Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling"

Transkript

1 Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 5, 2017

2 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Produksjonsdato Januar 12, 2002 Versjon Første NSD XML utgave Identifisering NSD0832L

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...5 Utvalg... 5 Datainnsamling...5 Tilgjengelighet...5 Rights & Disclaimer... 5 Filbeskrivelse...6 NSD0832L...6 Variabelgrupper...7 Variabler...7 Variabelbeskrivelse NSD0832L...11

4 Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling - Oversikt Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling School Election 2001, National Study Oversikt Type Identifisering Skolevalgundersøkelsene NSD0832L Versjon Produksjonsdato: Første offisielle NSD utgave Serie Fra 1989 er det arrangert nasjonale skolevalg i forbindelse med kommune/fylkesting- og stortingsvalg. I forbindelse med skolevalget er det også gjennomført en spørreundersøkelse blandt skoleelevene og en nasjonal meningsmåling. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har stått som nasjonal arrangør og koordinator, mens valgene er finansiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Mer informasjon om Skolevalg'01 finner du på internett: Sammendrag "Skolevalget 2001, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført av Norsk Gallup Institutt AS på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Spørsmålene som inngår i meningsmålingen er de samme som ble stilt til elever i videregående skole i skolevalgsundersøkelsen om Skolevalg '01 finner du på internettadressen: TEKNISK DOKUMENTASJON FRA Norsk Gallup Institutt AS: Utvalget omfatter i alt 1031 personer over 18 år. Utvalget i undersøkelsen er fremkommet ved å trekke et tilfeldig utvalg fra Telenors register over private telefonabonnenter. Alle telefonnummer ble forsøkt oppringt inntil seks ganger i løpet av intervjuperioden. Sammensetningen av det endelige utvalget er sjekket med hensyn til kjønn. Utvalget er representativt for den landsomfattende populasjonen. Intervjumetode for denne undersøkelsen har vært telefonintervju. Intervjuarbeidet ble gjennomført august Feilmarginer og usikkerhet: I enhver utvalgsundersøkelse vil det være feilmarginer. Dess større utvalget er, dess mindre vil feilmarginene være. I denne undersøkelsen med et tilfeldig utvalg på 1031 og med et konfidensintervall på 95 prosent, vil feilmarginene variere fra vel 2 prosentpoeng ved en 10/90 fordeling til 3 prosentpoeng ved en 50/50 prosent svarfordeling. Vi kan altså si med 95 prosent sikkerhet at et resultat på 10 %, ligger mellom 8 og 12 % dersom vi hadde undersøkt hele populasjonen. Datatype Analyseenhet Survey data Individer Omfang Nøkkelord Emner Tidsperiode(r) 2001 Land Geografisk omfang Norge Partipreferanser, Stemmegivning, Politiske stridsspørsmål, Politisk engasjement Politisk adferd, holdninger/meninger Norge Univers Telenors register over private telefonabonenter, personer over 18 år

5 Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling - Oversikt Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Andre produsenter Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Utvalg Utvalgsprosedyre Tilfeldig utvalg fra Telenors register over private telefonabonenter, personer over 18 år. Responsrate Bruttoutvalg 2542, Nettoutvalg 1006 Datainnsamling Datainnsamlingsdatoer start end Tidsperiode(r) single 2001 Type datainnsamling Phone / telefonintervju Spørreskjema Structured questionnaire / Strukturert spørreskjema Datainnsamler(e) Norsk Gallup Institutt A/S (NGI) Tilgjengelighet Distributør(er) Utgiver(e) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Tilgangsbetingelser Data er fritt tilgjengelig for forskning og undervisning. Sitatkrav En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner: (En del av)de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Skolevalgundersøkelsen 2001, landsomfattende meningsmåling. Undersøkelsen er finansiert av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), data er samlet av Norsk Gallup Institutt A/S og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Rights & Disclaimer Fraskrivelse Ingen av de nevnte institusjonene er ansvarlige for analysen eller tolkningen av data som er gjort her. Copyright Copyright (c) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen

6 Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) NSD0832L # Enheter 1031 # Variable(r)

7 Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper Variabelgrupper Datasettet inneholder 1 gruppe(r) Gruppe Variabler # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 1 V1 KJØNN: Mann eller kvinne diskret numeric Intervjuer: Registrer kjønn 2 V2 ALDER kontinuerlig numeric Hva er din alder? 3 V3 ALDER: Aldersgrupper diskret numeric Alder gruppert 4 V4 SIVIL STATUS diskret numeric Din sivilstatus - er du... LES OPP 1 Gift 2 Samboende 3 Ugift 4 Tidligere gift/ skilt/enke/enkemann 5 Ubesvart 5 V5 EGEN UTDANNING: Hva er din høyeste fullførte skolegang? 6 V6 HOVEDBESKJEFTIGELSE: Hvilken betegnelse passer best på din situasjon? 7 V7 LANDSDEL: Bosatt i Landsdel 8 V8 BY ELLER LAND: Bor den spurte i en by eller en landkommune? 9 V9 HUSSTAND: Hvor mange personer er det i husstanden, medregnet deg selv? 10 V10 HUSSTANDENS ÅRSINNTEKT: Husstandens samlede brutto årsinntekt 11 V11 FAMILIEINNTEKT: Familieinntekt, gruppert 12 V12 PERSONLIG INNTEKT: Personlig inntekt, gruppert 13 V13 BRUTTO ÅRSINNTEKT: Egen samlede brutto årsinntekt 14 V14 STORTINGSVALG: Kommer du til å stemme ved stortingsvalget 10. september? 15 V15 PARTI: Hvilket parti tror du at du kommer til å stemme på? diskret numeric Hva er din høyeste fullførte skolegang? 1 Grunnskoleutdanning (7-årig folkeskole, framhalds- eller forsettelsesskole, 9-årig grunnskole) 2 Videregående utdanning (Mer enn grunnskoleutdanning, men ikke universitets-/høgskoleutdanning) 3 Universitets/-høgskoleutdanning 4 Ubesvart diskret numeric V6 spørsmålsdetaljer diskret numeric Oslo og Akershus fylker 2 Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark fylker 3 Aust-Agder, Vest- Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylker 4 Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylker diskret numeric BY ELLER LAND: Bor den spurte i en by eller en landkommune? 1 By 2 Land diskret numeric Hvor mange personer er det i husstanden, medregnet deg selv? kontinuerlig numeric Hvor stor omtrent er denne husstandens samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? I 1000 kr. diskret numeric Familieinntekt, gruppert. I 1000 kr. 1 Under Ubesvart diskret numeric Personlig inntekt, gruppert. I 1000 kr. 1 Under Ubesvart kontinuerlig numeric Hvor stor omtrent er din egen samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? I 1000 kr. diskret numeric V14 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hvilket parti tror du at du kommer til å stemme på? 1 Det norske Arbeiderparti 2 Fremskrittspartiet 3 Høyre 4 Kristelig Folkeparti 5 Rød Valgallianse 6-7 -

8 Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål Senterpartiet 7 Sosialistisk Venstreparti 8 Venstre 9 Andre partier og lister 10 Ubesvart, vet ikke 11 Vil ikke stemme 12 Ikke stemmerett 16 V16 KOMMUNEVALG: Hvilket parti stemte du på ved kommunevalget for to år siden? 17 V17 STORTINGSVALG: Hvilket parti stemte stemte du på ved stortingsvalget for fire år siden? 18 V18 TILLIT: Hvor stor tillit har du til norske politikere? 19 V19 DEMOKRATI: Hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? 20 V20 KONGEHUSET: Ditt forhold til det norske kongehuset 21 V21 BARNE- OG FAMILIEPOLITIKK: (barnehageutbygging, permisjonsordninger etc.) 22 V22 HELSE- OG SOSIAPOLITISKE SPØRSMÅL: (eldreomsorg, sosialhjelp etc.) 23 V23 SKOLE- OG UTDANNINGSPOLITIKK: (studiefinansiering, skolereformer etc.) 24 V24 ØKONOMISK POLITIKK: (skatter, avgifter, rentenivå etc.) 25 V25 INNVANDRINGSPOLITIKK: (regler for oppholdstillatelse, krav om norskopplæring etc.) 26 V26 MILJØ OG NATURVERNPOLITIKK: (kraftutbygging, vern av truede dyrearter etc.) 27 V27 ØKONOMISK VEKST: Økonomisk vekst, industriutbygging og naturverninteresser diskret numeric V16 spørsmålsdetaljer diskret numeric V17 spørsmålsdetaljer diskret numeric Hvor stor tillit har du til norske politikere? 1 Meget stor tillit 2 Ganske stor tillit 3 Ganske liten tillit 4 Meget liten tillit 5 Ubesvart/Vet ikke diskret numeric Alt tatt i betraktning, er du meget fornøyd, ganske fornøyd, ikke særlig fornøyd eller ikke fornøyd i det hele tatt med den måten demokratiet virker på i Norge? 1 Meget fornøyd 2 Ganske fornøyd 3 Ikke særlig fornøyd 4 Ikke fornøyd i det hele tatt 5 Ubesvart/Vet ikke diskret numeric V20 spørsmålsdetaljer diskret numeric V21 spørsmålsdetaljer diskret numeric V22 spørsmålsdetaljer diskret numeric V23 spørsmålsdetaljer diskret numeric Kan du i forbindelse med det kommende stortingsvalget angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti? Her: Økonomisk politikk (skatter, avgifter, rentenivå etc.) 1 Svært viktig 2 Ganske viktig 3 Verken viktig eller uviktig 4 Ganske uviktig 5 Helt uviktig 6 Ubesvart/Vet ikke diskret numeric V25 spørsmålsdetaljer diskret numeric V26 spørsmålsdetaljer diskret numeric V27 spørsmålsdetaljer - 8 -

9 Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling - Variabelgrupper # Navn Merkelapp Type Format Gyldige Ugyldig Spørsmål 28 V28 OFFENTLIGE TJENESTER: Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene 29 V29 MOTTAK AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE: Det er en nasjonal oppgave å motta flyktninger og asylsøkere 30 V30 STEMME: Ved å stemme ved valgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres 31 V31 ØKONOMISK UTVIKLING: Markedskreftene bør i større grad enn nå styre den økonomiske utviklingen diskret numeric V28 spørsmålsdetaljer diskret numeric V29 spørsmålsdetaljer diskret numeric V30 spørsmålsdetaljer diskret numeric V31 spørsmålsdetaljer - 9 -

10 Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling - Variabelbeskrivelse Variabelbeskrivelse Datasettet inneholder 31 variable(r)

11 # V1: KJØNN: Mann eller kvinne [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1031 /-] [Ugyldig=0 /-] Intervjuer: Registrer kjønn 1 Mann % 2 Kvinne % 9 Mangler data 0 # V2: ALDER [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= 15-95] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1031 /-] [Ugyldig=0 /-] [Mean=45.58 /-] [Standardavvik= /-] Hva er din alder? # V3: ALDER: Aldersgrupper [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1031 /-] [Ugyldig=0 /-] Alder gruppert år % år % år % % 9 Ubesvart 0 # V4: SIVIL STATUS [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1026 /-] [Ugyldig=5 /-] Din sivilstatus - er du... LES OPP 1 Gift 2 Samboende 3 Ugift 4 Tidligere gift/skilt/enke/enkemann 5 Ubesvart 1 Gift % 2 Samboende % 3 Ugift % 4 Tidligere gift/skilt/enke/enkemann % 9 Ubesvart 5 # V5: EGEN UTDANNING: Hva er din høyeste fullførte skolegang? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1028 /-] [Ugyldig=3 /-]

12 # V5: EGEN UTDANNING: Hva er din høyeste fullførte skolegang? Hva er din høyeste fullførte skolegang? 1 Grunnskoleutdanning (7-årig folkeskole, framhalds- eller forsettelsesskole, 9-årig grunnskole) 2 Videregående utdanning (Mer enn grunnskoleutdanning, men ikke universitets-/høgskoleutdanning) 3 Universitets/-høgskoleutdanning 4 Ubesvart 1 Grunnskoleutdanning % 2 Videregående utdanning % 3 Universitet/høgskole % 9 Ubesvart 3 # V6: HOVEDBESKJEFTIGELSE: Hvilken betegnelse passer best på din situasjon? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-7] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1026 /-] [Ugyldig=5 /-] Hvilken betegnelse passer best på din situasjon. Er du...? LES OPP 1 Yrksaktiv og ansatt i privat sektor 2 Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor (stat, fylke, kommun 3 Yrkesaktiv i egen virksomhet / selvstendig (inkl gårdbruker/ 4 Pensjonist/trygdet 5 Skoleelev/student 6 Arbeidssøkende/permittert 7 Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet 8 Ubesvart 1 Yrksaktiv og ansatt i privat sektor % 2 Yrkesaktiv og ansatt i offentlig sektor (stat, fylke, kommun % 3 Yrkesaktiv i egen virksomhet / selvstendig (inkl gårdbruker/ % 4 Pensjonist/trygdet % 5 Skoleelev/student % 6 Arbeidssøkende/permittert % 7 Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet % 9 Ubesvart 5 # V7: LANDSDEL: Bosatt i Landsdel [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1031 /-] [Ugyldig=0 /-] 1 Oslo og Akershus fylker 2 Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark fylker 3 Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylker 4 Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylker 1 Oslo/-Akershus % 2 Rest Østland % 3 Sør/-Vestland % 4 Trlag/-N.Norge %

13 # V7: LANDSDEL: Bosatt i Landsdel # V8: BY ELLER LAND: Bor den spurte i en by eller en landkommune? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-2] [Missing=*] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1031 /-] [Ugyldig=0 /-] BY ELLER LAND: Bor den spurte i en by eller en landkommune? 1 By 2 Land 1 By % 2 Land % # V9: HUSSTAND: Hvor mange personer er det i husstanden, medregnet deg selv? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-14] [Missing=*/99] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1030 /-] [Ugyldig=1 /-] Hvor mange personer er det i husstanden, medregnet deg selv? % % % % % % % % % 99 1 # V10: HUSSTANDENS ÅRSINNTEKT: Husstandens samlede brutto årsinntekt [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= ] [Missing=*/9999] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=879 /-] [Ugyldig=152 /-] [Mean= /-] [Standardavvik= /-] Hvor stor omtrent er denne husstandens samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? I 1000 kr. # V11: FAMILIEINNTEKT: Familieinntekt, gruppert [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=879 /-] [Ugyldig=152 /-] Familieinntekt, gruppert. I 1000 kr. 1 Under Ubesvart 1 Under %

14 # V11: FAMILIEINNTEKT: Familieinntekt, gruppert % % % 9 Ubesvart 152 # V12: PERSONLIG INNTEKT: Personlig inntekt, gruppert [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=927 /-] [Ugyldig=104 /-] Personlig inntekt, gruppert. I 1000 kr. 1 Under Ubesvart 1 Under % % % % 9 Ubesvart 104 # V13: BRUTTO ÅRSINNTEKT: Egen samlede brutto årsinntekt [Type= kontinuerlig] [Format=numeric] [Rekkevidde= ] [Missing=*/9999] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=927 /-] [Ugyldig=104 /-] [Mean= /-] [Standardavvik= /-] Hvor stor omtrent er din egen samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? I 1000 kr. # V14: STORTINGSVALG: Kommer du til å stemme ved stortingsvalget 10. september? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=968 /-] [Ugyldig=63 /-] 10. september er det Stortingsvalg. Kommer du helt sikkert til å stemme, kommer du antakelig til å stemme, kommer du ikke til å stemme eller har du allerede forhåndsstemt? 1 Kommer helt sikkert til å stemme 2 Kommer antakelig til å stemme 3 Har forhåndsstemt 4 Kommer ikke til å stemme 5 Ubesvart/Vet ikke 1 Kommer helt sikkert til å stemme % 2 Kommer antakelig til å stemme % 3 Har forhåndsstemt % 4 Kommer ikke til å stemme % 9 Ubesvart/Vet ikke

15 # V15: PARTI: Hvilket parti tror du at du kommer til å stemme på? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-99] [Missing=*/97/98] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1027 /-] [Ugyldig=4 /-] Hvilket parti tror du at du kommer til å stemme på? 1 Det norske Arbeiderparti 2 Fremskrittspartiet 3 Høyre 4 Kristelig Folkeparti 5 Rød Valgallianse 6 Senterpartiet 7 Sosialistisk Venstreparti 8 Venstre 9 Andre partier og lister 10 Ubesvart, vet ikke 11 Vil ikke stemme 12 Ikke stemmerett 1 Det norske Arbeiderparti % 2 Fremskrittspartiet % 3 Høyre % 4 Kristelig Folkeparti % 5 Rød Valgallianse 7 0.7% 6 Senterpartiet % 7 Sosialistisk Venstreparti % 8 Venstre % 9 Andre partier og lister % 99 Ubesvart/vet ikke % 97 Vil ikke stemme 2 98 Ikke stemmerett 2 # V16: KOMMUNEVALG: Hvilket parti stemte du på ved kommunevalget for to år siden? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-99] [Missing=*/97/98] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=910 /-] [Ugyldig=121 /-] Stemte du ved kommunevalget for to år siden, og hvilket parti stemte du i så fall på? 1 Det norske Arbeiderparti 2 Fremskrittspartiet 3 Høyre 4 Kristelig Folkeparti 5 Rød Valgallianse 6 Senterpartiet 7 Sosialistisk Venstreparti 8 Venstre 9 Andre partier og lister 10 Husker ikke, vet ikke, ubesvart 11 Stemte ikke 12 Ikke stemmerett 1 Det norske Arbeiderparti % 2 Fremskrittspartiet % 3 Høyre %

16 # V16: KOMMUNEVALG: Hvilket parti stemte du på ved kommunevalget for to år siden? 4 Kristelig Folkeparti % 5 Rød Valgallianse % 6 Senterpartiet % 7 Sosialistisk Venstreparti % 8 Venstre % 9 Andre partier og lister % 99 Ubesvart/vet ikke % 97 Stemte ikke Ikke stemmerett 15 # V17: STORTINGSVALG: Hvilket parti stemte stemte du på ved stortingsvalget for fire år siden? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-99] [Missing=*/97/98] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=945 /-] [Ugyldig=86 /-] Stemte du ved stortingsvalget for fire år siden, og kan du i så fall huske hvilket parti du stemte på? 1 Det norske Arbeiderparti 2 Fremskrittspartiet 3 Høyre 4 Kristelig Folkeparti 5 Rød Valgallianse 6 Senterpartiet 7 Sosialistisk Venstreparti 8 Venstre 9 Andre partier og lister 10 Husker ikke, vet ikke, ubesvart 11 Stemte ikke 12 Ikke stemmerett 1 Det norske Arbeiderparti % 2 Fremskrittspartiet % 3 Høyre % 4 Kristelig Folkeparti % 5 Rød Valgallianse % 6 Senterpartiet % 7 Sosialistisk Venstreparti % 8 Venstre % 9 Andre partier og lister 4 0.4% 99 Ubesvart/vet ikke % 97 Stemte ikke Ikke stemmerett 18 # V18: TILLIT: Hvor stor tillit har du til norske politikere? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1009 /-] [Ugyldig=22 /-] Hvor stor tillit har du til norske politikere?

17 # V18: TILLIT: Hvor stor tillit har du til norske politikere? 1 Meget stor tillit 2 Ganske stor tillit 3 Ganske liten tillit 4 Meget liten tillit 5 Ubesvart/Vet ikke 1 Meget stor tillit % 2 Ganske stor tillit % 3 Ganske liten tillit % 4 Meget liten tillit % 9 Ubesvart/Vet ikke 22 # V19: DEMOKRATI: Hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-4] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1016 /-] [Ugyldig=15 /-] Alt tatt i betraktning, er du meget fornøyd, ganske fornøyd, ikke særlig fornøyd eller ikke fornøyd i det hele tatt med den måten demokratiet virker på i Norge? 1 Meget fornøyd 2 Ganske fornøyd 3 Ikke særlig fornøyd 4 Ikke fornøyd i det hele tatt 5 Ubesvart/Vet ikke 1 Meget fornøyd % 2 Ganske fornøyd % 3 Ikke særlig fornøyd % 4 Ikke fornøyd i det hele tatt % 9 Ubesvart/Vet ikke 15 # V20: KONGEHUSET: Ditt forhold til det norske kongehuset [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-3] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1025 /-] [Ugyldig=6 /-] Jeg skal nå lese opp tre ulike standpunkter om det norske kongehuset. Hvilket beskriver best ditt forhold til det norskekongehuset? 1 Jeg er glad for at Norge har et kongehus. Det betyr mye for meg personlig. 2 Jeg synes det er i orden at Norge har et kongehus, men personlig er jeg ikke så opptatt av det. 3 Personlig ville jeg foretrekke at kongedømme i Norge ble avviklet. 4 Ubesvart/Vet ikke 1 Jeg er glad for at Norge har et kongehus. Det betyr mye for % 2 Jeg synes det er i orden at Norge har et kongehus, men perso % 3 Personlig ville jeg foretrekke at kongedømme i Norge ble avv % 9 Ubesvart/Vet ikke 6 # V21: BARNE- OG FAMILIEPOLITIKK: (barnehageutbygging, permisjonsordninger etc.) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9]

18 # V21: BARNE- OG FAMILIEPOLITIKK: (barnehageutbygging, permisjonsordninger etc.) Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1004 /-] [Ugyldig=27 /-] Kan du i forbindelse med det kommende stortingsvalget angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti? Her: Barne- og familiepolitikk (barnehageutbygging, permisjonsordninger etc.) 1 Svært viktig 2 Ganske viktig 3 Verken viktig eller uviktig 4 Ganske uviktig 5 Helt uviktig 6 Ubesvart/Vet ikke 1 Svært viktig % 2 Ganske viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Ganske uviktig % 5 Helt uviktig % 9 Ubesvart/Vet ikke 27 # V22: HELSE- OG SOSIAPOLITISKE SPØRSMÅL: (eldreomsorg, sosialhjelp etc.) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1010 /-] [Ugyldig=21 /-] Kan du i forbindelse med det kommende stortingsvalget angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti? Her: Helse- og sosiapolitiske spørsmål (eldreomsorg, sosialhjelp etc.) 1 Svært viktig 2 Ganske viktig 3 Verken viktig eller uviktig 4 Ganske uviktig 5 Helt uviktig 6 Ubesvart/Vet ikke 1 Svært viktig % 2 Ganske viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Ganske uviktig % 5 Helt uviktig 9 0.9% 9 Ubesvart/Vet ikke 21 # V23: SKOLE- OG UTDANNINGSPOLITIKK: (studiefinansiering, skolereformer etc.) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1009 /-] [Ugyldig=22 /-] Kan du i forbindelse med det kommende stortingsvalget angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti? Her: Skole- og utdanningspolitikk (studiefinansiering, skolereformer etc.) 1 Svært viktig

19 # V23: SKOLE- OG UTDANNINGSPOLITIKK: (studiefinansiering, skolereformer etc.) 2 Ganske viktig 3 Verken viktig eller uviktig 4 Ganske uviktig 5 Helt uviktig 6 Ubesvart/Vet ikke 1 Svært viktig % 2 Ganske viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Ganske uviktig % 5 Helt uviktig 8 0.8% 9 Ubesvart/Vet ikke 22 # V24: ØKONOMISK POLITIKK: (skatter, avgifter, rentenivå etc.) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=996 /-] [Ugyldig=35 /-] Kan du i forbindelse med det kommende stortingsvalget angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti? Her: Økonomisk politikk (skatter, avgifter, rentenivå etc.) 1 Svært viktig 2 Ganske viktig 3 Verken viktig eller uviktig 4 Ganske uviktig 5 Helt uviktig 6 Ubesvart/Vet ikke 1 Svært viktig % 2 Ganske viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Ganske uviktig % 5 Helt uviktig % 9 Ubesvart/Vet ikke 35 # V25: INNVANDRINGSPOLITIKK: (regler for oppholdstillatelse, krav om norskopplæring etc.) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=998 /-] [Ugyldig=33 /-] Kan du i forbindelse med det kommende stortingsvalget angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti? Her: Innvandringspolitikk (regler for oppholdstillatelse, krav om norskopplæring etc.) 1 Svært viktig 2 Ganske viktig 3 Verken viktig eller uviktig 4 Ganske uviktig 5 Helt uviktig 6 Ubesvart/Vet ikke

20 # V25: INNVANDRINGSPOLITIKK: (regler for oppholdstillatelse, krav om norskopplæring etc.) 1 Svært viktig % 2 Ganske viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Ganske uviktig % 5 Helt uviktig % 9 Ubesvart/Vet ikke 33 # V26: MILJØ OG NATURVERNPOLITIKK: (kraftutbygging, vern av truede dyrearter etc.) [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1005 /-] [Ugyldig=26 /-] Kan du i forbindelse med det kommende stortingsvalget angi hvor viktig de følgende saksområdene er for ditt valg av parti? Her: Miljøog naturvernpolitikk (kraftutbygging, vern av truede dyrearter etc.) 1 Svært viktig 2 Ganske viktig 3 Verken viktig eller uviktig 4 Ganske uviktig 5 Helt uviktig 6 Ubesvart/Vet ikke 1 Svært viktig % 2 Ganske viktig % 3 Verken viktig eller uviktig % 4 Ganske uviktig % 5 Helt uviktig % 9 Ubesvart/Vet ikke 26 # V27: ØKONOMISK VEKST: Økonomisk vekst, industriutbygging og naturverninteresser [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1005 /-] [Ugyldig=26 /-] Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? - For å trygge økonomisk vekst, trenger vi fortsatt industriutbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 6 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og %

21 # V27: ØKONOMISK VEKST: Økonomisk vekst, industriutbygging og naturverninteresser 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare 26 # V28: OFFENTLIGE TJENESTER: Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1001 /-] [Ugyldig=30 /-] Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? - Det er viktigere å bygge ut offentlige tjenester enn å sette ned skattene 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 6 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare 30 # V29: MOTTAK AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE: Det er en nasjonal oppgave å motta flyktninger og asylsøkere [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1012 /-] [Ugyldig=19 /-] Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? - Det er en nasjonal oppgave å motta flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som vi har gjort de siste årene 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 6 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare

22 # V29: MOTTAK AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE: Det er en nasjonal oppgave å motta flyktninger og asylsøkere # V30: STEMME: Ved å stemme ved valgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=1018 /-] [Ugyldig=13 /-] Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? - Ved å stemme ved valgene, kan en virkelig være med på å bestemme hvordan landet skal styres 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 6 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare 13 # V31: ØKONOMISK UTVIKLING: Markedskreftene bør i større grad enn nå styre den økonomiske utviklingen [Type= diskret] [Format=numeric] [Rekkevidde= 1-5] [Missing=*/9] Statistikk [NW/ W] [Gyldige=953 /-] [Ugyldig=78 /-] Vi kommer nå til en del meninger som folk gjerne gir uttrykk for. Vil du for hvert utsagn si om du er helt enig, nokså enig, både og, nokså uenig eller helt uenig? - Markedskreftene, dvs. tilbud og etterspørsel, bør i større grad enn nå styre den økonomiske utviklingen 1 Helt enig 2 Nokså enig 3 Både og 4 Nokså uenig 5 Helt uenig 6 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare 1 Helt enig % 2 Nokså enig % 3 Både og % 4 Nokså uenig % 5 Helt uenig % 9 Ubesvart/Vet ikke/vil ikke svare

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nord-Trøndelag Study Documentation Desember 26, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Desember

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Aust-Agder Study Documentation Februar 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Akershus

Valgundersøkelsen 2007, Akershus Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Akershus Study Documentation Oktober 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Oktober 19, 2007

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark

Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Hedmark Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2001, Nord-Trøndelag Study Documentation Februar 12, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008

Detaljer

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1997, landsomfattende meningsmåling Study Documentation September

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Troms

Valgundersøkelsen 1989, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Troms Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 25, 2008 Identifisering

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland

Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Hordaland Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1995, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juli

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever

Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, spørreskjemaundersøkelse blant elever Study Documentation

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Norway Statistisk sentralbyrå, Oslo Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Valgundersøkelsen 2003, Oslo

Valgundersøkelsen 2003, Oslo Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2003, Oslo Study Documentation Januar 5, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

School Election 1995, National Study

School Election 1995, National Study Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD School Election 1995, National Study Study Documentation July 8, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark

Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Finnmark Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark

Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hedmark Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Telemark

Valgundersøkelsen 2005, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Telemark Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Østfold

Valgundersøkelsen 2005, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Østfold Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold

Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1993, Vestfold Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 5, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal

Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Møre og Romsdal Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud

Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Buskerud Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland

Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Rogaland Study Documentation Januar 25, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Troms

Valgundersøkelsen 2005, Troms Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Troms Study Documentation September 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato September 9, 2008 Identifisering

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Telemark

Valgundersøkelsen 1997, Telemark Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Telemark Study Documentation Februar 6, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1997, Nord-Trøndelag Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland

Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2005, Hordaland Study Documentation Februar 13, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 9, 2008 Identifisering

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Akershus

Valgundersøkelsen 2011, Akershus Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Akershus Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland

Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Rogaland Study Documentation Mars 20, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Østfold

Valgundersøkelsen 1991, Østfold Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 28, 2008 Identifisering SVU1991Ostfold Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Troms

Valgundersøkelsen 2011, Troms Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Troms Study Documentation Oktober 31, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland

Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Rogaland Study Documentation Januar 30, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Valgundersøkelsen 2011, Østfold

Valgundersøkelsen 2011, Østfold Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2011, Østfold Study Documentation Februar 1, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold

Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Vestfold Study Documentation Februar 2, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke07 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland

Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Valgundersøkelsen 1991, Hordaland Study Documentation Februar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 28, 2008 Identifisering SVU1991Hordaland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Østfold

Valgundersøkelsen 2013, Østfold Norge Valgundersøkelsen 2013, Østfold Study Documentation Juli 8, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke01 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland

Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Norge Valgundersøkelsen 2013, Hordaland Study Documentation Juli 7, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke12 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder

Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Norge Valgundersøkelsen 2013, Aust-Agder Study Documentation Mars 17, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mars 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke09 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2009, Vest-Agder Study Documentation Juli 5, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 2, 2009 Identifisering

Detaljer

Valgundersøkelsen 2013, Telemark

Valgundersøkelsen 2013, Telemark Norge Valgundersøkelsen 2013, Telemark Study Documentation Januar 24, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 10, 2013 Identifisering SVU2013Fylke08 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang...

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Nordland

Valgundersøkelsen 1994, Nordland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Nordland Study Documentation Februar 4, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold

Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1999, Vestfold Study Documentation Juli 3, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 8, 2008 Identifisering

Detaljer