 2 Videreg. yrkesfag % 3 Videreg. allmenfag % 4 Høgskole/universite % 9 Vet ikke/ikke svart 2308 # V7: EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=7268 /-] [Ugyldig=1996 /-] Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på? 1 Ingen utdannelse utover videregående skole 2 Høyere utdanning, økonomisk/administrative fag 3 Høyere utdanning, helsefag/sosiale fag 4 Høyere utdanning, tekniske fag 5 Annen høyere utdanning 9 Vet ikke/ikke svart 1 Ingen videre utdann % 2 H. utd. øk/adm %

15 # V7: EGNE UTDANNINGSPLANER: Hvilken endelig utdannelse tar du selv sikte på 3 H. utd. helse/sosia % 4 H. utd. teknisk % 5 H. utd. andre fag % 9 Vet ikke/ikke svart 1996 # V8: FRYKTER ARBEIDSLEDIGHET: Frykter du å bli arbeidsledig etter endt skol [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8821 /-] [Ugyldig=443 /-] Frykter du eller frykter du ikke at du skal bli rammet av arbeidsledighet etter endt skolegang? 1 Frykter arbeidsledighet 2 Kanskje en viss mulighet for arbeidsledighet 3 Frykter ikke arbeidsledighet 9 Vet ikke/ikke svart 1 Frykter % 2 Kanskje % 3 Frykter ikke % 9 Vet ikke/ikke sva 443 # V9: ANTALL SKOLEÅR: Antall år på videregående skole (medregnet dette året) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9167 /-] [Ugyldig=97 /-] Medregnet det skoleåret du nå har begynt på, hvor mange år har du gått på videreående skole? 1 Ett år 2 To år 3 Tre år eller mer 9 Ikke svart 1 Ett år % 2 To år % 3 Tre år eller mer % 9 Ikke svart 97 # V10: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9076 /-] [Ugyldig=188 /-] Vil du si at du i alminnelighet er meget politisk interessert, ganske interessert, litt interessert eller overhodet ikke interessert? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert

16 # V10: POLITISK INTERESSE: Hvor interessert er du i politikk? 9 Vet ikke/ikke svart 1 Meget interessert % 2 Ganske interessert % 3 Litt interessert % 4 Overhodet ikke int % 9 Vet ikke/ikke svart 188 # V11: INFORMASJONSKILDE: Hva er din viktigste kilde til informasjon om polit [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8805 /-] [Ugyldig=459 /-] Hva vil du si er din viktigste kilde til informasjon om politiske saker? 1 Aviser 2 TV og radio 3 Skolen og undervisningen 4 Familien og nære venner 5 Møter og deltagelse i foreninger/lag 9 Vet ikke/ikke svart 1 Aviser % 2 TV og radio % 3 Skole/undervisning % 4 Familie/venner % 5 Møter/foreninger % 9 Vet ikke/ikke svart 459 # V12: AVISLESING: Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9036 /-] [Ugyldig=228 /-] Hvor ofte leser du vanligvis politisk stoff i avisene. Vil du si at du leser slikt stoff daglig, ofte, av og til eller aldri? 1 Daglig 2 Ofte 3 Av og til 4 Aldri 9 Vet ikke/ikke svart 1 Daglig % 2 Ofte % 3 Av og til % 4 Aldri % 9 Vet ikke/ikke svart 228 # V13: POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9]

17 # V13: POLITIKERE TROVERDIGE: Er de fleste av våre politikere troverdige? Statistikk [NW/ W] [Gyldige=7751 /-] [Ugyldig=1513 /-] Mener du at de fleste av våre politikere er troverdige, at politikere stort sett er troverdige, eller at få norske politikere er troverdige? 1 De fleste troverdige 2 Stort sett troverdige 3 Få troverdige politikere 9 Vet ikke/ikke svart 1 De fleste troverdig % 2 Stort sett troverdige % 3 Få troverdige politikere % 9 Vet ikke/ikke svart 1513 # V14: RADIKAL/KONSERVATIV: Selvplassering på høyre-venstre skalaen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-10] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=5904 /-] [Ugyldig=3360 /-] Det er så meget snakk om motsetningen mellom høyresiden og venstresiden i politikken. Her har vi en skala som går fra 1 på venstre side - dvs. de som står helt til venstre politisk - og opp til 10 - dvs. de som står helt til høyre. Hvor ville du plassere deg selv på denne skalaen? Helt til Helt til Vet ikke venstre høyre Kan ikke svare Venstre % % % % % % % % % 10 Høyre % 99 Vet ikke/ikke svart 3360 # V15: STEMMERETT/DELTAKELSE: Har du stemmerett ved valget og vil du benytte [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9188 /-] [Ugyldig=76 /-] Har du stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget i år og vil du benytte deg av denne retten? 1 Nei, har ikke stemmerett 2 Har stemmerett og vil helt sikkert stemme

18 # V15: STEMMERETT/DELTAKELSE: Har du stemmerett ved valget og vil du benytte 3 Har stemmerett og vil kanskje stemme 4 Har stemmerett, men vil ikke stemme 9 Ikke svart 1 Har ikke % 2 Ja, skal stemme % 3 Ja, skal kanskje st % 4 Ja, skal ikke stemm % 9 Ikke svart 76 # V16: GRUNN FOR USIKKERHET: Hvorfor er du ikke helt sikker på om du vil stem [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-8] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=2010 /-] [Ugyldig=7254 /-] Hvorfor er du ikke helt sikker på om du vil stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget? 1 Er ikke interessert i politikk 2 Har ikke greie på politikk, mangler kunnskap og informasjon 3 Har ingen politiske meninger 4 Det er for mye uenighet mellom partiene, liker ikke det politiske spillet 5 Partiene er for enige, ser ingen forskjell 6 Har ikke tillit til noen av partiene 7 Er ikke sterkt nok bundet til noe parti, er ikke nok overbevist 8 Andre årsaker 9 Vet ikke/ikke svart/ikke relevant Dette spørsmålet er bare besvart av de som har stemmerett, men som ikke er sikker på om de skal stemme ved valget (dvs. de som har valgt svaralternativ 3 eller 4 på det foregående spørsmålet). De som ikke har stemmerett, pluss de som har stemmerett og er sikker på at de vil benytte den, er gitt verdien 9 på denne variabelen. 1 Ikke interessert % 2 Mangler kunnskap % 3 Ingen meninger % 4 For mye uenighet % 5 Partiene for enige % 6 Ikke tillit % 7 Ikke nok overbevist % 8 Andre årsaker % 9 Vet ikke/ikke relevant 7254 # V17: BETYDNING AV LOKALPOL.: Hvor stor betydning har lokalpolitikken? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8086 /-] [Ugyldig=1178 /-] Når vi ser på det som skjer innenfor kommunale og fylkeskommunale organer, hvor stor betydning føler du det har for ditt daglige liv. Vil du si at det har stor betydning, noe betydning eller liten betydning?

19 # V17: BETYDNING AV LOKALPOL.: Hvor stor betydning har lokalpolitikken? 1 Stor betydning 2 Noe betydning 3 Liten betydning 9 Vet ikke/ikke svart 1 Stor betydning % 2 Noe betydning % 3 Liten betydning % 9 Vet ikke/ikke svart 1178 # V18: VIKTIGSTE SAKSOMRÅDE: Hvilke saksområde er viktigst for valg av parti? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=7396 /-] [Ugyldig=1868 /-] Kan du i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget nevne det saksområdet som er viktigst for ditt valg av parti? 1 Økonomiske spørsmål 2 Helse- og sosialpolitiske spørsmål 3 Moral- og livssynsspørsmål 4 Samferdselsspørsmål 5 Skole- og utdanningsspørsmål 6 Boligspørsmål 7 Kultur- og idrettsspørsmål 8 Miljøvernspørsmål 9 Spørsmål om likestilling mellom kjønnene 99 Vet ikke/ikke svart 1 Økonomi % 2 Helse/sosialpolitik % 3 Moral/livssynsspørs % 4 Samferdsel % 5 Skole/utdanning % 6 Boligspørsmål % 7 Kultur/idrett % 8 Miljøvern % 9 Likestilling % 99 Vet ikke/ikke svart 1868 # V19: PARTIVALG: Hvilke parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-16] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8766 /-] [Ugyldig=498 /-] Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? 1 Rød valgallianse (RV) 2 Norges kommunistiske parti (NKP) 3 Sosialistisk venstreparti (SV) 4 Det norske arbeiderparti (DNA) 5 De grønne 6 Venstre (V) 7 Senterpartiet (SP)

20 # V19: PARTIVALG: Hvilke parti stemte du på ved skolevalget? 8 Kristelig folkeparti (Krf) 9 Høyre (H) 10 Fremskrittspartiet (Frp) 11 Stopp innvandringen (SI) 12 Fedrelandspartiet 13 Pensjonistpartiet 14 De liberale 15 Andre lister 16 Stemte ikke ved skolevalget 99 Vil ikke svare/ikke svart 1 De grønne % 2 De liberale % 3 Arbeiderpartiet % 4 Fedrelandspartiet % 5 Fremskrittspartiet % 6 Høyre % 7 Kr. folkeparti % 8 Norges kommunist. p % 9 Pensjonistpartiet % 10 Rød valgallianse % 11 Senterpartiet % 12 Sosialist. venstrep % 13 Stopp innvandringen % 14 Venstre % 15 Andre lister % 16 Stemte ikke % 99 Vil ikke svare 498 # V20: PARTIVALG - KORT: Hvilket parti stemte du på ved skolevalget? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-9] [Missing=*/98/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=7694 /-] [Ugyldig=1570 /-] Forenklet partivariabel. 1 RV % 2 SV % 3 DNA % 4 SP % 5 KrF % 6 V % 7 H % 8 FrP % 9 Andre partier % 98 Stemte ikke ved skolevalget Vet ikke/ikke svart

21 # V21: TIDSPUNKT PARTIVALG: Når bestemte du deg for hva du ville stemme? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=7742 /-] [Ugyldig=1522 /-] Når bestemte du deg for hva du ville stemme? 1 Den dagen skolevalget ble holdt 2 I løpet av siste uken før valget 3 I løpet av siste måneden 4 I løpet av siste år 5 Tidligere 9 Vet ikke/stemte ikke ved skolevalget/ikke svart 1 Skolevalgsdagen % 2 Siste uken % 3 Siste måneden % 4 Siste året % 5 Tidligere % 9 Vet ikke/stemte ikke 1522 # V22: UNDERSKRIFTSLISTER: Har du skrevet under opprop, aksjonslister o.l.? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8763 /-] [Ugyldig=501 /-] Har du skrevet under på opprop, aksjonslister, underskriftskampanjer og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke/ikke svart 501 # V23: DEMONSTRASJONER/AKSJ.: Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner o.l. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8857 /-] [Ugyldig=407 /-] Har du deltatt i demonstrasjoner, aksjoner og liknende? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke/ikke svart 407 # V24: MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdomso [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9]

22 # V24: MEDLEM POLITISK PARTI: Medlemskap i politisk parti eller pol. ungdomso Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9032 /-] [Ugyldig=232 /-] Er du medlem av et politisk parti eller en partipolitisk ungdomsorganisasjon? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke/ikke svart 232 # V25: MEDLEM POLITISKE FOR.: Medlemskap i foreninger som arbeider med politi [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9014 /-] [Ugyldig=250 /-] Er du medlem av andre foreninger som arbeider med politiske spørsmål så som naturverngrupper, menneskerettighetsgrupper og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke/ikke svart 250 # V26: MEDLEM SOS/KULT FOR.: Medlemskap i sosiale eller kulturelle foreninger [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9060 /-] [Ugyldig=204 /-] Er du medlem av noen sosial eller kulturell forening så som idrettslag, speideren, musikklag og liknende? 1 Er medlem 2 Er ikke medlem 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke/ikke svart 204 # V27: MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelig eller religiøs forening? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8946 /-] [Ugyldig=318 /-] Er du medlem av noen kirkelig eller religiøs organisasjon eller forening? (Medlemsskap i statskirken skal ikke regnes med) 1 Er medlem 2 Er ikke medlem

23 # V27: MEDLEM RELIGIØS FOR.: Medlemskap i kirkelig eller religiøs forening? 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Medlem % 2 Ikke medlem % 9 Vet ikke/ikke svart 318 # V28: EUROPAPOLITIKK: Interesse for spørsmål om Norges forhold til EF [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8878 /-] [Ugyldig=386 /-] I den senere tid har det vært mye snakk om Norges forhold til EF, bl.a. om de såkalte EØS-forhandlingene og om en mulig framtidig søknad om fullt medlemsskap. Hvor interessert vil du si at du er i disse spørsmålene? 1 Meget interessert 2 Ganske interessert 3 Litt interessert 4 Overhodet ikke interessert 9 Vet ikke/ikke svart 1 Meget interessert % 2 Ganske interessert % 3 Litt interessert % 4 Overhodet ikke int % 9 Vet ikke/ikke svart 386 # V29: EF-MEDLEMSKAP: Synes du at Norge bør bli medlem av EF? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=6334 /-] [Ugyldig=2930 /-] Synes du at Norge bør bli medlem av EF? 1 Ja 2 Nei 9 Vet ikke/ikke svart 1 Ja % 2 Nei % 9 Vet ikke/ikke svart 2930 # V30: U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller økes? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8375 /-] [Ugyldig=889 /-] Noen mener at Norges hjelp til fattige land, de såkalte utviklingslandene, bør skjæres ned, mens andre mener at den bør opprettholdes som nå eller eventuelt økes. Hvordan ser du på det, mener du at norsk u-hjelp bør skjæres ned, at den bør opprettholdes som nå, eller mener du at den bør økes?

24 # V30: U-HJELP: Bør norsk u-hjelp skjæres ned, opprettholdes eller økes? 1 Bør skjæres ned 2 Opprettholdes som nå 3 Bør heller økes 9 Vet ikke/ikke svart 1 Skjæres ned % 2 Opprettholdes % 3 Økes % 9 Vet ikke/ikke svart 889 # V31: SOSIALE TRYGDER: Bør trygdene bli mindre, opprettholdes eller utbygges [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=7576 /-] [Ugyldig=1688 /-] Så er det våre sosiale trygder. Mange mener at vi etter hvert har fått mer enn nok av trygder, og at vi bør søke å begrense dem i framtiden, mens andre hevder at vi bør opprettholde våre trygdeordninger, og om nødvendig bygge dem videre ut. Hva er din mening? Synes du at det i framtiden bør bli mindre trygder, bør de opprettholdes som nå, eller bør de bygges videre ut? 1 Bør bli mindre 2 Opprettholdes som de er nå 3 Bygges videre ut 9 Vet ikke/ikke svart 1 Bli mindre % 2 Opprettholdes % 3 Utbygges % 9 Vet ikke/ikke svart 1688 # V32: KONGEHUSET: Ditt forhold til det norske kongehuset. [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=9049 /-] [Ugyldig=215 /-] Hvilket av de tre standpunktene nedenfor beskriver best ditt forhold til det norske kongehuset? 1 Jeg er glad for at Norge har et kongehus. Det betyr mye for meg personlig. 2 Jeg synes det er i orden at Norge har et kongehus, men personlig er jeg ikke så opptatt av det. 3 Personlig ville jeg foretrekke at kongedømmet i Norge ble avviklet 9 Vet ikke/ikke svart 1 Glad for % 2 Ikke opptatt av % 3 Ønsker avvikling % 9 Vet ikke/ikke svart

25 # V33: KARAKTERER I SKOLEN: På hvilke klassetrinn bør man begynne med karakt [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8992 /-] [Ugyldig=272 /-] Det har vært mye debatt om karakterer i barne- og ungdomsskolen. På hvilket klassetrinn mener du det vil være riktig å begynne med karakterer? 1 Fra 1. klasse 2 Fra 4. klasse 3 Fra 6. klasse 4 I ungdomsskolen 5 Ikke karakterer i barne- og ungdomsskolen 9 Vet ikke/ikke svart 1 Fra 1. klasse % 2 Fra 4. klasse % 3 Fra 6. klasse % 4 I ungdomsskolen % 5 Ikke karakterer % 9 Vet ikke/ikke svart 272 # V34: POLITISKE SKILLELINJER: Vanskelig å se skillelinjene mellom partiene [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8383 /-] [Ugyldig=881 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Det er vanskelig å se hvor de viktige skillelinjene mellom partiene går." Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart 881 # V35: INDUSTRIUTBYGGING: Trenger fortsatt industriutb. for å trygge øk. veks [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8396 /-] [Ugyldig=868 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene."

26 # V35: INDUSTRIUTBYGGING: Trenger fortsatt industriutb. for å trygge øk. veks Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart 868 # V36: INNVANDRERPOLITIKK: Den økonomiske støtten til innvandrerne bør økes [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8805 /-] [Ugyldig=459 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Vi må øke den økonomiske støtten til innvandrerne slik at de kan bevare sin egen kultur." Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart 459 # V37: SKATT/OFF. TJENESTER: Bygge ut off. tjenester viktigere enn skatteredu [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=7839 /-] [Ugyldig=1425 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene" Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og

27 # V37: SKATT/OFF. TJENESTER: Bygge ut off. tjenester viktigere enn skatteredu 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart 1425 # V38: POLITIKK INNVIKLET: Politikk er ofte for innviklet for alminnelige fol [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8843 /-] [Ugyldig=421 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Politikken er ofte så innviklet at alminnelige folk ikke kan sette seg inn i hva den dreier seg om." Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart 421 # V39: INNVANDRING EN TRUSSEL: Innvandringen en trussel mot vår nasjonale ege [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=8738 /-] [Ugyldig=526 /-] Hva er din holdning til følgende utsagn: "Innvandringen er en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart" Er du helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 9 Vet ikke/vil ikke svare/ikke svart

28 # V39: INNVANDRING EN TRUSSEL: Innvandringen en trussel mot vår nasjonale ege 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Vet ikke/ikke svart

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vest-Agder Study Documentation Mars 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland

Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland

Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hordaland Study Documentation Februar 22, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Akershus

Valgundersøkelsen 1993, Akershus Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Akershus Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark

Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Hedmark Study Documentation Oktober 9, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Troms

Valgundersøkelsen 1993, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Troms Study Documentation Januar 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Møre og Romsdal Study Documentation Oktober 3, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 5, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1995, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 10, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Oslo

Valgundersøkelsen 1999, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Oslo Study Documentation Februar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Møre og Romsdal Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1993, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1999, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland

Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Rogaland Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Nord-Trøndelag Study Documentation Mars 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 19, 2015 Identifisering svu2015fylke17 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark

Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Hedmark Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke04 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark

Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Finnmark Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke20 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd

Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Opplamd Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 19, 2015 Identifisering svu2015fylke05 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane

Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sogn og Fjordane Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 19, 2015 Identifisering svu2015fylke14 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Norge NSD Valgundersøkelsen 2015, Sør-Trøndelag Study Documentation Oktober 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2015 Identifisering svu2015fylke16 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen 2015

Skolevalgundersøkelsen 2015 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene

Skolevalgundersøkelsen Elever fra forsøkskommunene Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Harald Hårfagresgt. 29, N-5007 BERGEN Skolevalgundersøkelsen 2015 - Elever fra forsøkskommunene Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon

Detaljer

School Election 1999, Survey among Pupils

School Election 1999, Survey among Pupils Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, Bergen School Election 1999, Survey among Pupils Study Documentation January 28, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Østfold

Valgundersøkelsen 2009, Østfold Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Østfold Study Documentation Oktober 9, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009 Identifisering

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud

Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Buskerud Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Oslo

Valgundersøkelsen 2009, Oslo Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Oslo Study Documentation Januar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Akershus

Valgundersøkelsen 2009, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Akershus Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland

Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Rogaland Study Documentation Oktober 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 2, 2009

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Nord-Trøndelag Study Documentation Januar 7, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 2, 2009

Detaljer