Årsmelding Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

2 Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje

3 Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte vedtok 25. mars 2009 enstemmig å godkjenne samordningen av foreningens aktiviteter og medlemskap med NHO Mat og Bio Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon. Norkorns vedtekter ble samtidig endret i tråd med dette. NHO Mat og Bio er en felles forening for alle bransjer basert på foredling av råvarer fra landbruket og/eller innenlandsk arealbruk. Selve samordningen er regulert i en egen avtale inngått mellom styrene i de to foreningene. Samordningsavtalen innebærer at Norkorn består som egen juridisk enhet, med egen økonomi, egne vedtekter og eget styre, men at Norkorn som organisasjon endrer status til en bransjeforening tilknyttet NHO Mat og Bio. Avtalen innebærer videre at det er etablert en ny og endret arbeids- og oppgavefordeling mellom de to foreningene. NHO Mat og Bio er nå hovedarenaen for all aktivitet, mens Norkorns virkeområde i all hovedsak er avgrenset til næringsspesifikke saker/forpliktelser/engasjement det av ulike årsaker ikke er naturlig å behandle i NHO Mat og Bio. Samordningsavtalen avløste samarbeidsavtalen Norkorn har hatt med KIFF/NHO Mat og Bio siden 1. januar 2006, da Norkorn avviklet forholdet til egne ansatte. Avtalen markerte slik sett også avslutningen på en flerårig utviklingsprosess mellom de to foreningene, hvor det har vært brukt mye krefter og ressurser i organisasjonen på å kartlegge og vurdere både bransjens og medlemmenes fremtidige behov for en egen organisasjon. I et lenger perspektiv må utviklingen av Norkorn og samordningsavtalen med NHO Mat og Bio ses på bakgrunn av at antall bygdemøller og årsverk i korn-/kraftfôrbransjen har blitt betydelig redusert siste års periode, og som gradvis endret grunnlaget for å videreføre Norkorn i sin tidligere form. Det var derfor naturlig å søke løsninger som kunne ivareta bygdemøllenes interesser på en mer kostnadseffektiv måte enn tidligere. Etter ett års erfaring med avtalen, er det styrets vurdering at bygdemøllenes interesser er godt ivaretatt innenfor den nye konteksten. I NHO Mat og Bio har bygdemøllene et nyttig fellesskap med andre bransjer med basis i råstoff fra jordbruket. Bransjen har også fått tilgang til et bredere sett av tjenester og kompetanse (arbeidsgivertjenester, HMS, kompetanse/rekruttreing, veterinære tjenester m.v.) enn hva Norkorn kunne tilby alene, og det til en lavere kostnad enn tidligere. Aktiviteter i 2009 Vinteren 2009 var mye av styrets og administrasjonens arbeid med Norkorn naturlig knyttet til rent organisatoriske og administrative prosesser ved samordningen. Året som helhet har vært preget av et jevnt aktivitetsnivå, men tilpasset den nye organisasjonsformen hvor NHO Mat og Bio nå er hovedarenaen for større deler av de faglige aktivitetene. Det har vært avholdt til sammen 4 styremøter, 1 årsmøte og 1 fagdag. I tillegg har det vært avholdt en rekke møter med ulike myndighetsorganer og næringsorganisasjoner. Styrets medlemmer har selv bidratt aktivt i de fleste prosesser, og flere innehar også viktige verv i styrer, råd og utvalg på vegne av bygdemøllene. Fastlagte oppgaver for 2009 er i hovedsak gjennomført. I tillegg har det kommet til en rekke andre saker. Spesielt bør nevnes to større samarbeidsprosjekt med Norges Bondelag og Norske Felleskjøp knyttet til h.h.v. Prisnedskrivingstilskuddet for korn og på WTO - Status og konsekvenser for korn- og kraftfôrsektoren. Det har også vært arbeidet mye med utfordringen knyttet til mykotoksiner i korn, en sak som hele bransjen er engasjert i og som vil stå høyt på agendaen også fremover. Etter påtrykk fra øvrig privateid matindustri, har styret også startet opp en prosess med sikte på at Norkorn inntar en rolle som en likeverdig garantist for alle medlemsgrupperinger i forhold til den private driftskredittordningen. 1

4 Av øvrige aktiviteter kan nevnes at det er startet opp et energieffektiviseringsprosjekt i korn/kraftfôrbransjen i samarbeid med Enova, og hvor enkelte bygdemøller er direkte engasjert. E-sporingsprosjektet er videre fulgt opp og Norkorn er engasjert i et nytt forskningsprosjekt knyttet til salmonella i fôrfabrikker. Etter suksessen med silooperatørkurset i 2007, startet en i 2009 også opp planleggingen av et nytt kurs i Norkorns hjemmesider er hovedkommunikasjonsmidlet mot Norkorns medlemmer. Norkorn mistet i 2009 dessverre den egne plassen organisasjonen har hatt i Omsetningsrådet siden 2002, og som har vært viktig for å ivareta bygdemøllenes interesser under dagens markedsreguleringsregime. Styret og administrasjonen nedla mye ressurser mot så vel Storting, departement og politiske partier i sakens anledning. Begrunnelsen for endringen var at Landbruks- og Matdepartementet ønsket en kraftig reduksjon i antall medlemmer av Omsetningsrådet. Utfallet ble at Norkorn f.o.m deler én felles plass med 3 andre organisasjoner. Styret og administrasjon har i ettertid arbeidet for å etablere best mulig samarbeidsrutiner med de andre organisasjonene for fortsatt å sikre bygdemøllenes interesser i forhold til Omsetningsrådet. Økonomi Norkorns resultatregnskap for 2009 viser et underskudd på kr etter finansposter og inklusive skattekostnad. Dette er et resultat noe bedre enn budsjettert. Både driftsinntekter og -utgifter samlet sett, var i rimelig grad i overensstemmelse med budsjettforutsetningene og som Styret er tilfreds med. Finansinntektene var imidlertid betydelig lavere enn forutsatt. Sekretariatsgodtgjørelsen til NHO Mat og Bio utgjorde største kostnadspost med kr i 2009, mot h.h.v. kr i 2008 og kr i 2006 og Utgiftene til Reklamasjonsnemnda for kraftfôr var kr i 2009, mot kr i Styret ønsker imidlertid å bemerke at utgiftene til Reklamasjonsnemnda ligger utenfor styrets/ administrasjonens direkte kontroll, ettersom dette i praksis er en kollektiv inndekningsordning for hele bransjen. Antall registrerte medlemmer pr var 42. Det er èn mindre enn året før, og skyldes at AL Sande Kornmagasin meldte seg ut av Norkorn med virkning fra 1. januar I tillegg kommer imidlertid Lundamo Samvirkelags Mølle (oppkjøpt av Norgesfôr Orkla) og Bolkan Bruk AS (oppkjøpt av FKA), som begge vil være utmeldt pr 1. januar Det totale antall medlemmer av Norkorn pr 1. januar 2010 er derfor 40. Styret beklager reduksjonen, men er samtidig fornøyd med at nær samtlige møller valgte å videreføre medlemskapet innenfor rammen av NHO Mat og Bio. Generelt Styrets vurdering er at bygdemøllenes interesser blir godt ivaretatt innenfor den nye samordningsavtalen med NHO Mat og Bio. Utviklingen i samarbeidet har vært i tråd med intensjonen, men hvor en fortsatt vil fokusere på å sikre mest mulig effektive samarbeidsformer også fremover. Styret takker administrasjonen for god innsats og et godt samarbeid i Arvid Bratlie Styreleder Gulbrand Eng Nestleder Tommy Nielsen Styremedlem Haavard Elstrand Sekretariatsleder 2

5 Næringspolitikk WTO Doha-forhandlingene stoppet opp i desember Årsaken var manglende fremdrift og stor avstand på viktige spørsmål, både på landbruk og industrivarer. Til tross for at mye er avklart i løpet av de siste årene, gjenstår flere viktige problemstillinger. Fra desember 2008 til sommeren 2009 var det få samtaler og ingen fremdrift. I løpet av sommeren ble det gjennomført flere møter blant både ministre og embetspersoner, uten at det resulterte i større avklaringer. Til tross for manglende fremdrift startet forhandlingsformannen på landbruk en gjennomgang av utestående spørsmål fra desemberteksten. Arbeidet pågikk store deler av høsten Samtalene førte i mindre grad til fremgang. Uavhengig av Doha-forhandlingene var det bestemt et ordinært ministermøte 30. november - 2. desember Hovedfokuset på ministermøtet var WTO, den økonomiske situasjonen og det globale handelssystemet. Selv om Doha-forhandlingene ikke var i hovedsete, ble de kommentert. Mange land viste til u-landenes interesser og at de videre forhandlingene må basere seg på tidligere tekster. Tema som klimaendringene, matvarekrisen og arbeidsstandarder ble også kommentert av flere land på ministermøtet. Til tross for ønsket om avklaringer, var det få konkrete tiltak for hvordan komme videre. Årsakene til den manglende fremgangen i 2009 er flere. Finanskrise og konjunkturnedgang er to viktige årsaker. I tillegg har det vært gjennomført valg i India, samt at man i 2009 fikk på plass ny administrasjon i USA. Alt i alt har dette medført at politikerne har økt sitt fokus på den nasjonale politiske arenaen, noe som antas å ha påvirket fremdriften i WTO-forhandlingene. Flere viser også til at USA må vise et tydeligere engasjement, for at forhandlingene skal gå fremover. En eventuell avslutning av forhandlingene kan komme i 2010, men det er stor usikkerhet om det vil skje. Mange viktige områder for Norge er avklart. De viktigste elementene er 70 % tollkutt for de høyeste tollsatsene, med en mulighet for lavere tollkutt for såkalte sensitive produkter. Betalingen for lavere tollkutt er at sensitive varer må øke sin markedsadgang i form av kvoter. Andre viktige parametre er noe over en halvering av internstøtten og utfasing av eksportstøtten. Korn/kraftfôr vil ikke bli definert som sensitive og vil heller ikke få økte kvoter, men vil måtte ta et tollkutt på 70 %. WTO-forhandlingene har også i 2009 vært høyt prioritert i administrasjonen. Både gjennom deltakelse på ministermøtet i Genève, i dialog og innspill til myndighetene, i Norkorns styremøter samt ved deltakelse i et større utredningsprosjekt i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Formålet var både å se på sannsynlige utfall av WTO-forhandlingene på korn og kraftfôrsektoren, vurdere effekter for etterspørsel av kraftfôr, tollbeskyttelse ved varierende kornpriser og hva som kan skje med tilbudet av norsk korn som følge av en WTO-avtale. Arbeidet og rapporten er et godt utgangspunkt både i forhold til å følge opp forhandlingene i en eventuell sluttrunde, men også i forhold til en diskusjon om tilpasninger og endringer i norsk politikk og rammevilkår. WTO vil derfor også fremover være viktig og ha høy prioritet. Markedsordningen for korn Økning av prisnedskrivingstilskuddet og konkurransenøytrale rammer og virkemidler var de viktigste sakene i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret Et viktig bidrag for å få gjennomslag for styrking av prisnedskivningstilskuddet på korn, var utredningsprosjektet Norkorn gjennomførte i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag i 2008/2009. Rapporten beskrev ordningens historie og effekt, doku menterte omfang hjemmemaling og drøftet lønnsomheten i hjemmemaling. Andre tema som ble tatt opp i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret, og pre- 3

6 sentert både for Norges Bondelag og Landbruks- og Matdepartementet var: Endringer i målprisene på korn må fremover vurderes opp mot kostnadsovervelting videre i verdikjeden. Fraktordningene for korn bør evalueres. Gjeldende fraktsatser videreføres, i påvente av evalueringen. Endringer i regelverket for investeringsstøtte via LUF, slik at støtte til lagring/hjemmemaling av korn på gårdsbruk opphører. Gjeninnføring av ordning for beredskapslagring av korn og tilskudd til beredskapslagring såkorn. Prisrelasjonene mellom fôrkorn og matkorn og bygg og havre holdes uendret. Vurdere redusert målpris matrug. Som følge av endrede rammebetingelser, utrede mulige tilpasninger i både markedet for korn/ kraftfôr og korn/kraftfôrpolitikken. Avvente videre endringer i rammevilkårene for økologisk kornproduksjon. Vurdere forenklinger i regelverket for økologisk produksjon, samt mer informasjon om økologisk landbruk til fremtidige produsenter og forbrukere. Vurdere lavere toll/ tollrefusjon for importert økologisk korn. Etter stor prisoppgang fra 2007 snudde utviklingen vinteren/våren 2008, og råvareprisene internasjonalt har deretter falt betydelig. De utfordringene som høye VM priser betydde for markedsordningen er derfor ikke lenger til stede. Norkorn er i hovedsak tilfreds med ordningen slik den fungerer. Norkorn mener likevel at den har enkelte svakheter og mangler, herunder mekanismer som fordeler norsk korn bedre mellom over- og underskuddsområder. Dette utgjør et latent spenningsmoment i ordningen. Kornåret 2008/2009 resulterte i overlagring av totalt tonn norsk fôrkorn. Overlagringen ble gjennomført i to omganger. Første runde ble gjennomført juni 2009 og omfattet tonn, basert på markedsregulators aprilprognose. Da det ble klart at behovet for overlagring var større enn aprilprognosen tilsa, ble det gjennomført en ny tilbudsrunde i august I etterkant førte denne saken til diskusjoner i Bransjeforum, om behovet for endringer i regelverk og tidspunkt for prognosesetting. Markedsregulator har signalisert at det vil komme endringer i tidspunktet for prognosefastsetting, slik at man har et bedre tallgrunnlag for fastsetting av behovet for overlagring, og dermed unngår det som skjedde i Etter at prisnedskivningstilskuddet på korn ble redusert med 6 øre i jordbruksoppgjøret 2008, snudde utviklingen i 2009 da tilskuddet ble økt med 5 øre. Det er rimelig grunn til å anta at Norkorns samarbeid med Bondelaget og Felleskjøpet i denne saken, var en viktig årsak til denne endringen. 4

7 I 2009 har det ikke vært noen større høringer som berører markedsordningen. Derimot kom omgjøring av Omsetningsrådets forskrifter til retningslinjer opp igjen i Norkorn gjentok da sine argumenter fra tidligere, om behovet for at overlagring må gjennomføres slik at aktører som deltar sikres full kostnadsdekking. Videre har arbeidet med å endre sammensetningen av Omsetningsrådet også pågått i 2009 (se omtale nedenfor). I de to siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i korn. Problemet har vært størst i havre. Saken har vært diskutert i Bransjeforum for korn. I tillegg ble det i 2009 etablert en arbeidsgruppe under Bransjeforum som skulle arbeide med mykotoksiner. Arbeidsgruppen har både kartlagt omfanget av mykotoksiner og diskutert tiltak, både for kornsesongen 2009/2010 og på lengere sikt. For kornsesongen 2008/2009 tyder det på et visst overskudd av havre, noe som også skyldes omfanget av mykotoksiner. Behovet for en bransjestandard, herunder oppfølging av mulig måleutstyr for hurtiganalyser har også vært diskutert. Arbeidsgruppen har også hatt møte med Mattilsynet. I tillegg til arbeidet som har foregått i regi av Bransjeforum har problemstillingene også vært på dagsorden i en rekke andre møter og fora. Det er flere årsaker til problemet, og det er behov for mer kunnskap. Norkorn har derfor sammen med store deler av bransjen, bidratt til finansiering av et forskningsprosjekt på mykotoksiner i regi av Bioforsk Plantehelse. Arbeidet vil ha høy prioritet også fremover. Omsetningsrådet Norkorn har siden 2002, i forbindelse med innføring av den nye markedsordningen for korn, hatt fast plass i Omsetningsrådet. Omsetningsrådet er et viktig organ for bransjens rammebetingelser og er spesielt viktig med tanke på konkurransesituasjonen. Landbruks- og Matdepartementet fremmet i juni 2008 forslag om å redusere antall medlemmer i Omsetningsrådet. Forslaget innebar at Norkorn ville miste sin faste plass, og for fremtiden dele én felles plass med Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norges Fruktog Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) og NHO Mat og Drikke. Styret og administrasjonen nedla mye ressurser i 2009 mot så vel Storting, departement og politiske partier i forhold til å beholde en udelt plass. Norkorn møtte stor forståelse, men vant dessverre ikke frem overfor Regjeringen. Utfallet ble derfor at Norkorn f.o.m deler én felles plass med de tre forannevnte organisasjonene. Styret og administrasjonen har i ettertid arbeidet for å etablere best mulig samarbeidsrutiner med de andre organisasjonene for fortsatt å sikre bygdemøllenes interesser i forhold til Omsetningsrådet. For oppnevningsperioden har en kommet frem til løsning hvor KLF har den faste plassen, mens Norkorn har varaplassen for perioden 2010 t.o.m I 2009 var Norkorn representert i Omsetningsrådet ved Norkorns styreleder Arvid Bratlie, Løten Mølle A/S. Det var 3 møter i OR i Utover ordinære saker knyttet til markedsregulering ulike sektorer, og diskusjonen rundt Norkorns forhold til OBK, var det ingen saker av spesiell interesse for Norkorn. Andre organer hvor Norkorn er representert: Styret i NHO Mat og Bio; Jfr. samordningsavtalen mellom Norkorn og NHO Mat og Bio, har Norkorn en fast plass i styret i NHO Mat og Bio. Styreleder Arvid Bratlie har vært Norkorns styrerepresentant gjennom hele Styret i NHO Mat og Bio hadde 6 styremøter i NHOs generalforsamling; NHO Mat og Bio har 4 plasser i NHOs Generalforsamling. Styreleder Arvid Bratlie har vært oppnevnt som én av NHO Mat og Bios representanter i NHOs Generalforsamling hadde ett møte i

8 Bondelagets kornutvalg; Norkorn er konsultativt medlem av Bondelagets Kornutvalg, som er sentralt i utformingen av Bondelagets kornpolitikk. Styremedlem Tommy Nielsen, Skiptvet Mølle AL, har vært Norkorns representant i utvalget siden Kornutvalget hadde 3 møter og 1 fagtur i Noen av de viktigste sakene i kornutvalget var: mykotoksiner, prisnedskrivingstilskudd, uttalelse til jorbruksforhandlingene, handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler, vanndirektivet og kornkonferansen. Bransjeforum for korn; Forumet eies og ledes av markedsregulator ved Norske Felleskjøp. Alle aktører inkl. matmelmøllene er representert i forumet, som møtes 4-6 ganger pr år. Viktigste formål er å drøfte markedsprognoser for korn, og andre saker av betydning for markedsreguleringen. Overlagring korn, herunder også regelverket for overlagring samt kartlegging av omfanget av mykotoksiner og tiltak på kort og lang sikt, har vært viktige saker i Norkorn er representert ved André Monsrud i administrasjonen. Reklamasjonsnemndene for korn og kraftfôr; Oppgaven for reklamasjonsnemndene er å gi faglige uttalelser og anbefale løsninger i tvistesaker mellom h.h.v. kornmottak/kraftfôrprodusent og kornprodusent/kraftfôrkunde i saker der partene ikke klarer å bli enige om løsninger i reklamasjonssaker. Styrene i nemndene har som hovedoppgave å finansiere nemndenes virksomhet og å utpeke medlemmer i nemndene. Haavard Elstrand har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for korn, og André Monsrud har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Utgiftene til reklamasjonsnemnda for kraftfôr ble om lag kr mindre enn budsjettert i Det var ett møte i reklamasjonsnemnda for kraftfôr i Reklamasjonsnemnda for korn har hittil ikke hatt noen saker til behandling. Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK); Opplysningskontoret ble etablert i 2007, og arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere. Kontoret eies i dag av Norske Felleskjøp BA (50 %) og aktører på bakeriog matmelmøllesiden (50 %). På tross av vedtaket i Omsetningsrådet fra desember 2006, om at Norkorn kunne få styreplass og en eierpost, har saken ikke løst seg i løpet av Styret i Norkorn har på sin side gjentatte ganger overfor både SLF, Omsetningsrådet, OBK og markedsregulator understreket viktigheten av å finne løsninger som inkluderer alle relevante parter i verdikjeden på en likeverdig måte. Saken vil ventelig bli løst i I 2009 har Arvid Bratlie møtt som observatør i OBKs styre. Evaluering av OBK var den viktigste saken, i tillegg til ordinære saker og forholdet til Norkorn. Det ble avholdt 4 styremøter i Mattilsynets kontaktutvalg; Kontaktutvalget skal være et dialogforum mellom Mattilsynets toppledelse og de viktigste interessentgruppene innen Mattilsynets forvaltningsområde når det gjelder strategisk utvikling av tilsynet. Utvalget skal bidra til å styrke det gjensidige tillitsforholdet mellom tilsyn, tilsynsobjekter og forbrukere. Det har ikke vært noen møter i Mattilsynets kontaktutvalg i Nestleder i styret, Gulbrand Eng, er Norkorns representant i utvalget. Fagdag Norkorn gjennomførte i 2009 èn fagdag. Den ble avholdt 26. mars, i tilknytning til årsmøtet, og med i alt 45 deltagere. Fagdagen ble åpnet av administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr., som ønsket Norkorn velkommen i NHO. Tidligere departementsråd i LMD, Per Harald Grue, pekte deretter både på utfordringene, som høyt kostnadsnivå, WTO og klima, og mulighetene for norsk landbruk og matproduksjon som følger av økt etterspørselen etter mat. Kommunikasjonssjef i Nortura, Nina Sundquist, kom med tips 6

9 og råd for hva man skal gjøre i de ulike fasene av en krise, og ikke minst hvordan man kan organisere og forberede seg på denne type hendelser. Henrik Stenwig, direktør for helse og kvalitet i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), gikk gjennom dagens regelverk og hva FHL mener om GMO i fôr. Spesialrådgiver i Landbruks- og Matdepartementet, Steinar Helgen, holdt så et innlegg om hvilke føringer WTO legger for norsk landbrukspolitikk, og da spesielt utformingen av markedsordningene. Avslutningsvis presenterte André Monsrud, næringspolitisk sjef i NHO Mat og Bio, et samarbeidsprosjekt mellom Norkorn, Norske Felleskjøp og Norges Bondelag, om prisnedskrivingstilskuddet på korn. Formålet med prosjektet var å belyse ordningens funksjon og viktighet i verdikjeden, og sette ordningen høyere på dagsorden i forhold til årets jordbruksoppgjør. Det var også korte presentasjoner av hva Storebrand, Connector og Nepas kan tilby Norkorns medlemmer av tjenester innenfor pensjon, forsikring og energieffektivisering. Tilbakemeldingene på fagdagen var meget gode. 7

10 Matpolitikk, klima og miljø Viktige arbeidsoppgaver innen det matpolitiske området har vært oppstart av nettverk for energieffektivisering, forbedring av rutinene i forbindelse med utvikling av EØS-relevant regelverk innen våre områder, oppfølging av esporingsprosjektet og oppstart av nytt forskningsprosjekt om Salmonella i fôrfabrikker. Videre er det arbeidet mye i forhold til mykotoksiner i korn, dette omtales nærmere under næringspolitikk. Team EØS Regelverket på matområdet utvikles for en stor del i Europa og blir gjort til norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det er viktig for næringsaktørene å få mulighet til å gjøre seg kjent med utkast til nytt regelverk og gi innspill på et tidligst mulig stadium i regelverksutviklingen, - mens påvirkning fortsatt er mulig. NHO Mat og Bio/Norkorn har gjennom en årrekke vært en av pådriverne for å få til et bedre og mer effektivt samarbeid mellom myndigheter og næring på dette området. Team EØS ble etablert midt på 2000-tallet, og skal være et møtepunkt mellom næringsaktører og myndigheter. Synlige resultater av dette arbeidet er at regelverksutkast nå er gjort lettere tilgjengelig for interessentene. Videre har Landbruks- og Matdepartementet invitert matindustrien på flere møter i 2009, blant annet for å gi innspill til matdepartementenes europastrategi. E-sporing Med bakgrunn i erfaringene fra E. coli-saken i 2006 etablerte de tre matdepartementene sammen med matbransjen et prosjekt på elektronisk sporing av mat gjennom verdikjeden. Målet for e-sporingsprosjektet er å etablere en nasjonal elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon og sporbarhet i matkjeden innen utgangen av En sentral styringsgruppe ble etablert i mars 2007, bestående av 13 medlemmer fra berørte departementer, bransjeorganisasjoner og næringsorganisasjoner. Det er opprettet flere pilotprosjekter som næringene selv har et vesentlig ansvar for å drifte, blant annet innen fisk, frukt/ grønt, rødt kjøtt, korn/fôr/mel og melk. Prosjektet på korn/fôr/mel er organisert ved en prosjektgruppe der hele bransjen er representert. Jorunn Vormeland Dalen har representert NHO Mat og Bio/ Norkorn i prosjektgruppen. Kornprosjektet hadde som mål å kartlegge eksisterende sporingssystemer i verdikjeden for korn og å identifisere eventuelle behov for tilpasninger for å tilfredsstille informasjonsbehov senere i verdikjeden. Prosjektet leverte sin sluttrapport til den sentrale styringsgruppen høsten I 2009 ble det gjennomført en teoretisk øvelse ved et anlegg for å vurdere om det er tilstrekkelige data til sporing. Hovedkonklusjonen var at det i prinsippet er mulig å rapportere nødvendige data elektronisk. Klima/miljø NHO Mat og Bios bransjer står overfor en rekke felles utfordringer knyttet til reduksjon av utslipp av klimagasser, og det er konstatert ønske om en offensiv og proaktiv oppfølging av enkelte spørsmål på bransjenivå. Foreningen har vedtatt strategi og mål for arbeidet med klimaspørsmål, og administrasjonen skal legge til rette for å nå målene gjennom kompetanseoppbygging, etablering av nettverk og opplæringspakker. Foreningen har videre opprettet et eget miljø- og klimautvalg der FKRA og Trøgstad Kornsilo og Mølle representerer korn/kraftfôrbransjen. NHO Mat og Bio etablerte kontakt med Enova vinteren Dette resulterte i et stort energieffektiviseringsprosjekt der flere bransjer ble invitert med; kjøtt, korn/fôr, baker og bryggeribransje. Det ligger et stort potensial for å redusere energikostnadene for de aktu- 8

11 elle bransjene. Prosjektet ledes av NEPAS, NHO Mat og Bio er representert i styringsgruppen. Prosjektet går ut på samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift. I 2009 har det vært gjennomført en felles nettverkssamling for alle de fire bransjene og flere bedriftsbesøk. På samlingen deltok Lekum Mølle AS, Mysen Kornsilo og Mølle BA, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Steinkjer Kornsilo BA, Flisa Mølle og Kornsilo AS og Norgesfôr. For deltakerne i prosjektet er eneste utgift egen tidsbruk samt utgifter til reise og opphold ved samlinger. Forskningsprosjekt om salmonella i fôrfabrikker I 2009 ble det startet opp et forskningsprosjekt med hovedmål å utvikle nye prinsipper for bekjempelse av salmonella på overflater. Prosjektet er et samarbeid mellom fôrindustrien inklusive Norkorn, UiO, Veterinærinstituttet og Nofima Mat. NHO Mat og Bio er representert i prosjektets styringsgruppe. Prosjektet vil fokusere på å undersøke to måter man tror er viktige for at salmonella skal overleve i fabrikkmiljø; som motstandsdyktige, ikke-dyrkbare bakterier på tørre overflater og i biofilm. 9

12 Statistikk Forbruk av korn til mat i årene År I alt Hvete Rug Bygg Havre Tonn Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Kilde: Statens Landbruksforvaltning (SLF) Østmøllene Ørje 10

13 Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. 1989, * Korn i alt Avling, tonn Hvete Bygg Havre Avling, kilo per dekar Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvete ,6 139,6 613,8 423, ,9 312,2 546,7 353, ,3 266,1 681,7 385, ,4 255,5 663,1 359, ,7 323,4 619,4 386,6 28, ,5 229,7 623,6 355,5 9, ,0 313,4 573,5 396,9 16, ,1 259,1 623,7 330,4 5, ,1 261,5 592,9 278,7 9, ,3 349,5 584,8 333,6 19, ,6 406,8 630,5 366,7 40, ,4 395,4 589,3 279,0 34, ,2 357,0 537,6 248,4 26, ,4 401,1 485,3 276,0 40, * 1 386,9 453,3 558,2 327,8 47, * ,0 240,0 435,0 245,0 26, ) Kilde: SSB. Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp 18. november Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Korn i alt inkluderer tonn korn til såkorn og leiemaling. Avling av det enkelte kornslag inneholder ikke forventa forbruk til såkorn og leiemaling. Volumtall fordelt på fylkene er ikke lenger tilgjengelig. Slorafoss Mølle 11

14 Styret pr Styreleder: Arvid Bratlie Løten Mølle AS Nestleder: Gulbrand Eng Norgesfôr Øst Styremedlem: Tommy Nielsen Skiptvet Mølle AS Varamedlem: Nils Fosstuen Ottadalen Mølle A/L Braskereidfoss Mølle 12

15 Administrasjonen pr Adm. direktør Haavard Elstrand Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Forhandlingssjef Bjørn Tangnes Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef HMS/IA Kari E. Hansen Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Næringspolitikk André Monsrud Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Mat og Miljø Jorunn Vormeland Dalen Tlf: Mobil: Hjemmekontor: nhomatogbio.no 13

16 14 Regnskap

17 Balanse Arvid Bratlie Styreleder Gulbrand Eng Nestleder Tommy Nielsen Styremedlem Haavard Elstrand Sekretariatsleder 15

18 16 Noter

19 17

20 18

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug

Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug Korn og krise Hvorfor Norge bør starte kornlagring Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug RAPPORT 2 2013 Forfatter Tittel Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2013 Antall sider 70 Eivind Hageberg og Christian

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken - moden for reform Normann Aanesland og Olaf Holm Normann Aanesland og Olaf Holm Jordbrukspolitikken moden for reform En analyse av jordbrukspolitikken med sikte på

Detaljer