Årsmelding Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

2

3 Styrets beretning Etter flere år med organisatoriske tilpasninger har både 2010 og 2011 vært preget av at Norkorn som organisasjon har funnet sin plass i NHO Mat og Bio. Det var derfor naturlig og i tråd med samordningsavtalen, å gjennomføre en medlemsundersøkelse i starten av Resultatet viste at medlemmene er meget godt fornøyd med de ulike fagområdene og medlemskapet i Norkorn og NHO Mat og Bio. Som et ledd i ytterligere å effektivisere driften vedtok styret i 2011 å flytte deler av det næringspolitiske arbeidet over i kornutvalget i NHO Mat og Bio. Det frigjorde noe av styrets kapasitet og har vært grunnlaget for å redusere aktiviteten på styrenivå noe. Dette har også medført større grad av samarbeid innenfor korn- og kraftfôrområdet i landsforeningen. Et annet spørsmål som styret vurderte i 2011 var muligheten for å gjennomføre årsmøter annethvert år. Spørsmålet kom opp i forbindelse med medlemsundersøkelsen og på årsmøtet i mars Tilbakemeldingene fra medlemmene viste at de ønsker årsmøter hvert år, og styret har derfor lagt det til grunn. Selv om Norkorn har konsolidert seg som organisasjon har det i 2011 vært betydelige endringer i NHO Mat og Bio etter at Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) våren 2011 avklarte at de ønsket å gå i en dialog om samarbeid/fusjon. Samtalene som ble avholdt ledet frem til en avtale som var et grunnlag for en sammenslåing av de to foreningene, og etableringen av NHO Mat og Landbruk fra Avtalen ble behandlet på ekstraordinære årsmøter mot slutten av 2011, og enstemmig vedtatt i begge foreninger. Utgangspunktet for sammenslåingen er store likheter mellom de to foreningenes medlemsmasser. En sammenslåing vil videre gi de to organisasjonene økt forhandlingsstyrke, kapasitet og innflytelse på de ulike fagområdene. I forbindelse med sammenslåingen ble blant annet Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal (FKNR) medlem av NHO Mat og Landbruk. Norkorns styre har vært positive til utvidelsen, og med det resultatet som foreligger ser ikke styret behov for at Norkorn gjør endringer med tanke på sin tilknytning som bransjeorganisasjon i NHO Mat og Bio. Aktiviteter i 2011 I 2011 ble det gjennomført fire ordinære styremøter, hvor ett var i etterkant av årsmøtet mars I tillegg ble enkelte avgrensede saker avklart elektronisk/ pr telefon. På området næringspolitikk har de viktigste sakene vært innspill til jordbruksoppgjøret 2011, arbeidsgruppe fraktordningene korn og kraftfôr og oppfølging av Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Meldingen ble lagt frem i desember 2011, og hvor NHO Mat og Landbruk deltok på høring i næringskomiteen januar Hovedbudskapet fra NHO Mat og Landbruk var behov for at meldingen i sterkere grad burde fokusere på å legge til rette for lønnsomhet og konkurransekraft i hele verdikjeden. Både gjennom kostnadsreduserende tiltak, men også økt satsing på FoU og kompetanse. I forbindelse med oppfølging av vårt innspill til stortingsmeldingen fra mai 2010, initierte NHO Mat og Bio våren 2011 et utredningsprosjekt med NILF. Dette i samarbeid med alle de viktigste bransjene i foreningen på matområdet, inklusive korn og kraftfôr. Formålet med utredningen har vært å beskrive utfordringene som verdikjeden for mat står ovenfor, og drøfte mulige tiltak som vil styrke lønnsomhet og konkurransekraft. Rapporten drøfter også mulighetene og konsekvensene av redusert kraftfôrpris. Rapporten ferdigstilles første kvartal Også i 2011 har det vært utfordringer som følge av mykotoksiner i korn. Norkorn har vært engasjert på ulike områder i hvordan verdikjeden kan håndtere utfordringene. Som styremedlem og deleier i Opplysningskontoret for Brød og Korn har Norkorn også vært med på å legge grunnlaget for videre drift etter at en av eierne blant møllene trakk seg ut av OBK høsten NHO Mat og Bio ble invitert med i arbeidsgruppen som skulle gå gjennom fraktordningene på korn og kraftfôr. Av ressurshensyn var det ikke mulig for administrasjonen å delta i selve arbeidsgruppen, men Årsmelding 2011 Norkorn 1

4 Frode Toven, innkjøpsdirektør i Norgesfôr, er NHO Mat og Bios representant. Høsten 2011 ble det arrangert et kurs for silooperatører og kraftfôrprodusenter, som gikk over to dager. Kurset var fulltegnet. Tilbakemeldingene på kurset var gode. Styret har vedtatt å arrangere ett tilsvarende kurs i Deretter vil man evaluere videre behov og hyppighet av kurs i fremtiden. Økonomi Norkorns resultatregnskap for 2011 viser et underskudd på kr etter finansposter og inklusive skattekostnad. Budsjett for 2011 la opp til et resultat på kr Hovedårsaken til avviket er betydelig lavere finansinntekter enn budsjettert, og hvor hoveddelen skyldes negativ avkastning på de midlene Norkorn har investert i NHOs landsforeningsfond. For øvrig var andre driftsinntekter og -utgifter samlet sett, i rimelig grad i overensstemmelse med budsjettforutsetningene. Sekretariatsgodtgjørelsen til NHO Mat og Bio utgjorde største kostnadspost med kr i 2011 og 2010, sammenlignet med kr i Utgiftene til Reklamasjonsnemnda for kraftfôr ligger utenfor styrets/administrasjonens direkte kontroll, da dette i praksis er en kollektiv inndekningsordning for hele bransjen. Antall registrerte medlemmer pr var 40, og hvor det de siste årene har vært noe reduksjon. Styret beklager den negative trenden, men konstaterer samtidig at noe av reduksjonen følger av den rasjonalisering som naturlig vil finne sted, også innenfor våre bransjer. Generelt Norkorn har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester av NHO Mat og Bio, som har sine lokaler på Majorstuen i Oslo. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at virksomheten verken medfører forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret bestod i 2011 av menn. Styret mener at bygdemøllenes interesser blir godt ivaretatt innenfor samordningsavtalen med NHO Mat og Bio. Videre er det styrets oppfatning at Norkorn har tilgang til tjenester der forholdet mellom kvalitet og kostnad er rimelig. Styret er også meget godt fornøyd med utviklingen i samarbeidet, der både styret og administrasjonen har felles fokus på å utnytte ressursene best mulig. Styret takker administrasjonen for god innsats og et godt samarbeid i Oslo, 23. februar Årsmelding 2011 Norkorn

5 Næringspolitikk WTO Forhandlingene i den såkalte Doha runden har i flere år hatt liten eller ingen fremdrift. Riktignok forsøkte man i overgangen mellom 2010 og 2011 å intensivere samtalene, med ambisjon om et ministermøte påsken 2011 og fremleggelse av revidert versjon av utkast til avtale. Dette førte ikke frem, og etter påske var fokuset på hvordan forhandlingene skal gå videre, også omtalt som plan B. Det mest konkrete forslaget var å bli enige om en begrenset avtale der bare noen elementer inngår, og da med hovedfokus på momenter som er av betydning for utviklingsland. Utviklingsdimensjonen er en sentral pilar for hele Doha mandatet. I andre halvår ble det klart at heller ikke denne strategien ville føre frem. Det planlagte ministermøtet desember ble likevel gjennomført som planlagt. Selv om ministermøtet ikke inneholdt forhandlinger, ble medlemslandene enige om en erklæring der noe av hovedbudskapet var at en konstaterer at forhandlingene står i stampe og at det er usannsynlig at alle elementene i Doha-runden kan ferdigforhandles som en samlet pakke i nær fremtid. Videre at mandatet fra Doha ligger fast, men at man må vurdere alternative tilnærminger til forhandlingene og at videre forhandlinger skal baseres på oppnådde fremskritt og at utviklingskomponenten må respekteres. Til tross for at fokuset på WTO er redusert de siste årene, har administrasjonen god innsikt i de viktigste spørsmålene, og dermed også beredskap for å følge opp spørsmålene hvis forhandlingene skulle ta seg opp. Markedsordningen for korn Hovedsakene i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret var behovet for å redusere kostnadene i verdikjeden med forslag om å styrke prisnedskrivingssatsen og avvikle plantevernmiddelavgiften, og opprettelsen av et utvalg for å drøfte hvordan styrke norskandelen i kraftfôret. Norkorn foreslo at mandatet til et slikt utvalg burde omfatte både tiltak for å styrke norsk fôrkornproduksjon, tiltak for å øke norskandelen i kraftfôret, inklusive hvordan løse kvalitetsutfordringer og møte endringene på etterspørselssiden. Herunder også drøfte eventuelle tilpasninger i markedsordningen for korn. Som tidligere år ble det også pekt på behovet for like konkurransevilkår mellom over- og underskuddsområder. Andre momenter som ble tatt opp i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret, og presentert både for Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet var: Utvide perioden for dobbel mottaksplikt til 31. april. Prisbetingelsene ved bruk av dobbel mottaksplikt endres slik at kornkjøper får dekket sine kostnader. Fraktordningene for korn bør evalueres. Endringer i regelverket for investeringsstøtte via LUF, slik at støtte til lagring/hjemmemaling av korn på gårdsbruk opphører. Gjeninnføring av ordning for beredskapslagring av korn og innføring av tilskudd for beredskapslagring såkorn. Prisrelasjonene mellom fôrkorn og matkorn holdes uendret. Redusere pris på havre i forhold til bygg. Vurdere redusert målpris matrug. I hovedsak videreføre dagens omfang og nivå av ulike tiltak for å stimulere økologisk kornproduksjon, men en noe sterkere vektlegging av støtte til produksjon fremfor areal. Vurdere alternativer for å redusere tollbelastningen ved import av økologisk korn. Kornåret 2010/2011 var også preget av utfordringer som følge av mykotoksiner i korn. Dette antas også å være bakgrunnen for at det var nødvendig med inntil tre ekstra auksjoner. På slutten av året var det også nødvendig å gjennomføre overlagring av tonn, Årsmelding 2011 Norkorn 3

6 finansiert via markedsreguleringen. I flere år har det vært noe diskusjon og usikkerhet rundt hvordan markedsregulator vil håndtere kvalitetsskapte overskudd, og i hvilken grad markedsreguleringen vil ta ansvar for overlagring. I juni 2011 vedtok markedsregulator at markedsreguleringen også fremover kan ta ansvar for kvalitetsskapte overskudd. Forutsetningen for dette er at kornhandelen gjør det de kan for å redusere problemet, og hvor markedsregulator konkret har vist til innføring av prisgradering etter innhold av mykotoksiner. Kornhøsten 2011 var også utfordrende med tanke på kvalitet. Nedbør og fuktighet under spesielt innhøstingen påvirket kvaliteten både for matkorn og fôrkorn. Omfanget av mykotoksiner var også betydelig kornhøsten I tillegg til å ramme havre, ser problemet også ut til å øke i omfang ved at det også brer om seg i bygg og hvete. Erfaringene med bruk av analyser og trekk har i hovedsak vært positive. Analyse og trekk har sammen med generelt økt fokus skapt både forståelse og økt interesse blant kornbøndene for å gjøre tiltak også i produksjon av råvaren. Norkorn vil følge saken videre og vurdere tiltak sammen med bransjen for øvrig. Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr I jordbruksoppgjøret 2011 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom fraktordningene på korn og kraftfôr. Dette i tråd med hva Norkorn har foreslått i flere år. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport i forkant av jordbruksoppgjøret Både Norske Felleskjøp og NHO Mat og Bio ble bedt om å oppnevne en person fra de respektive organisasjonene. Frode Toven fra Norgesfôr ble oppnevnt som NHO Mat og Bios representant. Sentralt for arbeidet er behovet for utjevning av fraktkostnader basert på faktiske kostnader, vurdert opp mot målene i landbrukspolitikken og formålene med ordningene. En mest mulig rasjonell kornstrøm og miljømessige sider ved tilskuddene skal også inngå i vurderingene. Innspillene fra NHO Mat og Bio/Landbruk koordineres i foreningens kornutvalg. Ny stortingsmelding Våren 2010 ble det utarbeidet et felles innspill fra NHO Mat og Bio til den nye stortingsmeldingen om landbrukspolitikken. Det ble også gjennomført en utredning i regi av NILF høsten 2011(se omtale nedenfor). Rapporten var tenkt både inn mot næringspolitisk seminar, som i 2011 også hadde et betydelig fokus på korn og kraftfôrpolitikk, og oppfølgingen av ny stortingsmelding. NHO Mat og Landbruk deltok på næringskomiteens høring i forbindelse med Melding til Stortinget nr. 9 ( ), den 6. januar NHO Mat og Landbruks hovedbudskap var at vi stilte oss bak meldingens mål om at matproduksjonen skal vokse i takt med økende befolkning, men at meldingen tydeligere må ha fokus på tiltak for å styrke fremtidig konkurransekraft og lønnsomhet i hele verdikjeden. Videre at meldingen var lite offensiv med tanke på innovasjon og forskning og at en bør se på organisering av Mattilsynet med sikte på både å redusere kostnader og styrke kvaliteten på tilsynets arbeid. Rapport om rammevilkår for norsk såkornproduksjon Norkorn utarbeidet i 2010/2011 en rapport sammen med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag om utfordringer og behov i verdikjeden for såkorn. Rapporten var utgangspunkt for Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret om å innføre et tilskudd til beredskapslagring for såkorn. Forslaget fikk tilslutning fra avtalepartene. NILF utredning NHO Mat og Bio tok høsten 2011 initiativ til å gjennomføre en utredning i regi av NILF. Fokuset i rapporten er på å beskrive det vi oppfatter som hovedutfordringene verdikjeden står ovenfor, d.v.s. svak lønnsomhet og økende konkurranse. Bakgrunnen var i hovedsak et ønske og behov for å følge opp tidligere innspill til ny stortingsmelding på mat og landbruk, som var antatt å komme mot slutten av Rapporten beskriver både status i dag, i primærproduksjon og foredlingsledd, og drøfter noen forslag til hvordan politikk og rammevilkår eventuelt kan endres for å bedre vilkårene for norsk matproduksjon. Konkret drøfter rapporten hva reduksjon i kraftfôrpris og endringer i struktur og skala kan bidra med i forhold til 4 Årsmelding 2011 Norkorn

7 å redusere kostnader og slik styrke lønnsomhet og konkurransekraft. Rapporten drøfter også andre konsekvenser av tiltakene. Både FKRA og Norkorn har vært med i arbeidsgruppen sammen med representanter fra Nortura, KLF, Stabburet og TINE. Tiltak for å styrke kvaliteten på norsk korn I de siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i norsk korn. Selv om problemet i hovedsak har vært knyttet til havre, er problemet økende også i bygg og hvete. Norkorn har bidratt sammen med de andre aktørene i bransjen for felles tiltak og praksis, i forhold til hvordan møte disse utfordringene. Både i mottak av korn og produksjon av kraftfôr, men også i forhold til målprisutvikling ulike kornslag og markedsregulerings rolle og ansvar. For kornhøsten 2010 ble bransjen enige om å prøve ut hurtiganalyser, samt gjøre erfaringer med bruk av Bioforsk sin varslingsmodell. Erfaringene fra 2010 var grunnlaget for at kornbransjen for kornhøsten 2011 ble enige om å fortsette analysene, men også innføre et trekk for dårlige partier. Arbeidet med å styrke kvaliteten på norsk korn og de utfordringene som følger av høye verdier mykotoksiner er viktig, og vil fortsatt ha høy prioritet for Norkorn fremover. Omsetningsrådet Omsetningsrådet er et viktig organ for bransjens rammebetingelser, og er spesielt viktig med tanke på konkurransesituasjonen. Norkorn har siden 2002, i forbindelse med innføring av ny markedsordning, hatt fast plass i Omsetningsrådet, men har siden 2010 delt én plass med Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund (NFGF) og NHO Mat og Drikke. Norkorn har vært vararepresentant i perioden til Omsetningsrådet har hatt 7 møter i I tillegg til ordinære saker har Omsetningsrådet også drøftet avsetningstiltak med prisnedskriving av mathvete og godkjent avsetningstiltak vedrørende kvalitetsskapt overskudd. De private aktørene var i 2011 representert ved Bjørn-Ole Juul-Hansen. Dag Kjetil Øyna, NHO Mat og Drikke, er vararepresentant for de private aktørene i Omsetningsrådet frem til Andre organer hvor Norkorn er representert: Bondelagets kornutvalg; Norkorn er konsultativt medlem av Bondelagets Kornutvalg, som er sentralt i utformingen av Bondelagets kornpolitikk. Norkorns styremedlem Kjetil Aandstad, Fiskå Mølle Flisa AS, har vært Norkorns representant i utvalget fra Kornutvalget har hatt ett møte etter årsmøtet i Norkorn i 2011 og to møter tidlig i Noen av de viktigste sakene i kornutvalget var: korn/kraftfôr- og landbrukspolitikk, innspill til jordbruksforhandlingene og gjennomgang av landbruksmeldingen. Bransjeforum for korn; Forumet eies og ledes av markedsregulator ved Norske Felleskjøp. Alle aktører inkl. matmelmøllene er representert i forumet, som møtes 4-6 ganger pr år. Norkorn er representert ved André Monsrud i administrasjonen. Viktigste formål er å drøfte markedsprognoser for korn, og andre saker av betydning for markedsreguleringen. De siste årene har mykotoksiner skapt utfordringer også i forhold til markedsregulators arbeid, som fastsetting av prognoser og importkvoter, og tiltak for hvordan håndtere kvalitetsskapte overskudd av spesielt havre. Kornåret 2010/2011 resulterte også i betydelig utfordringer. Reklamasjonsnemndene for korn og kraftfôr; Oppgaven for reklamasjonsnemndene er å gi faglige uttalelser og anbefale løsninger i tvistesaker mellom henholdsvis kornmottak/kraftfôrprodusent og kornprodusent/kraftfôrkunde i saker der partene ikke klarer å bli enige om løsninger i reklamasjonssaker. Styrene i nemndene har som hovedoppgave å finansiere nemndenes virksomhet og å utpeke medlemmer i nemndene. André Monsrud har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Avsetningen på kr , som ble gjort i regnskap 2010, dekket mer enn kostnaden for 2010 og I regnskapet for 2011 er det derfor tilbakeført kr Det har ikke vært avholdt møte i reklamasjonsnemnda for kraftfôr i Reklamasjonsnemnda for korn har hittil ikke hatt noen saker til behandling. Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK); Opplysningskontoret ble etablert i 2007, og arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere. Kontoret eies i dag av Norske Felleskjøp BA, Norkorn (12,5 %) og aktører på bakeri- og matmelmøllesiden. I 2011 har André Monsrud møtt som Norkorns representant i OBKs Årsmelding 2011 Norkorn 5

8 styre. I september 2011 varslet en av eierne, Lantmännen Cerealia, at de trakk seg som aksjonær i OBK. Bakgrunnen for at de trakk seg ble ikke utdypet, men krav om kostnadsreduksjon i hele konsernet antas å stå sentralt. Styret og administrasjonen i OBK har etter det arbeidet med å legge til rette for videre drift av OBK, men da med et noe redusert ambisjonsnivå for I tillegg til den løpende driften vil det være et hovedfokus på å få til et godt samarbeid mellom administrasjonen i OBK og viktigste eiergrupperinger i hva NHO Mat og Bio kan bidra med av støtte ovenfor medlemmene, innenfor fagfeltet HMS. Kristin Diserud Mildal, ga en oppdatering av hva som ligger i pensjonsreformen og ny AFP. Til slutt oppfordret Caroline Weedon Heide Norkorns medlemmer å melde tilbake hva de ønsker av kurs og kompetansehevende tiltak, innenfor arbeidsgiverområdet. Dette vil danne grunnlaget for kurs som vil bli rettet mot korn- og kraftfôrsektoren senere. Tilbakemeldingene på fagdagen var gode. Fagdag Norkorn avholdt sin fagdag torsdag 31. mars. Før lunsj var næringspolitiske tema på dagsordenen, og hvor innkjøpsdirektør i Danish Agro, Jacob Tetzlaff, var første innleder. Han beskrev utviklingen som har vært i dansk kraftfôrindustri, med en stadig tøffere konkurranse og hvor Danish Agro har ekspandert kraftig de siste årene. De har nå også en betydelig virksomhet utenfor Danmark. Anders Huus, fra Norges Bondelag, gikk gjennom Bondelagets prioriteringer for jordbruksoppgjøret Fokuset var på fremtidig inntektsutvikling, men hvor det er mange vanskelige avveininger, ikke minst i forhold til økt prisuttak vs økt budsjettstøtte for de ulike sektorene. Ola Bekken, fra FKRA, kom med sine synspunkter på de utfordringer som markedsordningen for korn står ovenfor. Han etterlyste større grad av markedsretting av norsk kornproduksjon. André Monsrud var siste taler i den næringspolitiske bolken, og gikk gjennom hva Norkorn har jobbet med det siste året, herunder innspill til jordbruksoppgjøret, samt prioriteringene for det næringspolitiske arbeidet fremover. Etter lunsj var fokuset på mer nevenyttige foredrag. Espen Lynghaug, fagsjef fagopplæring og kompetanse, orienterte om de ulike utdanningsløpene som finnes for både nyutdannede og medarbeidere med erfaring. Nytilsatt fagsjef HMS/IA, Tove Auren, presenterte kort status i forskningsprosjektet om kornstøveksponering hvor det er registrert høye verdier av ulike partikler, som utgjør en risiko for de ansattes helse. Prosjektet viser også at jevnlig renhold reduserer problemets omfang. Deretter orienterte Auren om 6 Årsmelding 2011 Norkorn

9 Matpolitikk, klima og miljø Viktige saker innen det matpolitiske området har vært flere FoU-prosjekter som berører korn/kraftfôrbransjen, etablering av ny samarbeidsarena med Mattilsynet og arrangering av kurs i HACCP for møller og fôrprodusenter. Forskning og utvikling - FoU Klimastrategi - Jordbruk Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) og Forskningsrådet (NFR) offentliggjorde i 2011 rapporten Klimastrategi Jordbruk, som er en oppfølging av rapporten Bedre Agronomi. NHO Mat og Bio deltok i arbeidsgruppen bak rapporten. Et av hovedmålene med arbeidet var å få et overordnet perspektiv mot en kunnskapsbasert, konkurransedyktig og bærekraftig norsk matproduksjon i et helkjedefokus fram til forbruker, men med hovedvekt på primærleddet. Rapporten har avdekket betydelig forskningsbehov i forhold til klimatilpasning og utslippsreduksjon innenfor husdyr- og planteproduksjon. Videre pekes det på et stort behov for oppdatering av kunnskapsstatus og rapporteringsgrunnlag. Rapporten er ment å skulle gi konkrete prioriteringsforslag til nasjonale forskningsfinansiører, samt utgjøre et grunnlag for innspill til internasjonale forskningsprogrammer til nytte for norsk landbasert matproduksjon. Det er videre forutsatt at norsk forskning er på internasjonalt spisskompetansenivå på ett eller flere hovedområder. Rapporten har et tidsperspektiv på fem til ti år for prioriteringene innen klimaforskning. Mykotoksiner I 2010 ble det startet et fireårig forskningsprosjekt i regi av Bioforsk, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Norkorn bidrar finansielt til prosjektet. Hovedmålet med prosjektet er å redusere risikoen for forurensning med mykotoksiner i norsk mat og fôr, og vurdere helserisiko ved ulike smittescenarier hos dyr og menneske. Følgende arbeidspakker er igangsatt: - Dyrkingsforhold/jordarbeiding, Bioforsk - Resistensforedling i havre, UMB - Toksisitet, NVH Salmonella i fôrfabrikker Prosjektet er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt med støtte fra Matprogrammet (NFR) og FFL/JA. Prosjektperioden er fra juli 2009 til juli Prosjektdeltakere er Norgesfôr AS, Denofa AS, Felleskjøpet Fôrutvikling, FHL Fiskefôr og Fiskemel, NHO Mat og Bio, Veterinærinstituttet, Nofima og Universitetet i Oslo. Det gjennomføres studier på bl.a. ulike antibakterielle materialer og stoffers påvirkning på biofilmdannelse, samt biofilmdannelse når bakterier befinner seg i stadier der de påvirkes lite av vask og desinfeksjon. Framtidige FoU-behov i korn/kraftfôrbransjen I regi av NHO Mat og Bio ble det i 2010 opprettet en arbeidsgruppe med deltakelse fra Norgesfôr, Fiskå Mølle, Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), Strand Unikorn og NHO Mat og Bio. Gruppens mandat var å definere de viktigste FoU-behovene i norsk korn/ kraftfôrbransje i et 10 års perspektiv, og skaffe grunnlag for de årlige innspillene til FFL/JA. Det arbeides for å få deltakelse fra hele bransjen, slik at innspill til myndigheter og forskningsmiljøer kan bli gitt fra en samlet bransje. Klima/miljø 2011 var avslutningsåret for et større energieffektiviseringsprosjekt i regi av Enova. NHO Mat og Bio har Årsmelding 2011 Norkorn 7

10 deltatt i styringsgruppen for prosjektet som omfatter kjøtt-, bakeri- og bryggeribransje i tillegg til korn/ kraftfôr. Det ligger et stort potensiale for å redusere energi kostnadene for de aktuelle bransjene. Prosjektet har gått ut på samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift. I 2011 har det vært gjennomført egne nettverkssamlinger for bransjene og flere bedriftsbesøk. Sluttrapport leveres primo Strategisk næringsmiddelforum - samarbeid med Mattilsynet Mattilsynet etablerte i 2011 Strategisk næringsmiddelforum. Dette forumet erstatter delvis Mattilsynets kontaktforum, men det er noen endringer i representasjon og mandat. NHO Mat og Bio representerer medlemmer utenfor kjøttindustrien i dette forumet. Forumet skal gi innspill til mattilsynets planer, prioriteringer og strategiske valg på næringsmiddelområdet, regelverksutvikling, kommunikasjon samt være et forum for diskusjon av fagsaker av større betydning. Tilsynskampanje på fôrområdet Mattilsynet gjennomførte i 2011 et nasjonalt tilsynsprosjekt på fôrvarer. Prosjektet ble gjennomført som konsernrevisjon, der samtlige konsern innen fôrproduksjon til landdyr, fisk og akvatiske dyr ble revidert. NHO Mat og Bio deltok i oppstarten av prosjektet. HACCP-kurs Høsten 2011 arrangerte NHO Mat og Bio kurs for møller og fôrprodusenter i HACCP som tilfredsstiller kravene i hygieneregelverket. Kurset gikk over to dager, og grunnleggende HACCP, med analyse, kartlegging av bedriftens produkter og prosesser samt utarbeidelse av flytskjema ble gjennomgått. 8 Årsmelding 2011 Norkorn

11 Kompetanse Kurs i Silooperatør- og kraftfôrproduksjon Etter vedtak i Norkorns styre arrangerte NHO Mat og Bio et silo- og kraftfôrkurs på Thon Hotell Ski ved Ås november Kurset var en videreutvikling av to tidligere kurs, ett for silooperatører og ett for kraftfôr-produsenter. Erik Harsem og Gulbrand Eng har deltatt i arbeidet med å utvikle kurset. Målgruppen for kurset er personell i de medlemsbedrifter som arbeider med silodrift og/eller kraftfôrproduksjon. Kurset tar for seg de viktigste momentene som danner grunnlaget for en trygg, kvalitetsmessig god og økonomisk drift. Sentrale temaer er kvalitetssikring og reseptoptimalisering, produksjons-teknikk og systematisk forbedringsarbeid. Kurset har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Det er meningen å tilby et nytt kurs høsten også deltatt i et bransjepanel. Prosjektleder orienterte høsten 2011 Norkorns styre om status og fremdrift. FEED s rolle er å samle bransjen til et krafttak for å øke attraktiviteten til og kompetansen i matvareindustrien, ved en tydelig og attraktivt profil å samle seg bak. Prosjektet vil ha fokus på å profilere matindustrien som en attraktiv arbeidsplass. I tillegg skal prosjektet samarbeide med videregående skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å legge til rette for synliggjøring av studie- og karrieremuligheter på alle nivåer, og at det utvikles både grunnutdanning og etter- og videreutdanning som er i tråd med bedriftenes behov. Kompetanse- og rekrutteringsprosjektet FEED Det felles treårige kompetanseprosjektet som nå har fått navnet FEED startet opp i januar Prosjektleder er Anne-Grete Haugen, og med seg har hun fagsjef Cecilie Hänninen. Prosjektet ble initiert av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Bio, LA og NNN. Tolv bedrifter inngår i referansegruppen og Landbruks- og matdepartementet støtter prosjektet. Prosjektet FEED har kommet svært godt i gang, og er allerede i sitt første år i gang med kompetansehevende aktiviteter i bedriftene. Første aktivitet i prosjektet var gjennomføringen av en bransjeworkshop hvor representanter fra referansebedriftene, partene i arbeidslivet, opplæringskontorene, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer deltok. Workshopen inngikk som en del av et større kartleggingsarbeid som prosjektet har satt i gang. Kartleggingen omfatter både matindustriens kompetansebehov fremover og omdømmestudier. Ansatte i referansebedriftene har Årsmelding 2011 Norkorn 9

12 Braskereidfoss Kornsilo AL Østfoldkorn Sarpsborg 10 Årsmelding 2011 Norkorn

13 Statistikk Forbruk av korn til mat i årene År I alt Hvete Rug Bygg Havre Tonn Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kilde: Statens Landbruksforvaltning (SLF) Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. 1989, Korn i alt Avling, tonn Hvete Bygg Havre Avling, kilo per dekar Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvete ,6 139,6 613,8 423, ,9 312,2 546,7 353, ,3 266,1 681,7 385, ,4 255,5 663,1 359, ,7 323,4 619,4 386,6 28, ,5 229,7 623,6 355,5 9, ,0 313,4 573,5 396,9 16, ,1 259,1 623,7 330,4 5, ,1 261,5 592,9 278,7 9, ,3 349,5 584,8 333,6 19, ,6 406,8 630,5 366,7 40, ,4 395,4 589,3 279,0 34, ,2 357,0 537,6 248,4 26, ,4 401,1 485,3 276,0 40, ,8 453,3 558,2 327,8 47, ,9 278,0 473,0 276,5 27, ,8 331,4 541,2 299,0 34, ,0 265,0 460,0 220,0 16, Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 1 Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. 2 Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp per 21. november Korn i alt inkluderer tonn korn til såkorn og leiemaling. Avling av det enkelte kornslag inneholder ikke forventet forbruk til såkorn og leiemaling i 2011, slik som det gjør for de andre årene i tabellen. Tallene for det enkelte kornslag for 2011 kan derfor ikke sammenlignes med tidligare år Årsmelding 2011 Norkorn 11

14 Styret pr Leder: Gulbrand Eng Norgesfôr Øst Nestleder: Kjetil Aandstad Fiskå Mølle Flisa AS Styremedlem: Nils Fosstuen Ottadalen Mølle A/L Varamedlemmer: 1. Sveinung Flægstad, Steinkjer Kornsilo BA 2. Rune Aamli, Vestfoldmøllene AS 12 Årsmelding 2011 Norkorn

15 Administrasjonen pr Adm. direktør Gaute Lenvik Tlf: nhoml.no Direktør Arbeidsliv Camilla Schrader Roander Tlf: nhoml.no Advokat/bedriftsrådgiver Caroline Weedon Heide Tlf: nhomlno Fagsjef HMS/IA Tove Auren (Sluttet ) Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen (Sluttet ) Fagsjef Fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Tlf: nhoml.no Fagsjef Næringspolitikk André Monsrud Tlf: nhoml.no Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Tlf: nhoml.no Fagsjef Mat og Miljø Jorunn Vormeland Dalen Tlf: Hjemmekontor: nhoml.no Årsmelding 2011 Norkorn 13

16 Regnskap NORKORN Resultatregnskap (Beløp i hele kr) Noter Regnskap Regnskap DRIFTSINNTEKTER Kontingent,Serviceavgift Diverse inntekter/refusjoner SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Administrasjonskostnader Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader og interne møter Reisekostnader Informasjon, marked og representasjon 5 33 Årsmøter, styre og utvalg Forsikringer, sekretariatstjenester og gaver Reklamasjonsnemda kraftfor Bidrag/støtter 10 0 SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader 0 0 NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD RESULTAT Årsmelding 2011 Norkorn

17 Balanse NORKORN Balanse pr (Beløp i hele kr) Noter EIENDELER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer 6 3 Investeringer Aksjer og andeler Bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 23 febr Signatur Gulbrand Eng Styreleder Signatur Nils Fosstuen Styremedlem Signatur Kjetil Aandstad Signatur Gaute Lenvik Nestleder Årsmelding 2011 Norkorn 15

18 Noter NORKORN Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter En overveiende del av inntektene er kontingent/serviceavgift, som opptjenes og periodiseres per kallenderår. Inntektsføringen skjer hver mnd på bakgrunn av utfaktureringen foretatt av NHO-servicepartner. Prosjektinntekter inntektsføres i takt med prosjektets fremdrift månedlig eller kvartalsvis. Finansielle eiendeler Aksjer og andeler som er langsiktige plasseringer er klassifisert som anleggsmidler og balanseføres til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Øvrige aksjer og andeler er klassifisert som omløpsmidler og balanseføres til markedsverdi. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Ihht. god regnskapsskikk for små foretak, unnlater selskapet å balanseføre utsatt skattefordel. Serviceavgift Servicekontoret fakturerer serviceavgift til medlemmene med tillegg av merverdiavgift, er følgelig registrert i merverdiavgiftsmanntallet, og krever fradrag for inngående merverdiavgift. Skattedirektoratet har sent i 2008, på generelt grunnlag, uttalt at serviceavgift ikke skal faktureres med merverdiavgift. Finansdepartementet er bedt om å overprøve denne vurderingen. Det er lang praksis hos foreninger med å fakturere serviceavgift med merverdiavgift i Norge, og det er derfor på nåværende tidspunkt ikke funnet nødvendig å gjøre endringer kun med basis i at et spørsmål som dette er tatt opp. Konsekvensen, dersom skattemyndighetene legger opp til endret praksis fremover, vil være at en mindre del av foreningens virksomhet blir avgiftspliktig og følgelig også at foreningen får mindre fradragsberettiget inngående merverdiavgift. Foreningen vurderer risikoen for at en så radikal endring i alminnelig kjent praksis skal få tilbakevirkende effekt for å være relativt liten. 16 Årsmelding 2011 Norkorn

19 NORKORN Noter til regnskapet 2011 Note (Beløp i 1000 kr.) 1 Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. Foreningen har ingen ansatte, og følgelig ingen tjenestepensjonsording i hht lov om obl. tjenestepensjon Foreningen har ikke hatt daglig leder i de 6 siste år. Godtgjørelser til styret i 2011 utgjør kr (inkl.aga), og er ført som lønnskostnad 2 Honorarer Honorarer Revisjon Revisjonsbistand 0 0 NHO-SP Andre eksterne honorarer 4 22 SUM HONORAR Revisjonshonorar er ekskl. MVA 3 Andre fordringer Type innskudd Forskuddsbet. kostnader 0 0 NHO Mat og Bio 3 0 Til gode MVA 3 3 SUM ANDRE FORDRINGER Bankinnskudd Type innskudd Frie bankinnskudd Driftskredittordning SUM BANKINNSKUDD Norkorn er ettergarantist med selvskyldneransvar for det garantiansvar kornkjøpere (som har sluttet seg til oppgjørs- og driftskredittordningen) får ovenfor bankene i henhold til oppgjørs- og driftskredittordningene. Videre betyr det at Norkorn står solidarisk ansvarlig for eventuelle krav bankene har mot de øverige etterkausjonister. Norkorn har pr kr ,- på en sperret konto i den private oppgjørsog driftkredittordningen. 5 Egenkapital og endring egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Egenkapital per Årets resultat Egenkapital per Årsmelding 2011 Norkorn 17

20 NORKORN Noter til regnskapet 2011 Note (Beløp i 1000 kr.) 6 Annen kortsiktig gjeld Type gjeld Mellomregning NHO Mat og Bio Skyldig feriepenger 0 0 Annen gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD Investeringer i aksjer og andeler 2011 Selskap Antall aksjer Kostpris pr Balanseført verdi pr Opplysningskontoret for Brød og Korn Landsforeningsfondet SUM AKSJER Finansinntekter Type inntekt Bankrenter Fondsavkastning SUM ANDRE FINANSINNTEKTER Skattekostnad og utsatt skatt Periodens skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt 0 0 Formueskatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 1 0 Endring i midlertidige forskjeller -1-2 Anvendelse av fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt 0 0 Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler -6-7 Omløpsmidler 0 0 Underskudd fil fremføring Sum % utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til unntaksregelen for små foretak. 18 Årsmelding 2011 Norkorn

21 Revisjonsberetning Årsmelding 2011 Norkorn 19

22 20 Årsmelding 2011 Norkorn

23

24 Postboks 5484 Majorstuen, 0305 Oslo Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett:

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget

Detaljer

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2013 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2013...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse

Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Deres dato Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse MELDING TIL STORTINGET OM LANDBRUKSPOLITIKKEN. INNSPILL.

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Produkter. FOTO: NORTURAS BILDEBANK 2 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009 Innhold: STYRETS MELDING 2009.... 5 REGNSKAP.... 9 STYRENDE ORGANER.... 19 RÅDET...

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling.

INNHOLD. Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling. 1 NILF NILF INNHOLD Styregodkjent regnskap Resultatregnskap Balanse 31.12.2011 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Styrets beretning Separat vedlegg Årsrapport 2011: Øvrig rapportering i henhold

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Årsmelding 2009. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2009. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2009 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Dette er NARF NARF er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere. Vår oppgaver er å bygge kompetanse, videreutvikle bransjen,

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

(Foreløpig utgave) Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150. Prop. 122 S. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150. Prop. 122 S. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150 Prop. 122 S (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Jordbruksoppgjøret 2012 endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Tilråding

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Årsberetning 2009. En bransjeforening i

Årsberetning 2009. En bransjeforening i Årsberetning 2009 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012 Årsmelding 2012 1 Innledning Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, og fiskeri- og havbruksnæringen er kunnskapsbasert. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) til et viktig virkemiddel for å videreføre

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Prior Norge BA, 74. driftsår

Årsmelding og regnskap 2003. Prior Norge BA, 74. driftsår Årsmelding og regnskap 2003 Prior Norge BA, 74. driftsår Mål Priors visjon Å bli en av Norges fem beste matvareleverandører. Priors matfilosofi Priors drivkraft er matglede, og dette søker vi å oppnå gjennom

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer