Årsmelding Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

2 Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje

3 Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte vedtok 25. mars 2009 enstemmig å godkjenne samordningen av foreningens aktiviteter og medlemskap med NHO Mat og Bio Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon. Norkorns vedtekter ble samtidig endret i tråd med dette. NHO Mat og Bio er en felles forening for alle bransjer basert på foredling av råvarer fra landbruket og/eller innenlandsk arealbruk. Selve samordningen er regulert i en egen avtale inngått mellom styrene i de to foreningene. Samordningsavtalen innebærer at Norkorn består som egen juridisk enhet, med egen økonomi, egne vedtekter og eget styre, men at Norkorn som organisasjon endrer status til en bransjeforening tilknyttet NHO Mat og Bio. Avtalen innebærer videre at det er etablert en ny og endret arbeids- og oppgavefordeling mellom de to foreningene. NHO Mat og Bio er nå hovedarenaen for all aktivitet, mens Norkorns virkeområde i all hovedsak er avgrenset til næringsspesifikke saker/forpliktelser/engasjement det av ulike årsaker ikke er naturlig å behandle i NHO Mat og Bio. Samordningsavtalen avløste samarbeidsavtalen Norkorn har hatt med KIFF/NHO Mat og Bio siden 1. januar 2006, da Norkorn avviklet forholdet til egne ansatte. Avtalen markerte slik sett også avslutningen på en flerårig utviklingsprosess mellom de to foreningene, hvor det har vært brukt mye krefter og ressurser i organisasjonen på å kartlegge og vurdere både bransjens og medlemmenes fremtidige behov for en egen organisasjon. I et lenger perspektiv må utviklingen av Norkorn og samordningsavtalen med NHO Mat og Bio ses på bakgrunn av at antall bygdemøller og årsverk i korn-/kraftfôrbransjen har blitt betydelig redusert siste års periode, og som gradvis endret grunnlaget for å videreføre Norkorn i sin tidligere form. Det var derfor naturlig å søke løsninger som kunne ivareta bygdemøllenes interesser på en mer kostnadseffektiv måte enn tidligere. Etter ett års erfaring med avtalen, er det styrets vurdering at bygdemøllenes interesser er godt ivaretatt innenfor den nye konteksten. I NHO Mat og Bio har bygdemøllene et nyttig fellesskap med andre bransjer med basis i råstoff fra jordbruket. Bransjen har også fått tilgang til et bredere sett av tjenester og kompetanse (arbeidsgivertjenester, HMS, kompetanse/rekruttreing, veterinære tjenester m.v.) enn hva Norkorn kunne tilby alene, og det til en lavere kostnad enn tidligere. Aktiviteter i 2009 Vinteren 2009 var mye av styrets og administrasjonens arbeid med Norkorn naturlig knyttet til rent organisatoriske og administrative prosesser ved samordningen. Året som helhet har vært preget av et jevnt aktivitetsnivå, men tilpasset den nye organisasjonsformen hvor NHO Mat og Bio nå er hovedarenaen for større deler av de faglige aktivitetene. Det har vært avholdt til sammen 4 styremøter, 1 årsmøte og 1 fagdag. I tillegg har det vært avholdt en rekke møter med ulike myndighetsorganer og næringsorganisasjoner. Styrets medlemmer har selv bidratt aktivt i de fleste prosesser, og flere innehar også viktige verv i styrer, råd og utvalg på vegne av bygdemøllene. Fastlagte oppgaver for 2009 er i hovedsak gjennomført. I tillegg har det kommet til en rekke andre saker. Spesielt bør nevnes to større samarbeidsprosjekt med Norges Bondelag og Norske Felleskjøp knyttet til h.h.v. Prisnedskrivingstilskuddet for korn og på WTO - Status og konsekvenser for korn- og kraftfôrsektoren. Det har også vært arbeidet mye med utfordringen knyttet til mykotoksiner i korn, en sak som hele bransjen er engasjert i og som vil stå høyt på agendaen også fremover. Etter påtrykk fra øvrig privateid matindustri, har styret også startet opp en prosess med sikte på at Norkorn inntar en rolle som en likeverdig garantist for alle medlemsgrupperinger i forhold til den private driftskredittordningen. 1

4 Av øvrige aktiviteter kan nevnes at det er startet opp et energieffektiviseringsprosjekt i korn/kraftfôrbransjen i samarbeid med Enova, og hvor enkelte bygdemøller er direkte engasjert. E-sporingsprosjektet er videre fulgt opp og Norkorn er engasjert i et nytt forskningsprosjekt knyttet til salmonella i fôrfabrikker. Etter suksessen med silooperatørkurset i 2007, startet en i 2009 også opp planleggingen av et nytt kurs i Norkorns hjemmesider er hovedkommunikasjonsmidlet mot Norkorns medlemmer. Norkorn mistet i 2009 dessverre den egne plassen organisasjonen har hatt i Omsetningsrådet siden 2002, og som har vært viktig for å ivareta bygdemøllenes interesser under dagens markedsreguleringsregime. Styret og administrasjonen nedla mye ressurser mot så vel Storting, departement og politiske partier i sakens anledning. Begrunnelsen for endringen var at Landbruks- og Matdepartementet ønsket en kraftig reduksjon i antall medlemmer av Omsetningsrådet. Utfallet ble at Norkorn f.o.m deler én felles plass med 3 andre organisasjoner. Styret og administrasjon har i ettertid arbeidet for å etablere best mulig samarbeidsrutiner med de andre organisasjonene for fortsatt å sikre bygdemøllenes interesser i forhold til Omsetningsrådet. Økonomi Norkorns resultatregnskap for 2009 viser et underskudd på kr etter finansposter og inklusive skattekostnad. Dette er et resultat noe bedre enn budsjettert. Både driftsinntekter og -utgifter samlet sett, var i rimelig grad i overensstemmelse med budsjettforutsetningene og som Styret er tilfreds med. Finansinntektene var imidlertid betydelig lavere enn forutsatt. Sekretariatsgodtgjørelsen til NHO Mat og Bio utgjorde største kostnadspost med kr i 2009, mot h.h.v. kr i 2008 og kr i 2006 og Utgiftene til Reklamasjonsnemnda for kraftfôr var kr i 2009, mot kr i Styret ønsker imidlertid å bemerke at utgiftene til Reklamasjonsnemnda ligger utenfor styrets/ administrasjonens direkte kontroll, ettersom dette i praksis er en kollektiv inndekningsordning for hele bransjen. Antall registrerte medlemmer pr var 42. Det er èn mindre enn året før, og skyldes at AL Sande Kornmagasin meldte seg ut av Norkorn med virkning fra 1. januar I tillegg kommer imidlertid Lundamo Samvirkelags Mølle (oppkjøpt av Norgesfôr Orkla) og Bolkan Bruk AS (oppkjøpt av FKA), som begge vil være utmeldt pr 1. januar Det totale antall medlemmer av Norkorn pr 1. januar 2010 er derfor 40. Styret beklager reduksjonen, men er samtidig fornøyd med at nær samtlige møller valgte å videreføre medlemskapet innenfor rammen av NHO Mat og Bio. Generelt Styrets vurdering er at bygdemøllenes interesser blir godt ivaretatt innenfor den nye samordningsavtalen med NHO Mat og Bio. Utviklingen i samarbeidet har vært i tråd med intensjonen, men hvor en fortsatt vil fokusere på å sikre mest mulig effektive samarbeidsformer også fremover. Styret takker administrasjonen for god innsats og et godt samarbeid i Arvid Bratlie Styreleder Gulbrand Eng Nestleder Tommy Nielsen Styremedlem Haavard Elstrand Sekretariatsleder 2

5 Næringspolitikk WTO Doha-forhandlingene stoppet opp i desember Årsaken var manglende fremdrift og stor avstand på viktige spørsmål, både på landbruk og industrivarer. Til tross for at mye er avklart i løpet av de siste årene, gjenstår flere viktige problemstillinger. Fra desember 2008 til sommeren 2009 var det få samtaler og ingen fremdrift. I løpet av sommeren ble det gjennomført flere møter blant både ministre og embetspersoner, uten at det resulterte i større avklaringer. Til tross for manglende fremdrift startet forhandlingsformannen på landbruk en gjennomgang av utestående spørsmål fra desemberteksten. Arbeidet pågikk store deler av høsten Samtalene førte i mindre grad til fremgang. Uavhengig av Doha-forhandlingene var det bestemt et ordinært ministermøte 30. november - 2. desember Hovedfokuset på ministermøtet var WTO, den økonomiske situasjonen og det globale handelssystemet. Selv om Doha-forhandlingene ikke var i hovedsete, ble de kommentert. Mange land viste til u-landenes interesser og at de videre forhandlingene må basere seg på tidligere tekster. Tema som klimaendringene, matvarekrisen og arbeidsstandarder ble også kommentert av flere land på ministermøtet. Til tross for ønsket om avklaringer, var det få konkrete tiltak for hvordan komme videre. Årsakene til den manglende fremgangen i 2009 er flere. Finanskrise og konjunkturnedgang er to viktige årsaker. I tillegg har det vært gjennomført valg i India, samt at man i 2009 fikk på plass ny administrasjon i USA. Alt i alt har dette medført at politikerne har økt sitt fokus på den nasjonale politiske arenaen, noe som antas å ha påvirket fremdriften i WTO-forhandlingene. Flere viser også til at USA må vise et tydeligere engasjement, for at forhandlingene skal gå fremover. En eventuell avslutning av forhandlingene kan komme i 2010, men det er stor usikkerhet om det vil skje. Mange viktige områder for Norge er avklart. De viktigste elementene er 70 % tollkutt for de høyeste tollsatsene, med en mulighet for lavere tollkutt for såkalte sensitive produkter. Betalingen for lavere tollkutt er at sensitive varer må øke sin markedsadgang i form av kvoter. Andre viktige parametre er noe over en halvering av internstøtten og utfasing av eksportstøtten. Korn/kraftfôr vil ikke bli definert som sensitive og vil heller ikke få økte kvoter, men vil måtte ta et tollkutt på 70 %. WTO-forhandlingene har også i 2009 vært høyt prioritert i administrasjonen. Både gjennom deltakelse på ministermøtet i Genève, i dialog og innspill til myndighetene, i Norkorns styremøter samt ved deltakelse i et større utredningsprosjekt i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Formålet var både å se på sannsynlige utfall av WTO-forhandlingene på korn og kraftfôrsektoren, vurdere effekter for etterspørsel av kraftfôr, tollbeskyttelse ved varierende kornpriser og hva som kan skje med tilbudet av norsk korn som følge av en WTO-avtale. Arbeidet og rapporten er et godt utgangspunkt både i forhold til å følge opp forhandlingene i en eventuell sluttrunde, men også i forhold til en diskusjon om tilpasninger og endringer i norsk politikk og rammevilkår. WTO vil derfor også fremover være viktig og ha høy prioritet. Markedsordningen for korn Økning av prisnedskrivingstilskuddet og konkurransenøytrale rammer og virkemidler var de viktigste sakene i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret Et viktig bidrag for å få gjennomslag for styrking av prisnedskivningstilskuddet på korn, var utredningsprosjektet Norkorn gjennomførte i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag i 2008/2009. Rapporten beskrev ordningens historie og effekt, doku menterte omfang hjemmemaling og drøftet lønnsomheten i hjemmemaling. Andre tema som ble tatt opp i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret, og pre- 3

6 sentert både for Norges Bondelag og Landbruks- og Matdepartementet var: Endringer i målprisene på korn må fremover vurderes opp mot kostnadsovervelting videre i verdikjeden. Fraktordningene for korn bør evalueres. Gjeldende fraktsatser videreføres, i påvente av evalueringen. Endringer i regelverket for investeringsstøtte via LUF, slik at støtte til lagring/hjemmemaling av korn på gårdsbruk opphører. Gjeninnføring av ordning for beredskapslagring av korn og tilskudd til beredskapslagring såkorn. Prisrelasjonene mellom fôrkorn og matkorn og bygg og havre holdes uendret. Vurdere redusert målpris matrug. Som følge av endrede rammebetingelser, utrede mulige tilpasninger i både markedet for korn/ kraftfôr og korn/kraftfôrpolitikken. Avvente videre endringer i rammevilkårene for økologisk kornproduksjon. Vurdere forenklinger i regelverket for økologisk produksjon, samt mer informasjon om økologisk landbruk til fremtidige produsenter og forbrukere. Vurdere lavere toll/ tollrefusjon for importert økologisk korn. Etter stor prisoppgang fra 2007 snudde utviklingen vinteren/våren 2008, og råvareprisene internasjonalt har deretter falt betydelig. De utfordringene som høye VM priser betydde for markedsordningen er derfor ikke lenger til stede. Norkorn er i hovedsak tilfreds med ordningen slik den fungerer. Norkorn mener likevel at den har enkelte svakheter og mangler, herunder mekanismer som fordeler norsk korn bedre mellom over- og underskuddsområder. Dette utgjør et latent spenningsmoment i ordningen. Kornåret 2008/2009 resulterte i overlagring av totalt tonn norsk fôrkorn. Overlagringen ble gjennomført i to omganger. Første runde ble gjennomført juni 2009 og omfattet tonn, basert på markedsregulators aprilprognose. Da det ble klart at behovet for overlagring var større enn aprilprognosen tilsa, ble det gjennomført en ny tilbudsrunde i august I etterkant førte denne saken til diskusjoner i Bransjeforum, om behovet for endringer i regelverk og tidspunkt for prognosesetting. Markedsregulator har signalisert at det vil komme endringer i tidspunktet for prognosefastsetting, slik at man har et bedre tallgrunnlag for fastsetting av behovet for overlagring, og dermed unngår det som skjedde i Etter at prisnedskivningstilskuddet på korn ble redusert med 6 øre i jordbruksoppgjøret 2008, snudde utviklingen i 2009 da tilskuddet ble økt med 5 øre. Det er rimelig grunn til å anta at Norkorns samarbeid med Bondelaget og Felleskjøpet i denne saken, var en viktig årsak til denne endringen. 4

7 I 2009 har det ikke vært noen større høringer som berører markedsordningen. Derimot kom omgjøring av Omsetningsrådets forskrifter til retningslinjer opp igjen i Norkorn gjentok da sine argumenter fra tidligere, om behovet for at overlagring må gjennomføres slik at aktører som deltar sikres full kostnadsdekking. Videre har arbeidet med å endre sammensetningen av Omsetningsrådet også pågått i 2009 (se omtale nedenfor). I de to siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i korn. Problemet har vært størst i havre. Saken har vært diskutert i Bransjeforum for korn. I tillegg ble det i 2009 etablert en arbeidsgruppe under Bransjeforum som skulle arbeide med mykotoksiner. Arbeidsgruppen har både kartlagt omfanget av mykotoksiner og diskutert tiltak, både for kornsesongen 2009/2010 og på lengere sikt. For kornsesongen 2008/2009 tyder det på et visst overskudd av havre, noe som også skyldes omfanget av mykotoksiner. Behovet for en bransjestandard, herunder oppfølging av mulig måleutstyr for hurtiganalyser har også vært diskutert. Arbeidsgruppen har også hatt møte med Mattilsynet. I tillegg til arbeidet som har foregått i regi av Bransjeforum har problemstillingene også vært på dagsorden i en rekke andre møter og fora. Det er flere årsaker til problemet, og det er behov for mer kunnskap. Norkorn har derfor sammen med store deler av bransjen, bidratt til finansiering av et forskningsprosjekt på mykotoksiner i regi av Bioforsk Plantehelse. Arbeidet vil ha høy prioritet også fremover. Omsetningsrådet Norkorn har siden 2002, i forbindelse med innføring av den nye markedsordningen for korn, hatt fast plass i Omsetningsrådet. Omsetningsrådet er et viktig organ for bransjens rammebetingelser og er spesielt viktig med tanke på konkurransesituasjonen. Landbruks- og Matdepartementet fremmet i juni 2008 forslag om å redusere antall medlemmer i Omsetningsrådet. Forslaget innebar at Norkorn ville miste sin faste plass, og for fremtiden dele én felles plass med Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norges Fruktog Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) og NHO Mat og Drikke. Styret og administrasjonen nedla mye ressurser i 2009 mot så vel Storting, departement og politiske partier i forhold til å beholde en udelt plass. Norkorn møtte stor forståelse, men vant dessverre ikke frem overfor Regjeringen. Utfallet ble derfor at Norkorn f.o.m deler én felles plass med de tre forannevnte organisasjonene. Styret og administrasjonen har i ettertid arbeidet for å etablere best mulig samarbeidsrutiner med de andre organisasjonene for fortsatt å sikre bygdemøllenes interesser i forhold til Omsetningsrådet. For oppnevningsperioden har en kommet frem til løsning hvor KLF har den faste plassen, mens Norkorn har varaplassen for perioden 2010 t.o.m I 2009 var Norkorn representert i Omsetningsrådet ved Norkorns styreleder Arvid Bratlie, Løten Mølle A/S. Det var 3 møter i OR i Utover ordinære saker knyttet til markedsregulering ulike sektorer, og diskusjonen rundt Norkorns forhold til OBK, var det ingen saker av spesiell interesse for Norkorn. Andre organer hvor Norkorn er representert: Styret i NHO Mat og Bio; Jfr. samordningsavtalen mellom Norkorn og NHO Mat og Bio, har Norkorn en fast plass i styret i NHO Mat og Bio. Styreleder Arvid Bratlie har vært Norkorns styrerepresentant gjennom hele Styret i NHO Mat og Bio hadde 6 styremøter i NHOs generalforsamling; NHO Mat og Bio har 4 plasser i NHOs Generalforsamling. Styreleder Arvid Bratlie har vært oppnevnt som én av NHO Mat og Bios representanter i NHOs Generalforsamling hadde ett møte i

8 Bondelagets kornutvalg; Norkorn er konsultativt medlem av Bondelagets Kornutvalg, som er sentralt i utformingen av Bondelagets kornpolitikk. Styremedlem Tommy Nielsen, Skiptvet Mølle AL, har vært Norkorns representant i utvalget siden Kornutvalget hadde 3 møter og 1 fagtur i Noen av de viktigste sakene i kornutvalget var: mykotoksiner, prisnedskrivingstilskudd, uttalelse til jorbruksforhandlingene, handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler, vanndirektivet og kornkonferansen. Bransjeforum for korn; Forumet eies og ledes av markedsregulator ved Norske Felleskjøp. Alle aktører inkl. matmelmøllene er representert i forumet, som møtes 4-6 ganger pr år. Viktigste formål er å drøfte markedsprognoser for korn, og andre saker av betydning for markedsreguleringen. Overlagring korn, herunder også regelverket for overlagring samt kartlegging av omfanget av mykotoksiner og tiltak på kort og lang sikt, har vært viktige saker i Norkorn er representert ved André Monsrud i administrasjonen. Reklamasjonsnemndene for korn og kraftfôr; Oppgaven for reklamasjonsnemndene er å gi faglige uttalelser og anbefale løsninger i tvistesaker mellom h.h.v. kornmottak/kraftfôrprodusent og kornprodusent/kraftfôrkunde i saker der partene ikke klarer å bli enige om løsninger i reklamasjonssaker. Styrene i nemndene har som hovedoppgave å finansiere nemndenes virksomhet og å utpeke medlemmer i nemndene. Haavard Elstrand har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for korn, og André Monsrud har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Utgiftene til reklamasjonsnemnda for kraftfôr ble om lag kr mindre enn budsjettert i Det var ett møte i reklamasjonsnemnda for kraftfôr i Reklamasjonsnemnda for korn har hittil ikke hatt noen saker til behandling. Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK); Opplysningskontoret ble etablert i 2007, og arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere. Kontoret eies i dag av Norske Felleskjøp BA (50 %) og aktører på bakeriog matmelmøllesiden (50 %). På tross av vedtaket i Omsetningsrådet fra desember 2006, om at Norkorn kunne få styreplass og en eierpost, har saken ikke løst seg i løpet av Styret i Norkorn har på sin side gjentatte ganger overfor både SLF, Omsetningsrådet, OBK og markedsregulator understreket viktigheten av å finne løsninger som inkluderer alle relevante parter i verdikjeden på en likeverdig måte. Saken vil ventelig bli løst i I 2009 har Arvid Bratlie møtt som observatør i OBKs styre. Evaluering av OBK var den viktigste saken, i tillegg til ordinære saker og forholdet til Norkorn. Det ble avholdt 4 styremøter i Mattilsynets kontaktutvalg; Kontaktutvalget skal være et dialogforum mellom Mattilsynets toppledelse og de viktigste interessentgruppene innen Mattilsynets forvaltningsområde når det gjelder strategisk utvikling av tilsynet. Utvalget skal bidra til å styrke det gjensidige tillitsforholdet mellom tilsyn, tilsynsobjekter og forbrukere. Det har ikke vært noen møter i Mattilsynets kontaktutvalg i Nestleder i styret, Gulbrand Eng, er Norkorns representant i utvalget. Fagdag Norkorn gjennomførte i 2009 èn fagdag. Den ble avholdt 26. mars, i tilknytning til årsmøtet, og med i alt 45 deltagere. Fagdagen ble åpnet av administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr., som ønsket Norkorn velkommen i NHO. Tidligere departementsråd i LMD, Per Harald Grue, pekte deretter både på utfordringene, som høyt kostnadsnivå, WTO og klima, og mulighetene for norsk landbruk og matproduksjon som følger av økt etterspørselen etter mat. Kommunikasjonssjef i Nortura, Nina Sundquist, kom med tips 6

9 og råd for hva man skal gjøre i de ulike fasene av en krise, og ikke minst hvordan man kan organisere og forberede seg på denne type hendelser. Henrik Stenwig, direktør for helse og kvalitet i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), gikk gjennom dagens regelverk og hva FHL mener om GMO i fôr. Spesialrådgiver i Landbruks- og Matdepartementet, Steinar Helgen, holdt så et innlegg om hvilke føringer WTO legger for norsk landbrukspolitikk, og da spesielt utformingen av markedsordningene. Avslutningsvis presenterte André Monsrud, næringspolitisk sjef i NHO Mat og Bio, et samarbeidsprosjekt mellom Norkorn, Norske Felleskjøp og Norges Bondelag, om prisnedskrivingstilskuddet på korn. Formålet med prosjektet var å belyse ordningens funksjon og viktighet i verdikjeden, og sette ordningen høyere på dagsorden i forhold til årets jordbruksoppgjør. Det var også korte presentasjoner av hva Storebrand, Connector og Nepas kan tilby Norkorns medlemmer av tjenester innenfor pensjon, forsikring og energieffektivisering. Tilbakemeldingene på fagdagen var meget gode. 7

10 Matpolitikk, klima og miljø Viktige arbeidsoppgaver innen det matpolitiske området har vært oppstart av nettverk for energieffektivisering, forbedring av rutinene i forbindelse med utvikling av EØS-relevant regelverk innen våre områder, oppfølging av esporingsprosjektet og oppstart av nytt forskningsprosjekt om Salmonella i fôrfabrikker. Videre er det arbeidet mye i forhold til mykotoksiner i korn, dette omtales nærmere under næringspolitikk. Team EØS Regelverket på matområdet utvikles for en stor del i Europa og blir gjort til norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det er viktig for næringsaktørene å få mulighet til å gjøre seg kjent med utkast til nytt regelverk og gi innspill på et tidligst mulig stadium i regelverksutviklingen, - mens påvirkning fortsatt er mulig. NHO Mat og Bio/Norkorn har gjennom en årrekke vært en av pådriverne for å få til et bedre og mer effektivt samarbeid mellom myndigheter og næring på dette området. Team EØS ble etablert midt på 2000-tallet, og skal være et møtepunkt mellom næringsaktører og myndigheter. Synlige resultater av dette arbeidet er at regelverksutkast nå er gjort lettere tilgjengelig for interessentene. Videre har Landbruks- og Matdepartementet invitert matindustrien på flere møter i 2009, blant annet for å gi innspill til matdepartementenes europastrategi. E-sporing Med bakgrunn i erfaringene fra E. coli-saken i 2006 etablerte de tre matdepartementene sammen med matbransjen et prosjekt på elektronisk sporing av mat gjennom verdikjeden. Målet for e-sporingsprosjektet er å etablere en nasjonal elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon og sporbarhet i matkjeden innen utgangen av En sentral styringsgruppe ble etablert i mars 2007, bestående av 13 medlemmer fra berørte departementer, bransjeorganisasjoner og næringsorganisasjoner. Det er opprettet flere pilotprosjekter som næringene selv har et vesentlig ansvar for å drifte, blant annet innen fisk, frukt/ grønt, rødt kjøtt, korn/fôr/mel og melk. Prosjektet på korn/fôr/mel er organisert ved en prosjektgruppe der hele bransjen er representert. Jorunn Vormeland Dalen har representert NHO Mat og Bio/ Norkorn i prosjektgruppen. Kornprosjektet hadde som mål å kartlegge eksisterende sporingssystemer i verdikjeden for korn og å identifisere eventuelle behov for tilpasninger for å tilfredsstille informasjonsbehov senere i verdikjeden. Prosjektet leverte sin sluttrapport til den sentrale styringsgruppen høsten I 2009 ble det gjennomført en teoretisk øvelse ved et anlegg for å vurdere om det er tilstrekkelige data til sporing. Hovedkonklusjonen var at det i prinsippet er mulig å rapportere nødvendige data elektronisk. Klima/miljø NHO Mat og Bios bransjer står overfor en rekke felles utfordringer knyttet til reduksjon av utslipp av klimagasser, og det er konstatert ønske om en offensiv og proaktiv oppfølging av enkelte spørsmål på bransjenivå. Foreningen har vedtatt strategi og mål for arbeidet med klimaspørsmål, og administrasjonen skal legge til rette for å nå målene gjennom kompetanseoppbygging, etablering av nettverk og opplæringspakker. Foreningen har videre opprettet et eget miljø- og klimautvalg der FKRA og Trøgstad Kornsilo og Mølle representerer korn/kraftfôrbransjen. NHO Mat og Bio etablerte kontakt med Enova vinteren Dette resulterte i et stort energieffektiviseringsprosjekt der flere bransjer ble invitert med; kjøtt, korn/fôr, baker og bryggeribransje. Det ligger et stort potensial for å redusere energikostnadene for de aktu- 8

11 elle bransjene. Prosjektet ledes av NEPAS, NHO Mat og Bio er representert i styringsgruppen. Prosjektet går ut på samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift. I 2009 har det vært gjennomført en felles nettverkssamling for alle de fire bransjene og flere bedriftsbesøk. På samlingen deltok Lekum Mølle AS, Mysen Kornsilo og Mølle BA, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Steinkjer Kornsilo BA, Flisa Mølle og Kornsilo AS og Norgesfôr. For deltakerne i prosjektet er eneste utgift egen tidsbruk samt utgifter til reise og opphold ved samlinger. Forskningsprosjekt om salmonella i fôrfabrikker I 2009 ble det startet opp et forskningsprosjekt med hovedmål å utvikle nye prinsipper for bekjempelse av salmonella på overflater. Prosjektet er et samarbeid mellom fôrindustrien inklusive Norkorn, UiO, Veterinærinstituttet og Nofima Mat. NHO Mat og Bio er representert i prosjektets styringsgruppe. Prosjektet vil fokusere på å undersøke to måter man tror er viktige for at salmonella skal overleve i fabrikkmiljø; som motstandsdyktige, ikke-dyrkbare bakterier på tørre overflater og i biofilm. 9

12 Statistikk Forbruk av korn til mat i årene År I alt Hvete Rug Bygg Havre Tonn Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Kilde: Statens Landbruksforvaltning (SLF) Østmøllene Ørje 10

13 Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. 1989, * Korn i alt Avling, tonn Hvete Bygg Havre Avling, kilo per dekar Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvete ,6 139,6 613,8 423, ,9 312,2 546,7 353, ,3 266,1 681,7 385, ,4 255,5 663,1 359, ,7 323,4 619,4 386,6 28, ,5 229,7 623,6 355,5 9, ,0 313,4 573,5 396,9 16, ,1 259,1 623,7 330,4 5, ,1 261,5 592,9 278,7 9, ,3 349,5 584,8 333,6 19, ,6 406,8 630,5 366,7 40, ,4 395,4 589,3 279,0 34, ,2 357,0 537,6 248,4 26, ,4 401,1 485,3 276,0 40, * 1 386,9 453,3 558,2 327,8 47, * ,0 240,0 435,0 245,0 26, ) Kilde: SSB. Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp 18. november Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Korn i alt inkluderer tonn korn til såkorn og leiemaling. Avling av det enkelte kornslag inneholder ikke forventa forbruk til såkorn og leiemaling. Volumtall fordelt på fylkene er ikke lenger tilgjengelig. Slorafoss Mølle 11

14 Styret pr Styreleder: Arvid Bratlie Løten Mølle AS Nestleder: Gulbrand Eng Norgesfôr Øst Styremedlem: Tommy Nielsen Skiptvet Mølle AS Varamedlem: Nils Fosstuen Ottadalen Mølle A/L Braskereidfoss Mølle 12

15 Administrasjonen pr Adm. direktør Haavard Elstrand Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Forhandlingssjef Bjørn Tangnes Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef HMS/IA Kari E. Hansen Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Næringspolitikk André Monsrud Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Mat og Miljø Jorunn Vormeland Dalen Tlf: Mobil: Hjemmekontor: nhomatogbio.no 13

16 14 Regnskap

17 Balanse Arvid Bratlie Styreleder Gulbrand Eng Nestleder Tommy Nielsen Styremedlem Haavard Elstrand Sekretariatsleder 15

18 16 Noter

19 17

20 18

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget

Detaljer

Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med organisatoriske tilpasninger har både 2010 og 2011 vært preget av at Norkorn som

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Verdikjeden korn og kraftfor Kristen Bartnes, direktør Landbruk, Felleskjøpet Agri SA Kornkonferansen 26.01.2015 År 1990 Årsaker Svekket lønnsomhet Nedbygging av dyrket mark

Detaljer

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Fagdag Norkorn 31. mars Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Innspill jordbruksoppgjøret 2011 Rapport såkorn 2010/2011 Status WTO Generelt bakteppe for arbeidet Status t i dag: Verdikjede

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen P R O T O K O L L fra møte i Arbeidsutvalget mandag 17. august 2009 kl. 10:00 (telefonmøte) (Møte nr. 7/2009) Møtet ble satt kl. 10.00 Til stede: Ottar Befring, Steinar Hauge, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte)

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte) P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet mandag 20. august 2012 kl. 09.00 Møtet ble satt kl. 09.00 og ble hevet kl 09.20 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T.

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 20. august kl. 09:00 (Møte nr. 9 2007) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 12. august kl. 09.00 (Møte nr. 8 2003) Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 19. august kl. 09:00 (Møte nr. 6-2008) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Fredmund

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 15.03.2013 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Norske Felleskjøp SA Formål Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene gjennom aktiv markedsregulering

Detaljer

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren Kontaktseminar NMBU-studenter 27.10.2015. Høye ambisjoner for norsk matproduksjon Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) vektlegger: Økt matproduksjon (1%

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader.

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader. P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet fredag 20. august 2010 kl. 09:30 (Møte nr. 5/2010) Møtet ble satt kl. 09:30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Elverum 30 mai 2016

Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Elverum 30 mai 2016 Hvordan løfte norsk kornproduksjon Elverum 30 mai 2016 Einar Frogner styremedlem Norges Bondelag Klima er vår tids største utfordring Korn- og kraftfôrpolitikken er det viktigste styringsverktøyet i norsk

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår dato 15.03.2011 Deres dato Vår referanse AMO Deres

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23.

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. April 2010 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Regjeringen

Detaljer

Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. mellom

Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. mellom Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn mellom Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet,

Detaljer

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Mål med seminaret Skape en møtearena Bidra til helhetlig tenkning Bidra til bedre prioriteringer

Detaljer

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 02.11.2016 2 Hvorfor gripe inn med virkemiddel i markedet for jordbruksvarer? Korrigere for markedssvikt Redusere negative

Detaljer

Hva skjer i kraftfôrmarkedet. Egil Prestløkken

Hva skjer i kraftfôrmarkedet. Egil Prestløkken Workshop Bioforsk Nord 13. Mai 2008 Hva skjer i kraftfôrmarkedet Egil Prestløkken Felleskjøpet Fôrutvikling Så litt om Felleskjøpet (FK-gruppen) Felleskjøpene i Norge fra 1.1.2007: Felleskjøpet Rogaland

Detaljer

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk Norske Felleskjøp 25.10.2017 Lars Fredrik Stuve Stortinget har gitt Norske Felleskjøp fornyet tillitt som markedsregulator

Detaljer

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring

Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Markedsordningen for korn en grunnleggende innføring Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk Norske Felleskjøp 7.11.2017 Ole N. Skulberg Stortinget har gitt Norske Felleskjøp fornyet tillitt som markedsregulator

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA tirsdag 29. mars 2011 kl. 12.00-15.30 i Statens landbruksforvaltning Styrene for FFL og JA hadde invitert representanter for sentrale organisasjoner og

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. febr. 2009 Vi får Norge til å gro! Hvorfor endringer? WTO-avtala fra 1994 Målpris: fastsettes i jordbruksforhandlingene. I henhold til

Detaljer

Landbruksforhandlinger i WTO. 21. oktober 2004, Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1

Landbruksforhandlinger i WTO. 21. oktober 2004, Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1 Landbruksforhandlinger i WTO Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1 Temaer i foredraget Forhandlinger på jordbruk Mandatet Tidsrammen for forhandlingene Rammeverket for jordbruk Konsekvenser for norsk landbruk

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. telefonmøte i Omsetningsrådet. torsdag 20. august 2015 kl. 08:30

P R O T O K O L L. fra. telefonmøte i Omsetningsrådet. torsdag 20. august 2015 kl. 08:30 P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet torsdag 20. august 2015 kl. 08:30 Til stede: Ann Merete Furuberg, Bjørg Tørresdal, Bjørn-Ole Juul-Hansen, Einar Enger, Eugen Tømte (varamedlem), Sigrid

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Faglig konferanse Nei til EU. Brita Skallerud 2.nestleder Norges Bondelag

Faglig konferanse Nei til EU. Brita Skallerud 2.nestleder Norges Bondelag Faglig konferanse Nei til EU Brita Skallerud 2.nestleder Norges Bondelag Hvorfor produsere mat i Norge? Når Norge er: Våtere Kaldere Brattere Mer avsides og Dyrere enn andre land Fordi.. Mat er basisbehov

Detaljer

FKDs rolle framover: Langsiktig ressursforvaltning for samfunnet og stimulering til bærekraftig verdiskaping

FKDs rolle framover: Langsiktig ressursforvaltning for samfunnet og stimulering til bærekraftig verdiskaping FKDs rolle framover: Langsiktig ressursforvaltning for samfunnet og stimulering til bærekraftig verdiskaping Innlegg på Møteplass Marin 20. april ved Departementsråd Jørn Krog FKDs 1999-strategi Fra næringsreguleringer

Detaljer

Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken?

Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken? Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken? Per Skorge 18. januar Hovedinntrykk Positiv omtale av effekten av eksisterende

Detaljer

Kjøttindustriens klimamål og tiltak for å nå disse

Kjøttindustriens klimamål og tiltak for å nå disse Kjøttindustriens klimamål og tiltak for å nå disse Kjøttfagdagen 2009, 3. september Thon Hotel Opera, Oslo v/ Haavard Elstrand, adm. dir. NHO Mat og Bio NHO Mat og Bio - Landsforeningen for bedrifter i

Detaljer

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Fakta Forbruk 1.800.000 t kraftfôr i norsk husdyrproduksjon -> verdi 6 milliarder/år 1% forbedring

Detaljer

Presentasjon ved. Jørn Rolfsen

Presentasjon ved. Jørn Rolfsen Presentasjon ved Jørn Rolfsen jorn.rolfsen@landbruksdirektoratet.no 13.10.2017 Tema for presentasjonen Om statsforvatningen Om Samfunnsoppdrag, roller og rammebetingelser Tre verdikjeder og tilhørende

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet torsdag 21. august 2014 kl. 08:00 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble hevet kl 08:25. Til stede: Ann Merete Furuberg, Bjørg

Detaljer

Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger. Eli Reistad

Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger. Eli Reistad Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger Eli Reistad Gårdbruker i Sigdal, Buskerud, korn og skog Tidligere nestleder i Norges Bondelag 4 år med jordbruksforhandlinger

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA torsdag 08. september 2011 kl. 10.00 i Statens landbruksforvaltning I forkant av styremøtet ble det holdt et møte med LMD fra 10:00 til 12:00. Styremøtet

Detaljer

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2008 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon In n h o l d Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Foreløpig. Av tidsmessige årsaker ble ikke sakene F-18/12, J-19/12B-20/12 og B-21/12 behandlet. Sakene vil behandles per korrespondanse.

Foreløpig. Av tidsmessige årsaker ble ikke sakene F-18/12, J-19/12B-20/12 og B-21/12 behandlet. Sakene vil behandles per korrespondanse. P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA fredag 08. juni 2012 Møtet ble satt kl. 08.00 og avsluttet kl 16.00. Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue, Knut Maroni, Trine Hasvang Vaag, Ann

Detaljer

Korn og kraftfôrpolitikken

Korn og kraftfôrpolitikken Korn og kraftfôrpolitikken Eit vere eller ikkje vere for fjordabonden? AGRO NORDVEST 10.11.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Hovedmålene i korn og kraftfôrpolitikken er å: sikre avsetningen av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Jordbruksforhandlinger NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Forhandlingsretten - Hovedavtalen av 1950 Det forhandles om inntektsmuligheter, ikke garantert inntekt! Forhandler om: - administrerte priser

Detaljer

P R O T O K O L L. fra

P R O T O K O L L. fra P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA tirsdag 14. juni 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet 13.00. Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg,

Detaljer

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/188-27.06.2013 Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2012

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår dato 24.04.2012 Deres dato Vår referanse AMO Deres

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00 hos Norges forskningsråd Møte nr. 2/2016 Møtet ble hevet kl 16:00 Til stede: Lars Iver Wiig, Gaute Lenvik, Kristin Taraldsrud

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Status for bruken av norske jordbruksarealer

Status for bruken av norske jordbruksarealer Matvareberedskap i et globalt og nasjonalt perspektiv Samfunnssikkerhetskonferansen Universitetet i Stavanger 07.01.2015 Status for bruken av norske jordbruksarealer Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. tirsdag 26. oktober 2010 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. tirsdag 26. oktober 2010 kl P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA tirsdag 26. oktober 2010 kl. 10.00-13.30 i Statens landbruksforvaltning Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ole-Anton Teigen,

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

HMS Fagdag 31 mars. 2011

HMS Fagdag 31 mars. 2011 HMS Fagdag 31. mars 2011 Jobbsikkerhet og samfunnsansvar: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 4-1: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Handtering av årets avling

Handtering av årets avling Mykotoksinar i norsk fôrkorn Handtering av årets avling Tiltak for neste sesong Uformell prognose for tilgang Tilgang korn (tonn) Gjennomsnitt 2004-08 2008 Prognose 2009 Prognose ifht Prognose ifht siste

Detaljer

P R O T O K O L L fra

P R O T O K O L L fra P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet tirsdag 7. mai 2013 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl.11.30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Bjørg Tørresdal, Vibeke Andersen,

Detaljer

Statistikksamling Markedsordningen for korn

Statistikksamling Markedsordningen for korn Statistikksamling Markedsordningen for korn Samling av aktuell statistikk Spesielt oppsummering av sesongen 2015/2016 Norske Felleskjøp 1 Statistikksamling 2015 Tabellnavn INNHOLD 1. Areal 1.1 Areal per

Detaljer

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Den nye fjellbonden forbanna men blid Geilo 12.-13.juni 2003 Statssekretær Leif Helge Kongshaug Landbruksdepartementet LDs distriktssatsing Landbruk Pluss

Detaljer

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt Høringsnotat 22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt 2 1 INNLEDNING Norge har forpliktelser etter WTO-avtalen om

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

KORN Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø. Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp

KORN Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø. Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp KORN 2017 Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp Ny jordbruksmelding, Meld.St. nr. 11 (2016-2017) I kapittel 10.10 Korn heter det: Regjeringen vil:

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Hva slags landbruk ønsker regjeringa? Oikos seminar, Ås Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul

Hva slags landbruk ønsker regjeringa? Oikos seminar, Ås Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul Hva slags landbruk ønsker regjeringa? Oikos seminar, Ås 25.3.2011 Politisk rådgiver Ane Hansdatter Kismul Rekordhøye råvarepriser på mat internasjonalt FAO og IMFs indekser, snitt 2002-2004=100 250,0 225,0

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 06/

Deres ref Vår ref Dato 06/ Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/3030 24.01.2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2014 fastsatt til 56 mill.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/188 28.02.2013 Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 27. februar 2017 Sted: Sykehuset Østfold Haldenklinikken Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia (deltok

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Kristin Orlund 7. Oktober 2014 Disposisjon Nytt politisk regime Miljø i årets jordbruksoppgjør Arbeidsgrupper i fleng Vannmiljøplaner på høring

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. fredag 5. mars kl. 09:00. (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. fredag 5. mars kl. 09:00. (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg fredag 5. mars kl. 09:00 (Møte nr. 2 2004) Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Helge Aske (for Steinar

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Høringssvar til Meld. St. nr. 11 ( ) «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon»

Høringssvar til Meld. St. nr. 11 ( ) «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» 1 Høringssvar til Meld. St. nr. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» Felleskjøpet ber Stortinget legge til rette for en økt matproduksjon i Norge, og dermed en

Detaljer

P R O T O K O L L. for. telefonmøte i Omsetningsrådet. tirsdag 9. mai 2017 kl. 08:30. Landbruksdirektoratet

P R O T O K O L L. for. telefonmøte i Omsetningsrådet. tirsdag 9. mai 2017 kl. 08:30. Landbruksdirektoratet P R O T O K O L L for telefonmøte i Omsetningsrådet tirsdag 9. mai 2017 kl. 08:30 i Landbruksdirektoratet Møte ble hevet kl. 09:00 Til stede: Bjørg Tørresdal (møtested Landbruksdirektoratet), Lars Petter

Detaljer

Jordbruksavtalen 2012

Jordbruksavtalen 2012 Norturas arbeid frem mot jordbruksforhandlingene 2012 Jordbruksavtalen 2012 Arbeidet med årets innspill Arbeidet med Norturas innspill til Jordbruksavtalen 2012 har startet for lengst. Styret skal ha saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016 pr. 14. mars 2016 Prognosen er gitt som underlag for å vurdere tiltak for å balansere marknadane for matkorn og råvarer til kraftfôr.

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Høring - regelverk under Omsetningsrådet

Høring - regelverk under Omsetningsrådet Vår dato: 22.05.2009 Vår referanse: 200909130- Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstanser i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer