Strategier Prioriteringer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013"

Transkript

1 Strategier Prioriteringer 2013

2 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse. Summen av dette er også en sterk landsforening. Vi har de senere år bygget stein på stein, og Norsk Teknologi fremstår i dag som en sterk og offensiv landsforening, med en klar og tydelig forankring i NHO-fellesskapet. På samme måte som Norsk Teknologi er summen av sterke bransjeorganisasjoner, er også NHO summen av sterke landsforeninger. I så måte gir Norsk Teknologi et vesentlig bidrag til å styrke arbeidsgiversiden i norsk samfunnsliv og debatt. Norsk Teknologi har med dette dokumentet lagt grunnlaget for en enda mer offensiv og tydelig strategi på det næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske området. Strategiene for er en klar videreføring av det arbeidet vi tidligere har lagt ned. Og som en grunnleggende, og rød snor i alt det vi foretar oss, ligger vårt arbeid med å bygge kompetanse på alle de mest sentrale områdene. Både internt i egen organisasjon, men også overfor våre bransjeorganisasjoner og blant våre medlemsbedrifter. Nøkkelen til å møte dagens og morgendagens utfordringer er vår evne til å bygge kompetanse i forhold til å kunne løse våre markedsmessige utfordringer, men også vår evne til å påvirke sentrale rammebetingelser, samt at vi må lykkes med kvalitativ rekruttering og skolering på alle nivåer. Aldri før har våre muligheter og utfordringer vært så preget av hva som skjer i samfunnsdebatten og gjennom politiske beslutninger både nasjonalt, men også i stadig sterkere grad internasjonalt. Industri, offshore og skipsbygging er prisgitt internasjonale konjunkturer og endringer, og i så måte har selvsagt finanskrisen vært en betydelig utfordring, og vil fortsatt kunne prege fremtidsutsiktene. I den korte horisont ser dette heldigvis ut til å gå bedre. På byggsiden er vi mer skjermet for de internasjonale konjunkturer, men vi preges i betydelig grad av EUs politiske beslutningsprosess på dette området. Kanskje fattes de aller viktigste beslutningene på dette området i Brüssel, og gjennom EØS-avtalen vil Norge fortløpende måtte innlemme disse beslutningene i vår nasjonale lovgivning og regelverk. Dette er forhold Norsk Teknologi må ta høyde for, og konsekvensen av, i våre strategier. Derfor vil bl.a. arbeidet med klima- og energipolitikk, samt EØS-rettslige forhold, fortsette med uforminsket styrke. Klimakrisen har for våre bransjer representert både utfordringer og muligheter, men heldigvis, fra et markedsmessig synspunkt, representerer klimakrisen betydelige muligheter i markedet. Energieffektivisering og energiomlegging er her viktige stikkord, og i kjølevannet av disse stikkordene er det nok å nevne den nye energimerkeordningen og ny teknisk forskrift. Alt dette et resultat av EU-direktiver. Men skal vi lykkes her, kreves det kompetanse. Vi må evne å bygge bro mellom nye og gunstige rammebetingelser og vår evne til å realisere de muligheter disse representerer i markedet. Og igjen snakker vi om kompetanse. Vi skal også i den kommende perioden ha et betydelig fokus på produktivitetsutviklingen i vår andel av byggebransjen. Produktivitet er nøkkelen til økt lønnsomhet og markedsvekst. Produktivitet og kompetanse er også helt sentralt i vårt arbeid med å etablere en konkurransedyktig lønnsdannelse. Vi peker også klart på behovet for en modernisering av akkordtariffen og viktigheten av å få etablert en nasjonal minstelønn. Og vi viderefører arbeidet med en mer fleksibel bruk av arbeidskraft, hvor seriøsitet og ryddige arbeidsforhold som alltid vil stå sentralt. Norsk Teknologi skal være en tydelig og synlig organisasjon. Vi skal også evne å synliggjøre våre medlemsbedrifters betydning for økt modernisering og verdiskaping i Norge. Få andre bransjer har så stor betydning for nettopp det å skape og videreutvikle et mer funksjonelt og moderne samfunn. Vi tar samfunnsansvar, og vår virksomhet er klart forankret i en like klar etisk plattform. Dette er verdier vi ikke ønsker å rokke ved. Lykke til! Med hilsen Jostein Skree 2 Strategier

3 visjon Vi moderniserer Norge. Forretningsidé På vegne av de tilsluttede bransjeforeningene skal Norsk Teknologi arbeide for en sterk og selvstendig rolle for tekniske entrepriser, service og tjenester i markedet for derigjennom å oppnå god lønnsomhet og konkurransekraft for medlemsbedriftene. Verdier Norsk Teknologis grunnverdier skal gjenspeiles i hele vår virksomhet og profil. Verdiene skal dessuten kjennetegne de tilsluttede bransjeforeningene og deres medlemsbedrifter og være ensbetydende med de egenskapene, holdningene og den adferden som skal kjennetegne oss i alt vi sier og gjør. Modige Inkluderende Engasjerte Målrettede Samfunnsbevisste Vi skal være modige fordi vi er i en bransje i rask utvikling som krever at vi er offensive og åpne for nye tanker. Vi ønsker å styre samfunnsutviklingen i riktig retning gjennom vårt bidrag av nyskapende, effektive løsninger. Vi skal være inkluderende fordi de beste løsningene skapes gjennom bred samhandling og bidrag fra våre egne og beslektede bransjer. Sammen skal vi ta samfunnsansvar og være stolte av vårt bidrag. Vi skal være engasjerte og involvere ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere, myndigheter og omverden forøvrig for å nå våre målsettinger. Engasjement skaper energi, og energi skaper resultater. Vi skal være målrettede i vårt arbeid med løsninger som beviser vår verdi, og at vår kompetanse bidrar til konkrete forbedringer i folks hverdag. Vi skal være samfunnsbevisste og vektlegge miljø, ansvar for egne medarbeidere og være oss bevisst at den jobben vi utfører i samfunnet, har en stor og viktig funksjon med tanke på å modernisere og utvikle et fremtidsrettet samfunn. Vi skal være modige fordi vi er i en bransje i rask utvikling som krever at vi er offensive og åpne for nye tanker. Vi ønsker å styre samfunnsutviklingen i riktig retning gjennom vårt bidrag av nyskapende, effektive løsninger. Strategier

4 Gode rammebetingelser» Arbeide for teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser» Forsterke innsatsen på viktige områder som energieffektivisering, fornybar teknologi og velferdsteknologi» Økt fokus på nye rammebetingelser som utvikles innen EU og europeisk standardisering» Arbeide for økt produktivitetsutvikling innen de tekniske fagområdene» Arbeide for størst mulig samhandling og gjennomslag for Norsk Teknologis synspunkter overfor NHO-systemet Vi skal være inkluderende fordi de beste løsningene skapes gjennom bred samhandling og bidrag fra våre egne og beslektede bransjer. Sammen skal vi ta samfunnsansvar og være stolte av våre bidrag. Tiltak Økt gjennomslag for virkemidler som EnergiFunn, hvite sertifikater (energisparebevis) og et tilskuddsbasert Enova i energi- og klimapolitikken Sterkere tilstedeværelse og påvirkning overfor relevante EU-organer og de europeiske bransjeorganisasjonene Sikre de tekniske entreprenørenes posisjon som ledende innen BIM (digitale prosjekteringsverktøy) og buildingsmart-teknologi Stimulere markedet for energitjenester gjennom påvirkning av nasjonale lover, forskrifter og støtteordninger Arbeide for offentlige regler og støtteordninger som fremskynder bruken av velferdsteknologiske løsninger Økt næringspolitisk samarbeid innen Elektroforum og BAE-rådet Fokusere på det viktige markedet for energieffektivisering og løsninger innenfor industri Fokusere spesielt på utforming og revisjon av Kvalifikasjonsforskriften og Registreringsforskriften PRIORITERINGER 2013 Få på plass endelig kvantitativt nasjonalt mål for energieffektivisering - Aktiv lobbying overfor de ulike stortingspartiene for å få realisert Stortingets klimaforlik Få vedtatt en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse; herunder et rettighetsbasert virkemiddel - Aktiv lobbying overfor stortingspartiene - Alliansebygging med miljøbevegelsen og fagbevegelsen 4 Strategier

5 Sikre klarere og mer forutsigbare regler for fritak fra tilknytningsplikten for fjernvarme (jf. St. melding om bygningspolitikk) - Påvirke KRD i departementets oppfølging av Byggemeldingen - Møte med alle partiers programkomiteer foran Stortingsvalget 2013 Implementering av EUs Energieffektiviseringsdirektiv og revidert Bygningsenergidirektiv - Påvirke OED i denne prosessen - Sikre flertall for dette i Stortinget Forsterke det næringspolitiske samarbeidet i Elektroforum og innad i byggebransjen - Styrke det næringspolitiske arbeidet i Elektroforum - Forsterke samarbeidet med BNL i arbeidet innenfor BAE-rådet Definere måling av produktivitet i byggebransjen, dokumentere den faktiske produktivitetsutviklingen i samarbeid med de øvrige aktørene i byggebransjen - Aktiv dialog og samarbeid med SSB, BNL og El & IT Forbundet Etablere offentlige støtteordninger for økt bruk av velferdsteknologi - Aktiv påvirkning i aktuelle komiteer på Stortinget - Samarbeide med fagbevegelsen også i offentlig sektor Videreutvikle arbeidet med spørsmål knyttet til utdanning, rekruttering og økt fleksibel bruk og tilgang på arbeidskraft (økt integrasjon av utdanningspolitikk, arbeidsgiverpolitikk og næringspolitikk), samt spørsmål knyttet til økt importkonkurranse - Lage et bredt grunnlagsdokument som favner alle aktuelle politikkområder - Aktiv dialog med utdanningsinstitusjonene - Få på plass en unntaksregel i Vikarbyrådirektivet - Fortsatt arbeid mot allmenngjøring Fortsatt fokus på kryssubsidiering i verdikjeden - Arbeide for å skille nettselskapenes entreprenørvirksomhet ut som egne juridiske enheter - Aktiv påvirkning av NVE Følge opp og påvirke utviklingen i byggekontrakter og lov/forskrifter om offentlige anskaffelser - Påvirke offentlige byggherrers praktisering av eksisterende regelverk for offentlige innkjøp Synliggjøre betydningen av EnergiFunn/ROT-fradrag som et verktøy til bekjempelse av svart arbeid - Aktivt samarbeid med BNL for å kartlegge omfanget av svart arbeid innen byggsektoren - Foreslå tiltak mot svart arbeid; herunder Energifunn og ROT-fradrag Sikre vedtak om passivhusbygg fra 2015 og nesten nullenergibygg fra Sikre at vedtaket i Byggmeldingen blir fulgt opp; bl.a. gjennom arbeidet med overgang fra TEK10 til TEK15 BIM Ha fokus på å sikre medlemsbedriftenes posisjon i fremtidens verdikjede Samarbeid med Forsvarsbygg, Statsbygg og Standard Norge for forming av nye digitale anbudsprosesser Videreføre eksisterende BIM-fyrtårnmiljøer (øst, vest, nord) samt søke å etablere flere regionale BIMfyrtårn etter samme modell Videreføring av BIM-utdanningstilbud på Fagskolen i Oslo, Kongsberg og i Tromsø. Etablere tilsvarende tilbud på flere fagskoler, samt på ingeniørskolenivå Sterkere involvering av (alle) Norsk Teknologis bransjeforeninger Etablerte BIM Fyrtårn miljøer må fungere selvstendig gjennom våre regionsjefer i etablerte regioner BIM må bli praktisk rettet for våre medlemmer Det må etableres samarbeid med andre organisasjoner og grupper som RIF, NITO, Arkitekt Forbundet, BNL, EBA og andre entreprenørforbund Sterkere involvering av alle bransjeforeningene i BIMarbeidet Starte utviklingen av database for ventilasjon, kulde og varmepumper Strategier

6 Arbeidsgiverservice og kompetanse» Arbeide for at medlemsbedriftene får tilstrekkelig tilgang på nødvendig teknisk og merkantil kompetanse på alle nivåer og innen relevante områder» Arbeide for å bedre rammebetingelsene for utdanning, kompetanseutvikling og rekruttering» Lønnsdannelsen skal reflektere kompetanse og produktivitet» Videreføre arbeidet med seriøsitet og ryddighet i bruk av arbeidskraft» Bidra til at HMS og etikk skal bli viktige konkurransefaktorer Tiltak Kompetansetilbudet skal fange opp utviklingen av nye markedsområder Arbeide for nasjonal minstelønn Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft til konkurransedyktige priser Legge til rette for at HMS og godt arbeidsmiljø blir et felles ansvar og oppgave for både bedrift og medarbeidere Arbeide for å opprettholde inntak av antall lærlinger Vi skal være engasjerte og involvere ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere, myndigheter og omverden forøvrig for å nå våre målsettinger. Engasjement skaper energi, og energi skaper resultater. PRIORITERINGER 2013 Arbeidsgiverservice Fortsatt motstand mot allmenngjøring samt markere at nasjonal minstelønn er det beste virkemiddelet for å sikre seriøsitet - Intensivere arbeidet med dette innenfor NHOfellesskapet - Påvirke stortingspartiene frem mot Stortingsvalget; herunder partienes programkomiteer Bidra til at medlemmene får best mulig oversikt over de lovregler og tariffbestemmelser som gjelder ved innleie av arbeidskraft - Kjøre omfattende kurs og foredragsvirksomhet - Informere om dette på websidene, samt Teknologica 6 Strategier

7 Påvirke rammebetingelser som kan åpne for mer fleksibel bruk av arbeidskraft - Arbeide for endringer i Vikarbyrådirektivet unntaksregelen - Starte prosess med å redusere begrensninger for inn- og utleie i LOK - Økt samarbeid med NHO-fellesskapet på dette området Fortsette arbeidet med å legge til rette for bruk av tverrfaglige lønnssystemer - Utvikle et forslag til et mer tverrfaglig lønnssystem i LOK - Starte prosess med El & IT Forbundet Utvide samarbeidet med Norsk Industri og også utrede om det bør etableres en egen industrigruppe - Lage et skriftlig forslag til en slik industrigruppe mandat og formål - Innlede samtaler med Norsk Industri Kompetanse Fagutdanning Videreføre arbeidet i sentrale posisjoner i faglig råd elektro med læreplaner, fagstruktur og rammebetingelser for fagutdanningen Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Videreføre rekrutteringsarbeid med sikte på å beholde god søkning til elektrofagene samt øke jenteandelen Samfunnskontrakten - fornying Læremidler og fagbøker Digitalisere læremidler på Vg2-nivå Utvikle lærebok i varme- og kuldemontørfaget på Vg1 og Vg2-nivå Videreutvikle og lage nye applikasjoner knyttet til Elforlaget + HMS Inkluderende arbeidsliv/sykefravær Etablere samarbeid med EL & IT Forbundet med aktiviteter som støtter opp under målene i IA-avtalen Synliggjøre at godt IA-arbeid lønner seg Informasjon om de nye reglene ved oppfølging av sykefravær Informasjon om nytt opplæringsmateriell om IA Internkontroll Utvikle web-baserte internkontrollprogrammer til alle bransjeforeninger etter hensiktsmessighet Arbeidsulykker Påvirke myndigheter/arbeidstilsynet og DSB for best mulig rammebetingelser for våre medlemmer Fagskole, høyskole og universitet Utvikle en masterplan som et hjelpemiddel for å øke antall studenter, samt påvirke ramme- og studieplanen med riktig innhold og kvalitet i forhold til bransjenes behov Bedre fagskolens rammevilkår og fremme fagskolens plass i utdanningshierarkiet Kurs Styrke markedsføringen knyttet til kurs Synliggjøre nytteverdi for å få økt deltakelse Utvikle nye kurs knyttet til markedsbehov Utvikle nye nettbaserte kurs Strategier

8 Verving og økt oppslutning» Rekruttere og etablere beslektede miljøer/ grupperinger i større deler av verdikjeden» Økt ansvar for medlemstilslutning i bransjeforeningene Tiltak Økt synliggjøring av nærings- og arbeidsgiverpolitikken, samt medlemsfordeler Relevant vervemateriell for Norsk Teknologi og bransjeforeningene utvikles PRIORITERINGER 2013 Ferdigstillelse av websider Tilretteleggelse for anvendelse av CRM/Sharepoint Fortsatt bruk av sosiale medier Arbeide for å få inn rørsiden, og evt. andre grupperinger Facebook for alle bransjene Vi skal være målrettet i vårt arbeid med løsninger som beviser vår verdi, og at vår kompetanse bidrar til konkrete forbedringer i folks hverdag. 8 Strategier

9 Profilering og synlighet» Norsk Teknologi skal være et naturlig kontaktpunkt og ressurs for viktige deler av media og det politiske miljø» Synliggjøre teknologibedriftenes betydning for økt modernisering og verdiskaping i Norge» Økt profilering av Norsk Teknologi innenfor NHOfellesskapet sentralt og regionalt» Synliggjøre at Norsk Teknologi er en landsforening som tar samfunnsansvar» Forsterke profileringen av teknologibedriftenes fokus på grønn teknologi og grønne arbeidsplasser Tiltak Videreutvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi og grafisk profil for Norsk Teknologi Øke den kvalitative og kvantitative bredden i medieoppslagene på prioriterte områder Opprette ny webplattform og design for og for bransjeforeningene, samt videreutvikle redaksjonell linje Egen webbasert side om aktuell nærings- og arbeidsgiverpolitikk, høringsbrev, relevante rapporter etc. Markedsføre bransjenes suksesshistorier Etablere aktivitet i sosiale medier Forsterke deltakelsen og synligheten på relevante NHO-arenaer PRIORITERINGER 2013 Oppdatere og vedlikeholde kommunikasjonsstrategien og handlingsplanen for Norsk Teknologi Gode medieoppslag i dags- og fagpresse innenfor prioriterte temaer for Norsk Teknologi (egen liste) Vedlikeholde ny webplattform, design, og innhold for Norsk Teknologi og bransjeforeningene Implementere verktøy og rutiner for elektronisk nyhetsbrev for Norsk Teknologi og bransjeforeningene Markedsføre bransjenes suksesshistorier løpende på web, i sosiale medier, nyhetsbrev, Teknologica, faktahefter og i media Videreføre og intensivere synlighet og øke antall følgere i sosiale medier Aktiv deltakelse i NHOs kommunikasjonsnettverk Temaer i media 2013 Konkurranse- og teknologinøytralitet Ren norsk el Energieffektivisering; EnergiFunn, Hvite sertifikater, rettighetsbasert Enova Energieffektiviseringsdirektivet Økt arbeidskraftsbehov ITB Pensjonsreformen Velferdsteknologi BIM Tilknytningsplikt for fjernvarme Kompetanse; Y-veien, lærlingeplasser, fagskoleutdanning Produktivitetsutviklingen i bransjene Automatisering Ventilasjon inneklima Økodesigndirektivet Boligmappa Strategier

10 10 Strategier Vi skal være samfunnsbevisste og vektlegge miljø, ansvar for egne medarbeidere og være oss bevisst at den jobben vi utfører i samfunnet, har stor og viktig funksjon med tanke på å modernisere og utvikle et fremtidsrettet samfunn.

11 Stikkordsregister EnergiFunn: Skattefradrag for dokumenterte arbeidskostnader knyttet til investeringer på området energieffektivisering. En ordning rettet mot private husholdninger og borettslag. Hvite sertifikater: Energisparebevis for tiltak innenfor energieffektivisering som kan omsettes i et eget marked, og som selges til de aktører som ikke har oppfylt sine forpliktelser innenfor energieffektivisering. Formålet er å etablere et fungerende marked som skal stimulere til mer rasjonell energiforvaltning. Tilskuddbasert Enova: Endre Enovas praksis med dagens søknadsbaserte system, som både er tidkrevende og byråkratisk. Et tilskuddbasert system vil automatisk utløse støtte til dokumenterte tiltak, som på forhånd er kvalitetssikret og godkjent. Relevante EU-organer: De fleste av våre nye rammebetingelser blir i dag politisk bestemt i ulike EU-organer; slik som EU-kommisjonen, Europaparlamentet og EU-oppnevnte eksportgrupper og organer. På grunn av EØS-avtalen må Norge godta de vedtakene som fattes i de ulike EU-organene. Derfor er det mer og mer viktig at Norsk Teknologi, og det øvrige NHO-systemet, driver direkte påvirkning mot de ulike organene innenfor EU. BIM: BIM er en forkortelse for digitale bygningsinformasjonsmodeller (teknologi). buildingsmart: Et sett med internasjonale åpne standarder som regulerer bruk av BIM. Et viktig verktøy som i større og større grad blir et krav fra de viktigste byggherrene. NORSK TEKNOLOGI ER EN LANDSFORENING I NHO Norsk Teknologi har ca 1700 medlemsbedrifter med ca ansatte og har en samlet omsetning på ca 40 milliarder kroner. Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, Heisleverandørenes landsforening organiserer bedrifter som arbeider med montasje, service og vedlikehold av heiser, rulletrapper og rullefortau. Medlemmene omsetter for ca 1,1 milliarder kroner og har ca 950 ansatte. INTEGRA, foreningen for tekniske systemintegratorer, organiserer integrasjonsmiljøene innen bygg, anlegg, industri, skip og offshore. Medlemsbedriftene i INTEGRA omsetter for ca 1 milliard kroner og har 600 ansatte. NELFO er bransjeforeningen for EL og IT bedriftene. De medlemsbedriftene omsetter for ca 32 milliarder kroner og har ca ansatte. NELFO har 26 lokalforeninger som dekker hele landet. Lokalforeningene bistår medlemmene med råd, veiledning, kompetanse, bransjeinformasjon, medlemsmøter, kurs og seminarer og nettverksbygging. VKE, Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, er en nyetablert, landsdekkende og ledende bransjeorganisasjon for ventilasjons-, kulde- og varmepumpeentreprenører. Foreningen organiserer 140 medlemsbedrifter med samlet 2400 ansatte og 5 milliarder i årlig omsetning. Elektroforum: Et samarbeidsorgan (stiftelse) for den elektrotekniske klyngen, som bl.a. samarbeider om viktige felles næringspolitiske temaer overfor myndighetene. Elektroforum er også ansvarlig for å arrangere Eliaden annet hvert år. BAE-rådet: Et frivillig samarbeidsorgan mellom de viktigste organisasjonene i byggenæringen. HMS: En forkortelse for begrepene helse miljø sikkerhet. Et begrep som både omhandler ytre og indre forhold i en bedrift. Strategier

12 Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, INTEGRA, NELFO, VKE En landsforening i NHO

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet 10 på topp Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet Da vi gikk inn i 2009, ble det for første gang på lenge tegnet et usikkert bilde for en rekke av våre markedsområder. Selv om det totalt sett

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2012 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2018 Rammebetingelser og markedsutvikling Elektrifisering Arbeidsgiverservice Jobbe for rammebetingelser VI MODERNISERER NORGE Utvikle lønn og tariff Medlemsvekst Utdanning,

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020?

Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Et sammendrag av rapporten som gir en vurdering av mulighet for og kostnaden ved å energieffektivisere tekniske anlegg i eksisterende bygg med 8 TWh

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa :

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Gunnar Visnes Norsk Teknologi Fagsjef kompetanse Faglig råd elektro, leder/nestleder 100826 - GVi 1 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra

Detaljer

erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009

erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009 erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009 Markeder Skipsbygging Byggesektoren Olje og gass Industri Fagområder

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene? Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene? Rannveig Ravnanger Landet Dir. miljø- og energipolitikk i BNL 3. mai 2017 Byggenæringens Landsforening Tilsluttet NHO BNL 15 Bransjeforeninger

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Energi Norge AS, EnergiAkademiet Oslo, 6.september 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Etablerte

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

Energieffektivisering med sosial profil

Energieffektivisering med sosial profil Energieffektivisering med sosial profil Seminar om energieffektivisering i eksisterende bygg Stortinget, 18. november 2011 Tore Strandskog, Norsk Teknologi Valg av tilnærming Klima- og energimål i EU (20-20-20

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Sikre gode rammebetingelser

Sikre gode rammebetingelser Næringspolitiske saker 2015 Sikre gode rammebetingelser Formålet med NELFOs næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for medlemsbedriftene.

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Kari Sandberg administrerende direktør 07.06.2016 En bransje- og arbeidsgiverforening 2 Bransjeforening for entreprenører 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland

Detaljer

Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16

Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16 Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16 BAKGRUNN FOR RAPPORTEN Både norske og europeiske myndigheter har slått fast at energieffektivisering

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes Byggevareindustrien - Høstmøte Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013 BNL noen refleksjoner Adm.dir. Jon Sandnes Hovedoppgaver for BNL 2013-2014 BYGG/INDUSTRI Energi effektivisering : I eksisterende

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

RESULTATER RAMMEBETINGELSER OG NÆRINGSPOLITIKK

RESULTATER RAMMEBETINGELSER OG NÆRINGSPOLITIKK 2017 RESULTATER RAMMEBETINGELSER OG NÆRINGSPOLITIKK Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker ved HR-sjef Asker kommune Jostein Bø og prosjektleder A/P2 Stine Førlie Felles ledersamling for Asker, Røyken og Hurum kommuner 7.-8. desember 2017 Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Nytt fra RIF. RIF Rogaland, 22. mars 2017

Nytt fra RIF. RIF Rogaland, 22. mars 2017 Nytt fra RIF RIF Rogaland, 22. mars 2017 RIFs strategiske målsetninger 1. Styrke rådgiverbransjens posisjon, kommersielle grunnlag og rammebetingelser 2. Utvikle rådgiverbransjen i Norge 3. Være den foretrukne

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi?

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Fokus 2014 Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn hundre år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fortsatt. Disse positive ordene skal

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Forord Med utgangspunkt i en ny europeisk standard som skal ivareta personsikkerheten i heiser og andre

Detaljer

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 STRATEGI VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND 2011-2021 1. Hovedtrekk i markedsutviklingen: Norsk økonomi har

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring

En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring BNLs strategi frem til 2020: En konkurransedyktig, Bærekraftig og seriøs næring Innledning BNL er en paraplyorganisasjon med over 4100 bedrifter fordelt på 15 ulike bransjer i bygg-, anlegg, industri -

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Den nye arbeidsgiverstrategien for staten

Den nye arbeidsgiverstrategien for staten Kommunal- og moderniseringsdepartementet Den nye arbeidsgiverstrategien for staten "moderne og attraktiv rekruttere, utvikle og beholde kompetanse" STATENS PERSONALDIREKTØR GISLE NORHEIM 2016 Staten; likt

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Oslo, 25.09.2014 Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Bakgrunn Norsk

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt skifte /Klimaendringer Tilknytningsformer

Detaljer

Energieffektiviseirng

Energieffektiviseirng Energieffektiviseirng - Fra visjon til virkelighet Jørgen Festervoll ADAPT Consulting Oslo, 11. oktober 2011 - Visjonen - 1 Energiutfordringen Slide 3 Energieffektivisering er det viktigste energi- og

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

OKTOBER 2013. Gi skattefradrag for energieffektivisering

OKTOBER 2013. Gi skattefradrag for energieffektivisering OKTOBER 2013 Gi skattefradrag for energieffektivisering Gi skattefradrag for energieffektivisering Energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Flere internasjonale studier viser dette.

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Grønne regler som vil treffe byggevaremarkedet. Gunnar Grini, Partner i Gehør strategi og rådgivning AS

Grønne regler som vil treffe byggevaremarkedet. Gunnar Grini, Partner i Gehør strategi og rådgivning AS Grønne regler som vil treffe byggevaremarkedet Gunnar Grini, Partner i Gehør strategi og rådgivning AS EUs vinterpakke EU-kommisjonen har lagt frem forslag til flere endringsdirektiver: Bygningsenergidirektivet,

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer