Årsmelding Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

2

3 Styrets beretning Etter flere år med organisatoriske tilpasninger har både 2010 og 2011 vært preget av at Norkorn som organisasjon har funnet sin plass i NHO Mat og Bio. Det var derfor naturlig og i tråd med samordningsavtalen, å gjennomføre en medlemsundersøkelse i starten av Resultatet viste at medlemmene er meget godt fornøyd med de ulike fagområdene og medlemskapet i Norkorn og NHO Mat og Bio. Som et ledd i ytterligere å effektivisere driften vedtok styret i 2011 å flytte deler av det næringspolitiske arbeidet over i kornutvalget i NHO Mat og Bio. Det frigjorde noe av styrets kapasitet og har vært grunnlaget for å redusere aktiviteten på styrenivå noe. Dette har også medført større grad av samarbeid innenfor korn- og kraftfôrområdet i landsforeningen. Et annet spørsmål som styret vurderte i 2011 var muligheten for å gjennomføre årsmøter annethvert år. Spørsmålet kom opp i forbindelse med medlemsundersøkelsen og på årsmøtet i mars Tilbakemeldingene fra medlemmene viste at de ønsker årsmøter hvert år, og styret har derfor lagt det til grunn. Selv om Norkorn har konsolidert seg som organisasjon har det i 2011 vært betydelige endringer i NHO Mat og Bio etter at Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) våren 2011 avklarte at de ønsket å gå i en dialog om samarbeid/fusjon. Samtalene som ble avholdt ledet frem til en avtale som var et grunnlag for en sammenslåing av de to foreningene, og etableringen av NHO Mat og Landbruk fra Avtalen ble behandlet på ekstraordinære årsmøter mot slutten av 2011, og enstemmig vedtatt i begge foreninger. Utgangspunktet for sammenslåingen er store likheter mellom de to foreningenes medlemsmasser. En sammenslåing vil videre gi de to organisasjonene økt forhandlingsstyrke, kapasitet og innflytelse på de ulike fagområdene. I forbindelse med sammenslåingen ble blant annet Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal (FKNR) medlem av NHO Mat og Landbruk. Norkorns styre har vært positive til utvidelsen, og med det resultatet som foreligger ser ikke styret behov for at Norkorn gjør endringer med tanke på sin tilknytning som bransjeorganisasjon i NHO Mat og Bio. Aktiviteter i 2011 I 2011 ble det gjennomført fire ordinære styremøter, hvor ett var i etterkant av årsmøtet mars I tillegg ble enkelte avgrensede saker avklart elektronisk/ pr telefon. På området næringspolitikk har de viktigste sakene vært innspill til jordbruksoppgjøret 2011, arbeidsgruppe fraktordningene korn og kraftfôr og oppfølging av Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Meldingen ble lagt frem i desember 2011, og hvor NHO Mat og Landbruk deltok på høring i næringskomiteen januar Hovedbudskapet fra NHO Mat og Landbruk var behov for at meldingen i sterkere grad burde fokusere på å legge til rette for lønnsomhet og konkurransekraft i hele verdikjeden. Både gjennom kostnadsreduserende tiltak, men også økt satsing på FoU og kompetanse. I forbindelse med oppfølging av vårt innspill til stortingsmeldingen fra mai 2010, initierte NHO Mat og Bio våren 2011 et utredningsprosjekt med NILF. Dette i samarbeid med alle de viktigste bransjene i foreningen på matområdet, inklusive korn og kraftfôr. Formålet med utredningen har vært å beskrive utfordringene som verdikjeden for mat står ovenfor, og drøfte mulige tiltak som vil styrke lønnsomhet og konkurransekraft. Rapporten drøfter også mulighetene og konsekvensene av redusert kraftfôrpris. Rapporten ferdigstilles første kvartal Også i 2011 har det vært utfordringer som følge av mykotoksiner i korn. Norkorn har vært engasjert på ulike områder i hvordan verdikjeden kan håndtere utfordringene. Som styremedlem og deleier i Opplysningskontoret for Brød og Korn har Norkorn også vært med på å legge grunnlaget for videre drift etter at en av eierne blant møllene trakk seg ut av OBK høsten NHO Mat og Bio ble invitert med i arbeidsgruppen som skulle gå gjennom fraktordningene på korn og kraftfôr. Av ressurshensyn var det ikke mulig for administrasjonen å delta i selve arbeidsgruppen, men Årsmelding 2011 Norkorn 1

4 Frode Toven, innkjøpsdirektør i Norgesfôr, er NHO Mat og Bios representant. Høsten 2011 ble det arrangert et kurs for silooperatører og kraftfôrprodusenter, som gikk over to dager. Kurset var fulltegnet. Tilbakemeldingene på kurset var gode. Styret har vedtatt å arrangere ett tilsvarende kurs i Deretter vil man evaluere videre behov og hyppighet av kurs i fremtiden. Økonomi Norkorns resultatregnskap for 2011 viser et underskudd på kr etter finansposter og inklusive skattekostnad. Budsjett for 2011 la opp til et resultat på kr Hovedårsaken til avviket er betydelig lavere finansinntekter enn budsjettert, og hvor hoveddelen skyldes negativ avkastning på de midlene Norkorn har investert i NHOs landsforeningsfond. For øvrig var andre driftsinntekter og -utgifter samlet sett, i rimelig grad i overensstemmelse med budsjettforutsetningene. Sekretariatsgodtgjørelsen til NHO Mat og Bio utgjorde største kostnadspost med kr i 2011 og 2010, sammenlignet med kr i Utgiftene til Reklamasjonsnemnda for kraftfôr ligger utenfor styrets/administrasjonens direkte kontroll, da dette i praksis er en kollektiv inndekningsordning for hele bransjen. Antall registrerte medlemmer pr var 40, og hvor det de siste årene har vært noe reduksjon. Styret beklager den negative trenden, men konstaterer samtidig at noe av reduksjonen følger av den rasjonalisering som naturlig vil finne sted, også innenfor våre bransjer. Generelt Norkorn har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester av NHO Mat og Bio, som har sine lokaler på Majorstuen i Oslo. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at virksomheten verken medfører forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret bestod i 2011 av menn. Styret mener at bygdemøllenes interesser blir godt ivaretatt innenfor samordningsavtalen med NHO Mat og Bio. Videre er det styrets oppfatning at Norkorn har tilgang til tjenester der forholdet mellom kvalitet og kostnad er rimelig. Styret er også meget godt fornøyd med utviklingen i samarbeidet, der både styret og administrasjonen har felles fokus på å utnytte ressursene best mulig. Styret takker administrasjonen for god innsats og et godt samarbeid i Oslo, 23. februar Årsmelding 2011 Norkorn

5 Næringspolitikk WTO Forhandlingene i den såkalte Doha runden har i flere år hatt liten eller ingen fremdrift. Riktignok forsøkte man i overgangen mellom 2010 og 2011 å intensivere samtalene, med ambisjon om et ministermøte påsken 2011 og fremleggelse av revidert versjon av utkast til avtale. Dette førte ikke frem, og etter påske var fokuset på hvordan forhandlingene skal gå videre, også omtalt som plan B. Det mest konkrete forslaget var å bli enige om en begrenset avtale der bare noen elementer inngår, og da med hovedfokus på momenter som er av betydning for utviklingsland. Utviklingsdimensjonen er en sentral pilar for hele Doha mandatet. I andre halvår ble det klart at heller ikke denne strategien ville føre frem. Det planlagte ministermøtet desember ble likevel gjennomført som planlagt. Selv om ministermøtet ikke inneholdt forhandlinger, ble medlemslandene enige om en erklæring der noe av hovedbudskapet var at en konstaterer at forhandlingene står i stampe og at det er usannsynlig at alle elementene i Doha-runden kan ferdigforhandles som en samlet pakke i nær fremtid. Videre at mandatet fra Doha ligger fast, men at man må vurdere alternative tilnærminger til forhandlingene og at videre forhandlinger skal baseres på oppnådde fremskritt og at utviklingskomponenten må respekteres. Til tross for at fokuset på WTO er redusert de siste årene, har administrasjonen god innsikt i de viktigste spørsmålene, og dermed også beredskap for å følge opp spørsmålene hvis forhandlingene skulle ta seg opp. Markedsordningen for korn Hovedsakene i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret var behovet for å redusere kostnadene i verdikjeden med forslag om å styrke prisnedskrivingssatsen og avvikle plantevernmiddelavgiften, og opprettelsen av et utvalg for å drøfte hvordan styrke norskandelen i kraftfôret. Norkorn foreslo at mandatet til et slikt utvalg burde omfatte både tiltak for å styrke norsk fôrkornproduksjon, tiltak for å øke norskandelen i kraftfôret, inklusive hvordan løse kvalitetsutfordringer og møte endringene på etterspørselssiden. Herunder også drøfte eventuelle tilpasninger i markedsordningen for korn. Som tidligere år ble det også pekt på behovet for like konkurransevilkår mellom over- og underskuddsområder. Andre momenter som ble tatt opp i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret, og presentert både for Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet var: Utvide perioden for dobbel mottaksplikt til 31. april. Prisbetingelsene ved bruk av dobbel mottaksplikt endres slik at kornkjøper får dekket sine kostnader. Fraktordningene for korn bør evalueres. Endringer i regelverket for investeringsstøtte via LUF, slik at støtte til lagring/hjemmemaling av korn på gårdsbruk opphører. Gjeninnføring av ordning for beredskapslagring av korn og innføring av tilskudd for beredskapslagring såkorn. Prisrelasjonene mellom fôrkorn og matkorn holdes uendret. Redusere pris på havre i forhold til bygg. Vurdere redusert målpris matrug. I hovedsak videreføre dagens omfang og nivå av ulike tiltak for å stimulere økologisk kornproduksjon, men en noe sterkere vektlegging av støtte til produksjon fremfor areal. Vurdere alternativer for å redusere tollbelastningen ved import av økologisk korn. Kornåret 2010/2011 var også preget av utfordringer som følge av mykotoksiner i korn. Dette antas også å være bakgrunnen for at det var nødvendig med inntil tre ekstra auksjoner. På slutten av året var det også nødvendig å gjennomføre overlagring av tonn, Årsmelding 2011 Norkorn 3

6 finansiert via markedsreguleringen. I flere år har det vært noe diskusjon og usikkerhet rundt hvordan markedsregulator vil håndtere kvalitetsskapte overskudd, og i hvilken grad markedsreguleringen vil ta ansvar for overlagring. I juni 2011 vedtok markedsregulator at markedsreguleringen også fremover kan ta ansvar for kvalitetsskapte overskudd. Forutsetningen for dette er at kornhandelen gjør det de kan for å redusere problemet, og hvor markedsregulator konkret har vist til innføring av prisgradering etter innhold av mykotoksiner. Kornhøsten 2011 var også utfordrende med tanke på kvalitet. Nedbør og fuktighet under spesielt innhøstingen påvirket kvaliteten både for matkorn og fôrkorn. Omfanget av mykotoksiner var også betydelig kornhøsten I tillegg til å ramme havre, ser problemet også ut til å øke i omfang ved at det også brer om seg i bygg og hvete. Erfaringene med bruk av analyser og trekk har i hovedsak vært positive. Analyse og trekk har sammen med generelt økt fokus skapt både forståelse og økt interesse blant kornbøndene for å gjøre tiltak også i produksjon av råvaren. Norkorn vil følge saken videre og vurdere tiltak sammen med bransjen for øvrig. Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr I jordbruksoppgjøret 2011 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom fraktordningene på korn og kraftfôr. Dette i tråd med hva Norkorn har foreslått i flere år. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport i forkant av jordbruksoppgjøret Både Norske Felleskjøp og NHO Mat og Bio ble bedt om å oppnevne en person fra de respektive organisasjonene. Frode Toven fra Norgesfôr ble oppnevnt som NHO Mat og Bios representant. Sentralt for arbeidet er behovet for utjevning av fraktkostnader basert på faktiske kostnader, vurdert opp mot målene i landbrukspolitikken og formålene med ordningene. En mest mulig rasjonell kornstrøm og miljømessige sider ved tilskuddene skal også inngå i vurderingene. Innspillene fra NHO Mat og Bio/Landbruk koordineres i foreningens kornutvalg. Ny stortingsmelding Våren 2010 ble det utarbeidet et felles innspill fra NHO Mat og Bio til den nye stortingsmeldingen om landbrukspolitikken. Det ble også gjennomført en utredning i regi av NILF høsten 2011(se omtale nedenfor). Rapporten var tenkt både inn mot næringspolitisk seminar, som i 2011 også hadde et betydelig fokus på korn og kraftfôrpolitikk, og oppfølgingen av ny stortingsmelding. NHO Mat og Landbruk deltok på næringskomiteens høring i forbindelse med Melding til Stortinget nr. 9 ( ), den 6. januar NHO Mat og Landbruks hovedbudskap var at vi stilte oss bak meldingens mål om at matproduksjonen skal vokse i takt med økende befolkning, men at meldingen tydeligere må ha fokus på tiltak for å styrke fremtidig konkurransekraft og lønnsomhet i hele verdikjeden. Videre at meldingen var lite offensiv med tanke på innovasjon og forskning og at en bør se på organisering av Mattilsynet med sikte på både å redusere kostnader og styrke kvaliteten på tilsynets arbeid. Rapport om rammevilkår for norsk såkornproduksjon Norkorn utarbeidet i 2010/2011 en rapport sammen med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag om utfordringer og behov i verdikjeden for såkorn. Rapporten var utgangspunkt for Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret om å innføre et tilskudd til beredskapslagring for såkorn. Forslaget fikk tilslutning fra avtalepartene. NILF utredning NHO Mat og Bio tok høsten 2011 initiativ til å gjennomføre en utredning i regi av NILF. Fokuset i rapporten er på å beskrive det vi oppfatter som hovedutfordringene verdikjeden står ovenfor, d.v.s. svak lønnsomhet og økende konkurranse. Bakgrunnen var i hovedsak et ønske og behov for å følge opp tidligere innspill til ny stortingsmelding på mat og landbruk, som var antatt å komme mot slutten av Rapporten beskriver både status i dag, i primærproduksjon og foredlingsledd, og drøfter noen forslag til hvordan politikk og rammevilkår eventuelt kan endres for å bedre vilkårene for norsk matproduksjon. Konkret drøfter rapporten hva reduksjon i kraftfôrpris og endringer i struktur og skala kan bidra med i forhold til 4 Årsmelding 2011 Norkorn

7 å redusere kostnader og slik styrke lønnsomhet og konkurransekraft. Rapporten drøfter også andre konsekvenser av tiltakene. Både FKRA og Norkorn har vært med i arbeidsgruppen sammen med representanter fra Nortura, KLF, Stabburet og TINE. Tiltak for å styrke kvaliteten på norsk korn I de siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i norsk korn. Selv om problemet i hovedsak har vært knyttet til havre, er problemet økende også i bygg og hvete. Norkorn har bidratt sammen med de andre aktørene i bransjen for felles tiltak og praksis, i forhold til hvordan møte disse utfordringene. Både i mottak av korn og produksjon av kraftfôr, men også i forhold til målprisutvikling ulike kornslag og markedsregulerings rolle og ansvar. For kornhøsten 2010 ble bransjen enige om å prøve ut hurtiganalyser, samt gjøre erfaringer med bruk av Bioforsk sin varslingsmodell. Erfaringene fra 2010 var grunnlaget for at kornbransjen for kornhøsten 2011 ble enige om å fortsette analysene, men også innføre et trekk for dårlige partier. Arbeidet med å styrke kvaliteten på norsk korn og de utfordringene som følger av høye verdier mykotoksiner er viktig, og vil fortsatt ha høy prioritet for Norkorn fremover. Omsetningsrådet Omsetningsrådet er et viktig organ for bransjens rammebetingelser, og er spesielt viktig med tanke på konkurransesituasjonen. Norkorn har siden 2002, i forbindelse med innføring av ny markedsordning, hatt fast plass i Omsetningsrådet, men har siden 2010 delt én plass med Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund (NFGF) og NHO Mat og Drikke. Norkorn har vært vararepresentant i perioden til Omsetningsrådet har hatt 7 møter i I tillegg til ordinære saker har Omsetningsrådet også drøftet avsetningstiltak med prisnedskriving av mathvete og godkjent avsetningstiltak vedrørende kvalitetsskapt overskudd. De private aktørene var i 2011 representert ved Bjørn-Ole Juul-Hansen. Dag Kjetil Øyna, NHO Mat og Drikke, er vararepresentant for de private aktørene i Omsetningsrådet frem til Andre organer hvor Norkorn er representert: Bondelagets kornutvalg; Norkorn er konsultativt medlem av Bondelagets Kornutvalg, som er sentralt i utformingen av Bondelagets kornpolitikk. Norkorns styremedlem Kjetil Aandstad, Fiskå Mølle Flisa AS, har vært Norkorns representant i utvalget fra Kornutvalget har hatt ett møte etter årsmøtet i Norkorn i 2011 og to møter tidlig i Noen av de viktigste sakene i kornutvalget var: korn/kraftfôr- og landbrukspolitikk, innspill til jordbruksforhandlingene og gjennomgang av landbruksmeldingen. Bransjeforum for korn; Forumet eies og ledes av markedsregulator ved Norske Felleskjøp. Alle aktører inkl. matmelmøllene er representert i forumet, som møtes 4-6 ganger pr år. Norkorn er representert ved André Monsrud i administrasjonen. Viktigste formål er å drøfte markedsprognoser for korn, og andre saker av betydning for markedsreguleringen. De siste årene har mykotoksiner skapt utfordringer også i forhold til markedsregulators arbeid, som fastsetting av prognoser og importkvoter, og tiltak for hvordan håndtere kvalitetsskapte overskudd av spesielt havre. Kornåret 2010/2011 resulterte også i betydelig utfordringer. Reklamasjonsnemndene for korn og kraftfôr; Oppgaven for reklamasjonsnemndene er å gi faglige uttalelser og anbefale løsninger i tvistesaker mellom henholdsvis kornmottak/kraftfôrprodusent og kornprodusent/kraftfôrkunde i saker der partene ikke klarer å bli enige om løsninger i reklamasjonssaker. Styrene i nemndene har som hovedoppgave å finansiere nemndenes virksomhet og å utpeke medlemmer i nemndene. André Monsrud har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Avsetningen på kr , som ble gjort i regnskap 2010, dekket mer enn kostnaden for 2010 og I regnskapet for 2011 er det derfor tilbakeført kr Det har ikke vært avholdt møte i reklamasjonsnemnda for kraftfôr i Reklamasjonsnemnda for korn har hittil ikke hatt noen saker til behandling. Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK); Opplysningskontoret ble etablert i 2007, og arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere. Kontoret eies i dag av Norske Felleskjøp BA, Norkorn (12,5 %) og aktører på bakeri- og matmelmøllesiden. I 2011 har André Monsrud møtt som Norkorns representant i OBKs Årsmelding 2011 Norkorn 5

8 styre. I september 2011 varslet en av eierne, Lantmännen Cerealia, at de trakk seg som aksjonær i OBK. Bakgrunnen for at de trakk seg ble ikke utdypet, men krav om kostnadsreduksjon i hele konsernet antas å stå sentralt. Styret og administrasjonen i OBK har etter det arbeidet med å legge til rette for videre drift av OBK, men da med et noe redusert ambisjonsnivå for I tillegg til den løpende driften vil det være et hovedfokus på å få til et godt samarbeid mellom administrasjonen i OBK og viktigste eiergrupperinger i hva NHO Mat og Bio kan bidra med av støtte ovenfor medlemmene, innenfor fagfeltet HMS. Kristin Diserud Mildal, ga en oppdatering av hva som ligger i pensjonsreformen og ny AFP. Til slutt oppfordret Caroline Weedon Heide Norkorns medlemmer å melde tilbake hva de ønsker av kurs og kompetansehevende tiltak, innenfor arbeidsgiverområdet. Dette vil danne grunnlaget for kurs som vil bli rettet mot korn- og kraftfôrsektoren senere. Tilbakemeldingene på fagdagen var gode. Fagdag Norkorn avholdt sin fagdag torsdag 31. mars. Før lunsj var næringspolitiske tema på dagsordenen, og hvor innkjøpsdirektør i Danish Agro, Jacob Tetzlaff, var første innleder. Han beskrev utviklingen som har vært i dansk kraftfôrindustri, med en stadig tøffere konkurranse og hvor Danish Agro har ekspandert kraftig de siste årene. De har nå også en betydelig virksomhet utenfor Danmark. Anders Huus, fra Norges Bondelag, gikk gjennom Bondelagets prioriteringer for jordbruksoppgjøret Fokuset var på fremtidig inntektsutvikling, men hvor det er mange vanskelige avveininger, ikke minst i forhold til økt prisuttak vs økt budsjettstøtte for de ulike sektorene. Ola Bekken, fra FKRA, kom med sine synspunkter på de utfordringer som markedsordningen for korn står ovenfor. Han etterlyste større grad av markedsretting av norsk kornproduksjon. André Monsrud var siste taler i den næringspolitiske bolken, og gikk gjennom hva Norkorn har jobbet med det siste året, herunder innspill til jordbruksoppgjøret, samt prioriteringene for det næringspolitiske arbeidet fremover. Etter lunsj var fokuset på mer nevenyttige foredrag. Espen Lynghaug, fagsjef fagopplæring og kompetanse, orienterte om de ulike utdanningsløpene som finnes for både nyutdannede og medarbeidere med erfaring. Nytilsatt fagsjef HMS/IA, Tove Auren, presenterte kort status i forskningsprosjektet om kornstøveksponering hvor det er registrert høye verdier av ulike partikler, som utgjør en risiko for de ansattes helse. Prosjektet viser også at jevnlig renhold reduserer problemets omfang. Deretter orienterte Auren om 6 Årsmelding 2011 Norkorn

9 Matpolitikk, klima og miljø Viktige saker innen det matpolitiske området har vært flere FoU-prosjekter som berører korn/kraftfôrbransjen, etablering av ny samarbeidsarena med Mattilsynet og arrangering av kurs i HACCP for møller og fôrprodusenter. Forskning og utvikling - FoU Klimastrategi - Jordbruk Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) og Forskningsrådet (NFR) offentliggjorde i 2011 rapporten Klimastrategi Jordbruk, som er en oppfølging av rapporten Bedre Agronomi. NHO Mat og Bio deltok i arbeidsgruppen bak rapporten. Et av hovedmålene med arbeidet var å få et overordnet perspektiv mot en kunnskapsbasert, konkurransedyktig og bærekraftig norsk matproduksjon i et helkjedefokus fram til forbruker, men med hovedvekt på primærleddet. Rapporten har avdekket betydelig forskningsbehov i forhold til klimatilpasning og utslippsreduksjon innenfor husdyr- og planteproduksjon. Videre pekes det på et stort behov for oppdatering av kunnskapsstatus og rapporteringsgrunnlag. Rapporten er ment å skulle gi konkrete prioriteringsforslag til nasjonale forskningsfinansiører, samt utgjøre et grunnlag for innspill til internasjonale forskningsprogrammer til nytte for norsk landbasert matproduksjon. Det er videre forutsatt at norsk forskning er på internasjonalt spisskompetansenivå på ett eller flere hovedområder. Rapporten har et tidsperspektiv på fem til ti år for prioriteringene innen klimaforskning. Mykotoksiner I 2010 ble det startet et fireårig forskningsprosjekt i regi av Bioforsk, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Norkorn bidrar finansielt til prosjektet. Hovedmålet med prosjektet er å redusere risikoen for forurensning med mykotoksiner i norsk mat og fôr, og vurdere helserisiko ved ulike smittescenarier hos dyr og menneske. Følgende arbeidspakker er igangsatt: - Dyrkingsforhold/jordarbeiding, Bioforsk - Resistensforedling i havre, UMB - Toksisitet, NVH Salmonella i fôrfabrikker Prosjektet er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt med støtte fra Matprogrammet (NFR) og FFL/JA. Prosjektperioden er fra juli 2009 til juli Prosjektdeltakere er Norgesfôr AS, Denofa AS, Felleskjøpet Fôrutvikling, FHL Fiskefôr og Fiskemel, NHO Mat og Bio, Veterinærinstituttet, Nofima og Universitetet i Oslo. Det gjennomføres studier på bl.a. ulike antibakterielle materialer og stoffers påvirkning på biofilmdannelse, samt biofilmdannelse når bakterier befinner seg i stadier der de påvirkes lite av vask og desinfeksjon. Framtidige FoU-behov i korn/kraftfôrbransjen I regi av NHO Mat og Bio ble det i 2010 opprettet en arbeidsgruppe med deltakelse fra Norgesfôr, Fiskå Mølle, Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), Strand Unikorn og NHO Mat og Bio. Gruppens mandat var å definere de viktigste FoU-behovene i norsk korn/ kraftfôrbransje i et 10 års perspektiv, og skaffe grunnlag for de årlige innspillene til FFL/JA. Det arbeides for å få deltakelse fra hele bransjen, slik at innspill til myndigheter og forskningsmiljøer kan bli gitt fra en samlet bransje. Klima/miljø 2011 var avslutningsåret for et større energieffektiviseringsprosjekt i regi av Enova. NHO Mat og Bio har Årsmelding 2011 Norkorn 7

10 deltatt i styringsgruppen for prosjektet som omfatter kjøtt-, bakeri- og bryggeribransje i tillegg til korn/ kraftfôr. Det ligger et stort potensiale for å redusere energi kostnadene for de aktuelle bransjene. Prosjektet har gått ut på samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift. I 2011 har det vært gjennomført egne nettverkssamlinger for bransjene og flere bedriftsbesøk. Sluttrapport leveres primo Strategisk næringsmiddelforum - samarbeid med Mattilsynet Mattilsynet etablerte i 2011 Strategisk næringsmiddelforum. Dette forumet erstatter delvis Mattilsynets kontaktforum, men det er noen endringer i representasjon og mandat. NHO Mat og Bio representerer medlemmer utenfor kjøttindustrien i dette forumet. Forumet skal gi innspill til mattilsynets planer, prioriteringer og strategiske valg på næringsmiddelområdet, regelverksutvikling, kommunikasjon samt være et forum for diskusjon av fagsaker av større betydning. Tilsynskampanje på fôrområdet Mattilsynet gjennomførte i 2011 et nasjonalt tilsynsprosjekt på fôrvarer. Prosjektet ble gjennomført som konsernrevisjon, der samtlige konsern innen fôrproduksjon til landdyr, fisk og akvatiske dyr ble revidert. NHO Mat og Bio deltok i oppstarten av prosjektet. HACCP-kurs Høsten 2011 arrangerte NHO Mat og Bio kurs for møller og fôrprodusenter i HACCP som tilfredsstiller kravene i hygieneregelverket. Kurset gikk over to dager, og grunnleggende HACCP, med analyse, kartlegging av bedriftens produkter og prosesser samt utarbeidelse av flytskjema ble gjennomgått. 8 Årsmelding 2011 Norkorn

11 Kompetanse Kurs i Silooperatør- og kraftfôrproduksjon Etter vedtak i Norkorns styre arrangerte NHO Mat og Bio et silo- og kraftfôrkurs på Thon Hotell Ski ved Ås november Kurset var en videreutvikling av to tidligere kurs, ett for silooperatører og ett for kraftfôr-produsenter. Erik Harsem og Gulbrand Eng har deltatt i arbeidet med å utvikle kurset. Målgruppen for kurset er personell i de medlemsbedrifter som arbeider med silodrift og/eller kraftfôrproduksjon. Kurset tar for seg de viktigste momentene som danner grunnlaget for en trygg, kvalitetsmessig god og økonomisk drift. Sentrale temaer er kvalitetssikring og reseptoptimalisering, produksjons-teknikk og systematisk forbedringsarbeid. Kurset har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Det er meningen å tilby et nytt kurs høsten også deltatt i et bransjepanel. Prosjektleder orienterte høsten 2011 Norkorns styre om status og fremdrift. FEED s rolle er å samle bransjen til et krafttak for å øke attraktiviteten til og kompetansen i matvareindustrien, ved en tydelig og attraktivt profil å samle seg bak. Prosjektet vil ha fokus på å profilere matindustrien som en attraktiv arbeidsplass. I tillegg skal prosjektet samarbeide med videregående skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å legge til rette for synliggjøring av studie- og karrieremuligheter på alle nivåer, og at det utvikles både grunnutdanning og etter- og videreutdanning som er i tråd med bedriftenes behov. Kompetanse- og rekrutteringsprosjektet FEED Det felles treårige kompetanseprosjektet som nå har fått navnet FEED startet opp i januar Prosjektleder er Anne-Grete Haugen, og med seg har hun fagsjef Cecilie Hänninen. Prosjektet ble initiert av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Bio, LA og NNN. Tolv bedrifter inngår i referansegruppen og Landbruks- og matdepartementet støtter prosjektet. Prosjektet FEED har kommet svært godt i gang, og er allerede i sitt første år i gang med kompetansehevende aktiviteter i bedriftene. Første aktivitet i prosjektet var gjennomføringen av en bransjeworkshop hvor representanter fra referansebedriftene, partene i arbeidslivet, opplæringskontorene, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer deltok. Workshopen inngikk som en del av et større kartleggingsarbeid som prosjektet har satt i gang. Kartleggingen omfatter både matindustriens kompetansebehov fremover og omdømmestudier. Ansatte i referansebedriftene har Årsmelding 2011 Norkorn 9

12 Braskereidfoss Kornsilo AL Østfoldkorn Sarpsborg 10 Årsmelding 2011 Norkorn

13 Statistikk Forbruk av korn til mat i årene År I alt Hvete Rug Bygg Havre Tonn Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kilde: Statens Landbruksforvaltning (SLF) Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. 1989, Korn i alt Avling, tonn Hvete Bygg Havre Avling, kilo per dekar Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvete ,6 139,6 613,8 423, ,9 312,2 546,7 353, ,3 266,1 681,7 385, ,4 255,5 663,1 359, ,7 323,4 619,4 386,6 28, ,5 229,7 623,6 355,5 9, ,0 313,4 573,5 396,9 16, ,1 259,1 623,7 330,4 5, ,1 261,5 592,9 278,7 9, ,3 349,5 584,8 333,6 19, ,6 406,8 630,5 366,7 40, ,4 395,4 589,3 279,0 34, ,2 357,0 537,6 248,4 26, ,4 401,1 485,3 276,0 40, ,8 453,3 558,2 327,8 47, ,9 278,0 473,0 276,5 27, ,8 331,4 541,2 299,0 34, ,0 265,0 460,0 220,0 16, Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 1 Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. 2 Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp per 21. november Korn i alt inkluderer tonn korn til såkorn og leiemaling. Avling av det enkelte kornslag inneholder ikke forventet forbruk til såkorn og leiemaling i 2011, slik som det gjør for de andre årene i tabellen. Tallene for det enkelte kornslag for 2011 kan derfor ikke sammenlignes med tidligare år Årsmelding 2011 Norkorn 11

14 Styret pr Leder: Gulbrand Eng Norgesfôr Øst Nestleder: Kjetil Aandstad Fiskå Mølle Flisa AS Styremedlem: Nils Fosstuen Ottadalen Mølle A/L Varamedlemmer: 1. Sveinung Flægstad, Steinkjer Kornsilo BA 2. Rune Aamli, Vestfoldmøllene AS 12 Årsmelding 2011 Norkorn

15 Administrasjonen pr Adm. direktør Gaute Lenvik Tlf: nhoml.no Direktør Arbeidsliv Camilla Schrader Roander Tlf: nhoml.no Advokat/bedriftsrådgiver Caroline Weedon Heide Tlf: nhomlno Fagsjef HMS/IA Tove Auren (Sluttet ) Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen (Sluttet ) Fagsjef Fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Tlf: nhoml.no Fagsjef Næringspolitikk André Monsrud Tlf: nhoml.no Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Tlf: nhoml.no Fagsjef Mat og Miljø Jorunn Vormeland Dalen Tlf: Hjemmekontor: nhoml.no Årsmelding 2011 Norkorn 13

16 Regnskap NORKORN Resultatregnskap (Beløp i hele kr) Noter Regnskap Regnskap DRIFTSINNTEKTER Kontingent,Serviceavgift Diverse inntekter/refusjoner SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Administrasjonskostnader Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader og interne møter Reisekostnader Informasjon, marked og representasjon 5 33 Årsmøter, styre og utvalg Forsikringer, sekretariatstjenester og gaver Reklamasjonsnemda kraftfor Bidrag/støtter 10 0 SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader 0 0 NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD RESULTAT Årsmelding 2011 Norkorn

17 Balanse NORKORN Balanse pr (Beløp i hele kr) Noter EIENDELER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer 6 3 Investeringer Aksjer og andeler Bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 23 febr Signatur Gulbrand Eng Styreleder Signatur Nils Fosstuen Styremedlem Signatur Kjetil Aandstad Signatur Gaute Lenvik Nestleder Årsmelding 2011 Norkorn 15

18 Noter NORKORN Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter En overveiende del av inntektene er kontingent/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kallenderår. Inntektsføringen skjer hver mnd på bakgrunn av utfaktureringen foretatt av NHO-servicepartner. Prosjektinntekter inntektsføres i takt med prosjektets fremdrift månedlig eller kvartalsvis. Finansielle eiendeler Aksjer og andeler som er langsiktige plasseringer er klassifisert som anleggsmidler og balanseføres til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Øvrige aksjer og andeler er klassifisert som omløpsmidler og balanseføres til markedsverdi. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Ihht. god regnskapsskikk for små foretak, unnlater selskapet å balanseføre utsatt skattefordel. Serviceavgift Servicekontoret fakturerer serviceavgift til medlemmene med tillegg av merverdiavgift, er følgelig registrert i merverdiavgiftsmanntallet, og krever fradrag for inngående merverdiavgift. Skattedirektoratet har sent i 2008, på generelt grunnlag, uttalt at serviceavgift ikke skal faktureres med merverdiavgift. Finansdepartementet er bedt om å overprøve denne vurderingen. Det er lang praksis hos foreninger med å fakturere serviceavgift med merverdiavgift i Norge, og det er derfor på nåværende tidspunkt ikke funnet nødvendig å gjøre endringer kun med basis i at et spørsmål som dette er tatt opp. Konsekvensen, dersom skattemyndighetene legger opp til endret praksis fremover, vil være at en mindre del av foreningens virksomhet blir avgiftspliktig og følgelig også at foreningen får mindre fradragsberettiget inngående merverdiavgift. Foreningen vurderer risikoen for at en så radikal endring i alminnelig kjent praksis skal få tilbakevirkende effekt for å være relativt liten. 16 Årsmelding 2011 Norkorn

19 NORKORN Noter til regnskapet 2011 Note (Beløp i 1000 kr.) 1 Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. Foreningen har ingen ansatte, og følgelig ingen tjenestepensjonsording i hht lov om obl. tjenestepensjon Foreningen har ikke hatt daglig leder i de 6 siste år. Godtgjørelser til styret i 2011 utgjør kr (inkl.aga), og er ført som lønnskostnad 2 Honorarer Honorarer Revisjon Revisjonsbistand 0 0 NHO-SP Andre eksterne honorarer 4 22 SUM HONORAR Revisjonshonorar er ekskl. MVA 3 Andre fordringer Type innskudd Forskuddsbet. kostnader 0 0 NHO Mat og Bio 3 0 Til gode MVA 3 3 SUM ANDRE FORDRINGER Bankinnskudd Type innskudd Frie bankinnskudd Driftskredittordning SUM BANKINNSKUDD Norkorn er ettergarantist med selvskyldneransvar for det garantiansvar kornkjøpere (som har sluttet seg til oppgjørs- og driftskredittordningen) får ovenfor bankene i henhold til oppgjørs- og driftskredittordningene. Videre betyr det at Norkorn står solidarisk ansvarlig for eventuelle krav bankene har mot de øverige etterkausjonister. Norkorn har pr kr ,- på en sperret konto i den private oppgjørsog driftkredittordningen. 5 Egenkapital og endring egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Egenkapital per Årets resultat Egenkapital per Årsmelding 2011 Norkorn 17

20 NORKORN Noter til regnskapet 2011 Note (Beløp i 1000 kr.) 6 Annen kortsiktig gjeld Type gjeld Mellomregning NHO Mat og Bio Skyldig feriepenger 0 0 Annen gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD Investeringer i aksjer og andeler 2011 Selskap Antall aksjer Kostpris pr Balanseført verdi pr Opplysningskontoret for Brød og Korn Landsforeningsfondet SUM AKSJER Finansinntekter Type inntekt Bankrenter Fondsavkastning SUM ANDRE FINANSINNTEKTER Skattekostnad og utsatt skatt Periodens skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt 0 0 Formueskatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 1 0 Endring i midlertidige forskjeller -1-2 Anvendelse av fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt 0 0 Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler -6-7 Omløpsmidler 0 0 Underskudd fil fremføring Sum % utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til unntaksregelen for små foretak. 18 Årsmelding 2011 Norkorn

21 Revisjonsberetning Årsmelding 2011 Norkorn 19

22 20 Årsmelding 2011 Norkorn

23

24 Postboks 5484 Majorstuen, 0305 Oslo Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett:

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget

Detaljer

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Fagdag Norkorn 31. mars Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Innspill jordbruksoppgjøret 2011 Rapport såkorn 2010/2011 Status WTO Generelt bakteppe for arbeidet Status t i dag: Verdikjede

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Mål med seminaret Skape en møtearena Bidra til helhetlig tenkning Bidra til bedre prioriteringer

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer