VIGOskole videregå ende skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIGOskole videregå ende skole"

Transkript

1 VIGOskole videregå ende skole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder en har tilgang til. Som bruker knyttet til en videregående skole har du rettigheter til Avgangselever og Inntatte elever. Admin-bruker på skolen har også tilgang til Brukerhåndtering. Øverst til høyre i skjermbildet vises de brukertyper/skoler en er tildelt. Om en er tildelt flere brukertyper/skoler, kan en veksle mellom disse fra nedtrekks-menyen. Dette ekspemplet har rettighet til 2 skoler, hvorav administrator på den ene. Om en ønsker å lukke menyen på venstre side benyttes pilen i skjermbildet: 1

2 Avgangselever Søknadsstatus Viser hvordan elever ved egen skole har søkt. Skolenr her er altså den skolen eleven er registrert med som avgiverskole (den videregående skolen). Savner en elever eller vises det for mange/ukjente elever ligger altså årsaken i den avgiverinformasjonen som er registrert på eleven. En elev kan bare være registrert med en avgiverskole. Ta da kontakt med inntakskontoret. Tabellen viser avgiverskole (egen skole), klasse (gruppekode), fødselsdato, elevnavn, antall ønsker, antall programområder, rettstype (søker-retten), søkertype (ordinær søker, fortrinnssøker, individuell søknadsbehandling eller minoritetssøker), om vedkommende har søkt annet fylke og om det er lagt inn forhåndssvar. Ved å klikke på lenken under søkerens navn får en tilgang til siste søknadskvittering (pdf) som finnes på vedkommende i eget fylke. Ved å klikke på lenken under J i kolonnen for «Søknad annet fylke» vises oversikt over hvilke andre fylker det finnes søknadskvittering for. Klikk på aktuelt fylke for å vise denne: Regneark-symbolet eksporterer oversikten til excel. Søkertype blank tilsvarer ordinær søker. 2

3 Søkerstatistikk Viser statistikk over hvordan elever ved egen skole har søkt. Skolenr her er altså den skolen eleven er registrert med som avgiverskole (den videregående skolen). Modulen har to seksjoner. En som viser statistikk som inneholder alle elevens ønsker, og en som tar utgangspunkt bare i elevenes 1. ønske. Åpne statistikken ved å klikke på ned-pilen ute til høyre- Filtrering av data gjøres ved å legge inn verdi i boksene under kolonneoverskriften. Det kan filtreres Tallene i kolonnene «m/u» viser antall ønsker/søkere hvor søkeren har ungdomsrett. Tabellen leses slik at det finnes totalt 91 ønsker (blant alle egne elevenes ønsker) som har søkt til Jåttå vgs på programområde PBPBY Av disse er 31 ønsker registrert av menn og 60 ønsker av kvinner. Hvis man bare ser på søkere med ungdomsrett er det 89 ønsker totalt, fordelt på 31 av menn og 58 av kvinner. Hvis vi ser på fordelingen når en bare tar med 1. ønske (primærønsker) vil det kunne se slik ut: Inntaksstatus Viser hvor elever ved egen skole er tatt inn/fått tilbud*. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er registrert med som avgiverskole (den videregående skolen). I tillegg må eleven være registrert som søker i fylket. Det betyr at elever ved egen skole som er hjemmehørende i annet fylke og fått tilbud faller ut. Tabellen gir oversikt over hvor søkerene har fått tilbud/plass i eget fylke. Den viser avgiverskole (egen skole), avgiverklasse (gruppekode), fødselsdato, elevnavn, skolenavn (den skolen en er tatt inn ved), programområdekode og navn (det programområde en er tatt inn på), ønskenr, hvilket svar søkeren har lagt inn og vedtakskode fra søknadsbehandlingen (se kodeverk under behandlingskategorier). Filtrering av data gjøres ved å legge inn verdi i boksene under kolonneoverskriften. Det kan filtreres 3

4 *Ønske med statusnr 11:27 Søkere uten tilbud Viser hvordan elever ved egen skole har søkt. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er registrert med som avgiverskole (den videregående skolen). I tillegg må eleven være registrert som søker i fylket. Det betyr at elever ved egen skole som er hjemmehørende i annet fylke kan falle ut. Dette er søkere som ikke er blitt tatt inn på noe tilbud. Søkeren må ha minst ett ønske (ikke nødvendigvis i eget fylke) og samtidig ikke ha et tilbud om plass* eller hatt et tilbud det er takket nei til**. Gunnen til at de er uten tilbud kan være flere. F.eks står de til formidlig, trukket søknaden sin eller kan være ukvalifiserte på alle sine ønsker. Tabellen viser avgiverskole (egen skole), avgiverklasse (gruppekode), fødselsdato, elevnavn, antall ønsker, antall programområder, rettstype (søker-retten), søkertype (ordinær søker, fortrinnssøker, individuell søknadsbehandling eller minoritetssøker) og om vedkommende har søkt annet fylke. Ved å klikke på lenken under søkerens navn får en tilgang til siste søknadskvittering (pdf) som finnes på vedkommende i eget fylke. For søknadskvitteringer i andre fylker henvises det til Søknadsstatus (se over). Filtrering av data gjøres ved å legge inn verdi i boksene under kolonneoverskriften. Det kan filtreres *Har ingen ønsker med statusnr 11:27 **Har ingen ønsker med stautsnr 51, 57, 66, 72, 73, 74, 76 Søkere uten plass Viser hvordan elever ved egen skole har søkt. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er registrert med som avgiverskole (den videregående skolen). I tillegg må eleven være registrert som søker i fylket. Det betyr at elever ved egen skole som er hjemmehørende i annet fylke kan falle ut. Dette er søkere som ikke har noen plass. Søkeren må ha minst ett ønske (ikke nødvendigvis i eget fylke), må ikke ha et tilbud om plass* og samtidig ha takket nei til et tilbud**. Tabellen viser avgiverskole (egen skole), avgiverklasse (gruppekode), fødselsdato, elevnavn, antall ønsker, antall programområder, rettstype, søkertype (ordinær søker, fortrinnssøker, individuell søknadsbehandling eller minoritetssøker) og om vedkommende har søkt annet fylke. 4

5 Ved å klikke på lenken under søkerens navn får en tilgang til siste søknadskvittering (pdf) som finnes på vedkommende i eget fylke. Det er ikke mulig å få tilgang til kvitteringer fra andre fylker om vedkommende har søkt i annet fylke. Filtrering av data gjøres ved å legge inn verdi i boksene under kolonneoverskriften. Det kan filtreres *Har ingen ønsker med statusnr 12:27 **Har minst ett ønske med stautsnr 51, 57, 66, 72, 73, 74, 76 Alle ønsker Viser en totalt oversikt over alle ønsker som er registrert av elever ved egen skole. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er registrert med som avgiverskole (den videregående skolen). Tabellen viser avgiverskole (egen skole), avgiverklasse (gruppekode), elevnavn, søkt skolenavn, søkt programområdnavn og ønskenr. Skal en f.eks se alle ønsker til en bestemt elev filtreres det på elevnavn. Ønskes det en oversikt over alle elever som har søkte en bestemt skole/programomoråde på sitt primærønske filtreres det på ønskenr=1 og ønsket skolenavn/programområdenavn. Tilbudsstruktur Viser en oversikt over alle tilbud som fylket har lagt ut. Det er bare ordinære, søkbare tilbud*. Tabellen viser skolenrummer og-navn, programområde og navn. *webfilter 3 og inntaksnr 1 5

6 Inntatte elver Inntaksliste Viser hvilke elever som har fått tilbud/tatt* inn til egen skole. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er tatt inn ved (den videregående skolen). Elevene må være inntatt i eget fylke. Tabellen viser inntatt skole (egen skole), referansenummer, fødselsnummer, elevnavn, søkertype (ordinær søker, fortrinnssøker, individuell søknadsbehandling eller minoritetssøker), inntatt programområdenavn, inntatt programområdekode, ønskenr, morsmål, vedtakskategori, vedtakskode, søknadskategori, fremmedspråk/språklig fordypning fra grunnskolen, ønsket fremmedspråk på Vg1, ønsket matematikk på Vg1, rettstype (søker-rett), rett til påbygging, total poengsum, navn på avgivende skole, avgivende programområde, fullførtkode på kompetansebevis (avgivednde programområde/kompetansebevis), om søkeren er tatt inn som deltidselev, lenke til avgivende kompetansebevis (inntaksgrunnlag)** og tilbudsdato. Lenken til kompetansebevet vil vise fag, karakterer fra H1, H2, Standpunkt og Eksamen, samt FAMkode. Det kreves egen rettighet for å vise kompetansebevis. Ved eksport til excel vil også data fra «Inntaksliste m/personinfo» følge med. *Ønske med statusnr 11:27 **Krever at ønsket er poengberegnet. 6

7 Inntaksliste m/personinfo Viser hvilke elever som har fått tilbud/tatt* inn til egen skole. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er tatt inn ved (den videregående skolen). Tabellen viser inntatt skole (egen skole), inntatt programområdekode, inntatt programområdenavn, elevnavn, gate, postnr, poststed, kommune, telefon, mobil, epost, ønsket målform og internkoder (1-10). Det er en lenke under elevnavn som vil gi oversikt over all historikk** eleven har fra tidligere. Den vil vise skoleår, skolen og programområde. Alle fag og karakterer for alle skoleår. Det kreves egen rettighet for å vise kompetansebevis. *Ønske med statusnr 11:27 **Ingen elevkurs er unntatt Venteliste Viser hvilke elever som står på venteliste* til egen skole. Skolenr her er altså den skolen vedkommende står på venteliste ved (den videregående skolen). Tabellen viser skolen en står på venteliste til (egen skole), referansenummer, fødselsnummer, elevnavn, telefon, mobil, veneteliste programområdenavn, venteliste programområdekode, ønskenr, veneteplass (nummer), morsmål, ønsket fremmedspråk på Vg1, ønsket matematikk på Vg1, rettstype (søker-rett), total poengsum, fullførtkode på kompetansebevis (avgivende programområde/kompetansebevis), vedtakskategori, vedtakskode og søknadskategori og lenke til avgivende kompetansebevis (inntaksgrunnlaget). Det kreves egen rettighet for å vise kompetansebevis. Ved eksport til excel vil også data fra «Venteliste m/inntaksinfo» følge med. *statusnr 30-36,

8 Venteliste m/inntaksinfo Viser hvilke elever som står på venteliste* til egen skole og hvor de eventuelt har fått et tilbud. Skolenr her er altså den skolen vedkommende står på venteliste ved (den videregående skolen). Tabellen viser skolen en står på venteliste til (egen skole), fødselsdato, elevnavn, telefon, mobil, ønsket målform, kommune, veneteliste programområdekode, venteliste programområdenavn, ønskenr, veneteplass (nummer), tilbudt skolenavn, tilbudt programområdekode og tilbudt programområdenavn. Vises det ikke noe under «Tilbud skole» har eleven altså ikke noe annet tilbud. *statusnr 30-36, Søkerstatistikk Viser statistikk over antallet elever som har søkt til egen skole. Skolenr her er altså den skolen vedkommende har søkt til (egen skole). Oversikten viser bare søkere registrert i eget fylke. Modulen har 5 seksjoner. En som viser statistikk som inneholder alle søkernes ønsker, en som tar utgangspunkt bare i søkernes 1. ønske, en som har med alle ønsker gruppert på ønskenummer, en som viser fordeling på ønsket fremmedspråk og en som viser fordeling på ønsket matematikk. Filtrering av data gjøres ved å legge inn verdi i boksene under kolonneoverskriften. Det kan filtreres på flere kolonner. Som jokertegn benyttes *. Tallene i kolonnene «m/u» viser antall ønsker/søkere hvor søkeren har ungdomsrett. 8

9 Tabellen leses slik at det finnes totalt 280 ønsker (blant alle elevenes ønsker) som har søkt til på programområde STUSP Av disse er 117 ønsker registrert av menn og 163 ønsker av kvinner. Hvis man bare ser på søkere med ungdomsrett er det 255 ønsker totalt, fordelt på 108 av menn og 147 av kvinner. Hvis vi bare ser på fordelingen når en bare tar med 1. ønske (primærønsker) vil det kunne se slik ut: Hvis en ser på gruppering på ønskenummer vil visningen kunne se slik ut: Her viser fordelingen på BABAT1---- at det ertotalt 37 primærønsker. Det vil en finne igjen under visningen presentert over. Så er det 25 ønsker som 2. ønske, 23 ønsker som 3. ønske osv. Elever med stryk Viser hvilke elever som er tatt inn til egen skole og har stryk på sitt kompetansebevis som danner grunnlaget for inntaket til dette tilbudet. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er tatt inn ved (egen skole). Tabellen viser skolen en er tatt inn ced (egen skole), fødselsdato, elevnavn, inntatt programområdekode, inntatt programområdenavn, inntaksgrunnlagets kompetansebevis med skoleår, skolenavn fagnavn fagkode (NVB-kode), FAM-kode og karakter. 9

10 Elever med omvalg Viser hvilke elever som er tatt inn til egen skole og har tatt samme nivå, annet programområde tidligere. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er tatt inn ved (egen skole). Tabellen viser skolen en er tatt inn ved (egen skole), fødselsdato, elevnavn, inntatt programområdekode, tidligere utdanning med skoleår, skolenavn programområdenavn og fullførtkode. Tidligere utdanning som er avbrutt er ikke med i grunnlaget. Elever med samme programområde Viser hvilke elever som er tatt inn til egen skole og har tatt samme programområde tidligere. Skolenr her er altså den skolen vedkommende er tatt inn ved (egen skole). Tabellen viser skolen en er tatt inn ved (egen skole), fødselsdato, elevnavn, inntatt programområdekode, tidligere utdanning med skoleår, skolenavn programområdenavn og fullførtkode. Tidligere utdanning som er avbrutt er ikke med i grunnlaget. Søkerliste Viser hvilke elever som har søkt til egen skole på aktuelt programområde. Inntakskontoret bestemmer hvilke tilbud og når det skal åpnes for søkerliste. Det er altså bare de tilbud hvor inntakskontoret har åpnet for innsyn som vil vises her. 10

11 Tabellen viser søkt skole (egen skole), fødselsdato, elevnavn, søkertype (ordinær søker, fortrinnssøker, individuell søknadsbehandling eller minoritetssøker), søkt programområdenavn, søkt programområdekode, ønskenr, vedtakskategori, vedtakskode, søknadskategori, fremmedspråk/språklig fordypning fra grunnskolen, ønsket fremmedspråk på Vg1, rettstype (søkerrett), total poengsum, navn på avgivende skole, avgivende programområde, fullførtkode på kompetansebevis (avgivednde programområde/kompetansebevis), om søkeren er tatt inn som deltidselev, lenke til avgivende kompetansebevis (inntaksgrunnlaget)** og karakterpoeng. Lenken til kompetansebevet vil vise fag, karakterer fra H1, H2, Standpunkt og Eksamen, samt FAMkode. Det kreves egen rettighet for å vise kompetansebevis. **Krever at ønsket er poengberegnet Søkerliste m/personinfo Viser hvilke elever som har søkt til egen skole på aktuelt programområde. Inntakskontoret bestemmer hvilke tilbud og når det skal åpnes for søkerliste. Det er altså bare de tilbud hvor inntakskontoret har åpnet for innsyn som vil vises her. Tabellen viser søkt skole (egen skole), søkt programområdekode, søkt programområdenavn, elevnavn, gate, postnr, poststed, kommune, telefon, mobil, epost, opptaksprøve og internkoder. Det er en lenke under elevnavn som vil gi oversikt over all historikk** eleven har fra tidligere. Den vil vise skoleår, skolen og programområde. Alle fag og karakterer for alle skoleår. Det kreves egen rettighet for å vise kompetansebevis. **Ingen elevkurs er unntatt 11

12 Brukerhåndtering Det er bare bruker av typen ADMIN som kan se poster i denne tabellen. Den med admin-rettighet tildelt av fylket kan endre, slette eller legge til nye ordinære brukere på egen skole. Dette avsnittet er derfor bare beregnet på brukere med admin-rettighet på skolen. Opprette bruker Under oversikten over alle brukere finnes en knapperad for redigering av poster. Klikk på pluss-tegnet for å opprette ny post. Klikk på blyanten for å redigere en post og søppelbøtta for å slette en post. Aktuell post må være markert først. Regneark-symbolet eksporterer oversikten til excel. Fnr Navn Epost Mobiltlf Brukertype Fylke Kommune OT Skole Legg inn reelt fødselsnummer på bruker. Det sjekkes mot dette fødselsnummeret ved innlogging. Validering av fødselsummer. Navn på bruker. Benytt det formatet som fylket har angitt. Epostadresse til brukeren. Mobiltelefon til brukeren. Her er standard verdi «Skolebruker» og dette kan ikke endres. Ikke mulig å velge. Angir samme fylke som egen bruker. Kan ikke angis når brukertype = skolebruker Kan ikke angis når brukertype = skolebruker NB! Denne må legges inn. Her er standard verdi den skolen en selv tilhører. Slik vil oversikten over brukere på en bestemt skole kunne se ut: 12

13 Merk at meldingsrett bare ligger til fylkesbruker. Mer at rettigheter til karakterer (kompetansebevis) bare kan settes av en fylkesbruker. I oktober hvert år vil alle vanlige brukere bli satt inaktive, gjelder ikke Admin-brukere. Bruker må aktiviseres ved å sette på hake for «Aktiv». Bruk pil-tast for å gå til neste bruker. 13

VIGOskole videregå ende skole

VIGOskole videregå ende skole VIGOskole videregå ende skole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

VIGOskole videregå ende skole

VIGOskole videregå ende skole VIGOskole videregå ende skole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

VIGOskole - Oppfølgingstjenesten

VIGOskole - Oppfølgingstjenesten VIGOskole - Oppfølgingstjenesten Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med Idporten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder en

Detaljer

VIGOskole - grunnskole

VIGOskole - grunnskole VIGOskole - grunnskole Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=login De rettighetene en er tildelt er avgjørende for hvilke skjermbilder

Detaljer

Rådgiversamling /12-17

Rådgiversamling /12-17 Rådgiversamling 2017 8/12-17 1 http://www.vigoportalen.no/vigop/start.action 2 Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort Alle søkere

Detaljer

Brukerveiledninger her:

Brukerveiledninger her: Brukerveiledninger her: http://vigoiks.no/systeminformasjon/informasjon-vigoopplaering/brukerdokumentasjon Første gangs innlogging Når du er registrert som ny bruker, må passord alltid benyttes - så

Detaljer

Inntakskonferanse. Avdeling for videregående opplæring..

Inntakskonferanse. Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse Avdeling for videregående opplæring.. Statistikk http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter for videregående

Detaljer

6A015 opprette og overføre

6A015 opprette og overføre 6A015 opprette og overføre Opprette OT-linjer i Vigo IST 07.11.2014 Side 1 av 26 Utvalg: Utvalg Beskrivelse Kommentar Type kjøring Gjør utvalg på type operasjon. Kan både opprette og laste ut i samme kjøring.

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

Innhenting må også i år foretas i TP. Barman Hanssen har enda ikke klar modulen for elevinntak i Iskole.

Innhenting må også i år foretas i TP. Barman Hanssen har enda ikke klar modulen for elevinntak i Iskole. Vår dato: 06.08.2014 Vår referanse: 14/35768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Elevinntaket for skoleåret 2014/2015 Rundskriv SE16 2014 Vedlagt oversendes

Detaljer

VIGO Oppfølgingstjeneste

VIGO Oppfølgingstjeneste VIGO Oppfølgingstjeneste Brukerdokumentasjon Versjon 1.5.5-20190829 29.08.2019 page 1 av 26 VIGO OT Det kreves innlogging med ID-porten, dvs MinID eller bankid. Adressen er: ot.vigo.no De rettighetene

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Trøndelag fylkeskommune. Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2018-2019 Trøndelag fylkeskommune Avdeling for utdanning (UTD) Elevtjenester og inntak SØKEREN MÅ: Søke Svare Møte RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Opplæringslova 3-1,

Detaljer

5A018 Utvid kvoter for rett

5A018 Utvid kvoter for rett 5A018 Utvid kvoter for rett Rapporten må kjøres for å få oppdatert kvoten for rett. Merk at dersom det elevkurset som utløser omvalget er fra skoleår 20092010 eller senere utvides kun kvote for retten,

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Privatskolesamling 19. mars Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 19. mars Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 19. mars 2013 Trude Riple Vigo IKS Registreringshåndboken Et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, SSB og Vigo. Håndboken oppdateres en gang pr år. Klar medio april. Registreringshåndboken

Detaljer

1 gangs inntak skoleåret 2013/2014

1 gangs inntak skoleåret 2013/2014 Vår dato: 12.07.2013 Vår referanse: 13/26678 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Rundskriv SE16 2013 1 gangs inntak skoleåret 2013/2014 Vedlagt oversendes inntakslister

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2012 Brukerveiledning VIGObedrift 23.03.2012 1 av 34 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2019/2020 Rådgiversamling 5. desember 2018 Rådgiversamling 2018 Informasjon om Viken fylkeskommune Inntaksenheten Tidsplan innsøking 2019 Følgeskjemaer og edialog

Detaljer

VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor 1 Innhold Logg inn... 3 Menyoversikt... 6 Personalia... 7 Bedriftsinfo... 8 Logg... 9 Ansatte... 11 Medlemsbedrifter (tilgjengelig kun for Opplæringskontor)...

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For fylkesbrukere

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For fylkesbrukere Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For fylkesbrukere Brukerveiledning VIGO Bedrift FylkesAdministrator 16.09.2016 Side 1 Innhold Innlogging... 3 Hjem... 5 Logg... 6 Fylkets rettigheter... 7 Bedrifter... 8 Ansatte...

Detaljer

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014

Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Rutinehåndbok for barnehageopptak med IST Hypernet November 2014 Innhold TIDSPLAN FOR HOVEDOPPTAKET 2015... 2 KONTAKTPERSONER VED SPØRSMÅL:... 2 FORELDRE SOM HAR SPØRSMÅL OM BARNEHAGEOPPTAK SKAL HENVENDE

Detaljer

Visma Flyt Barnehage. Foresattportal

Visma Flyt Barnehage. Foresattportal Visma Flyt Barnehage Foresattportal Innhold Om Foresattportalen 3 Innlogging 3 Foresatte uten muligheter for innlogging 4 Endre språk 5 Kontaktopplysninger til kommunen/ansvarlig for barnehageprogrammet

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE AGENDA Søknadsfrist (forskrift 6-8) Hvem har rett? Å søke Vedlegg/dokumentasjon (forskrift 6-13) Søkere med studiekompetanse fra utlandet Tilbud i Trondheim utafor Trondheim

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2017/2018 lllustrasjon: Mia Fjeld Eriksen. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever Bjørnholt skole.

Detaljer

Rådgiversamling Vrådal 2017

Rådgiversamling Vrådal 2017 Rådgiversamling Vrådal 2017 Ben Skoletilbudet 2018-2019 mm. Rådgiversamling 9. november Ben Leirvåg Skoletilbudet 2018-2019 Generelt 160 færre 10. klassinger. Forventet elevtallet 1.10.18 5800 som er en

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Vår dato: 07.08.2013 Vår referanse: 13/28314 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Rundskriv SE 17 2013. Vedlagt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. desember 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 20. februar 2018 12.12.2017 nr. 2123 Forskrift

Detaljer

Eksportfil for opplasting i Vigoportal

Eksportfil for opplasting i Vigoportal Eksportfil for opplasting i Vigoportal Oppdatert 13.10.2014 Innhold 1. Kontrollere grunndata... 3 1.1 Enhet... 3 1.2 Utdanninger... 3 1.3 Basisgrupper... 4 1.4 Elever... 4 1.5 Fag som avsluttes på tidligere

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 13/19 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 04.07.2019 78166/2019/062 - Hovedinntaket 2019/2020 Hovedinntaket til vidaregåande opplæring er no

Detaljer

IST Kommunikasjon Brukermanual

IST Kommunikasjon Brukermanual IST Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Grunnleggende informasjon... 8 Mottakere... 8 Bekreft og Send...

Detaljer

Rådgiversamling for grunnskolen

Rådgiversamling for grunnskolen Rådgiversamling for grunnskolen 10.1.2019 Program for dagen o Viken fylkeskommune 01.01.2020 o Kombinasjonsklasser o Yrkesfaglig opphenting o Foreløpig tilbudsstruktur skoleåret 2019/2020 o Eksamen Vi

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Innlogging. Skriv inn lenken i nettleseren. Kunde: Trøndelag fylkeskommune.

Innlogging. Skriv inn lenken i nettleseren. Kunde: Trøndelag fylkeskommune. Elev (VGS) Tekstguide om innlogging, startbilde, menypunkter, kalender, fag og karakterer, personinfo og valgmodulen Opprettet: 29. november 2018 14:05 Endret: 24. april 2019 12:40 Innlogging Skriv inn

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 16. mars 2015 Korrekt kodeverk som brukes? Alle kan logge seg inn med lesetilgang Kodeverk Fagmerknader Vitnemålsmerknader Utd/programområder Fag -oversettelser Viktig å

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling skoleåret 2019-2020 * En veileder i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 07.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 19.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

Søknad til videregående opplæring 2016/2017

Søknad til videregående opplæring 2016/2017 Søknadsprosessen 1. Pin-kode (min Id) 2. Tilbudet er nå klart og finnes i 31skoler.no, VilBli.no og ViGo.no 3. Søknad med vedlegg skrives. 1. feb. 2016 kl 23:59 fortrinnsrett, individuell behandling inntak

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Brukerveiledning BASIL Rapportportal

Brukerveiledning BASIL Rapportportal Brukerveiledning BASIL Rapportportal Innhold Om Rapportportalen... 3 Hovedmeny... 3 Faste rapporter... 3 Rapportinformasjon... 4 Beskrivelse av rapportmeny... 5 Visning... 5 Legg til utvalg... 6 Enheter:...

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hvilke sammenligninger

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Portal for opplasting av filer fra grunnskolen til Vigo

Portal for opplasting av filer fra grunnskolen til Vigo Portal for opplasting av filer fra grunnskolen til Vigo Generell informasjon: Fylkeskommunene har gått sammen om oppretting av felles portal for opplasting av filer fra grunnskolene til inntakskontorene

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn 24. jan 2019.

Foreldremøte 10. trinn 24. jan 2019. Foreldremøte 10. trinn 24. jan 2019. Fraværsutvikling Viktig informasjon Søknad VGO www.fet.kommune.no LJ/Rådgiver-karriereveileder/2018-2019 1 Inntakskonferanse 2017 www.vigo.no Søking til videregående

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 12/18 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 04.07.2018 79223/2018/A40 - Hovedinntaket 2018/2019 Hovedinntaket til vidaregåande opplæring er no

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2018-2019 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Hvordan logger jeg inn på Min Side.

Hvordan logger jeg inn på Min Side. Hvordan logger jeg inn på Min Side. For å ta i bruk min side må du ha en e-postadresse. Norske privat og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn» De som ikke har elektronisk ID må ta

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

ALLE skal søke i VIGO Husk stenges automatisk 1. Mars kl Søke i VIGO - Veiledning 18/19

ALLE skal søke i VIGO Husk stenges automatisk 1. Mars kl Søke i VIGO - Veiledning 18/19 ALLE skal søke i VIGO www.vigo.no Husk stenges automatisk 1. Mars kl.23.59. Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Velg pålogging Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

Detaljer

skoler!!! Foreldremøte Januar 2018 Veien videre - Fra vg1 til vg2 Info om søknad VIGO Krav for inntak Mulighetene videre.

skoler!!! Foreldremøte Januar 2018 Veien videre - Fra vg1 til vg2 Info om søknad VIGO Krav for inntak Mulighetene videre. skoler!!! Veien videre Foreldremøte Januar 2018 - Fra vg1 til vg2 Info om søknad VIGO Krav for inntak Mulighetene videre. 1 Ulike veier til Fagbrev Ordinært løp 2 år i skole + 2 år i bedrift Særløp Gjelder

Detaljer

VigoVoksen rapporter 26.04.2013

VigoVoksen rapporter 26.04.2013 VigoVoksen rapporter 26.04.2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Individuelle rapporter... 5 Utskrift for registrering av vurdering på papir... 5 2. Fanen Rapporter... 6 Organisering og innhold... 6 Utvalg og

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Valg av programområde og programfag til Vg2

Valg av programområde og programfag til Vg2 Valg av programområde og programfag til Vg2 Valg to steder I løpet av februar skal du foreta to valg på to forskjellige steder Søke programområde og skole til Vg2 i www.vigo.no (frist: 1. mars kl. 23:59!!!)

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

ALLE skal søke i VIGO Husk stenges automatisk 1. Mars kl Søke i VIGO - Veiledning 19/20

ALLE skal søke i VIGO Husk stenges automatisk 1. Mars kl Søke i VIGO - Veiledning 19/20 ALLE skal søke i VIGO www.vigo.no Husk stenges automatisk 1. Mars kl.23.59. Vi må informere om bruk av informasjonskapsler (cookies) Velg pålogging Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

Detaljer

Innloggingslenke oppgis av skolen (f.eks. på skolens hjemmeside). Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.)

Innloggingslenke oppgis av skolen (f.eks. på skolens hjemmeside). Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.) Foresattepålogging Innloggingslenke Innloggingslenke oppgis av skolen (f.eks. på skolens hjemmeside). Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.) Endre egne personopplysninger Når du

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Brukerveiledning Oversikt

Brukerveiledning Oversikt Brukerveiledning Oversikt Innhold 1. Forutsetninger... 2 2. Dashboard... 2 3. Oppdrag... 2 3.1 Nytt oppdrag... 3 Oppdrag... 3 Gjøremål... 3 3.2 Oppdragsavtale... 4 3.3 Oppdragsoversikt... 5 Sortering...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT WANG TØNSBERG AS

INNTAKSREGLEMENT WANG TØNSBERG AS INNTAKSREGLEMENT WANG TØNSBERG AS Hjemmel: Lov 2003-07-04 nr. 84 3-1 Fastsatt av styret ved WANG Tønsberg den 25.1.2019, med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskott

Detaljer

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1.

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1. IST Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 28.06.2016 Side 1 Innhold IST Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke om tilgang til

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer