Egganveien 1, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egganveien 1, Trondheim"

Transkript

1 Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M:

2

3 Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge AS med salg av 100% av aksjene i selskapet Egganveien 1 Eiendom AS. Selskapet eier gnr 323, bnr 165, Egganveien 1 i Trondheim. Eiendommen er bebygd med et eldre butikkbygg på ca 650 kvm. Trondheim kommune har gitt rivningstillatelse på eksisterende bygningsmasse og det er gitt rammetillatelse til oppføring av nytt næringsbygg på eiendommen. Tomten er eiet og er på ca kvm. Dette prospektet inneholder nøkkelopplysninger for eiendommen og selskapet. Det er i tillegg utarbeidet en elektronisk bilagsdel med følgende innhold: 1. Grunnboksutskrift og tinglyste servitutter 2. Meglerinformasjon fra kommunen med følgende vedlegg: a. Situasjonskart b. Matrikkelbrev c. Kommuneplan m/bestemmelser, reguleringsplan R1054 d. Rammetillatelse for nytt næringsbygg og riving av eksisterende bygg datert Selskapets årsregnskap og selvangivelse for 2014 For ytterligere informasjon, kontakt: Stein Tollin Mobil E-post: Trondheim

4 Beliggenhet Beliggende i Sjetnemarka. Det planlegges utbygging av 950 boliger på Hallsteingård (grenser opp til Sjetnemarka). Utbygger er Heimdal Eiendom i samarbeid med TOBB. Kontakt megler for ytterligere informasjon. 4

5 Eiendomsopplysninger Adresse Egganveien 1, 7081 Sjetnemarka Etasje Bruttoareal Innhold Matrikkelnummer Gnr. 323, bnr. 165 i Trondhem kommune Hjemmelshaver Egganveien 1 Eiendom AS org.nr Tomt Ca kvm. Eiet tomt. Byggeår Ukjent byggeår på dagens bygningsmasse, antatt oppført på 70-tallet. Konstruksjon/tekniske anlegg/standard Ikke vektlagt (det er gitt rivningstillatelse på dagens bygningsmasse). Energiattest Ikke vektlagt (det er gitt rivningstillatelse på dagens bygningsmasse). Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest N/A Parkering Parkeringsplasser på egen grunn. Vann og avløp Tilknytning til offentlig vann og avløp 1.etg. 650 kvm Dagligvarebutikk/lager. Arealene er opplyst av eier. Arealene er ikke kontrollmålt på stedet og må betraktes som cirkaareal. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling, og et slikt arealavvik kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Interessenter oppfordres til å benytte fagfolk til å foreta nødvendige målinger. Grunnforhold Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Selger har ikke kjennskap til forurensinger i grunnen, og fraskriver seg ethvert ansvar dersom dette skulle bli avdekket. Tinglyste heftelser og servitutter Kopi av tinglyste avtaler/erklæringer som fremgår av grunnboken følger vedlagt i bilagsdelen. Regulering Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel, vedtatt Eiendommen er vist som boligbebyggelse. Eiendommen omfattes også av reguleringsplan r1054k og r1054æ, vedtatt hhv og Eiendommen er regulert til forretning. Kommunale avgifter Kr 5.446,58 for 1.termin (det er 4 terminer i året) Forsikring Kr Skattetakst Kr Ligningsverdi Kr

6 Rammetillatelse for nytt næringsbygg 6

7 Selskapsopplysninger Salgsobjekt 100% av aksjene i Egganveien 1 Eiendom AS org.nr Egganveien 1 Eiendom AS ble registrert i enhetsregisteret den med vedtektsfestet formål: Eie, kjøp og salg, forvaltning, utvikling og utleie av fast eiendom, herunder å drive virksomhet som naturlig faller sammen med dette, samt kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Eierselskap ICA Eiendom Norge AS. Gjeld Selskapet har gjeld til foretak i samme konsern som forutsettes innfridd ved overtagelse dersom annet ikke avtales. Ansatte Det er ingen ansatte, lønns- og pensjonsforpliktelser i selskapet. Merverdiavgift og justeringsforpliktelser Eventuelle justeringsforpliktelser for MVA forutsettes overtatt i sin helhet. Skattemessige saldoverdier (2014) Saldogruppe I/ 2 %: NOK Saldogruppe J/10 %: NOK Tomt: NOK (ikke avskrivbar) 7

8 Budgiving/kontraktsføringer Transaksjonsstruktur Salg gjennomføres gjennom overdragelse av 100% av aksjene i Egganveien 1 Eiendom AS org.nr Budprosess Informasjon fra Selger forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen forutsettes besiktiget. Det anbefales at budgiver ved bruk av egne fagfolk i en due diligence prosess selv gjør en vurdering av eiendommens tekniske tilstand og at alle relevante dokumenter for eiendommen blir gjennomgått før bindende avtale inngås. Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjer som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, (herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi, beregning av skatteulempe tilknyttet tapte avskrivninger og evt. fremførbare underskuddet). Budgiver bes beskrive sine eventuelle skattemessige forutsetninger. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Salgsvilkår Selger, selskapet ICA Eiendom Norge AS, planlegges avviklet. Selger vil derfor gi svært begrensende garantier knyttet til en transaksjon. Videre vil det være andre vesentlige begrensninger i selgers ansvar og kjøpers anledning til reklamasjon. Til grunn for bud skal følgende forutsetninger legges: Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas i den stand som de var ved avtaleinngåelse, jf. kjøpsloven 19 (1). Kjøper fraskriver seg enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven 19 (1) bokstav c, 5 og 87, avhendingsloven 3-7, 3-8 og 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven eller annet grunnlag. Selger avgir ingen garantier knyttet til eiendommens arealer eller reguleringsmessige status. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensning forårsaket i Selgers eiertid som Selger ellers er ansvarlig for etter reguleringen ovenfor. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at Selger vil gi svært begrensede garantier i forhold til bransjenormen. Videre vil kjøpers reklamasjonsmuligheter i forhold til bransjenormen være svært begrenset. Reklamsjonstiden vil ikke under noen omstendig være lenger enn 12 mnd. Utkast til kjøpekontrakt vil bli utarbeidet av Selger. 8

9 Ansvarsfraskrivelse/forbehold Konkurransetilsynet m.m. Kjøpers erverv av Aksjene er underlagt meldeplikt etter konkurranseloven 18 hvis samlet norsk omsetning for Selskapet (inkludert datterselskaper og andre selskaper som helt eller delvis kontrolleres direkte eller indirekte av Selskapet) og Kjøper (inkludert alle selskapene i Kjøpers konsern, samt øvrige selskaper som helt eller delvis kontrolleres av Kjøpers konsern) overstiger NOK 1 milliard, og individuell norsk omsetning for hver av Selskapet og Kjøper (inkludert de nevnte selskapene) overstiger NOK 100 millioner. Kjøper har risikoen tilknyttet alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet gjennomføring av transaksjonen. Styreforbehold Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgernes respektive styrer både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet. Generelt Informasjonen i dette prospektet er basert på informasjon fremskaffet av 1) Selgers forretningsfører, ICA Eiendom Norge AS 2) Trondheim kommune 3) Norion Næringsmeglings databaser, 4) ekstern statistikk og 5) kilder som Selger og Norion Næringsmegling AS anser som pålitelige. Norion Næringsmegling AS («Norion») har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til infomasjon gitt av Selger og det forutsettes at denne informasjonen er korrekt. Videre er det ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av bygninger oppført på eiendommen. Norion har lagt mye arbeid i å sikre at Prospekt med vedlegg er presist og komplett, men kan likevel ikke gi noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått i utarbeidelse av dette Prospektet. Norion tar intet ansvar for skader eller tap som har oppstått som følge av mangel på presisjon eller feil i Prospektet. Norion, Norion`s styre, Norion`s partnere eller Norion`s ansatte kan ikke gjøres ansvarlig i forhold til noen person for noen direkte, indirekte, spesifikke eller følgeskader som oppstår ut fra bruk av dette Prospektet. Eiendomsmeglingslovens 6-7 er fraveket i forhold til meglers undersøkelsesplikt og opplysningsplikt. Årsaken er at flere av forholdene som er listet i lovteksten er relevante for bolig/forbrukerforhold. Eiendomsmeglingslovens 6-10, regler for budgivning, fravikes da den er relevant for bolig/forbrukerforhold. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til Hvitvaskingsloven (lov 2009 nr. 11). 9

10 Kontakt megler STEIN TOLLIN M: Org.nr I Postadresse: Postboks 755 Sentrum, 7408 Trondheim I Besøksadresse: Søndre gate 14, 7011 Trondheim

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSOPPGAVE SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSANSVARLIG: Vibeke Pedersen E-post.: vibeke@totalrenovering.no Tlf.: 906 60 348 Stine Nøtnes Pedersen E-post.: stinen@totalrenovering.no

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 MEGLERS KOMMENTAR Unik leilighet

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil.

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE Prisantydning: Kr. 3 600 000,- + omk. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. 121 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS Hellig Olavs Gate 17 D, 6006 ÅLESUND Oppdrag: 81015026 REKKEHUS OVER TO ETASJER I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER. HELLIG OLAVS GATE 17 D INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 24. 27. 31. 33. 34.

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m²

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² OSPELIA 24A NITTEDAL 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DnB Eiendom

Detaljer