REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007"

Transkript

1 Medlemmer og varamedlemmer i Bivirkningsnemnda Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler LB/OV/BW REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007 Møtetid og sted: Torsdag 1. februar kl i Legemiddelverkets lokaler i Sven Oftedalsvei nr 8 møterom Oslo Tilstede: Fra Bivirkningsnemnda: Olav Spigset (leder), Jon Henrik Laake (nestleder), Kari Furu, Arvid Bjørneklett, Berit Grøholt og Pål Wiik. Fra de regionale legemiddelinformasjonssentra, RELIS (observatører): Kirsten Myhr og Hanne Stenberg-Nilsen. Fra Legemiddelverket: Ingebjørg Buajordet, Pernille Harg, Anne Sagabråten (deler av møtet), Gro Fossum (deler av møtet), Ivar Vollset (deler av møtet) og Bente Werner (referent). Sak 2007/01 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble meldt ett forslag til sak under eventuelt (sak 2007/12) Retningslinjer for observatører, utredere og eksperter som inviteres til møtene i Bivirkningsnemnda. Sak 2007/02 Referat fra forrige møte i Bivirkningsnemnda Referat fra forrige møte ble godkjent. Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse. Statens legemiddelverk Tlf.: Kto Besøksadr.: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Fax: Org.nr Varelev.: Sven Oftedals vei 6, 0950 Oslo

2 side 2/5 Sak 2007/03 Folkodin sensibilisering og mulig økt risiko for allergiske reaksjoner under anestesi Jon Henrik Laake presenterte og ledet saken. Ny forskning viser at pasienter som har brukt legemidler som inneholder folkodin kan få en kraftig økning i IgE syntese. Man kjenner i dag ikke til hvilken helserisiko dette representerer. Det er bl.a. fremsatt en hypotese om at personer som er blitt sensibilisert av folkodin, kan ha en større risiko for å utvikle anafylaktiske reaksjoner ved senere bruk av muskelrelakserende legemidler i forbindelse med anestesi. Muskelrelakserende legemidler kan binde til IgE via epitoper som består av substituerte ammoniumioner. Folkodin er også bærer av en substituert ammoniumionepitop, noe som kan være årsak til en mulig kryss-sensitivitet. Det ble diskutert hvilken betydning de nye forskningsdataene har for vurderingen av nytte - risikoforholdet for hostemiksturer som inneholder folkodin. Nemndas råd: Nemnda rådet Legemiddelverket til å arbeide for å avregistrere hostemiksturer med folkodin. Nemnda uttrykte bekymring for at folkodin ser ut til å gi en kraftig økning i IgE-syntese. Erfaring tilsier at dette kan disponere for/medføre kraftige allergiske reaksjoner ved et senere tidspunkt, både ved senere eksponering av folkodin og ved kryssallergi overfor substanser av typen kvartære ammoniumforbindelser. Denne risikoen står ikke i forhold til effekten av folkodin som hostedempende middel. I forkant av en eventuell avregistrering må publikum og helsepersonell informeres. Informasjonsmaterialet sendes Nemndas medlemmer for kommentering. Nemnda anbefalte videre at Legemiddelverket bør overvåke endringer i forbruksmønsteret av øvrige hostemiksturer ved en eventuell avregistrering av hostemiksturer med folkodin. Sak 2007/04 Revurdering av nytte/risiko for Somadril (karisoprodol) alternativ til avregistrering. Nytte- risikoforholdet for karisoprodol har vært revurdert på bakgrunn av rapporter om misbruk, avhengighet og forskrivning utenfor godkjent indikasjon. I tillegg kan preparatet gi akutte forgiftninger og påvirke evnen til å kjøre bil. Legemiddelverket har utarbeidet en evalueringsrapport der man konkluderer med at nytte- risikoforholdet for karisoprodol er negativt med gjeldende indikasjon og forskrivningsregler. Ingebjørg Buajordet informerte om Legemiddelverkets forslag til tiltak. Legemiddelverket foreslo å overføre karisoprodol til reseptgruppe A samt andre tiltak for å redusere risikoen for bivirkninger og feilbruk. Legemiddelverket foreslo å evaluere tiltakene etter en to års periode. Det ble også foreslått å sette karisoprodol på Narkotikalisten for å hindre/redusere en økende grad av import til personlig bruk. Nemndas råd: Nemnda rådet Legemiddelverket til å avregistrere karisoprodol. Legemidlet kan gi alvorlige bivirkninger og det har et stort misbrukspotensial. Flere høringsinstanser fra legemiljøet mener at det ikke er behov for å ha legemidlet på markedet fordi det finnes alter-

3 side 3/5 native legemidler. Nemnda mente videre at karisoprodol bør overføres til reseptgruppe A i en overgangsfase før avregistrering, da legemidlet er svært vanedannende. Nemnda mente også at karisoprodol bør settes på Narkotikalisten. Nemnda foreslo å avregistrere karisoprodol fra 1. januar 2008 og å overføre preparatet til reseptgruppe A fra 1.mai 2007 eller så fort det praktisk lar seg gjøre. Sak 2007/05 Kontaktpunkt for koordinering og samarbeid om myndighetsinformasjon på legemiddelområdet. Ivar Vollset informerte om kontaktpunktet for koordinering og samarbeid om myndighetsinformasjon på legemiddelområdet. Statens legemiddelverk, Sosial- og helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsetaten og Kunnskapssenteret har opprettet et fast kontaktpunkt. Det overordnede formålet for kontaktpunktet er at god offentlig legemiddelinformasjon skal bidra til riktig legemiddelbruk. Målet for arbeidet er å sikre samarbeid og koordinering i utarbeidelse av det offentliges legemiddelinformasjon samt å koordinere formidlingen. Sak 2007/06 Kommunikasjon av bivirkningsproblemer og Sak 2007/07 Rapport fra Fraunhofer, Institute for Systems and Innovation Research, Assessment of the European Community System of Pharmacovigilance Kommunikasjon er et av flere temaer som diskuteres i rapporten fra Fraunhofer. Nemnda ønsket på dette møtet å ha hovedfokus på kommunikasjon om bivirkningsproblemer. Hanne Stenberg-Nilsen fra RELIS Sør orienterte om RELIS sine tiltak for å stimulere til bivirkningsrapportering og bedret bivirkningskommunikasjon. Det ligger utfordringer i å øke meldefrekvensen og høyne kvaliteten på de bivirkningsmeldingene som blir sendt inn. Ny sikkerhetsinformasjon blir ofte kommunisert via såkalte kjære helsepersonell-brev. Legemiddelverket orienterte om rutinene for utsendelser av slike brev. Kjære helsepersonellbrev sendes ut av legemiddelprodusentene etter pålegg fra myndighetene eller etter initiativ fra produsenten selv. Det er ingen formell godkjenning av teksten i disse brevene, men myndighetene har innflytelse på tekstens form og innhold. Legemiddelverket legger normalt ut informasjon på sin hjemmeside i forbindelse med utsendelsen av slike brev. Nemnda poengterte viktigheten av et kort og klart budskap i slike brev. Nemnda mente videre at det bør komme klart frem at brevet er forfattet i samarbeid med Legemiddelverket, da brev fra myndighetene leses i større grad enn brev fra produsentene. Nemnda ønsket informasjon om hvorvidt Legemiddelverket har sett på muligheten for pasientrapportering av bivirkninger i Norge. Legemiddelverket informerte om at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Legemiddelverket utrede dette i Nemnda tok dette til etterretning og kommenterte at Nemnda ønsker å bidra i dette arbeidet i den grad det er mulig.

4 side 4/5 Sak 2007/08 Spontanrapportering av bivirkninger på vaksiner og tuberkulostatika Nemnda poengterte viktigheten av å ha et enhetlig system for bivirkningsrapportering. Nemnda ser store fordeler med å ha én adresse for bivirkningsmeldinger og ett meldeskjema for alle typer legemiddelbivirkninger. På bakgrunn av dette ønsket Nemnda informasjon om rutiner for rapportering av bivirkninger på vaksiner og tuberkulostatika. Bente Werner informerte kort om at det ikke gjelder egne regler for rapportering av bivirkninger på tuberkulostatika. Bivirkningsmeldinger på tuberkulostatika skal sendes til RELIS på samme måte som for andre legemidler. MSIS-meldinger som skal sendes Folkehelseinstituttet i forbindelse med nye tilfeller og behandling av tuberkulose omfatter ikke bivirkningsrapportering. Pernille Harg informerte om rapportering av bivirkninger på vaksiner. I dag er det to parallelle meldesystemer for vaksinebivirkninger. Bivirkninger på vaksiner skal meldes til det Nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) i henhold til SYSVAK-forskriften og til Legemiddelverket som for andre legemiddelbivirkninger. Per i dag gjelder SYSVAK-forskriften kun vaksiner brukt i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet videresender meldinger som gjelder alvorlige legemiddelbivirkninger til Legemiddelverket. Vaksiner er legemidler. Det er Legemiddelverket som har det forvaltningsmessige ansvaret for mottak og evaluering av innrapporterte legemiddelbivirkninger. Bivirkninger av vaksiner skal derfor også sendes Legemiddelverket. Legemiddelverket kan delegere arbeidet med å motta meldingene og systematisere dem i den nasjonale bivirkningsdatabasen. Legemiddelverket har i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet foreslått at Folkehelseinstituttet kan fungere som et nasjonalt senter for behandling av meldinger om vaksinebivirkninger på linje med det arbeidet RELIS gjør for bivirkningsrapporter for øvrige legemidler. Meldingene vil i hovedsak bli håndtert som i dag, men det nye systemet vil føre til at det i praksis kun er ett meldested for vaksiner og det vil sikre at samtlige vaksinemeldinger blir registrert i den norske bivirkningsdatabasen til riktig tid. Nemnda kommenterte at alle legemiddelbivirkninger, også for vaksiner, bør meldes til RELIS/Legemiddelverket på vanlig måte. Vaksiner er per definisjon legemidler, og Nemnda mente at ansvaret derfor bør ligge hos Legemiddelverket. Sak 2007/09 Årsrapport 2006, presentasjon av tallmaterialet for årsrapporten Pernille Harg presenterte tallmaterialet for årsrapporten til informasjon.

5 side 5/5 Sak 2007/10 Aktuelle saker for neste møte Legemiddelfirmaers markedsføring av ikke godkjent (off-label) bruk av legemidler. Ytterligere diskusjon basert på rapport fra Fraunhofer Reseptregisteret, til informasjon Sak 2007/11 Dato for neste møte Dato og tidspunkt for neste møte ble fastsatt til tirsdag 11. september 2007, kl Sak 2007/12 Eventuelt Retningslinjer for observatører, utredere og eksperter som inviteres til møtene i Bivirkningsnemnda sendes ut med referatet for kommentering. Oslo, 26. februar 2007 Bente Werner Sekretær i Bivirkningsnemnda

Bivirkningsrapport 2006

Bivirkningsrapport 2006 Bivirkningsrapport 2006 Seksjon for legemiddelovervåking Statens legemiddelverk Tlf.: 22 89 77 00 www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Besøksadr.: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Fax: 22 89 77 99

Detaljer

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26 Årsrapport 2009 1 Innhold Direktørens forord 3 Viktige områder i 2009 5 Influensaepidemien 6 117 legemidler ble godkjent i 2009 8 En FEST for legemiddelinformasjon 9 Medisiner og barn - et satsingsområde

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <> og <> R0113

Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira <<MSD (Norge) AS >> og <<Abbott Norge AS >> R0113 Rådsavgjørelse 13. mai 2013: Klage på reklame for Remicade og Humira og R0113 Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. MSD (Norge) AS Gebyr kr 20.000,- Abbott

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen Helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: Deres ref: Dato: 07.05.09 Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen I St.prp. nr. 1 (2007-2008) fikk Bioteknologinemnda

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

IS-9/2008. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp IS-9/2008 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Heftets tittel: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Utgitt: 04/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Deresn4 Var ref Dato 10/22402 200904856-/BJS P.01.2011

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Deresn4 Var ref Dato 10/22402 200904856-/BJS P.01.2011 2er1 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statens legemiddelverk Sven Oftedals vei 6 0950 Oslo to ;Zol'foa DU-.1(k1J c_cc sin 1 Deresn4 Var ref Dato 10/22402 200904856-/BJS P.01.2011 Statsbudsjettet

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer