Strategier Prioriteringer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013"

Transkript

1 Strategier Prioriteringer 2013

2 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse. Summen av dette er også en sterk landsforening. Vi har de senere år bygget stein på stein, og Norsk Teknologi fremstår i dag som en sterk og offensiv landsforening, med en klar og tydelig forankring i NHO-fellesskapet. På samme måte som Norsk Teknologi er summen av sterke bransjeorganisasjoner, er også NHO summen av sterke landsforeninger. I så måte gir Norsk Teknologi et vesentlig bidrag til å styrke arbeidsgiversiden i norsk samfunnsliv og debatt. Norsk Teknologi har med dette dokumentet lagt grunnlaget for en enda mer offensiv og tydelig strategi på det næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske området. Strategiene for er en klar videreføring av det arbeidet vi tidligere har lagt ned. Og som en grunnleggende, og rød snor i alt det vi foretar oss, ligger vårt arbeid med å bygge kompetanse på alle de mest sentrale områdene. Både internt i egen organisasjon, men også overfor våre bransjeorganisasjoner og blant våre medlemsbedrifter. Nøkkelen til å møte dagens og morgendagens utfordringer er vår evne til å bygge kompetanse i forhold til å kunne løse våre markedsmessige utfordringer, men også vår evne til å påvirke sentrale rammebetingelser, samt at vi må lykkes med kvalitativ rekruttering og skolering på alle nivåer. Aldri før har våre muligheter og utfordringer vært så preget av hva som skjer i samfunnsdebatten og gjennom politiske beslutninger både nasjonalt, men også i stadig sterkere grad internasjonalt. Industri, offshore og skipsbygging er prisgitt internasjonale konjunkturer og endringer, og i så måte har selvsagt finanskrisen vært en betydelig utfordring, og vil fortsatt kunne prege fremtidsutsiktene. I den korte horisont ser dette heldigvis ut til å gå bedre. På byggsiden er vi mer skjermet for de internasjonale konjunkturer, men vi preges i betydelig grad av EUs politiske beslutningsprosess på dette området. Kanskje fattes de aller viktigste beslutningene på dette området i Brüssel, og gjennom EØS-avtalen vil Norge fortløpende måtte innlemme disse beslutningene i vår nasjonale lovgivning og regelverk. Dette er forhold Norsk Teknologi må ta høyde for, og konsekvensen av, i våre strategier. Derfor vil bl.a. arbeidet med klima- og energipolitikk, samt EØS-rettslige forhold, fortsette med uforminsket styrke. Klimakrisen har for våre bransjer representert både utfordringer og muligheter, men heldigvis, fra et markedsmessig synspunkt, representerer klimakrisen betydelige muligheter i markedet. Energieffektivisering og energiomlegging er her viktige stikkord, og i kjølevannet av disse stikkordene er det nok å nevne den nye energimerkeordningen og ny teknisk forskrift. Alt dette et resultat av EU-direktiver. Men skal vi lykkes her, kreves det kompetanse. Vi må evne å bygge bro mellom nye og gunstige rammebetingelser og vår evne til å realisere de muligheter disse representerer i markedet. Og igjen snakker vi om kompetanse. Vi skal også i den kommende perioden ha et betydelig fokus på produktivitetsutviklingen i vår andel av byggebransjen. Produktivitet er nøkkelen til økt lønnsomhet og markedsvekst. Produktivitet og kompetanse er også helt sentralt i vårt arbeid med å etablere en konkurransedyktig lønnsdannelse. Vi peker også klart på behovet for en modernisering av akkordtariffen og viktigheten av å få etablert en nasjonal minstelønn. Og vi viderefører arbeidet med en mer fleksibel bruk av arbeidskraft, hvor seriøsitet og ryddige arbeidsforhold som alltid vil stå sentralt. Norsk Teknologi skal være en tydelig og synlig organisasjon. Vi skal også evne å synliggjøre våre medlemsbedrifters betydning for økt modernisering og verdiskaping i Norge. Få andre bransjer har så stor betydning for nettopp det å skape og videreutvikle et mer funksjonelt og moderne samfunn. Vi tar samfunnsansvar, og vår virksomhet er klart forankret i en like klar etisk plattform. Dette er verdier vi ikke ønsker å rokke ved. Lykke til! Med hilsen Jostein Skree 2 Strategier

3 visjon Vi moderniserer Norge. Forretningsidé På vegne av de tilsluttede bransjeforeningene skal Norsk Teknologi arbeide for en sterk og selvstendig rolle for tekniske entrepriser, service og tjenester i markedet for derigjennom å oppnå god lønnsomhet og konkurransekraft for medlemsbedriftene. Verdier Norsk Teknologis grunnverdier skal gjenspeiles i hele vår virksomhet og profil. Verdiene skal dessuten kjennetegne de tilsluttede bransjeforeningene og deres medlemsbedrifter og være ensbetydende med de egenskapene, holdningene og den adferden som skal kjennetegne oss i alt vi sier og gjør. Modige Inkluderende Engasjerte Målrettede Samfunnsbevisste Vi skal være modige fordi vi er i en bransje i rask utvikling som krever at vi er offensive og åpne for nye tanker. Vi ønsker å styre samfunnsutviklingen i riktig retning gjennom vårt bidrag av nyskapende, effektive løsninger. Vi skal være inkluderende fordi de beste løsningene skapes gjennom bred samhandling og bidrag fra våre egne og beslektede bransjer. Sammen skal vi ta samfunnsansvar og være stolte av vårt bidrag. Vi skal være engasjerte og involvere ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere, myndigheter og omverden forøvrig for å nå våre målsettinger. Engasjement skaper energi, og energi skaper resultater. Vi skal være målrettede i vårt arbeid med løsninger som beviser vår verdi, og at vår kompetanse bidrar til konkrete forbedringer i folks hverdag. Vi skal være samfunnsbevisste og vektlegge miljø, ansvar for egne medarbeidere og være oss bevisst at den jobben vi utfører i samfunnet, har en stor og viktig funksjon med tanke på å modernisere og utvikle et fremtidsrettet samfunn. Vi skal være modige fordi vi er i en bransje i rask utvikling som krever at vi er offensive og åpne for nye tanker. Vi ønsker å styre samfunnsutviklingen i riktig retning gjennom vårt bidrag av nyskapende, effektive løsninger. Strategier

4 Gode rammebetingelser» Arbeide for teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser» Forsterke innsatsen på viktige områder som energieffektivisering, fornybar teknologi og velferdsteknologi» Økt fokus på nye rammebetingelser som utvikles innen EU og europeisk standardisering» Arbeide for økt produktivitetsutvikling innen de tekniske fagområdene» Arbeide for størst mulig samhandling og gjennomslag for Norsk Teknologis synspunkter overfor NHO-systemet Vi skal være inkluderende fordi de beste løsningene skapes gjennom bred samhandling og bidrag fra våre egne og beslektede bransjer. Sammen skal vi ta samfunnsansvar og være stolte av våre bidrag. Tiltak Økt gjennomslag for virkemidler som EnergiFunn, hvite sertifikater (energisparebevis) og et tilskuddsbasert Enova i energi- og klimapolitikken Sterkere tilstedeværelse og påvirkning overfor relevante EU-organer og de europeiske bransjeorganisasjonene Sikre de tekniske entreprenørenes posisjon som ledende innen BIM (digitale prosjekteringsverktøy) og buildingsmart-teknologi Stimulere markedet for energitjenester gjennom påvirkning av nasjonale lover, forskrifter og støtteordninger Arbeide for offentlige regler og støtteordninger som fremskynder bruken av velferdsteknologiske løsninger Økt næringspolitisk samarbeid innen Elektroforum og BAE-rådet Fokusere på det viktige markedet for energieffektivisering og løsninger innenfor industri Fokusere spesielt på utforming og revisjon av Kvalifikasjonsforskriften og Registreringsforskriften PRIORITERINGER 2013 Få på plass endelig kvantitativt nasjonalt mål for energieffektivisering - Aktiv lobbying overfor de ulike stortingspartiene for å få realisert Stortingets klimaforlik Få vedtatt en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse; herunder et rettighetsbasert virkemiddel - Aktiv lobbying overfor stortingspartiene - Alliansebygging med miljøbevegelsen og fagbevegelsen 4 Strategier

5 Sikre klarere og mer forutsigbare regler for fritak fra tilknytningsplikten for fjernvarme (jf. St. melding om bygningspolitikk) - Påvirke KRD i departementets oppfølging av Byggemeldingen - Møte med alle partiers programkomiteer foran Stortingsvalget 2013 Implementering av EUs Energieffektiviseringsdirektiv og revidert Bygningsenergidirektiv - Påvirke OED i denne prosessen - Sikre flertall for dette i Stortinget Forsterke det næringspolitiske samarbeidet i Elektroforum og innad i byggebransjen - Styrke det næringspolitiske arbeidet i Elektroforum - Forsterke samarbeidet med BNL i arbeidet innenfor BAE-rådet Definere måling av produktivitet i byggebransjen, dokumentere den faktiske produktivitetsutviklingen i samarbeid med de øvrige aktørene i byggebransjen - Aktiv dialog og samarbeid med SSB, BNL og El & IT Forbundet Etablere offentlige støtteordninger for økt bruk av velferdsteknologi - Aktiv påvirkning i aktuelle komiteer på Stortinget - Samarbeide med fagbevegelsen også i offentlig sektor Videreutvikle arbeidet med spørsmål knyttet til utdanning, rekruttering og økt fleksibel bruk og tilgang på arbeidskraft (økt integrasjon av utdanningspolitikk, arbeidsgiverpolitikk og næringspolitikk), samt spørsmål knyttet til økt importkonkurranse - Lage et bredt grunnlagsdokument som favner alle aktuelle politikkområder - Aktiv dialog med utdanningsinstitusjonene - Få på plass en unntaksregel i Vikarbyrådirektivet - Fortsatt arbeid mot allmenngjøring Fortsatt fokus på kryssubsidiering i verdikjeden - Arbeide for å skille nettselskapenes entreprenørvirksomhet ut som egne juridiske enheter - Aktiv påvirkning av NVE Følge opp og påvirke utviklingen i byggekontrakter og lov/forskrifter om offentlige anskaffelser - Påvirke offentlige byggherrers praktisering av eksisterende regelverk for offentlige innkjøp Synliggjøre betydningen av EnergiFunn/ROT-fradrag som et verktøy til bekjempelse av svart arbeid - Aktivt samarbeid med BNL for å kartlegge omfanget av svart arbeid innen byggsektoren - Foreslå tiltak mot svart arbeid; herunder Energifunn og ROT-fradrag Sikre vedtak om passivhusbygg fra 2015 og nesten nullenergibygg fra Sikre at vedtaket i Byggmeldingen blir fulgt opp; bl.a. gjennom arbeidet med overgang fra TEK10 til TEK15 BIM Ha fokus på å sikre medlemsbedriftenes posisjon i fremtidens verdikjede Samarbeid med Forsvarsbygg, Statsbygg og Standard Norge for forming av nye digitale anbudsprosesser Videreføre eksisterende BIM-fyrtårnmiljøer (øst, vest, nord) samt søke å etablere flere regionale BIMfyrtårn etter samme modell Videreføring av BIM-utdanningstilbud på Fagskolen i Oslo, Kongsberg og i Tromsø. Etablere tilsvarende tilbud på flere fagskoler, samt på ingeniørskolenivå Sterkere involvering av (alle) Norsk Teknologis bransjeforeninger Etablerte BIM Fyrtårn miljøer må fungere selvstendig gjennom våre regionsjefer i etablerte regioner BIM må bli praktisk rettet for våre medlemmer Det må etableres samarbeid med andre organisasjoner og grupper som RIF, NITO, Arkitekt Forbundet, BNL, EBA og andre entreprenørforbund Sterkere involvering av alle bransjeforeningene i BIMarbeidet Starte utviklingen av database for ventilasjon, kulde og varmepumper Strategier

6 Arbeidsgiverservice og kompetanse» Arbeide for at medlemsbedriftene får tilstrekkelig tilgang på nødvendig teknisk og merkantil kompetanse på alle nivåer og innen relevante områder» Arbeide for å bedre rammebetingelsene for utdanning, kompetanseutvikling og rekruttering» Lønnsdannelsen skal reflektere kompetanse og produktivitet» Videreføre arbeidet med seriøsitet og ryddighet i bruk av arbeidskraft» Bidra til at HMS og etikk skal bli viktige konkurransefaktorer Tiltak Kompetansetilbudet skal fange opp utviklingen av nye markedsområder Arbeide for nasjonal minstelønn Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft til konkurransedyktige priser Legge til rette for at HMS og godt arbeidsmiljø blir et felles ansvar og oppgave for både bedrift og medarbeidere Arbeide for å opprettholde inntak av antall lærlinger Vi skal være engasjerte og involvere ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere, myndigheter og omverden forøvrig for å nå våre målsettinger. Engasjement skaper energi, og energi skaper resultater. PRIORITERINGER 2013 Arbeidsgiverservice Fortsatt motstand mot allmenngjøring samt markere at nasjonal minstelønn er det beste virkemiddelet for å sikre seriøsitet - Intensivere arbeidet med dette innenfor NHOfellesskapet - Påvirke stortingspartiene frem mot Stortingsvalget; herunder partienes programkomiteer Bidra til at medlemmene får best mulig oversikt over de lovregler og tariffbestemmelser som gjelder ved innleie av arbeidskraft - Kjøre omfattende kurs og foredragsvirksomhet - Informere om dette på websidene, samt Teknologica 6 Strategier

7 Påvirke rammebetingelser som kan åpne for mer fleksibel bruk av arbeidskraft - Arbeide for endringer i Vikarbyrådirektivet unntaksregelen - Starte prosess med å redusere begrensninger for inn- og utleie i LOK - Økt samarbeid med NHO-fellesskapet på dette området Fortsette arbeidet med å legge til rette for bruk av tverrfaglige lønnssystemer - Utvikle et forslag til et mer tverrfaglig lønnssystem i LOK - Starte prosess med El & IT Forbundet Utvide samarbeidet med Norsk Industri og også utrede om det bør etableres en egen industrigruppe - Lage et skriftlig forslag til en slik industrigruppe mandat og formål - Innlede samtaler med Norsk Industri Kompetanse Fagutdanning Videreføre arbeidet i sentrale posisjoner i faglig råd elektro med læreplaner, fagstruktur og rammebetingelser for fagutdanningen Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Videreføre rekrutteringsarbeid med sikte på å beholde god søkning til elektrofagene samt øke jenteandelen Samfunnskontrakten - fornying Læremidler og fagbøker Digitalisere læremidler på Vg2-nivå Utvikle lærebok i varme- og kuldemontørfaget på Vg1 og Vg2-nivå Videreutvikle og lage nye applikasjoner knyttet til Elforlaget + HMS Inkluderende arbeidsliv/sykefravær Etablere samarbeid med EL & IT Forbundet med aktiviteter som støtter opp under målene i IA-avtalen Synliggjøre at godt IA-arbeid lønner seg Informasjon om de nye reglene ved oppfølging av sykefravær Informasjon om nytt opplæringsmateriell om IA Internkontroll Utvikle web-baserte internkontrollprogrammer til alle bransjeforeninger etter hensiktsmessighet Arbeidsulykker Påvirke myndigheter/arbeidstilsynet og DSB for best mulig rammebetingelser for våre medlemmer Fagskole, høyskole og universitet Utvikle en masterplan som et hjelpemiddel for å øke antall studenter, samt påvirke ramme- og studieplanen med riktig innhold og kvalitet i forhold til bransjenes behov Bedre fagskolens rammevilkår og fremme fagskolens plass i utdanningshierarkiet Kurs Styrke markedsføringen knyttet til kurs Synliggjøre nytteverdi for å få økt deltakelse Utvikle nye kurs knyttet til markedsbehov Utvikle nye nettbaserte kurs Strategier

8 Verving og økt oppslutning» Rekruttere og etablere beslektede miljøer/ grupperinger i større deler av verdikjeden» Økt ansvar for medlemstilslutning i bransjeforeningene Tiltak Økt synliggjøring av nærings- og arbeidsgiverpolitikken, samt medlemsfordeler Relevant vervemateriell for Norsk Teknologi og bransjeforeningene utvikles PRIORITERINGER 2013 Ferdigstillelse av websider Tilretteleggelse for anvendelse av CRM/Sharepoint Fortsatt bruk av sosiale medier Arbeide for å få inn rørsiden, og evt. andre grupperinger Facebook for alle bransjene Vi skal være målrettet i vårt arbeid med løsninger som beviser vår verdi, og at vår kompetanse bidrar til konkrete forbedringer i folks hverdag. 8 Strategier

9 Profilering og synlighet» Norsk Teknologi skal være et naturlig kontaktpunkt og ressurs for viktige deler av media og det politiske miljø» Synliggjøre teknologibedriftenes betydning for økt modernisering og verdiskaping i Norge» Økt profilering av Norsk Teknologi innenfor NHOfellesskapet sentralt og regionalt» Synliggjøre at Norsk Teknologi er en landsforening som tar samfunnsansvar» Forsterke profileringen av teknologibedriftenes fokus på grønn teknologi og grønne arbeidsplasser Tiltak Videreutvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi og grafisk profil for Norsk Teknologi Øke den kvalitative og kvantitative bredden i medieoppslagene på prioriterte områder Opprette ny webplattform og design for og for bransjeforeningene, samt videreutvikle redaksjonell linje Egen webbasert side om aktuell nærings- og arbeidsgiverpolitikk, høringsbrev, relevante rapporter etc. Markedsføre bransjenes suksesshistorier Etablere aktivitet i sosiale medier Forsterke deltakelsen og synligheten på relevante NHO-arenaer PRIORITERINGER 2013 Oppdatere og vedlikeholde kommunikasjonsstrategien og handlingsplanen for Norsk Teknologi Gode medieoppslag i dags- og fagpresse innenfor prioriterte temaer for Norsk Teknologi (egen liste) Vedlikeholde ny webplattform, design, og innhold for Norsk Teknologi og bransjeforeningene Implementere verktøy og rutiner for elektronisk nyhetsbrev for Norsk Teknologi og bransjeforeningene Markedsføre bransjenes suksesshistorier løpende på web, i sosiale medier, nyhetsbrev, Teknologica, faktahefter og i media Videreføre og intensivere synlighet og øke antall følgere i sosiale medier Aktiv deltakelse i NHOs kommunikasjonsnettverk Temaer i media 2013 Konkurranse- og teknologinøytralitet Ren norsk el Energieffektivisering; EnergiFunn, Hvite sertifikater, rettighetsbasert Enova Energieffektiviseringsdirektivet Økt arbeidskraftsbehov ITB Pensjonsreformen Velferdsteknologi BIM Tilknytningsplikt for fjernvarme Kompetanse; Y-veien, lærlingeplasser, fagskoleutdanning Produktivitetsutviklingen i bransjene Automatisering Ventilasjon inneklima Økodesigndirektivet Boligmappa Strategier

10 10 Strategier Vi skal være samfunnsbevisste og vektlegge miljø, ansvar for egne medarbeidere og være oss bevisst at den jobben vi utfører i samfunnet, har stor og viktig funksjon med tanke på å modernisere og utvikle et fremtidsrettet samfunn.

11 Stikkordsregister EnergiFunn: Skattefradrag for dokumenterte arbeidskostnader knyttet til investeringer på området energieffektivisering. En ordning rettet mot private husholdninger og borettslag. Hvite sertifikater: Energisparebevis for tiltak innenfor energieffektivisering som kan omsettes i et eget marked, og som selges til de aktører som ikke har oppfylt sine forpliktelser innenfor energieffektivisering. Formålet er å etablere et fungerende marked som skal stimulere til mer rasjonell energiforvaltning. Tilskuddbasert Enova: Endre Enovas praksis med dagens søknadsbaserte system, som både er tidkrevende og byråkratisk. Et tilskuddbasert system vil automatisk utløse støtte til dokumenterte tiltak, som på forhånd er kvalitetssikret og godkjent. Relevante EU-organer: De fleste av våre nye rammebetingelser blir i dag politisk bestemt i ulike EU-organer; slik som EU-kommisjonen, Europaparlamentet og EU-oppnevnte eksportgrupper og organer. På grunn av EØS-avtalen må Norge godta de vedtakene som fattes i de ulike EU-organene. Derfor er det mer og mer viktig at Norsk Teknologi, og det øvrige NHO-systemet, driver direkte påvirkning mot de ulike organene innenfor EU. BIM: BIM er en forkortelse for digitale bygningsinformasjonsmodeller (teknologi). buildingsmart: Et sett med internasjonale åpne standarder som regulerer bruk av BIM. Et viktig verktøy som i større og større grad blir et krav fra de viktigste byggherrene. NORSK TEKNOLOGI ER EN LANDSFORENING I NHO Norsk Teknologi har ca 1700 medlemsbedrifter med ca ansatte og har en samlet omsetning på ca 40 milliarder kroner. Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, Heisleverandørenes landsforening organiserer bedrifter som arbeider med montasje, service og vedlikehold av heiser, rulletrapper og rullefortau. Medlemmene omsetter for ca 1,1 milliarder kroner og har ca 950 ansatte. INTEGRA, foreningen for tekniske systemintegratorer, organiserer integrasjonsmiljøene innen bygg, anlegg, industri, skip og offshore. Medlemsbedriftene i INTEGRA omsetter for ca 1 milliard kroner og har 600 ansatte. NELFO er bransjeforeningen for EL og IT bedriftene. De medlemsbedriftene omsetter for ca 32 milliarder kroner og har ca ansatte. NELFO har 26 lokalforeninger som dekker hele landet. Lokalforeningene bistår medlemmene med råd, veiledning, kompetanse, bransjeinformasjon, medlemsmøter, kurs og seminarer og nettverksbygging. VKE, Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, er en nyetablert, landsdekkende og ledende bransjeorganisasjon for ventilasjons-, kulde- og varmepumpeentreprenører. Foreningen organiserer 140 medlemsbedrifter med samlet 2400 ansatte og 5 milliarder i årlig omsetning. Elektroforum: Et samarbeidsorgan (stiftelse) for den elektrotekniske klyngen, som bl.a. samarbeider om viktige felles næringspolitiske temaer overfor myndighetene. Elektroforum er også ansvarlig for å arrangere Eliaden annet hvert år. BAE-rådet: Et frivillig samarbeidsorgan mellom de viktigste organisasjonene i byggenæringen. HMS: En forkortelse for begrepene helse miljø sikkerhet. Et begrep som både omhandler ytre og indre forhold i en bedrift. Strategier

12 Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, INTEGRA, NELFO, VKE En landsforening i NHO

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2012 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa :

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Gunnar Visnes Norsk Teknologi Fagsjef kompetanse Faglig råd elektro, leder/nestleder 100826 - GVi 1 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra

Detaljer

Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020?

Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Et sammendrag av rapporten som gir en vurdering av mulighet for og kostnaden ved å energieffektivisere tekniske anlegg i eksisterende bygg med 8 TWh

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Energi Norge AS, EnergiAkademiet Oslo, 6.september 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Etablerte

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Energieffektivisering med sosial profil

Energieffektivisering med sosial profil Energieffektivisering med sosial profil Seminar om energieffektivisering i eksisterende bygg Stortinget, 18. november 2011 Tore Strandskog, Norsk Teknologi Valg av tilnærming Klima- og energimål i EU (20-20-20

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16

Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16 Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16 BAKGRUNN FOR RAPPORTEN Både norske og europeiske myndigheter har slått fast at energieffektivisering

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes Byggevareindustrien - Høstmøte Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013 BNL noen refleksjoner Adm.dir. Jon Sandnes Hovedoppgaver for BNL 2013-2014 BYGG/INDUSTRI Energi effektivisering : I eksisterende

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Sikre gode rammebetingelser

Sikre gode rammebetingelser Næringspolitiske saker 2015 Sikre gode rammebetingelser Formålet med NELFOs næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for medlemsbedriftene.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 STRATEGI VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND 2011-2021 1. Hovedtrekk i markedsutviklingen: Norsk økonomi har

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

OKTOBER 2013. Gi skattefradrag for energieffektivisering

OKTOBER 2013. Gi skattefradrag for energieffektivisering OKTOBER 2013 Gi skattefradrag for energieffektivisering Gi skattefradrag for energieffektivisering Energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Flere internasjonale studier viser dette.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Energieffektiviseirng

Energieffektiviseirng Energieffektiviseirng - Fra visjon til virkelighet Jørgen Festervoll ADAPT Consulting Oslo, 11. oktober 2011 - Visjonen - 1 Energiutfordringen Slide 3 Energieffektivisering er det viktigste energi- og

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Oslo, 25.09.2014 Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Bakgrunn Norsk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Forord Med utgangspunkt i en ny europeisk standard som skal ivareta personsikkerheten i heiser og andre

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Stillasdagene 2010 Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010 Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Utvikling i BNP 2009-2011, anslått vekst fra

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Dagens og fremtidens bygninger - arkitektur, energi og inneklima

Dagens og fremtidens bygninger - arkitektur, energi og inneklima Dagens og fremtidens bygninger - arkitektur, energi og inneklima Ny standard for lavenergi og passivhus - NS 3700 Mats Eriksson, Norsk Teknologi Norsk Teknologi En landsforening i NHO 1.550 bedrifter 32.800

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN

VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN MÅL- OG STRATEGI 2015-2018 3 Forord 4 Strategiprosessen 5 Misjon 6 Visjon 7 Strategien 8 Hovedmål for strategien 9 Næringspolitikk/myndighetskontakt 10 Fagutdanning/kompetansebygging

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Forventninger til energimeldingen

Forventninger til energimeldingen Forventninger til energimeldingen Knut Kroepelien, PF Norsk Energiforening, 12.11.2014 Den politiske rammen Sundvollen-erklæringen "Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning,

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer