Strategier Prioriteringer 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013"

Transkript

1 Strategier Prioriteringer 2013

2 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse. Summen av dette er også en sterk landsforening. Vi har de senere år bygget stein på stein, og Norsk Teknologi fremstår i dag som en sterk og offensiv landsforening, med en klar og tydelig forankring i NHO-fellesskapet. På samme måte som Norsk Teknologi er summen av sterke bransjeorganisasjoner, er også NHO summen av sterke landsforeninger. I så måte gir Norsk Teknologi et vesentlig bidrag til å styrke arbeidsgiversiden i norsk samfunnsliv og debatt. Norsk Teknologi har med dette dokumentet lagt grunnlaget for en enda mer offensiv og tydelig strategi på det næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske området. Strategiene for er en klar videreføring av det arbeidet vi tidligere har lagt ned. Og som en grunnleggende, og rød snor i alt det vi foretar oss, ligger vårt arbeid med å bygge kompetanse på alle de mest sentrale områdene. Både internt i egen organisasjon, men også overfor våre bransjeorganisasjoner og blant våre medlemsbedrifter. Nøkkelen til å møte dagens og morgendagens utfordringer er vår evne til å bygge kompetanse i forhold til å kunne løse våre markedsmessige utfordringer, men også vår evne til å påvirke sentrale rammebetingelser, samt at vi må lykkes med kvalitativ rekruttering og skolering på alle nivåer. Aldri før har våre muligheter og utfordringer vært så preget av hva som skjer i samfunnsdebatten og gjennom politiske beslutninger både nasjonalt, men også i stadig sterkere grad internasjonalt. Industri, offshore og skipsbygging er prisgitt internasjonale konjunkturer og endringer, og i så måte har selvsagt finanskrisen vært en betydelig utfordring, og vil fortsatt kunne prege fremtidsutsiktene. I den korte horisont ser dette heldigvis ut til å gå bedre. På byggsiden er vi mer skjermet for de internasjonale konjunkturer, men vi preges i betydelig grad av EUs politiske beslutningsprosess på dette området. Kanskje fattes de aller viktigste beslutningene på dette området i Brüssel, og gjennom EØS-avtalen vil Norge fortløpende måtte innlemme disse beslutningene i vår nasjonale lovgivning og regelverk. Dette er forhold Norsk Teknologi må ta høyde for, og konsekvensen av, i våre strategier. Derfor vil bl.a. arbeidet med klima- og energipolitikk, samt EØS-rettslige forhold, fortsette med uforminsket styrke. Klimakrisen har for våre bransjer representert både utfordringer og muligheter, men heldigvis, fra et markedsmessig synspunkt, representerer klimakrisen betydelige muligheter i markedet. Energieffektivisering og energiomlegging er her viktige stikkord, og i kjølevannet av disse stikkordene er det nok å nevne den nye energimerkeordningen og ny teknisk forskrift. Alt dette et resultat av EU-direktiver. Men skal vi lykkes her, kreves det kompetanse. Vi må evne å bygge bro mellom nye og gunstige rammebetingelser og vår evne til å realisere de muligheter disse representerer i markedet. Og igjen snakker vi om kompetanse. Vi skal også i den kommende perioden ha et betydelig fokus på produktivitetsutviklingen i vår andel av byggebransjen. Produktivitet er nøkkelen til økt lønnsomhet og markedsvekst. Produktivitet og kompetanse er også helt sentralt i vårt arbeid med å etablere en konkurransedyktig lønnsdannelse. Vi peker også klart på behovet for en modernisering av akkordtariffen og viktigheten av å få etablert en nasjonal minstelønn. Og vi viderefører arbeidet med en mer fleksibel bruk av arbeidskraft, hvor seriøsitet og ryddige arbeidsforhold som alltid vil stå sentralt. Norsk Teknologi skal være en tydelig og synlig organisasjon. Vi skal også evne å synliggjøre våre medlemsbedrifters betydning for økt modernisering og verdiskaping i Norge. Få andre bransjer har så stor betydning for nettopp det å skape og videreutvikle et mer funksjonelt og moderne samfunn. Vi tar samfunnsansvar, og vår virksomhet er klart forankret i en like klar etisk plattform. Dette er verdier vi ikke ønsker å rokke ved. Lykke til! Med hilsen Jostein Skree 2 Strategier

3 visjon Vi moderniserer Norge. Forretningsidé På vegne av de tilsluttede bransjeforeningene skal Norsk Teknologi arbeide for en sterk og selvstendig rolle for tekniske entrepriser, service og tjenester i markedet for derigjennom å oppnå god lønnsomhet og konkurransekraft for medlemsbedriftene. Verdier Norsk Teknologis grunnverdier skal gjenspeiles i hele vår virksomhet og profil. Verdiene skal dessuten kjennetegne de tilsluttede bransjeforeningene og deres medlemsbedrifter og være ensbetydende med de egenskapene, holdningene og den adferden som skal kjennetegne oss i alt vi sier og gjør. Modige Inkluderende Engasjerte Målrettede Samfunnsbevisste Vi skal være modige fordi vi er i en bransje i rask utvikling som krever at vi er offensive og åpne for nye tanker. Vi ønsker å styre samfunnsutviklingen i riktig retning gjennom vårt bidrag av nyskapende, effektive løsninger. Vi skal være inkluderende fordi de beste løsningene skapes gjennom bred samhandling og bidrag fra våre egne og beslektede bransjer. Sammen skal vi ta samfunnsansvar og være stolte av vårt bidrag. Vi skal være engasjerte og involvere ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere, myndigheter og omverden forøvrig for å nå våre målsettinger. Engasjement skaper energi, og energi skaper resultater. Vi skal være målrettede i vårt arbeid med løsninger som beviser vår verdi, og at vår kompetanse bidrar til konkrete forbedringer i folks hverdag. Vi skal være samfunnsbevisste og vektlegge miljø, ansvar for egne medarbeidere og være oss bevisst at den jobben vi utfører i samfunnet, har en stor og viktig funksjon med tanke på å modernisere og utvikle et fremtidsrettet samfunn. Vi skal være modige fordi vi er i en bransje i rask utvikling som krever at vi er offensive og åpne for nye tanker. Vi ønsker å styre samfunnsutviklingen i riktig retning gjennom vårt bidrag av nyskapende, effektive løsninger. Strategier

4 Gode rammebetingelser» Arbeide for teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser» Forsterke innsatsen på viktige områder som energieffektivisering, fornybar teknologi og velferdsteknologi» Økt fokus på nye rammebetingelser som utvikles innen EU og europeisk standardisering» Arbeide for økt produktivitetsutvikling innen de tekniske fagområdene» Arbeide for størst mulig samhandling og gjennomslag for Norsk Teknologis synspunkter overfor NHO-systemet Vi skal være inkluderende fordi de beste løsningene skapes gjennom bred samhandling og bidrag fra våre egne og beslektede bransjer. Sammen skal vi ta samfunnsansvar og være stolte av våre bidrag. Tiltak Økt gjennomslag for virkemidler som EnergiFunn, hvite sertifikater (energisparebevis) og et tilskuddsbasert Enova i energi- og klimapolitikken Sterkere tilstedeværelse og påvirkning overfor relevante EU-organer og de europeiske bransjeorganisasjonene Sikre de tekniske entreprenørenes posisjon som ledende innen BIM (digitale prosjekteringsverktøy) og buildingsmart-teknologi Stimulere markedet for energitjenester gjennom påvirkning av nasjonale lover, forskrifter og støtteordninger Arbeide for offentlige regler og støtteordninger som fremskynder bruken av velferdsteknologiske løsninger Økt næringspolitisk samarbeid innen Elektroforum og BAE-rådet Fokusere på det viktige markedet for energieffektivisering og løsninger innenfor industri Fokusere spesielt på utforming og revisjon av Kvalifikasjonsforskriften og Registreringsforskriften PRIORITERINGER 2013 Få på plass endelig kvantitativt nasjonalt mål for energieffektivisering - Aktiv lobbying overfor de ulike stortingspartiene for å få realisert Stortingets klimaforlik Få vedtatt en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse; herunder et rettighetsbasert virkemiddel - Aktiv lobbying overfor stortingspartiene - Alliansebygging med miljøbevegelsen og fagbevegelsen 4 Strategier

5 Sikre klarere og mer forutsigbare regler for fritak fra tilknytningsplikten for fjernvarme (jf. St. melding om bygningspolitikk) - Påvirke KRD i departementets oppfølging av Byggemeldingen - Møte med alle partiers programkomiteer foran Stortingsvalget 2013 Implementering av EUs Energieffektiviseringsdirektiv og revidert Bygningsenergidirektiv - Påvirke OED i denne prosessen - Sikre flertall for dette i Stortinget Forsterke det næringspolitiske samarbeidet i Elektroforum og innad i byggebransjen - Styrke det næringspolitiske arbeidet i Elektroforum - Forsterke samarbeidet med BNL i arbeidet innenfor BAE-rådet Definere måling av produktivitet i byggebransjen, dokumentere den faktiske produktivitetsutviklingen i samarbeid med de øvrige aktørene i byggebransjen - Aktiv dialog og samarbeid med SSB, BNL og El & IT Forbundet Etablere offentlige støtteordninger for økt bruk av velferdsteknologi - Aktiv påvirkning i aktuelle komiteer på Stortinget - Samarbeide med fagbevegelsen også i offentlig sektor Videreutvikle arbeidet med spørsmål knyttet til utdanning, rekruttering og økt fleksibel bruk og tilgang på arbeidskraft (økt integrasjon av utdanningspolitikk, arbeidsgiverpolitikk og næringspolitikk), samt spørsmål knyttet til økt importkonkurranse - Lage et bredt grunnlagsdokument som favner alle aktuelle politikkområder - Aktiv dialog med utdanningsinstitusjonene - Få på plass en unntaksregel i Vikarbyrådirektivet - Fortsatt arbeid mot allmenngjøring Fortsatt fokus på kryssubsidiering i verdikjeden - Arbeide for å skille nettselskapenes entreprenørvirksomhet ut som egne juridiske enheter - Aktiv påvirkning av NVE Følge opp og påvirke utviklingen i byggekontrakter og lov/forskrifter om offentlige anskaffelser - Påvirke offentlige byggherrers praktisering av eksisterende regelverk for offentlige innkjøp Synliggjøre betydningen av EnergiFunn/ROT-fradrag som et verktøy til bekjempelse av svart arbeid - Aktivt samarbeid med BNL for å kartlegge omfanget av svart arbeid innen byggsektoren - Foreslå tiltak mot svart arbeid; herunder Energifunn og ROT-fradrag Sikre vedtak om passivhusbygg fra 2015 og nesten nullenergibygg fra Sikre at vedtaket i Byggmeldingen blir fulgt opp; bl.a. gjennom arbeidet med overgang fra TEK10 til TEK15 BIM Ha fokus på å sikre medlemsbedriftenes posisjon i fremtidens verdikjede Samarbeid med Forsvarsbygg, Statsbygg og Standard Norge for forming av nye digitale anbudsprosesser Videreføre eksisterende BIM-fyrtårnmiljøer (øst, vest, nord) samt søke å etablere flere regionale BIMfyrtårn etter samme modell Videreføring av BIM-utdanningstilbud på Fagskolen i Oslo, Kongsberg og i Tromsø. Etablere tilsvarende tilbud på flere fagskoler, samt på ingeniørskolenivå Sterkere involvering av (alle) Norsk Teknologis bransjeforeninger Etablerte BIM Fyrtårn miljøer må fungere selvstendig gjennom våre regionsjefer i etablerte regioner BIM må bli praktisk rettet for våre medlemmer Det må etableres samarbeid med andre organisasjoner og grupper som RIF, NITO, Arkitekt Forbundet, BNL, EBA og andre entreprenørforbund Sterkere involvering av alle bransjeforeningene i BIMarbeidet Starte utviklingen av database for ventilasjon, kulde og varmepumper Strategier

6 Arbeidsgiverservice og kompetanse» Arbeide for at medlemsbedriftene får tilstrekkelig tilgang på nødvendig teknisk og merkantil kompetanse på alle nivåer og innen relevante områder» Arbeide for å bedre rammebetingelsene for utdanning, kompetanseutvikling og rekruttering» Lønnsdannelsen skal reflektere kompetanse og produktivitet» Videreføre arbeidet med seriøsitet og ryddighet i bruk av arbeidskraft» Bidra til at HMS og etikk skal bli viktige konkurransefaktorer Tiltak Kompetansetilbudet skal fange opp utviklingen av nye markedsområder Arbeide for nasjonal minstelønn Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft til konkurransedyktige priser Legge til rette for at HMS og godt arbeidsmiljø blir et felles ansvar og oppgave for både bedrift og medarbeidere Arbeide for å opprettholde inntak av antall lærlinger Vi skal være engasjerte og involvere ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere, myndigheter og omverden forøvrig for å nå våre målsettinger. Engasjement skaper energi, og energi skaper resultater. PRIORITERINGER 2013 Arbeidsgiverservice Fortsatt motstand mot allmenngjøring samt markere at nasjonal minstelønn er det beste virkemiddelet for å sikre seriøsitet - Intensivere arbeidet med dette innenfor NHOfellesskapet - Påvirke stortingspartiene frem mot Stortingsvalget; herunder partienes programkomiteer Bidra til at medlemmene får best mulig oversikt over de lovregler og tariffbestemmelser som gjelder ved innleie av arbeidskraft - Kjøre omfattende kurs og foredragsvirksomhet - Informere om dette på websidene, samt Teknologica 6 Strategier

7 Påvirke rammebetingelser som kan åpne for mer fleksibel bruk av arbeidskraft - Arbeide for endringer i Vikarbyrådirektivet unntaksregelen - Starte prosess med å redusere begrensninger for inn- og utleie i LOK - Økt samarbeid med NHO-fellesskapet på dette området Fortsette arbeidet med å legge til rette for bruk av tverrfaglige lønnssystemer - Utvikle et forslag til et mer tverrfaglig lønnssystem i LOK - Starte prosess med El & IT Forbundet Utvide samarbeidet med Norsk Industri og også utrede om det bør etableres en egen industrigruppe - Lage et skriftlig forslag til en slik industrigruppe mandat og formål - Innlede samtaler med Norsk Industri Kompetanse Fagutdanning Videreføre arbeidet i sentrale posisjoner i faglig råd elektro med læreplaner, fagstruktur og rammebetingelser for fagutdanningen Stortingsmelding om Kunnskapsløftet Videreføre rekrutteringsarbeid med sikte på å beholde god søkning til elektrofagene samt øke jenteandelen Samfunnskontrakten - fornying Læremidler og fagbøker Digitalisere læremidler på Vg2-nivå Utvikle lærebok i varme- og kuldemontørfaget på Vg1 og Vg2-nivå Videreutvikle og lage nye applikasjoner knyttet til Elforlaget + HMS Inkluderende arbeidsliv/sykefravær Etablere samarbeid med EL & IT Forbundet med aktiviteter som støtter opp under målene i IA-avtalen Synliggjøre at godt IA-arbeid lønner seg Informasjon om de nye reglene ved oppfølging av sykefravær Informasjon om nytt opplæringsmateriell om IA Internkontroll Utvikle web-baserte internkontrollprogrammer til alle bransjeforeninger etter hensiktsmessighet Arbeidsulykker Påvirke myndigheter/arbeidstilsynet og DSB for best mulig rammebetingelser for våre medlemmer Fagskole, høyskole og universitet Utvikle en masterplan som et hjelpemiddel for å øke antall studenter, samt påvirke ramme- og studieplanen med riktig innhold og kvalitet i forhold til bransjenes behov Bedre fagskolens rammevilkår og fremme fagskolens plass i utdanningshierarkiet Kurs Styrke markedsføringen knyttet til kurs Synliggjøre nytteverdi for å få økt deltakelse Utvikle nye kurs knyttet til markedsbehov Utvikle nye nettbaserte kurs Strategier

8 Verving og økt oppslutning» Rekruttere og etablere beslektede miljøer/ grupperinger i større deler av verdikjeden» Økt ansvar for medlemstilslutning i bransjeforeningene Tiltak Økt synliggjøring av nærings- og arbeidsgiverpolitikken, samt medlemsfordeler Relevant vervemateriell for Norsk Teknologi og bransjeforeningene utvikles PRIORITERINGER 2013 Ferdigstillelse av websider Tilretteleggelse for anvendelse av CRM/Sharepoint Fortsatt bruk av sosiale medier Arbeide for å få inn rørsiden, og evt. andre grupperinger Facebook for alle bransjene Vi skal være målrettet i vårt arbeid med løsninger som beviser vår verdi, og at vår kompetanse bidrar til konkrete forbedringer i folks hverdag. 8 Strategier

9 Profilering og synlighet» Norsk Teknologi skal være et naturlig kontaktpunkt og ressurs for viktige deler av media og det politiske miljø» Synliggjøre teknologibedriftenes betydning for økt modernisering og verdiskaping i Norge» Økt profilering av Norsk Teknologi innenfor NHOfellesskapet sentralt og regionalt» Synliggjøre at Norsk Teknologi er en landsforening som tar samfunnsansvar» Forsterke profileringen av teknologibedriftenes fokus på grønn teknologi og grønne arbeidsplasser Tiltak Videreutvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi og grafisk profil for Norsk Teknologi Øke den kvalitative og kvantitative bredden i medieoppslagene på prioriterte områder Opprette ny webplattform og design for og for bransjeforeningene, samt videreutvikle redaksjonell linje Egen webbasert side om aktuell nærings- og arbeidsgiverpolitikk, høringsbrev, relevante rapporter etc. Markedsføre bransjenes suksesshistorier Etablere aktivitet i sosiale medier Forsterke deltakelsen og synligheten på relevante NHO-arenaer PRIORITERINGER 2013 Oppdatere og vedlikeholde kommunikasjonsstrategien og handlingsplanen for Norsk Teknologi Gode medieoppslag i dags- og fagpresse innenfor prioriterte temaer for Norsk Teknologi (egen liste) Vedlikeholde ny webplattform, design, og innhold for Norsk Teknologi og bransjeforeningene Implementere verktøy og rutiner for elektronisk nyhetsbrev for Norsk Teknologi og bransjeforeningene Markedsføre bransjenes suksesshistorier løpende på web, i sosiale medier, nyhetsbrev, Teknologica, faktahefter og i media Videreføre og intensivere synlighet og øke antall følgere i sosiale medier Aktiv deltakelse i NHOs kommunikasjonsnettverk Temaer i media 2013 Konkurranse- og teknologinøytralitet Ren norsk el Energieffektivisering; EnergiFunn, Hvite sertifikater, rettighetsbasert Enova Energieffektiviseringsdirektivet Økt arbeidskraftsbehov ITB Pensjonsreformen Velferdsteknologi BIM Tilknytningsplikt for fjernvarme Kompetanse; Y-veien, lærlingeplasser, fagskoleutdanning Produktivitetsutviklingen i bransjene Automatisering Ventilasjon inneklima Økodesigndirektivet Boligmappa Strategier

10 10 Strategier Vi skal være samfunnsbevisste og vektlegge miljø, ansvar for egne medarbeidere og være oss bevisst at den jobben vi utfører i samfunnet, har stor og viktig funksjon med tanke på å modernisere og utvikle et fremtidsrettet samfunn.

11 Stikkordsregister EnergiFunn: Skattefradrag for dokumenterte arbeidskostnader knyttet til investeringer på området energieffektivisering. En ordning rettet mot private husholdninger og borettslag. Hvite sertifikater: Energisparebevis for tiltak innenfor energieffektivisering som kan omsettes i et eget marked, og som selges til de aktører som ikke har oppfylt sine forpliktelser innenfor energieffektivisering. Formålet er å etablere et fungerende marked som skal stimulere til mer rasjonell energiforvaltning. Tilskuddbasert Enova: Endre Enovas praksis med dagens søknadsbaserte system, som både er tidkrevende og byråkratisk. Et tilskuddbasert system vil automatisk utløse støtte til dokumenterte tiltak, som på forhånd er kvalitetssikret og godkjent. Relevante EU-organer: De fleste av våre nye rammebetingelser blir i dag politisk bestemt i ulike EU-organer; slik som EU-kommisjonen, Europaparlamentet og EU-oppnevnte eksportgrupper og organer. På grunn av EØS-avtalen må Norge godta de vedtakene som fattes i de ulike EU-organene. Derfor er det mer og mer viktig at Norsk Teknologi, og det øvrige NHO-systemet, driver direkte påvirkning mot de ulike organene innenfor EU. BIM: BIM er en forkortelse for digitale bygningsinformasjonsmodeller (teknologi). buildingsmart: Et sett med internasjonale åpne standarder som regulerer bruk av BIM. Et viktig verktøy som i større og større grad blir et krav fra de viktigste byggherrene. NORSK TEKNOLOGI ER EN LANDSFORENING I NHO Norsk Teknologi har ca 1700 medlemsbedrifter med ca ansatte og har en samlet omsetning på ca 40 milliarder kroner. Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, Heisleverandørenes landsforening organiserer bedrifter som arbeider med montasje, service og vedlikehold av heiser, rulletrapper og rullefortau. Medlemmene omsetter for ca 1,1 milliarder kroner og har ca 950 ansatte. INTEGRA, foreningen for tekniske systemintegratorer, organiserer integrasjonsmiljøene innen bygg, anlegg, industri, skip og offshore. Medlemsbedriftene i INTEGRA omsetter for ca 1 milliard kroner og har 600 ansatte. NELFO er bransjeforeningen for EL og IT bedriftene. De medlemsbedriftene omsetter for ca 32 milliarder kroner og har ca ansatte. NELFO har 26 lokalforeninger som dekker hele landet. Lokalforeningene bistår medlemmene med råd, veiledning, kompetanse, bransjeinformasjon, medlemsmøter, kurs og seminarer og nettverksbygging. VKE, Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, er en nyetablert, landsdekkende og ledende bransjeorganisasjon for ventilasjons-, kulde- og varmepumpeentreprenører. Foreningen organiserer 140 medlemsbedrifter med samlet 2400 ansatte og 5 milliarder i årlig omsetning. Elektroforum: Et samarbeidsorgan (stiftelse) for den elektrotekniske klyngen, som bl.a. samarbeider om viktige felles næringspolitiske temaer overfor myndighetene. Elektroforum er også ansvarlig for å arrangere Eliaden annet hvert år. BAE-rådet: Et frivillig samarbeidsorgan mellom de viktigste organisasjonene i byggenæringen. HMS: En forkortelse for begrepene helse miljø sikkerhet. Et begrep som både omhandler ytre og indre forhold i en bedrift. Strategier

12 Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, INTEGRA, NELFO, VKE En landsforening i NHO

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2012 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 2/2010 Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer