Interkommunalt samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt samarbeid"

Transkript

1 Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik herad, Jondal kommune (KOM- 052/12), Kvinnherad kommune, Eidfjord kommune (FSK-084/12) Støtta av Fylkesmannen i Hordaland Vår ref.: 14/33-5/N-860//TORDOL Arkiv: N-860 Dato:

2 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 2 av 22 Vår ref.: 14/33-5/N-860//TORDOL Arkiv: N-860 Dato: Kommunegeolog - årsrapport 2013 Innhaldsliste 1. Bakgrunn Mål for prosjektet Organisering Oppnådde resultat/arbeidsoppgåver Interkommunalt samarbeid Nettverk og kompetanse Kompetanse Internettside Informasjons-epostar Kartlegging og registrering Kommunedekkande hellingskart og dreneringskart ROS og skredvurdering på kommuneplannivå Skredvurdering i reguleringsplan- og byggesaksnivå Systematisering av skred- og flaumdata for kommunen Rådgjeving Fellesoppgåve for samarbeidande kommunar Arbeidsoppgåver i Kvam herad Arbeidsoppgåver i Fusa kommune Arbeidsoppgåver i Ullensvang herad Arbeidsoppgåver i Masfjorden kommune Arbeidsoppgåver i Modalen kommune Arbeidsoppgåver i Ulvik herad Arbeidsoppgåver i Jondal kommune Arbeidsoppgåver i Eidfjord kommune Arbeidsoppgåver i Kvinnherad kommune Økonomi Rekneskap Finansiering Sterke/svake sider ved samarbeidet og skredvurdering Oppsummering Versjon 3 Endeleg versjon 31. jan Versjon jan til kommentering Versjon 1 førebels notat 16. jan til kommentering Versjon 0 starta opp 2 januar Tore Dolvik, Kvam herad Bilde på framsida: Foto av steinsprang på Klyvevegen, Fykse, Kvam, 27. okt Foto: Tore Dolvik Foto av ein ustabil blokk som vart tatt ned i Klyvevegen, Kvam, 1-3. nov Foto: Tore Dolvik, 3. nov Foto av vinterflaum på Kvamskogen 22. mars Foto: Tore Dolvik Foto av flaumskred i Håvik, Fusa (24. juli 2011; foto 31. aug. 2011). Foto: Tore Dolvik Foto av eit flytande hyttetak i Fresvik, Ullensvang (26. des. 2011; foto 5. jan. 2012). Foto. Tore Dolvik Foto av sikringsvollen i Aga, Ullensvang (foto 6. jan. 2012). Foto: Tore Dolvik Foto av eit flaumskred i Skjelvik, Odda (26. des. 2011; foto 5. jan. 2012). Foto: Tore Dolvik

3 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 3 av 22 Vår ref.: 14/33-5/N-860//TORDOL Arkiv: N-860 Dato: NAMN: INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG I HORDALAND Ansvarleg: Kvam herad ved Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, Kommunegeolog: Tore Dolvik, Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, Start: BAKGRUNN Naturskadar som følgje av skred er og har vore eit dagsaktuelt tema. Kommunane har ansvar for at det ikkje vert planlagt eller bygd i flaum- og skredfarlege område. Mangel på kunnskap kan føre til at det vert bygd i flaum- og skredfarlege område. NIVI Rapport 2009:4 1, laga på oppdrag av KS, nemner at mange små kommunar kan mangle kompetanse og nødvendig kapasitet for å løyse lovpålagte tenester, og at interkommunalt samarbeid kan framstå som ein viktig strategi. Ein får delt ressursane og kunnskapen mellom kommunane. Kvam herad har vore initiativtakar til fleire skredprosjekt sidan Til saman har 12 ulike kommunar i Hordaland vore med i eit skredprosjekt. Eit forprosjekt i Kvam i 2008 vart vidareført med eit 1-årig skredprosjekt i 2009 (9 deltakande kommunar + HFK 2 ) og eit 2-årig interkommunalt skredsamarbeid (9 samarbeidande kommunar og økonomisk støtte frå HFK, FM 3 og KRD 4 ). Skredsamarbeidet vart avslutta med eit 2 dagars skredseminar med 65 påmelde frå 16 kommunar og 24 føretak (konsulentar, arkitektar, skredsikringsfirma, byggfirma med meir). I 2009 var desse kommunane med: Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Granvin, Eidfjord Jondal, Osterøy og Vaksdal. Tilskot frå HFK partnar i kommuneplanlegging. I var desse med: Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Granvin, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Tilskot frå HFK partnar i kommuneplanlegging, FMHO og KRD. Kvam herad vedtok i heradstyre i 2011 (HST-106/11) at dei vil vidareføre skredsamarbeidet i ein fast ordning med ein fast tilsett kommunegeolog (1/1 stilling). Eit vilkår var at fleire kommunar vart med å delfinansiere kommunegeologen. Skred og flaum vert hovudoppgåvene i samarbeidet, men andre oppgåve der geologi kjem i bilde er ikkje utelukka (t.d. klima med meir). Kvam herad hadde eit infomøte den 9. mars 2012 der alle kommunane i Hordaland vart invitert. 7 kommunar, FM og HFK var representert. 8 kommunar har signert samarbeidsavtale med Kvam herad. Samarbeidet vart starta opp 4. sep Årsrapport for 2012 ligg i Kvam herad sitt arkiv, dokument 12/ NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? ( 2 HFK Hordaland fylkeskommune 3 FM Fylkesmannen i Hordaland 4 KRD Kommunal- og regionaldepartementet

4 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 4 av MÅL FOR PROSJEKTET Visjonen er eit tryggare lokalsamfunn. Målet er å: styre arealbruken i kommunane gjennom regulering og byggesakshandsaming slik at ein unngår at nye bygg og anlegg hamner i flaum- og skredutsette område. gje kommunane rett kompetanse for å vere ein god støttespelar i saker som gjeld kartlegging og avklaring av farenivå i flaum- og skredutsette område for eksisterande og nye tiltak. Strategien er: eit langsiktig interkommunalt samarbeid ein kommunegeolog i 1/1 stilling Temaet er skred og flaum Kommunegeologen skal: drive med nettverks- og kompetansebygging jobbe med å få oversikt over skredfaren i kommunane rådgje kommunane og kommunane sine samarbeidspartar vere ein synleg kontaktperson for kommunane Meir om samarbeidet og kva kommunegeologen kan jobbe med kan ein lese i samarbeidsplanen (Kvam herad 12/50-33)

5 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 5 av ORGANISERING Kommunegeologen er etablert i ein 100 % stilling som rådgjevar. Kvam herad er arbeidsgivar og dermed vertskommune for samarbeidet. Samarbeidet er eit reint administrativt samarbeid ( 28 b i kommuneloven 5 ). Dei andre deltakarkommunane har avtaler med Kvam herad om bruk av kommunegeologen. I følgje kommuneloven gjeld avtalen mellom kommunestyre i vertskommunen og samarbeidande kommune. Avtalen er bilateral og vertskommunen kan dermed ha ulike oppgåver delegert frå kvar enkelt samarbeidskommune. Fordeling av arbeidsoppgåver til kommunegeologen skjer lokalt i kvar kommune, og arbeidsmengda må stå i forhold til eigen finansieringsdel. Hovudoppgåvene til kommunegeologen er skissert i strategi (kap. 4) og tiltak (kap. 5) i samarbeidsplanen. Fellesskapet mellom kommunane vert organisert som eit nettverkssamarbeid med regelmessige møter om felles faglege diskusjonar etc. Rådmann, Kvam herad Samarbeidskommunar *Fusa Kjetil Koldal *Ullensvang - Kent G. Håkull *Masfjorden Terje Kallekleiv og Sveinung Toft (NY) *Modalen - Inge Kårevik og Tone Selmer Skuggevik (NY) *Ulvik - Jarle Grevstad *Jondal - Trygve Vik *Kvinnherad - Anbjørn Høivik *Eidfjord - Gunnar Elnan avtalar info kontaktperson Teknisk eining Byggesak og geodata - Bjørn Vik Kommunegeolog Tore Dolvik info kontaktperson NVE Toralf Otnes (arealplan) m.fl. Fylkesmannen Fylkeskommunen Jomar Ragnhildstveit (geolog) m.fl. Statens vegvesen NGU Konsulentføretak med meir *Organiseringa i Kvam herad og kontaktpersonar kan endre seg, men prinsippet vert det same. 5 Kommunelova -

6 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 6 av OPPNÅDDE RESULTAT/ARBEIDSOPPGÅVER Dette kapittelet viser kva som er gjort i 2013, ut frå tiltakskapittelet i samarbeidsplanen (12/50-33) og opplisting for kvar samarbeidande kommune Interkommunalt samarbeid Det interkommunale samarbeidet var klart den 4. sep Kvam herad tok då på seg å vere vertskommune for ein kommunegeolog. Kvam herad har samarbeidsavtale med åtte kommunar, sju av avtalane er langsiktige (minst 3 år frå 2012), mens ein er for 2013 (forlenga for 2014). Dei ni kommunane som er med i samarbeidet er Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord og Kvinnherad. Samarbeidet har fått tilskot frå Fylkesmannen i Hordaland (Skjønnsmidlar til omstilling og fornying) Nettverk og kompetanse Kommunegeologen skal bygge og drive nettverket som er etablert gjennom fleire prosjekt sidan 2008 (jf. samarbeidsplanen 12-50/33) Kompetanse Ved faglege spørsmål har kommunegeologen kontakta NVE, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Bergen kommune med fleire ut i frå kva spørsmålet gjeld. Kommunegeologen har i tillegg fått faglege spørsmål tilbake som er prøvd svart på ut frå erfaringa i samarbeidande kommunar. I 2013 har kommunegeologen vore på 3 seminar, både for fagleg nytte, men òg for å byggje nettverk apr jun nov FM ROS, Bergen NGI Naturfaredag, Oslo NVE Fagseminar skred- og flaum, Ulvik I tillegg ordna kommunegeologen seg eit kurs i stabilitet i samanheng med fleire synfaringar på kommunale vegar i Ullensvang herad (synfaring saman med konsulent) 20. aug sep Multiconsult, Stabilitet på kommunale vegar, Ullensvang Multiconsult, Stabilitet på kommunale vegar, Ullensvang

7 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 7 av Internettside Internettsida er operativ Informasjons-epostar Utanom invitasjon til fellesmøte og andre møter, så kan kommunegeologen sende ut informasjon som kan vere nyttig for samarbeidskommunane. I 2013 er det sendt ut 9 informasjons-epostar: 14. feb. Status, nyheiter frå NVE, ustabile fjellparti og kurs i stabilitet 1. mars Status, tidsplan, nyheiter frå NVE mm 2. apr. Status, tidsplan, nyheiter frå NGU 7. mai. Status, tidsplan, tilskot frå FM 27. mai. NVE Faktaark Skredvifte, aktsemdkart for flaum andre nyheiter frå NVE 21. juni Julifaktura (forskot), status og ferie 5. aug. Status og framdrift 8. okt. Status og framdrift 20. des. Status 2013, faktura og oppstart Kartlegging og registrering Kommunegeologen kan vurdere skredfaren på aktsemdnivå, og avklare om det kan det vere skredfare i område. Faresonekart, som viser til tryggleiksonene i byggteknisk forskrift (TEK 10) kan kommunegeologen ikkje utføre og må gjørast av eit føretak med skredvurderingskompetanse Kommunedekkande hellingskart og dreneringskart Kommunegeologen laga i 2012 hellingskart og dreneringskart for heile kommunen i alle samarbeidande kommunar ut i frå ein landsdekkande 10x10m terrengmodell, ein terrengmodell som kan lastast ned frå Norge Digitalt. Desse kartlaga er i 2013 brukt av kommunegeologen til å analysere og vurdere om det kan vere skredfarleg i eit område. Av og til kan vurderinga om rapport er nødvendig, gjørast under ein telefonsamtale, men som oftast må ein rekne med litt lenger tid. I nokre områder har det vore nødvendig å lage meir detaljerte hellingskart i analysen ROS og skredvurdering på kommuneplannivå Kommunegeologen har i 2013 gjort ROS- og skredvurderingar på kommuneplannivå for Masfjorden og for Kvinnherad. Det er laga notat som er arkivert i Kvam herad sitt arkiv (websak). I tillegg har kommunegeologen gjort overordna ROS i Kvinnherad med tema skred (er ikkje registrert i websak på noverande tidspunkt). 12/ Masfjorden Kommuneplan Haugsvær førebels konklusjon Ikkje reg. Kvinnherad Overordna ROS tema skred (sendt på epost førebels svar) 12/50-65 Ullensvang Djønno mogleg ustabilt fjellparti

8 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 8 av Skredvurdering i reguleringsplan- og byggesaksnivå Kommunegeologen har i 2013 vurdert om skredrapport er nødvendig for fleire område og tomtar i fleire samarbeidande kommunar. For nokre område er det laga notat som er arkivert i Kvam herad sitt arkiv (websak), andre er tatt på telefon eller epost utan å bli arkivert. For Kvam herad er det gjort vurderingar om flaum- og skredfare for eit titals tiltak. 12/50-62 Ullensvang Notat frå synfaring Markastå, Sekse (rapport nødvendig for deler av område) 12/50-69 Eidfjord Notat frå synfaring Øvre Eidfjord (8/80) Hustomt (rapport ikkje nødvendig) 12/50-70 Kvam Notat frå synfaring Ytre Ålvik (75/45) Sørvisbygg Lingalaks (rapport nødvendig) 12/50-74 Kvam Notat frå synfaring Klyve (68/3) Løe (rapport ikkje nødvendig) 12/50-84 Kvam Notat frå synfaring Dysvik (137/4 og 7) Hus (rapport nødvendig) 12/50-85 Kvam Notat frå synfaring Strandebarm (117/23) Hyttetomt (rapport nødvendig) 12/50-86 Kvam Notat Søyesete (44/ mfl) Flytte sel 12/50-91 Fusa Notat frå synfaring Uglehus (58/3) Skogsbilveg (mogleg skredfare) 12/50-92 Fusa Notat frå synfaring Havsgård (18/4) Regulering (rapport nødvendig) 12/ Kvinnherad Notat frå synfaring Utåker (243/4) Regulering (rapport nødvendig) 12/ Kvinnherad Notat frå synfaring Årnes (70/3 mfl) Regulering Norsafe (rapport ikkje nødvendig) 12/ Ulvik Notat frå synfaring Hjelmevoll () Grunnundersøking (rapport ikkje nødvendig) 12/ Kvinnherad Notat Guddal (93/2) Galleri (rapport nødvendig) 12/ Eidfjord Notat frå synfaring Øvre Eidfjord (8/80) bustadtomt 12/ Kvam Notat frå synfaring Kvamskogen (21/510) Vassverk 12/ Kvam Notat frå synfaring Telstø (69/1) Landbruksveg 12/ Eidfjord Notat frå synfaring - skredsikring av Holmane byggefelt Systematisering av skred- og flaumdata for kommunen Rapportar og skredhendingar som kommunegeologen får tak i vert digitalisert og georeferert så godt som mogleg ut frå dei opplysningane som er tilgjengelege. Dette er ein kontinuerleg jobb. Oversikten er førebels berre tilgjengeleg for kommunegeologen. I 2013 har kommunegeologen fått ein betre oversikt over rapportar og skredhendingar i Eidfjord, Masfjorden, Kvinnherad, Jondal, Ulvik, Fusa og Kvam Rådgjeving Kommunegeologen har som mål å kunne rådgje kommunane i dei fleste nivå på lovverk, drift og uromeldingar. Alle telefonar og eposter er nok ikkje registrert.

9 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 9 av 22 I 2013 har kommunegeologen vore på synfaring på uromeldingar og skredhendingar i Kvam, Eidfjord, Ulvik og Ullensvang. For nokon av synfaringane er det laga notat som er arkivert i Kvam herad sitt arkiv (websak). 12/50-63 Ullensvang Notat frå synfaring Hordatun (76/55) Stein langs veg 12/50-68 Kvam Notat frå synfaring Fonnaland (5/1) Skredhending (stein) 12/50-75 Kvam Notat frå synfaring Strandebarm (118/5) Uro (stein) 12/50-79 Kvam Notat frå synfaring Steinsdalen, Nybø (19/74) Uro (flaum) 12/50-80 Kvam Notat frå synfaring Steinsdalen, Skeie (21/3) Skredhending (jord) 12/50-81 Kvam Notat frå synfaring Skutlabergvegen (31/342) Utgliding (mur) 12/50-82 Kvam Notat frå synfaring Steinsdalsfossen (22/165) Bru øydelagt (flaum/skred) 12/ Kvam Notat frå synfaring Rosselandsvegen (22/165) Skredhending (jord) 12/ Kvam Notat frå synfaring Tolomarka (32/268) Uro (mur) 12/ Kvam Notat frå synfaring Tololia (32/246) Uro (stein) 12/ Ullensvang Notat frå synfaring Sekse (81/44) Uro (mur) 12/ Ullensvang Notat frå synfaring(ar) Stabilitet på kommunale vegar 12/ Kvam Notat Tokagjelet (19/20) Skredhending (stein) 12/ Ulvik Notat frå synfaring - Skredhending mot Frystevegen 12/ Eidfjord Notat frå synfaring Blurnesvegen (25/2) Uro (stein) 12/ Kvam Notat frå synfaring Fosse (114/58) Uro (stein) Målet er at kommunegeologen kan vere med i prosessen med å tinga rapportar, faresonekart og liknande. I 2013 har kommunegeologen utarbeida eit forslag til Masfjorden kommune som dei kunne bruke for å tinge faresonekart for Andvik. I tillegg har kommunegeologen vore med på møte med NVE om kartleggingsplanen (Eidfjord) og kome med tekst til infotavle om skred i Eidfjord. 12/50-73 Eidfjord NVE kartleggingsplan 12/50-99 Kvam NVE flaumfarekartlegging (spørjeundersøking) 12/ Eidfjord tekst til infotavle (Hodna)

10 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 10 av Fellesoppgåve for samarbeidande kommunar I januar 2013, saman med oppgåve som fellesmøte, årsrapport og søknad om tilskot, så fekk kommunegeologen eit tilbod om kartlegging av ustabile fjellmassiv i Hordaland. Me hadde eit møte og kommunegeologen leita etter moglege ustabile fjellparti i samarbeidande kommunar. NGU og NVE jobbar med å kartlegge ustabile fjellparti i Norge og Hordaland er prioritert og skulle moglegvis så vidt starte opp med kartlegging i Hordaland i Me ville derfor vente på NGU. I november, på NVE sitt fagmøte, så fekk med beskjed at Hordaland er utsett og at dei tar Rogaland først. Før sumarferien fekk kommunegeologen invitasjon til å vere med i ein temagruppe i Klimatilpassing, i samanheng med Hordaland fylkeskommune sin rullering av Klimaplanen, som representant for Hardangerkommunane og samarbeidskommunane utanfor Hardanger. Me kunne ikkje seie nei til ein slik invitasjon. Kommunegeologen var med på 4 møter i Bergen, der det eine var eit arbeidsseminar med innleidde foredragshaldarar. Arbeidsoppgåver: Årsrapport 2012 {24t} Tilskotsrapport til FM for 2012 {1t} Søknad om tilskot {11t} o FM o Hordaland fylkeskommune o Kommunal- og regionaldepartementet Temagruppe Klimatilpassing (Hordaland fylkeskommune) {56t} o Rullering av HFK sin klimaplan o 4 møter inkludert fagseminar Kurs og opplæring {97t} o ROS kurs i regi av FM, Bergen o NGI Naturfaredag, Oslo o NVE fagdag i flaum- og skred, Ulvik o Stabilitet på kommunale vegar (Multiconsult) o Foredrag av Inge Aarseth (geologien i Hardanger), Kvam Kartlegging av ustabile fjellmassiv i Hordaland (Globesar/NGU) {13t} Anna o Administrasjon o Diverse 4.6. Arbeidsoppgåver i Kvam herad Det største oppdraget i Kvam i 2013 var målingar av radon i kommunale bygg. Kommunane hadde frist på seg til å dokumentere radonnivået i barnehagar og utleigebustadar innan (Strålevernforskriften). Kommunegeologen var fagperson og koordinator og sto for bestilling av sporfilm og innsending av sporfilm når dei hadde stått ute i to månader. I haust har Kvam herad jobba med tiltak og kontrollmålingar med nytt innkjøpt digitalt utstyr, samt sett ut ny sporfilm i dei bygga som ikkje vart målt i målesesongen 2012/2013. Arbeidslista for Kvam herad er lang. Som oftast er det oppdrag der kommunegeologen uttaler seg som fagperson på skredfare, blant anna i kommuneplanen (ROS tema radon og skredfare og akseptkriteriar), reguleringsplan, byggesak, sal av kommunal eigedom med meir.

11 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 11 av 22 I 2013 har kommunegeologen synfara seks skredhendingar i Kvam i 2013 i tillegg til åtte uromeldingar (murar, lause steinar med meir). Kommunegeologen har òg vore med på synfaring i Skutlabergvegen som Kvam herad jobbar med å få legge inn vegen, ofte i lag med konsulent. Det same gjelder Turistvegprosjektet i Steinsdalsfossen. Det har kommunegeologen lært mykje av. Skredet i Tokagjelet må trekkast fram, sjølv om kommunegeolog eigentleg har hatt lite med denne skredhendinga å gjøre. Men for heradet så var det ein stor samfunnsmessig utfordring at hovudvegen til Bergen og Kvamskogen var stengt i fleire månader. Steinskredet gjekk søndag kveld den 15. sep. 2013, litt før kl. 23. Ein bil kom like etter skredhendinga og han kunne høyre rumlinga av stein som fortsatt datt ned, så det var ikkje langt frå at liv gjekk tapt. Kommunegeologen fekk ein lang kjøretur den morgonen, sidan han skulle på temagruppemøte i Bergen (Klimatilpassing). Kommunegeologen tok kontakt med geolog i vegvesenet for å høyre status og arbeidsplan, og prøvde å vere fagleg orientert i tilfelle spørsmål. Kommunegeologen var på synfaring med geolog frå Statens vegvesen den 27. sep. og fekk der status på sikringsarbeidet. Kommunegeologen var òg tilstade på opne informasjonsmøter om Tokagjelet etter skredhendinga. Arbeidsoppgåve Radonprosjekt {266t} o Fag- og kontaktperson o Organisere utsetjing og innhenting av sporfilm og kontrollmålingar o Registrering av måleresultat o Møter (fagperson) ROS og beredskap {35t} o Synfaring med FM o Registrering av rapportar og skredhendinga o Stengingskriteria (vêrvarsel) Kommuneplan (ROS) {38t} o Temakart (radon, skred) o Akseptkriteria (møte) o NVE Spørjeundersøking - flaumfare Flaum- og skredfare i reguleringsplan {5t} o Flaumsonekart kontakt mot NVE o Vurdere om rapport er nødvendig o Vurdering av innkome rapportar/faresonekart Flaum- og skredfare i byggesak {91t} o Vurdere om rapport er nødvendig (aktsemdkart) 32 saker Mindre tiltak (påbygg, tilbygg) Garasje, naust mm Nybygg Skogsveg VA Andre tiltak o Vurdering av innkomne rapportar/konsulentar o Kontakt mot NVE o Synfaring og notat (12/50-70, 74, 84, 85, 86, 120, 124) Uromeldingar og skredhendingar {66t} o Fag- og kontaktperson o Synfaring (8 uro + 6 skredhendingar) o Notat (uro: 12/50-75, 79, 112, 113, 134; hending: 12/50-68, 80,81,82, 109) Tokagjelet {15t}

12 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 12 av 22 o Orientert o Synfaring med Statens vegvesen Steinsdalsfossen turistvegprosjektet (gangveg + fjellsikring) {24t} o Synfaring og møte (fagperson) Skutlabergvegen ny trasé {22t} o Synfaring og møte (fagperson) Søknad om tilskot til skredsikring (NVE) {11t} o Generelt o Hjartåni (12/50-98 og 12/972-4) Sal av eigedom i aktsemdkartet {4t} o Private (tlf) o Kommunale tomter (fleire tomter) Diverse {17t} o Møte, winmap, småoppdrag, diverse interne samtaler 4.7. Arbeidsoppgåver i Fusa kommune Januar 2013 fekk kommunegeologen første oppdraget for Fusa. Det gjaldt reguleringsplan og mogleg skredfare på BiR sin gjennbruksstasjon. Her var konklusjonen at dei måtte ta kontakt med konsulent. Det same var konklusjonen i ein privat reguleringsplan på Havsgård kor kommunegeologen var på synfaring i mai (12/50-92). På Havsgård har Multiconsult vurdert område og laga faresonekart. På Uglehus synfara kommunegeologen ein planlagt landbruksveg og kunkluderte med at det var skredfare langs deler av strekningen (12/50-91). I oktober fekk kommunegeologen telefon frå Gunnar Hatlelid i Fusa brannvesen som hadde nokon spørsmål om Gyttro. Elevar frå ein skule i Fusa hadde jobbe med å få informasjon om Gyttro, ein sprekk i fjell like oppom Gjønavatnet. Det skal ha vore sett inn boltar av Universitetet i Bergen for lenge sida. Kommunegeologen viste ikkje så mykje om Gyttro før telefonen frå Fusa, men kommunegeologen fekk vidaresendt spørsmålet til kontaktpersonar på Universitetet i Bergen, NGU, NVE med fleire, blant anna Jomar Ragnhildstveit i Hordaland fylkeskommune som kunne litt meir om kva som er gjort og kva fare den kan utgjøre. Ein sak som NGU og NVE truleg kan sjå litt nærmare på. Arbeidsoppgåver Reguleringsplan i aktsemdkartet {33t} o Analyse på kart (epost) BiR gjennbruksstasjon o Synfaring og notat (12/50-92) Havsgård Skogs-/landbruksveg {23t} o Synfaring og notat (12/50-91) Uglehus Skuleprosjekt (Gyttro) {2t} o Telefonkontakt og info om kontaktpersonar Vurdering av skredrapport {2t} 4.8. Arbeidsoppgåver i Ullensvang herad Det var to store oppgåve i Ullensvang i 2013 i tillegg til fleire småoppdrag. Det var skredvurdering av Markastå på Sekse og Stabilitet på kommunale vegar i Ullensvang. Synfaringa i Markastå vart gjort hausten 2012 og notat vert ferdigført i mars 2013 etter ein travel haust og vår.

13 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 13 av 22 Dei hadde det travelt i Ullensvang òg. Ullensvang hadde ein lang liste over område dei var uroa over langs kommunale vegar. Stabilitet på vegar og murar er ikkje det kommunegeologen har mest erfaring med, så han fekk med seg konsulent frå Multiconsult. Planen var å få til eit kurs i stabilitet våren 2013, men me måtte utsette det til august sidan Ullensvang ikkje hadde tid før. 20. aug. fekk me til ein synfaring langs den kommunale vegen frå Djønno til Tjoflot. Her var me 10 personar, 7 frå Ullensvang, samt oppsynsmann frå Kvam (Leif Skår), konsulent (Jann Atle Jensen frå Multiconsult) og kommunegeologen. Konsulenten og kommunegeologen og nokon frå drift tok fleire synfaringar på austsida av Ullensvang same dag. Den 10. sep. var me tilbake og synfara uromeldingar på vestre side av Ullensvang. Kommunegeologen laga eit notat frå synfaringane med hjelp frå konsulent, med vurdering av stabilitet (kor mykje hastar det å utbetre vegen) og estimat av kostander til sikring eller reparere skaden etter at skaden har skjedd. NVE jobbar med å lage faresonekart for utsette område i Norge. Kva område som vert kartlagt er vald ut frå prioriteringar i kartleggingsplanen til NVE. Ullensvang kom høgt oppå denne lista og i januar 2013 hadde NVE eit møte med Ullensvang for å finne område som bør kartleggast i heradet. Kommunegeologen var med på møte som fagperson, og har vore med å samle inn og systematisert skredrapportar frå Ullensvang (NGI hadde søk i sine arkiv som Ullensvang og NVE betalte for). Faresonekartleggingsoppgåve gjekk til konsulentføretaket Rambøll og synfaring skal vere utført hausten 2013, men rapportane er enno ikkje fullførte. I samanheng med kartlegginga av moglege ustabile fjellparti så ville Ullensvang ha eit lite notat om Djønno. NGI hadde ein rapport frå 1965 som omtala dette område. I haust måtte kommunegeologen nøste opp litt informasjon om Mågevifta og kva arbeid som er gjort i dette område og kva som pågår av arbeid. Ullensvang ville at kommunegeologen skulle uttale seg om Mågevifta etter fleire katastrofeoppslag om kva som kunne skje når Folgefonna trakk seg tilbake. Forskinga viser no at skredfaren og faren for Jøkullaup ned mot Mågevifta ikkje er overhengande og det kan vere at det ikkje er noko stor fare for det i det heile. Universitetet i Bergen og NVE jobbar med område og det kjem meir om dette temaet i løpet av Arbeidsoppgåver NVE Kartleggingsplan {18t} o Oversikt over skredrapportar o Møte med NVE Markastå - grunnundersøking og skredvurdering (reguleringsplan) {87t} o notat frå synfaring i 2012 (12/50-62) Djønno - mogleg ustabilt fjellparti {3t} o Notat (12/50-65) Måge media {6t} o Kontakt med forskar og NVE o Kommentar Stabilitet på kommunale vegar {32t} o Synfaring og notat o Kurs, Multiconsult (12/50-115) o Hordatun (12/50-63) Uromelding {10t} o Sekse (12/50-114)

14 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 14 av Arbeidsoppgåver i Masfjorden kommune Masfjorden kommune sendte i 2012 inn ei liste over prioriterte område i kommunen som dei vil ha kartlagt. I 2012 var kommunegeologen i Andvik og langs Sandnes. Notat for Andvik vart ferdig i 2012 der rådet var å utvida skredvurdering for ein del av areala som vart kartlagt. I 2013 laga kommunegeologen eit forlag til krav til skredfarevurdering som kommunen kunne bruke for å tinge rapportar og faresonekart. Sweco har laga eit faresonekart for dei kommunale område og enkelte andre område i Andvik i I 2013 har kommunegeologen vore på synfaring på Haugsvær, Trodalen, Haugsdal (indre) og Fosshaugen i Haugsdalen. Førebels notat frå Haugsvær vart sendt like før jul, men ikkje fullført før ut i januar Notat frå dei andre område kjem i I desember 2013 tok Sveinung Toft over som kontaktperson i samarbeidet. Arbeidsoppgåver Kommuneplan prioriterte område skredvurdering {46t} o Haugsvær (analyse og synfaring; notat kjem i 2014) o Haugsdal (analyse og synfaring; notat kjem i 2014) o Andvik (etterarbeid) Bestillerkompetanse krav til skredfarevurdering Andvik {10t} Registrering av rapportar {4t} Arbeidsoppgåver i Modalen kommune Det har ikkje vore nokon oppgåve til kommunegeologen i Modalen i I november tok Tone Selmer Skuggevik over som kontaktperson i samarbeidet. Arbeidsoppgåver Kommuneplan ROS (omsynssone) {1t} o Øvre Helland og Mo (Notat 12/50-52) etterarbeid (frå 2012) Søk etter og registrering av skredrapportar o Etterarbeid (frå 2012) Arbeidsoppgåver i Ulvik herad I juni 2013 hadde kommunegeologen eit møte med Ulvik angåande motsegn frå NVE, som gjaldt å legge inn omsynssone for skred inn i arealet i kommuneplanen. I juli var kommunegeologen på synfaring på Hjelmevoll for å vurdere grunnforholda og skredfare mot enkelte tomtar i området. Notat er skriven (12/50-108). I oktober var kommunegeologen på synfaring etter ein steinsprang som hadde øydelagt deler av den kommunale Frystevegen. Notat er skriven (12/50-129). Arbeidsoppgåver Kommuneplan ROS {3t}

15 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 15 av 22 o Motsegn frå NVE møte Grunnunderssøking og skredvurdering i byggesak {10t} o Hjelmevoll synfaring og notat (12/50-108) Registrering av skredrapportar {1t} Skredhending {10t} o Frystevegen Synfaring og notat (12/50-129) Arbeidsoppgåver i Jondal kommune I april 2013 var kommunegeologen på møte for å diskutere nokre skredrapportar. I tillegg fekk kommunegeologen digitalisert fleire eldre skredrapportar frå Jondal sitt arkiv som er registrert. Elles har det vore nokre telefonar med spørsmål om skredfare, blant anna eit tilbygg nær eit bygg som ligg innanfor den generelle omsynssona på 20 meter rundt bekkeløp og ravinar. Her var konklusjonen at kommunegeologen kunne ikkje frigjøre område og søkar burde ta kontakt med ekstern konsulent. Arbeidsoppgåver Tomter i aktsemdområde skredrapport nødvendig? {1t} o Fleire område (tlf, kart, analyse) Herand 5/1 tilbygg (tlf, epost flaumvurdering nødvendig) 34/3 Naust (skredvurdering ikkje nødvendig) Skredrapportar {26t} o Møte o Vurdering o Registrering Arbeidsoppgåver i Eidfjord kommune Eidfjord hadde fleire oppgåve i 2013 enn øvre ramme skulle tilsei. Det starta i mars med ein skredvurdering av ein kommunal tomt som skulle seljast og leggjast til rette for utbygging. På synfaringa vurderte kommunegeologen at skredfaren var liten, men at det kunne kome nedfall lokalt frå brattheng like ved tomta og at det var enkelte lause blokkar som moglegvis burde sikrast før utbygging. Kjøpar var ikkje fornøgd med sikringa som vart gjort. Kommunegeologen og konsulent Jann Atle Jensen, Multiconsult synfara tomta den 21. august. Jensen vurderte at sikringa som var gjort var ok, men at det måtte utførast meir arbeidssikring og sikring av tomta når ein starta med å byggje ut tomta. Kommunegeologen skreiv notat (ref. 12/50-69 og 12/50-116), men rapport på sikringsarbeidet tok konsulenten seg av. Eidfjord jobba òg med sentrumsplanen og trengte litt hjelp til den. NVE tok kontakt i april og ville ha eit møte med Eidfjord angåande NVE sin kartleggingsplan og faresonekartlegging i statleg regi. NVE og Eidfjord hadde eit møte i mai kor kommunegeologen var tilstade som fagperson. Før møte hadde Eidfjord og kommunegeologen fått henta inn (søk i arkiv), digitalisert og registrert skredrapportar i Eidfjord. I etterkant av møte har det vore ein del kontakt med NVE for å høyre om framdrift og om Eidfjord kan forskotere ein kartlegging som NVE så kan dekke (pga. tidsplanen til sentrumsplanen). Dette har NVE sagt nei til, pga. manglande laserskanning av høgdedata oppover tol topps av fjellsidene. Av same grunn så vart ikkje Eidfjord prioritert i 2013.

16 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 16 av 22 Kulturavdelinga i Eidfjord jobbar med ei infotavle som skal stå på Hodna og vise sørlege fjellsida. I denne fjellsida er det mange skredløp og det har vore fleire historiske skredhendingar i denne fjellsida. Kommunegeologen fekk i oppdrag med å skrive fakta om skred og ta med anna relevant informasjon om skred og skredfare langs fjellsida. I samanheng med møte i slutten av oktober om infotavle nemnd i avsnitt over, var kommunegeologen på synfaring langs den kommunale Blurnesvegen. Her har det vore fleire uromeldingar. Notat er skriven (12/50-132). Same dag var kommunegeologen på synfaring på Holmane. I dette område har kommunen fleire rapportar frå Sweco, blant anna ein skildring av anbefalt sikring av område. Ut frå grundigare lesing av notatet og kontakt med Sweco så kom me fram til at Sweco har vurdert at tomta for planlagt leikeplass i utgangspunktet er trygt, men at det må vurderast sikring når ein held på med utbygging av leikeplassen (sprenging, graving i skråning med meir). Arbeidsoppgåver Skredvurdering av tomt i aktsemdkartet {28t} o Øvre Eidfjord 8/80; synfaring og notat x2 (12/50-69 og 116) o Kontakt mot konsulent (Multiconsult) NVE Kartleggingsplan {24t} o Oversikt over skredrapportar (kontakt mot NGI, Multiconsult, Sweco mm) o Møte med NVE (12/50-73) o Framdrift (tlf, epost til NVE) Registrering av skredrapportar {7t} Kultur skredinformasjon på infotavle (12/50-140) {11t} Blurnesvegen uromelding {6t} o Synfaring og notat (12/50-132) Holmane skredsikring {7t} o Synfaring, vurdering av svar frå Sweco, notat (12/50-133) Sentrumsplanen {4t} o Fagperson o Kontakt med NVE Arbeidsoppgåver i Kvinnherad kommune I juni var kommunegeologen på to synfaringar i samband med private reguleringsplanar. Det eine område kunne frigjørast (notat 12/50-100), mens det andre område trengte utvida skredvurdering (12/50-102). På sistnemnde har Cowi laga ein rapport som viser at tiltak som må gjørast for at tryggleiken er innanfor krava i byggteknisk forskrift. I samanheng med synfaringane hadde Kvinnherad møte med kommunegeologen. Kommunegeologen informerte litt om skredfare og prøvde å få tak i rapportar og anna skredkunnskap som kommunen har tilgjengeleg. Kommunegeologen har gått gjennom gamle rapportar. Rapportane er av kommunegeologen digitalisert og registrert i løpet av Dei digitaliserte skredrapportane kom til nytte i november. NVE tok kontakt med Kvinnherad angåande kartleggingsplanen og kommunegeologen kunne raskt sende rapportar til NVE. Møte med NVE er gjort i I august fekk kommunegeologen ein telefon frå byggesak. Det gjaldt ein byggesak i Guddal som i ytterkant av aktsemdkartet for skred. Her var det spor etter ein skredvifte like ved

17 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 17 av 22 tiltaket, så kommunegeologens råd var utvida skredvurdering. Sweco laga ein rapport som friga område til utbygging, men anbefalte sikring då slam og vatn frå ein eventuell årsskred vil nå tiltaket (men er ikkje til fare for bygget). Kvinnherad ville gjerne ha kommunegeologen til å skrive litt om skredfare i Kvinnherad i den overordna ROS-analysen for kommunen. Forslaget til tekst frå kommunegeologen vart sendt Kvinnherad like før jul Arbeidsoppgåver NVE Kartleggingsplan {2t} o Oversikt over skredrapportar (sende over til NVE) Registrering og vurdering av skredrapportar {10t} Kommuneplan ROS {22t} o Overordna vurdering av skredfare i kommunen o Skredvifte Regulering i aktsemdområde {33t} o Årsnes 70/3 - Synfaring og notat (12/50-102) o Utåker 243/4 synfaring og notat (12/50-100) Byggesak i aktsemdområde {7t} o Guddal 93/2 analyse og notat (12/50-110)

18 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 18 av ØKONOMI 5.1. Rekneskap Budsjettet for 2013 vart basert på erfaring med gjennomførte skredprosjekt. Løn inkludert sosiale utgifter er klart den største utgiftsposten i budsjettet. Vertskommunen sine administrasjonsutgifter er ikkje berekna. Løn (inkludert sosiale utgiftar) Løn inkludert feriepengar, pensjonskostnader og arbeidsgjevaravgift. Reise/møte Utgifter til reise til og opphald i samarbeidande kommunar og møter (fellesmøte med meir). Kurs/seminar Kompetansehevande kurs og seminar, anten som arrangør, invitert foredragshaldar eller berre deltakar. Feltarbeid/ -utstyr Innkjøp av aktuelle feltutstyr eller kostnad med feltarbeid. Bil Avtale om bruk av kommunal bil. Utgiftene kunne like godt blitt ført på Reise/møte og Kurs/seminar. IT (utstyr og program) Innkjøp av IT-utstyr. Lisensar til GIS-program og andre aktuelle program. Ekstern konsulent Kommunegeolog var kontaktperson og bestillar av konsulent, slik at Kvam herad fekk rekninga og samarbeidskommunen var fakturert i etterkant (summen er ikkje med i fordelinga av kostnader og kunne vore tatt vekk frå rekneskapet).

19 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 19 av 22 Det er brukt mindre på Reise/møte og på Kurs/seminar. Noko av grunnen er at reiseutgifter ved bruk av bil er ført på Bil. I tillegg er det brukt ein del mindre på IT enn budsjettert. Ein ekstra post «Ekstern konsulent» er ført på rekneskapet. Grunnen til denne utgifta er at kommunegeologen hadde kontakt med konsulentselskapet angåande kurs/synfaring i Ullensvang. Utgifta er og knytt til synfaring med konsulent i Eidfjord. Rekninga gjekk via kommunegeologen, Dei spesifikke samarbeidskommunane vart fakturert sin del på desemberfakturaen Finansiering Ut frå samarbeidsplanen er det eit ønske at finansieringa av samarbeidet vert basert på at samarbeidande kommunane bidrar etter forbruk og etter ei naturleg fordelingsnøkkel om det vert nødvendig. For 2013 har me fått ,- i tilskot til samarbeidet frå fylkesmannen (skjønnsmidlar), som er fordelt mellom samarbeidskommunane etter forbruk. Ut frå rekneskapet, spesifikke utgifter i samarbeidskommunane, timeliste og fellestid har Kvam herad berekna eit forslag på kor mykje kvar samarbeidande kommune skal dekke av samarbeidet for 2013 (pkt. 9). Pengebeløpa står i 1000,-. 1. Kommunegeologen har skrive timeliste for arbeid som er gjort for samarbeidande kommunar. 2. Øvre ramme bestemd av samarbeidsavtalar (politiske vedtak eller administrativt). 3. a) Kommunegeologen har oversikt over spesifikke utgifter som er brukt på samarbeidande kommunar (reiserekningar og andre spesifikke utgifter som kan dukke opp). b) Ekstern konsulent, tinga av kommunegeologen, fakturert spesifikk samarbeidskommune saman med sluttfaktura. Er ikkje tatt med i fordelinga av utgifter.

20 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 20 av Bruk av kommunegeologen (timeliste; sjå pkt. 1) per kommune. Timesats er sett til kr. 457,- per time (Budsjett / Netto årsverk (1750 t)). 5. Administrasjon er sett til 20 % (350 timer) og er fordelt etter økonomisk ramme (pkt. 10). Timesatsen er 457,- (sjå pkt. 4). 6. Fellesutgifter utover administrasjon er fordelt etter forbruk (pkt. 11) 7. Utgifter i 2013 (sjå rekneskap). 8. Tilskot frå fylkesmannen. Er fordelt etter forbruk (pkt. 11). 9. a) Fordeling av utgifter i 2013 (sjå rekneskap). Her vist for kvar samarbeidskommune. b) Utgifter til ekstern konsulent er halde utanfor fordeling av utgifter. 10. Fordelingsnøkkel 1 fordelt etter økonomisk ramme (pkt. 2) 11. Fordelingsnøkkel 2 fordelt etter forbruk (pkt. 3a og 4).

21 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 21 av STERKE/SVAKE SIDER VED SAMARBEIDET OG SKREDVURDERING Sterke sider +Fullfinansiert +Tilskot frå FM +Tidleg ute pioner +Mange kommunar deltar +Interkommunalt samarbeid gir tyngde +Meir observant på skredfare i kommunane +Meir kunnskap om skred i kommunane +Tek skredfare på alvor +Ansvarsforholda meir tydeleg +Aktsemdkart tatt i bruk i saksbehandling etter pb-lova +Meir kunnskap om løysingar, som sikrar mot skred, reduserer skredfaren +Kostnadssparande (førebygging) +Konkrete byggeområde er frigjorte +Moglege skredfarlege område utanfor aktsemdkartet er oppdaga (skredtypar som ikkje har aktsemdkart i dag) +Har vore med å styre arealbruken i kommunane +Lokal forankring av skredførebyggjande arbeid +God oppbygd nettverk (NVE, NGU, Statens vegvesen, Bergen kommune, FM, HFK, konsulentselskap med meir) Svake sider -Ting tar lenger tid enn håpa. -Kunnskap om skredfaren kombinert med føre-var - prinsippet i kommunal forvalting kan forsterke byggjeforbodet som oppstår som følgje av aktsemdkarta. -Det er fokus på fare, og i for liten grad på praktiske løysingar som kan bidra til å reduserer risikonivået, og enklare saksbehandling etter pb-lova. -gevinsten er meir usynleg enn dei direkte utgiftene

22 INTERKOMMUNAL KOMMUNEGEOLOG Side 22 av OPPSUMMERING Kvam herad har tatt initiativ til ein vidareføring av skredsamarbeidet ( ) som ein permanent ordning med ein fast tilsett kommunegeolog (1/1 stilling). Kvam heradstyre vedtok ein øvre økonomisk ramme for at Kvam skulle starte opp med samarbeidet. Kravet var at fleire kommunar skulle vere med på å delfinansiere stillinga. Sju kommunar signerte i 2012 langvarige samarbeidsavtale med Kvam herad (3 år) og Kvinnherad signerte for 2012 som eit prøveår og har forlenga avtale for 2013 og for For 2013 har samarbeidet fått ,- i tilskot frå fylkesmannen. Me fekk ikkje tilskot frå Hordaland fylkeskommune eller Kommunal- og regionaldepartementet, då dei ikkje gjer tilskot til drift eller godt etablerte prosjekt. Målet med samarbeidet er å auka kompetansen på skredfare slik at ingen bustadar vert godkjent i skredfarlege område, at kommunane kan vere gode støttespelarar i sakar kor ein må avklare farenivået til flaum- og skred, og at beredskapen i kommunen vert betre. I 2013 har kommunegeologen jobba mykje for enkelte kommunar og lite for andre kommunar, i tillegg har kommunegeologen jobba ein del med radonmålingar i Kvam herad, noko som har tatt meir tid enn planlagt. I haust var kommunegeologen med i Temagruppe for klimatilpassing, som var ein del av Hordaland fylkeskommune sin strategi i rulleringa av klimaplanen for Hordaland. Økonomisk har 2013 vore eit greitt år for samarbeidet. Det vart i 2013 brukt mindre enn budsjettert og utgiftene vart fordelt mellom samarbeidande kommunar etter forbruk og øvre ramme. Tilskotet vart trekt frå utgiftene til samarbeidskommunane fordelt etter forbruk. Mottakarar: Hogne Høysæter Teknisk sjef, Kvam herad Bjørn Vik Leiar for byggesak og geodata, Kvam herad Kontaktpersonar i samarbeidskommunane

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik herad, Jondal

Detaljer

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad NVE fagmøte Molde Tysdag 11. februar 2014, Quality Hotel Alexandra, Molde http://www.kvam.no/kommunegeolog

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog - forslag til samarbeidsplan Kommunar som har sagt seg interessert til å vere med: Kvam (HST-106/11), Fusa (KOM-036/11), Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog - forslag til samarbeidsplan Kommunar som var på informasjonsmøte eller har sagt seg interessert til å vere med: Kvam (HST-106/11), Fusa (KOM-036/11), Ullensvang,

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Mål og resultat.

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Mål og resultat. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Mål og resultat Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Presentasjon Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Bakgrunn Dagsaktuelt tema - det går skred

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog samarbeidsplan Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid (2010)

Interkommunalt skredsamarbeid (2010) Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Årsrapport Interkommunalt skredsamarbeid: Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Tysnes,

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Kommunegeolog.

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Kommunegeolog. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kommunegeolog Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid

Interkommunalt skredsamarbeid Interkommunalt skredsamarbeid Skredseminar 14. april 2010 Hardangerfjord Hotell Øystese Tore Dolvik Prosjektleiar, Kvam herad FOTO: Lauritz Eide Interkommunalt samarbeid Førebels prosjektnamn: Interkommunalt

Detaljer

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland Interkommunal Kommunegeolog Handtering av skredfare i Hordaland Plankonferansen 2014 - Sesjon 3 Tilpassing til klimaendringar 29. okt. 2014 Grand Hotel Terminus Tore Dolvik OBS-varsel (yr.no) Flaumvarsel

Detaljer

Sluttrapport. Skredfareprosjektet. til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga. Skredfareprosjektet. Partnarskap for kommuneplanlegging

Sluttrapport. Skredfareprosjektet. til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga. Skredfareprosjektet. Partnarskap for kommuneplanlegging Sluttrapport til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga Kvam Ulvik Eidfjord Ullensvang Fusa Vaksdal Osterøy Granvin Jondal Partnarskap for kommuneplanlegging Bilete på framsida: Foto av

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i byggesak - tiltak på eksisterande bygg i Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå samarbeidande kommunar Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus

Detaljer

Skredfare i arealplan

Skredfare i arealplan Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i arealplan Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen

Detaljer

Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår. Skredseminar

Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Revidert samarbeidsplan 2016-2018 Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Ulvik herad, Jondal kommune (KOM-052/12),

Detaljer

Sluttrapport. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen

Sluttrapport. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Førebels Sluttrapport Interkommunalt skredsamarbeid: Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Tysnes, Jondal, Granvin,

Detaljer

NOTAT KVAM HERAD. Kvinnherad - reguleringsplan Norsafe, Årsnes - synfaringsnotat

NOTAT KVAM HERAD. Kvinnherad - reguleringsplan Norsafe, Årsnes - synfaringsnotat KVAM HERAD NOTAT Til Anbjørn Høivik, Kvinnherad kommune Knut Magnar Teigen, ansvarleg søkar Dato: 27.06.2013 Synfaring 05.06.2013 Frå Tore Dolvik, kommunegeolog Vår ref: 12/50-102/N-860//TORDOL Kopi til:

Detaljer

Prosjekt Fagplan for flom- og skredfare i Odda kommune

Prosjekt Fagplan for flom- og skredfare i Odda kommune i Odda kommune Seminar 29. 30. nov. 2017 Thon Hotel Sandven Norheimsund, Kvam herad PROGRAM Onsdag 29. nov. 11.30 Registrering 12.00 Lunsj Prosjekt 13.00 Introduksjon Odda kommune ønsker velkommen Prosjekt

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

NOTAT Skredhendingar på kommunale vegar i Kvam herad

NOTAT Skredhendingar på kommunale vegar i Kvam herad KVAM HERAD NOTAT Til Leif Skår, Vatn - Avløp - Veg Dato: 01.12.2014 Skredhending: 28.10.2014 Synfaring 29.10.2014 mfl. Frå Tore Dolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/1304-3/N-860//TORDOL Kopi til: Lars Ese

Detaljer

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring KVAM HERAD FOR KVINNHERAD KOMMUNE NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: 06.07.07 Synfaring 0.06.07 Frå Tore Dolvik, Kommunegeolog Vår ref: 6/4-8/N - 06/TORDOL Kvinnherad - uttale frå kommunegeologen

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Ansvar Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland http://www.kvam.no/plan/biblskule.asp?meny=interkommunalt_skredsamarbeid

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger Plannettverksmøte døme på kommunale utfordringar og metodar Onsdag 27. september 2017, «Vestlandet»

Detaljer

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra Arealklimprosjektet Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Organisering Faglege partnarar Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og UNI Research Bjerknessenteret

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog - forslag til samarbeidsplan Kommunar som var på informasjonsmøte eller har sagt seg interessert til å vere med: Kvam (HST-106/11), Fusa (KOM-036/11), Ullensvang,

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Side 1 av 5. Hei Hildegunn.

Side 1 av 5. Hei Hildegunn. Side 1 av 5 Fra: Dolvik, Tore[tordol@kvam.kommune.no] Sendt: 12.10.2016 08:54:42 Til: Hildegunn Furdal[hildegunn.furdal@kvinnherad.kommune.no] Tittel: SV: Krav til fastsetjing av tryggleiksklasse for skred

Detaljer

NOTAT KVAM HERAD. Ingo Bewer, Saksbehandlar, Kvinnheradkommune. Til. Dato: Frå ToreDolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/ /N-016//TORDOL

NOTAT KVAM HERAD. Ingo Bewer, Saksbehandlar, Kvinnheradkommune. Til. Dato: Frå ToreDolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/ /N-016//TORDOL KVAM HERAD NOTAT Til Ingo Bewer, Saksbehandlar, Kvinnheradkommune Dato: 28.11.2014 Frå ToreDolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/1336-12/N-016//TORDOL Kopi til: Anbjørn Høivik Kvinnheradkommune 5470 ROSENDAL

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Interkommunalt skredsamarbeid 2010/11 Prosjektavsluttande skredseminar Innleiing Ullensvang hotell, 9. november 2011 Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Meir regn m.m. i vente på Vestlandet!

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Fagplan for skredfare

Fagplan for skredfare Fagplan for skredfare Seminar 29. 30. nov. 2017 Thon Hotel Sandven, Norheimsund, Kvam herad Steinskred i Tyssedal i 2012 Snøskred i Odda i 1993 Snøskred i Odda 17. mars 2017 23. nov. 2017 i Odda FOTO:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Giske kommune ved formannsakapet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gufr@giske.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

NVE sin organisasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat. NVE sine hovudmål. Flaumskred Eikesdal 2003 NVE. Regionkontora-kompetanse

NVE sin organisasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat. NVE sine hovudmål. Flaumskred Eikesdal 2003 NVE. Regionkontora-kompetanse NVE sin organisasjon Noregs vassdrags- og energidirektorat Nettverksamling Hordaland februar 2006 NVE si rolle som vassdragsforvaltar Arealplanlegging i høve til flaum- og skred, som førebyggande tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i byggesak Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

Noregs Vassdrags- og Energidirektorat. Skredseminar, Øystese, 14. april 2010

Noregs Vassdrags- og Energidirektorat. Skredseminar, Øystese, 14. april 2010 Noregs Vassdrags- og Energidirektorat Skredseminar, Øystese, 14. april 2010 2 Dagens tema NVE sitt arbeid med skred Skred- og vassdragsavdelingen (SV) Skredkunnskap og formidling SKF Skred- og flomkartlegging

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer