PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN"

Transkript

1 Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, Prosjektleiar: Tore Dolvik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, Start: ca 1/ Slutt: ca 31/ BAKGRUNN Naturskadar som følgje av skred er eit dagsaktuelt tema. Kommunane har ansvar for at det ikkje vert planlagt eller bygd i skredfarleg område. Mangel på kunnskap kan føre til at det vert bygd i skredfarlege område. NIVI Rapport 2009:4 1, laga på oppdrag av KS, nemner at mange små kommunar kan mangle kompetanse og nødvendig kapasitet for å løyse lovpålagte tenester og at interkommunalt samarbeid kan framstå som ein viktig strategi. Kvam herad har tatt initiativ til eit toårig prosjekt som skal jobbe for eit interkommunalt samarbeid i tema skred. Alle kommunane i Hordaland har fått invitasjon til prosjektet. Førebels er Kvam, Ullensvang og Fusa med i prosjektet, men det er ein suksesskriterium at fleire kommunar vert med og at prosjektet får ekstern finansiering som budsjettert. Prosjektet skal jobbe med rutinar på plan og byggesak, men òg for oppsynsmenn og andre som jobbar med skredfare, til dømes beredskap. Delmål er å få opp kompetansen på skredfare i kommunane, både internt i administrasjonen, politikarane og ut til tiltakshavarar og dei som bur i kommunen. Kvam herad si interesse for å få meir kunnskap om skred har fleire grunnar: Nasjonalt har det skjedd mange skredhendingar som har tatt liv, og gjort stor skade på eigedom. I Kvam herad har det skjedd fleire skred, heldigvis utan skade på innbyggarar, men eigedom har tatt skade. Kvam har som ambisjon å unngå å byggje i risikoområde og redusere risikonivået i utsette område som er utbygde. Det har kome inn fleire uromeldingar på skredfarlege område. Eit område med mange uromeldingar var Gartveit i Øystese. Der vert det no sikra med tilskot frå NVE. Kvam herad bruker aktsemdkartet for skred i byggje- og plansakshandsaminga og er usikker på bruk av kartet. Sist og ikkje minst var det ein geolog som hadde flytta til heradet og trengte arbeid. Det vart først starta opp med ei halvårig forprosjekt i skredfare så eit eittårig skredfareprosjekt i Skredfareprosjektet 2009 viser at det er mogleg å få til eit kommunesamarbeid, då åtte kommunar rundt Kvam vart med i prosjektet. I skredfareprosjektet 2009 tok Kvam herad over 50 % av utgiftene, mens i det nye prosjektet er planen at utgiftene mellom kommunane vert delt ut i frå ein fordelingsnøkkel mellom kommunane som byggar på Hardangerrådet sin fordelingsnøkkel. Skredfareprosjektet har vakt interesse og prosjektet vart invitert til å halde foredrag på blant anna ROS-konferansen 2 i Bergen den 23. okt., hos Norsk kommunalteknisk foreining, Hordaland fylkesavd. den 9. des. og på Statens vegvesen sin skredsamling den 28. jan. i år. 1 NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? (http://www.nivianalyse.no/rapporter.html) 2 Konferanse om risiko, sårbarhet og klimautfordringer i Bergen den 23. oktober 2009 (https://www.bergen.kommune.no/framtidensbyer?artsectionid=5703&articleid=55829&sectionid=5703

2 Det viktig å auke kompetansen om skredfare i kommunane. Skredfareseminaret i fjor som skredfareprosjektet arrangerte var en suksess. Prosjektet har som mål å arrangere fagseminar og ha fellesmøte med tema i løpet av prosjekttida. Første seminar vert den 14. april i Øystese kor alle kommunane i Hordaland er invitert. På seminaret skal viktige aktørar som NVE, NGI, Statens vegvesen og Bergen kommune ha foredrag. 2. MÅL FOR PROSJEKTET Målet for prosjektet er eit interkommunalt samarbeid i skredrelaterte saker. Lovverket seier at kommunen skal hindre at det vert bygd i skredfarleg område eller andre fareområde. Det er òg eit mål for prosjektet å redusere risikoen for skred mot eksisterande bygg. Overordna mål eller visjonen er eit tryggare lokalsamfunn. 3. DELMÅL I PROSJEKTET Prosjektet skal drive med rådgiving og hjelp til dei kommunane som har problem omkring skred. Prosjektet skal gjere kunnskap om skred tilgjengeleg for kommunane i prosjektet og halde sakshandsamarane fagleg oppdatert på emne ved til dømes organisere seminar og fellesmøte. Prosjektet skal samordna rutinar for sakshandsaming i moglege skredområde, for tinging av skredrapportar og einsarta system for registrering av skredhendingar og uromeldingar. Prosjektet skal hjelpe kommunane med å lage ROS-rapport med skredfare som tema, og vere med å diskutere kor ein bør prioritere å lage faresonekart. Faresonekart er kart som viser sannsynssoner for skred som følgjer teknisk forskrift 7-32 og kan dermed brukast direkte i byggesak. Skredfareprosjektet skal halde seg oppdatert på kva NVE og andre aktørar jobbar med. Til dømes jobbar NVE med nasjonale metodar for kartlegging av skredfare og rettingslinjer for utredning av fareområde. 4. STRATEGI Geolog i engasjement (100 % stilling) Handbok med rutinar slik at det offentlege jobbar likt, til dømes standardbrev, standardskjema, plan for kartlegging og kompetanse. Politisk forankring av felles rutinar Informasjon til sakshandsamarar og tiltakshavarar (store aktørar) o Heimeside med god informasjon om skred og handsaming av skredfare i kommunane o Opplysning om felles rutinar til tiltakshavar o Seminar og med bransjen/sakshandsamarar o Fellesmøte med tema God kontakt med NVE, NGU, Bergen kommune og andre med skredkompetanse Påverka sentrale styresmaktar i arbeid med nasjonale rettingsliner Kommunane kan gjennom prosjektet få tilgang til geofagleg kompetanse i kraft av å vere med i prosjektet eller gjennom kjøp av tenester. Side 2 av 8

3 5. AKTIVITETAR I PROSJEKTET Prosjektet har fleire aktivitetar. Det viktigaste er å lage felles rutinar, vere rådgjevar i ROSanalysar og skredfarekartlegging, jobbe for einsarta registrering av skredhendingar og uromeldingar og arrangere fellesmøte med tema og fagseminar. Prosjektet skal òg sjå vidare på problematikken aktsemdkart og eksisterande bygg. 5.1 Skredseminar Den 14. april 2010 skal prosjektet arrangere eit skredseminar på Hardangerfjord hotell i Øystese. Viktige aktørar i skredførebygging kjem på møtet. NVE, NGI, Statens vegvesen, Fjerby AS, Bergen kommune og Ullensvang herad skal saman med Kvam halde foredrag på seminaret. Prosjektet vil vurdere å arrangere fleire seminar i løpet av 2010 og 2011 om det er eit ønskje frå samarbeidande kommunar og andre samarbeidspartnarar. Andre møte, konferansar og samlingar Prosjektet skal følgje med og prøve å vere med på aktuelle møte, samlingar og konferansar for å bygge opp nettverk og samle kunnskap som kan kome prosjektet til nytte. Prosjektet har førebels vore på to samlingar som er nemnd under: 28. jan. 2010: Statens vegvesen si skredsamling på Gardemoen. Prosjektet haldt foredrag om skredfareprosjektet 2009 og det nye prosjektet. Målet er eit tettare samarbeid med vegvesenet i prosjektet, moglegvis i ein referansegruppe feb. 2010: NGU-dagen Ressurser og risiko. Geologi i arealplanlegging. Prosjektet deltok på møtet som varte i to dagar. Hadde samstundes møte med NGU om registrering av skredhendingar. 5.2 Fellesmøte med tema Når prosjektet er meir oppe og går er planen å ha fellesmøtar med samarbeidande kommunar ca annankvar månad (ca seks gonger i året). Målet er å ha å ha eit tema for møte og samstundes ta opp aktuelle saker. Plasseringa av fellesmøta skal rullerast innan samarbeidande kommunar. Den 4. februar var det eit oppstartsmøte, kor fjorten kommunar rundt Kvam vart invitert og kor fem kommunar deltok. Fusa og Ullensvang sa ja til å vere med i prosjektet med vilkår at det vert med fleire kommunar på sikt. Dei andre kommunane på møtet var i tenkeboksen og kunne ikkje svare ja eller nei på møtet. 5.3 Felles rutinar Små kommunar har ofte lite ressursar og dei som jobbar i kommunen må kunne mykje om masse. Dei kan ikkje spesialisere seg på eit område som ein kan i større kommunar. Det kan derfor vere ein fordel å ha eit samarbeid med andre kommunar for å få felles rutinar der det er ønskeleg. Det har vore eit ønske om at prosjektet jobbar med å lage felles rutinar for handsaming av skred, både når det gjeld interne rutinar ved handsaming av sakar der skredfare kan vere aktuell, rutinar for tenester, kva ansvar kommunane har og korleis ein tar i mot uromeldingar og meldingar om skredhendingar. Det er òg aktuelt å sjå på korleis ein skal Side 3 av 8

4 gå fram når ein skal tinga skredvurderingar og geotekniske rapportar og kva som er gode rapportar eller ikkje. 5.4 Registrering av skred- og uromeldingar Prosjektet skal jobbe for eit einsretta system for å registrere skredhendingar. NGU har starta opp med å lage eit system slik at alle kan registrere skredhendingar inn i skrednett (www.skrednett.no). Prosjektet har hatt møte med NGU for å snakke om systemet og håpar at me snart kan få registrert skredhendingane i samarbeidande kommunar og få dei ut på skrednett slik at dei kan brukast i sakshandsaminga. Statens vegvesen har mykje erfaring med å registrer skredhendingar langs veg. Dette kan moglegvis kommunane dra nytte av, til dømes ved egen registrering eller bruk av statens vegvesen sine registreringar. Prosjektet skal òg jobbe for eit einsretta system for å registrere uromeldingar. Det er som oftast oppsynsmenn som får inn desse meldingane og dei vert som oftast lagra i hovudet og ikkje registrert nokon annan plass. Det går som oftast bra heilt til denne personen sluttar. Noko av informasjonen frå uromeldingane kan òg vere nyttig for sakshandsamarane når dei skal vurdere planar og byggesakar. Målet er å få til eit enkel registrering slik at sakshandsamarar får tilgang og kunnskap om problematiske område, helst via kartverktøyet dei brukar. Det må vere enkelt å registrere uromeldinga, enkelt å bruke og vere uavhengig av person. 5.5 ROS-analyse og faresonekart Prosjektet skal jobbe for at samarbeidande kommunar i løpet av prosjektet skal ha moglegheit til å lage ROS-analyse med tema skredfare. Prosjektet kan vere med å gje råd og kan vere med i ein gruppe om det er ønskjeleg. Prosjektet har òg som mål at samarbeidande kommunar skal i løpet av prosjekttida finne ut om kor dei bør prioritere å lage faresonekart. Prosjektet vil gje råd og kan vere med i prosessen for å prioritere og vurdere aktuelle område. Faresonekartlegginga må tingast av private føretak med erfaring med å lage faresonekart. 5.6 Problematikken rundt aktsemdkart og eksisterande bygg NGU har laga landsdekkande aktsemdkart for steinsprang og aktsemdkart for snøskred kjem i løpet av våren Aktsemdkarta viser område som teoretisk kan vere skredfarleg og skal brukast på kommuneplannivå. Men desse karta bandlegg store område som ikkje er skredfarlege. Analyse i skredfareprosjektet 2009 viser at 25 % av bygga i kommunane som var med i prosjektet ligg i aktsemdområde, og talet er høgare for Hardanger. Prosjektet vil fortsette med å jobbe med denne problematikken for å få betre løysningar for dei som bur i aktsemdområde slik at dei kan leve og trives i kommunane utan å måtte ut med unødvendige utgiftar og vente årevis på skredvurderingsrapportar om dei ønskjer å utvide huset eller andre tiltak som dei meiner vil auke trivselen. Det trengs ein betre oversikt over kva tiltak ein kan få lov til å byggje i skredfarlege område, men det viktigaste tiltaket er å få luka ut dei områda i aktsemdkartet som ikkje er skredfarlege, helst så kostnadseffektivt som mogleg. På sikt vil NGU lage meir nøyaktige og betre aktsemdkarta, og i område med mykje eksisterande bygg i aktsemdområde kan det vere aktuelt med betre kartlegging (faresonekart) for å klargjere om det er skredfarleg eller ei i område. Side 4 av 8

5 6. TIDSPLAN/FRAMDRIFT Kommunane i prosjektet har forskjellig ståstad, så prosjektet skal prøve å vere fleksibel til å hjelpe til når kommunane treng hjelp. Under er meir ein generell oversikt over kva prosjektet skal jobbe med. Vår 2010 *Oppstart av interkommunalt samarbeid og oppretting av styringsgruppe *Starte opp med å lage eit system for registrere av skredhendingar i kommunane. Prosjektet har kontakt med NGU om å få registreringane inn i skrednett.no. *Starte opp med å lage eit system for registrering av uromeldingar. Prosjektet skal sjå på om det er mogleg å lage eit system for innrapportering av uromeldingar. Det må vere enkelt å registrere, enkelt å bruke og vere uavhengig av person. *Organisere eit skredfareseminar i løpet av våren 2010 for sakshandsamarar og aktørar i plan og byggesak/skredvurdering *Starte opp arbeide med å lage felles rutinar/handbok for handsaming av skredfare/aktsemdområde i kommuneplan (omsynssoner), reguleringsplanar og handsaming av byggesak. *Fortsette å jobbe med problematikken rundt tiltak på eksisterande bygg i aktsemdkarta for skred, noko som vil bli ein utfordring (25% av bygga i kommunane som var med i skredfareprosjektet 2009 ligg i aktsemdområde, og talet er høgare for Hardanger). Haust 2010 *Kven som er med i det interkommunale samarbeidet bør vere klart *ROS-analyse - ved å bruke erfaringa frå skredfareprosjektet kan prosjektet hjelpe kommunane med å kartlegge skredfaren i kommunane i til dømes rullering av kommuneplan/reguleringsplanar. *Registrering av skredhendingar i kommunane som er med i prosjektet har kome godt i gang, og er i bruk av sakshandsamarane *Utkast til felles rutinar/handbok for handsaming av skredfare/aktsemdområde i kommuneplan (omsynssoner), reguleringsplanar og handsaming av byggesak er klar. Vår 2011 *Ekstern finansiering av prosjektet bør vere klar * Faresonekart prosjektet kan vere med å vurdere om og kor ein bør prioritere faresonekartlegging (faresonekartlegginga bør tingast av eksterne firma med kompetanse til å kartlegge skredfare) *System for registrering av uromeldingar evaluert og tatt i bruk av sakshandsamarar *Om ønskje kan ein ha eit nytt skredfareseminar for sakshandsamarar og Side 5 av 8

6 aktørar i plan og byggesak/skredvurdering, der me kan ta opp nye moment Haust 2011 *Felles rutinar/handbok for handsaming av skredfare/aktsemdområde i kommuneplan (omsynssoner), reguleringsplanar og handsaming av byggesak er testa og klar til bruk. Sakshandsamarane i alle kommunane i prosjektet har aktsemdkart, faresonekart, skredhendingar, uromeldingar og geologiske rapportar tilgjengeleg i kartverktøyet dei brukar i sakshandsaming *Seminar som oppsummerar og evaluerar prosjektet 7. ORGANISERING På møte den 4. februar vart styringsgruppa konstituert, og organiseringa av prosjektet ser førebels slik ut (sjå neste side). Det kan skje endringar etter kvart når fleire vert med i samarbeidet. Organisasjonskart Styringsgruppe Hordaland fylkeskommune v/jomar Ragnhildstveit (geolog) Kvam herad v/ Bjørn Vik (einingsleiar for byggesak og offentlege planar) Kvam herad v/harald Kjosås (politikar) Ullensvang herad v/ Jon Ove Rørnes (Planleggar) Fusa kommune v/ Kjetil Koldal (Avdelingsingeniør byggjesak) Cowi AS v/oddmund Soldal (geolog) Prosjektansvarleg Bjørn Vik (einingsleiar for byggesak og offentlege planar), Kvam herad Prosjektleiar Tore Dolvik, geolog, Kvam herad Prosjektgruppe (fellesmøtar) Kontaktpersonar frå samarbeidande kommunar o Kvam (Tore Dolvik) o Ullensvang (John Ove Rørnes) o Fusa (Kjetil Koldal) Referansegruppe Føretak som jobbar med skredfare (NVE, NGU, Statens vegvesen, Bergen kommune o.l.) Brukargruppe/nettverk Samarbeidande kommunar Hordaland Fylkeskommune/fylkesgeologen Fylkesmannen i Hordaland Hardangerrådet Føretak som jobbar med skredfare Side 6 av 8

7 8. BUDSJETT OG FINANSIERING Budsjett Finansieringsplan Art: NOK (1000,-) NOK (1000,-) Kjelde: Prosjekt Pr. år Lønn (inkl. sos. utg.) Interkommunalt (>50 %) Reise Hordaland fylke (25 %) Kurs/seminar Andre tilskotsordningar (20 %) Rapport/trykksakar Sal av geologiske tenester (> 5 %) Feltarbeid/ -utstyr Konsulentar IT (utstyr og program) SUM SUM Budsjett I budsjett for skredfareprosjektet 2009 var det antatt mindre utgiftar til løn enn det som var reelt (ikkje tatt med alle sosiale utgiftene), samstundes som det var brukt mindre på andre område. I dette prosjektet er det derfor budsjettert med meir utgiftar til løn (pensjon, arbeidsgjevaravgift med meir). Det er òg antatt at det vert meir utgiftar til reise i dette prosjektet (fleire fellesmøte i forskjellige kommunar og reise til samarbeidande kommunar ved rådgjeving). I budsjettet er det antatt litt ekstra utgiftar første året til kurs og konsulentar, som ein tar igjen andre året, så til saman vert det i snitt brukt 700 tusen i året. 8.2 Finansiering Det er lagt opp til at kommunane i det interkommunale samarbeidet skal dekke minst 50 % av kostnadane. Fordelinga mellom kommunane er vurdert ut frå ein kostnadsnøkkel som bygger på kostnadsnøkkelen til Hardangerrådet. Hardangerrådet sin kostnadsnøkkel bygger både på folketal og økonomien i kommunane. Same nøkkel kan òg brukast for å estimere kor mange timer prosjektet skal spesifikt jobba for kommunen. Fordelinga mellom kommunane må diskuterast nærmare når ein veit kven som vert med. Prosjektet har moglegheit til å selje geologiske tenester til samarbeidande kommunar (tenester som ikkje ligg i prosjektet) og til kommunar eller andre som ikkje er med i samarbeidet. Samarbeidande kommunar har førsteretten om det må prioriterast. Det er lagt opp til at minst 5 % av kostnadene av prosjektet vert dekka av sal av geologiske tenester. Det er lagt opp til at Hordaland fylkeskommunen og/eller Fylkesmannen i Hordaland dekker minst 25 % av kostnadane, mens resten vert dekka frå andre tilskotsordningar, blant anna av KS og Kommunal- og regionaldepartementet. Søknader vert sendt til aktuelle ordningar som kan gje støtte til interkommunalt samarbeid og/eller arbeid med skredfare. Side 7 av 8

8 9. ANNA RELEVANT INFORMASJON (TD. FORVENTA RINGVERKNADER O.L) Det er viktig å få nok kommunar med i prosjektet slik at utgiftene til kvar kommune vert overkommeleg. Felles rutinar og auka kompetanse om skred kan føre til at det vert godkjent færre bustadar i skredfarlege område og at ein moglegvis finn skredfarlege objekt før det skjer ulykke. Meir kunnskap kan føre til at beredskapen i kommunane vert betre. Prosjektet vil prøve å hente og formidle kunnskap oppover i systemet, innover i administrasjonen og utover til tiltakshavarar og innbyggarar i kommunane. På sikt skal dette føre til at samfunnet vert tryggare. Prosjektet vil jobbe for å få nasjonale retningsliner for skredfarekartlegging og standardskjema i skredfarevurderingar. Prosjektet kan få ringverknader i kommunar som ikkje vert med i samarbeidet, men som får auke kompetanse om skredfare på grunn av seminar prosjektet arrangerar, informasjon på nettsider og andre medium, ved kontakt med kommunar som er med i prosjektet og ved nasjonale retningsliner. Tore Dolvik Geolog, prosjektleiar skredfareprosjektet, Kvam herad, tlf: Side 8 av 8

Interkommunalt skredsamarbeid

Interkommunalt skredsamarbeid Interkommunalt skredsamarbeid Skredseminar 14. april 2010 Hardangerfjord Hotell Øystese Tore Dolvik Prosjektleiar, Kvam herad FOTO: Lauritz Eide Interkommunalt samarbeid Førebels prosjektnamn: Interkommunalt

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Mål og resultat.

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Mål og resultat. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Mål og resultat Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid (2010)

Interkommunalt skredsamarbeid (2010) Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Årsrapport Interkommunalt skredsamarbeid: Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Tysnes,

Detaljer

Sluttrapport. Skredfareprosjektet. til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga. Skredfareprosjektet. Partnarskap for kommuneplanlegging

Sluttrapport. Skredfareprosjektet. til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga. Skredfareprosjektet. Partnarskap for kommuneplanlegging Sluttrapport til Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga Kvam Ulvik Eidfjord Ullensvang Fusa Vaksdal Osterøy Granvin Jondal Partnarskap for kommuneplanlegging Bilete på framsida: Foto av

Detaljer

Sluttrapport. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen

Sluttrapport. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Førebels Sluttrapport Interkommunalt skredsamarbeid: Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Tysnes, Jondal, Granvin,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog - forslag til samarbeidsplan Kommunar som har sagt seg interessert til å vere med: Kvam (HST-106/11), Fusa (KOM-036/11), Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog - forslag til samarbeidsplan Kommunar som var på informasjonsmøte eller har sagt seg interessert til å vere med: Kvam (HST-106/11), Fusa (KOM-036/11), Ullensvang,

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Kommunegeolog.

Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Kommunegeolog. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kommunegeolog Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i byggesak - tiltak på eksisterande bygg i Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog samarbeidsplan Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Presentasjon Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Bakgrunn Dagsaktuelt tema - det går skred

Detaljer

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad NVE fagmøte Molde Tysdag 11. februar 2014, Quality Hotel Alexandra, Molde http://www.kvam.no/kommunegeolog

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

Prosjektskildring. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Prosjektnummer 641

Prosjektskildring. Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Prosjektnummer 641 Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Prosjektskildring Prosjektnummer 641 Interkommunalt skredsamarbeid: Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik herad, Jondal

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Ansvar Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland http://www.kvam.no/plan/biblskule.asp?meny=interkommunalt_skredsamarbeid

Detaljer

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå samarbeidande kommunar Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Prosjekt Fagplan for flom- og skredfare i Odda kommune

Prosjekt Fagplan for flom- og skredfare i Odda kommune i Odda kommune Seminar 29. 30. nov. 2017 Thon Hotel Sandven Norheimsund, Kvam herad PROGRAM Onsdag 29. nov. 11.30 Registrering 12.00 Lunsj Prosjekt 13.00 Introduksjon Odda kommune ønsker velkommen Prosjekt

Detaljer

Skredfare i arealplan

Skredfare i arealplan Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i arealplan Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår. Skredseminar

Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå Kvam herad ved oppsynsmann Leif Skår Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland Interkommunal Kommunegeolog Handtering av skredfare i Hordaland Plankonferansen 2014 - Sesjon 3 Tilpassing til klimaendringar 29. okt. 2014 Grand Hotel Terminus Tore Dolvik OBS-varsel (yr.no) Flaumvarsel

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Masfjorden kommune (FS-051/12), Modalen kommune, Ulvik herad, Jondal

Detaljer

Noregs Vassdrags- og Energidirektorat. Skredseminar, Øystese, 14. april 2010

Noregs Vassdrags- og Energidirektorat. Skredseminar, Øystese, 14. april 2010 Noregs Vassdrags- og Energidirektorat Skredseminar, Øystese, 14. april 2010 2 Dagens tema NVE sitt arbeid med skred Skred- og vassdragsavdelingen (SV) Skredkunnskap og formidling SKF Skred- og flomkartlegging

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Interkommunalt skredsamarbeid 2010/11 Prosjektavsluttande skredseminar Innleiing Ullensvang hotell, 9. november 2011 Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Meir regn m.m. i vente på Vestlandet!

Detaljer

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring KVAM HERAD FOR KVINNHERAD KOMMUNE NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: 06.07.07 Synfaring 0.06.07 Frå Tore Dolvik, Kommunegeolog Vår ref: 6/4-8/N - 06/TORDOL Kvinnherad - uttale frå kommunegeologen

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Revidert samarbeidsplan 2016-2018 Deltakarkommunar: Kvam (HST-106/11), Fusa kommune (KOM-036/11), Ullensvang herad (HST-047/12), Ulvik herad, Jondal kommune (KOM-052/12),

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Infomøte/seminar om skredfare

Infomøte/seminar om skredfare Infomøte/seminar om skredfare Kvam 26. februar 2009 REFERAT Mundheim 2004 (Foto: Tore Dolvik 2008 ) Innhaldsliste Infomøte/seminar om skredfare... 1 REFERAT... 1 Innhaldsliste... 2 Referat frå skredfareseminar...

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Bustadarbeid Ullensvang herad. Kjellrun Tveisme

Bustadarbeid Ullensvang herad. Kjellrun Tveisme Bustadarbeid Ullensvang herad Kjellrun Tveisme Fakta om Ullensvang herad Innbyggjarar: ca 3.400 Areal: 1.392,7 km 2 Husbanken Rådgivar og samarbeidspart Startlån og tilskudd til enkteltpersonar Grunnlån

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-860 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-860 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 01.12.2008 099/08 BJVI Kvam heradsstyre 16.12.2008 176/08 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-860

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Side 1 av 5. Hei Hildegunn.

Side 1 av 5. Hei Hildegunn. Side 1 av 5 Fra: Dolvik, Tore[tordol@kvam.kommune.no] Sendt: 12.10.2016 08:54:42 Til: Hildegunn Furdal[hildegunn.furdal@kvinnherad.kommune.no] Tittel: SV: Krav til fastsetjing av tryggleiksklasse for skred

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

Fagplan for skredfare

Fagplan for skredfare Fagplan for skredfare Seminar 29. 30. nov. 2017 Thon Hotel Sandven, Norheimsund, Kvam herad Steinskred i Tyssedal i 2012 Snøskred i Odda i 1993 Snøskred i Odda 17. mars 2017 23. nov. 2017 i Odda FOTO:

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Lindås kommune si erfaring med utvikling av Plan for strategisk kompetansestyring Helse-og omsorgstenester 2012-2015 - Korleis me gjekk fram for å laga planen -

Detaljer

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kvam, Fusa, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Kvinnherad, Odda, Samnanger Plannettverksmøte døme på kommunale utfordringar og metodar Onsdag 27. september 2017, «Vestlandet»

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du INNBYGGERUNDERSØKELSE: Skodje kommune Skodje kommune har inngått to intensjonsavtalar og vurderer no å danne ei ny kommune med: a. «Ålesund kommune» = Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer