Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund"

Transkript

1 Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Presentasjon Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Websak 12/50

2 Bakgrunn Dagsaktuelt tema - det går skred lokalt og nasjonalt Interkommunalt samarbeid - deling av ressursar Forprosjekt i Kvam (2008) Skredprosjekt Kvam, Jondal, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Fusa, Osterøy og Vaksdal Skredsamarbeid Kvam, Jondal, Granvin, Ulvik, Ullensvang, Fusa, Tysnes, Masfjorden og Modalen

3 Visjonen tryggare lokalsamfunn

4 Mål styre arealbruken i kommunane gjennom regulering og byggesakshandsaming slik at ein unngår at nye bygg og anlegg hamner i flaum- og skredutsette område gje kommunane rett kompetanse for å vere ein god støttespelar i saker som gjeld kartlegging og avklaring av farenivå i flaum- og skredutsette område

5 Strategi Langsiktig interkommunalt samarbeid Kommunegeolog (1/1 stilling) Tema: Skred og flaum

6 Strategi Langsiktig interkommunalt samarbeid Kommunegeolog (1/1 stilling) Tema: Skred og flaum Kommunegeologen skal: drive med nettverks- og kompetansebygging Kartlegging og registrering av skredfare rådgje kommunane og kommunane sine kundar vere ein synleg kontaktperson for kommunane

7 Tiltak Nettverk Drive og bygge vidare nettverket som er etablert gjennom fleire prosjekt dei siste 3,5 år. interkommunale nettverket (fellesmøte med meir) kontaktperson til og frå NVE, fylkeskommunen, fylkesmannen, Bergen kommune og fleire Delta på og arrangere fagdagar, kurs, seminar, synfaringar, etc. Drive nettverksside/internettside (www.kvam.no/kommunegeolog) Mogleg kontaktperson ved uromeldingar eller ved spørsmål om skredfare

8 Tiltak Kompetanse Ved hjelp av nettverk, møter, kurs, fagdagar, internett, e-postar og telefon auka kompetansen om skred, stabilitet og flaum i kommunane lovverk og retningslinjer ansvar klima farevurdering kven gjør kva og når (uromelding, skredhending, arealplan, byggesak, etc.) Vere oppdatert på lover og retningslinjer, etc. Internettsider og informasjons-e-postar Mediehandtering

9 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova Kommunen skal styre arealbruken Plan- og bygningslova - pb-lova 3-1 h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv pb-lov 4-3 skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse pb-lov 11-8 a) Hensynssoner. Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko samt TEK 7-1 krav om sikkerheit mot naturpåkjenningar (sikkerheitskrav) TEK 7-2 Flomkrav TEK 7-3 Skredkrav Veglova Etter veglova er kommunane vegstyresmakt og ber vegutgiftene til drift og vedlikehald Sivilbeskyttelselova Med meir

10 Tiltak Kartlegging og registrering Utarbeiding av temakart/gis-analysar (omsynssone, hellingskart, risikokart mm) Vere med i ROS-analyse/-kartleggingsarbeidet i kommunane ved behov t.d. rullering av kommuneplan, planstrategi med meir Vurdere skredfarenivå og foreslå løysingar i byggesak/planarbeid i aktsemdområde og andre moglege skredfarlege område Systematisere skred- og flaumdata for kommunen anna (jf. avtale)

11 Tiltak Rådgiving Rådgiving inn i arbeidet med kommuneplan, reguleringsplanar, byggesaker og fagleg støtte for oppsynsmenn i kommunane lovpålagte oppgåver nedfelt i plan- og bygningslova, naturskadelova, veglova, skoglova, vannressursloven, m.m. drift og vedlikehald av kommunale eigedomar, veg og VA anlegg, friområde m.m. ved uromeldingar og flaum- og skredhendingar (kontaktperson, synfaring, skrive notat, arkiv med meir) ved søknader til NVE om støtte til flaum- og skredsikring Bestillarrolle - bestille nødvendig geotekniske rapportar/ faresonekart/ risikokart, vurdere konsekvensar, anbod, etc. Beredskapsreglar - t.d. vurdere skredfare frå vêrvarsel - evakuering, stenging av veg (obs: under hendinga så er det redningsetatane som jobbar/ har ansvar. Kommunegeologen er berre ein støttefunksjon for kommunane).

12 Gevinst Tryggare lokalsamfunn Bygge opp eit godt omdømme til kommunen Kunnskap om førebyggjande tiltak mot naturskadar er viktig for liv og helse, og god økonomi for samfunnet og den enkelte Fristille areal til byggjeformål i aktsemdområde (revurdering av aktsemdkartet) luke ut klare ikkje-skredfarlege areal som ligg i aktsemdkartet vurdere når ein kan byggje i mogleg skredfarleg område kan hjelpe utbyggjar med informasjon om korleis han skal gå fram ved utbygging i område som kan vere skredfarleg

13 Gevinst Nettverk Kommunane vert meir effektiv (veit kven ein skal spørje; handle når det gjelder som mest) Kommunane får eit større fagleg fellesskap (ein er ikkje aleine) Kommunane får betre tilgang på informasjon og hjelp Fagleg kontaktperson For og mellom samarbeidande kommunar Mellom samarbeidande kommunar og NVE, fylkesmannen og fylkeskommunen.

14 Gevinst NVE er positiv til kommunegeolog sidan dei får ein fagleg kontaktperson. Det kan forenkle NVE sitt arbeid førstesortering farleg/ikkje farleg faglege spørsmål spisse søknader til NVE distribusjon av informasjon til kommunane NVE kan dermed sette inn ressursar der dei trengs mest.

15 Gevinst Meir kompetanse i kommunane Kommunane får tak i erfaring frå andre samarbeidande kommunar via kommunegeologen eller på fellesmøta Sakshandsamarane vert tryggare i arbeidsoppgåvene Kommunegeologen kan utføre enkle geotekniske vurderingar som redusere utgiftene til konsulent Godkjende tiltak stettar sikkerheitskrava for flaum og skred i pblova Færre naturskadar på nye bygg og anlegg Raskare avklaringar av ROS tema i sakshandsaming i plan-, delings- og byggesaker Systematisk flaum og skredkartlegging gir betre økonomistyring og prioritering i kommunane

16 Organisering Samarbeidsmodell Vertskommunesamarbeid rein administrativt samarbeid ( 28b) felles folkevalt nemnd ( 28c). Kvam herad vil anbefale administrativt vertskommunesamarbeid administrativt vertskommunesamarbeid er særleg eigna for samarbeidsområde som er meir regelstyrde og som krev særskild kompetanse for å bruke eit fagleg skjønn KRD (Verskommunemodellen)

17 Organisering Samarbeidsmodell Administrativt vertskommunesamarbeid Avtalen gjeld mellom kommunestyre i vertskommunen og samarbeidande kommunar Delegering av myndigheit kan skje via administrasjonen Bilaterale avtaler vertskommunen må lage samarbeidsavtaler med kvar kommune kan ha ulike oppgåver delegert frå kvar enkel samarbeidskommune

18 Kommunegeolog Fagleg rådgjevar Organisering Samarbeidsmodell Tar ikkje opp saker av prinsipiell betyding (slike saker vert tatt opp i kommunestyre i kvar samarbeidskommune) Treng ikkje felles organisatorisk overbygging

19 Organisering Samarbeidsmodell Fellesskapet mellom kommunane vert organisert som eit nettverkssamarbeid med regelmessige møter om felles faglege diskusjonar Rollefordeling må avklarast gjennom avtaleforhandlingar med samarbeidande kommunar. Hovudoppgåvene til kommunegeologen er skissert i strategi (kap. 4) og tiltak (kap. 5). Fordeling av den enkelte arbeidsoppgåver skjer lokalt i kvar kommune, og arbeidsmengda må stå i forhold til eigen finansieringsdel.

20 Organisering Verstkommune: Kvam herad Kommunegeolog tilsett i Kvam herad (1/1-stilling) Bilaterale avtalar med samarbeidande kommunar Fellesskap organisert som nettverksamarbeid Kommunegeolog kontaktperson for samarbeidande kommunar, NVE, FM, FK

21 Budsjett og finansiering Løn (inkludert sosiale utgiftar) Løn inkludert feriepengar, pensjonskostnader og arbeidsgjevaravgift. Reise/møte Er antatt i snitt ein reise til ein samarbeidande kommune i løpet av ei veke i kommunal eigd/leaset bil. Inkludert her vil vere aktuelle fellesmøte. Kurs/seminar Kompetansehevande kurs og seminar, anten som arrangør, invitert foredragshaldar eller berre deltakar. Feltarbeid/ -utstyr Innkjøp av aktuelle feltutstyr eller kostnad med feltarbeid Bil (leasing) Leasing av bil. Det vert mange turar til samarbeidande kommunar og ein kommunal eigd/leaset bil er ein fordel. IT (utstyr og program) Lisensar til GIS-program og andre aktuelle program. Innkjøp av diverse IT-utstyr som vert nødvendig.

22 Budsjett og finansiering KOMMENTARAR Det kan vere at budsjettet for bil burde vore litt høgare (70 tusen?) Reiseutgiftene vert kanskje overskrede i 2012 (eigen bil/leigebil er dyrare enn leaset bil) Fylkeskommunen nemnde på infomøte at tilskotsbiten var for stor. Det vert enklare å få støtte om kommunen dekker meir og tilskotsbiten vert mindre og at tilskota vert fasa ut raskare enn figuren over viser

23 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar Fordelingsnøkkel Etter behov Faktura Tilskot Sal av tenester

24 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar Fordelingsnøkkel Utvida Hardangerrådsnøkkel (befolkning og økonomi) Tal på bygg i aktsemdområde for skred Tal på bygg (FKB) Folketal (SSB) Tal på byggesakar og planar (KOSTRA) Økonomi (SSB) etc.

25 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar Fordelingsnøkkel Utvida Hardangerrådsnøkkel (befolkning og økonomi) Kommunar utanfor Hardanger er grovt sett opp i bås kan og bør diskuterast

26 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar Fordelingsnøkkel Utvida Hardangerrådsnøkkel Økonomisk ramme er/vert sett av samarbeidande kommunar Fordeling mellom kommunane er avhengig av kor mange og kva for kommunar som vert med

27 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar (døme) Fordelingsnøkkel (50%)

28 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar Fordelingsnøkkel (50%) Etter behov Fleksibilitet (arbeidsmengde varierar frå år til år i samarbeidande kommunar) Kommunane vert fakturert for brukt arbeidstid

29 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar Fordelingsnøkkel (50%) Etter behov Fleksibilitet (arbeidsmengde varierar frå år til år i samarbeidande kommunar) Kommunane vert fakturert for brukt arbeidstid Administrasjon og anna arbeidstid som ikkje kan registrerast på ein spesifikk kommune vert fordelt etter fordelingsnøkkelen Rekneskapet må gå i balanse ved årets slutt (desember-fakturaen)

30 Finansiering (forslag) Faktura Kvam herad sender ut faktura to gonger i året Juli (jan. juni) Fordelingsnøkkel Timeliste og reiseutgifter Desember (juli des.) Fordelingsnøkkel Timeliste og reiseutgifter reduksjon pga tilskot med meir oppjustert løn med meir Første faktura vil kome juli 2012 (ved oppstart)

31 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar Tilskot Vert fordelt etterskotsvis etter fordelingsnøkkelen vert tatt med i berekninga før faktura vert sendt ut Kvam herad tar dermed ikkje risikoen for at ein ikkje får tilskot, men risikoen vert fordelt på alle kommunane Har søkt om skjønnsmidlar (FM) ,- Skal søke om tilskot frå HFK og KRD HFK nemnde på infomøte 9. mars at kommunane burde finansiere meir av budsjettet enn det som står i figuren budsjett og finansiering Finansieringsplanen vert derfor truleg revidert før ein søker meir tilskot.

32 Finansiering (forslag) Kostnadsfordeling mellom samarbeidande kommunar Sal av tenester Dersom kommunegeologen har ledig kapasitet kan tenester tilbydast andre kommunar mot betaling etter avtale inntektene vert fordelt etter kostnadsnøkkelen og tatt med i berekninga før faktura vert sendt ut

33 Finansiering For at Kvam herad skal ta på seg vertskommuneansvaret treng Kvam herad ein garanti for at budsjett er fullfinansiert for fleire år Langsiktige samarbeidsavtalar (3 5 år) Fullfinansiert budsjett (tilskot ikkje rekna med)

34 Finansiering (no) Manglar for at samarbeidet er fullfinansiert Langsiktig? Kvam, Fusa, Modalen, Masfjorden Håpar at me kan få fullfinansiert budsjettet i løpet av kort tid og at det er langsiktig.

35 Finansiering (no) 2012 er ein utfordring Oppstart 1/ Kvam herad sin økonomiske ramme er på ,- Halve budsjettet er ,- Geolog tilsett fram til 30/6-2012

36 Finansiering (no) 2012 er ein utfordring Forslag Kvam herad foreslår at me ser heile året under eitt Samarbeidet startar no Kommunegeologen kan brukast til oppdrag i kommunane fram til 30/ Oppdrag som strekker seg lengre enn 1/ vert avbrott om samarbeidet ikkje vert noko av. Kommunane vert fakturert

37 Oppsummering Vidareføring av skredsamarbeidet som ein langvarig/permanent ordning (kommunegeolog) Kommunegeolog Bygge vidare på og drive nettverket Rådgjeving (lovverk, skred, flaum, klima) Systematisere flaum- og skreddata Synleg kontaktperson Samarbeidet er på noverande tidspunkt ikkje fullfinansiert eller langsiktig Kvam herad treng garanti på eit fullfinansiert, langsiktig interkommunalt samarbeid for å tilsette ein kommunegeolog

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid

Interkommunalt skredsamarbeid Interkommunalt skredsamarbeid Skredseminar 14. april 2010 Hardangerfjord Hotell Øystese Tore Dolvik Prosjektleiar, Kvam herad FOTO: Lauritz Eide Interkommunalt samarbeid Førebels prosjektnamn: Interkommunalt

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland

Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland Interkommunal Kommunegeolog Handtering av skredfare i Hordaland Plankonferansen 2014 - Sesjon 3 Tilpassing til klimaendringar 29. okt. 2014 Grand Hotel Terminus Tore Dolvik OBS-varsel (yr.no) Flaumvarsel

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer