PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN"

Transkript

1 Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, Prosjektleiar: Tore Dolvik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, Start: ca 1/ Slutt: ca 31/ BAKGRUNN Naturskadar som følgje av skred er eit dagsaktuelt tema. Kommunane har ansvar for at det ikkje vert planlagt eller bygd i skredfarleg område. Mangel på kunnskap kan føre til at det vert bygd i skredfarlege område. NIVI Rapport 2009:4 1, laga på oppdrag av KS, nemner at mange små kommunar kan mangle kompetanse og nødvendig kapasitet for å løyse lovpålagte tenester og at interkommunalt samarbeid kan framstå som ein viktig strategi. Kvam herad har tatt initiativ til eit toårig prosjekt som skal jobbe for eit interkommunalt samarbeid i tema skred. Alle kommunane i Hordaland har fått invitasjon til prosjektet. Førebels er Kvam, Ullensvang og Fusa med i prosjektet, men det er ein suksesskriterium at fleire kommunar vert med og at prosjektet får ekstern finansiering som budsjettert. Prosjektet skal jobbe med rutinar på plan og byggesak, men òg for oppsynsmenn og andre som jobbar med skredfare, til dømes beredskap. Delmål er å få opp kompetansen på skredfare i kommunane, både internt i administrasjonen, politikarane og ut til tiltakshavarar og dei som bur i kommunen. Kvam herad si interesse for å få meir kunnskap om skred har fleire grunnar: Nasjonalt har det skjedd mange skredhendingar som har tatt liv, og gjort stor skade på eigedom. I Kvam herad har det skjedd fleire skred, heldigvis utan skade på innbyggarar, men eigedom har tatt skade. Kvam har som ambisjon å unngå å byggje i risikoområde og redusere risikonivået i utsette område som er utbygde. Det har kome inn fleire uromeldingar på skredfarlege område. Eit område med mange uromeldingar var Gartveit i Øystese. Der vert det no sikra med tilskot frå NVE. Kvam herad bruker aktsemdkartet for skred i byggje- og plansakshandsaminga og er usikker på bruk av kartet. Sist og ikkje minst var det ein geolog som hadde flytta til heradet og trengte arbeid. Det vart først starta opp med ei halvårig forprosjekt i skredfare så eit eittårig skredfareprosjekt i Skredfareprosjektet 2009 viser at det er mogleg å få til eit kommunesamarbeid, då åtte kommunar rundt Kvam vart med i prosjektet. I skredfareprosjektet 2009 tok Kvam herad over 50 % av utgiftene, mens i det nye prosjektet er planen at utgiftene mellom kommunane vert delt ut i frå ein fordelingsnøkkel mellom kommunane som byggar på Hardangerrådet sin fordelingsnøkkel. Skredfareprosjektet har vakt interesse og prosjektet vart invitert til å halde foredrag på blant anna ROS-konferansen 2 i Bergen den 23. okt., hos Norsk kommunalteknisk foreining, Hordaland fylkesavd. den 9. des. og på Statens vegvesen sin skredsamling den 28. jan. i år. 1 NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? (http://www.nivianalyse.no/rapporter.html) 2 Konferanse om risiko, sårbarhet og klimautfordringer i Bergen den 23. oktober 2009 (https://www.bergen.kommune.no/framtidensbyer?artsectionid=5703&articleid=55829&sectionid=5703

2 Det viktig å auke kompetansen om skredfare i kommunane. Skredfareseminaret i fjor som skredfareprosjektet arrangerte var en suksess. Prosjektet har som mål å arrangere fagseminar og ha fellesmøte med tema i løpet av prosjekttida. Første seminar vert den 14. april i Øystese kor alle kommunane i Hordaland er invitert. På seminaret skal viktige aktørar som NVE, NGI, Statens vegvesen og Bergen kommune ha foredrag. 2. MÅL FOR PROSJEKTET Målet for prosjektet er eit interkommunalt samarbeid i skredrelaterte saker. Lovverket seier at kommunen skal hindre at det vert bygd i skredfarleg område eller andre fareområde. Det er òg eit mål for prosjektet å redusere risikoen for skred mot eksisterande bygg. Overordna mål eller visjonen er eit tryggare lokalsamfunn. 3. DELMÅL I PROSJEKTET Prosjektet skal drive med rådgiving og hjelp til dei kommunane som har problem omkring skred. Prosjektet skal gjere kunnskap om skred tilgjengeleg for kommunane i prosjektet og halde sakshandsamarane fagleg oppdatert på emne ved til dømes organisere seminar og fellesmøte. Prosjektet skal samordna rutinar for sakshandsaming i moglege skredområde, for tinging av skredrapportar og einsarta system for registrering av skredhendingar og uromeldingar. Prosjektet skal hjelpe kommunane med å lage ROS-rapport med skredfare som tema, og vere med å diskutere kor ein bør prioritere å lage faresonekart. Faresonekart er kart som viser sannsynssoner for skred som følgjer teknisk forskrift 7-32 og kan dermed brukast direkte i byggesak. Skredfareprosjektet skal halde seg oppdatert på kva NVE og andre aktørar jobbar med. Til dømes jobbar NVE med nasjonale metodar for kartlegging av skredfare og rettingslinjer for utredning av fareområde. 4. STRATEGI Geolog i engasjement (100 % stilling) Handbok med rutinar slik at det offentlege jobbar likt, til dømes standardbrev, standardskjema, plan for kartlegging og kompetanse. Politisk forankring av felles rutinar Informasjon til sakshandsamarar og tiltakshavarar (store aktørar) o Heimeside med god informasjon om skred og handsaming av skredfare i kommunane o Opplysning om felles rutinar til tiltakshavar o Seminar og med bransjen/sakshandsamarar o Fellesmøte med tema God kontakt med NVE, NGU, Bergen kommune og andre med skredkompetanse Påverka sentrale styresmaktar i arbeid med nasjonale rettingsliner Kommunane kan gjennom prosjektet få tilgang til geofagleg kompetanse i kraft av å vere med i prosjektet eller gjennom kjøp av tenester. Side 2 av 8

3 5. AKTIVITETAR I PROSJEKTET Prosjektet har fleire aktivitetar. Det viktigaste er å lage felles rutinar, vere rådgjevar i ROSanalysar og skredfarekartlegging, jobbe for einsarta registrering av skredhendingar og uromeldingar og arrangere fellesmøte med tema og fagseminar. Prosjektet skal òg sjå vidare på problematikken aktsemdkart og eksisterande bygg. 5.1 Skredseminar Den 14. april 2010 skal prosjektet arrangere eit skredseminar på Hardangerfjord hotell i Øystese. Viktige aktørar i skredførebygging kjem på møtet. NVE, NGI, Statens vegvesen, Fjerby AS, Bergen kommune og Ullensvang herad skal saman med Kvam halde foredrag på seminaret. Prosjektet vil vurdere å arrangere fleire seminar i løpet av 2010 og 2011 om det er eit ønskje frå samarbeidande kommunar og andre samarbeidspartnarar. Andre møte, konferansar og samlingar Prosjektet skal følgje med og prøve å vere med på aktuelle møte, samlingar og konferansar for å bygge opp nettverk og samle kunnskap som kan kome prosjektet til nytte. Prosjektet har førebels vore på to samlingar som er nemnd under: 28. jan. 2010: Statens vegvesen si skredsamling på Gardemoen. Prosjektet haldt foredrag om skredfareprosjektet 2009 og det nye prosjektet. Målet er eit tettare samarbeid med vegvesenet i prosjektet, moglegvis i ein referansegruppe feb. 2010: NGU-dagen Ressurser og risiko. Geologi i arealplanlegging. Prosjektet deltok på møtet som varte i to dagar. Hadde samstundes møte med NGU om registrering av skredhendingar. 5.2 Fellesmøte med tema Når prosjektet er meir oppe og går er planen å ha fellesmøtar med samarbeidande kommunar ca annankvar månad (ca seks gonger i året). Målet er å ha å ha eit tema for møte og samstundes ta opp aktuelle saker. Plasseringa av fellesmøta skal rullerast innan samarbeidande kommunar. Den 4. februar var det eit oppstartsmøte, kor fjorten kommunar rundt Kvam vart invitert og kor fem kommunar deltok. Fusa og Ullensvang sa ja til å vere med i prosjektet med vilkår at det vert med fleire kommunar på sikt. Dei andre kommunane på møtet var i tenkeboksen og kunne ikkje svare ja eller nei på møtet. 5.3 Felles rutinar Små kommunar har ofte lite ressursar og dei som jobbar i kommunen må kunne mykje om masse. Dei kan ikkje spesialisere seg på eit område som ein kan i større kommunar. Det kan derfor vere ein fordel å ha eit samarbeid med andre kommunar for å få felles rutinar der det er ønskeleg. Det har vore eit ønske om at prosjektet jobbar med å lage felles rutinar for handsaming av skred, både når det gjeld interne rutinar ved handsaming av sakar der skredfare kan vere aktuell, rutinar for tenester, kva ansvar kommunane har og korleis ein tar i mot uromeldingar og meldingar om skredhendingar. Det er òg aktuelt å sjå på korleis ein skal Side 3 av 8

4 gå fram når ein skal tinga skredvurderingar og geotekniske rapportar og kva som er gode rapportar eller ikkje. 5.4 Registrering av skred- og uromeldingar Prosjektet skal jobbe for eit einsretta system for å registrere skredhendingar. NGU har starta opp med å lage eit system slik at alle kan registrere skredhendingar inn i skrednett (www.skrednett.no). Prosjektet har hatt møte med NGU for å snakke om systemet og håpar at me snart kan få registrert skredhendingane i samarbeidande kommunar og få dei ut på skrednett slik at dei kan brukast i sakshandsaminga. Statens vegvesen har mykje erfaring med å registrer skredhendingar langs veg. Dette kan moglegvis kommunane dra nytte av, til dømes ved egen registrering eller bruk av statens vegvesen sine registreringar. Prosjektet skal òg jobbe for eit einsretta system for å registrere uromeldingar. Det er som oftast oppsynsmenn som får inn desse meldingane og dei vert som oftast lagra i hovudet og ikkje registrert nokon annan plass. Det går som oftast bra heilt til denne personen sluttar. Noko av informasjonen frå uromeldingane kan òg vere nyttig for sakshandsamarane når dei skal vurdere planar og byggesakar. Målet er å få til eit enkel registrering slik at sakshandsamarar får tilgang og kunnskap om problematiske område, helst via kartverktøyet dei brukar. Det må vere enkelt å registrere uromeldinga, enkelt å bruke og vere uavhengig av person. 5.5 ROS-analyse og faresonekart Prosjektet skal jobbe for at samarbeidande kommunar i løpet av prosjektet skal ha moglegheit til å lage ROS-analyse med tema skredfare. Prosjektet kan vere med å gje råd og kan vere med i ein gruppe om det er ønskjeleg. Prosjektet har òg som mål at samarbeidande kommunar skal i løpet av prosjekttida finne ut om kor dei bør prioritere å lage faresonekart. Prosjektet vil gje råd og kan vere med i prosessen for å prioritere og vurdere aktuelle område. Faresonekartlegginga må tingast av private føretak med erfaring med å lage faresonekart. 5.6 Problematikken rundt aktsemdkart og eksisterande bygg NGU har laga landsdekkande aktsemdkart for steinsprang og aktsemdkart for snøskred kjem i løpet av våren Aktsemdkarta viser område som teoretisk kan vere skredfarleg og skal brukast på kommuneplannivå. Men desse karta bandlegg store område som ikkje er skredfarlege. Analyse i skredfareprosjektet 2009 viser at 25 % av bygga i kommunane som var med i prosjektet ligg i aktsemdområde, og talet er høgare for Hardanger. Prosjektet vil fortsette med å jobbe med denne problematikken for å få betre løysningar for dei som bur i aktsemdområde slik at dei kan leve og trives i kommunane utan å måtte ut med unødvendige utgiftar og vente årevis på skredvurderingsrapportar om dei ønskjer å utvide huset eller andre tiltak som dei meiner vil auke trivselen. Det trengs ein betre oversikt over kva tiltak ein kan få lov til å byggje i skredfarlege område, men det viktigaste tiltaket er å få luka ut dei områda i aktsemdkartet som ikkje er skredfarlege, helst så kostnadseffektivt som mogleg. På sikt vil NGU lage meir nøyaktige og betre aktsemdkarta, og i område med mykje eksisterande bygg i aktsemdområde kan det vere aktuelt med betre kartlegging (faresonekart) for å klargjere om det er skredfarleg eller ei i område. Side 4 av 8

5 6. TIDSPLAN/FRAMDRIFT Kommunane i prosjektet har forskjellig ståstad, så prosjektet skal prøve å vere fleksibel til å hjelpe til når kommunane treng hjelp. Under er meir ein generell oversikt over kva prosjektet skal jobbe med. Vår 2010 *Oppstart av interkommunalt samarbeid og oppretting av styringsgruppe *Starte opp med å lage eit system for registrere av skredhendingar i kommunane. Prosjektet har kontakt med NGU om å få registreringane inn i skrednett.no. *Starte opp med å lage eit system for registrering av uromeldingar. Prosjektet skal sjå på om det er mogleg å lage eit system for innrapportering av uromeldingar. Det må vere enkelt å registrere, enkelt å bruke og vere uavhengig av person. *Organisere eit skredfareseminar i løpet av våren 2010 for sakshandsamarar og aktørar i plan og byggesak/skredvurdering *Starte opp arbeide med å lage felles rutinar/handbok for handsaming av skredfare/aktsemdområde i kommuneplan (omsynssoner), reguleringsplanar og handsaming av byggesak. *Fortsette å jobbe med problematikken rundt tiltak på eksisterande bygg i aktsemdkarta for skred, noko som vil bli ein utfordring (25% av bygga i kommunane som var med i skredfareprosjektet 2009 ligg i aktsemdområde, og talet er høgare for Hardanger). Haust 2010 *Kven som er med i det interkommunale samarbeidet bør vere klart *ROS-analyse - ved å bruke erfaringa frå skredfareprosjektet kan prosjektet hjelpe kommunane med å kartlegge skredfaren i kommunane i til dømes rullering av kommuneplan/reguleringsplanar. *Registrering av skredhendingar i kommunane som er med i prosjektet har kome godt i gang, og er i bruk av sakshandsamarane *Utkast til felles rutinar/handbok for handsaming av skredfare/aktsemdområde i kommuneplan (omsynssoner), reguleringsplanar og handsaming av byggesak er klar. Vår 2011 *Ekstern finansiering av prosjektet bør vere klar * Faresonekart prosjektet kan vere med å vurdere om og kor ein bør prioritere faresonekartlegging (faresonekartlegginga bør tingast av eksterne firma med kompetanse til å kartlegge skredfare) *System for registrering av uromeldingar evaluert og tatt i bruk av sakshandsamarar *Om ønskje kan ein ha eit nytt skredfareseminar for sakshandsamarar og Side 5 av 8

6 aktørar i plan og byggesak/skredvurdering, der me kan ta opp nye moment Haust 2011 *Felles rutinar/handbok for handsaming av skredfare/aktsemdområde i kommuneplan (omsynssoner), reguleringsplanar og handsaming av byggesak er testa og klar til bruk. Sakshandsamarane i alle kommunane i prosjektet har aktsemdkart, faresonekart, skredhendingar, uromeldingar og geologiske rapportar tilgjengeleg i kartverktøyet dei brukar i sakshandsaming *Seminar som oppsummerar og evaluerar prosjektet 7. ORGANISERING På møte den 4. februar vart styringsgruppa konstituert, og organiseringa av prosjektet ser førebels slik ut (sjå neste side). Det kan skje endringar etter kvart når fleire vert med i samarbeidet. Organisasjonskart Styringsgruppe Hordaland fylkeskommune v/jomar Ragnhildstveit (geolog) Kvam herad v/ Bjørn Vik (einingsleiar for byggesak og offentlege planar) Kvam herad v/harald Kjosås (politikar) Ullensvang herad v/ Jon Ove Rørnes (Planleggar) Fusa kommune v/ Kjetil Koldal (Avdelingsingeniør byggjesak) Cowi AS v/oddmund Soldal (geolog) Prosjektansvarleg Bjørn Vik (einingsleiar for byggesak og offentlege planar), Kvam herad Prosjektleiar Tore Dolvik, geolog, Kvam herad Prosjektgruppe (fellesmøtar) Kontaktpersonar frå samarbeidande kommunar o Kvam (Tore Dolvik) o Ullensvang (John Ove Rørnes) o Fusa (Kjetil Koldal) Referansegruppe Føretak som jobbar med skredfare (NVE, NGU, Statens vegvesen, Bergen kommune o.l.) Brukargruppe/nettverk Samarbeidande kommunar Hordaland Fylkeskommune/fylkesgeologen Fylkesmannen i Hordaland Hardangerrådet Føretak som jobbar med skredfare Side 6 av 8

7 8. BUDSJETT OG FINANSIERING Budsjett Finansieringsplan Art: NOK (1000,-) NOK (1000,-) Kjelde: Prosjekt Pr. år Lønn (inkl. sos. utg.) Interkommunalt (>50 %) Reise Hordaland fylke (25 %) Kurs/seminar Andre tilskotsordningar (20 %) Rapport/trykksakar Sal av geologiske tenester (> 5 %) Feltarbeid/ -utstyr Konsulentar IT (utstyr og program) SUM SUM Budsjett I budsjett for skredfareprosjektet 2009 var det antatt mindre utgiftar til løn enn det som var reelt (ikkje tatt med alle sosiale utgiftene), samstundes som det var brukt mindre på andre område. I dette prosjektet er det derfor budsjettert med meir utgiftar til løn (pensjon, arbeidsgjevaravgift med meir). Det er òg antatt at det vert meir utgiftar til reise i dette prosjektet (fleire fellesmøte i forskjellige kommunar og reise til samarbeidande kommunar ved rådgjeving). I budsjettet er det antatt litt ekstra utgiftar første året til kurs og konsulentar, som ein tar igjen andre året, så til saman vert det i snitt brukt 700 tusen i året. 8.2 Finansiering Det er lagt opp til at kommunane i det interkommunale samarbeidet skal dekke minst 50 % av kostnadane. Fordelinga mellom kommunane er vurdert ut frå ein kostnadsnøkkel som bygger på kostnadsnøkkelen til Hardangerrådet. Hardangerrådet sin kostnadsnøkkel bygger både på folketal og økonomien i kommunane. Same nøkkel kan òg brukast for å estimere kor mange timer prosjektet skal spesifikt jobba for kommunen. Fordelinga mellom kommunane må diskuterast nærmare når ein veit kven som vert med. Prosjektet har moglegheit til å selje geologiske tenester til samarbeidande kommunar (tenester som ikkje ligg i prosjektet) og til kommunar eller andre som ikkje er med i samarbeidet. Samarbeidande kommunar har førsteretten om det må prioriterast. Det er lagt opp til at minst 5 % av kostnadene av prosjektet vert dekka av sal av geologiske tenester. Det er lagt opp til at Hordaland fylkeskommunen og/eller Fylkesmannen i Hordaland dekker minst 25 % av kostnadane, mens resten vert dekka frå andre tilskotsordningar, blant anna av KS og Kommunal- og regionaldepartementet. Søknader vert sendt til aktuelle ordningar som kan gje støtte til interkommunalt samarbeid og/eller arbeid med skredfare. Side 7 av 8

8 9. ANNA RELEVANT INFORMASJON (TD. FORVENTA RINGVERKNADER O.L) Det er viktig å få nok kommunar med i prosjektet slik at utgiftene til kvar kommune vert overkommeleg. Felles rutinar og auka kompetanse om skred kan føre til at det vert godkjent færre bustadar i skredfarlege område og at ein moglegvis finn skredfarlege objekt før det skjer ulykke. Meir kunnskap kan føre til at beredskapen i kommunane vert betre. Prosjektet vil prøve å hente og formidle kunnskap oppover i systemet, innover i administrasjonen og utover til tiltakshavarar og innbyggarar i kommunane. På sikt skal dette føre til at samfunnet vert tryggare. Prosjektet vil jobbe for å få nasjonale retningsliner for skredfarekartlegging og standardskjema i skredfarevurderingar. Prosjektet kan få ringverknader i kommunar som ikkje vert med i samarbeidet, men som får auke kompetanse om skredfare på grunn av seminar prosjektet arrangerar, informasjon på nettsider og andre medium, ved kontakt med kommunar som er med i prosjektet og ved nasjonale retningsliner. Tore Dolvik Geolog, prosjektleiar skredfareprosjektet, Kvam herad, tlf: Side 8 av 8

Interkommunalt skredsamarbeid

Interkommunalt skredsamarbeid Interkommunalt skredsamarbeid Skredseminar 14. april 2010 Hardangerfjord Hotell Øystese Tore Dolvik Prosjektleiar, Kvam herad FOTO: Lauritz Eide Interkommunalt samarbeid Førebels prosjektnamn: Interkommunalt

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer