Årsmelding Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

2 Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje

3 Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte vedtok 25. mars 2009 enstemmig å godkjenne samordningen av foreningens aktiviteter og medlemskap med NHO Mat og Bio Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon. Norkorns vedtekter ble samtidig endret i tråd med dette. NHO Mat og Bio er en felles forening for alle bransjer basert på foredling av råvarer fra landbruket og/eller innenlandsk arealbruk. Selve samordningen er regulert i en egen avtale inngått mellom styrene i de to foreningene. Samordningsavtalen innebærer at Norkorn består som egen juridisk enhet, med egen økonomi, egne vedtekter og eget styre, men at Norkorn som organisasjon endrer status til en bransjeforening tilknyttet NHO Mat og Bio. Avtalen innebærer videre at det er etablert en ny og endret arbeids- og oppgavefordeling mellom de to foreningene. NHO Mat og Bio er nå hovedarenaen for all aktivitet, mens Norkorns virkeområde i all hovedsak er avgrenset til næringsspesifikke saker/forpliktelser/engasjement det av ulike årsaker ikke er naturlig å behandle i NHO Mat og Bio. Samordningsavtalen avløste samarbeidsavtalen Norkorn har hatt med KIFF/NHO Mat og Bio siden 1. januar 2006, da Norkorn avviklet forholdet til egne ansatte. Avtalen markerte slik sett også avslutningen på en flerårig utviklingsprosess mellom de to foreningene, hvor det har vært brukt mye krefter og ressurser i organisasjonen på å kartlegge og vurdere både bransjens og medlemmenes fremtidige behov for en egen organisasjon. I et lenger perspektiv må utviklingen av Norkorn og samordningsavtalen med NHO Mat og Bio ses på bakgrunn av at antall bygdemøller og årsverk i korn-/kraftfôrbransjen har blitt betydelig redusert siste års periode, og som gradvis endret grunnlaget for å videreføre Norkorn i sin tidligere form. Det var derfor naturlig å søke løsninger som kunne ivareta bygdemøllenes interesser på en mer kostnadseffektiv måte enn tidligere. Etter ett års erfaring med avtalen, er det styrets vurdering at bygdemøllenes interesser er godt ivaretatt innenfor den nye konteksten. I NHO Mat og Bio har bygdemøllene et nyttig fellesskap med andre bransjer med basis i råstoff fra jordbruket. Bransjen har også fått tilgang til et bredere sett av tjenester og kompetanse (arbeidsgivertjenester, HMS, kompetanse/rekruttreing, veterinære tjenester m.v.) enn hva Norkorn kunne tilby alene, og det til en lavere kostnad enn tidligere. Aktiviteter i 2009 Vinteren 2009 var mye av styrets og administrasjonens arbeid med Norkorn naturlig knyttet til rent organisatoriske og administrative prosesser ved samordningen. Året som helhet har vært preget av et jevnt aktivitetsnivå, men tilpasset den nye organisasjonsformen hvor NHO Mat og Bio nå er hovedarenaen for større deler av de faglige aktivitetene. Det har vært avholdt til sammen 4 styremøter, 1 årsmøte og 1 fagdag. I tillegg har det vært avholdt en rekke møter med ulike myndighetsorganer og næringsorganisasjoner. Styrets medlemmer har selv bidratt aktivt i de fleste prosesser, og flere innehar også viktige verv i styrer, råd og utvalg på vegne av bygdemøllene. Fastlagte oppgaver for 2009 er i hovedsak gjennomført. I tillegg har det kommet til en rekke andre saker. Spesielt bør nevnes to større samarbeidsprosjekt med Norges Bondelag og Norske Felleskjøp knyttet til h.h.v. Prisnedskrivingstilskuddet for korn og på WTO - Status og konsekvenser for korn- og kraftfôrsektoren. Det har også vært arbeidet mye med utfordringen knyttet til mykotoksiner i korn, en sak som hele bransjen er engasjert i og som vil stå høyt på agendaen også fremover. Etter påtrykk fra øvrig privateid matindustri, har styret også startet opp en prosess med sikte på at Norkorn inntar en rolle som en likeverdig garantist for alle medlemsgrupperinger i forhold til den private driftskredittordningen. 1

4 Av øvrige aktiviteter kan nevnes at det er startet opp et energieffektiviseringsprosjekt i korn/kraftfôrbransjen i samarbeid med Enova, og hvor enkelte bygdemøller er direkte engasjert. E-sporingsprosjektet er videre fulgt opp og Norkorn er engasjert i et nytt forskningsprosjekt knyttet til salmonella i fôrfabrikker. Etter suksessen med silooperatørkurset i 2007, startet en i 2009 også opp planleggingen av et nytt kurs i Norkorns hjemmesider er hovedkommunikasjonsmidlet mot Norkorns medlemmer. Norkorn mistet i 2009 dessverre den egne plassen organisasjonen har hatt i Omsetningsrådet siden 2002, og som har vært viktig for å ivareta bygdemøllenes interesser under dagens markedsreguleringsregime. Styret og administrasjonen nedla mye ressurser mot så vel Storting, departement og politiske partier i sakens anledning. Begrunnelsen for endringen var at Landbruks- og Matdepartementet ønsket en kraftig reduksjon i antall medlemmer av Omsetningsrådet. Utfallet ble at Norkorn f.o.m deler én felles plass med 3 andre organisasjoner. Styret og administrasjon har i ettertid arbeidet for å etablere best mulig samarbeidsrutiner med de andre organisasjonene for fortsatt å sikre bygdemøllenes interesser i forhold til Omsetningsrådet. Økonomi Norkorns resultatregnskap for 2009 viser et underskudd på kr etter finansposter og inklusive skattekostnad. Dette er et resultat noe bedre enn budsjettert. Både driftsinntekter og -utgifter samlet sett, var i rimelig grad i overensstemmelse med budsjettforutsetningene og som Styret er tilfreds med. Finansinntektene var imidlertid betydelig lavere enn forutsatt. Sekretariatsgodtgjørelsen til NHO Mat og Bio utgjorde største kostnadspost med kr i 2009, mot h.h.v. kr i 2008 og kr i 2006 og Utgiftene til Reklamasjonsnemnda for kraftfôr var kr i 2009, mot kr i Styret ønsker imidlertid å bemerke at utgiftene til Reklamasjonsnemnda ligger utenfor styrets/ administrasjonens direkte kontroll, ettersom dette i praksis er en kollektiv inndekningsordning for hele bransjen. Antall registrerte medlemmer pr var 42. Det er èn mindre enn året før, og skyldes at AL Sande Kornmagasin meldte seg ut av Norkorn med virkning fra 1. januar I tillegg kommer imidlertid Lundamo Samvirkelags Mølle (oppkjøpt av Norgesfôr Orkla) og Bolkan Bruk AS (oppkjøpt av FKA), som begge vil være utmeldt pr 1. januar Det totale antall medlemmer av Norkorn pr 1. januar 2010 er derfor 40. Styret beklager reduksjonen, men er samtidig fornøyd med at nær samtlige møller valgte å videreføre medlemskapet innenfor rammen av NHO Mat og Bio. Generelt Styrets vurdering er at bygdemøllenes interesser blir godt ivaretatt innenfor den nye samordningsavtalen med NHO Mat og Bio. Utviklingen i samarbeidet har vært i tråd med intensjonen, men hvor en fortsatt vil fokusere på å sikre mest mulig effektive samarbeidsformer også fremover. Styret takker administrasjonen for god innsats og et godt samarbeid i Arvid Bratlie Styreleder Gulbrand Eng Nestleder Tommy Nielsen Styremedlem Haavard Elstrand Sekretariatsleder 2

5 Næringspolitikk WTO Doha-forhandlingene stoppet opp i desember Årsaken var manglende fremdrift og stor avstand på viktige spørsmål, både på landbruk og industrivarer. Til tross for at mye er avklart i løpet av de siste årene, gjenstår flere viktige problemstillinger. Fra desember 2008 til sommeren 2009 var det få samtaler og ingen fremdrift. I løpet av sommeren ble det gjennomført flere møter blant både ministre og embetspersoner, uten at det resulterte i større avklaringer. Til tross for manglende fremdrift startet forhandlingsformannen på landbruk en gjennomgang av utestående spørsmål fra desemberteksten. Arbeidet pågikk store deler av høsten Samtalene førte i mindre grad til fremgang. Uavhengig av Doha-forhandlingene var det bestemt et ordinært ministermøte 30. november - 2. desember Hovedfokuset på ministermøtet var WTO, den økonomiske situasjonen og det globale handelssystemet. Selv om Doha-forhandlingene ikke var i hovedsete, ble de kommentert. Mange land viste til u-landenes interesser og at de videre forhandlingene må basere seg på tidligere tekster. Tema som klimaendringene, matvarekrisen og arbeidsstandarder ble også kommentert av flere land på ministermøtet. Til tross for ønsket om avklaringer, var det få konkrete tiltak for hvordan komme videre. Årsakene til den manglende fremgangen i 2009 er flere. Finanskrise og konjunkturnedgang er to viktige årsaker. I tillegg har det vært gjennomført valg i India, samt at man i 2009 fikk på plass ny administrasjon i USA. Alt i alt har dette medført at politikerne har økt sitt fokus på den nasjonale politiske arenaen, noe som antas å ha påvirket fremdriften i WTO-forhandlingene. Flere viser også til at USA må vise et tydeligere engasjement, for at forhandlingene skal gå fremover. En eventuell avslutning av forhandlingene kan komme i 2010, men det er stor usikkerhet om det vil skje. Mange viktige områder for Norge er avklart. De viktigste elementene er 70 % tollkutt for de høyeste tollsatsene, med en mulighet for lavere tollkutt for såkalte sensitive produkter. Betalingen for lavere tollkutt er at sensitive varer må øke sin markedsadgang i form av kvoter. Andre viktige parametre er noe over en halvering av internstøtten og utfasing av eksportstøtten. Korn/kraftfôr vil ikke bli definert som sensitive og vil heller ikke få økte kvoter, men vil måtte ta et tollkutt på 70 %. WTO-forhandlingene har også i 2009 vært høyt prioritert i administrasjonen. Både gjennom deltakelse på ministermøtet i Genève, i dialog og innspill til myndighetene, i Norkorns styremøter samt ved deltakelse i et større utredningsprosjekt i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Formålet var både å se på sannsynlige utfall av WTO-forhandlingene på korn og kraftfôrsektoren, vurdere effekter for etterspørsel av kraftfôr, tollbeskyttelse ved varierende kornpriser og hva som kan skje med tilbudet av norsk korn som følge av en WTO-avtale. Arbeidet og rapporten er et godt utgangspunkt både i forhold til å følge opp forhandlingene i en eventuell sluttrunde, men også i forhold til en diskusjon om tilpasninger og endringer i norsk politikk og rammevilkår. WTO vil derfor også fremover være viktig og ha høy prioritet. Markedsordningen for korn Økning av prisnedskrivingstilskuddet og konkurransenøytrale rammer og virkemidler var de viktigste sakene i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret Et viktig bidrag for å få gjennomslag for styrking av prisnedskivningstilskuddet på korn, var utredningsprosjektet Norkorn gjennomførte i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag i 2008/2009. Rapporten beskrev ordningens historie og effekt, doku menterte omfang hjemmemaling og drøftet lønnsomheten i hjemmemaling. Andre tema som ble tatt opp i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret, og pre- 3

6 sentert både for Norges Bondelag og Landbruks- og Matdepartementet var: Endringer i målprisene på korn må fremover vurderes opp mot kostnadsovervelting videre i verdikjeden. Fraktordningene for korn bør evalueres. Gjeldende fraktsatser videreføres, i påvente av evalueringen. Endringer i regelverket for investeringsstøtte via LUF, slik at støtte til lagring/hjemmemaling av korn på gårdsbruk opphører. Gjeninnføring av ordning for beredskapslagring av korn og tilskudd til beredskapslagring såkorn. Prisrelasjonene mellom fôrkorn og matkorn og bygg og havre holdes uendret. Vurdere redusert målpris matrug. Som følge av endrede rammebetingelser, utrede mulige tilpasninger i både markedet for korn/ kraftfôr og korn/kraftfôrpolitikken. Avvente videre endringer i rammevilkårene for økologisk kornproduksjon. Vurdere forenklinger i regelverket for økologisk produksjon, samt mer informasjon om økologisk landbruk til fremtidige produsenter og forbrukere. Vurdere lavere toll/ tollrefusjon for importert økologisk korn. Etter stor prisoppgang fra 2007 snudde utviklingen vinteren/våren 2008, og råvareprisene internasjonalt har deretter falt betydelig. De utfordringene som høye VM priser betydde for markedsordningen er derfor ikke lenger til stede. Norkorn er i hovedsak tilfreds med ordningen slik den fungerer. Norkorn mener likevel at den har enkelte svakheter og mangler, herunder mekanismer som fordeler norsk korn bedre mellom over- og underskuddsområder. Dette utgjør et latent spenningsmoment i ordningen. Kornåret 2008/2009 resulterte i overlagring av totalt tonn norsk fôrkorn. Overlagringen ble gjennomført i to omganger. Første runde ble gjennomført juni 2009 og omfattet tonn, basert på markedsregulators aprilprognose. Da det ble klart at behovet for overlagring var større enn aprilprognosen tilsa, ble det gjennomført en ny tilbudsrunde i august I etterkant førte denne saken til diskusjoner i Bransjeforum, om behovet for endringer i regelverk og tidspunkt for prognosesetting. Markedsregulator har signalisert at det vil komme endringer i tidspunktet for prognosefastsetting, slik at man har et bedre tallgrunnlag for fastsetting av behovet for overlagring, og dermed unngår det som skjedde i Etter at prisnedskivningstilskuddet på korn ble redusert med 6 øre i jordbruksoppgjøret 2008, snudde utviklingen i 2009 da tilskuddet ble økt med 5 øre. Det er rimelig grunn til å anta at Norkorns samarbeid med Bondelaget og Felleskjøpet i denne saken, var en viktig årsak til denne endringen. 4

7 I 2009 har det ikke vært noen større høringer som berører markedsordningen. Derimot kom omgjøring av Omsetningsrådets forskrifter til retningslinjer opp igjen i Norkorn gjentok da sine argumenter fra tidligere, om behovet for at overlagring må gjennomføres slik at aktører som deltar sikres full kostnadsdekking. Videre har arbeidet med å endre sammensetningen av Omsetningsrådet også pågått i 2009 (se omtale nedenfor). I de to siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i korn. Problemet har vært størst i havre. Saken har vært diskutert i Bransjeforum for korn. I tillegg ble det i 2009 etablert en arbeidsgruppe under Bransjeforum som skulle arbeide med mykotoksiner. Arbeidsgruppen har både kartlagt omfanget av mykotoksiner og diskutert tiltak, både for kornsesongen 2009/2010 og på lengere sikt. For kornsesongen 2008/2009 tyder det på et visst overskudd av havre, noe som også skyldes omfanget av mykotoksiner. Behovet for en bransjestandard, herunder oppfølging av mulig måleutstyr for hurtiganalyser har også vært diskutert. Arbeidsgruppen har også hatt møte med Mattilsynet. I tillegg til arbeidet som har foregått i regi av Bransjeforum har problemstillingene også vært på dagsorden i en rekke andre møter og fora. Det er flere årsaker til problemet, og det er behov for mer kunnskap. Norkorn har derfor sammen med store deler av bransjen, bidratt til finansiering av et forskningsprosjekt på mykotoksiner i regi av Bioforsk Plantehelse. Arbeidet vil ha høy prioritet også fremover. Omsetningsrådet Norkorn har siden 2002, i forbindelse med innføring av den nye markedsordningen for korn, hatt fast plass i Omsetningsrådet. Omsetningsrådet er et viktig organ for bransjens rammebetingelser og er spesielt viktig med tanke på konkurransesituasjonen. Landbruks- og Matdepartementet fremmet i juni 2008 forslag om å redusere antall medlemmer i Omsetningsrådet. Forslaget innebar at Norkorn ville miste sin faste plass, og for fremtiden dele én felles plass med Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norges Fruktog Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) og NHO Mat og Drikke. Styret og administrasjonen nedla mye ressurser i 2009 mot så vel Storting, departement og politiske partier i forhold til å beholde en udelt plass. Norkorn møtte stor forståelse, men vant dessverre ikke frem overfor Regjeringen. Utfallet ble derfor at Norkorn f.o.m deler én felles plass med de tre forannevnte organisasjonene. Styret og administrasjonen har i ettertid arbeidet for å etablere best mulig samarbeidsrutiner med de andre organisasjonene for fortsatt å sikre bygdemøllenes interesser i forhold til Omsetningsrådet. For oppnevningsperioden har en kommet frem til løsning hvor KLF har den faste plassen, mens Norkorn har varaplassen for perioden 2010 t.o.m I 2009 var Norkorn representert i Omsetningsrådet ved Norkorns styreleder Arvid Bratlie, Løten Mølle A/S. Det var 3 møter i OR i Utover ordinære saker knyttet til markedsregulering ulike sektorer, og diskusjonen rundt Norkorns forhold til OBK, var det ingen saker av spesiell interesse for Norkorn. Andre organer hvor Norkorn er representert: Styret i NHO Mat og Bio; Jfr. samordningsavtalen mellom Norkorn og NHO Mat og Bio, har Norkorn en fast plass i styret i NHO Mat og Bio. Styreleder Arvid Bratlie har vært Norkorns styrerepresentant gjennom hele Styret i NHO Mat og Bio hadde 6 styremøter i NHOs generalforsamling; NHO Mat og Bio har 4 plasser i NHOs Generalforsamling. Styreleder Arvid Bratlie har vært oppnevnt som én av NHO Mat og Bios representanter i NHOs Generalforsamling hadde ett møte i

8 Bondelagets kornutvalg; Norkorn er konsultativt medlem av Bondelagets Kornutvalg, som er sentralt i utformingen av Bondelagets kornpolitikk. Styremedlem Tommy Nielsen, Skiptvet Mølle AL, har vært Norkorns representant i utvalget siden Kornutvalget hadde 3 møter og 1 fagtur i Noen av de viktigste sakene i kornutvalget var: mykotoksiner, prisnedskrivingstilskudd, uttalelse til jorbruksforhandlingene, handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler, vanndirektivet og kornkonferansen. Bransjeforum for korn; Forumet eies og ledes av markedsregulator ved Norske Felleskjøp. Alle aktører inkl. matmelmøllene er representert i forumet, som møtes 4-6 ganger pr år. Viktigste formål er å drøfte markedsprognoser for korn, og andre saker av betydning for markedsreguleringen. Overlagring korn, herunder også regelverket for overlagring samt kartlegging av omfanget av mykotoksiner og tiltak på kort og lang sikt, har vært viktige saker i Norkorn er representert ved André Monsrud i administrasjonen. Reklamasjonsnemndene for korn og kraftfôr; Oppgaven for reklamasjonsnemndene er å gi faglige uttalelser og anbefale løsninger i tvistesaker mellom h.h.v. kornmottak/kraftfôrprodusent og kornprodusent/kraftfôrkunde i saker der partene ikke klarer å bli enige om løsninger i reklamasjonssaker. Styrene i nemndene har som hovedoppgave å finansiere nemndenes virksomhet og å utpeke medlemmer i nemndene. Haavard Elstrand har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for korn, og André Monsrud har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Utgiftene til reklamasjonsnemnda for kraftfôr ble om lag kr mindre enn budsjettert i Det var ett møte i reklamasjonsnemnda for kraftfôr i Reklamasjonsnemnda for korn har hittil ikke hatt noen saker til behandling. Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK); Opplysningskontoret ble etablert i 2007, og arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere. Kontoret eies i dag av Norske Felleskjøp BA (50 %) og aktører på bakeriog matmelmøllesiden (50 %). På tross av vedtaket i Omsetningsrådet fra desember 2006, om at Norkorn kunne få styreplass og en eierpost, har saken ikke løst seg i løpet av Styret i Norkorn har på sin side gjentatte ganger overfor både SLF, Omsetningsrådet, OBK og markedsregulator understreket viktigheten av å finne løsninger som inkluderer alle relevante parter i verdikjeden på en likeverdig måte. Saken vil ventelig bli løst i I 2009 har Arvid Bratlie møtt som observatør i OBKs styre. Evaluering av OBK var den viktigste saken, i tillegg til ordinære saker og forholdet til Norkorn. Det ble avholdt 4 styremøter i Mattilsynets kontaktutvalg; Kontaktutvalget skal være et dialogforum mellom Mattilsynets toppledelse og de viktigste interessentgruppene innen Mattilsynets forvaltningsområde når det gjelder strategisk utvikling av tilsynet. Utvalget skal bidra til å styrke det gjensidige tillitsforholdet mellom tilsyn, tilsynsobjekter og forbrukere. Det har ikke vært noen møter i Mattilsynets kontaktutvalg i Nestleder i styret, Gulbrand Eng, er Norkorns representant i utvalget. Fagdag Norkorn gjennomførte i 2009 èn fagdag. Den ble avholdt 26. mars, i tilknytning til årsmøtet, og med i alt 45 deltagere. Fagdagen ble åpnet av administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr., som ønsket Norkorn velkommen i NHO. Tidligere departementsråd i LMD, Per Harald Grue, pekte deretter både på utfordringene, som høyt kostnadsnivå, WTO og klima, og mulighetene for norsk landbruk og matproduksjon som følger av økt etterspørselen etter mat. Kommunikasjonssjef i Nortura, Nina Sundquist, kom med tips 6

9 og råd for hva man skal gjøre i de ulike fasene av en krise, og ikke minst hvordan man kan organisere og forberede seg på denne type hendelser. Henrik Stenwig, direktør for helse og kvalitet i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), gikk gjennom dagens regelverk og hva FHL mener om GMO i fôr. Spesialrådgiver i Landbruks- og Matdepartementet, Steinar Helgen, holdt så et innlegg om hvilke føringer WTO legger for norsk landbrukspolitikk, og da spesielt utformingen av markedsordningene. Avslutningsvis presenterte André Monsrud, næringspolitisk sjef i NHO Mat og Bio, et samarbeidsprosjekt mellom Norkorn, Norske Felleskjøp og Norges Bondelag, om prisnedskrivingstilskuddet på korn. Formålet med prosjektet var å belyse ordningens funksjon og viktighet i verdikjeden, og sette ordningen høyere på dagsorden i forhold til årets jordbruksoppgjør. Det var også korte presentasjoner av hva Storebrand, Connector og Nepas kan tilby Norkorns medlemmer av tjenester innenfor pensjon, forsikring og energieffektivisering. Tilbakemeldingene på fagdagen var meget gode. 7

10 Matpolitikk, klima og miljø Viktige arbeidsoppgaver innen det matpolitiske området har vært oppstart av nettverk for energieffektivisering, forbedring av rutinene i forbindelse med utvikling av EØS-relevant regelverk innen våre områder, oppfølging av esporingsprosjektet og oppstart av nytt forskningsprosjekt om Salmonella i fôrfabrikker. Videre er det arbeidet mye i forhold til mykotoksiner i korn, dette omtales nærmere under næringspolitikk. Team EØS Regelverket på matområdet utvikles for en stor del i Europa og blir gjort til norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det er viktig for næringsaktørene å få mulighet til å gjøre seg kjent med utkast til nytt regelverk og gi innspill på et tidligst mulig stadium i regelverksutviklingen, - mens påvirkning fortsatt er mulig. NHO Mat og Bio/Norkorn har gjennom en årrekke vært en av pådriverne for å få til et bedre og mer effektivt samarbeid mellom myndigheter og næring på dette området. Team EØS ble etablert midt på 2000-tallet, og skal være et møtepunkt mellom næringsaktører og myndigheter. Synlige resultater av dette arbeidet er at regelverksutkast nå er gjort lettere tilgjengelig for interessentene. Videre har Landbruks- og Matdepartementet invitert matindustrien på flere møter i 2009, blant annet for å gi innspill til matdepartementenes europastrategi. E-sporing Med bakgrunn i erfaringene fra E. coli-saken i 2006 etablerte de tre matdepartementene sammen med matbransjen et prosjekt på elektronisk sporing av mat gjennom verdikjeden. Målet for e-sporingsprosjektet er å etablere en nasjonal elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon og sporbarhet i matkjeden innen utgangen av En sentral styringsgruppe ble etablert i mars 2007, bestående av 13 medlemmer fra berørte departementer, bransjeorganisasjoner og næringsorganisasjoner. Det er opprettet flere pilotprosjekter som næringene selv har et vesentlig ansvar for å drifte, blant annet innen fisk, frukt/ grønt, rødt kjøtt, korn/fôr/mel og melk. Prosjektet på korn/fôr/mel er organisert ved en prosjektgruppe der hele bransjen er representert. Jorunn Vormeland Dalen har representert NHO Mat og Bio/ Norkorn i prosjektgruppen. Kornprosjektet hadde som mål å kartlegge eksisterende sporingssystemer i verdikjeden for korn og å identifisere eventuelle behov for tilpasninger for å tilfredsstille informasjonsbehov senere i verdikjeden. Prosjektet leverte sin sluttrapport til den sentrale styringsgruppen høsten I 2009 ble det gjennomført en teoretisk øvelse ved et anlegg for å vurdere om det er tilstrekkelige data til sporing. Hovedkonklusjonen var at det i prinsippet er mulig å rapportere nødvendige data elektronisk. Klima/miljø NHO Mat og Bios bransjer står overfor en rekke felles utfordringer knyttet til reduksjon av utslipp av klimagasser, og det er konstatert ønske om en offensiv og proaktiv oppfølging av enkelte spørsmål på bransjenivå. Foreningen har vedtatt strategi og mål for arbeidet med klimaspørsmål, og administrasjonen skal legge til rette for å nå målene gjennom kompetanseoppbygging, etablering av nettverk og opplæringspakker. Foreningen har videre opprettet et eget miljø- og klimautvalg der FKRA og Trøgstad Kornsilo og Mølle representerer korn/kraftfôrbransjen. NHO Mat og Bio etablerte kontakt med Enova vinteren Dette resulterte i et stort energieffektiviseringsprosjekt der flere bransjer ble invitert med; kjøtt, korn/fôr, baker og bryggeribransje. Det ligger et stort potensial for å redusere energikostnadene for de aktu- 8

11 elle bransjene. Prosjektet ledes av NEPAS, NHO Mat og Bio er representert i styringsgruppen. Prosjektet går ut på samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift. I 2009 har det vært gjennomført en felles nettverkssamling for alle de fire bransjene og flere bedriftsbesøk. På samlingen deltok Lekum Mølle AS, Mysen Kornsilo og Mølle BA, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Steinkjer Kornsilo BA, Flisa Mølle og Kornsilo AS og Norgesfôr. For deltakerne i prosjektet er eneste utgift egen tidsbruk samt utgifter til reise og opphold ved samlinger. Forskningsprosjekt om salmonella i fôrfabrikker I 2009 ble det startet opp et forskningsprosjekt med hovedmål å utvikle nye prinsipper for bekjempelse av salmonella på overflater. Prosjektet er et samarbeid mellom fôrindustrien inklusive Norkorn, UiO, Veterinærinstituttet og Nofima Mat. NHO Mat og Bio er representert i prosjektets styringsgruppe. Prosjektet vil fokusere på å undersøke to måter man tror er viktige for at salmonella skal overleve i fabrikkmiljø; som motstandsdyktige, ikke-dyrkbare bakterier på tørre overflater og i biofilm. 9

12 Statistikk Forbruk av korn til mat i årene År I alt Hvete Rug Bygg Havre Tonn Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Kilde: Statens Landbruksforvaltning (SLF) Østmøllene Ørje 10

13 Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. 1989, * Korn i alt Avling, tonn Hvete Bygg Havre Avling, kilo per dekar Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvete ,6 139,6 613,8 423, ,9 312,2 546,7 353, ,3 266,1 681,7 385, ,4 255,5 663,1 359, ,7 323,4 619,4 386,6 28, ,5 229,7 623,6 355,5 9, ,0 313,4 573,5 396,9 16, ,1 259,1 623,7 330,4 5, ,1 261,5 592,9 278,7 9, ,3 349,5 584,8 333,6 19, ,6 406,8 630,5 366,7 40, ,4 395,4 589,3 279,0 34, ,2 357,0 537,6 248,4 26, ,4 401,1 485,3 276,0 40, * 1 386,9 453,3 558,2 327,8 47, * ,0 240,0 435,0 245,0 26, ) Kilde: SSB. Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp 18. november Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Korn i alt inkluderer tonn korn til såkorn og leiemaling. Avling av det enkelte kornslag inneholder ikke forventa forbruk til såkorn og leiemaling. Volumtall fordelt på fylkene er ikke lenger tilgjengelig. Slorafoss Mølle 11

14 Styret pr Styreleder: Arvid Bratlie Løten Mølle AS Nestleder: Gulbrand Eng Norgesfôr Øst Styremedlem: Tommy Nielsen Skiptvet Mølle AS Varamedlem: Nils Fosstuen Ottadalen Mølle A/L Braskereidfoss Mølle 12

15 Administrasjonen pr Adm. direktør Haavard Elstrand Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Forhandlingssjef Bjørn Tangnes Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef HMS/IA Kari E. Hansen Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Næringspolitikk André Monsrud Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Mat og Miljø Jorunn Vormeland Dalen Tlf: Mobil: Hjemmekontor: nhomatogbio.no 13

16 14 Regnskap

17 Balanse Arvid Bratlie Styreleder Gulbrand Eng Nestleder Tommy Nielsen Styremedlem Haavard Elstrand Sekretariatsleder 15

18 16 Noter

19 17

20 18

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget

Detaljer

Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med organisatoriske tilpasninger har både 2010 og 2011 vært preget av at Norkorn som

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Verdikjeden korn og kraftfor Kristen Bartnes, direktør Landbruk, Felleskjøpet Agri SA Kornkonferansen 26.01.2015 År 1990 Årsaker Svekket lønnsomhet Nedbygging av dyrket mark

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Fagdag Norkorn 31. mars Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Innspill jordbruksoppgjøret 2011 Rapport såkorn 2010/2011 Status WTO Generelt bakteppe for arbeidet Status t i dag: Verdikjede

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 15.03.2013 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013

Detaljer

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Norske Felleskjøp SA Formål Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene gjennom aktiv markedsregulering

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår dato 15.03.2011 Deres dato Vår referanse AMO Deres

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Fakta Forbruk 1.800.000 t kraftfôr i norsk husdyrproduksjon -> verdi 6 milliarder/år 1% forbedring

Detaljer

Landbruksforhandlinger i WTO. 21. oktober 2004, Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1

Landbruksforhandlinger i WTO. 21. oktober 2004, Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1 Landbruksforhandlinger i WTO Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1 Temaer i foredraget Forhandlinger på jordbruk Mandatet Tidsrammen for forhandlingene Rammeverket for jordbruk Konsekvenser for norsk landbruk

Detaljer

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2008 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon In n h o l d Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2012

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår dato 24.04.2012 Deres dato Vår referanse AMO Deres

Detaljer

Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger. Eli Reistad

Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger. Eli Reistad Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger Eli Reistad Gårdbruker i Sigdal, Buskerud, korn og skog Tidligere nestleder i Norges Bondelag 4 år med jordbruksforhandlinger

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

HMS Fagdag 31 mars. 2011

HMS Fagdag 31 mars. 2011 HMS Fagdag 31. mars 2011 Jobbsikkerhet og samfunnsansvar: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 4-1: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en

Detaljer

Handtering av årets avling

Handtering av årets avling Mykotoksinar i norsk fôrkorn Handtering av årets avling Tiltak for neste sesong Uformell prognose for tilgang Tilgang korn (tonn) Gjennomsnitt 2004-08 2008 Prognose 2009 Prognose ifht Prognose ifht siste

Detaljer

Status for bruken av norske jordbruksarealer

Status for bruken av norske jordbruksarealer Matvareberedskap i et globalt og nasjonalt perspektiv Samfunnssikkerhetskonferansen Universitetet i Stavanger 07.01.2015 Status for bruken av norske jordbruksarealer Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

NMBU 2013. Johnny Ødegård

NMBU 2013. Johnny Ødegård NMBU 2013 Johnny Ødegård TINE - Nøkkeltall Meierianlegg/sentrallagre Terminaler Økonomi Omsetning 19.400 MNOK Driftsresultat 1.176 MNOK Egenkapital 41% Industri 40 meierier -> 35 i løpet av 2013 2 sentrallagre

Detaljer

Jordbruksavtalen 2012

Jordbruksavtalen 2012 Norturas arbeid frem mot jordbruksforhandlingene 2012 Jordbruksavtalen 2012 Arbeidet med årets innspill Arbeidet med Norturas innspill til Jordbruksavtalen 2012 har startet for lengst. Styret skal ha saken

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015 Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

Kornbøndenes Interesseorganisasjon

Kornbøndenes Interesseorganisasjon Kornbøndenes Interesseorganisasjon INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KiO Fredag den 19. februar kl. 9.30, i kantina Schweigaardsgate 34 C Kantina ligger i 5 etasje, i bakgården til Norges Bondelag Program: Fra

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods?

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Velkommen Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Disposisjon 1. Er markedsreguleringer gammelt tankegods eller et gode for felleskapet? 2. Om markedsregulering i Norge 3.

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017

Planbeskrivelse. Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017 Planbeskrivelse Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017 Generelle økologimål og utvikling i økologisk produksjon Landet De første produksjonstilskuddene til økologisk drift ble etablert

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge

Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge Fagmøte Svin 16.03.2011 SLF \v Jørn Rolfsen Illustrasjonsbilder blant annet fra Colourbox.com Statens landbruksforvaltning SLF skal ivareta direktoratsoppgaver

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 3. november kl. 10:00 (Møte nr. 9-2008) Møtet ble satt kl. 10:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Pål

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2010 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Oppsummering av hovedpunkter NFL foreslår at alle høner opp til konsesjonsgrensen,7500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. I følge FN konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter. Klimaendringer i og stor

Detaljer

Potensialet i norsk kornproduksjon

Potensialet i norsk kornproduksjon Mat mulighetenes marked. NHO Mat og Bios næringspolitiske seminar Potensialet i norsk kornproduksjon Nils Vagstad Forskningsdirektør Norsk kornproduksjon Status Mjølk og korn bærebjelken i norsk landbruk

Detaljer

fra Grete Andreassen, Knut Moksnes, Sigrid Helland

fra Grete Andreassen, Knut Moksnes, Sigrid Helland P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA tirsdag 18. januar 2011 kl. 10.00 13.30 i Statens landbruksforvaltning Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Landbrukspolitiske veivalg. Jordbrukspolitikken i Europa. Klaus Mittenzwei ECN360 Agricultural Policy and Resource Management 18.11.

Landbrukspolitiske veivalg. Jordbrukspolitikken i Europa. Klaus Mittenzwei ECN360 Agricultural Policy and Resource Management 18.11. Landbrukspolitiske veivalg. Jordbrukspolitikken i Europa Klaus Mittenzwei ECN360 Agricultural Policy and Resource Management 18.11.2014 Ås Disposisjon Jordbrukspolitikken i Europa EU Sveits Norge Jordbrukspolitiske

Detaljer

Muligheter for vekst i potetsektoren

Muligheter for vekst i potetsektoren Muligheter for vekst i potetsektoren Administrerende direktør, Statens landbruksforvaltning Jørn Rolfsen Bransjemøte i potet, 25. oktober 2012 Tema Kort om SLF hva gjør vi og mål for potetsektoren Verktøykassen

Detaljer

2. Hva er markedsbalansering (markedsregulering)?

2. Hva er markedsbalansering (markedsregulering)? Norges Bondelag notat Vår dato Revisjon Vår referanse 18.08.2015 15-695 Utarbeidet av Eli Reistad Til Kopi til Markedsbalanseringsutvalget - høringsnotat 1. Bakgrunn, frister og framdrift Et utvalg oppnevnt

Detaljer

Hvorfor produsere mat i Norge?

Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. Gjennom FN-konvensjonen har hver stat forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Maten finner. LandbrukspolitiKKen. på 10 minutter

Maten finner. LandbrukspolitiKKen. på 10 minutter Maten finner jeg i butikken hva mer trenger jeg å vite? LandbrukspolitiKKen på 10 minutter Maten finner jeg i butikken Hva mer trenger jeg å vite, egentlig? Vi er heldige, vi som bor i Norge. IKKe bare

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011

Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011 Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011 departementsråd Leif Forsell Matindustriens rolle og betydning? Avgjørende betydning i dag og framover Avgjørende

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 pr. 21. november 2011 Tilgangsprognose Prognosen byggjer på kvantum avrekna korn for landet til og med veke 46. Det er også gjort undersøkingar

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk Mottaker Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0039-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Erlend Smedsdal Magnus Gabrielsen Dato: 11.03.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Klimautfordringen biogass en del av løsningen

Klimautfordringen biogass en del av løsningen Klimautfordringen biogass en del av løsningen Reidar Tveiten Seksjon miljø og klima Statens landbruksforvaltning Statens landbruksforvaltning Utøvende og rådgivende d virksomhet under Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Hildegunn Gjengedal 15.07.2011 11/01025-1 22 05 45 50 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Hildegunn Gjengedal 15.07.2011 11/01025-1 22 05 45 50 Deres dato Deres referanse 1 av 5 Europautredningen Senter for europarett Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler Hildegunn Gjengedal 22 05 45 50 Deres dato Deres referanse Kommentar til Europautredningens rapport

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer