Sikre gode rammebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikre gode rammebetingelser"

Transkript

1 Næringspolitiske saker 2015

2 Sikre gode rammebetingelser Formålet med NELFOs næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for medlemsbedriftene. Så enkelt kan det formuleres, men ofte kan dette være krevende prosesser. NELFOs medlemsbedrifter jobber på mange viktige samfunnsområder. Det betyr i praksis at NELFO også må jobbe på mange politikkområder, og være i nær kontakt med stortingspolitikere fra alle partier, regjeringen, departementer, direktorater og øvrig forvaltning. Vi må både jobbe bredt og samtidig innen hvert område bygge god kompetanse og allianser for å få gjennomslag. Vi ønsker jevnlig å informere våre medlemmer om hva som gjøres på de viktigste næringspolitiske områdene. Foruten våre nyhetsbrev og omtale på nettsidene og bladene våre, vil vi også med jevne mellomrom gi ut en liten brosjyre, slik den du nå holder i hånden, hvor vi kort oppsummerer hva vi arbeider med, og hva vi har oppnådd. God lesning, og kom gjerne med tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres. Med vennlig hilsen Ove Guttormsen Adm. direktør Utgave 2 august 2015

3 Næringspolitikk et viktig verktøy NELFO som organisasjon sitter på en betydelig kompetanse. Og den viktigste formen for næringspolitikk er kompetanseoverføring og dialog med våre sentrale politikere, med forvaltningen, og med politisk ledelse i de viktigste departementene. Har vi god og relevant kunnskap, evne til å formulere et enkelt og godt budskap, blir vi lyttet til og tatt hensyn til. NELFO er selvsagt i konkurranse med mange andre sentrale og viktige aktører i det politiske landskapet. Det er mange som ønsker å nå frem med nettopp sitt budskap. Derfor er det viktig at NELFO som organisasjon alltid leverer kvalitet, og har et gjennomtenkt og godt dokumentert budskap. I tillegg til å bygge nettverk i de politiske miljøene, er god synlighet og en god profil, også i media, av vesentlig betydning. En sentral del av vårt arbeid er å bygge allianser med andre aktører enten det er miljøbevegelsen, fagbevegelsen, andre næringsorganisasjoner, både i og utenfor NHO-fellesskapet, eller sentrale politikere. Det gir alltid styrke når det er flere som fremfører det samme budskap. Mye av det næringspolitiske arbeidet er derfor ikke alltid synlig for våre medlemsbedrifter. Høringsbrev, høringer og møter på Stortinget eller i forvaltningen, kontakt med våre allianser og samarbeidspartnere, innsamling av dokumentasjon og analyser - alt dette danner grunnlaget for vår påvirkning av politiske beslutninger. Det kan være nye lover og forskrifter, endringer av eksisterende lover og forskrifter, bevilgninger over Statsbudsjettet, nye standarder, sikring av likeverdige konkurranseforhold osv., som igjen danner rammebetingelser for våre medlemsbedrifters evne til økt lønnsomhet og nye markedsområder. I dagens samfunn er politikk og marked mer og mer vevet inn i hverandre. Derfor er næringspolitikk et viktig verktøy for NELFO. Med vennlig hilsen Tore Strandskog Næringspolitisk direktør

4 Energipolitikk og markedsutvikling for energieffektivisering» Utvikle markedet for energieffektivisering gjennom etablering av et nasjonalt mål og en handlingsplan» Synliggjøre for politiske miljøer og markedsaktører betydningen av tekniske tiltak som løsning på klima- og energiutfordringene» Sikre teknologinøytrale rammebetingelser som vil gi medlemmene like konkurransevilkår i markedet for energiløsninger

5 » I Regjeringsplattformen har NELFO fått gjennomslag for at det skal vedtas et ambisiøst og kvantifisert nasjonalt mål for energieffektivisering. NELFO har fulgt opp dette i møter og gjennom skriftlige henvendelser til bl.a. Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet, hvor vi også har understreket viktigheten av å innføre EUs direktiver for energieffektivisering» Første resultat kom i april, da Regjeringen besluttet å innlede arbeidet med å innlemme Bygningsenergidirektiv II i EØS-avtalen med nødvendige lokale tilpasninger. Neste mål er energieffektiviseringsdirektivet» NELFO har overfor Olje- og energidepartementet anbefalt at Enovas mandat endres for å sikre likebehandling av ulike energi- og klimatiltak. Olje- og energidepartementet er nå i prosess med reforhandling av Enovas avtale som vil gjelde fra I 2013 og 2014 har NELFO vært i løpende dialog med Direktoratet for byggkvalitet, Kommunal- og regionaldepartementet, samt øvrige markedsinteresser for å sikre ambisiøse energikrav og like konkurransevilkår i byggeforskriftene» Nye energikrav i bygg. I forslaget, som hadde høringsfrist 19. mai, har NELFO fått gjennomslag for å fjerne dagens krav om å tilrettelegge for bruk av alternativer til elektrisitet til oppvarming. Det innebærer at det kan installeres helelektriske varmeløsninger i bygg under 1000 kvm. Endringsforslaget innebærer dessuten strengere krav til energieffektive bygg med rammekrav på 26 % redusert energibehov i boliger og 38 prosent i yrkesbygg» Arbeidet med like konkurransevilkår er også fulgt opp gjennom høringsinnspill til forskrift om plusskundeordning, samt løpende dialog med NVE for å sikre en konkurransenøytral utrulling og fremtidig tilgang til AMS-målere» Det er gjennomført aktiviteter i regi av IEE (Interessegruppen for energieffektivisering) for å bidra til markedsmessig oppslutning om energieffektivisering. Vi har gått inn i Lavenergiprogrammet og bidrar aktivt for å sikre økt politisk og markedsmessig oppmerksomhet om mulighetene innen effektiv energiforvaltning» Det er varslet økt politisk satsing på elektrifisering av transport i nasjonal transportplan, herunder intercity-satsingen, samt elektrifisering av Meråker- og Trønderbanen. I statsbudsjettet for 2015 videreføres den politiske satsingen på elbiler. Regjeringen har varslet at fordelene vil utvides også for ladbare hybrider i revidert budsjett for 2015

6 Enøk-støtte til husholdningene» Få på plass en rettighetsbasert enøkstøtte til husholdningene» Regjeringen innførte 1. januar 2015 en rettighetsbasert støtteordning for Enøk-tiltak som forvaltes av Enova, for senere å komme tilbake med en egen skattefradragsordning. Dette er i tråd med NELFOs næringspolitiske agenda og arbeid» Tiltak for varmestyring, lokal elproduksjon og utfasing av fossile brensler med bl.a. varmepumper støttes i den nye ordningen som forvaltes av Enova. NELFO fortsetter å arbeide for at det settes av mer penger for å få en enda bedre og bredere ordning» I revidert nasjonalbudsjett for 2015 er det oppnådd enighet om at det skal opprettes en plan for implementering av skattefradrag for Enøk-tiltak i husholdningene helt i tråd med NELFOs agenda

7 Bedre rammebetingelser for lærebedrifter» Tilskuddet til lærebedrifter må heves til samme nivå som tilskudd til en yrkesfaglig skoleplass. I dag er gapet ca. kr Økt tilskudd vil gjøre det mer attraktivt å være lærebedrift» Offentlige byggherrer må stille krav om at tilbydere har lærlinger, og at lærlingene deltar på de aktuelle oppdragene» I statsbudsjettet for 2015 bidro vi til at lærlingtilskuddet ble hevet med kr per lærling» I revidert statsbudsjett ble tilskuddet økt ytterligere med kr Totalt utgjør økningen kr under den sittende regjering» Arbeidet for å oppnå bred politisk støtte for en videre opptrappingsplan for lærlingtilskuddet fortsetter» Bidratt til å synliggjøre verdien av fagopplæring i bedrift. Elektrofagene som forbilde for andre fag» Bidratt til å forbedre innkjøpsreglene, og praktisering av reglene, slik at det stilles krav om lærlinger på byggeprosjekter med offentlige byggherrer» Samarbeid med bl.a. Oslo kommune, som har gått i front for å stille krav til tilbydernes samfunnsansvar i offentlige anskaffelser» Krav til at bedrifter, som har oppdrag for det offentlige i henhold til lov om offentlige anskaffelser, har lærlinger i bedriften FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN

8 Motvirke kryssubsidiering fra nettvirksomhet» Sikre konkurranse for installasjonsoppdrag innen energinettmarkedet, på like vilkår» Hindre at nettselskapenes monopolvirksomhet subsidierer tjenesteleveranser på konkurranseutsatte områder (installasjonsoppdrag, energitjenester, velferdsteknologi, alarmtjenester med mer)» Utarbeidet juridisk grunnlag og løsningsforslag, som er presentert for Olje- og energidepartementet og NVE. Løpende dialog med forvaltningen og med politikere om sakskomplekset og løsningsforslagene» Et første gjennombrudd ved at NVE høsten 2014 foreslo et generelt krav om konkurranse ved nettselskapets kjøp av bl.a. installasjonstjenester. NVE tar sikte på at forskriftsendring trer i kraft 1. januar 2016» Olje- og energidepartementet har fått levert en rapport om fremtidens nettstruktur i Norge (Reitenutvalget). Utvalget foreslår, i tråd med våre ønsker, å innføre et krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for å hindre uheldig sammenblanding mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Dette kan motivere en lovendring som kan forsterke NVEs forslag til tiltak for å motvirke kryssubsidiering» Regjeringen sendte på høring, med frist 28. mai, et lovforslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet et betydelig gjennomslag for NELFO. Vil bli behandlet i Stortinget i løpet av året» Kompetanseforskriften er erstattet av en mer fleksibel regulering av beredskapsfunksjonen i energiforskriften

9 Seriøst arbeidsliv» Det skal lønne seg å være seriøs og det skal ikke lønne seg å være useriøs» Redusere omfanget av svart arbeid i byggenæringen» Deltatt i ekspertgruppe som har foreslått tiltakspakke for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører i byggenæringen. Ekspertgruppens tiltakspakke er grunnlag for Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet lansert i januar 2015» Deltatt i høringer og diverse politikermøter for å fremme innføring av et generelt ROT-skattefradrag for norske husholdninger etter modell fra Sverige. I Sverige har ROT-fradraget bidratt til en betydelig reduksjon av svart arbeid. Forslaget er kommet inn i regjeringsplattformen» Oslo kommune har i samråd med næringen innført regler om at alle tilbydere må kunne dokumentere at de er lærebedrifter, og at de faktisk har lærlinger. Denne ordningen skal nå også gjelde for utenlandske tilbydere. Vi vil arbeide for at de samme reglene skal gjelde for alle offentlige byggherrer FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN

10 Velferdsteknologi» Utvikle markedet for velferdsteknologi, og sikre at smarthusteknologi tas i bruk i boliger for eldre og andre personer med omsorgsbehov» Påvirke myndighetene slik at smarte bygg og boliger tilrettelegger for en effektiv omsorgstjeneste» Bidra med kompetanse som gjør beslutningstakere i kommunene i stand til å etterspørre helhetlige og integrerte løsninger i morgendagens omsorgsbygg og omsorgstjeneste» Sikre faglig kompetanse og kunnskap om brukerbehovene og mulighetene i egen organisasjon» Et nasjonalt program for velferdsteknologi er etablert» Involvert i referansegruppen for nasjonalt program for velferdsteknologi utvikling av standardisering og IT-arkitektur» Løpende dialog med Helsedirektoratet. Aktive i Næringslivets kontaktutvalg - NHOs og næringslivets talerør overfor myndighetene» Husbanken stiller nå krav om tilrettelegging for velferdsteknologi i nye omsorgsbygg

11 Elsikkerhet og HMS» Elektrotekniske lover, forskrifter og normer skal være tidsmessige, forståelige og fornuftige» Unngå personskader som følge av strømgjennomgang» Styrke NELFO-merkets kvalitetsstempel» Medlemmene skal levere feilfrie elektriske installasjoner» Medlemsbedriftene skal gå inn i nye markedsområder f. eks energieffektivisering, velferdsteknologi, smartgrid, AMS, elbil-lading» Deltatt i nasjonalt og internasjonalt standardiserings- og normarbeid i utviklingen av NEK 400:2014, NEK 399:2014, NEK 405-serien, NEK 700, NS 3424, NS 3600, NS 3931, guider og håndbøker» Videreutviklet «5 sikre» innenfor flere installasjonsområder - Ekom, Brann, Kamera, HMS» Utviklet El-bil veiledning, boliginstallasjonsveiledning og installasjonsbrukerveiledning for boligeier» Videreutviklet og utgitt Febdok med nye fasiliteter og moduler» Utviklet fse-guide i samarbeid med flere» Utviklet nye versjoner av Eldata og Eltilbud» Bidratt til utviklingen av ny BIM-standard

12 Ekominstallasjoner» Sikre like konkurransevilkår gjennom økt oppslutning til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighets autorisasjonsordning» Økt synlighet og sterkere bransjeidentitet for ekominstallatørene i NELFO» Økte offentlige midler for ekomsikkerhet og -beredskap, samt økte støttemidler til bredbåndsutbygging av geografiske områder som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme å bygge ut» Styrke bransjens kompetanse og rekruttering» Oppnådd økte bevilgninger i 2013, 2014 og 2015 til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, for økt sikkerhet og beredskap. Det arbeides med en videre opptrappingsplan» Oppnådd økte bevilgninger til bredbåndsutvikling i 2014 og Arbeidet for å få en nasjonal graveforskrift for infrastruktur for hele veinettet fortsetter.» Bidratt til å forberede nasjonale øvelser for å teste beredskapssystemene.» Utviklet målrettede kompetansetiltak, kvalifiserings krav i teknisk fagskole for autorisasjon og styrket innsatsen for rekruttering til fagutdanningen

13 Effektivitet, produktivitet, samhandling og IKT» Ta ut potensialet for effektivisering i bransjens leveranser» Riktig kvalitet av det bygde og færre feil» Bedre samhandling i prosjekter og gjennomgående bruk av IKT» Aktiv deltakelse i Bygg21 og Indeksbygg, påvirke at offentlige virkemidler brukes på en måte som tjener elektroinstallatørene» Utvikling av måleindikatorer for produktivitet som kan brukes i praktisk forbedringsarbeid i bransjens bedrifter» Lagt til rette for forbildeprosjekter i Leverandørutviklingsprogrammet, ENOVA og Husbanken» Utvikling av nye kontraktsformer, som stimulerer til bedre samhandling og bruk av IKT» Kompetansetilbud for å ta ut potensialet av digitaliserte byggeprosesser

14 Arbeidsgiverpolitikk» Endringer i dagens permitteringsregelverk» Større fleksibilitet i Arbeidsmiljøloven» Likebehandling og åpenhet i offentlige anskaffelsesprosesser» Aktiv innsats sammen med resten av NHOfellesskapet, for å reversere innstramningene i permitteringsregelverket som ble innført fra januar Deltatt i flere høringer og fremmet våre synspunkter for å få på plass den tidligere ordningen med en arbeidsgiverperiode på ti dager, som ble gjennomført i april Vi ønsker klart å motvirke den økende tendensen mot flere nedbemanninger/oppsigelser fremfor permitteringer. Å kunne permittere i perioder er viktig for å holde på kompetansen i bedriftene» Bidratt til høringsuttalelser gjennom NHOfellesskapet og oppnådd følgende: Større mulighet til å jobbe mer i noen perioder mot kompenserende fri i andre perioder Økte rammer for avtalt overtid Mulighet til å jobbe opptil tre søndager på rad, mot to i dag Endringer i ordningen for beredskapsvakt Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets adgang til å gi dispensasjon ved alternative turnusordninger utvides» Deltatt i høringer sammen med resten av byggebransjen og fremmet synspunkter mot Regjeringens nye anskaffelsesregler hvor det offentlige ikke lenger må opplyse om hvilke tildelingskriterier som skal vektlegges, eller hvordan innkjøpene skal gjennomføres. Dette er det motsatte av åpenhet og likebehandling

15 nelfo kobler fremtidens teknologi

16 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene Fridtjof Nansens vei 17 Pb 5467 Majorstuen, 0305 Oslo T: F: Tilknyttet Norsk Teknologi en landsforening i NHO

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2012 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

meningsløs og fordyrende

meningsløs og fordyrende nr 01/2014 nytt fra Norsk teknologi tilknytningsplikt for fjernvarme Fotograf John Petter Reinertsen meningsløs og fordyrende Side 4 enøk Foreslår 27 prosent skattefradrag for enøk-tiltak Skattefradrag

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2008 FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 Det blir mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Oslo, 25.09.2014 Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Bakgrunn Norsk

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 1/2009 Nytt tiltak under finanskrisen: KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 Enova etablerer støtteprogram for energieffektivisering i offentlige bygg s. 3 Regjeringens tiltakspakker styrker

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Dato: 04.02.2015 Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2009 STATSBUDSJETTET 2010: NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 FOTOLIA Totaltek Romerike årets gasellevinner i Akershus s. 7 Vil spare 22 prosent med energieffektivisering

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport. Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1.

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport. Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Bedre avskrvingsregler

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer