Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020?"

Transkript

1 Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Et sammendrag av rapporten som gir en vurdering av mulighet for og kostnaden ved å energieffektivisere tekniske anlegg i eksisterende bygg med 8 TWh innen Juni 2012

2 Utvidet sammendrag Bådenorskeogeuropeiskemyndigheterharslåttfastatenergieffektiviseringerdetviktigstetiltaket foråløseverdensenergi ogklimautfordringer.desisteåreneharenrekkerapporterogutredninger påvistetbetydeligpotensialforenergieffektiviseringinorge.likevelgårutviklingensaktefremover. IEnovasPotensial ogbarrierestudieforenergieffektiviseringibygg,forsøkerenovaågisvarpå hvorfordetikkeskjermer.enovaviserblantannettilenrekkebarrierer,herunderpraktiske, tekniske,holdnings ogkunnskapsmessigesamtøkonomiskebarrierer.avdisseerøkonomivurdert somdenstørstebarrieren.inntrykketsomskapesirapporten,ikkeminstiboligdelen,eratenergieffektiviseringieksisterendebyggersværtdyrtogkomplisert. Leggermantilgrunnatenergieffektiviseringistorgradskalskjegjennomforserteinngrepibygningskroppen,vilenergieffektiviseringutvilsomthastorepraktiskeogøkonomiskekonsekvenser.Et ensidigfokuspåtiltakibygningskroppenbidrartilåundergraveogunderkommuniseredetstore potensialetsomliggerifornyelseogutbedringavtekniskeanlegg.overtidvilogbørallebyggforeta tiltakibygningskroppen,menimellomtidenerdetenlangrekkemellomstegmankantagjennom tiltakitekniskeanleggsomvilutløsestorebesparelsertilenbrøkdelavkostnaden. NorskTeknologiønskeråbidratiløktfokuspåenergieffektivetekniskeanlegg,vedåsynliggjøredet betydeligepotensialetsomliggerienkle,velkjenteogkostnadseffektiveteknisketiltak.inorgehar Arnstad utvalget,påoppdragfrakommunal ogregionaldepartementet,lagetenhandlingsplanfor energieffektiviseringibyggmedmålom8twhredusertenergibrukieksisterendebygginnen2020. BasertpåerfaringogcasefraNorskTeknologismedlemmererdetmyesomtyderpåatstoredeler, omikkeheledettepotensialetermuligåoppnåpåenkostnadseffektivmåteutelukkendegjennom tiltakitekniskeanlegg. ForåtestedennehypotesenharNorskTeknologibedtADAPTConsultingutarbeideenrapportsom vurderermuligheteneforogkostnadenvedåredusereenergibrukenieksisterendebyggmed8twh innen2020utelukkendegjennomtiltakitekniskeanlegg. BasertpåinformasjonfraEnovasPotensial ogbarrierestudie,siemens/bellonasmartcitystudierog andretilsvarenderapporterogfaktiskecase,sannsynliggjørdennerapportenatdetermuligå redusereenergibrukenmed8twhinnen2020utelukkendegjennomtiltakitekniskeanlegg, innenforenkostnadsrammepåca40mrdnok.serenkunpådesparteenergikostnadenegirdette entilbakebetalingstidpåca6,25år(gitt80øre/kwh),somtilsvarerenavkastningpå10%,settover 10år. Enviktigkatalysatorforåutløsedettepotensialeteratmyndighetenetallfesteretkonkretmålfor energieffektivisering.itilleggmåmyndighetenevrivirkemiddelbrukenfrasøknadsbasertesystemer fordefå,overtilrettighetsbasertesystemerfordemange,somenergispareforpliktelser (hvitesertifikater)ellerskattebaserteordninger(energifunn).flerepolitiskepartiererpositivetilen slikendring,menerusikrepåhvaetsliktsystemvilkoste.deterderforviktigåsynliggjørebåde økonomienogpotensialetsomliggeriåenergieffektiviseretekniskeanlegg. 1

3 Detfinnesidagenrekkeenkeltcaseogeksemplersomdemonstrerdetstorepotensialetknyttettil tekniskeanlegg.likevelfinnesdetingenomfattendeoffentligellerprivatempiriskstudieavdette potensialet.derapportenesomharsettpåpotensialetforenergieffektiviseringgenerelt,harkun overfladiskellerilitengradtattforsegpotensialetknyttettiltekniskeanlegg.resultatetavdetteer atpotensialetsomliggeritekniskeanleggerblittundervurdertellerunderkommunisert,samtidig somkostnadeneerblittovervurdert.detteskyldesblantannetatpotensialetberegnesvedåleggetil grunnengenerelllisteovereffektiviseringstiltakmed typiskebesparelser ogderetterberegne besparelsenpået standardbygg.dettegirengjennomsnittligbesparelseperbyggogen gjennomsnittligtiltakskost(kr/kwh). Dennetilnærmingenerbestegnettilågjørevurderingeravdettotalepotensialetogdetotale kostnadene.skalmanderimotvurderekostnadenevedåhenteutdeleravpotensialet,foreksempel 8TWhsomidennerapporten,oversergjennomsnittsmetodenatsværtmangebyggharetlangt høyereenergiforbrukenn standard ellergjennomsnittsbygget.kostnadenvedettiltakderimoter gjernedensammeuavhengigavpotensialet.dermedblirtiltakskostenperkwhmyelaverefordisse byggene(jfentenktmarginalkostnadslinjeillustrertifigurenunder). Foråfåetkorrektbildeavdefaktiskekostnadenegittulikeenergieffektiviseringsmål,burdeman hattenreellmarginalkostnadskurve.ålageenslikmarginalkostnadskurvevilværeenmeget vanskeligogomfattendeoppgavefordidetkreverdetaljertkunnskapomenergibrukiallebygg,med tilhørendekostnaderogbesparelserforhvertenkelttiltak.deterderforvanskeligåkommebortfra gjennomsnittsbetraktningerbådeforenergibrukogtiltakskostnaderikr/kvmogkr/kwh.deter likevelviktigåforsøkeåkommesånærmedenvirkeligemarginalkostandskurvensommulig,blant annetgjennomåkorrigeregjennomsnittsresultatenemedfaktiskecaseogerfaringer(empiri). Envirkeligmarginalkostnadskurvevilmåtteleggetilgrunnfaktiskekostnaderogbesparelserihele markedetogforalletiltak.ivirkelighetenderimoterdetstor(opplevd)usikkerhetomkostnaderog gevinstervedulikeenergieffektiviseringstiltakogdettepåvirkerisegselvlønnsomheten.økt usikkerhetførertilhøyereavkastningskravogbidrartilattiltaksomirealitetengirenavkastningsom langtovergårbedriftenesegenkjernevirksomhet,ikkeblirgjennomført.dettefenomenet,ogsåkjent somlønnsomhetsparadokset,førertilatdetgjennomføreslangtmindreenergieffektiviseringenn denunderliggendelønnsomhetenitiltakeneskulletilsi.itilleggbidrarikke økonomiskebarrierersom 2

4 denklassiskeeie/leie problematikken,manglendekompetanseogunderkommuniseringav mulighetene,tilatpotensialetforeffektiviseringilitengradblirutnyttet. Enannenviktigikke økonomiskbarriereermytenomatdeteretdirektemotsetningsforholdmellom energieffektiviseringavtekniskeanleggogkomfort.høyenergibrukerderimotofteenindikasjonpå lavkomfort.ibyggmeddårligetekniskeanleggblirklagerfraleietakerepådårligluftogforhøy/lav temperaturofteforsøktkompensertgjennomtiltaksomførertilendahøyereenergibruk.for eksempelfinnesdetkontorbygginorgederleietakernepånord sidenbrukerpanelovnermidtijuli foråkompensereforkjølingdimensjonertfordensol belastedesør sidenavbygget.etsoneinndelt oggodtinnregulertanleggvilgibedrekomfortogetbetydeligredusertenergiforbruk. Energieffektiviseringliderogsåundermytenatdeterkomplisertoginnebæreromfattendeinngrepi bygget.dennemytenståristerkkontrasttildeteksperterpåenergibrukibyggrapporterer.de fortelleratdetipraktisktaltalleeksisterendebyggermuligåredusereforbruketmedminimum2 4 %kungjennomåkorrigerefeilogmanglersommanfinnerpåbefaring 1.Forallenorskeyrkesbygg tilsvarerdetteisåtilfelleetpotensialpå GWhmedentiltakskostpåkunnoenfå eksperttimerperbygg. Gjennomkontinuerligovervåkningogoppfølgingavenergiforbruketvildeflestebyggeiererelativt enkeltkunneredusereforbruketytterligereutendrastiskeinngrep.detkandreiesegomfølgende tiltak: Avdekkefeilogmangler(bryteresomstårpå,ellergaleinnstillinger) Innreguleringavvannbårneanlegg Sørgeforatvarmeogkjølingikkejobbermothverandre Styre/skruavsåmangevifter,pumper,lysetc.sommuligutenfordriftstiden Styre/skruavvarmekableriutearealeretterbehov Redusereluftmengdenetterbehovet Justere/resettetemperatureniluftanlegg,kjøleanlegg,varmtvannsanlegg,varmeanleggetc. ForeksempelklarteNorconsultisitthovedkontoriSandvikaåredusereenergiforbruketmed40% utenågjøretiltakibygningskroppen.figurenunderviserenergibrukentilbelysningfør(rød)ogetter (blå)installasjonavlysstyring. 1 BlantannetbasertpåsamtalermedTommyRudihagentidligereadm.dir.iAFEnergiogMiljø 3

5 LederenforenergieffektiviseringsprosjektetiNorconsultTorMjøsuttalteietterkantavprosjektet Deterrelativtlettåspare20 25%,detkommermedrettutstyr.Desisteprosenteneer vanskeligere,demåtasidrift.detkreverkunnskap,bevissthet,forståelseforsammenhengeneogat mankjennerbygget. ProsjektettilNorconsultkostet7,8millionerkronerogharentilbakebetalingstidpåunderettår 2. TilsvarendefikkmanhalvertenergiforbruketpåenskolepåØstlandetetteratdetbleinstallert energioppfølging.systemetvisteatskolenbruktebetydeligmerenergiennandretilsvarendeskoleri kommunen(somogsåvarknyttettiloppfølgingssystemet).engjennomgangavskolensteknisk anlegg,avdekketatventilasjonssystemetgikkforfulltdøgnetrundt,syvdageriuken,heleåret.i tilleggbleanleggetdrevetmedetkraftigundertrykksombidrotiløktinfiltrasjon.vedåbalansere ventilasjonenogskruavanleggetutenfordriftstiden,klartekommunenåredusereforbruketfra kWhtil700000kWh.Dissetilfelleneerlangtfraunike.Tvertimotvilmanvedbefaringide flesteeksisterendebyggkunneoppdagebådelysogvifter/pumpersomstårpåkontinuerligåret rundt.slikekonstantelasterkansomregelstyresvedhjelpavrelativtenkletiltak,noesomvilgi storebesparelser. Ogsåiheltnyebyggkandetværemyeåhente.IDrammenKommuneharmanblantannetklartå redusereforbruketmedover20%etterovertakelseavheltnyebygg 3.Dettebleoppnåddgjennomå drivekontinuerligenergioppfølgingoghaetbevisstfokuspååoppdagefeil/manglerveddetekniske anleggene. TabellenundererbasertpåtallfraEnovasPotensial ogbarrierestudieforyrkesbyggogviser forventetenergieffektiviseringspotensialknyttettiltekniskeanleggiuliketypeyrkesbygg: 2 Kilde:TekniskUkeblad:http://www.tu.no/bygg/2012/04/11/kuttet 40 prosent av energiregningen 2Kilde:TekniskUkeblad:http://www.tu.no/bygg/2012/04/11/kuttet 40 prosent av energiregningen 3BasertpåsamtalermedGeirAndersen,DriftssjefiDrammenKommuneEiendom 4

6 Potensialetitabelleninkludererkundrifts ogbruksmessigetiltakibygget,samtenkletiltakknyttet tiltappevannsanlegg,lokalkjølingogsentralvarmeanlegg.detteermedandreordtiltaksomkrever sværtsmåinvesteringerogerrelativtenkleåimplementere.basertpåtabellenoverogtilhørende tallforforbrukknyttettildeuliketek nivåene,tilsvarerdrifts ogbruksmessigetiltakiyrkesbygg aleneenreduksjoniforbruketpå5,3twh.dettetilsvarernesten70%avmåletom8twh.taren medinvesteringeribelysning,ventilasjonogvarmestyringssystemer,erpotensialetbetydeligstørre ogmåletom8twhviltroligkunnehentesutavyrkesbyggalene. IsineSmartCityrapporterforTrondheim,OsloogBergenharSiemens/Bellonaanslåttdettotale potensialetforenergieffektiviseringidetrebyene.anslageneerbasertpåforutsetningerknyttettil hvaslagsogihvilkenutstrekninguliketeknologierblirbrukt(teknologimiks)oghvormyeav potensialetsomfaktiskblirenergieffektivisertiulikebygningskategorier(arealmiks).deterselvsagt usikkerthvordandenfaktisketeknologi ogarealmiksenblir,menisumanslårrapportenetpotensial knyttettiltekniskeanleggiboligerogyrkesbyggsomfølger: Tiltak Trondheim Oslo Bergen Næring Bolig Næring Bolig Næringog bolig Sanitæranlegg 0,8GWh 18GWh 4GWh 102GWh 0,6GWh Varme 74GWh 39GWh 254GWh 307GWh 54GWh Kjøleanleggog 11GWh 0GWh 11GWh 0GWh 24GWh solavskjerming Ventilasjonsanlegg 45GWh 8GWh 116GWh 64GWh 65GWh Belysning 124GWh 176GWh 576GWh 663GWh 123GWh Styringstiltak 105GWh 64GWh 532GWh 154GWh 180GWh TOTALT 360GWh 305GWh 1493GWh GWh Talleneovereretbesteestimatogviserettotaltpotensialpå3,5TWhfordissetrebyenealene. Merkatdetteikkeerdettotaletekniske/økonomiskepotensialet,mendetpotensialetSiemens betraktersomrealistiskatreeltsettblirutløst.medøktfokusogytterligereøkonomiskevirkemidler kandetfaktiskepotensialetværelangthøyere.irapportenanslårsiemensatdetvilværemuligå redusereenergiforbruketiyrkesbyggogboligermedomlag24%gjennomtiltakitekniskeanlegg(30 %totaltinkluderttiltakibygningskroppen).dersomenleggersiemenssineestimatertilgrunnogser 5

7 disseoppmothelebygningsmassengirdetteetpotensialpåca19twh.8twhutgjørdermedbare 42%avdetpotensialetSiemensanslåråværerealistiskåfåutløst. Siemensharanslåtttiltakskostnadenforenrekketiltak.Dissekostnadeneliggermellom1 34 kr/kwh.leggermanteknologi ogarealmiksenfrasiemens/bellonasinesmartcityrapportertil grunn,sågirdetteenveidgjennomsnittligtiltakskostforsamtligetiltakpåomlag8kr/kwh.basertpå dettesværtteoretiskeanslagetvildetkosteca154mrdnokfor19twh.merkatdetteomfatter heledennorskebygningsmassenogforutsetteratalletiltakgjennomføres,bådedyreog kompliserte,somtotalutskiftingavventilasjonsanlegget,tilenklereløsningersomnedbørsstyringav snøsmelteanlegg. GrafenunderviserentenktmarginalkostnadskurvebasertpåSiemens anslåttetiltakskostnaderfor uliketiltakogtilhørendeanslåttepotensial.grafenviseratca42%avdettotalepotensialeteller8 TWh(regnetutfrapotensialetihelebygningsmassenpå19TWh)kanrealiserestilenkostnadpå5 kr/kwhellermindre,tilsvarende40mrdkroner.enovaspotensial ogbarrierestudieharogså beregnettiltakskostnaderpådettenivået. Oppsummertviserdennerapportentilfølgendeenergieffektiviseringspotensialfremmot2020: Potensialfordrifts ogbrukermessigetiltakiyrkesbygg:5,3twh PotensialknyttettiltiltakitekniskeanleggiOslo,BergenogTrondheim:3,5TWh Potensialknyttettilvarmestyringieneboliger:4TWh Potensialknyttettilfordelingsmålingileiligheter/borettslag: GWh Potensialknyttettilvannbesparendearmaturer:2 4TWh PotensialknyttettilEOSiyrkesbygg:2 5TWh PotensialknyttettilAMSiboliger:4TWh Talleneovererbasertpåberegningerieksisterenderapporterogvedårendyrkeenkelttiltak(ett tiltakavgangen)ogderettervurderedettotalepotensialetibygningsmassen.deterselvsagt urealistiskåklareåutløsehelepotensialetbådefordienkeltetiltakalleredeergjennomførtiendel bygg,ogfordienikkevilklareågjennomføretiltaketiallebygg(iallefallikkefremtil2020).vitror likevellistenoversamletsettsannsynliggjøratpotensialetforrelativtenkletiltakitekniskeanleggi 6

8 byggaleneerstortnoktilåoppfyllearnstad utvalgetsmålom8twhredusertenergibruki eksisterendebygginnen2020.kostnadenforåoppnådetteliggertroligistørrelsesorden40mrd NOK,somgirentilbakebetalingstidpå6,25år,tilsvarende10%avkastningsettover10år(gitt80 øre/kwh). SelvomdetersannsynliggjortatdetermuligånåArnstad utvalgetsmålmedkostnadseffektive tiltak,eksistererdetfremdelesenrekkeikke økonomiskebarrierersomhindrerutviklingeni energieffektiviseringsmarkedet.norskteknologierderforopptattavatmyndigheteneogbransjeni fellesskapbidrartilåbyggeneddissebarrierene.dettekanskjegjennomkunnskapog kompetanseoppbygging,etableringenavenergispareforpliktelser(hvitesertifikater),nyeog innovativemåteråselgeogmarkedsføreenergieffektiviseringpå,samtnyeforretningsmodeller knyttettilblantannetgaranterteenergibesparelseroggrønneleiekontrakter.virkemidlenekanvære mange,menmåletmåværeåsørgeforatdetstorepotensialetsomliggeriåenergieffektivisere tekniskeanleggblirutnyttet. 7

9 Norsk Teknologi Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Bransjeforeningene i Norsk Teknologi er: HLF, INTEGRA, NELFO, VKE En landsforening i NHO

Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020?

Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Denne rapporten gir en vurdering av mulighet for og kostnaden ved å energieffektivisere tekniske anlegg i eksisterende bygg med 8 TWh innen 2020. Oktober

Detaljer

Energieffektive tekniske anlegg

Energieffektive tekniske anlegg Energieffektivetekniskeanlegg 8TWhinnen2020? Dennerapportengirenvurderingavmulighetforogkostnadenvedå energieffektiviseretekniskeanleggieksisterendebyggmed8twhinnen2020. April2012 I INNHOLD DELI UTVIDETSAMMENDRAG

Detaljer

Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16

Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16 Energieffektive tekniske anlegg - 8TWh innen 2020? EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR 16 BAKGRUNN FOR RAPPORTEN Både norske og europeiske myndigheter har slått fast at energieffektivisering

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

OKTOBER 2013. Gi skattefradrag for energieffektivisering

OKTOBER 2013. Gi skattefradrag for energieffektivisering OKTOBER 2013 Gi skattefradrag for energieffektivisering Gi skattefradrag for energieffektivisering Energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Flere internasjonale studier viser dette.

Detaljer

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet 10 på topp Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet Da vi gikk inn i 2009, ble det for første gang på lenge tegnet et usikkert bilde for en rekke av våre markedsområder. Selv om det totalt sett

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10

Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10 Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10 Forord Norsk Teknologi har, sammen med NHO-fellesskapet, gjennom flere år arbeidet for å få

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

Guide til riktig energivalg for kommunene

Guide til riktig energivalg for kommunene Guide til riktig energivalg for kommunene» Riktig valg av energiløsninger kan gi betydelige kostnadskutt og klimagevinster GUIDE TIL RIKTIG ENERGIVALG FOR KOMMUNENE Mange kommuner utsetter seg for unødig

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Dagens og fremtidens bygninger - arkitektur, energi og inneklima

Dagens og fremtidens bygninger - arkitektur, energi og inneklima Dagens og fremtidens bygninger - arkitektur, energi og inneklima Ny standard for lavenergi og passivhus - NS 3700 Mats Eriksson, Norsk Teknologi Norsk Teknologi En landsforening i NHO 1.550 bedrifter 32.800

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet Nye energiregler i 2015 Innspill fra VKE

Direktoratet for byggkvalitet Nye energiregler i 2015 Innspill fra VKE Direktoratet for byggkvalitet Nye energiregler i 2015 Innspill fra VKE VKE (Foreningen for Ven7lasjon, Kulde og Energi) En forening for bedri>er i ven7lasjons-, varmepumpe- og kuldebransjen. VKE er en

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa :

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Gunnar Visnes Norsk Teknologi Fagsjef kompetanse Faglig råd elektro, leder/nestleder 100826 - GVi 1 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Energisparing i industrien med vekt på Midt Noreg

Energisparing i industrien med vekt på Midt Noreg Energisparing i industrien med vekt på Midt Noreg Naturvernforbundets energikonferanse 21-22. oktober 2006 Mads Løkeland 1 El-forbruk 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Noreg 2004 Industri Resten Midt Noreg

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17

Elbil. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Elbil En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 17 Sammendrag Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Enovas støtteordninger Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Om Enova Skal bidra til markedsendring, energieffektivisering samt utvikling av energi- og klimateknologi. Hovedområder: industri, bygg,

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Bedriften må ha kompetanse innen de områdene de utfører/leverer. Kompetansen kan være samlet hos en og samme utførende person.

Bedriften må ha kompetanse innen de områdene de utfører/leverer. Kompetansen kan være samlet hos en og samme utførende person. 1 Formål Hensikt med denne bransjespesifikasjonen er å sikre at kameraovervåkingsanlegg har en riktig teknisk kvalitet innenfor gjeldende regelverk gjennom å definere kompetanse til installasjonsbedriftene.

Detaljer

erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009

erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009 erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009 Markeder Skipsbygging Byggesektoren Olje og gass Industri Fagområder

Detaljer

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it.

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it. 1 Energologi Anders Bredesen Markedsdirektør 2 Agenda Kort om YIT Utfordring Dagens situasjon Potensialet: Energinøytrale bygg Energologi Erfaringer fra YITs arbeid Løsningsforslag 3 Nøkkeldata Norge Omsetning:

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi

Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Oslo, 25.09.2014 Rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet Høringsuttalelse fra Norsk Teknologi Bakgrunn Norsk

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum 14.10.08 1 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse:

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

Enovas Støtteordninger

Enovas Støtteordninger Enovas Støtteordninger Fakta om Enova SF Stiftet i juni 2001 Drift fra og med 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad Ca 60 ansatte Kontor i Trondheim Forvalter Energifondet Rådgiver

Detaljer

Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler

Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler Grønn frokost, 2. juni 2015 Magni Fossbakken Enova SF Et energieffektivt og fornybart Norge Enova er et statsforetak og våre

Detaljer

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Forord Med utgangspunkt i en ny europeisk standard som skal ivareta personsikkerheten i heiser og andre

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Norsk industri - potensial for energieffektivisering

Norsk industri - potensial for energieffektivisering Norsk industri - potensial for energieffektivisering EnergiRike Haugesund 8. august 2012 Øyvind Leistad, Enova SF Energibruken i Norge har vokst, men produksjonen har vokst enda mer Energibruk, GWh Produksjonsverdi,

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

ENOVA grønne tilskudd til havnene. Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain

ENOVA grønne tilskudd til havnene. Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain ENOVA grønne tilskudd til havnene Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain Om Enova Statlig foretak som skal bidra til økt energieffektivisering samt utvikling av energi- og

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

Relevante støtteordninger 2010

Relevante støtteordninger 2010 Relevante støtteordninger 2010 Generelt om Enova Finansiering Våre resultatmål Strategiske prioriteringer Resultater Industriprogrammet Ny teknologi Bygg programmet Eksempler Boy Kåre Kristoffersen Seniorrådgiver

Detaljer

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2008 FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 Det blir mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg - med sosial profil

Energieffektivisering i eksisterende bygg - med sosial profil Energieffektivisering i eksisterende bygg - med sosial profil Seminar Stortinget, 18. november 2011 Guro Nereng, Bellona Potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygg Hvordan gi dette sosial

Detaljer

Enovas støtteprogram for næringsbygg. Rådgiver Anders Alseth 20. april Lysaker

Enovas støtteprogram for næringsbygg. Rådgiver Anders Alseth 20. april Lysaker Enovas støtteprogram for næringsbygg Rådgiver Anders Alseth 20. april 2016 - Lysaker Kort om Enova SF Eid av Olje- og energidepartementet (OED) Etablert i 2001 Har fokus på: Miljøvennlig omlegging av energibruk-

Detaljer

Stort energi- og miljøpotensiale

Stort energi- og miljøpotensiale Hvorfor bør vi satse på ved? Edvard Karlsvik Stort energi- og miljøpotensiale Fordobling av vedforbruket til 15 TWh/år Reduksjon av partikkelutslipp med 90% Stasjonær energiproduksjon i Norge 2001 Energiproduksjon

Detaljer

Tiltak i nye og eksisterende bygg

Tiltak i nye og eksisterende bygg Framtidens byer - første administrative samling Nydalen 21. - 22. august 2008 Verksted 2: Bygg og energi Tiltak i nye og eksisterende bygg Sylvia Skar, Norconsult 1 29.08.2008 Energifakta Den samlede energibruken

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene? Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene? Rannveig Ravnanger Landet Dir. miljø- og energipolitikk i BNL 3. mai 2017 Byggenæringens Landsforening Tilsluttet NHO BNL 15 Bransjeforeninger

Detaljer

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014 Enovas virkemidler Fremtidens energisystem i Oslo Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller 13. februar 2014 Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Vår ref 200501786. Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge.

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Vår ref 200501786. Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ihht adresseliste 0 1 DES, 2008 Arkivnr. fv/ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200501786 Dato 2 7 NOV Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et

Detaljer

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de. DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 09/6053 SL MSR/rla 31.01.2012 Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger Finansdepartementet

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Høringsdokumentene ligger også på våre nettsider www.arbeidstilsynet.no.

Høringsdokumentene ligger også på våre nettsider www.arbeidstilsynet.no. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2013 2012/13149 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Magnus Melhus Overå tlf 980 33 716 Mona Iren Volent tlf 928 39 424 Høringsinstansene HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

Enova skal bidra med 18 TWh innen 2012

Enova skal bidra med 18 TWh innen 2012 Fakta om Enova SF Enovas formål Enova skal bidra med 18 TWh innen 2012 Enovas støtteordninger - program 3 støtteprogrammer innen bygg Støtte til utredning av passivhus Støtte til passivhus og lavenergibygg

Detaljer

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016 Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK Anders Ettestøl 12. Okt. 2016 Fjernvarmedagene 2016 Endring i TEK TEK 10 FØR NYTTÅR (> 500 m2) Krav til minst 60 % fornybar varmeleveranse

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Oversikt over programtilbud rettet mot Industrien Fornybar varme Energitiltak

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2018 Rammebetingelser og markedsutvikling Elektrifisering Arbeidsgiverservice Jobbe for rammebetingelser VI MODERNISERER NORGE Utvikle lønn og tariff Medlemsvekst Utdanning,

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge

Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Fra forskning til ren energi Innledning på åpent CEDREN-seminar 24.04.2014 ved Sigrid Hjørnegård, direktør i Energi Norge Energi Norge Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringene Representerer

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/930-03.05.2016 Høring - Vegtrafikkloven ny 43 b - Rett til å behandle personopplysninger politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre Samferdselsdepartementet

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål Energiutnyttelse av avfall, Trondheim 10.-11.september 2008 Kari Aa, SFT Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål 15.09.2008 Side 1 Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

Detaljer

Prosjekttilgang i Norge. Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april

Prosjekttilgang i Norge. Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april Prosjekttilgang i Norge Leif I. Husabø Svensk- norsk elsertifikatseminar 2015, Arlanda, 24. april Innhold Status for utbygging i Norge og Sverige Prosjekttilgang i Norge mot 2020 Vindkraft i Norge På vei

Detaljer

Studieark til. Realfaglig dag. Bergen internasjonale filmfestival 2010 i samarbeid med Senter for vitenskapteori ved Universitetet i Bergen

Studieark til. Realfaglig dag. Bergen internasjonale filmfestival 2010 i samarbeid med Senter for vitenskapteori ved Universitetet i Bergen Studiearktil Realfagligdag Bergeninternasjonalefilmfestival2010 isamarbeidmed SenterforvitenskapteorivedUniversitetetiBergen REALFAGLIGDAG:10SPØRSMÅL.Spørsmåleneerslikatdepasserbestådiskutereetteråhasett

Detaljer

Når batteriet må lades

Når batteriet må lades Når batteriet må lades Temadag Fylkestinget i Sør-Trøndelag Are-Magne Kregnes, Siemens Kregnes, Kvål i Melhus Kommune Tema Fornybar energi Energieffektivisering Smarte strømnett Kraftkrise på alles agenda

Detaljer

ECO-City. Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim

ECO-City. Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim ECO-City Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim Hva er ECO-City? En del av CONCERTO-prosjektet EUs hittil største satsing på bærekraftig energi 5-årig prosjekt : 2005-2010 7-årig prosjekt: 2005-2012

Detaljer

Mer eller mindre marked?

Mer eller mindre marked? Mer eller mindre marked? Norges Energidager 13. oktober 2011 Audhild Kvam Enovas formål Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er

Detaljer

Regional vindkraftplan for Finnmark

Regional vindkraftplan for Finnmark Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025 Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no 1 TWh = 1000 GWh = 1 000 000 MWh =

Detaljer

Enovas programmer og planer for 2005 innenfor byggsektoren Dag Rune Stensaas, Seniorrådgiver, Enova

Enovas programmer og planer for 2005 innenfor byggsektoren Dag Rune Stensaas, Seniorrådgiver, Enova Enovas programmer og planer for 2005 innenfor byggsektoren Dag Rune Stensaas, Seniorrådgiver, Enova Enova satser 100 mill. på byggsektoren i 2004 Målet er at dette skal føre til kontraktsfesting av 400

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Hva er nytt siden i fjor?

Hva er nytt siden i fjor? Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 17.12.2013 1. Bruk og produksjon av bioenergi 2. Bioenergimål,

Detaljer

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi!

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Hvordan kan byggebransjen og energibrukerne tilpasse seg? Lars Thomas Dyrhaug, Energi & Strategi AS Klimautfordringene og Klimaforliket 23.april 2008

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Aktuelle støtteprogram for bygg. Seniorrådgiver Jan Peter Amundal

Aktuelle støtteprogram for bygg. Seniorrådgiver Jan Peter Amundal Aktuelle støtteprogram for bygg Seniorrådgiver Jan Peter Amundal Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Enova skal bidra til energi- og klimaresultater

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Stig Rath bransjesjef kulde VENTILASJON - KULDE ENERGI

Stig Rath bransjesjef kulde VENTILASJON - KULDE ENERGI Stig Rath bransjesjef kulde VENTILASJON - KULDE ENERGI H FK i dagens situasjon Aller først - HFK er ikke et klimagassproblem før den slipper ut i atmosfæren. Klimagasser i kuldeanlegg og varmepumper

Detaljer

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Per Bjørnar Børresen Oslo Lufthavn - T2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Bygningsareal

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Isbaneseminar Oslo, 18. mars 2014 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling

Detaljer

Fra rådgivning til handling Fra kunnskap til bærekraftig produksjon 3 ÅR MED ENERGIRÅDGIVNING

Fra rådgivning til handling Fra kunnskap til bærekraftig produksjon 3 ÅR MED ENERGIRÅDGIVNING Fra rådgivning til handling Fra kunnskap til bærekraftig produksjon 3 ÅR MED ENERGIRÅDGIVNING Foto:Frode Ringsevjen 6 m vegg LS 10 + plastfolie permanent etter planting Nationen 03.08.09:

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Østfold Rådgiverseminar Østfold Sarpsborg 25 april 2012 Aktiviteter i hele verdikjeden Krever at flere aktører drar i samme retning Et fungerende

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar termisk energi. IG Leder Mats Eriksson, VKE Energiforskningskonferansen

Innsatsgruppe Fornybar termisk energi. IG Leder Mats Eriksson, VKE Energiforskningskonferansen Innsatsgruppe Fornybar termisk energi IG Leder Mats Eriksson, VKE Energiforskningskonferansen 15.2.2011 Energi 21 Innsatsgruppe Fornybar termisk energi Tre Arbeidsgrupper Fire rapporter: Geotermisk energi

Detaljer

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Ved Rannveig Ravnanger Landet Dir. for miljø- og energipolitikk Byggenæringens Landsforening,

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen

Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen Vigdis Sværen Fagskolen Oslo Akershus 16.mars 2016 EN LANDSFORENING I NHO Om Nelfo Nelfo er en landsforening i NHO Våre medlemmer leverer tekniske installasjoner

Detaljer

Y78,4 Y75 Y67,5 3 400 Y60 Y52,5 Y45 Y37,5 Y30 Y22,5 Y15 Y7,5 Y0 Overlys Trepanel Solavskjerming Balkong Oppriss Vest ; ; 10 150 ; ; ; 43 700 ; ; 10 150 15 550 ; ; 2 200 20 000 OVERLYS TREPANEL SOLAVSKJERMING

Detaljer

Fra ildsjel til energiledelse

Fra ildsjel til energiledelse EN 16001 ny europeisk standard for energiledelse (eksempler og verktøy) Hans Even Helgrud, seniorrådgiver New Energy Performance AS (NEPAS) Miljøledelse 09 NHO konferansesenter Majorstuen, 3. november

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Innpill til OED om Enovas rolle i fremtiden

Innpill til OED om Enovas rolle i fremtiden OED Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Oslo, 29. juni 2015 Deres ref. Vår ref. 1519-14028/KA Innpill til OED om Enovas rolle i fremtiden Det vises til Olje- og energidepartementets invitasjon til å komme med

Detaljer