Interkommunalt skredsamarbeid (2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt skredsamarbeid (2010)"

Transkript

1 Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Årsrapport Interkommunalt skredsamarbeid: Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Tysnes, Jondal, Granvin, Ulvik Hordaland fylkeskommune, (program for partnarskap for kommuneplanlegging) Kommunal og regionaldepartementet, (prosjektnummer 641) Fylkesmannen i Hordaland

2 Vår ref.: 10/16-56/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: Kontaktinfo: Tore Dolvik Prosjektleirar for prosjektet interkommunalt skredsamarbeid (i Hordaland) Kvam herad Tlf: E-post: Heimeside: Bilete på framsida: Foto av steinsprang på Klyvevegen, Fykse i Foto: Tore Dolvik Foto av rasfareskilt og nedtaking av ein blokk i Klyvevegen i Foto: Tore Dolvik - 1 -

3 Vår ref.: 10/16-56/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: Prosjektnamn: Skredfareprosjektet Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, Prosjektleiar: Tore Dolvik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, Prosjektnr: 641 (ref. 10/865-4 MEE (KRD)) Start: 1/ Slutt: 31/ Innhaldsliste 0 Innleiing Bakgrunn Mål for prosjektet Oppnådde resultat Vurdering mot oppsette mål Oppsummering av prosjektarbeidet Organisering Sterke/svake sider ved prosjektet Informasjon Rekneskap for Eventuell vidareføring av prosjektet Innleiing Prosjektet interkommunalt skredsamarbeid er eit toårig prosjekt som vert avslutta i slutten av Denne rapporten oppsumerar kva som er gjort i prosjektet i

4 1. Bakgrunn Nasjonale hendingar Naturskadar som følgje av skred, er eit dagsaktuelt tema. Skredulykkene i Bergen og Ålesund fekk alvorlege konsekvensar. Etter skreda i Hatlestad og Hetlebakk starta Bergen kommunen, i samarbeid med NGU, umiddelbart opp med å kartlegge skredfaren i heile kommunen. Etter Ålesund, Oppdølstranda, Namsos og Lyngen har staten kome betre med i debatten om det offentlege sitt ansvar for skredfarekartlegging. Lokale hendingar Kvam har heldigvis sloppe unna dei store katastrofane, men i snitt skjer det minst fire skred i året, og i nokon tilfelle er det berre flaks at større skade ikkje har skjedd. Skredregistreringar frå statens vegvesen er ikkje tatt med i denne berekninga. Gartveit i Øystese Etter uromeldingar frå Gartveit i Øystese innhenta Kvam herad geotekniske rapportar for å sikre 11 bustadhus. Skredfrekvensen i område er 1/10 til 1/50 pr år. NGI har prosjektert sikringstiltak som vil redusere skredfrekvensen til 1/333 år for bustadane. NVE gav 70 % tilskot til sikringsarbeidet, Kvam herad ca 20 % og grunneigarane 10 %. Sikringsarbeidet starta opp i september 2009 og vart ferdigstilt på vårparten Natt til 25. sept vart tre hus evakuert i Gartveit pga. ein skredhending sidan politi ikkje fekk oversikt pga. mørket. I etterkant viste det seg at steinane som raste ned ikkje nådde sikringsgjerde. Slike skredhendingar vil det kome fleire av i område og er tatt omsyn til då sikringsgjerda vart prosjektert. Aktsemdkart Aktsemdkart for snøskred og steinsprang dekker deler av Kvam herad og heradet var usikre på korleis dei skulle bruke dette verktøyet. Dei siste to åra har det blitt laga landsdekkande aktsemdkart for steinsprang (kom ut i mai 2009) og for snøskred (kom ut i juni 2010). Dei nye aktsemdkarta er reint teoretiske kart og er meir konservative enn dei som var før. Prosjektet sine undersøkingar viser at nesten 50 % av bygga i samarbeidande kommunar ligg i aktsemdkartet for skred. NVE uttalar at aktsemdkarta er tenkt som eit verktøy i kommuneplan og for å vurdere om kor ein bør gjøre betre kartlegging (faresonekart, geoteknisk rapport). På nasjonalt nivå jobbast det med rettleiarar, men førebels er det mange spørsmål om bruk av aktsemdkartet og kva tiltak som bør vere mogleg å byggje utan geoteknisk rapport. Forprosjekt - Geolog på jakt etter jobb Kvam herad engasjerte i 2008 ein geolog busett i kommunen til å gjennomføre eit forprosjekt, m.a. for å etablere eit skredarkiv og utarbeide ein ROS rapport med fokus på skredfaren i Kvam. I tillegg deltok student frå Canada Karolina Krol i arbeidet med ROS rapport. Dette arbeidet la grunnlaget for Skredfareprosjektet

5 Skredfareprosjektet 2009 Kvam herad har fokus på trygge lokalsamfunn, og fekk i 2005 ei utmerking av WHO som Eit trygt lokalsamfunn. Kommunen hadde eit ynskje om å kartlegge skredfaren ytterligare, starte eit systematisk arbeid for å registrere risiko og sårbarheit, og få meir kunnskap om tiltak som kan bidra til å redusere skadeomfanget som kan oppstå som følgje av skred. Den 16. desember 2008 vedtok heradstyre å starte eit skredfareprosjekt, som fekk som målsetting å kartlegge skredfaren i Kvam herad. Det vart òg vedtatt at prosjektet skulle søke om støtte frå andre kommunar i nærheita og diverse tilskotsordningar. Kvam herad fekk med seg 8 kommunar i skredfareprosjektet 2009 (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Fusa, Vaksdal og Osterøy). Sluttrapport for prosjektet ligg ute på lenka: 2. Mål for prosjektet Målet for prosjektet er eit interkommunalt samarbeid i skredrelaterte saker. Lovverket seier at kommunen skal hindre at det vert bygd i skredfarleg område eller andre fareområde. Det er òg eit mål for prosjektet å auke kunnskapen om skredfare i kommunen og på den måten redusere risikoen for skred mot eksisterande bygg. Overordna mål eller visjonen er eit tryggare lokalsamfunn. Delmål: Prosjektet skal drive med rådgiving og hjelp til dei kommunane som har problem omkring skred. Prosjektet skal gjere kunnskap om skred tilgjengeleg for kommunane i prosjektet og halde sakshandsamarane fagleg oppdatert på emne ved til dømes organisere seminar og fellesmøte. Prosjektet skal samordna rutinar for sakshandsaming i moglege skredområde Prosjektet skal samordna rutinar for tinging av skredrapportar Prosjektet skal jobba for eit einsarta system for registrering av skredhendingar og uromeldingar. Prosjektet skal kunne hjelpe kommunane med å lage ROS-rapport med skredfare som tema. Prosjektet skal kunne vere med å diskutere kor ein bør prioritere å lage faresonekart i samarbeidande kommunar. Faresonekart er kart som viser sannsynssoner for skred som følgjer teknisk forskrift 7-3 og kan dermed brukast direkte i byggesak. Skredfareprosjektet skal halde seg oppdatert på kva NVE og andre aktørar jobbar med og formidle desse vidare til samarbeidande kommunar. Til dømes jobbar NVE med nasjonale metodar for kartlegging av skredfare og rettingslinjer for utredning av fareområde. Strategi For å nå måla har prosjektet som strategi som nemnd under: Geolog i engasjement (100 % stilling) Handbok med rutinar slik at det offentlege jobbar likt, til dømes standardbrev, standardskjema, plan for kartlegging og kompetanse

6 Politisk forankring av felles rutinar Informasjon til sakshandsamarar, tiltakshavarar og innbyggjarar i kommunane o Heimeside med god informasjon om skred og handsaming av skredfare i kommunane o Opplysning om felles rutinar til tiltakshavar o Seminar for bransjen/sakshandsamarar o Fellesmøte med tema o Synleggjøre prosjektet til brukarar (søkarar, entreprenørar, innbyggjarar) God kontakt med NVE, NGU, Bergen kommune og andre med skredkompetanse Påverka sentrale styresmaktar i arbeid med nasjonale rettingsliner Kommunane kan gjennom prosjektet få tilgang til geofagleg kompetanse i kraft av å vere med i prosjektet eller gjennom kjøp av tenester. 3. Oppnådde resultat Interkommunalt samarbeid Kvam herad tok initiativ til eit toårig prosjekt som skal jobbe for eit interkommunalt samarbeid med tema skredfare. Alle kommunane i Hordaland fekk invitasjon til prosjektet. Ni kommunar har sagt ja til å vere med i samarbeidet. Desse er Kvam, Granvin, Ulvik, Ullensvang, Jondal, Fusa, Tysnes, Masfjorden og Modalen (sjå kart). Prosjektet har fått tilskot av Kommunal- og regionaldepartementet, frå Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune (gjennom programmet partnarskap for kommuneplanlegging). Rutinar og skjema I skredfareprosjektet vart det laga ei sjekkliste. Prosjektet har laga ein oppdatert versjon og skal oppdater skjemaet når nye nasjonale retningslinje og rettleiarar kjem. Prosjektet har laga forslag til rutinar som samarbeidande kommunar som samarbeida kommunar fekk på fellesmøte den 6. desember. Prosjektet har laga forslag til registreringsskjema av skredhendingar og uromeldingar. Det er òg laga eit skjema for tinging av geolog. Prosjektet jobbar med å integrere skjema så mykje som mogleg. Skredfareseminar Den 14. april 2010 arrangerte prosjektet eit skredseminar på Hardangerfjord hotell i Øystese. Viktige aktørar i skredførebygging var på møtet. NVE, NGI, Statens vegvesen, Fjerby AS, Bergen kommune og Fylkesmannen haldt føredrag saman med Kvam. 53 deltakarar frå elleve kommunar, konsulentselskap og lokale entreprenørar deltok på seminaret. Heimeside:

7 Fellesmøte Fellesmøte er eit møte kor kontaktpersonane i samarbeidande kommunar vert invitert på møte. Målet er å ha eit tema for møte og samstundes ta opp aktuelle saker. I 2010 gjekk første halvår med til å få med kommunar til prosjektet, og i sept./okt. var prosjektleiar rundt i alle samarbeidande kommunar og hadde skredmøte. I 2010 har det dermed berre vore to fellesmøte med tema: 27. mai 2010 (Granvin) Tema: skredregistrering og aktsemdkart. Fem kommunar deltok. 6. des (Bergen) Tema: Kommuneplan og ROS-analyse (innlegg av fylkesmannen, NVE og fylkeskommunen). Ni kommunar deltok (alle). Skredmøte i samarbeidande kommunar I staden for fellesmøte i sept./okt. var prosjektet rundt om i samarbeidande kommunar og haldt føredrag om skredfare. Det var òg eit ønskje om å kartlegge kva erfaring og behov samarbeidande kommunar har. Prosjektet var i Granvin (27/9), Modalen (28/9), Ullensvang (1/10), Jondal (6/10), Ulvik (7/10), Fusa (20/10), Masfjorden (25/10) og Tysnes (27/10). Møter og synfaring i samarbeidande kommunar Prosjektet skal vere tilgjengeleg for samarbeidande kommunar om dei treng hjelp. Det vil seie at kommunane kan ringe til prosjektet for å få hjelp til skredrelaterte problem. Kanskje kan problemet løysast på telefon, men om det ikkje er mogleg kan prosjektleiar vere med på møter og synfaringar i kommunen om det vert tid. I 2010 vart prosjektleiar lite brukt. Prosjektleiar var ikkje ein tur til samarbeidande kommunar utanom på fellesmøte og skredmøte som nemnd over. Orientering på e-post Prosjektet har som mål å vere oppdatert kva som skjer i landet på skredfare. Om det dukkar opp noko interessant informasjon som angår samarbeidande kommunar så sender prosjektleiar ut ein informasjons-epost. Prosjektleiar går òg aktivt inn for å få svar på aktuelle problemstillingar og sender då ein informasjons-epost når prosjektet har fått eit svar på problemet. Saksref. Dato Informasjonstittel 10/ /02 Interkommunalt skredsamarbeid - VIKTIG - Spørjeundersøking frå NVE - Nasjonal kartleggingsplan 10/16/23 04/06 Info - pappaperm, aktsemdkart med meir 10/ /08 Info frå prosjektet (tilskot og nye samarbeidskommunar) 10/ /08 Kartlegging av ønske og behov i samarbeidande kommunar 10/ /10 Skredsamarbeid - info - kostnadsfordeling og tilskot 10/ /10 Skredsamarbeid - info Omsynssoner 10/ /10 Skredsamarbeid - info - rettleiar til TEK / /11 Skredsamarbeid - info - fellesmøte og nedlastingsteneste frå NGU - 6 -

8 Heimeside Prosjektet har ein heimesida kor informasjon om prosjektet er skildra: I tillegg jobbar prosjektet med internettsida som skildrar skredfare generelt. Målet er at heimesida er oppdatert og informativt for samarbeidande kommunar og innbyggarane i kommunane. Konferansar, seminar og føredrag Prosjektet skal følgje med og prøve å vere med på aktuelle møte, samlingar og konferansar for å bygge opp nettverk og samle kunnskap som kan kome prosjektet til nytte. Prosjektleiar har i 2010 vore med på følgjande samlingar: Arrangør Skredseminar, (Kvam, 14. apr.) Skredmøte (Samarbeidande kommunar, sept.-okt.) Føredrag Statens vegvesen si skredsamling (Gardemoen, 28. jan. SVV) Fagsamling i samfunnstryggleik (Voss, mai - FMHO) Bu trygt seminar (Sogndal, 20. mai HiSF) Deltakar NGU-dagen Ressurser og risiko. Geologi i arealplanlegging (Trondheim, feb.) Kurs i naturmangfoldlova (Øystese, apr. - FMHO) Kurs i byggjesaksdelen i ny plan- og bygningslov (Bergen, 10. mai FMHO/HFK) Fagdag om hydrologiske prosesser og skred (Trondheim, 14. okt. - ) Opplæring i DSB-CIM (Os, 22. nov.) 4. Vurdering mot oppsette mål Tryggare lokalsamfunn Det er vanskeleg å vite om prosjektet allereie har redusert risikoen for skade av skred i samarbeidande kommunar, men prosjektet har satt skredfare på dagsorden og brakt meir kunnskap om skredfare til kommunane. På sikt vil det moglegvis forhindra at det vert planlagt og bygd i skredfarlege område. Interkommunalt samarbeid Etter erfaringa med skredfareprosjektet 2009 var håpet av me tidlegare hadde samarbeidande kommunar klare. Problemet var å vise kommunane ein oversikt over kva kvar kommune skulle betale. Planen var å fordele kostnadene etter mal av kostnadsnøkkelen til Hardangerrådet. God tanke, men vanskeleg når ein ikkje veit kven som vert med. Det løyste seg tilslutt og som nemnd sa ni kommunar ja til å vere med i prosjektet. Økonomi For 2010 er prosjektet fullfinansiert. Samarbeidande kommunar dekker 50 % av prosjektet, mens resterande 50% vert dekka av tilskot frå Kommunal- og regionaldepartementet, - 7 -

9 Fylkesmannen i Hordaland og Fylkeskommunen i programmet Partnarskap for kommuneplanlegging. Prosjektet har òg brukt mindre pengar enn budsjettert. Ein av årsakene er at prosjektleiar var ute i foreldrepermisjon i seks veke (løn), men det er òg brukt mindre enn budsjettert på rapport, utstyr og konsulentar. Fagleg oppdatering Skredseminaret hadde stor oppslutning og det kom for det meste gode tilbakemeldingar etter seminaret. Deltakarane på seminaret kom for det meste frå kommunane, men òg konsulentar og entreprenørar deltok på seminaret. Fellesmøte med samarbeidande kommunar har det vore færre av enn planlagt. Den viktigaste grunnen er at det tok sin tid før det var klart kva kommunar som vart med i prosjektet. Skredmøte i samarbeidande kommunar tok mykje tid, men har vore eit av dei viktigaste tiltaket for å halde sakshandsamarane i samarbeidande fagleg oppdatert på skredfare. Fleire i kommunen kan då vere med på møtet som elles truleg ikkje hadde vore med. Informasjons-epostane er viktig for å spreie kunnskapen som prosjektet har samla, og ligg på nivå med det som er planlagt. Internettsidene er oppe og går. På heimesidene kan ein lese om prosjektet og laste ned føredrag om diverse tema. Det er enno ein del manglar på heimesida som prosjektet må jobbe vidare med for å få ut. Felles rutinar og felles system for registrering av skredhendingar Arbeidet med å lage felles rutinar har tatt lenger tid enn håpa, men det kom forslag til rutinar på enkelte tema til fellesmøte den 6. desember. Det kom samtidig forslag til registreringsskjema av skredhendingar og uromeldingar, og skjema for tinging av geolog. Sjekkliste over kva kommunane kan gjøre sjølv (skredfareprosjektet 2009) vart oppdatert i 2010 og er sendt på e-post til kontaktpersonane i prosjektet. ROS i kommuneplan Skredmøte viste at mange av samarbeidande kommunar jobbar med eller skal snart jobbe med ROS-analyse eller rullering av kommuneplan. Spørsmål om bruk av aktsemdkartet kjem ofte opp og viser at det ligg ein del usikkerheit i korleis ein skal bruke dette verktøyet, men generell kunnskap om skredfare er òg nyttig kunnskap i vurderinga av skredfaren i kommunen

10 5. Oppsummering av prosjektarbeidet 5.1 Organisering Styringsgruppe Hordaland fylkeskommune v/jomar Ragnhildstveit (geolog) Kvam herad v/ Bjørn Vik (einingsleiar for byggesak og private planar) Kvam herad v/harald Kjosås (politikar) Ullensvang herad v/ Jon Ove Rørnes (Planleggar) Fusa kommune v/ Kjetil Koldal (Avdelingsingeniør byggjesak) Cowi AS v/oddmund Soldal (geolog) Prosjektansvarlege Bjørn Vik (plansjef) Prosjektleiar Tore Dolvik (rådgjevar, geologi) Prosjektgruppe (fellesmøtar) Kontaktpersonar frå samarbeidande kommunar: Kvam (Tore Dolvik) Ullensvang (John Ove Rørnes) Fusa (Kjetil Koldal) Granvin (Asbjørn Helleve) Jondal (Trygve Vik) Ulvik (Jarand Hasvik) Tysnes (Ivar Erstad) Masfjorden (Ottar Myrtveit) Modalen (Inge Kårevik) Brukargruppe/nettverk Samarbeidande kommunar NVE (Toralf Otnes) Hordaland Fylkeskommune/fylkesgeologen Fylkesmannen i Hordaland Føretak som jobbar med skredfare - 9 -

11 5.2 Sterke/svake sider ved prosjektet Sterke sider Svake sider +Fullfinansiert for Tidleg ute pilotprosjekt +Mange kommunar deltar +Interkommunalt samarbeid gir tyngde +Meir observant på skredfare i kommunane +Meir kunnskap om skred i kommunane +Tek skredfare på alvor +Ansvarsforholda meir tydeleg +Aktsemdkart tatt i bruk i saksbehandling etter pblova +Meir kunnskap om løysingar, som sikrar mot skred, reduserer skredfaren +Kostnadssparande (førebygging) +Prosjektet har tatt opp og funne svar på nokre spørsmål +Lokal forankring av skredførebyggjande arbeid +Standardisert sjekkliste +Forslag på registreringsskjema +Forslag til felles rutinar +God kontakt med NVE og NGU, som er positive at kommunane set søkelys på skredfare +NVE har kome på banen +God kontakt med Hordaland fylkeskommunen, fylkesmannen og Bergen kommune -Mykje tid går med på å få med kommunar og ekstern tilskot. -Ting tar lenger tid enn håpa -Utydeleg regelverk, uklare tilbakemeldingar frå overordna styresmaktet og ulike praksis skaper usikkerheit -Kunnskap om skredfaren kombinert med føre-var - prinsippet i kommunal forvalting kan forsterke byggjeforbudet som oppstår som følgje av aktsemdkarta. -Det er fokus på fare, og i for liten grad på praktiske løysingar som kan bidra til å reduserer risikonivået, og enklare saksbehandling etter pb-lova. -Fleire utgifter (finn skredfarlege område) 5.3 Informasjon Prosjektleiar har vore på fleire seminar og konferansar, både som deltakar, arrangør og invitert føredragshaldar. Prosjektet har hatt god kontakt med NGU, NVE, fylkesmannen og Bergen kommune. Prosjektleiar har arrangert eit skredseminar med viktige aktørar på skredfare som føredragshaldarar. Internt har det vore informert om prosjektet og om skredfare på e-postar, på heimesida, skredmøte og fellesmøte. Det er sendt spørsmål til NVE, NGU og BE undervegs i prosjektet. Nokon har me fått svar på, andre må prosjektleiar vente tolmodig på at dei kjem (t.d. rettleiarar frå NVE)

12 5.4 Rekneskap for 2010 Rekneskap for 2010 er revidert i januar 2010 og vert sendt til revisor i løpet av kort tid. Rekneskap og budsjett (1000 kr) Budsjettpost Rekneskap Budsjett Budsjett Lønn Reise Kurs/seminar Rapport Feltarbeid/-utstyr Konsulentar + div IT (utstyr og program) SUM Lønn Brutto lønn inkludert sosiale utgiftar (feriepengar, arbeidsgivaravgift, pensjonstrekk, forsikring med meir) 2. Reise Internt i Kvam (uromeldingar, skredvurdering, skredsikring, møter med meir) Reise i samarbeidande kommunar (uromeldingar, skredvurdering, skredsikring, møter med meir) Skredmøte (kjøreutgifter, diett) Fellesmøte (kjøreutgifter, utgiftar til lokale og diett) Styringsgruppemøte (kjøreutgifter, utgiftar til lokale og diett) 3. Kurs/seminar Arrangør (skredseminar; lokale, diett med meir) Samlingar kor prosjektet held føredrag (reiseutgiftar, diett) Deltakar (reiseutgiftar, diett) 4. Rapport Trykking av rapport/foldarar 5. Feltarbeid/utstyr Arbeidskle, feltutstyr 6. Konsulentar/div Cowi (interne og eksterne møtar) 7. IT-utstyr/program GIS-program (lisens Winmap, Geomedia Grid) Tinging av geologiske data frå Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)

13 Finansieringsplanen viser foreslått finansiering og kva tilskot prosjektet har fått i Finansieringsplan (1000 kr) Kjelde Budsjett prosjekt Pr. år Tilskot 2010 Tilskot 2011* Interkommunalt (>50 %) % 350 Hordaland fylke (>25 %) % - fylkesmannen % - fylkeskommunen % (partnarskap for kommuneplanlegging) Andre tilskotsordningar (20 %) - Kommunal- og regionaldepartementet % 14 % Sal av geologiske tenester (> 5 %) SUM % 350 *Prosjektet er fullfinansiert for 2010, men har ikkje fått noko ekstern tilskot for Prosjektet har sendt søknad om tilskot til dei som støtta prosjektet i Eventuell vidareføring av prosjektet Prosjektet er toårig og vil fortsette ut Prosjektet skal i 2011 jobbe vidare med felles rutinar, sjekkskjema, registreringsskjema og andre skjema for skredfare og tinging av geolog. Prosjektet skal òg jobbe med tema som ROS-analyse og faresonekart. Prosjektet vert avslutta med eit seminar om skredfare i slutten av november Sjekk prosjektskildringa for meir informasjon om prosjektet (websak 10/16-55). Den kan lastast ned frå: eller direkte frå lenka:

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Mål og resultat.

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Mål og resultat. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Mål og resultat Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Sluttrapport. Skredfareprosjektet. til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga. Skredfareprosjektet. Partnarskap for kommuneplanlegging

Sluttrapport. Skredfareprosjektet. til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga. Skredfareprosjektet. Partnarskap for kommuneplanlegging Sluttrapport til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga Kvam Ulvik Eidfjord Ullensvang Fusa Vaksdal Osterøy Granvin Jondal Partnarskap for kommuneplanlegging Bilete på framsida: Foto av

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid

Interkommunalt skredsamarbeid Interkommunalt skredsamarbeid Skredseminar 14. april 2010 Hardangerfjord Hotell Øystese Tore Dolvik Prosjektleiar, Kvam herad FOTO: Lauritz Eide Interkommunalt samarbeid Førebels prosjektnamn: Interkommunalt

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Sluttrapport. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen

Sluttrapport. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Førebels Sluttrapport Interkommunalt skredsamarbeid: Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Tysnes, Jondal, Granvin,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog - forslag til samarbeidsplan Kommunar som har sagt seg interessert til å vere med: Kvam (HST-106/11), Fusa (KOM-036/11), Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal

Detaljer

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad NVE fagmøte Molde Tysdag 11. februar 2014, Quality Hotel Alexandra, Molde http://www.kvam.no/kommunegeolog

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog - forslag til samarbeidsplan Kommunar som var på informasjonsmøte eller har sagt seg interessert til å vere med: Kvam (HST-106/11), Fusa (KOM-036/11), Ullensvang,

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik herad, Jondal

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Presentasjon Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Bakgrunn Dagsaktuelt tema - det går skred

Detaljer

Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår. Skredseminar

Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer

Prosjektskildring. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Prosjektnummer 641

Prosjektskildring. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Prosjektnummer 641 Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Prosjektskildring Prosjektnummer 641 Interkommunalt skredsamarbeid: Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden,

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Kommunegeolog.

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Kommunegeolog. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kommunegeolog Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå samarbeidande kommunar Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i byggesak - tiltak på eksisterande bygg i Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer

Skredfare i arealplan

Skredfare i arealplan Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i arealplan Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik herad, Jondal

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog samarbeidsplan Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Prosjekt Fagplan for flom- og skredfare i Odda kommune

Prosjekt Fagplan for flom- og skredfare i Odda kommune i Odda kommune Seminar 29. 30. nov. 2017 Thon Hotel Sandven Norheimsund, Kvam herad PROGRAM Onsdag 29. nov. 11.30 Registrering 12.00 Lunsj Prosjekt 13.00 Introduksjon Odda kommune ønsker velkommen Prosjekt

Detaljer

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland Interkommunal Kommunegeolog Handtering av skredfare i Hordaland Plankonferansen 2014 - Sesjon 3 Tilpassing til klimaendringar 29. okt. 2014 Grand Hotel Terminus Tore Dolvik OBS-varsel (yr.no) Flaumvarsel

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Ansvar Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland http://www.kvam.no/plan/biblskule.asp?meny=interkommunalt_skredsamarbeid

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

NOTAT KVAM HERAD. Kvinnherad - reguleringsplan Norsafe, Årsnes - synfaringsnotat

NOTAT KVAM HERAD. Kvinnherad - reguleringsplan Norsafe, Årsnes - synfaringsnotat KVAM HERAD NOTAT Til Anbjørn Høivik, Kvinnherad kommune Knut Magnar Teigen, ansvarleg søkar Dato: 27.06.2013 Synfaring 05.06.2013 Frå Tore Dolvik, kommunegeolog Vår ref: 12/50-102/N-860//TORDOL Kopi til:

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra Arealklimprosjektet Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Organisering Faglege partnarar Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og UNI Research Bjerknessenteret

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i byggesak Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 17.03.2011 Møtetid: Kl. 15:45 17:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/11-006/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Samson Hamre Erling Aga

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Revidert samarbeidsplan 2016-2018 Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Ulvik herad, Jondal kommune (KOM-052/12),

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-860 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-860 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 01.12.2008 099/08 BJVI Kvam heradsstyre 16.12.2008 176/08 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-860

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring KVAM HERAD FOR KVINNHERAD KOMMUNE NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: 06.07.07 Synfaring 0.06.07 Frå Tore Dolvik, Kommunegeolog Vår ref: 6/4-8/N - 06/TORDOL Kvinnherad - uttale frå kommunegeologen

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

NOTAT Skredhendingar på kommunale vegar i Kvam herad

NOTAT Skredhendingar på kommunale vegar i Kvam herad KVAM HERAD NOTAT Til Leif Skår, Vatn - Avløp - Veg Dato: 01.12.2014 Skredhending: 28.10.2014 Synfaring 29.10.2014 mfl. Frå Tore Dolvik, kommunegeolog Vår ref: 14/1304-3/N-860//TORDOL Kopi til: Lars Ese

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Infomøte/seminar om skredfare

Infomøte/seminar om skredfare Infomøte/seminar om skredfare Kvam 26. februar 2009 REFERAT Mundheim 2004 (Foto: Tore Dolvik 2008 ) Innhaldsliste Infomøte/seminar om skredfare... 1 REFERAT... 1 Innhaldsliste... 2 Referat frå skredfareseminar...

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger Plannettverksmøte døme på kommunale utfordringar og metodar Onsdag 27. september 2017, «Vestlandet»

Detaljer

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst Bakgrunn: Behovet for betre utnytting av IKT investeringar har blitt understreka av fleire og er kommen til uttrykk i nasjonale handlingsplanar som enorge 2009 og KS sin ekommune 2009 På bakgrunn av dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Fagplan for skredfare

Fagplan for skredfare Fagplan for skredfare Seminar 29. 30. nov. 2017 Thon Hotel Sandven, Norheimsund, Kvam herad Steinskred i Tyssedal i 2012 Snøskred i Odda i 1993 Snøskred i Odda 17. mars 2017 23. nov. 2017 i Odda FOTO:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Geiranger 06.11.02 1 BA-avfall: Miljøproblem Dei viktigaste miljøproblema knytt

Detaljer

Side 1 av 5. Hei Hildegunn.

Side 1 av 5. Hei Hildegunn. Side 1 av 5 Fra: Dolvik, Tore[tordol@kvam.kommune.no] Sendt: 12.10.2016 08:54:42 Til: Hildegunn Furdal[hildegunn.furdal@kvinnherad.kommune.no] Tittel: SV: Krav til fastsetjing av tryggleiksklasse for skred

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 22.01.13 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jortveit, Halvor Fehn Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer