Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020?"

Transkript

1 Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Et sammendrag av rapporten som gir en vurdering av mulighet for og kostnaden ved å energieffektivisere tekniske anlegg i eksisterende bygg med 8 TWh innen Juni 2012

2 Utvidet sammendrag Bådenorskeogeuropeiskemyndigheterharslåttfastatenergieffektiviseringerdetviktigstetiltaket foråløseverdensenergi ogklimautfordringer.desisteåreneharenrekkerapporterogutredninger påvistetbetydeligpotensialforenergieffektiviseringinorge.likevelgårutviklingensaktefremover. IEnovasPotensial ogbarrierestudieforenergieffektiviseringibygg,forsøkerenovaågisvarpå hvorfordetikkeskjermer.enovaviserblantannettilenrekkebarrierer,herunderpraktiske, tekniske,holdnings ogkunnskapsmessigesamtøkonomiskebarrierer.avdisseerøkonomivurdert somdenstørstebarrieren.inntrykketsomskapesirapporten,ikkeminstiboligdelen,eratenergieffektiviseringieksisterendebyggersværtdyrtogkomplisert. Leggermantilgrunnatenergieffektiviseringistorgradskalskjegjennomforserteinngrepibygningskroppen,vilenergieffektiviseringutvilsomthastorepraktiskeogøkonomiskekonsekvenser.Et ensidigfokuspåtiltakibygningskroppenbidrartilåundergraveogunderkommuniseredetstore potensialetsomliggerifornyelseogutbedringavtekniskeanlegg.overtidvilogbørallebyggforeta tiltakibygningskroppen,menimellomtidenerdetenlangrekkemellomstegmankantagjennom tiltakitekniskeanleggsomvilutløsestorebesparelsertilenbrøkdelavkostnaden. NorskTeknologiønskeråbidratiløktfokuspåenergieffektivetekniskeanlegg,vedåsynliggjøredet betydeligepotensialetsomliggerienkle,velkjenteogkostnadseffektiveteknisketiltak.inorgehar Arnstad utvalget,påoppdragfrakommunal ogregionaldepartementet,lagetenhandlingsplanfor energieffektiviseringibyggmedmålom8twhredusertenergibrukieksisterendebygginnen2020. BasertpåerfaringogcasefraNorskTeknologismedlemmererdetmyesomtyderpåatstoredeler, omikkeheledettepotensialetermuligåoppnåpåenkostnadseffektivmåteutelukkendegjennom tiltakitekniskeanlegg. ForåtestedennehypotesenharNorskTeknologibedtADAPTConsultingutarbeideenrapportsom vurderermuligheteneforogkostnadenvedåredusereenergibrukenieksisterendebyggmed8twh innen2020utelukkendegjennomtiltakitekniskeanlegg. BasertpåinformasjonfraEnovasPotensial ogbarrierestudie,siemens/bellonasmartcitystudierog andretilsvarenderapporterogfaktiskecase,sannsynliggjørdennerapportenatdetermuligå redusereenergibrukenmed8twhinnen2020utelukkendegjennomtiltakitekniskeanlegg, innenforenkostnadsrammepåca40mrdnok.serenkunpådesparteenergikostnadenegirdette entilbakebetalingstidpåca6,25år(gitt80øre/kwh),somtilsvarerenavkastningpå10%,settover 10år. Enviktigkatalysatorforåutløsedettepotensialeteratmyndighetenetallfesteretkonkretmålfor energieffektivisering.itilleggmåmyndighetenevrivirkemiddelbrukenfrasøknadsbasertesystemer fordefå,overtilrettighetsbasertesystemerfordemange,somenergispareforpliktelser (hvitesertifikater)ellerskattebaserteordninger(energifunn).flerepolitiskepartiererpositivetilen slikendring,menerusikrepåhvaetsliktsystemvilkoste.deterderforviktigåsynliggjørebåde økonomienogpotensialetsomliggeriåenergieffektiviseretekniskeanlegg. 1

3 Detfinnesidagenrekkeenkeltcaseogeksemplersomdemonstrerdetstorepotensialetknyttettil tekniskeanlegg.likevelfinnesdetingenomfattendeoffentligellerprivatempiriskstudieavdette potensialet.derapportenesomharsettpåpotensialetforenergieffektiviseringgenerelt,harkun overfladiskellerilitengradtattforsegpotensialetknyttettiltekniskeanlegg.resultatetavdetteer atpotensialetsomliggeritekniskeanleggerblittundervurdertellerunderkommunisert,samtidig somkostnadeneerblittovervurdert.detteskyldesblantannetatpotensialetberegnesvedåleggetil grunnengenerelllisteovereffektiviseringstiltakmed typiskebesparelser ogderetterberegne besparelsenpået standardbygg.dettegirengjennomsnittligbesparelseperbyggogen gjennomsnittligtiltakskost(kr/kwh). Dennetilnærmingenerbestegnettilågjørevurderingeravdettotalepotensialetogdetotale kostnadene.skalmanderimotvurderekostnadenevedåhenteutdeleravpotensialet,foreksempel 8TWhsomidennerapporten,oversergjennomsnittsmetodenatsværtmangebyggharetlangt høyereenergiforbrukenn standard ellergjennomsnittsbygget.kostnadenvedettiltakderimoter gjernedensammeuavhengigavpotensialet.dermedblirtiltakskostenperkwhmyelaverefordisse byggene(jfentenktmarginalkostnadslinjeillustrertifigurenunder). Foråfåetkorrektbildeavdefaktiskekostnadenegittulikeenergieffektiviseringsmål,burdeman hattenreellmarginalkostnadskurve.ålageenslikmarginalkostnadskurvevilværeenmeget vanskeligogomfattendeoppgavefordidetkreverdetaljertkunnskapomenergibrukiallebygg,med tilhørendekostnaderogbesparelserforhvertenkelttiltak.deterderforvanskeligåkommebortfra gjennomsnittsbetraktningerbådeforenergibrukogtiltakskostnaderikr/kvmogkr/kwh.deter likevelviktigåforsøkeåkommesånærmedenvirkeligemarginalkostandskurvensommulig,blant annetgjennomåkorrigeregjennomsnittsresultatenemedfaktiskecaseogerfaringer(empiri). Envirkeligmarginalkostnadskurvevilmåtteleggetilgrunnfaktiskekostnaderogbesparelserihele markedetogforalletiltak.ivirkelighetenderimoterdetstor(opplevd)usikkerhetomkostnaderog gevinstervedulikeenergieffektiviseringstiltakogdettepåvirkerisegselvlønnsomheten.økt usikkerhetførertilhøyereavkastningskravogbidrartilattiltaksomirealitetengirenavkastningsom langtovergårbedriftenesegenkjernevirksomhet,ikkeblirgjennomført.dettefenomenet,ogsåkjent somlønnsomhetsparadokset,førertilatdetgjennomføreslangtmindreenergieffektiviseringenn denunderliggendelønnsomhetenitiltakeneskulletilsi.itilleggbidrarikke økonomiskebarrierersom 2

4 denklassiskeeie/leie problematikken,manglendekompetanseogunderkommuniseringav mulighetene,tilatpotensialetforeffektiviseringilitengradblirutnyttet. Enannenviktigikke økonomiskbarriereermytenomatdeteretdirektemotsetningsforholdmellom energieffektiviseringavtekniskeanleggogkomfort.høyenergibrukerderimotofteenindikasjonpå lavkomfort.ibyggmeddårligetekniskeanleggblirklagerfraleietakerepådårligluftogforhøy/lav temperaturofteforsøktkompensertgjennomtiltaksomførertilendahøyereenergibruk.for eksempelfinnesdetkontorbygginorgederleietakernepånord sidenbrukerpanelovnermidtijuli foråkompensereforkjølingdimensjonertfordensol belastedesør sidenavbygget.etsoneinndelt oggodtinnregulertanleggvilgibedrekomfortogetbetydeligredusertenergiforbruk. Energieffektiviseringliderogsåundermytenatdeterkomplisertoginnebæreromfattendeinngrepi bygget.dennemytenståristerkkontrasttildeteksperterpåenergibrukibyggrapporterer.de fortelleratdetipraktisktaltalleeksisterendebyggermuligåredusereforbruketmedminimum2 4 %kungjennomåkorrigerefeilogmanglersommanfinnerpåbefaring 1.Forallenorskeyrkesbygg tilsvarerdetteisåtilfelleetpotensialpå GWhmedentiltakskostpåkunnoenfå eksperttimerperbygg. Gjennomkontinuerligovervåkningogoppfølgingavenergiforbruketvildeflestebyggeiererelativt enkeltkunneredusereforbruketytterligereutendrastiskeinngrep.detkandreiesegomfølgende tiltak: Avdekkefeilogmangler(bryteresomstårpå,ellergaleinnstillinger) Innreguleringavvannbårneanlegg Sørgeforatvarmeogkjølingikkejobbermothverandre Styre/skruavsåmangevifter,pumper,lysetc.sommuligutenfordriftstiden Styre/skruavvarmekableriutearealeretterbehov Redusereluftmengdenetterbehovet Justere/resettetemperatureniluftanlegg,kjøleanlegg,varmtvannsanlegg,varmeanleggetc. ForeksempelklarteNorconsultisitthovedkontoriSandvikaåredusereenergiforbruketmed40% utenågjøretiltakibygningskroppen.figurenunderviserenergibrukentilbelysningfør(rød)ogetter (blå)installasjonavlysstyring. 1 BlantannetbasertpåsamtalermedTommyRudihagentidligereadm.dir.iAFEnergiogMiljø 3

5 LederenforenergieffektiviseringsprosjektetiNorconsultTorMjøsuttalteietterkantavprosjektet Deterrelativtlettåspare20 25%,detkommermedrettutstyr.Desisteprosenteneer vanskeligere,demåtasidrift.detkreverkunnskap,bevissthet,forståelseforsammenhengeneogat mankjennerbygget. ProsjektettilNorconsultkostet7,8millionerkronerogharentilbakebetalingstidpåunderettår 2. TilsvarendefikkmanhalvertenergiforbruketpåenskolepåØstlandetetteratdetbleinstallert energioppfølging.systemetvisteatskolenbruktebetydeligmerenergiennandretilsvarendeskoleri kommunen(somogsåvarknyttettiloppfølgingssystemet).engjennomgangavskolensteknisk anlegg,avdekketatventilasjonssystemetgikkforfulltdøgnetrundt,syvdageriuken,heleåret.i tilleggbleanleggetdrevetmedetkraftigundertrykksombidrotiløktinfiltrasjon.vedåbalansere ventilasjonenogskruavanleggetutenfordriftstiden,klartekommunenåredusereforbruketfra kWhtil700000kWh.Dissetilfelleneerlangtfraunike.Tvertimotvilmanvedbefaringide flesteeksisterendebyggkunneoppdagebådelysogvifter/pumpersomstårpåkontinuerligåret rundt.slikekonstantelasterkansomregelstyresvedhjelpavrelativtenkletiltak,noesomvilgi storebesparelser. Ogsåiheltnyebyggkandetværemyeåhente.IDrammenKommuneharmanblantannetklartå redusereforbruketmedover20%etterovertakelseavheltnyebygg 3.Dettebleoppnåddgjennomå drivekontinuerligenergioppfølgingoghaetbevisstfokuspååoppdagefeil/manglerveddetekniske anleggene. TabellenundererbasertpåtallfraEnovasPotensial ogbarrierestudieforyrkesbyggogviser forventetenergieffektiviseringspotensialknyttettiltekniskeanleggiuliketypeyrkesbygg: 2 Kilde:TekniskUkeblad:http://www.tu.no/bygg/2012/04/11/kuttet 40 prosent av energiregningen 2Kilde:TekniskUkeblad:http://www.tu.no/bygg/2012/04/11/kuttet 40 prosent av energiregningen 3BasertpåsamtalermedGeirAndersen,DriftssjefiDrammenKommuneEiendom 4

6 Potensialetitabelleninkludererkundrifts ogbruksmessigetiltakibygget,samtenkletiltakknyttet tiltappevannsanlegg,lokalkjølingogsentralvarmeanlegg.detteermedandreordtiltaksomkrever sværtsmåinvesteringerogerrelativtenkleåimplementere.basertpåtabellenoverogtilhørende tallforforbrukknyttettildeuliketek nivåene,tilsvarerdrifts ogbruksmessigetiltakiyrkesbygg aleneenreduksjoniforbruketpå5,3twh.dettetilsvarernesten70%avmåletom8twh.taren medinvesteringeribelysning,ventilasjonogvarmestyringssystemer,erpotensialetbetydeligstørre ogmåletom8twhviltroligkunnehentesutavyrkesbyggalene. IsineSmartCityrapporterforTrondheim,OsloogBergenharSiemens/Bellonaanslåttdettotale potensialetforenergieffektiviseringidetrebyene.anslageneerbasertpåforutsetningerknyttettil hvaslagsogihvilkenutstrekninguliketeknologierblirbrukt(teknologimiks)oghvormyeav potensialetsomfaktiskblirenergieffektivisertiulikebygningskategorier(arealmiks).deterselvsagt usikkerthvordandenfaktisketeknologi ogarealmiksenblir,menisumanslårrapportenetpotensial knyttettiltekniskeanleggiboligerogyrkesbyggsomfølger: Tiltak Trondheim Oslo Bergen Næring Bolig Næring Bolig Næringog bolig Sanitæranlegg 0,8GWh 18GWh 4GWh 102GWh 0,6GWh Varme 74GWh 39GWh 254GWh 307GWh 54GWh Kjøleanleggog 11GWh 0GWh 11GWh 0GWh 24GWh solavskjerming Ventilasjonsanlegg 45GWh 8GWh 116GWh 64GWh 65GWh Belysning 124GWh 176GWh 576GWh 663GWh 123GWh Styringstiltak 105GWh 64GWh 532GWh 154GWh 180GWh TOTALT 360GWh 305GWh 1493GWh GWh Talleneovereretbesteestimatogviserettotaltpotensialpå3,5TWhfordissetrebyenealene. Merkatdetteikkeerdettotaletekniske/økonomiskepotensialet,mendetpotensialetSiemens betraktersomrealistiskatreeltsettblirutløst.medøktfokusogytterligereøkonomiskevirkemidler kandetfaktiskepotensialetværelangthøyere.irapportenanslårsiemensatdetvilværemuligå redusereenergiforbruketiyrkesbyggogboligermedomlag24%gjennomtiltakitekniskeanlegg(30 %totaltinkluderttiltakibygningskroppen).dersomenleggersiemenssineestimatertilgrunnogser 5

7 disseoppmothelebygningsmassengirdetteetpotensialpåca19twh.8twhutgjørdermedbare 42%avdetpotensialetSiemensanslåråværerealistiskåfåutløst. Siemensharanslåtttiltakskostnadenforenrekketiltak.Dissekostnadeneliggermellom1 34 kr/kwh.leggermanteknologi ogarealmiksenfrasiemens/bellonasinesmartcityrapportertil grunn,sågirdetteenveidgjennomsnittligtiltakskostforsamtligetiltakpåomlag8kr/kwh.basertpå dettesværtteoretiskeanslagetvildetkosteca154mrdnokfor19twh.merkatdetteomfatter heledennorskebygningsmassenogforutsetteratalletiltakgjennomføres,bådedyreog kompliserte,somtotalutskiftingavventilasjonsanlegget,tilenklereløsningersomnedbørsstyringav snøsmelteanlegg. GrafenunderviserentenktmarginalkostnadskurvebasertpåSiemens anslåttetiltakskostnaderfor uliketiltakogtilhørendeanslåttepotensial.grafenviseratca42%avdettotalepotensialeteller8 TWh(regnetutfrapotensialetihelebygningsmassenpå19TWh)kanrealiserestilenkostnadpå5 kr/kwhellermindre,tilsvarende40mrdkroner.enovaspotensial ogbarrierestudieharogså beregnettiltakskostnaderpådettenivået. Oppsummertviserdennerapportentilfølgendeenergieffektiviseringspotensialfremmot2020: Potensialfordrifts ogbrukermessigetiltakiyrkesbygg:5,3twh PotensialknyttettiltiltakitekniskeanleggiOslo,BergenogTrondheim:3,5TWh Potensialknyttettilvarmestyringieneboliger:4TWh Potensialknyttettilfordelingsmålingileiligheter/borettslag: GWh Potensialknyttettilvannbesparendearmaturer:2 4TWh PotensialknyttettilEOSiyrkesbygg:2 5TWh PotensialknyttettilAMSiboliger:4TWh Talleneovererbasertpåberegningerieksisterenderapporterogvedårendyrkeenkelttiltak(ett tiltakavgangen)ogderettervurderedettotalepotensialetibygningsmassen.deterselvsagt urealistiskåklareåutløsehelepotensialetbådefordienkeltetiltakalleredeergjennomførtiendel bygg,ogfordienikkevilklareågjennomføretiltaketiallebygg(iallefallikkefremtil2020).vitror likevellistenoversamletsettsannsynliggjøratpotensialetforrelativtenkletiltakitekniskeanleggi 6

8 byggaleneerstortnoktilåoppfyllearnstad utvalgetsmålom8twhredusertenergibruki eksisterendebygginnen2020.kostnadenforåoppnådetteliggertroligistørrelsesorden40mrd NOK,somgirentilbakebetalingstidpå6,25år,tilsvarende10%avkastningsettover10år(gitt80 øre/kwh). SelvomdetersannsynliggjortatdetermuligånåArnstad utvalgetsmålmedkostnadseffektive tiltak,eksistererdetfremdelesenrekkeikke økonomiskebarrierersomhindrerutviklingeni energieffektiviseringsmarkedet.norskteknologierderforopptattavatmyndigheteneogbransjeni fellesskapbidrartilåbyggeneddissebarrierene.dettekanskjegjennomkunnskapog kompetanseoppbygging,etableringenavenergispareforpliktelser(hvitesertifikater),nyeog innovativemåteråselgeogmarkedsføreenergieffektiviseringpå,samtnyeforretningsmodeller knyttettilblantannetgaranterteenergibesparelseroggrønneleiekontrakter.virkemidlenekanvære mange,menmåletmåværeåsørgeforatdetstorepotensialetsomliggeriåenergieffektivisere tekniskeanleggblirutnyttet. 7

9 Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, INTEGRA, NELFO, VKE En landsforening i NHO

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10

Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10 Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10 Forord Norsk Teknologi har, sammen med NHO-fellesskapet, gjennom flere år arbeidet for å få

Detaljer

Enovas Støtteordninger

Enovas Støtteordninger Enovas Støtteordninger Fakta om Enova SF Stiftet i juni 2001 Drift fra og med 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad Ca 60 ansatte Kontor i Trondheim Forvalter Energifondet Rådgiver

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Elbil En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Sammendrag Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Forord Med utgangspunkt i en ny europeisk standard som skal ivareta personsikkerheten i heiser og andre

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007

Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007 Dag Rune Stensaas Direktør, Avdeling Energibruk Enova SF Hvorfor

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

s. 3 BIM på full fart inn i byggebransjen - nytt utdanningstilbud - fyrtårnsbedrifter etablert s. 10-11

s. 3 BIM på full fart inn i byggebransjen - nytt utdanningstilbud - fyrtårnsbedrifter etablert s. 10-11 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 1/2010 s. 3 FOTOLIA BIM på full fart inn i byggebransjen - nytt utdanningstilbud - fyrtårnsbedrifter etablert s. 10-11 Markedsutsikter 2010 s. 8-9 Stor lyst til å investere

Detaljer

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 1/2009 Nytt tiltak under finanskrisen: KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 Enova etablerer støtteprogram for energieffektivisering i offentlige bygg s. 3 Regjeringens tiltakspakker styrker

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Aktuelle støtteprogram for bygg. Seniorrådgiver Jan Peter Amundal

Aktuelle støtteprogram for bygg. Seniorrådgiver Jan Peter Amundal Aktuelle støtteprogram for bygg Seniorrådgiver Jan Peter Amundal Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Enova skal bidra til energi- og klimaresultater

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2008 FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 Det blir mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil

Detaljer

Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 4. februar 2009 Trondheim. Trude Tokle Programansvarlig Fjernvarme

Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 4. februar 2009 Trondheim. Trude Tokle Programansvarlig Fjernvarme Orientering om Enovas varmesatsning Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 4. februar 2009 Trondheim Trude Tokle Programansvarlig Fjernvarme Enova SF Formål: Å fremme en miljøvennlig

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

Husbankhus halverer energibehovet. 6 prosjekter, 600 boliger

Husbankhus halverer energibehovet. 6 prosjekter, 600 boliger Husbankhus halverer energibehovet 6 prosjekter, 600 boliger Framtidens boliger bygges nå: - Høy komfort og lavt energibehov Sammen med lokale utbyggere drar Husbanken, SINTEF, Enova og Byggforsk i gang

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer