Årsmelding Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

2

3 Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio, ble mye avklart på årsmøtet 2009 da samordningsavtalen mellom Norkorn og NHO Mat og Bio ble godkjent. Avtalen innebærer at det er etablert en ny og endret arbeids- og oppgavefordeling mellom de to foreningene. NHO Mat og Bio er hovedarenaen for all aktivitet, mens Norkorns virkeområde i all hovedsak er avgrenset til næringsspesifikke saker det av ulike årsaker ikke er naturlig å behandle i NHO Mat og Bio. Selv om mange tunge prosesser ble avklart i 2009, har det også i 2010 vært arbeidet med organisasjonsmessige tilpasninger. For det første har man fått en avklaring i forhold til Norkorns rolle i Opplysningskontoret for brød og korn (OBK), der nå Norkorn deler en styreplass med Norske Felleskjøp. Videre har Norkorn gått inn som garantist i den private driftskredittordningen på vegne av alle medlemsbedriftene, uavhengig av gruppering. Styret vedtok også, etter at årsmøtet 2010 ble orientert om saken, å plassere deler av Norkorns kapital i NHOs Landsforeningsfond. Til tross for de organisasjonsmessige endringene nevnt over, var 2010 det første året hvor oppgavene i all hovedsak har vært fokusert på ordinær drift, både for styret og administrasjon. Styret har derfor et godt grunnlag for å si at samordningsavtalen fungerer godt og etter hensikten. Det er en klar arbeidsdeling mellom aktivitetene i NHO Mat og Bio og Norkorn, selv om det på noen områder også kan være noe potensial for fortsatt effektivisering. Like fullt ble det mot slutten av 2010 startet opp en prosess for å evaluere samordningsavtalen. Dette både fordi samordningsavtalen legger opp til en slik evaluering og på bakgrunn av erfaringene styret har gjort siden Styret ønsker å vurdere ulike tiltak som har til hensikt å ytterligere utnytte potensialet for en mest mulig rasjonell drift, herunder også frekvens og gjennomføring av styremøter og årsmøter i Norkorn. I forbindelse med evalueringen ble det også gjennomført en medlemsundersøkelse. Aktiviteter i har vært et aktivt år både for styret og administrasjonen. Det har vært avholdt til sammen 4 styremøter, 1 årsmøte og 1 fagdag. Videre har Norkorn tatt initiativ til, og vært engasjert i en rekke prosesser og aktiviteter med ulike myndighetsorganer og næringsorganisasjoner. Arbeidet har engasjert både styrets medlemmer og administrasjonen. På området næringspolitikk har hovedfokus vært på å følge opp utfordringene som høyt nivå av mykotoksiner skaper. Dette omfatter både tilpasninger i og diskusjon rundt gjennomføring av markedsordningen, både i forhold til ekstraordinære tiltak for å øke avsetning norsk korn, samt overlagring og fastsetting av tollkvoter, men også de konsekvenser mykotoksiner skaper for korn- og kraftfôrbransjen selv. Norkorns hovedfokus er å komme frem til felles tiltak i bransjen, og i dialog/samarbeid med markedsregulator. To andre viktige prosesser i 2010 har vært utarbeidelse av innspill til jordbruksoppgjøret 2010, og et felles innspill med NHO Mat og Bio til arbeidet med ny stortingsmelding. Sentralt i begge innspillene er behovet for en politikk som fokuserer på hele verdikjeden, og som styrker konkurransekraften, samtidig som en legger til rette for en stabil norsk råvareproduksjon. Som tidligere år gjennomførte Norkorn også i 2010 et felles utredningsprosjekt med Norske Felleskjøp. Fokuset i 2010 var på rammevilkår for norsk såkornproduksjon, inklusive forslag for hvordan styrke såkornproduksjonen i Norge. Dette vil bli fulgt opp i innspill til jordbruksoppgjøret Årsmelding 2010 Norkorn 1

4 På det matpolitiske området har de viktigste arbeidsoppgavene vært å følge opp nettverket for energieffektivisering og oppstart av et FoU-utvalg i korn/ kraftfôrbransjen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norgesfôr, Fiskå Mølle, FKRA, Strand Unikorn og NHO Mat og Bio, som skal definere de viktigste FoU-behovene i norsk korn/ kraftfôrbransje de neste årene til Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA). Høsten 2010 ble det også arrangert et kurs i kraftfôrproduksjon, som gikk over tre dager. Kurset var fulltegnet og 34 personer deltok. Tilbakemeldingene på kurset var gode. Styret har vedtatt å arrangere ett kurs i 2011, der man vil kombinere silooperatørkurset og kraftfôrkurset. Deretter vil man evaluere behovet for kurs i fremtiden. Økonomi Norkorns resultatregnskap for 2010 viser et underskudd på kr etter finansposter og inklusive skattekostnad. Dette er i all hovedsak som budsjettert for 2010, dvs. et underskudd på kr Både driftsinntekter og -utgifter samlet sett, var i rimelig grad i overensstemmelse med budsjettforutset ningene. Riktignok er det et betydelig avvik mellom budsjetterte og faktiske renteinntektene for 2010, men avkastning fra NHO Landsforeningsfond veier opp for mye av dette, slik at finansinntektene i sum er omtrent som budsjettert. Sekretariatsgodtgjørelsen til NHO Mat og Bio utgjorde største kostnadspost med kr i 2010 og 2009, sammenlignet med kr i Utgiftene til Reklamasjonsnemnda for kraftfôr ligger utenfor styrets/administrasjonens direkte kontroll, da dette i praksis er en kollektiv inndekningsordning for hele bransjen. I 2009 var utgiftene til nemnda kr , mot kr i For 2010 er det satt av kr Antall registrerte medlemmer pr var 40. Det er to mindre enn året før, og tre mindre enn for to år siden. Styret beklager den negative trenden, men konstaterer samtidig at noe av reduksjonen følger av den rasjonalisering som naturlig vil finne sted, også innenfor våre bransjer. Generelt Norkorn har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester av NHO Mat og Bio, som har sine lokaler på Majorstuen i Oslo. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at virksomheten verken medfører forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret bestod i 2010 av menn. Styret mener at bygdemøllenes interesser blir godt ivaretatt innenfor samordningsavtalen med NHO Mat og Bio. Videre er det styrets oppfatning at Norkorn har tilgang til tjenester der forholdet mellom kvalitet og kostnad er rimelig. Styret er også meget godt fornøyd med utviklingen i samarbeidet, der både styret og administrasjonen har felles fokus på å utnytte ressursene best mulig. Styret takker administrasjonen for god innsats og et godt samarbeid i Årsmelding 2010 Norkorn

5 Næringspolitikk WTO Etter at Doha-forhandlingene stoppet opp i desember 2008, var det liten eller ingen aktivitet frem til høsten Samtalene tok seg da noe opp, og det ble avholdt et ministermøte 30. november - 2. desember, men uten større fremskritt. Også i 2010 var det liten aktivitet, men med noe større aktivitet høsten Mot slutten av 2010 ble det klart at man ville intensivere forhandlingene fra og med januar 2011, med en ambisjon om både å komme frem til revidert utkast til avtale og innkalle til et ministermøte sommeren Som tidligere, er det riktignok stor usikkerhet om samtalene vil føre til avklaringer og at en ny avtale fremforhandles. Årsakene til manglende fremdrift er flere. Likevel mener mange at nøkkelen til videre fremdrift og en eventuell avtale forutsetter at USA kommer til enighet med land som Kina, Brasil og India, om ambisjonsnivået på de viktigste forhandlingsområdene. For USA er det spesielt viktig å sikre seg tilfredsstillende markedsadgang for både landbruk og industrivarer, til disse store fremvoksende økonomiene. Utgangspunktet for eventuelle forhandlinger i 2011 er utkastet til modalitetstekster fra desember Samtidig må en være forberedt på diskusjon og endringer i både store og mindre parametre i teksten fra Mange viktige områder for Norge er avklart. De viktigste elementene er 70 % tollkutt for de høyeste tollsatsene, med en mulighet for lavere tollkutt for såkalte sensitive produkter. Betalingen for lavere tollkutt er at sensitive varer må øke sin markedsadgang i form av kvoter. Andre viktige parametre er noe over en halvering av internstøtten og utfasing av eksportstøtten. Korn/kraftfôr vil ikke bli definert som sensitive og vil heller ikke få økte kvoter, men ta tollkutt på 70 %. Siden det i 2010 har vært liten aktivitet i WTO-forhandlingene har også området vært prioritert noe ned i administrasjonen. Med rapporten som ble laget i samarbeid med Norges Bondelag og Norske Felleskjøp 2009 og 2010, har administrasjonen likevel et godt utgangspunkt for å følge utviklingen fremover og bidra til å ivareta korn og kraftfôrbransjens interesser både i det som kan bli avlutningene på disse forhandlingene, men også i forhold til diskusjonen som vil komme i etterkant om utforming av ny politikk og rammevilkår. Markedsordningen for korn Behovet for kostnadsreduksjon i verdikjeden og forsterket innsats for å styrke kvaliteten på norsk fôrkorn var hovedsakene i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret I forhold til kostnadsreduksjon fokuserte vi både på behovet for å styrke prisnedskrivingstilskuddet og at endringer i målpris i større grad må vurderes opp mot mulighetene for kostnadsovervelting videre i verdikjeden. Som tidligere år ble det også pekt på behovet for mer like råvarekostnader og konkurransevilkår mellom over- og underskuddsområder. Andre momenter som ble tatt opp i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret, og presentert både for Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet var: Fraktordningene for korn bør evalueres. Gjeldende fraktsatser videreføres, i påvente av evalueringen. Endringer i regelverket for investeringsstøtte via LUF, slik at støtte til lagring/hjemmemaling av korn på gårdsbruk opphører. Gjeninnføring av ordning for beredskapslagring av korn og tilskudd til beredskapslagring såkorn. Prisrelasjonene mellom fôrkorn og matkorn videreføres. Redusert pris på havre i forhold til bygg, samt vurdere redusert målpris på matrug. Som følge av endrede rammebetingelser, utrede mulige tilpasninger i både markedet for korn/kraftfôr og korn/kraftfôrpolitikken. Årsmelding 2010 Norkorn 3

6 Avvente videre endringer i rammevilkårene for økologisk kornproduksjon. Vurdere forenklinger i regelverket for økologisk produksjon, samt mer informasjon om økologisk landbruk til fremtidige produsenter og forbrukere. Vurdere lavere toll/tollrefusjon for importert økologisk korn. Norkorn har tidligere, i forbindelse med den internasjonale prisoppgangen, påpekt de svakhetene som ligger i markedsordningen for korn da den ikke har mekanismer som fordeler norsk korn godt nok mellom over- og underskuddsområder. Disse svakhetene ved markedsordningen har også kommet til syne i utfordringene som følger av høyt innhold av mykotoksiner i norsk fôrkorn. Det vil si hvordan man fordeler norsk korn, hvor det er til dels høyt men også varierende nivå på innholdet av mykotoksiner. Norkorn er i hovedsak tilfreds med ordningen slik den fungerer, men ser behovet for en gjennomgang av enkelte sider av ordningen. Også for kornåret 2009/2010 var det behov for å overlagre et overskudd. Etter noe diskusjon rundt behovet, ble det til slutt overlagret tonn finansiert via markedsreguleringen. I forkant av selve overlagringen var det på nytt diskusjon om enkelte viktige sider ved både regelverket og gjennomføringen av overlagring. Etter påtrykk fra Norkorn kom markedsregulator på ny tilbake til saken høsten Resultatet av gjennomgangen er at fremtidig overlagring vil sammenfalle med fastsetting av importkvoter og gjennomføring av kvoteauksjon. Både i forkant og i etterkant av kvoteauksjonen for november var det diskusjon og noe uenighet blant ulike aktører om behovet for overlagring og dermed behovet for import. Som en oppfølging av dette har SLF bedt markedsregulator drøfte ulike tiltak for å styrke prognosegrunnlaget for fastsettelse av importkvoter, og drøfte disse med bransjen. Dette er et arbeid som Norkorn vil følge opp i Årsmelding 2010 Norkorn Våren 2010 ble det utarbeidet et felles innspill med NHO Mat og Bio til den nye stortingsmeldingen om landbrukspolitikken. Hovedfokuset i innspillet var behovet for å styrke fremtidig konkurransekraft i hele verdikjeden og samtidig sikre innenlandsk råvareprod uksjon. På kornområdet ble det også vist til behovet for en evaluering av markedsordningen, både med henvisning til ordningens mangel på fordelingsmekanismer mellom over- og underskuddsområder, forskyvning i markedsandeler og utfordringene som følger av en WTO-avtale. Andre momenter som berørte Norkorn spesielt, var behovet for å redusere korn- og kraftfôrprisene, en gjennomgang av fraktordningene og gjeninnføring av en ordning for beredskapslagring korn og såkorn. I 2010 har det ikke vært noen større høringer som berører markedsordningen, utover de endringer som ble gjennomført vedrørende Omsetningsrådets sammensetning (se omtale neste side). Rapport om rammevilkår for norsk såkornproduksjon De siste årene har det manglet såkorn av rett art og sort. Dette, sammen med et ønske og behov for å styrke økonomien og produktivitet i kornproduksjonen, uten å øke kostnadene videre i verdikjeden, var bakgrunnen for at Norske Felleskjøp og Norkorn sommeren 2010 tok initiativ til å utarbeide en felles rapport om norsk såkornproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltok også i arbeidsgruppen. Utredningen består av fire hoveddeler: Kartlegge status for produksjon og omsetning av sertifisert såkornproduksjon. Kartlegge offentlig virkemiddelbruk på ulike ledd i verdikjeden. Identifisere hovedutfordringer i varekjeden. Drøfte aktuelle endringer i virkemiddelbruken. Rapporten drøfter ulike tiltak for å styrke norsk såvareproduksjon, og anbefaler at det innføres prisned-

7 skrivingstilskudd for såkorn samtidig som det stilles krav om et visst beredskapslager av de som mottar såkornet. Rapporten gir et godt utgangspunkt for Norkorns synspunkter om hvordan styrke norsk såvareproduksjon og eventuelle innspill til jordbruksoppgjøret Tiltak for å styrke kvaliteten på norsk korn I de siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i norsk korn. Selv om problemet i hovedsak har vært knyttet til havre, er det også utfordringer knyttet til mykotoksiner i bygg og hvete. Norkorn har vært sentrale med tanke på koordinering av interessene utenfor FKA, samt en pådriver for fremdriften i arbeidsgruppen under bransjeforum for korn. I arbeidsgruppen forsøker man å komme frem til felles løsninger for bransjen, både for å håndtere utfordringer vi nå står ovenfor og tiltak på lenger sikt. For kornhøsten 2010 ble bransjen enige om å prøve ut hurtiganalyser, samt gjøre erfaringer med bruk av Bioforsk sin varslingsmodell. Våren 2010 signaliserte også korn og kraftfôrbransjen at erfaringene fra bruk av hurtiganalysene ville være utgangspunktet for om bransjen i fremtiden vil vurdere prisgradering eller avvisning av korn med høyt innhold av mykotoksiner. Høsten 2010 har man evaluert erfaringene og diskutert videre prosess og tiltak. Arbeidet med å styrke kvaliteten på norsk korn og de utfordringene som følger av høye verdier mykotoksiner er viktig og vil fortsatt ha høy prioritet for Norkorn fremover. Omsetningsrådet Norkorn har siden 2002, i forbindelse med innføring av ny markedsordning, hatt fast plass i Omsetningsrådet. Omsetningsrådet er et viktig organ for bransjens rammebetingelser og er spesielt viktig med tanke på konkurransesituasjonen. Etter at Stortinget, etter anbefaling fra Landbruks- og matdepartementet, i 2009 vedtok å redusere antall medlemmer i Omsetningsrådet, deler nå Norkorn én plass med Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) og NHO Mat og Drikke. Norkorn er vararepresentant i perioden 1. januar 2010 til Omsetningsrådet har hatt 7 møter i Utover endrede vedtekter og aksjonæravtale i OBK og finansiering av tiltak for å øke bruken av havre til kraftfôr, har det ikke vært behandlet noen saker av større betydning for Norkorn. De private aktørene var i 2010 representert ved Dag Henning Rekenes. Gulbrand Eng er vararepresentant for de private aktørene i Omsetningsrådet. Andre organer hvor Norkorn er representert: Bondelagets kornutvalg; Norkorn er konsultativt medlem av Bondelagets Kornutvalg, som er sentralt i utformingen av Bondelagets kornpolitikk. Styremedlem Tommy Nielsen, Skiptvet Mølle AL, har vært Norkorns representant i utvalget siden Kornutvalget hadde 3 møter og 1 fagtur i Noen av de viktigste sakene i kornutvalget var: korn/kraftfor- og landbrukspolitikk, innspill til jordbruksforhandlingene og da med spesielt fokus på, prisnedskrivingstilskudd, og grenseverdier/klassifisering av mykotoksiner. Bransjeforum for korn; Forumet eies og ledes av markedsregulator ved Norske Felleskjøp. Alle aktører inkl. matmelmøllene er representert i forumet, som møtes 4-6 ganger pr år. Viktigste formål er å drøfte markedsprognoser for korn, og andre saker av betydning for markedsreguleringen. Utfordringene skapt av mykotoksiner i korn, inklusiv regelverket for overlag ring, samt kartlegge omfanget av mykotoksiner og tiltak på kort og lang sikt, har vært viktige saker i I tillegg har Norkorn tatt initiativ til og arbeidet for opprettelse av et FoU-utvalg på korn og kraftfôr. Norkorn er representert ved André Monsrud i administrasjonen. Reklamasjonsnemndene for korn og kraftfôr; Oppgaven for reklamasjonsnemndene er å gi faglige uttalelser og anbefale løsninger i tvistesaker mel- Årsmelding 2010 Norkorn 5

8 lom henholdsvis kornmottak/kraftfôrprodusent og kornprodusent/kraftfôrkunde i saker der partene ikke klarer å bli enige om løsninger i reklamasjonssaker. Styrene i nemndene har som hovedoppgave å finansiere nemndenes virksomhet og å utpeke medlemmer i nemndene. André Monsrud har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Det er satt av kr i Norkorns regnskap for utgifter i 2010, til reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Det var ett møte i reklamasjonsnemnda for kraftfôr i Reklamasjonsnemnda for korn har hittil ikke hatt noen saker til behandling. Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK); Opplysningskontoret ble etablert i 2007, og arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere. Kontoret eies i dag av Norske Felleskjøp BA (50 %) og aktører på bakeriog matmelmøllesiden (50 %). Diskusjonen om Norkorns eierskap og styreplass i OBK har pågått i flere år, og hvor Omsetningsrådet i februar 2010 vedtok at Norkorn skal dele en styreplass med NFK. Det betyr at Norkorn vil alternere mellom å ha en styreplass med stemmerett og være observatør i styret annet hvert år. I 2010 har Tommy Nielsen møtt som styremedlem i OBKs styre. Viktigste sak har vært utarbeidelse av strategiplan for og utvidelsen av styret til å inkludere Norkorn. Mattilsynets kontaktutvalg; Kontaktutvalget skal være et dialogforum mellom Mattilsynets toppledelse og de viktigste interessentgruppene innen Mattilsynets forvaltningsområde når det gjelder strategisk utvikling av tilsynet. Siste møte i utvalget var 14. januar Mattilsynet bestemte seg deretter for å avslutte kontaktutvalget og heller prioritere mer tema- og målgruppebasert dialog med brukerinteressene. Fagdag Norkorn gjennomførte i 2010 èn fagdag. Den ble avholdt 25. mars, i tilknytning til årsmøtet, og med i alt 49 deltagere. Gulbrand Eng var møteleder og startet med å introdusere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, Olav Ulleren, som første innleder. Ulleren orienterte om arbeidet med ny stortingsmelding med henblikk både på de utfordringer og muligheter næringene står ovenfor. Bengt Johnsson, fra det svenske Jordbruksdepartementet, presenterte deretter utvikling og status i svensk kornproduksjon og kraftfôrindustri. Med bakgrunn i utfordringene som har fulgt av høye verdier av mykotoksiner i korn, var fagsjef markedsregulering i Norske Felleskjøp, Sindre Flø, bedt om å orientere om tiltak for både inneværende og neste kornsesong. Nortura er både en stor aktør i foredlingen av norsk kjøtt og markedsregulator, og som den siste tiden har opplevd både økende konkurranse, lav lønnsomhet og endringer i viktige rammevilkår. Vi hadde derfor invitert fagsjef for næringspolitikk og myndighetskontakt, Jakob Simonhjell, til å orientere om hvor veien går videre for Nortura. Næringspolitisk sjef i NHO Mat og Bio, André Monsrud, presenterte deretter hovedtrekkene i utredningen om WTO som Norkorn har gjort i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Rapporten gir en oversikt over status i forhandlingene og på de viktigste områdene for korn og kraftfôrsektoren, etterspørsel etter kraftfôr fremover og tilgang på korn etter ny WTO-avtale. Siste del av fagdagen var satt av til orienteringer om hva som skjer innenfor områdene sykelønn og IA, samt de viktigste elementene i pensjonsreformen og AFP-ordningen. Tilbakemeldingene på fagdagen var gode. 6 Årsmelding 2010 Norkorn

9 Matpolitikk, klima og miljø Viktige arbeidsoppgaver innen det matpolitiske området har vært oppfølging av nettverk for energieffektivisering og FoU-prosjekter som berører korn/ kraftfôrbransjen. Forskning og utvikling - FoU Klima/jordbruk Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) og Forskningsrådet nedsatte sensommeren 2010 en felles rådgivende gruppe; Klimagruppe Jordbruk, for å initiere en oppfølging av rapporten Bedre Agronomi. NHO Mat og Bio deltok i gruppen. Gruppen har avgitt rapporten Forskningsprioriteringer innenfor jordbruk i en klimasammenheng. Et av hovedmålene med rapporten var å få et overordnet perspektiv mot en kunnskapsbasert, konkurransedyktig og bærekraftig norsk matproduksjon i et helkjedefokus fram til forbruker. Rapporten er ment å skulle gi konkrete priori teringsforslag til nasjonale forskningsfinansiører samt utgjøre et grunnlag for innspill til internasjonale forskningsprogrammer til nytte for norsk landbasert matproduksjon. Rapporten har et tidsperspektiv på fem til ti år for prioriteringene innen klimaforskning, som inkluderer både forskning for klimatilpasninger og utslippsreduksjoner. Mykotoksiner I 2010 ble det startet et fireårig forskningsprosjekt i regi av Bioforsk, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hovedmålet med prosjektet er å redusere risikoen for forurensning med mykotoksiner i norsk mat og fôr, og vurdere helserisiko ved ulike smittesenarier hos dyr og menneske. Gjennom delmål skal det utvikles prediksjonsmodeller, veiledere for god agronomi, resistente sorter, og man skal gjennom in vitro modeller vurdere helserisiko ved å utsettes for blandinger av ulike mykotoksiner. Norkorn bidrar finansielt til prosjektet. Salmonella i fôrfabrikker Prosjektet ble startet i 2009 og ledes av Veterinærinstituttet. Prosjektet har blant annet vist at ulike ikke-sykdomsfremkallende bakteriearter påvirker Salmonellas evne til å overleve i fabrikker ved å øke biofilmdannelsen hos Salmonella. Prosjektet har også vist at Salmonella kan gå inn i en livsfase hvor de er levende, men ikke dyrkbare, og overleve over lang tid under betingelser som er relevante for fôrproduksjon. Metodikk for å studere effekt av desinfeksjonsmidler er under utvikling. Det er videre startet et arbeid med å undersøke effekten av overflater som kan hemme vekst og overlevelse av bakterier. NHO Mat og Bio er medlem av prosjektets styringsgruppe. Framtidige FoU-behov i korn/kraftfôrbransjen I regi av NHO Mat og Bio ble det i 2010 opprettet en arbeidsgruppe med deltakelse fra Norgesfôr, Fiskå Mølle, FKRA, Strand Unikorn og NHO Mat og Bio. Gruppen skal definere de viktigste FoU-behovene i norsk korn/kraftfôrbransje i et 10 års perspektiv, og vil danne grunnlag for de årlige innspillene til FFL/ JA. Klima/miljø NHO Mat og Bio har opprettet et miljø- og klimautvalg der FKRA og Trøgstad Kornsilo og Mølle representerer korn/kraftfôrbransjen. Den viktigste saken i utvalget i 2010 var oppfølging av energieffektiviseringsprosjektet i regi av Enova, med NEPAS som prosjektleder. NHO Mat og Bio deltar i styringsgruppen Årsmelding 2010 Norkorn 7

10 for prosjektet, som omfatter kjøtt-, bakeri- og bryggeribransje i tillegg til korn/kraftfôr. Det ligger et stort potensial for å redusere energikostnadene for de aktuelle bransjene. Prosjektet går ut på samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift. I 2010 har det vært gjennomført egne nettverkssamlinger for alle de fire bransjene og flere bedriftsbesøk. Prosjektet skal avsluttes i Forbud mot bruk av fiskemel i fôr til drøvtyggere Av større enkeltsaker i 2010 for kraftfôrindustrien var forbudet mot å bruke fiskemel i fôr til drøvtyggere. Forbudet er en følge av EØS-regelverket for TSE, og trådte i kraft Fra norske myndigheters side arbeides det for at man på sikt kan få opphevet forbudet. 8 Årsmelding 2010 Norkorn

11 Kompetanse Kompetansearbeidet i Norkorn Det har i 2010 blitt lagt ned store ressurser innenfor rekrutterings- og kompetanseområdet i NHO Mat og Bio, på vegne av og også direkte rettet mot Norkorns medlemmer. I tillegg til den løpende kontakten med bedriftene om fagopplærings- og kompetansespørsmål har hovedfokus vært å få på plass det felles kompetanseprosjektet i matindustrien, herunder offentlig delfinansiering og tilsetting av prosjektmedarbeidere. Prosjektet er operativt fra januar Kurs i kraftfôrproduksjon november ble det gjennomført et kurs i kraftfôrproduksjon. Kurset gikk over tre dager og tok for seg temaer som grunnleggende biologi, kvalitetssikring og prøvetaking, reseptoptimalisering, produksjonsteknikk og kontinuerlig forbedringsarbeid. Kurset var fulltegnet og 34 personer deltok. Kurset var lagt opp etter samme mal som silooperatørkurset som ble gjennomført i 2007 med tre dager, fra lunsj til lunsj. Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne på innhold og gjennomføring var meget gode. Det er nå besluttet å utvikle ett felles kurs for medarbeidere i silo- og kraftfôrproduksjon som en videreføring av de to kursene. Årsmelding 2010 Norkorn 9

12 Medlemsundersøkelse I henhold til samordningsavtalen mellom NHO Mat og Bio og Norkorn skal avtalen evalueres jevnlig, og første gang vinteren Som et ledd i dette ønsket styret å gjennomføre en spørreundersøkelse blant Norkorns medlemmer. Formålet var både å undersøke medlemmenes vurdering av tilfredshet med tjenestene som er levert, informasjonstilgang (hjemmesider osv), prioritering av fagområder og problemstillinger innenfor de ulike fagområdene, samt kostnadene ved medlemskap og kjennskap til samordningsavtalen som sådan. Undersøkelsen ble gjennomført i januar av i alt 38 medlemmer besvarte undersøkelsen. Tabell 1 nedenfor viser i hvilken grad medlemmene er fornøyd med de ulike fagområdene. Det var fem svaralternativer/graderinger, samt en Vet ikke kategori. Undersøkelsen viser at medlemmene gjennomgående er meget godt eller godt fornøyd med de ulike fagområdene. Ingen krysset av for de to dårligste graderingene, dvs Litt fornøyd og Ikke fornøyd, og disse er derfor tatt ut av sammenstillingen nedenfor. Hvis en slår sammen de to beste graderingene (meget godt fornøyd og godt fornøyd) er det størst tilfredshet med næringspolitikk og fagopplæring og rekruttering. HMS/IA skiller seg ut i denne sammenheng, med en stor andel i kategorien Vet ikke, og som i hovedsak skyldes at arbeid med HMS/IA har ligget noe nede, grunnet sykdom i NHO Mat og Bios administrasjon Hvor fornøyd er du/din bedrift med følgende fagområder: 10 Årsmelding 2010 Norkorn Meget godt fornøyd Godt fornøyd Fornøyd Vet ikke Tabell 1: Tabell to nedenfor viser resultatene fra følgende tre spørsmål: 1. Til venstre: Alt i alt, hvordan opplever du /din bedrift at interessene til bygdemøllene blir ivaretatt i fellesskapet? 2. Midten: Totalt sett, hvor fornøyd er du/din bedrift med kontingentnivået i Norkorn? 3. Høyre: Totalt sett hvor fornøyd er du/din bedrift med medlemskapet i NHO Mat og Bio/Norkorn? Karakterskalaen gikk fra 6 (best score) til 1 (lavest score) Hvor fornøyd er du/din bedrift med..? Bygdemøllene Kontingentnivået Medlemskapet 6 Fornøyd Tabell 2: På det første spørsmålet om hvordan bygdemøllenes interesser blir ivaretatt har 75 % enten gitt karakteren 5 eller 6. De siste 25 % har svart 4. På spørsmål om hvorvidt medlemmene er fornøyd med kontingentnivået i Norkorn har 80 % brukt karakteren 6, 5 eller 4. På spørsmålet om medlemmene totalt sett er fornøyd med medlemskapet i NHO og Norkorn, har ca 75 % gitt karakteren 6 eller 5. Cirka 20 % har gitt karakteren 4. Undersøkelsen viser for øvrig at hjemmesiden til både Norkorn og NHO Mat og Bio brukes jevnlig, og at medlemmene er godt fornøyd med informasjonstilgang, nyhetsvarsling og tilgjengelighet generelt. Oppsummert er styret og administrasjonens vurdering at medlemmene er meget godt/ godt fornøyd med tjenestene som leveres, og hva de må betale for disse Ikke fornøyd

13 Statistikk Forbruk av korn til mat i årene År I alt Hvete Rug Bygg Havre Tonn Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Kilde: Statens Landbruksforvaltning (SLF) Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. 1989, Korn i alt Avling, tonn Hvete Bygg Havre Avling, kilo per dekar Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvete ,6 139,6 613,8 423, ,9 312,2 546,7 353, ,3 266,1 681,7 385, ,4 255,5 663,1 359, ,7 323,4 619,4 386,6 28, ,5 229,7 623,6 355,5 9, ,0 313,4 573,5 396,9 16, ,1 259,1 623,7 330,4 5, ,1 261,5 592,9 278,7 9, ,3 349,5 584,8 333,6 19, ,6 406,8 630,5 366,7 40, ,4 395,4 589,3 279,0 34, ,2 357,0 537,6 248,4 26, ,4 401,1 485,3 276,0 40, ,8 453,3 558,2 327,8 47, ,9 278,0 473,0 276,5 27, Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp per 18. november Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Korn i alt inkluderer tonn korn til såkorn og leigemaling. Avling av det enkelte kornslag inneheld ikkje forventa forbruk til såkorn og leigemaling. Årsmelding 2010 Norkorn 11

14 Styret pr Leder: Gulbrand Eng Norgesfôr Øst Nestleder: Tommy Nielsen Skiptvet Mølle A/L Styremedlem: Nils Fosstuen Ottadalen Mølle A/L 12 Årsmelding 2010 Norkorn

15 Administrasjonen pr Adm. direktør Haavard Elstrand Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Forhandlingssjef/adv. fullmektig Camilla Schrader Roander Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Advokat/bedriftsrådgiver Caroline Weedon Heide Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef HMS/IA Tove Auren Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Næringspolitikk André Monsrud Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Mat og Miljø Jorunn Vormeland Dalen Tlf: Mobil: Hjemmekontor: nhomatogbio.no Årsmelding 2010 Norkorn 13

16 Regnskap 14 Årsmelding 2010 Norkorn

17 Balanse Årsmelding 2010 Norkorn 15

18 Noter 16 Årsmelding 2010 Norkorn

19 Årsmelding 2010 Norkorn 17

20 18 Årsmelding 2010 Norkorn

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug

Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug Korn og krise Hvorfor Norge bør starte kornlagring Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug RAPPORT 2 2013 Forfatter Tittel Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2013 Antall sider 70 Eivind Hageberg og Christian

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner KJØ BRANSJEN 5 2008 F Kjøttunderskuddet øker fortsatt Salgsvekst for Angus-bedrifter KIFF har blitt NHO Mat og Bio TEMA: Kjøtt og klima Leiv Vidar-produkter til Statoil for 340 millioner 14 16 5 6 6 7

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer