NELFOs mål og strategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NELFOs mål og strategier 2011 2013"

Transkript

1 NELFOs mål og strategier Prioriteringer 2012

2 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å lykkes med våre strategier; og det er kompetanse og politisk påvirkning. Dette henger selvsagt nøye sammen, da det kreves god kompetanse å påvirke våre rammebetingelser, samtidig som bransjens faglige og teknologiske kompetanse er en viktig muskel både i forhold til markedet og i forhold til å utløse gunstige rammebetingelser. Det er elektrobransjens bidrag til samfunnsmessige lønnsomhet og utvikling, og politikernes erkjennelse av dette, som gjerne utløser de riktige rammebetingelsene. Og ofte skjer dette i sterk konkurranse med andre bransjer, som ønsker andre løsninger og rammebetingelser. Derfor er politisk påvirkning viktig. Skal NELFOs medlemsbedrifter lykkes i årene som kommer, må vi evne å utvikle våre medarbeidere, sikre kvalitativ rekruttering og utvikle nye markedsområder. Her kan vi føye til to ny viktige stikkord: Energieffektivisering og omsorgsteknologi. Dette er nye markedsområder hvor vi ikke bare skal evne å selge produkter, men fremfor alt løsninger. Vi skal med andre ord selge kompetanse. Vår rolle i markedet blir mer og mer rådgiverens rolle. Begge disse to markedsområdene kommer som et resultat av politisk påvirkning, som igjen utløser et betydelig marked, og som igjen utløser krav om kompetanse. Og har ikke vi kompetansen, vil andre aktører i markedet lett tilby sine tjenester. Her må vi kort og godt kjenne vår besøkelsestid. Ingen har sagt at ikke dette er krevende, men samtidig gir dagens utvikling enorme muligheter. Og stadig flere av våre medlemsbedrifter lykkes. NELFOs mål er at alle våre medlemsbedrifter skal lykkes. Denne målsettingen har vi som organisasjon hatt i snart 100 år. Derfor er vi også en sterk organisasjon. Dyktige og kompetente medlemsbedrifter, gode medarbeidere, en sterk administrasjon og velfungerende lokalforeninger er en vesentlig forutsetning for at vi skal lykkes også i årene som kommer. Kompetanse og politisk påvirkning er våre viktigste verktøy. Med vennlig hilsen Jostein Skree Adm. direktør Feilfrie elektriske installasjoner krever kompetanse. Det å arbeide for at teknologiske løsninger skal kunne bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver, krever kompetanse. Det å se nye markedsmuligheter gjennom nye rammebetingelser, krever kompetanse. Det å etablere produktivitetsfremmende og forutsigbare lønnssystemer og avtaler krever kompetanse. Å legge til rette for et godt arbeidsmiljø krever kompetanse. Det å sikre god lønnsomhet er i seg selv kompetansekrevende. Og det kreves økt kompetanse på stadig flere områder. 2 Strategier

3 Visjon NELFO skal bidra til å styrke sine medlemmers konkurransekraft, lønnsomhet og verdiskaping. Forretningsidé NELFO skal være en ledende bransjeforening som organiserer el- og it-bedriftene i Norge. Gjennom å arbeide for bedre rammebetingelser, både næringspolitisk og arbeidsgiverpolitisk, samt yte god medlemsservice og drive aktiv kompetanseoppbygging, skal NELFO styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft og lønnsomhet ved skiftende konjunkturer. NELFO skal være en effektiv og synlig organisasjon. nelfos hovedsatsingsområder» Lønnsomhet og fornøyde medarbeidere» Elsikkerhet og kvalitet» Effktiv teknologianvendelse og energibruk» Profilering og synliggjøring Verdier NELFO skal i all sin virksomhet basere seg på de verdiene som finnes uttrykt i NELFOs etiske regelverk. Disse skal være førende i all vår adferd og i de beslutningene som fattes. Etikk - HMS - samfunnsansvar ETIKK, fordi tillit og troverdighet i markedet og i samfunnet for øvrig er helt avgjørende for å styrke bransjens konkurransekraft og rammebetingelser HMS. Miljø og klimautfordringer er en av de største utfordringene vi står overfor. Hensynet til miljø og klima, samt sikkerhet for våre medarbeidere og samfunnet for øvrig, må være forankret i alle våre handlinger SAMFUNNSANSVAR. Alle våre verdier er tuftet på erkjennelsen av at de teknologiske bransjene har og må ha, et grunnleggende samfunnsansvar for alt hva vi gjør både overfor egne medarbeidere og overfor samfunnet for øvrig Strategier

4 Lønnsomhet og forn lønnsomhet og fornøyde medarbeidere» Arbeide for at medlemsbedriftene får tilstrekkelig tilgang på nødvendig kompetanse på alle nivåer og innen relevante områder» Arbeide for å bedre rammebetingelsene for utdanning, kompetanseutvikling og rekruttering» Bevisstgjøre bedriftenes ansvar knyttet til utdanning på alle nivåer» Lønnsdannelsen skal være basert på produktivitetsfremmende og forutsigbare lønnssystemer» Legge til rette for at arbeidsmiljøet blir et felles ansvar og oppgave for både bedrift og medarbeidere» Seriøsitet og ryddighet i bruk av arbeidskraft tiltak» Kompetansetilbudet skal fange opp utviklingen av nye markedsområder» Økt bruk av nettbaserte læringsarenaer, produkter og hjelpemidler knyttet til læremidler og håndbøker» Arbeid med oppfølging av utdanningspolitiske oppgaver, for å sikre rekruttering og kvalitet i utdanningen på alle nivåer» Akkordtariffen må moderniseres og tilpasses ny teknologi» LOK må forbedres for å styrke mulighetene for fleksibilitet og økt markedstilpasning» Medlemmene må i større grad benytte bedriftsvise produktivitetsavtaler» Arbeide for nasjonal minstelønn 4 Strategier

5 øyde medarbeidere prioriteringer 2012 Kompetanse Fagutdanning» Arbeid i faglig råd elektro med læreplaner, fagstruktur og rammebetingelser for fagutdanning» Oppdaterte læreplaner: Løpende kommunikasjon med utdanningsdirektoratet om kvalitetsforbedrende tiltak innen faglig utvikling, markedstilpasning, rekruttering, fullføring/gjennomføring, fagprøver etc.» Aktivt lokalt rekrutteringsarbeid som sikrer tilstrekkelig antall søkere til elektrofagene. Spesielt viktig å rekruttere jenter inn i faget» Utdanningsprogram elektro er viktigste utdanningsretning for rekruttering og utdanning av fagarbeidere til våre bransjer. Elektrobransjen har gjort elektrofag til populære utdanningsvalg ved at det er mange og gode lærebedrifter og fag med gode karriere- og utviklingsmuligheter. Utfordring i kuldefaget» Arbeide mot en utdanning for tekniske montører Fagskole» Har utarbeidet og gjennomfører løpende revisjoner av nasjonale planer for toårig fagskoleutdanning. Disse planene er beskrivelser av våre bransjers kompetansebehov for mellomledere, samtidig som de dekker ulike krav til formelle kvalifikasjoner, som for eksempel DSBs og PBLs regelverk.» Fortsatt bidra til etablering og utvikling av BIM-utdanning, energirådgivere, KEM og tilpasning til FKEs regelverk etc.» Starte utdanning innen passivhus/lavenergihus Høyskole» Fortsatt arbeide for Y-veien innen elektro» Bidra aktivt i styringsgruppe for kvalitet i Y-veiutdanningen» Forhandle med Kunnskapsdepartementet om tolking av rammeplan og finne løsning for finansiering av 30 studiepoeng for Y-veien» Ny finansieringsmodell for oppstart av nye studieretninger Kurs» Sterk satsing på nettbaserte kurs» Etterutdanningskurs for installatører» Kurs i forhold til ny FKE» Kurs passivhus/lavenergihus» Kurs i energieffektivisering» Fokus på etikk-kurs Læremidler» Tavlebok» Våtromsbok» Gulv og takvarme» Koblingshåndbok» Grunntettingshåndbok Arbeidsgiverservice» Gjennomføre et lønnsoppgjør som ikke svekker bransjens lønnsomhet og konkurranseevne» Ha fullt trykk i lønnsoppgjøret vedrørende alle bestemmelser med betydning for fleksibel bruk av arbeidskraft og økt produktivitet» Arbeide for ny bestemmelse i LOK som kan bidra til å fremme tverrfaglighet» Få på plass et konsept for tverrfaglig montørutdanning» Tilby HR-nettverk til medlemsbedriftene for å øke engasjementet i arbeidsgiverspørsmål» Tariffoppgjøret 2012 kreve ny bestemmelse eller endringer i LOK 4B som kan motivere begge parter til å avtale bedriftsvise produktivitetsavtaler» Engasjere ekstern konsulent som skal hjelpe bedriftene til å ta i bruk bedriftsvise avtaler» Skape bedre forståelse hos EL & IT Forbundet for bedriftenes behov og utfordringer» Jobbe for tariffmessige endringer som kan møte telebedriftenes behov» Sammen med andre landsforeninger i NHO markere motstand mht. allmenngjøringsinstituttet og samtidig få innført nasjonal minstelønn» Akkordtariffen må moderniseres» Samordning med andre beslektede overenskomstområder» Tettere samarbeid med Norsk Industri Strategier

6 Elsikkerhet, IKT og kv Elsikkerhet, IKT og kvalitet» Utvikle systemer og ordninger som underbygger NELFOmerkets kvalitetsstempel» Feilfrie elektriske installasjoner Tiltak» Samtlige medlemsbedrifter skal følge gjeldende regler» Videreutvikle 5 sikre og få innarbeidet dette som standard hos samtlige medlemsbedrifter» Arbeide for at myndighetene, i sine nye forskrifter, stiller riktige kompetanse- og godkjenningskrav som gir medlemmene gode rammebetingelser og som ikke skaper behov for private sertifiseringsordninger» Arbeide for at myndighetene overholder egne krav og følger opp useriøse aktører 6 Strategier

7 alitet prioriteringer 2012» Fokus på bransjens omdømme» Følge opp medlemmene og bransjens lover og regler» Stille krav til nye medlemmer» Tilrettelegge slik at DLE og regionsjefene følger opp medlemmer som trenger bistand» Utarbeide ytterligere hjelpemidler innen HMS, teknikk og kompetanse» Utarbeide en WEB-portal for oppbevaring av dokumentasjon, samsvarserklæringer og lignende» Videreføre prosjektet visjon 0 feil sammen med DSB» Markedsføre sterkere NELFO-medlemmenes kompetanse både på nye installasjoner og som elkontrollører» Sørge for at medlemmene får økt tilgang på faglig oppdatering og rasjonelle hjelpemidler» Gjennom Fastelektrikerordningen, promotere elkontroll og synliggjøre markedsmulighetene som ligger i ny oppgradering av anlegg i hht NEK:400:2010, energimerking og TEK-krav ol.» rekruttere nye medlemmer som har sitt virke innen ekomområdet» Kameraovervåking - Tilrettelegge for at medlemmene får nødvendig kompetanse innen fagområdet kameraovervåking - Styrke relasjonen til Datatilsynet (DT)» Automasjon - Synliggjøre og tilrettelegge for ulike teknologiers muligheter innen byggautomasjons-, klima- og energi, velferds- og smarthusteknologi» 2VK/AMS - Arbeide for å sikre god konkurranse og tredjepartstilgang til måleutstyr og nett med tilhørende muligheter for nyinstallasjoner» Arbeide for å stimulere markedet for energitjenester - Promotere energieffektive løsninger - Velferdsteknologi og smarthusløsninger» Videreutvikle garantiordningen og Fastelektrikerordningen» Se på mulighetene for å utvikle et nytt kalkuleringsverktøy (som er bedre enn Eldata) Strategier

8 Effektiv teknologian Effektiv teknologianvendelse og energibruk» Arbeide for at teknologiske løsninger kan bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver» Medlemsbedriftene skal tilføres økt kunnskap og kompetanse om nye rammebetingelser» Fremme teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser» Bidra til at medlemsbedriftene er i stand til å delta i moderne byggeprosesser basert på digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og buildingsmart Tiltak» Fremme elektrobransjens bidrag til energieffektivisering og velferdsteknologiske løsninger» Utvikle en sterk interessegruppe for energieffektivisering blant NELFOs medlemsbedrifter» Arbeide for en snarlig revisjon av teknisk byggeforskrift (TEK) med økt fokus på tekniske installasjoner og kostnadseffektive løsninger» renvaske elektrisiteten som energibærer» Samhandle arbeidet med energieffektivisering og aktivitetene i El-løftet» Legge til rette for effektiv utnyttelse av BIM og buildingsmart gjennom deltakelse i standardiseringsprosesser, påvirking av rammevilkår, samt utvikling av relevante verktøy og kompetansetiltak 8 Strategier

9 vendelse og energibruk prioriteringer 2012» Lande ett av de rettighetsbaserte tiltakene rettet mot økt energieffektivisering» Nasjonalt mål og nasjonal handlingsplan for energieffektivisering» Implementere EUs Energieffektiviseringsdirektiv» Næringspolitiske nyhetsbrev ut til medlemmene økt og mer effektiv bruk av våre web-sider» Få gjennomslag for automatisk fritak for tilknytningsplikten for fjernvarme når et bygg er definert å ha lavenergi/passivhus energinivå» Få gjennomslag for ESA-klagen vedrørende TEK 10, 14 7» Få på plass offentlige støtteordninger for økt bruk av velferdsteknologi» Endre 5 i FEK mht til innleie/bruk av annen arbeidskraft» Styrke arbeidet med å bygge opp interessegruppen for energieffektivisering (IEE) rekruttering og kompetanseoppbygging BIM» Passe på bransjens eierskap» Videreføre prosessen for å utrede muligheter og trusler forbundet med digitaliserte byggeprosesser i den tekniske entreprenørbransjen» Ferdigstille «Rapport om lønnsomhet i BIM-prosjekter»» Omlegging av Innovasjon Norges finansieringsordning for enklere tildeling av vouchere med mål om ytterligere fem IN-vouchere i 2012» Samarbeid med Forsvarsbygg, Statsbygg og Standard Norge for forming av nye digitale anbudsprosesser» Videreføre eksisterende BIM-fyrtårnmiljøer (Øst, Vest, Nord), samt søke å etablere flere regionale BIM-fyrtårn etter samme modell» Videreføring av BIM-utdanningstilbud på Fagskolen i Oslo, Gjøvik og i Tromsø. Etablere tilsvarende tilbud på flere fagskoler, samt på ingeniørskolenivå» Implementere IFC-funksjonalitet i neste versjon av Febdok» Forbedret IFC-funksjonalitet i neste versjon av Eldata Strategier

10 Profilering og synligg Profilering og synliggjøring» Synliggjøre elektrobransjens rolle i samfunnsdebatten» Tydeliggjøre samhandlingen med Norsk Teknologi» Sterkere synliggjøring av medlemsfordeler» Sterkere markedsføring av administrasjonens arbeid på sentrale områder» Markedsføre medlemmenes kompetanse som leverandør av fremtidsrettet teknologi» Bruke profilering og synliggjøring i vervearbeidet Tiltak» Økt synlighet i media» Markedsføre suksesshistorier for å synliggjøre elektrobransjens betydning for samfunnsutviklingen» Utvikle bruken av sosiale medier; Twitter og Facebook» Utvikle nytt konsept for elektroniske nyhetsbrev» Videreutvikle El-løftet skal bidra til å synliggjøre NELFOs medlemsbedrifter og derigjennom øke lønnsomheten 10 Strategier

11 jøring prioriteringer 2012» Gode medieoppslag innenfor definerte temaer» Bransjens suksesshistorier markedsføres løpende på web, i sosiale medier, nyhetsbrev, Teknologica, Elmagasinet, brosjyrer og i media» Eget nyhetsbrev med fokus på næringspolitikk - Vi har oppnådd» Videreutvikle satsingen på sosiale medier, herunder brukergrupper; Facebook, Twitter, YouTube» Fortsette arbeidet med ny web, design og innhold. Første versjon 2012» Videreutvikle arbeidet i El-løftet» Forberede plan for medieutspill i forbindelse med tariffoppgjøret» Sterkere synliggjøring av medlemsfordeler i følgende kanaler: Web Elmagasinet Teknologica Egen trykksak» Synliggjøre NELFO» Sterkere synliggjøring av kompetansesenterets arbeid med aktuelle saker for medlemmene, eksempelvis; Interessegruppen for energieffektivisering BIM Velferdsteknologi AMS Boligmappen Min side skreddersydd for medlemmene Eliaden Temaer i media 2012» Konkurranse- og teknologinøytralitet» ren norsk el» Energieffektivisering; EnergiFunn, Hvite sertifikater, rettighetsbasert Enova, Energieffektiviseringsdirektivet» Velferdsteknologi» Smarthusteknologi» BIM» Tilknytningsplikt for fjernvarme» Kompetanse; Y-veien, lærlingeplasser, fagskoleutdanning» Elsikkerhet» Tele» AMS» Eliaden El-løftet» Videreføre Fastelektrikerordningen med kampanje vår og høst 2012 TV-reklame Bannerannonsering og printannonsering PR-aktiviteter Kurs Markedsmateriell Intern informasjon Testing og dokumentasjon» Informasjonsaktiviteter om e-dok dokumentasjonsportal til alle Fastelektrikerbedrifter for å øke bruken. Utvidet aktivitet på Eliaden» Markedsføring av Boligmappa» Utgi et eget idémagasin Elmagasinet mot forbrukermarkedet» Gjennomføre etableringen av Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) Etablere regionale nettverk Kurs» Markedsaktiviteter mot næringsbyggmarkedet sammen med IEE Annonser, DM, etc. Seminar på Eliaden» Utvide databasen med verktøy, artikkelstoff og profileringsmateriell på Utvikle mer elektronisk skjematikk og tilgjengeliggjøre for Digitalpenn, PDA, etc. Strategier

12 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene Fridtjof Nansens vei 17 Pb 5467 Majorstuen, 0305 Oslo T: F: Tilknyttet Norsk Teknologi en landsforening i NHO

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer