Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunal. Kommunegeolog. Handtering av skredfare i Hordaland"

Transkript

1 Interkommunal Kommunegeolog Handtering av skredfare i Hordaland Plankonferansen Sesjon 3 Tilpassing til klimaendringar 29. okt Grand Hotel Terminus Tore Dolvik

2 OBS-varsel (yr.no)

3 Flaumvarsel (varsom.no)

4 Jordskredvarsel (varsom.no)

5 Nedbør og hendingar

6 Nedbør og hendingar

7 Søndag ca. kl. 12 To hus evakuert fram til torsdag pga vêrvarsel

8 Tirsdag ca. kl. 16

9 Tirsdag ca. kl. 16 Evakuert hus truffet av skredet

10 Skal snakke om: OBS-varsel, flaum- og jordskredvarsel Skredhendingar og uromeldingar (bekymringsmeldingar) Bakgrunn Interkommunalt samarbeid Kommuneplan, reguleringsplan, deling og byggesak Sikringsarbeid ROS og klimatilpassing

11 Hendingar okt. Jordskred på Steine, Steinsdalen søndag 26. okt. ca. kl. 12 Lokal utgliding av jordfylling To hus evakuert til torsdag (pga. varsel om store nedbørsmengder) Skade på hage og veg Vatn på avvegar på Torpe, Øystese måndag 27. okt. ca. kl. 18 Bekkeinntak slukte ikkje unna vatnet i bekken To hus i faresonen Rask innsats frå bebuarar hindra vatn i bustadhus Skade på hage, vegar og garasje Jord-/flaumskred i Mjølstølvegen måndag 27. okt. ca. kl Skredet kom i bekkenløp Demma bekkeinntak Bebuarar og teknisk vakt fekk opna inntaket etter kort tid Vurderte evakuering Materielle skade på hage, vegar og kjellarar

12 Hendingar okt. Kjøve i Mjølsølvegen (demming) tysdag 28. okt. ca. kl. 12 Vatn på avvegar Same stad som på måndag Politi råda til evakuering av 3 hus Vatn på avvegar ved Kvam Auto, Norheimsund tysdag 27. okt. ca. kl. 12 Bekkeinntak slukte ikkje unna vatnet i bekken Truleg ein delvis demming i rør under bakken Truleg store matrielle skadar på verkstad, veganlegg Jordskred i Skutlalia tysdag 27. okt. ca. kl. 14 Skred har gått frå lia nedanfor kommunal veg og sperra gangveg rundt Movatnet gangveg må stengtast info på heimesida til Kvam.no Fare for utrasing av kommunal veg til Skutlalia Skutlalivegen stengt info på sms til råka bebuarar

13 Hendingar okt. Flaum i Steinsdalen tysdag 28. okt. «Steinsdalsvatnet» Mogleg jordskred i bekk på Skeie, Steinsdalen Brunt bekkeløp Jordskred på Steine, Steinsdalen tysdag 28. okt. ca. kl. 16 Lokal utgliding av jordfylling Det eine av to evakuerte husa truffet av skredet Det andre huset står nær rasskråning Skade på hus og andre byggverk Jordskred på Fyksesundsvegen tysdag 28. okt. ca. kl. 17 (?) Jordskred gått ned i fylkesveg 7 Eit kjørefelt sperra Vatn ned mot bustadhus Bustadhus frivillig evakuert

14 Hendingar okt. Jordskred i Klyvevegen tysdag 28. okt. ca. kl 17 (?) Jordskred på omtrent same stad som for 10 år sida Eit hus i nærleiken av skredet Eit hus frivillig evakuert Klyvevegen (kommunal veg) stengt av raset info på sms og på heimeside

15 Heimeside til Kvam herad Stenging av Klyvevegen Organisere båtskyss Klyvevegen stengt pga. ras! Sikring av høyballer Steinsdalen Skutlabergvegen og gangveg langs Movatnet er stengde Varsel om store nedbørsmengder i Kvam (fare for flaum og skred) Varsel og jord- og flaumskredfare oransje nivå (frå NVE)

16 Beredskap Sidan torsdag har Kvam herad hatt minst tre obs-meldingar og gult flaumvarsel og oransje jordskredvarsel. Kvam herad, ved teknisk etat, har vore ute og reinska i stikkrenner og slukar før, i helga, på måndag og tysdag Kvam herad har fulgt med på vêrvarselet på yr.no og xgeo.no for å vurdere om kommunen må stenge kommunale vegar på grunn av skredfare. Ingen kommunale vegar steng, men bebuarar langs vegen har fått beskjed på sms om å vere obs, og at vegen kan bli stengt på kort varsel. Grunn til at kommunen gjør dette, og på grunn av tidlegare uromeldingar og skredhendingar etter liknande vêr. Den 20. mars i år var ein liknande situasjon, men då var det snakk om mykje nedbør i løpet av ein dag.

17 Skredhendingar og andre hendingar Norheimsund 20. mars Tolovegen (jordskred) evakuering 3 bustadhus (forsikring) 2.KV Vallandsvegen (jordskred demma bekkeinntak) vatn på avvegar (forsikring) 3.Skeie (to jordskred) evakuering av 2 bustadhus 4.Liabrekka (jordskred frå fylling) 5.KV Hatlevegen (lite jordskred på nedsida av veg) 6.KV Skutlalia (lite jordskred på nedsida av veg) 7.Fyksesund (stort jordskred) 8.KV Torvik-Tveiten (jordskred over veg) 9.Kaldestad (jordskred bak hus) 10.Fjærabygda (steinskred) 11.Vikøy (jordskred)

18 Skredhendingar og andre hendingar Norheimsund 20. mars 2014 Tolovegen (jordskred) evakuering 3 bustadhus (forsikring) KV Vallandsvegen (jordskred demma bekkeinntak) vatn på avvegar (forsikring) Skeie (to jordskred) evakuering av 2 bustadhus Liabrekka (jordskred frå fylling) KV Hatlevegen (lite jordskred på nedsida av veg) KV Skutlalia (lite jordskred på nedsida av veg) Fyksesund (stort jordskred) KV Torvik-Tveiten (jordskred over veg) Kaldestad (jordskred bak hus) Fjærabygda (steinskred) Vikøy (jordskred)

19 Bakgrunn Deltakar i Temagruppe «Tilpassing til klimaendringar» (Klimaplan for Hordaland ) Representant for kommunane i samarbeidet og andre liknande kommunar i Hordaland

20 Bakgrunn for interkommunalt samarbeid Dagsaktuelt tema - det går skred lokalt og nasjonalt Interkommunalt samarbeid - deling av ressursar Forprosjekt i Kvam (2008) Skredprosjekt Kvam, Jondal, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Fusa, Osterøy og Vaksdal. Tilskot frå Hordaland fylkeskommune Skredsamarbeid Kvam, Jondal, Granvin, Ulvik, Ullensvang, Fusa, Tysnes, Masfjorden og Modalen Tilskot frå Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og regional- og kommunaldirektoratet

21 Interkommunalt samarbeid Vertskommunemodellen reint administrativt samarbeid (kommunelova 28b) Vertskommune: Kvam herad (HST-106/11) Samarbeidande kommunar (bilaterale avtaler): Fusa kommune (KOM-036/11) Ullensvang herad (HST-047/12) Masfjorden kommune (FS-051/12) Modalen kommune (Adm.) Ulvik herad (Adm.) Jondal kommune (KOM-052/12) Eidfjord kommune (FSK-084/12) Kvinnherad kommune (Adm.)

22 Verktøy Viktige verktøy (NVE.no): Byggteknisk forskrift (TEK10) og veiledning til TEK10 NVEs retningslinjer nr : Flaum- og skredfare i arealplanar NVE-veileder nr : Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak NVE-veileder nr : Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veilederen Skogsveger og skredfare Aktsomhets- og faresonekart for flom og skred Landsdekkande aktsemdkart for snøskred Landsdekkande aktsemdkart for steinskred NGI sitt farekart for snø- og steinskred Landsdekkande aktsemdkart for jord- og flaumskred Faktaarket Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen Faktaark Identifisering av skredvifter

23 Skredfarevurdering på aktsemdnivå For skredvurdering i byggesak og faresonekartlegging så krev NVE at kartlegginga vert gjort av eit føretak med ansvarsforsikring og sidemannskontroll Kommunegeologen gjør skredfarevurdering på aktsemdnivå kan det vere skredfare? Er aktsemdkartet reelt for område?

24 Skredfarevurdering på aktsemdnivå Kommuneplan Reguleringsplan Deling og byggesak Døme frå Masfjorden (Andvik) Døme frå Kvinnherad (Årsnes)

25 Døme frå Masfjorden (Kommuneplan) Konklusjon (ROS) og faresonekart frå ekstern konsulent Aktsemdkart snøskred Konklusjon (ROS) Faresonekart (Sweco) Raud rapport Gul restriksjonar / rapport Grøn frikjent område S1 1/100 mørk oransje S2 1/1000 oransje S3 1/5000 lys oransje

26 Døme frå Kvinnherad (reguleringsplan) Årsnes Aktsemdkart for snøskred Aktsemdkart (farekart) for snø- og stein - viser grovt 1000-års-grensa - Gjelder ikkje for S3

27 Døme frå Kvinnherad (reguleringsplan) Årsnes Skred skal ikkje kunne nå vurdert areal, pga. naturleg voll mellom vurdert areal og fjellsida

28 Overordna ROS Kvinnherad (ferdig) Fagleg innhald om skred Kvam Medlem av arbeidsgruppa Skal hjelpe til med samordne rapport

29 Spørsmål?

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR.

Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. Berntsen Plan & Oppmåling AS Ing. Trond Berntsen Vinterroveien 3c 3517 HØNEFOSS mob. 91 55 40 41 Mail: teodolit@online.no ORG.NR. 897 819422 Bankforbindelse: Ringerike Sparebank Kontonummer : 2280.35.29640

Detaljer

Frå faresonekart til plan Gode og dårlege døme. Toralf Otnes NVE region vest

Frå faresonekart til plan Gode og dårlege døme. Toralf Otnes NVE region vest Frå faresonekart til plan Gode og dårlege døme Toralf Otnes NVE region vest Stor variasjon i kvalitet - faresonekartlegging Utdrag frå skredfarevurdering: En del urmaterialer befinner seg på innsiden av

Detaljer

Årsmelding 2006. Statens naturskadefond

Årsmelding 2006. Statens naturskadefond Årsmelding 2006 Statens naturskadefond Haust No rullar Havet svært mot Land med Skum um skavlande Ryggir og bryt seg sprengt mot Øydestrand, der berre Vindtroll byggjer. Og Stormen skrik i ville Gru, der

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat NOU Klimatilpassing Klimaet er i endring og vi må tilpasse oss endringane Styrken og omfanget av klimaendringane avheng av kor mykje Noreg og det internasjonale samfunnet

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11. Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.2013 Nordfjordeid Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Kva har skjedd sidan førre

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vatn på ville vegar kommunalt ansvar (med fokus på bekkelukking og landbruksvegar) Svein Arne Vågane Skred- og vassdragsavdelinga Region Vest Vatn Flaumskred - Store

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Varsel kommer hva gjør vi i kommunen?

Varsel kommer hva gjør vi i kommunen? Varsel kommer hva gjør vi i kommunen? ODDA HORDALAND TROLLTUNGA RINGEDALSVATNET Odda kommune, Tekniske tjenester har kontinuerlig fokus på: Ordinære værmeldinger Nedbør over tid Snømengder Vannføring i

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam heradsstyre 19.05.2015 035/15 Avgjerd av: Arkiv: N - 500 Arkivsaknr Saksh.: Nedkvitne, Jon Objekt: 13/678-26 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2015-2030

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

Ansvarsforhold ved naturskader. kommunens rolle

Ansvarsforhold ved naturskader. kommunens rolle Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver Astrid Flatøy Senioringeniør Etat for byggesak og private planer Bergen

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012

Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 31 2012 R A P P O R T Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer