SALGSPROSPEKT. Boligutviklingsprosjekt på Bjertnes i Nittedal kommune. Selges ved Hadrian Eiendom AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT. Boligutviklingsprosjekt på Bjertnes i Nittedal kommune. Selges ved Hadrian Eiendom AS"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT Boligutviklingsprosjekt på Bjertnes i Nittedal kommune Selges ved Hadrian Eiendom AS

2 MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommene med gnr 14, bnr 2, 1258 og 1266 ( eiendommen ) i Nittedal kommune. Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egenhånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtale som er forpliktende for oppdragsgiver/selger. SALGSOBJEKTET Selger: Bjertnes AS, org.nr: (14/2) Ole Jonny Rydland og Trond Sagli med eierskap 50/50 i selskapet Akershus Byggprosjektering AS (14/1258) Engh Lisbeth / *Bjertnes AS, org.nr: (14/1266) Hjemmelshaver: Bjertnes AS, org.nr: (14/2) Akershus Byggprosjektering AS, org.nr: (14/1258) Engh Lisbeth (14/1266) Salgsobjektet: Gnr 14 bnr 2, 1258 og 1266 i Nittedal kommune. ** For grunnboksutskrift, se vedlegg 1. *Bjertnes AS har en forkjøpsrett til gnr 14 bnr Det er således fleksibilitet fra selgers side i forhold til kjøper om det er ønskelig at Bjertnes AS erverver gnr 14 bnr 1266 i forkant av at transaksjonen. **Reguleringsplanen omhandler også eiendommene gnr 4 bnr 1257, 1262, 1261, 1256 og Det er dialog med hjemmelshaver av disse eiendommene om muligheter for at disse eiendommene også skal inngå som en del av salget. Utbyggingsområdets beliggenhet. KONTAKTPERSON Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Atle Standnes mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs gt. 1, Oslo Telefon: Fax:

3 EIENDOMMEN BELIGGENHET/OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen ligger på Bjertnes som er kommunesenteret i Nittedal kommune. Eiendommen ligger ca. 25 kilometer fra Oslo S. NITTEDAL Nittedal er en friluftskommune, og med et aktivt langrennsmiljø. Med Nordmarka i vest og Romeriksåsen i øst finnes det gode muligheter for turer, fiske og bading. Tvers gjennom dalen renner Nitelva som også er et populært mål for padling og fisketurer. TOMTER Eiet tomter på 9 335,8 m², ifl. målebrev fra Nittedal kommune, se vedlegg 2. Matrikkelnummer Tomteareal Gnr 14 bnr ,2 m² Kilde: seeiendom.no. Flyfoto viser dagens tomt for gnr 14 bnr 2. Nærområdet inneholder idrettsanlegg, Bjertnes videregående skole, Nittedal ungdomsskole og Mosenteret, alt innen gangavstand. Det er i området gode kommunikasjonsmuligheter med tog fra Nittedal stasjon og buss fra RV4. Det går matebuss i området som fører til Nittedal stasjon. Det er gangavstand til bussforbindelsen i RV4. Reisetid fra Nittedal stasjon med tog til Oslo S er ca. 30 min. Reisetid med bil fra eiendommen til Oslo S er beregnet til ca. 27 min. Reisetid fra Nittedal med buss til Oslo S er ca. 43 min. I kommunen er det to flotte 18-hulls golfbaner, Hauger golfbane som ligger sør-øst i dalen og Aas gård golfpark som ligger i Hakadal. Varingskollen alpinsenter ligger i Hakadal. Sør i Nittedal er det industrien som dominerer. Dette er først og fremst miljøvennlig industri. De siste årene har flere større bedrifter etablert seg i Skytta næringspark. De største private bedriftene i Nittedal er Ringnes bryggerier og Arcus på Gjelleråsen med over ansatte. ADKOMST Utbyggingsfeltene ligger nært tilknyttet Nittedal sentrum. Adressen er Berget 18 20, 1482 Nittedal. Gnr 14 bnr ,4 m² Gnr 14 bnr ,2 m² Sum (eiendommen) 9 335,8 m² Idrettsanlegget som ligger vis a vis utbyggingsområdet. Kilde: seeiendom.no. Flyfoto viser dagens tomt for gnr 14 bnr Kilde: seeiendom.no. Flyfoto viser dagens tomt for gnr 14 bnr

4 KOMMUNEPLAN / KOMMUNEDELPLAN Nittedal kommunestyre vedtok 27. april 2015 i medhold av plan- og bygningsloven kommuneplan Kommuneplan består av en samfunnsdel med langsiktige mål og strategier for Nittedalssamfunnet, og en arealdel. Arealdelens dokumenter som er juridisk bindende er plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og temakart for holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser langs veier. Kommunedelplanens formål er å etablere et kompakt og tydelig kommunesentrum, med boliger og et bredt tilbud innenfor handel og service. Det skal etableres møteplasser og arenaer for kultur og idrett. For kommuneplan, kommunedelplan mm - gå inn på Nittedal kommunes hjemmesider. REGULERING Formålet med planarbeidet for eiendom gnr/bnr 14/2 med flere var å regulere området til boligformål med høyere utnyttelse, i tråd med kommunedelplan for nye Nittedal sentrum. Adkomstvei fra Stasjonveien er inkludert i planområdet. Kommuneplan Vedtaket kan i medhold av Plan- og bygningsloven 1-9 og Forvaltningslovens 28 påklages, frist for å klage på vedtaket er 5. oktober Det tillates trinnvis utbygging, der bebyggelsen skal utformes i et visuelt enhetlig formspråk. Bebyggelsen kan ha flate tak hvor det tillates etablering av takterrasser. Minimum 50 % av takflaten skal beplantes etter prinsippene om grønne tak. Utomhusarealene/lekeplass BLK 1 og BLK 2 skal være felles for alle boligene på planområdet. Det skal opparbeides uteoppholdsareal inkludert balkonger og takterrasser på minimum 40 m² pr. bolig, beregnet for hele planområdet. For blokkbebyggelse skal det opparbeides minimum 1,1 biloppstillingsplass, maks 4,5 plass pr. leilighet, inklusive gjesteparkering på mark. HC-plasser skal utgjøre 5 % av parkeringsplassene. Innenfor avgrensning av reguleringsplanen skal arealverdier og kostnader netto planskapt verdiøkning fordeles etter prinsippene nedfelt i jordskiftelov. I området kan det oppføres boligblokker innenfor angitte byggegrenser, tillatt utnyttelse er BYA 55 %. Gesimshøyden varierer innenfor de ulike feltene fra kote 138 til 145. Alle nye bygg innenfor planområdet skal etableres med vannbåren varmesystem. Det skal tilstrebes energieffektive bygg, og i størst mulig grad gjøres bruk av fornybar energi. Reguleringsbestemmelsene omfattes av rekkefølgebestemmelser for adkomstvei, gangvei, uteoppholdsarealer, brannsikring og avtaler. For reguleringskart med bestemmelser, se vedlegg 3. SKISSE PROSJEKT Forslagsstiller, Felix Arkitetkter, har via planarbeidet tegnet ut et skisseprosjekt bestående av illustrasjoner, situasjonsplaner og plantegninger, samt skisse til utbyggingsvolumer. Illustrasjoner, situasjonsplan, plantegninger og utbyggingsvolumer ligger som vedlegg 4. Oppstart av planarbeidet ble varslet Forslagsstiller var Felix Arkitekter på vegne av grunneier Bjertnes AS. Reguleringskart for gnr 14 bnr 2 med flere. Formannskapet vedtok i sak 57/15 å legge forslag til detaljreguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget ble vedtatt av Kommunestyret i møte , sak 83/15. Planen var lagt frem med to alternative grader av utnyttelse. Det vedtatte alternativet tilrettelegger for etablering av om lag 190 leiligheter i blokkbebyggelse på 3 6 etasjer. De 5 eiendommene som her ikke beskrives som en del av salgsoppdraget har en teoretisk utnyttelse på ca m² BRAs og ca. 50 leiligheter. Disse leilighetene er en del av volumet på ca 190 leiligheter. 6 7

5 DAGENS BEBYGGELSE Eiendommen er bebygd med en låve og et hus. GRUNNFORHOLD For utbyggingsområdet ble det utarbeidet et geoteknisk notat for fundamentering og stabilitet av Løvlien georåd. Notatet er basert på Noteby sine grunnundersøkelser utført tilbake i Det ble da utført 10 totalsonderinger for deler av utbyggingsfeltet som her ikke inngår som en del av salget. Konklusjonene som ble trukket av Noteby er at fundamenteringsforholdene karakteriseres som gode for de eneboligene som da skulle føres opp. Massene var ansett som telefarlige, og ved grunnfundamentering måtte det frost isoleres. Geoteknisk notat ligger som vedlegg 5. SELSKAPENE SELSKAPENE Selskapet Bjertnes AS ble stiftet i oktober 2001 og er hjemmelshaver til gnr 14 bnr 2. Bjertnes AS har en forkjøpsrett til gnr 14 bnr Selskapet Akershus Byggprosjektering AS ble stiftet i september 1996 og er hjemmelshaver til gnr 14 bnr Selskapene er singel purpose selskaper som kun er knyttet opp mot disse eiendommene. Selskapenes aksjekapital er for Bjertnes AS NOK og NOK for Akershus Byggprosjektering AS. LIGNINGSVERDI Likningsverdi pr på de ulike tomtene er som følger; 14/2 -NOK ,- (Kilde; Ligning for beregningen av eiendomsskatt for 2015) 14/1258 -NOK 0,- 14/1266 -NOK ,- FASTE KOMMUNALE ÅRSGEBYR OG EIENDOMSSKATT Faste kommunale årsgebyr er som følgende pr. eiendom; 14/2 -NOK 2 928,- 14/1258 -NOK 0,- 14/1266 -NOK 7 581,- Det ble innført eiendomsskatt i 2015 som er som følger pr. eiendom; 14/2 -NOK 8 780,- 14/1258 -NOK 0,- 14/1266 -NOK 5 200,- YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Kopi av servitutter tinglyst etter 1952 kan skaffes ved henvendelse til megler. Tinglyste dokumenter før 1952 kan hentes ut via; KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. Låve stående på gnr 14 bnr

6 SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD SALGSPROSESSEN Salgsprosessen er planlagt etter følgende fremdriftsplan; PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Ved eiendomsoverdragelse påløper følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte: NOK 525,- Tinglysingsgebyr pantobl.: NOK 607,- pr. stk inkl pantattest Evt. andre gebyrer Ved eiendomsoverdragelse via selskaper påløper ingen kostnader i tillegg til kjøpesummen for kjøper, med mindre pant skal tinglyses på eiendommen. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktutkast. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/ eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/ eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/ eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses tilforlatelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen og dets tilbehør selges as is dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/ vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av eiendommen medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT Kjøper oppfordres til å befare eiendommen 1. Grunnbokutskrifter datert Målebrev fra Nittedal kommune 3. Reguleringskart m/bestemmelser 4. Illustrasjoner, situasjonsplan, plantegninger og utbyggingsvolumer 5. Geoteknisk notat 6. Utkast kjøpekontrakt 10 11

7 Grunnbokutskrifter 1VEDLEGG 1 GRUNNBOKUTSKRIFTER DATERT

8 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 14, Bruksnummer 2 i 0233 NITTEDAL kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg BJERTNES AS ORG.NR: PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND ORG.NR: Uomsettelig SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: SKJØNN Rettighetshaver: Oslo Vannforsyning ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om trafostasjon/kiosk ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: Nittedal og Hakadal El-verk Rett til en mast BESTEMMELSE OM VANNLEDN. Vegvesenets betingelser vedtatt Utskrift fra EDR foretatt :10 Sist oppdatert :09 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 3

9 Gårdsnummer 14, Bruksnummer 2 i 0233 NITTEDAL kommune ELEKTRISKE KRAFTLINJER Rettighetshaver Nittdal El.verk GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SKJØNN SKJØNN B 23/1960 B 23/1960 Bestemmelse om veg GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SKJØNN Bestemmelse om vann/kloakkledning GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1256 / / Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1257 / / Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1256 / / Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1257 / / Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1261 / / Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1262 / / ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om å vedlikeholde ledningsnettet Kan ikke slettes uten samtykke fra Nittedal kommune GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Areal fradelt til veggrunn,vegeiendom 100/12 Arealet er ervervet av Statens vegvesen Akershus, og skal sammenføyes med 100/12 i GAB GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0233 / 14 / 1 / / PB ELDRE REG A REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 57 / / PB REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 61 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 59 / / PB 75A/ ELDRE REG B-134 Utskrift fra EDR foretatt :10 Sist oppdatert :09 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 3

10 Gårdsnummer 14, Bruksnummer 2 i 0233 NITTEDAL kommune REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 60 / / PB 75 B/ ELDRE REG B REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 74 / / PB 34/ ELDRE REG B REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 76 / / PB 13/ ELDRE REG B REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 81 / / PB REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 177 / / PB 82/6-389 ELDRE REG C REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 287 / / PB XIII-555 ELDRE REG C REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 356 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 830 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 1074 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 1266 / / Utskrift fra EDR foretatt :10 Sist oppdatert :09 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 3 av 3

11 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 14, Bruksnummer 1258 i 0233 NITTEDAL kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg AKERSHUS BYGGPROSJEKTERING AS ORG.NR: PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: SPAREBANK 1 GUDBRANDSDAL ORG.NR: SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1256 / / Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1257 / / Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1261 / / Rettighetshaver: 0233 / 14 / 1262 / / ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om å vedlikeholde ledningsnettet Kan ikke slettes uten samtykke fra Nittedal kommune GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :10 Sist oppdatert :09 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

12 Gårdsnummer 14, Bruksnummer 1258 i 0233 NITTEDAL kommune ERKLÆRING/AVTALE Areal fradelt til veggrunn,vegeiendom 100/12 Arealet er ervervet av Statens vegvesen Akershus, og skal sammenføyes med 100/12 i GAB GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0233 / 14 / 9 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 1261 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 1262 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0233 / 14 / 1308 / / Utskrift fra EDR foretatt :10 Sist oppdatert :09 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

13 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 14, Bruksnummer 1266 i 0233 NITTEDAL kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Skifteoppgjør ENGH LISBETH FØDT: PENGEHEFTELSER BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE Forkjøpsrett Rettighetshaver ELSE ENGH F KRISTIN ENGH F PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: DANSKE BANK ORG.NR: SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Rettighetshaver: 0233 / 14 / 2 / / Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område RETT TIL VEDLIKEHOLD AV LÅVE FRA D.E. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Utskrift fra EDR foretatt :10 Sist oppdatert :09 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

14 Gårdsnummer 14, Bruksnummer 1266 i 0233 NITTEDAL kommune GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0233 / 14 / 2 / / Utskrift fra EDR foretatt :10 Sist oppdatert :09 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

15 Målebrev fra Nittedal kommune 2VEDLEGG 2 MÅLEBREV FRA NITTEDAL KOMMUNE

16 WebMatrikkel - Utskrift GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 14 /1266 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER.AREAL HIST.OPPG.AR. HIST.AREAL KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T.LYST ENDRET Grunneiendom , Målebrev Bolig Ja TINGLYSTE EIERFORHOLD FØDSELSNR/ORG NAVN ADRESSE POSTSTED ANDEL PERSONSTATUS ROLLE ERVERVET SEKSJON ENGH LISBETH BERGET NITTEDAL 1/1 Bosatt i Norge Hjemmelshaver EIERHISTORIKK (1) ROLLE ANR ANDEL NAVN ERVERVET AVGITT Hjemmelshaver 1 1/1 ENGH ELSE MARIE Utskilt fra: 14/2 FORRETNINGER (1) ALLE FORRETNINGER FORRETNINGSTYPE BESKRIVELSE AREAL(M 2 ) REF. FORR.DATO REG.DATO SAKREF SIGN. ANDRE INVOLVERTE TINGL.STATUS TINGL.STATUS ENDRET Kart- og delingsforretning Fradeling av grunneiendom DAW 14/2 TEIGER TEIGID KORDSYS NORD ØST AREAL AREAL MERKNAD MERKNAD INFO EIENDOMMER ,2 Ant.Teiger 1 REFERANSER KODE REFERANSE J 276/98 M Page 1 of

17 WebMatrikkel - Utskrift BYGG TYPE BYGNINGSNR BYGGTYPE STATUS NÆRING ANT. BOENH ETG BRA BOL. BRA ANNET BRA TOT. BEBYGD AREAL Bygning Våningshus Tatt i bruk Bolig ENDRET KOORD/KART N: Ø: ETASJER ETASJE ANT.BOENH BRA BOLIG BRA ANNET BRA TOTALT ALT.AREAL ALT.AREAL2 BTA BOLIG BTA ANNET BTA TOTALT H sum BRUKSENHETER ADRESSE BOLIG BRA BOL BAD WC ROM TYPE KJØKKEN EIENDOM ETABLERT SKAL UTGÅ Berget 20 H Bolig 14/1266/0/ REG.BYGNINGSTATUSER STATUS DATO REG.DATO Tatt i bruk Page 2 of

18 WebMatrikkel - Utskrift ADRESSE VEGADRESSE ADR.TIL.NAVN POSTNUMMEROMRÅDE KOORD/KART VIS Berget NITTEDAL N: Ø: Detaljer Page 3 of

19 WebMatrikkel - Utskrift Page 1 of 3 GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 14 /1258 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER.AREAL HIST.OPPG.AR. HIST.AREAL KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T.LYST ENDRET Grunneiendom , Areal hentet fra eiendomsbase Bolig Ja TINGLYSTE EIERFORHOLD FØDSELSNR/ORG NAVN ADRESSE POSTSTED ANDEL PERSONSTATUS ROLLE ERVERVET SEKSJON AKERSHUS BYGGPROSJEKTERING AS Vinsrud Gamleveien HAKADAL 1/1 Hjemmelshaver EIERHISTORIKK (1) ROLLE ANR ANDEL NAVN ERVERVET AVGITT Hjemmelshaver 1 1/1 ØSTBYE MARI Utskilt fra: 14/9 FORRETNINGER (10) ALLE FORRETNINGER FORRETNINGSTYPE BESKRIVELSE AREAL(M 2 ) REF. FORR.DATO REG.DATO SAKREF SIGN. ANDRE INVOLVERTE TINGL.STATUS TINGL.STATUS ENDRET Kart- og delingsforretning Fradeling av grunneiendom /9 Arealoverføring Arealoverføring / JIO 100/12 Kart- og delingsforretning Fradeling av grunneiendom DAW 14/1261 Kart- og delingsforretning Fradeling av grunneiendom DAW 14/1262 Kartforretning Forretning over eksisterende matrikkelenhet / erm Kartforretning Forretning over eksisterende matrikkelenhet / erm Kart- og delingsforretning Fradeling av grunneiendom -301, / erm 14/1308 Kartforretning Forretning over eksisterende matrikkelenhet / erm Kartforretning med grensejustering Grensejustering / erm 14/ /1308 Kartforretning Forretning over eksisterende matrikkelenhet eim TEIGER TEIGID KORDSYS NORD ØST AREAL AREAL MERKNAD MERKNAD INFO EIENDOMMER ,4 Ant.Teiger 1 REFERANSER KODE REFERANSE J 23/08 J 103/97 M

20 WebMatrikkel - Utskrift Page 1 of 4 GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 14 /2 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER.AREAL HIST.OPPG.AR. HIST.AREAL KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T. LYST ENDRET Grunneiendom , Areal hentet fra eiendomsbase Bolig GAMLE BJERTNES Ja SEFRAK SEFRAKMINNE er registrert på eiendommen. Vis egenskaper TINGLYSTE EIERFORHOLD FØDSELSNR/ORG NAVN ADRESSE POSTSTED ANDEL PERSONSTATUS ROLLE ERVERVET SEKSJON BJERTNES AS Berget NITTEDAL 1/1 Hjemmelshaver EIERHISTORIKK (4) ROLLE ANR ANDEL NAVN ERVERVET AVGITT Hjemmelshaver 4 1/3 ENGH LISBETH Hjemmelshaver 3 1/3 ENGH ELSE Hjemmelshaver 2 1/3 ENGH KRISTIN Hjemmelshaver 1 1/1 ENGH ELSE MARIE Utskilt fra: 14/1 FORRETNINGER (18) ALLE FORRETNINGER FORRETNINGSTYPE BESKRIVELSE AREAL (M 2 ) REF. FORR.DATO REG.DATO SAKREF SIGN. ANDRE INVOLVERTE TINGL. STATUS Skylddeling Skylddeling /1 Skylddeling Skylddeling /57 Skylddeling Skylddeling /59 Skylddeling Skylddeling /60 Skylddeling Skylddeling /61 Skylddeling Skylddeling /74 Skylddeling Skylddeling /76 Skylddeling Skylddeling /81 Skylddeling Skylddeling /177 Skylddeling Skylddeling /287 Skylddeling Skylddeling /356 Kart- og delingsforretning Fradeling av grunneiendom /698 Skylddeling Skylddeling /802 Skylddeling Skylddeling /830 Kart- og delingsforretning Fradeling av grunneiendom /1072 Skylddeling Skylddeling /1074 Kart- og delingsforretning Fradeling av grunneiendom DAW 14/1266 TINGL.STATUS ENDRET

21 WebMatrikkel - Utskrift Arealoverføring Arealoverføring / JIO 100/12 TEIGER TEIGID KORDSYS NORD ØST AREAL AREAL MERKNAD MERKNAD INFO EIENDOMMER ,2 Ant.Teiger 1 Page 2 of

22 WebMatrikkel - Utskrift BYGG TYPE BYGNINGSNR BYGGTYPE STATUS NÆRING ANT. BOENH Bygning Hus for dyr/landbr.lager/silo Tatt i bruk Bygge- og anleggsvirksomhet ETG BRA BOL. BRA ANNET BRA TOT. BEBYGD AREAL ENDRET KOORD/KART N: Ø: ETASJER ETASJE ANT.BOENH BRA BOLIG BRA ANNET BRA TOTALT ALT. AREAL ALT. AREAL2 BTA BOLIG BTA ANNET BTA TOTALT H H U sum BRUKSENHETER ADRESSE BOLIG BRA BOL BAD WC ROM TYPE KJØKKEN EIENDOM ETABLERT SKAL UTGÅ Berget Unummerert bruksenhet 14/2/0/ REG.BYGNINGSTATUSER STATUS DATO REG. DATO Rammetillatelse Tatt i bruk BYGNINGSREFERANSER TYPE REFERANSE Kulturminne SEFRAK SEFRAKMINNE er registrert på bygningen. Vis egenskaper Page 3 of

23 WebMatrikkel - Utskrift ADRESSE VEGADRESSE ADR. TIL.NAVN POSTNUMMEROMRÅDE KOORD/KART VIS Berget NITTEDAL N: Ø: Detaljer Page 4 of

24 Reguleringskart m/ bestemmelser 3VEDLEGG 3 REGULERINGSKART M/ BESTEMMELSER

25 BBB4 Tegnforklaring Tegnforklaring Reguleringsplan PBL Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse-konsentrert Annen veggrunn - grøntareal småhusbebyggelse Reguleringsplan PBL 2008 Boligbebyggelse-blokkbebyggelse Parkeringsplasser Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Energianlegg Bestemmelseområder Boligbebyggelse-konsentrert Annen veggrunn - grøntareal småhusbebyggelse Vilkår for bruk av arealer, Lekeplass bygninger og anlegg Boligbebyggelse-blokkbebyggelse Parkeringsplasser Annet uteoppholdsareal Linjesymbol Energianlegg Bestemmelseområder Bolig/tjenesteyting RpGrense Vilkår for bruk av arealer, Lekeplass Nr. 2 - Samferdselsanlegg og RpFormålGrense bygninger og anlegg Annet uteoppholdsareal teknisk infrastruktur Linjesymbol RpBestemmelseGrense Veg Bolig/tjenesteyting RpRegulertHøyde RpGrense Byggegrense Kjøreveg Nr. 2 - Samferdselsanlegg og RpFormålGrense Regulert senterlinje teknisk infrastruktur Gang-/sykkelveg RpBestemmelseGrense Punktsymboler Veg RpRegulertHøyde Gangveg/gangareal Avkjørsel Byggegrense Kjøreveg Kartopplysninger Kilde for basiskart: Dato for basiskart: Gang-/sykkelveg Gangveg/gangareal Regulert senterlinje Punktsymboler Koordinatsystem: Kartopplysninger UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84 Høydegrunnlag: Kilde for basiskart: NN1954 Ekvidistanse N 1 mavkjørsel Kartmålestokk: 1:1000 m Ekvidistanse N 1m Dato for basiskart: Detaljplan for gbnr 14/2 mfl. Bjertnes, Nittedal kommune Arealplan-ID: m Kartmålestokk: 1:1000 Koordinatsystem: UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84 Forslag Forslag reguleringsplan Høydegrunnlag: NN1954 BBB4 ALTERNATIV 1 Detaljplan for gbnr 14/2 mfl. Bjertnes, Nittedal kommune Med tilhørende reguleringsbestemmelser Forslag reguleringsplan ALTERNATIV 1 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Med tilhørende reguleringsbestemmelser Dato Revisjon Dato Revisjon SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Revisjon Forslagstiller: Arealplan-ID: Bjertnes ForslagAS SAKSDATO NR. Forslagstiller: Bjertnes AS SAKSNR. DATO SIGN. SIGN. Kommunestyret sitt vedtak Revisjon NyDato 2. gangs behandling Dato ettersyn fra...til Revisjon Offentlig... Revisjon 2. Dato gangs behandling Kommunestyret sitt vedtak Offentlig ettersyn fra...til gangs behandling 1. Ny gangs behandling Offentlig ettersyn fra...til... Kunngjøring av oppstart av planarbeid 2. gangs behandling Oppstartsmøte... OffentligER ettersyn fra...til... PLANEN UTARBEIDET AV: 1. gangs behandling Kunngjøring oppstart planarbeid Det bekreftes atav planen er i av samsvar med kommunestyrets vedtak av Oppstartsmøte... PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN. Dato Ø.M Plansjef TEGNNR. DATO SIGN Ø.M. Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av Dato Plansjef

26 Forslag til reguleringsbestemmelser alternativ 2 for gbnr 14/2 mfl., Nittedal kommune Bjertnes 1. Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket tegn.nr , datert og sist revidert Arealformål og hensynssoner Området reguleres til: Bebyggelse og anlegg, areal for boligbebyggelse - boligblokker, felt BBB1, BBB2, BBB3, BBB5, BBB6, BBB7. areal med kombinasjonsformål bolig/offentlig eller privat tjenesteyting, felt BBB4. areal for uteoppholdsareal - lekeplass, felles uteoppholdsareal. Felt f_blk1, f_blk2, f_bau1, f_bau2. areal for energianlegg (nettstasjon). Felt f_be. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, areal for vei/kjørevei, felt o_skv, o_sv, f_skv areal for gang-/sykkelvei, felt f_sgs areal for gangvei, felt f_sgg areal for annen veigrunn grøntareal, felt o_svg areal for parkeringsplass, felt SPP 3. Område for bebyggelse og anlegg 3.1 Fellesbestemmelser Utforming Det tillates en trinnvis utbygging, der bebyggelsen skal utformes i et visuelt enhetlig formspråk. Fasadene skal brytes opp og gis et variert preg gjennom horisontale og vertikale sprang, samt variasjon i detaljering og materialbruk. Fasader og takflater skal ha avdempede farger og matt overflate. Bebyggelsen skal ha flate tak. Det tillates etablering av takterrasser. Minimum 50% av takflatene skal beplantes etter prinsippene om grønne tak. Taklandskapet skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk Uteoppholdsareal Felles uteoppholdsareal/lekeplass BLK1 og BLK2 skal være felles for alle boligene på planområdet. BLK1 og BLK2 skal utformes med vekt på allsidig bruk for flere aldersgrupper. Lekeplassene skal opparbeides med klatrestativ, sandkasse, sklie, vippe, huske eller lignende, samt fast dekke egnet for sykling. Arealet skal i tillegg tilrettelegges for annet uteopphold med bord, benker, grillplass eller lignende. I område for felles uteoppholdsareal/lekeplass kan det tillates garasje og boder under terreng innenfor bestemmelsesgrense som vist på plankartet. Det skal opparbeides uteoppholdsareal inkludert balkonger og takterrasser på minimum 40 m² pr. bolig, beregnet samlet for hele planområdet Parkering For blokkbebyggelse skal det opparbeides minimum 1,1 biloppstillingsplass, maksimum 1,5 plass pr. leilighet/boenhet, inklusive gjesteparkeringsplasser på mark. HC-plasser skal utgjøre 5 % av parkeringsplassene. Minst 50% av bilplassene skal ha elektrisk uttak for ladbar motorvogn. For sykkelparkering skal det opparbeides minst 2 oppstillingsplasser pr. bolig, hvorav 25% skal være overdekket.

27 Reguleringsbestemmelser gbnr 14/2 mfl. - Bjertnes, Nittedal kommune alternativ Krav om fordeling av verdiøkning (pbl nr. 13) Innenfor avgrensning av reguleringsplanen skal arealverdier og kostnader netto planskapt verdiøkning fordeles etter prinsippene nedfelt i jordskiftelov. Ved krav om jordskifte før er de relevante bestemmelser 2 bokstav h og 5 flg. i jordskifteloven av Ved krav om jordskifte på et senere tidspunkt er de relevante bestemmelser kap. 3 del V i jordskifteloven av Boligblokker, felt BBB1, BBB2, BBB3, BBB5, BBB6, BBB7 I området kan det oppføres boligblokker. Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Balkonger skal ligge innenfor de angitte byggegrensene. Tillatt utnyttelse er BYA=55% Tekniske installasjoner som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg mv. skal harmonere med bebyggelsen for øvrig, og tillates å bryte maksimal oppgitt gesimshøyde med opptil 1,5 m på inntil 20 % av underliggende takflate. På takterrasser tillates transparent rekkverk med nødvendig sikkerhetshøyde Felt BBB1 Tillatt gesimshøyde er c+145,00 Bruttoareal BTA for øverste etasje skal utgjøre fra 60 til 85% av nærmest underliggende etasjes BTA i tråd med prinsippene i illustrasjonsplanen, og slik at øst-/vestgående boligblokker trappes ned mot vest. Bruttoareal BTA for nest øverste etasje skal utgjøre maksimalt 95% av nærmest underliggende etasjes BTA. Det skal etableres passasjer for gangvei som vist på plankartet gjennom to av boligblokkene i felt BBB1. Åpningene skal ha fri bredde minst 4,5m, og høyde minst 5m. Det tillates adkomstbro til leiligheter i 2. etasje innenfor åpningen Felt BBB2 Tillatt gesimshøyde er c+144,00 Bruttoareal BTA for øverste etasje skal utgjøre maksimalt 80% av nærmest underliggende etasjes BTA i tråd med prinsippene i illustrasjonsplanen. Bruttoareal BTA for nest øverste etasje skal utgjøre maksimalt 95% av nærmest underliggende etasjes BTA Felt BBB3 Tillatt gesimshøyde er c+140,00 Bruttoareal BTA for øverste etasje skal utgjøre maksimalt 50% av nærmest underliggende etasjes BTA i tråd med prinsippene i illustrasjonsplanen. Bruttoareal BTA for nest øverste etasje skal utgjøre maksimalt 95% av nærmest underliggende etasjes BTA Felt BBB5 Tillatt gesimshøyde er c+144,00 Bruttoareal BTA for øverste etasje skal utgjøre maksimalt 75% av nærmest underliggende etasjes BTA i tråd med prinsippene i illustrasjonsplanen. Bruttoareal BTA for nest øverste etasje skal utgjøre maksimalt 95% av nærmest underliggende etasjes BTA Felt BBB6 Tillatt gesimshøyde er c+142,00 Bruttoareal BTA for øverste etasje skal utgjøre maksimalt 75% av nærmest underliggende etasjes BTA i tråd med prinsippene i illustrasjonsplanen. Bruttoareal BTA for nest øverste etasje skal utgjøre maksimalt 95% av nærmest underliggende etasjes BTA. 2

28 Reguleringsbestemmelser gbnr 14/2 mfl. - Bjertnes, Nittedal kommune alternativ Felt BBB7 Tillatt gesimshøyde er c+138,00 Bruttoareal BTA for øverste etasje skal utgjøre maksimalt 65% av nærmest underliggende etasjes BTA i tråd med prinsippene i illustrasjonsplanen. 3.3 Kombinasjonsformål bolig/offentlig eller privat tjenesteyting, felt BBB4 Innenfor feltet kan det oppføres boligblokker. Det tillates bolig og bofelleskap med personalbase. Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Balkonger skal ligge innenfor de angitte byggegrensene. Tillatt utnyttelse er BYA=55% Tekniske installasjoner som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg mv. skal harmonere med bebyggelsen for øvrig, og tillates å bryte maksimal oppgitt gesimshøyde med opptil 1,5 m på inntil 20 % av underliggende takflate. På takterrasser tillates transparent rekkverk med nødvendig sikkerhetshøyde. Tillatt gesimshøyde er c+142,00 Bruttoareal BTA for øverste etasje skal utgjøre maksimalt 75% av nærmest underliggende etasjes BTA i tråd med prinsippene i illustrasjonsplanen. Bruttoareal BTA for nest øverste etasje skal utgjøre maksimalt 95% av nærmest underliggende etasjes BTA. 3.4 Eksisterende småhusbebyggelse For eksisterende, frittliggende småhusbebyggelse kan det etter søknad tillates til- og påbygging innenfor en maksimal utnyttelsesgrad BYA = 30 %. Tilbygg på eksisterende, frittliggende småhusbebyggelse kan etter søknad tillates utenfor angitte byggegrenser. Følgende høyder tillates: Gesimshøyde inntil 6,5m og mønehøyde inntil 9,0 m. Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 3.5 Energianlegg, felt f_be I område for energianlegg kan det oppføres nettstasjon. 4. Støy Miljøverndepartementets veileder T-1442 eller den til enhver tid gjeldende retningslinje for utendørs støy skal tilfredsstilles. Leiligheter i bygning med beregnet støynivå Lden>65 dba på fasade skal være gjennomgående eller vendt mot stille side, og ha minimum ett soverom mot stille side. Støyreduserende tiltak skal være godkjent før det gis rammetillatelse. Støyreduserende tiltak skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. 5. Miljøoppfølging Det skal foretas registrering av svartlistede arter før bygging kan igangsettes. Dokumentasjon av planlagt massehåndtering, inkludert håndtering av eventuelle svartlistede arter, forutsettes framlagt før igangsettingstillatelse gis. 6. Energi Alle nye bygg innenfor planområdet skal etableres med vannbårent varmesystem. Det skal tilstrebes energieffektive bygg, og i størst mulig grad gjøres bruk av fornybar energi. 7. Overvannshåndtering Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal ved innsending av søknad om rammetillatelse redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, og valg av løsning skal begrunnes. 3

29 Reguleringsbestemmelser gbnr 14/2 mfl. - Bjertnes, Nittedal kommune alternativ 2 8. Utomhusplan Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal vise oppholdsarealer, lekearealer, gangveier, parkering på terreng og plan for håndtering av overvann på egen grunn. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, samt vegetasjon. Utomhusplanen skal vise tilrettelegging for brannvesenets adkomst, herunder angrepsveier med snumulighet, oppstillingsplasser for brannbiler og plassering av brannvannuttak. Ved en trinnvis utbygging skal det foreligge en detaljert utomhusplan for det aktuelle byggetrinn, og en overordnet, mindre detaljert utomhusplan i målestokk 1:500 for hele planområdet. 9. Områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Boligblokker skal ha kjøreadkomst via kjørevei avmerket som f_skv i plankartet, med innkjøring til kjellergarasje via felt BBB2. Området mellom byggegrensen og RV4 reguleres som grøntareal/parkbelte. Det kan ikke plasseres parkeringsplasser eller internveier på arealet mellom veien og byggegrensen. 9.1 Areal for kjørevei Privat kjørevei f_skv skal være felles vei for boligområdet. 9.2 Areal for gangvei Privat gangvei f_sgg skal være felles for boligområdet, og allment tilgjengelig for gangtrafikk. Gangveien kan overbygges med åpne passasjer gjennom bebyggelsen, som vist på plankartet. Gangveien kan underbygges med garasjekjeller. Traséen kan tillates justert slik at den tilpasses bebyggelsen. 9.3 Areal for gang-/sykkelvei Privat gang-/sykkelvei f_sgs skal være felles for boligområdet. Gang-/sykkelveien kan underbygges med garasjekjeller. 9.4 Areal for parkeringsplass Parkeringsplass SPP skal være fellesareal for boligene innenfor planområdet. 9.5 Offentlig vei o_skv Adkomstvei fra Stasjonsveien o_skv skal utbedres til offentlig vei med fortau og oppgradert belysning. 10. Rekkefølgebestemmelser 10.1 Adkomstvei Adkomstvei Berget fra Stasjonsveien FV402 til og med vendehammer ved Nordre Bjertnes skal være opparbeidet, eller sikret opparbeidet i henhold til planen før det gis brukstillatelse for mer enn 75 boliger i planområdet Gangvei Regulert gangvei skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for boligblokkene langs RV4. Sikre gangforbindelser skal etableres i anleggs- og byggeperioden Uteoppholdsarealer Uteoppholdsarealer i tilknytning til det enkelte felt skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før midlertidig brukstillatelse gis Brannsikring Før rammetillatelse gis, må det foreligge en detaljert VA-plan som viser ivaretakelse av krav til slokkevannskapasitet for brannvesenets innsats. Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk. Før brukstillatelse gis, må tilrettelegging for brannvesenet være tilfredsstillende ivaretatt. 4

30 Reguleringsbestemmelser gbnr 14/2 mfl. - Bjertnes, Nittedal kommune alternativ Avtaler Avtale om kommunal forkjøpsrett innenfor planområdet og teknisk utforming av offentlig vei o_skv skal være inngått før IG kan gis. Revidert Felix Arkitekter AS Øistein Mangset, sivilarkitekt MNAL 5

31 Illustrasjoner, situasjonsplan, plantegninger og utbyggingsvolumer VEDLEGG 4 4ILLUSTRASJONER, SITUASJONSPLAN, PLANTEGNINGER OG UTBYGGINGSVOLUMER

32

33

34

35

36

37

38

39 Reguleringsplan Bjertnes, Nittedal kommune gbnr 14/2 mfl. forslagsstillers planbeskrivelse Alternativ 2. 3D-perspektiv sett fra nordvest Alternativ 2. 3D-perspektiv sett fra sydvest FELIX ARKITEKTER AS side 35 av 45

40 TRAFO F G REST 126 RENOVASJON PAPIR 126,0 125,5 4 et. 125 E C+141,5 124,5 5 et. 706m 124 E BYGGEGRENSE 30m 123 G 122 Bl A Bl. 7 Berget et. 4 et. 5 et et. 3 et. 126, et. 126,0 126,0 125, et. 6 et et. 125,5 6 et. 123,0 122,2 Bl Bl. 3 Bl A ,8 Bl. 8 5 et. 6 et. 125,0 B 4 et. B 5 et. Bl. 9 4 et. 3 et. 124,8 124, et. 123 Bl D 4 et. 124,0 5 et. 5 et. D 3 et et. BYGGEGRENSE 30m Bl. 5 BJERTNES ILLUSTRASJONSPLAN alt m M L 1:

41 VEDLEGG 5 5GEOTEKNISK NOTAT Geoteknisk notat

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 VEDLEGG 6 6UTKAST KJØPEKONTRAKT Utkast kjøpekontrakt

73 MEGLERSTANDARD JUNI 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG. Utkast A [dato] av [Megler] ved [forfatter]. [Megler] har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Dette anbefales vurdert av partenes rådgivere eller revisor. Avtalen inngås ved at den undertegnes av selger og kjøper. KJØPEKONTRAKT mellom Lisbeth Engh, Kristin Engh, Else Eng Ole Johnny Rydland, Trond Sagli og [Kjøper] vedrørende salg av aksjene i Bjertnes AS og Akershus Byggprosjektering AS

74 1. PARTENE OG EIENDOMMEN Lisbeth Eng pnr , Kristin Engh pnr , Else Engh pnr , Ole Johnny Rydland pnr og Trond Sagli pnr , (Selger) eier samlet 100 % av aksjene (Aksjene) i Bjertnes AS org.nr og Akershus Byggprosjektering AS org.nr , (Selskapene). Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Aksjene skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen. Selskapene eier gnr. 14 bnr. 2, 1258 og 1266 med påstående bygninger og anlegg i Nittedal kommune (Eiendommen). 2. KJØPESUMMEN 2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: (a) NOK [ ], som utgjør omforent, fast verdi av Eiendommen (Eiendomsverdien), med tillegg av: (b) (c) Selskapenes kontanter og fordringer, [ ] % av fremførbart underskudd (inkludert underskudd frem til og med dagen for Overtakelse), og med fradrag for: (d) (e) all gjeld i Selskapenes balanse (herunder Lånene definert i punkt 2.2) unntatt utsatt skatt, og NOK [ ], som utgjør et omforent, fast vederlag som kompensasjon for differansen mellom Eiendomsverdien (fratrukket omforent tomteverdi) og Eiendommens skattemessige avskrivningsgrunnlag. 2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapenes lån Kjøpesummen som Kjøper skal betale ved Overtakelse (Estimert Kjøpesum), skal fastsettes basert på en balanse for Selskapene slik denne forventes å være per Overtakelse (Estimert Balanse). Estimert Balanse skal føres i samsvar med god regnskapsskikk, konsekvent anvendt og for øvrig som følger: (a) (b) Forventet resultat etter skatt frem til og med dagen for Overtakelse skal innarbeides. Selskapenes gjeld skal inkludere alle inntekter/kostnader som oppstår ved innfrielse av Selskapenes banklån (Lånene) ved Overtakelse, herunder eventuell over- eller underkurs og kostnader ved innløsning av swapavtaler. 2 (10)

75 (c) (d) Betalbar skatt og utsatt skattefordel skal reflektere i) de kostnadene eller inntektene som oppstår ved innfrielse av Lånene, og ii) Selskapenes skattemessige avskrivninger og føringer fra G/T- konto mv. i salgsåret, slik at disse postene fordeles etter eiertid i salgsåret fordelt på antall dager der dagen for Overtakelse er tilordnet Selger. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal ikke føres som ett nettobeløp, men som to bruttoposter under eiendeler og gjeld. I vedlegg 3 følger en Estimert Balanse som er utarbeidet av Selskapenes regnskapsfører, og en beregning av Estimert Kjøpesum, som er estimert til NOK [ ]. Senest [fem dager] før Overtakelse skal Selger fremlegge restgjeldsoppgaver fra Selskapenes bank(er) som viser den eksakte størrelsen på Lånene per Overtakelse (inklusive eventuell over- og underkurs og alle innfrielseskostnader). Samtidig skal Selger fremlegge en oppdatert beregning av Estimert Kjøpesum der Lånene er innført med riktige beløp, men der det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar skatt og utsatt skattefordel. Hvis Overtakelse av en eller annen grunn utsettes, så skal Selger uten ugrunnet opphold innhente nye restgjeldsoppgaver og en ny beregning av Estimert Kjøpesum per dagen for Overtakelse. Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og innfri Lånene med de beløp som fremgår av restgjeldsoppgaven. 1 Selger og Selskapene bekrefter herved at ethvert krav mellom Selskapene og Selger eller andre selskaper i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning [etter at [ ] har mottatt NOK [ ] fra [ ] ved Overtakelse], og at eventuelle krav som er uteglemt i Revidert Balanse, er ettergitt i sin helhet med virkning fra Overtakelse. 2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: (a) (b) (c) En oppdatert balanse per Overtakelse (Revidert Balanse) som skal utarbeides etter de samme prinsippene som Estimert Balanse, jf. punkt 2.2, og som er godkjent og signert av de som var Selskapenes styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, En bekreftelse fra en revisor som Selger engasjerer, om at revisor har foretatt en forenklet revisorkontroll av Revidert Balanse, og En beregning av Kjøpesummen (Revidert Kjøpesum) på grunnlag av Revidert Balanse. Kjøper kan senest 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse og beregningen av Revidert Kjøpesum (i fellesskap Kjøpesumsberegningen), skriftlig meddele Selger at han har 1 Hvis Selger har ytet lån til Selskapet som skal innfris ved Overtakelse, kan følgende tekst tilføyes: «Dessuten skal Kjøper på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets gjeld til Selger (Selgerlånet) som er på [ ] inklusive opptjente renter per Overtakelse.» 3 (10)

WebMatrikkel - Utskrift

WebMatrikkel - Utskrift Page 1 of 5 GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 94 /4 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER. OPPGITT AR. KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T.LYST 94 4 0 0 Grunneiendom 26.08.1897 1348426,3

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 14.10.14 Revidert 10.03.15 REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 1.gangsbehandling i hovedkomiteen

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

WebMatrikkel - Utskrift

WebMatrikkel - Utskrift Side 1 av 6 GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 11 /155 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER. OPPGITT AR. KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T.LYST 11 155 0 0 Grunneiendom 02.01.2007 66891,8

Detaljer

KJØPEKONTRAKT mellom

KJØPEKONTRAKT mellom [MEGLERSTANDARD DESEMBER 2014 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG. Utkast B [13.10.2015] av Fana Sparebank Næringsmegling ved Per Chr lønning. Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

MØLLEGATA 5, ASKIM PLAN SOKKEL OG PLAN 1 A3 1:500 07.04.2014 - TORGGATA 5 AS

MØLLEGATA 5, ASKIM PLAN SOKKEL OG PLAN 1 A3 1:500 07.04.2014 - TORGGATA 5 AS 119000 17600 17888 17600 LOKK LOKK LOKK LOKK D UTSLG 73 M2 40000 KIOSK KERI 207 M2 LOKK 600 M2 LOKK 600 M2 LOKK 600 M2 PLN 1 rest tomt 545 M2 119000 17600 17888 17600 ODER OD VFLL H TORGSLG P-SYKKEL OD

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. for "B512 VESTEN" Detaljregulering.

PLANBESTEMMELSER. for B512 VESTEN Detaljregulering. Plan nr: 01061111 PLANBESTEMMELSER for "B512 VESTEN" Detaljregulering. Bestemmelsene er datert: 05.01.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.08.2015 Dato for Kommunestyrets vedtak: 03.09.2015

Detaljer

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26,

Eigersund kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I tilknytning til reguleringsplan for Kattamyre Gnr 60 Bnr 26, Med reguleringsendring Kattamyre Plan nr 19880006_01 Bestemmelsene er godkjent av kommunestyre i

Detaljer

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund Navn: Saksbehandler: ABCenter Eiendom AS, avd Farsund ELISABETHO Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 03 Farsund Adresse: Matrikkeladresse:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 433100 E 433000 E 432900 E 432800 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av styre i møte 25.05.2014, sak 17/14 Batnfjordsøra... Odd steinar Bjerkeset ordfører

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

Page 1 of 6 GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 81 /1702 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER.AREAL OPPGITT AR. KILDE BRUK-GRUNN BRUKSNAVN T.LYST 81 1702 0 0 Grunneiendom 20.09.1958

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 12:53:28 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Bekreftelse på likningsverdi:

Bekreftelse på likningsverdi: Dato 30.05.2016 U.off. offl. 13, lignl. 3-13 nr. 1 ANDRE HANSEN ALSAKER FOSSVEIEN 5 3403 LIER Bekreftelse på likningsverdi: Kommune: 0626 LIER Organisasjonsnr 987 347 996 Andelsnr 25 Eiendommens adresse:

Detaljer

Planbestemmelser for Sutterøya industriområde

Planbestemmelser for Sutterøya industriområde PlanID: 1-248 Saksnr: 2014/1498 Planbestemmelser for Sutterøya industriområde Planforslag er datert : 01.10.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Planutvalgets

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

ROMSAAS B3. JESSHEIM HAGE. Illustrasjonsunderlag, detaljregulering ROMSAAS B3, Jessheim Hage 24.02.15

ROMSAAS B3. JESSHEIM HAGE. Illustrasjonsunderlag, detaljregulering ROMSAAS B3, Jessheim Hage 24.02.15 ROMSAAS B3. JESSHEIM HAGE Illustrasjonsunderlag, detaljregulering ROMSAAS B3, Jessheim Hage 24.02.15 Innhold Side 01 Illustrasjonsperspektiv 1 02 Planområdets avgrensning, Ortofoto, Innhold 03 Situasjonsplan

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE

VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE KONGSVINGER KOMMUNE Utført av Areal og Eiendom AS ved Jordskiftekandidatene Arild Sunde og Leif Arvid Vaaler Kongsvinger 28.06 2010 Innledning Areal og Eiendom

Detaljer

Utskrift fast eiendom

Utskrift fast eiendom Navn: Saksbehandler: Saksreferanse: Selvaag Eiendomsoppgjør AS GEIRNJ g Utskrift fast eiendom Gårdsnummer 1003, Bruksnummer 79 i 0704 TØNSBERG kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen

0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen 0220 2011034 Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 14.04.2015 i medhold av plan- og bygningslovens 12-12. Asker kommune, 27. april 2015 For rådmannen Per Chr. Hauge REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_398 Detaljplan for Strandgata 1

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_398 Detaljplan for Strandgata 1 RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 08.7.2015 Revidert 12.8.2015 Revidert REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_398 Detaljplan for Strandgata 1 1.gangs behandling i

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Aud Hildur Renbjør Gjeitingsvold 7600 Levanger Bjørg Randi N Lindsve Skogheimvegen 6 B 7600 Levanger Bjørn Arild Eriksen Gjeitingsvold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

Løkenåsen II- felt B4

Løkenåsen II- felt B4 Forslag til bestemmelser til detaljreguleringsplan for Løkenåsen II- felt B4 Gnr.40/Bnr.80 og del av Gnr.40/Bnr.84 og Gnr.40/Bnr.76 Fet kommune Plan ID: 0203R1203 Dato: 27.05.15 Planbestemmelser sist revidert:

Detaljer

2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 13.04.2011.

2 PLANENS AVGRENSNING Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 13.04.2011. NEDRE EIKER KOMMUNE Forslag til Bestemmelser til detaljplan for: Granittlia Gnr/bnr: 46/1, Plan ID: 20090012 Sonekode: SO Sist revidert 13.04.11 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.11 I medhold av 12-12 i Plan-

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 13:51:35 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET

VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET VERDITAKST AV TOMTEOMRÅDET Bondiparken felt I Del av gnr. 51, bnr. 75 gnr 55, bnr. 12 gnr. 54, bnr 31 Asker kommune Januar, 2009 Hegdehaugsveien 31 Tlf: 23 36 50 10 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Mandat

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Fjell kommune Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Saksnr.: 07/3846 Vedtatt: xx.xx.xx Siste revisjon: 06.12.10 1 FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

1 2 Areal og samfunnsplanlegging

1 2 Areal og samfunnsplanlegging Areal og samfunnsplanlegging 1 2 Areal og samfunnsplanlegging Planbestemmelser PlanID 201502 - FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: DETALJREGULERING FOR SVEBERGMARKA, 3. ETAPPE, FELT B13 Gnr. Bnr.:

Detaljer

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT 3 1OKT2012 RISSA KOMM UNE snr. 1 OKT2012 L1:2:4 STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: hopola Dato: Tove Gravås Sak/dok.: 6224066/ 23.10.2012

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN VEFSN KOMMUNE - et steg foran REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN Planident 20151234 Planbeskrivelse, dato 30.1.2015 Bestemmelser, dato 30.1.2015 Plankart, dato 30.1.2015 Arkivsaknr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER.

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Dato: 13.09.2006 Rev. dato: 23.01.2007 Endret iht HOTS-vedtak 28.08.07, sak 77/07. 1 Generelt 1.1

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

PLANNR 2013-4 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER SYD

PLANNR 2013-4 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER SYD PLANNR 2013-4 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR SKÅRER SYD 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 08.08.2013, sist revidert 24.03.2014. 2 Formål Området

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE

REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE Dato: 20.12.2007 Rev dato: 14.04.2008, 23.03.2010, bystyret 29.04.2010. 1 Generelt

Detaljer

Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark

Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark Reguleringsbestemmelser Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark PlanID: 201401 SOGNDALEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 12.11.2015. Versjon: 1.1 Revidert: 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Hagafoss i Hol kommune gnr. 9/bnr 26, del av gnr 9/bnr 37 og gnr 9/bnr 8. Plan id: 06203034 Dato: 22. desember 2015 Sist revidert:

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01. STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.2015 1 Formål Formålet med detaljreguleringsplanen er oppfølging

Detaljer

1.1.8. Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.8. Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Solsletta Felt B37 m.fl. Forslag til reguleringsbestemmelser. Plan nr. 1377 Dato: 27.03.2015 Revidert: 26.06.2015 10.08.2015 1. Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1. Bebyggelse

Detaljer

9/7 GAMLE DRAMMENSVEI 330 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING HJEMMELSHAVER: KJELL EUGEN KRISTENSEN DELEGERT SAKSNR.: 812/08.

9/7 GAMLE DRAMMENSVEI 330 GODKJENT DELING OG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING HJEMMELSHAVER: KJELL EUGEN KRISTENSEN DELEGERT SAKSNR.: 812/08. Kjell Eugen Kristensen Gamle Drammensvei 330 1383 ASKER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR9/7 22.09.2008 S08/2912 L27160/08 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/2912. 9/7 GAMLE

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer