Årsmelding Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

2

3 Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio, ble mye avklart på årsmøtet 2009 da samordningsavtalen mellom Norkorn og NHO Mat og Bio ble godkjent. Avtalen innebærer at det er etablert en ny og endret arbeids- og oppgavefordeling mellom de to foreningene. NHO Mat og Bio er hovedarenaen for all aktivitet, mens Norkorns virkeområde i all hovedsak er avgrenset til næringsspesifikke saker det av ulike årsaker ikke er naturlig å behandle i NHO Mat og Bio. Selv om mange tunge prosesser ble avklart i 2009, har det også i 2010 vært arbeidet med organisasjonsmessige tilpasninger. For det første har man fått en avklaring i forhold til Norkorns rolle i Opplysningskontoret for brød og korn (OBK), der nå Norkorn deler en styreplass med Norske Felleskjøp. Videre har Norkorn gått inn som garantist i den private driftskredittordningen på vegne av alle medlemsbedriftene, uavhengig av gruppering. Styret vedtok også, etter at årsmøtet 2010 ble orientert om saken, å plassere deler av Norkorns kapital i NHOs Landsforeningsfond. Til tross for de organisasjonsmessige endringene nevnt over, var 2010 det første året hvor oppgavene i all hovedsak har vært fokusert på ordinær drift, både for styret og administrasjon. Styret har derfor et godt grunnlag for å si at samordningsavtalen fungerer godt og etter hensikten. Det er en klar arbeidsdeling mellom aktivitetene i NHO Mat og Bio og Norkorn, selv om det på noen områder også kan være noe potensial for fortsatt effektivisering. Like fullt ble det mot slutten av 2010 startet opp en prosess for å evaluere samordningsavtalen. Dette både fordi samordningsavtalen legger opp til en slik evaluering og på bakgrunn av erfaringene styret har gjort siden Styret ønsker å vurdere ulike tiltak som har til hensikt å ytterligere utnytte potensialet for en mest mulig rasjonell drift, herunder også frekvens og gjennomføring av styremøter og årsmøter i Norkorn. I forbindelse med evalueringen ble det også gjennomført en medlemsundersøkelse. Aktiviteter i har vært et aktivt år både for styret og administrasjonen. Det har vært avholdt til sammen 4 styremøter, 1 årsmøte og 1 fagdag. Videre har Norkorn tatt initiativ til, og vært engasjert i en rekke prosesser og aktiviteter med ulike myndighetsorganer og næringsorganisasjoner. Arbeidet har engasjert både styrets medlemmer og administrasjonen. På området næringspolitikk har hovedfokus vært på å følge opp utfordringene som høyt nivå av mykotoksiner skaper. Dette omfatter både tilpasninger i og diskusjon rundt gjennomføring av markedsordningen, både i forhold til ekstraordinære tiltak for å øke avsetning norsk korn, samt overlagring og fastsetting av tollkvoter, men også de konsekvenser mykotoksiner skaper for korn- og kraftfôrbransjen selv. Norkorns hovedfokus er å komme frem til felles tiltak i bransjen, og i dialog/samarbeid med markedsregulator. To andre viktige prosesser i 2010 har vært utarbeidelse av innspill til jordbruksoppgjøret 2010, og et felles innspill med NHO Mat og Bio til arbeidet med ny stortingsmelding. Sentralt i begge innspillene er behovet for en politikk som fokuserer på hele verdikjeden, og som styrker konkurransekraften, samtidig som en legger til rette for en stabil norsk råvareproduksjon. Som tidligere år gjennomførte Norkorn også i 2010 et felles utredningsprosjekt med Norske Felleskjøp. Fokuset i 2010 var på rammevilkår for norsk såkornproduksjon, inklusive forslag for hvordan styrke såkornproduksjonen i Norge. Dette vil bli fulgt opp i innspill til jordbruksoppgjøret Årsmelding 2010 Norkorn 1

4 På det matpolitiske området har de viktigste arbeidsoppgavene vært å følge opp nettverket for energieffektivisering og oppstart av et FoU-utvalg i korn/ kraftfôrbransjen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norgesfôr, Fiskå Mølle, FKRA, Strand Unikorn og NHO Mat og Bio, som skal definere de viktigste FoU-behovene i norsk korn/ kraftfôrbransje de neste årene til Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA). Høsten 2010 ble det også arrangert et kurs i kraftfôrproduksjon, som gikk over tre dager. Kurset var fulltegnet og 34 personer deltok. Tilbakemeldingene på kurset var gode. Styret har vedtatt å arrangere ett kurs i 2011, der man vil kombinere silooperatørkurset og kraftfôrkurset. Deretter vil man evaluere behovet for kurs i fremtiden. Økonomi Norkorns resultatregnskap for 2010 viser et underskudd på kr etter finansposter og inklusive skattekostnad. Dette er i all hovedsak som budsjettert for 2010, dvs. et underskudd på kr Både driftsinntekter og -utgifter samlet sett, var i rimelig grad i overensstemmelse med budsjettforutset ningene. Riktignok er det et betydelig avvik mellom budsjetterte og faktiske renteinntektene for 2010, men avkastning fra NHO Landsforeningsfond veier opp for mye av dette, slik at finansinntektene i sum er omtrent som budsjettert. Sekretariatsgodtgjørelsen til NHO Mat og Bio utgjorde største kostnadspost med kr i 2010 og 2009, sammenlignet med kr i Utgiftene til Reklamasjonsnemnda for kraftfôr ligger utenfor styrets/administrasjonens direkte kontroll, da dette i praksis er en kollektiv inndekningsordning for hele bransjen. I 2009 var utgiftene til nemnda kr , mot kr i For 2010 er det satt av kr Antall registrerte medlemmer pr var 40. Det er to mindre enn året før, og tre mindre enn for to år siden. Styret beklager den negative trenden, men konstaterer samtidig at noe av reduksjonen følger av den rasjonalisering som naturlig vil finne sted, også innenfor våre bransjer. Generelt Norkorn har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester av NHO Mat og Bio, som har sine lokaler på Majorstuen i Oslo. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at virksomheten verken medfører forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret bestod i 2010 av menn. Styret mener at bygdemøllenes interesser blir godt ivaretatt innenfor samordningsavtalen med NHO Mat og Bio. Videre er det styrets oppfatning at Norkorn har tilgang til tjenester der forholdet mellom kvalitet og kostnad er rimelig. Styret er også meget godt fornøyd med utviklingen i samarbeidet, der både styret og administrasjonen har felles fokus på å utnytte ressursene best mulig. Styret takker administrasjonen for god innsats og et godt samarbeid i Årsmelding 2010 Norkorn

5 Næringspolitikk WTO Etter at Doha-forhandlingene stoppet opp i desember 2008, var det liten eller ingen aktivitet frem til høsten Samtalene tok seg da noe opp, og det ble avholdt et ministermøte 30. november - 2. desember, men uten større fremskritt. Også i 2010 var det liten aktivitet, men med noe større aktivitet høsten Mot slutten av 2010 ble det klart at man ville intensivere forhandlingene fra og med januar 2011, med en ambisjon om både å komme frem til revidert utkast til avtale og innkalle til et ministermøte sommeren Som tidligere, er det riktignok stor usikkerhet om samtalene vil føre til avklaringer og at en ny avtale fremforhandles. Årsakene til manglende fremdrift er flere. Likevel mener mange at nøkkelen til videre fremdrift og en eventuell avtale forutsetter at USA kommer til enighet med land som Kina, Brasil og India, om ambisjonsnivået på de viktigste forhandlingsområdene. For USA er det spesielt viktig å sikre seg tilfredsstillende markedsadgang for både landbruk og industrivarer, til disse store fremvoksende økonomiene. Utgangspunktet for eventuelle forhandlinger i 2011 er utkastet til modalitetstekster fra desember Samtidig må en være forberedt på diskusjon og endringer i både store og mindre parametre i teksten fra Mange viktige områder for Norge er avklart. De viktigste elementene er 70 % tollkutt for de høyeste tollsatsene, med en mulighet for lavere tollkutt for såkalte sensitive produkter. Betalingen for lavere tollkutt er at sensitive varer må øke sin markedsadgang i form av kvoter. Andre viktige parametre er noe over en halvering av internstøtten og utfasing av eksportstøtten. Korn/kraftfôr vil ikke bli definert som sensitive og vil heller ikke få økte kvoter, men ta tollkutt på 70 %. Siden det i 2010 har vært liten aktivitet i WTO-forhandlingene har også området vært prioritert noe ned i administrasjonen. Med rapporten som ble laget i samarbeid med Norges Bondelag og Norske Felleskjøp 2009 og 2010, har administrasjonen likevel et godt utgangspunkt for å følge utviklingen fremover og bidra til å ivareta korn og kraftfôrbransjens interesser både i det som kan bli avlutningene på disse forhandlingene, men også i forhold til diskusjonen som vil komme i etterkant om utforming av ny politikk og rammevilkår. Markedsordningen for korn Behovet for kostnadsreduksjon i verdikjeden og forsterket innsats for å styrke kvaliteten på norsk fôrkorn var hovedsakene i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret I forhold til kostnadsreduksjon fokuserte vi både på behovet for å styrke prisnedskrivingstilskuddet og at endringer i målpris i større grad må vurderes opp mot mulighetene for kostnadsovervelting videre i verdikjeden. Som tidligere år ble det også pekt på behovet for mer like råvarekostnader og konkurransevilkår mellom over- og underskuddsområder. Andre momenter som ble tatt opp i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret, og presentert både for Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet var: Fraktordningene for korn bør evalueres. Gjeldende fraktsatser videreføres, i påvente av evalueringen. Endringer i regelverket for investeringsstøtte via LUF, slik at støtte til lagring/hjemmemaling av korn på gårdsbruk opphører. Gjeninnføring av ordning for beredskapslagring av korn og tilskudd til beredskapslagring såkorn. Prisrelasjonene mellom fôrkorn og matkorn videreføres. Redusert pris på havre i forhold til bygg, samt vurdere redusert målpris på matrug. Som følge av endrede rammebetingelser, utrede mulige tilpasninger i både markedet for korn/kraftfôr og korn/kraftfôrpolitikken. Årsmelding 2010 Norkorn 3

6 Avvente videre endringer i rammevilkårene for økologisk kornproduksjon. Vurdere forenklinger i regelverket for økologisk produksjon, samt mer informasjon om økologisk landbruk til fremtidige produsenter og forbrukere. Vurdere lavere toll/tollrefusjon for importert økologisk korn. Norkorn har tidligere, i forbindelse med den internasjonale prisoppgangen, påpekt de svakhetene som ligger i markedsordningen for korn da den ikke har mekanismer som fordeler norsk korn godt nok mellom over- og underskuddsområder. Disse svakhetene ved markedsordningen har også kommet til syne i utfordringene som følger av høyt innhold av mykotoksiner i norsk fôrkorn. Det vil si hvordan man fordeler norsk korn, hvor det er til dels høyt men også varierende nivå på innholdet av mykotoksiner. Norkorn er i hovedsak tilfreds med ordningen slik den fungerer, men ser behovet for en gjennomgang av enkelte sider av ordningen. Også for kornåret 2009/2010 var det behov for å overlagre et overskudd. Etter noe diskusjon rundt behovet, ble det til slutt overlagret tonn finansiert via markedsreguleringen. I forkant av selve overlagringen var det på nytt diskusjon om enkelte viktige sider ved både regelverket og gjennomføringen av overlagring. Etter påtrykk fra Norkorn kom markedsregulator på ny tilbake til saken høsten Resultatet av gjennomgangen er at fremtidig overlagring vil sammenfalle med fastsetting av importkvoter og gjennomføring av kvoteauksjon. Både i forkant og i etterkant av kvoteauksjonen for november var det diskusjon og noe uenighet blant ulike aktører om behovet for overlagring og dermed behovet for import. Som en oppfølging av dette har SLF bedt markedsregulator drøfte ulike tiltak for å styrke prognosegrunnlaget for fastsettelse av importkvoter, og drøfte disse med bransjen. Dette er et arbeid som Norkorn vil følge opp i Årsmelding 2010 Norkorn Våren 2010 ble det utarbeidet et felles innspill med NHO Mat og Bio til den nye stortingsmeldingen om landbrukspolitikken. Hovedfokuset i innspillet var behovet for å styrke fremtidig konkurransekraft i hele verdikjeden og samtidig sikre innenlandsk råvareprod uksjon. På kornområdet ble det også vist til behovet for en evaluering av markedsordningen, både med henvisning til ordningens mangel på fordelingsmekanismer mellom over- og underskuddsområder, forskyvning i markedsandeler og utfordringene som følger av en WTO-avtale. Andre momenter som berørte Norkorn spesielt, var behovet for å redusere korn- og kraftfôrprisene, en gjennomgang av fraktordningene og gjeninnføring av en ordning for beredskapslagring korn og såkorn. I 2010 har det ikke vært noen større høringer som berører markedsordningen, utover de endringer som ble gjennomført vedrørende Omsetningsrådets sammensetning (se omtale neste side). Rapport om rammevilkår for norsk såkornproduksjon De siste årene har det manglet såkorn av rett art og sort. Dette, sammen med et ønske og behov for å styrke økonomien og produktivitet i kornproduksjonen, uten å øke kostnadene videre i verdikjeden, var bakgrunnen for at Norske Felleskjøp og Norkorn sommeren 2010 tok initiativ til å utarbeide en felles rapport om norsk såkornproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltok også i arbeidsgruppen. Utredningen består av fire hoveddeler: Kartlegge status for produksjon og omsetning av sertifisert såkornproduksjon. Kartlegge offentlig virkemiddelbruk på ulike ledd i verdikjeden. Identifisere hovedutfordringer i varekjeden. Drøfte aktuelle endringer i virkemiddelbruken. Rapporten drøfter ulike tiltak for å styrke norsk såvareproduksjon, og anbefaler at det innføres prisned-

7 skrivingstilskudd for såkorn samtidig som det stilles krav om et visst beredskapslager av de som mottar såkornet. Rapporten gir et godt utgangspunkt for Norkorns synspunkter om hvordan styrke norsk såvareproduksjon og eventuelle innspill til jordbruksoppgjøret Tiltak for å styrke kvaliteten på norsk korn I de siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i norsk korn. Selv om problemet i hovedsak har vært knyttet til havre, er det også utfordringer knyttet til mykotoksiner i bygg og hvete. Norkorn har vært sentrale med tanke på koordinering av interessene utenfor FKA, samt en pådriver for fremdriften i arbeidsgruppen under bransjeforum for korn. I arbeidsgruppen forsøker man å komme frem til felles løsninger for bransjen, både for å håndtere utfordringer vi nå står ovenfor og tiltak på lenger sikt. For kornhøsten 2010 ble bransjen enige om å prøve ut hurtiganalyser, samt gjøre erfaringer med bruk av Bioforsk sin varslingsmodell. Våren 2010 signaliserte også korn og kraftfôrbransjen at erfaringene fra bruk av hurtiganalysene ville være utgangspunktet for om bransjen i fremtiden vil vurdere prisgradering eller avvisning av korn med høyt innhold av mykotoksiner. Høsten 2010 har man evaluert erfaringene og diskutert videre prosess og tiltak. Arbeidet med å styrke kvaliteten på norsk korn og de utfordringene som følger av høye verdier mykotoksiner er viktig og vil fortsatt ha høy prioritet for Norkorn fremover. Omsetningsrådet Norkorn har siden 2002, i forbindelse med innføring av ny markedsordning, hatt fast plass i Omsetningsrådet. Omsetningsrådet er et viktig organ for bransjens rammebetingelser og er spesielt viktig med tanke på konkurransesituasjonen. Etter at Stortinget, etter anbefaling fra Landbruks- og matdepartementet, i 2009 vedtok å redusere antall medlemmer i Omsetningsrådet, deler nå Norkorn én plass med Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF) og NHO Mat og Drikke. Norkorn er vararepresentant i perioden 1. januar 2010 til Omsetningsrådet har hatt 7 møter i Utover endrede vedtekter og aksjonæravtale i OBK og finansiering av tiltak for å øke bruken av havre til kraftfôr, har det ikke vært behandlet noen saker av større betydning for Norkorn. De private aktørene var i 2010 representert ved Dag Henning Rekenes. Gulbrand Eng er vararepresentant for de private aktørene i Omsetningsrådet. Andre organer hvor Norkorn er representert: Bondelagets kornutvalg; Norkorn er konsultativt medlem av Bondelagets Kornutvalg, som er sentralt i utformingen av Bondelagets kornpolitikk. Styremedlem Tommy Nielsen, Skiptvet Mølle AL, har vært Norkorns representant i utvalget siden Kornutvalget hadde 3 møter og 1 fagtur i Noen av de viktigste sakene i kornutvalget var: korn/kraftfor- og landbrukspolitikk, innspill til jordbruksforhandlingene og da med spesielt fokus på, prisnedskrivingstilskudd, og grenseverdier/klassifisering av mykotoksiner. Bransjeforum for korn; Forumet eies og ledes av markedsregulator ved Norske Felleskjøp. Alle aktører inkl. matmelmøllene er representert i forumet, som møtes 4-6 ganger pr år. Viktigste formål er å drøfte markedsprognoser for korn, og andre saker av betydning for markedsreguleringen. Utfordringene skapt av mykotoksiner i korn, inklusiv regelverket for overlag ring, samt kartlegge omfanget av mykotoksiner og tiltak på kort og lang sikt, har vært viktige saker i I tillegg har Norkorn tatt initiativ til og arbeidet for opprettelse av et FoU-utvalg på korn og kraftfôr. Norkorn er representert ved André Monsrud i administrasjonen. Reklamasjonsnemndene for korn og kraftfôr; Oppgaven for reklamasjonsnemndene er å gi faglige uttalelser og anbefale løsninger i tvistesaker mel- Årsmelding 2010 Norkorn 5

8 lom henholdsvis kornmottak/kraftfôrprodusent og kornprodusent/kraftfôrkunde i saker der partene ikke klarer å bli enige om løsninger i reklamasjonssaker. Styrene i nemndene har som hovedoppgave å finansiere nemndenes virksomhet og å utpeke medlemmer i nemndene. André Monsrud har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Det er satt av kr i Norkorns regnskap for utgifter i 2010, til reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Det var ett møte i reklamasjonsnemnda for kraftfôr i Reklamasjonsnemnda for korn har hittil ikke hatt noen saker til behandling. Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK); Opplysningskontoret ble etablert i 2007, og arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere. Kontoret eies i dag av Norske Felleskjøp BA (50 %) og aktører på bakeriog matmelmøllesiden (50 %). Diskusjonen om Norkorns eierskap og styreplass i OBK har pågått i flere år, og hvor Omsetningsrådet i februar 2010 vedtok at Norkorn skal dele en styreplass med NFK. Det betyr at Norkorn vil alternere mellom å ha en styreplass med stemmerett og være observatør i styret annet hvert år. I 2010 har Tommy Nielsen møtt som styremedlem i OBKs styre. Viktigste sak har vært utarbeidelse av strategiplan for og utvidelsen av styret til å inkludere Norkorn. Mattilsynets kontaktutvalg; Kontaktutvalget skal være et dialogforum mellom Mattilsynets toppledelse og de viktigste interessentgruppene innen Mattilsynets forvaltningsområde når det gjelder strategisk utvikling av tilsynet. Siste møte i utvalget var 14. januar Mattilsynet bestemte seg deretter for å avslutte kontaktutvalget og heller prioritere mer tema- og målgruppebasert dialog med brukerinteressene. Fagdag Norkorn gjennomførte i 2010 èn fagdag. Den ble avholdt 25. mars, i tilknytning til årsmøtet, og med i alt 49 deltagere. Gulbrand Eng var møteleder og startet med å introdusere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, Olav Ulleren, som første innleder. Ulleren orienterte om arbeidet med ny stortingsmelding med henblikk både på de utfordringer og muligheter næringene står ovenfor. Bengt Johnsson, fra det svenske Jordbruksdepartementet, presenterte deretter utvikling og status i svensk kornproduksjon og kraftfôrindustri. Med bakgrunn i utfordringene som har fulgt av høye verdier av mykotoksiner i korn, var fagsjef markedsregulering i Norske Felleskjøp, Sindre Flø, bedt om å orientere om tiltak for både inneværende og neste kornsesong. Nortura er både en stor aktør i foredlingen av norsk kjøtt og markedsregulator, og som den siste tiden har opplevd både økende konkurranse, lav lønnsomhet og endringer i viktige rammevilkår. Vi hadde derfor invitert fagsjef for næringspolitikk og myndighetskontakt, Jakob Simonhjell, til å orientere om hvor veien går videre for Nortura. Næringspolitisk sjef i NHO Mat og Bio, André Monsrud, presenterte deretter hovedtrekkene i utredningen om WTO som Norkorn har gjort i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Rapporten gir en oversikt over status i forhandlingene og på de viktigste områdene for korn og kraftfôrsektoren, etterspørsel etter kraftfôr fremover og tilgang på korn etter ny WTO-avtale. Siste del av fagdagen var satt av til orienteringer om hva som skjer innenfor områdene sykelønn og IA, samt de viktigste elementene i pensjonsreformen og AFP-ordningen. Tilbakemeldingene på fagdagen var gode. 6 Årsmelding 2010 Norkorn

9 Matpolitikk, klima og miljø Viktige arbeidsoppgaver innen det matpolitiske området har vært oppfølging av nettverk for energieffektivisering og FoU-prosjekter som berører korn/ kraftfôrbransjen. Forskning og utvikling - FoU Klima/jordbruk Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) og Forskningsrådet nedsatte sensommeren 2010 en felles rådgivende gruppe; Klimagruppe Jordbruk, for å initiere en oppfølging av rapporten Bedre Agronomi. NHO Mat og Bio deltok i gruppen. Gruppen har avgitt rapporten Forskningsprioriteringer innenfor jordbruk i en klimasammenheng. Et av hovedmålene med rapporten var å få et overordnet perspektiv mot en kunnskapsbasert, konkurransedyktig og bærekraftig norsk matproduksjon i et helkjedefokus fram til forbruker. Rapporten er ment å skulle gi konkrete priori teringsforslag til nasjonale forskningsfinansiører samt utgjøre et grunnlag for innspill til internasjonale forskningsprogrammer til nytte for norsk landbasert matproduksjon. Rapporten har et tidsperspektiv på fem til ti år for prioriteringene innen klimaforskning, som inkluderer både forskning for klimatilpasninger og utslippsreduksjoner. Mykotoksiner I 2010 ble det startet et fireårig forskningsprosjekt i regi av Bioforsk, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hovedmålet med prosjektet er å redusere risikoen for forurensning med mykotoksiner i norsk mat og fôr, og vurdere helserisiko ved ulike smittesenarier hos dyr og menneske. Gjennom delmål skal det utvikles prediksjonsmodeller, veiledere for god agronomi, resistente sorter, og man skal gjennom in vitro modeller vurdere helserisiko ved å utsettes for blandinger av ulike mykotoksiner. Norkorn bidrar finansielt til prosjektet. Salmonella i fôrfabrikker Prosjektet ble startet i 2009 og ledes av Veterinærinstituttet. Prosjektet har blant annet vist at ulike ikke-sykdomsfremkallende bakteriearter påvirker Salmonellas evne til å overleve i fabrikker ved å øke biofilmdannelsen hos Salmonella. Prosjektet har også vist at Salmonella kan gå inn i en livsfase hvor de er levende, men ikke dyrkbare, og overleve over lang tid under betingelser som er relevante for fôrproduksjon. Metodikk for å studere effekt av desinfeksjonsmidler er under utvikling. Det er videre startet et arbeid med å undersøke effekten av overflater som kan hemme vekst og overlevelse av bakterier. NHO Mat og Bio er medlem av prosjektets styringsgruppe. Framtidige FoU-behov i korn/kraftfôrbransjen I regi av NHO Mat og Bio ble det i 2010 opprettet en arbeidsgruppe med deltakelse fra Norgesfôr, Fiskå Mølle, FKRA, Strand Unikorn og NHO Mat og Bio. Gruppen skal definere de viktigste FoU-behovene i norsk korn/kraftfôrbransje i et 10 års perspektiv, og vil danne grunnlag for de årlige innspillene til FFL/ JA. Klima/miljø NHO Mat og Bio har opprettet et miljø- og klimautvalg der FKRA og Trøgstad Kornsilo og Mølle representerer korn/kraftfôrbransjen. Den viktigste saken i utvalget i 2010 var oppfølging av energieffektiviseringsprosjektet i regi av Enova, med NEPAS som prosjektleder. NHO Mat og Bio deltar i styringsgruppen Årsmelding 2010 Norkorn 7

10 for prosjektet, som omfatter kjøtt-, bakeri- og bryggeribransje i tillegg til korn/kraftfôr. Det ligger et stort potensial for å redusere energikostnadene for de aktuelle bransjene. Prosjektet går ut på samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift. I 2010 har det vært gjennomført egne nettverkssamlinger for alle de fire bransjene og flere bedriftsbesøk. Prosjektet skal avsluttes i Forbud mot bruk av fiskemel i fôr til drøvtyggere Av større enkeltsaker i 2010 for kraftfôrindustrien var forbudet mot å bruke fiskemel i fôr til drøvtyggere. Forbudet er en følge av EØS-regelverket for TSE, og trådte i kraft Fra norske myndigheters side arbeides det for at man på sikt kan få opphevet forbudet. 8 Årsmelding 2010 Norkorn

11 Kompetanse Kompetansearbeidet i Norkorn Det har i 2010 blitt lagt ned store ressurser innenfor rekrutterings- og kompetanseområdet i NHO Mat og Bio, på vegne av og også direkte rettet mot Norkorns medlemmer. I tillegg til den løpende kontakten med bedriftene om fagopplærings- og kompetansespørsmål har hovedfokus vært å få på plass det felles kompetanseprosjektet i matindustrien, herunder offentlig delfinansiering og tilsetting av prosjektmedarbeidere. Prosjektet er operativt fra januar Kurs i kraftfôrproduksjon november ble det gjennomført et kurs i kraftfôrproduksjon. Kurset gikk over tre dager og tok for seg temaer som grunnleggende biologi, kvalitetssikring og prøvetaking, reseptoptimalisering, produksjonsteknikk og kontinuerlig forbedringsarbeid. Kurset var fulltegnet og 34 personer deltok. Kurset var lagt opp etter samme mal som silooperatørkurset som ble gjennomført i 2007 med tre dager, fra lunsj til lunsj. Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne på innhold og gjennomføring var meget gode. Det er nå besluttet å utvikle ett felles kurs for medarbeidere i silo- og kraftfôrproduksjon som en videreføring av de to kursene. Årsmelding 2010 Norkorn 9

12 Medlemsundersøkelse I henhold til samordningsavtalen mellom NHO Mat og Bio og Norkorn skal avtalen evalueres jevnlig, og første gang vinteren Som et ledd i dette ønsket styret å gjennomføre en spørreundersøkelse blant Norkorns medlemmer. Formålet var både å undersøke medlemmenes vurdering av tilfredshet med tjenestene som er levert, informasjonstilgang (hjemmesider osv), prioritering av fagområder og problemstillinger innenfor de ulike fagområdene, samt kostnadene ved medlemskap og kjennskap til samordningsavtalen som sådan. Undersøkelsen ble gjennomført i januar av i alt 38 medlemmer besvarte undersøkelsen. Tabell 1 nedenfor viser i hvilken grad medlemmene er fornøyd med de ulike fagområdene. Det var fem svaralternativer/graderinger, samt en Vet ikke kategori. Undersøkelsen viser at medlemmene gjennomgående er meget godt eller godt fornøyd med de ulike fagområdene. Ingen krysset av for de to dårligste graderingene, dvs Litt fornøyd og Ikke fornøyd, og disse er derfor tatt ut av sammenstillingen nedenfor. Hvis en slår sammen de to beste graderingene (meget godt fornøyd og godt fornøyd) er det størst tilfredshet med næringspolitikk og fagopplæring og rekruttering. HMS/IA skiller seg ut i denne sammenheng, med en stor andel i kategorien Vet ikke, og som i hovedsak skyldes at arbeid med HMS/IA har ligget noe nede, grunnet sykdom i NHO Mat og Bios administrasjon Hvor fornøyd er du/din bedrift med følgende fagområder: 10 Årsmelding 2010 Norkorn Meget godt fornøyd Godt fornøyd Fornøyd Vet ikke Tabell 1: Tabell to nedenfor viser resultatene fra følgende tre spørsmål: 1. Til venstre: Alt i alt, hvordan opplever du /din bedrift at interessene til bygdemøllene blir ivaretatt i fellesskapet? 2. Midten: Totalt sett, hvor fornøyd er du/din bedrift med kontingentnivået i Norkorn? 3. Høyre: Totalt sett hvor fornøyd er du/din bedrift med medlemskapet i NHO Mat og Bio/Norkorn? Karakterskalaen gikk fra 6 (best score) til 1 (lavest score) Hvor fornøyd er du/din bedrift med..? Bygdemøllene Kontingentnivået Medlemskapet 6 Fornøyd Tabell 2: På det første spørsmålet om hvordan bygdemøllenes interesser blir ivaretatt har 75 % enten gitt karakteren 5 eller 6. De siste 25 % har svart 4. På spørsmål om hvorvidt medlemmene er fornøyd med kontingentnivået i Norkorn har 80 % brukt karakteren 6, 5 eller 4. På spørsmålet om medlemmene totalt sett er fornøyd med medlemskapet i NHO og Norkorn, har ca 75 % gitt karakteren 6 eller 5. Cirka 20 % har gitt karakteren 4. Undersøkelsen viser for øvrig at hjemmesiden til både Norkorn og NHO Mat og Bio brukes jevnlig, og at medlemmene er godt fornøyd med informasjonstilgang, nyhetsvarsling og tilgjengelighet generelt. Oppsummert er styret og administrasjonens vurdering at medlemmene er meget godt/ godt fornøyd med tjenestene som leveres, og hva de må betale for disse Ikke fornøyd

13 Statistikk Forbruk av korn til mat i årene År I alt Hvete Rug Bygg Havre Tonn Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Kilde: Statens Landbruksforvaltning (SLF) Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. 1989, Korn i alt Avling, tonn Hvete Bygg Havre Avling, kilo per dekar Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvete ,6 139,6 613,8 423, ,9 312,2 546,7 353, ,3 266,1 681,7 385, ,4 255,5 663,1 359, ,7 323,4 619,4 386,6 28, ,5 229,7 623,6 355,5 9, ,0 313,4 573,5 396,9 16, ,1 259,1 623,7 330,4 5, ,1 261,5 592,9 278,7 9, ,3 349,5 584,8 333,6 19, ,6 406,8 630,5 366,7 40, ,4 395,4 589,3 279,0 34, ,2 357,0 537,6 248,4 26, ,4 401,1 485,3 276,0 40, ,8 453,3 558,2 327,8 47, ,9 278,0 473,0 276,5 27, Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp per 18. november Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Korn i alt inkluderer tonn korn til såkorn og leigemaling. Avling av det enkelte kornslag inneheld ikkje forventa forbruk til såkorn og leigemaling. Årsmelding 2010 Norkorn 11

14 Styret pr Leder: Gulbrand Eng Norgesfôr Øst Nestleder: Tommy Nielsen Skiptvet Mølle A/L Styremedlem: Nils Fosstuen Ottadalen Mølle A/L 12 Årsmelding 2010 Norkorn

15 Administrasjonen pr Adm. direktør Haavard Elstrand Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Forhandlingssjef/adv. fullmektig Camilla Schrader Roander Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Advokat/bedriftsrådgiver Caroline Weedon Heide Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef HMS/IA Tove Auren Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Næringspolitikk André Monsrud Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Tlf: Mobil: nhomatogbio.no Fagsjef Mat og Miljø Jorunn Vormeland Dalen Tlf: Mobil: Hjemmekontor: nhomatogbio.no Årsmelding 2010 Norkorn 13

16 Regnskap 14 Årsmelding 2010 Norkorn

17 Balanse Årsmelding 2010 Norkorn 15

18 Noter 16 Årsmelding 2010 Norkorn

19 Årsmelding 2010 Norkorn 17

20 18 Årsmelding 2010 Norkorn

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget

Detaljer

Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med organisatoriske tilpasninger har både 2010 og 2011 vært preget av at Norkorn som

Detaljer

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Fagdag Norkorn 31. mars Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Innspill jordbruksoppgjøret 2011 Rapport såkorn 2010/2011 Status WTO Generelt bakteppe for arbeidet Status t i dag: Verdikjede

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Verdikjeden korn og kraftfor Kristen Bartnes, direktør Landbruk, Felleskjøpet Agri SA Kornkonferansen 26.01.2015 År 1990 Årsaker Svekket lønnsomhet Nedbygging av dyrket mark

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 15.03.2013 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. tirsdag 12. august kl (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 12. august kl. 09.00 (Møte nr. 8 2003) Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte)

P R O T O K O L L fra. mandag 20. august 2012 kl Bjørn-Ole Juul-Hansen (varamedlemmet kunne heller ikke møte) P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet mandag 20. august 2012 kl. 09.00 Møtet ble satt kl. 09.00 og ble hevet kl 09.20 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T.

Detaljer

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Mål med seminaret Skape en møtearena Bidra til helhetlig tenkning Bidra til bedre prioriteringer

Detaljer

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen

P R O T O K O L L fra. Nina Strømnes Rodem og Øyvind Breen P R O T O K O L L fra møte i Arbeidsutvalget mandag 17. august 2009 kl. 10:00 (telefonmøte) (Møte nr. 7/2009) Møtet ble satt kl. 10.00 Til stede: Ottar Befring, Steinar Hauge, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren Kontaktseminar NMBU-studenter 27.10.2015. Høye ambisjoner for norsk matproduksjon Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) vektlegger: Økt matproduksjon (1%

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Norske Felleskjøp SA Formål Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene gjennom aktiv markedsregulering

Detaljer

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader.

Dagsorden og innkalling Dagsorden og innkalling ble godkjent uten merknader. P R O T O K O L L fra møte i Omsetningsrådet fredag 20. august 2010 kl. 09:30 (Møte nr. 5/2010) Møtet ble satt kl. 09:30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Vibeke Andersen, Nils T. Bjørke, Ole-Anton

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår dato 15.03.2011 Deres dato Vår referanse AMO Deres

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA tirsdag 29. mars 2011 kl. 12.00-15.30 i Statens landbruksforvaltning Styrene for FFL og JA hadde invitert representanter for sentrale organisasjoner og

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 20. august kl. 09:00 (Møte nr. 9 2007) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 19. august kl. 09:00 (Møte nr. 6-2008) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Fredmund

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet P R O T O K O L L fra telefonmøte i Omsetningsrådet torsdag 21. august 2014 kl. 08:00 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble hevet kl 08:25. Til stede: Ann Merete Furuberg, Bjørg

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00 hos Norges forskningsråd Møte nr. 2/2016 Møtet ble hevet kl 16:00 Til stede: Lars Iver Wiig, Gaute Lenvik, Kristin Taraldsrud

Detaljer

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 02.11.2016 2 Hvorfor gripe inn med virkemiddel i markedet for jordbruksvarer? Korrigere for markedssvikt Redusere negative

Detaljer

Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Elverum 30 mai 2016

Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Elverum 30 mai 2016 Hvordan løfte norsk kornproduksjon Elverum 30 mai 2016 Einar Frogner styremedlem Norges Bondelag Klima er vår tids største utfordring Korn- og kraftfôrpolitikken er det viktigste styringsverktøyet i norsk

Detaljer

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Hvordan styrke kvaliteten på norsk korn? Krav fra husdyrorganisasjonene Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Fakta Forbruk 1.800.000 t kraftfôr i norsk husdyrproduksjon -> verdi 6 milliarder/år 1% forbedring

Detaljer

Handtering av årets avling

Handtering av årets avling Mykotoksinar i norsk fôrkorn Handtering av årets avling Tiltak for neste sesong Uformell prognose for tilgang Tilgang korn (tonn) Gjennomsnitt 2004-08 2008 Prognose 2009 Prognose ifht Prognose ifht siste

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Korn og kraftfôrpolitikken

Korn og kraftfôrpolitikken Korn og kraftfôrpolitikken Eit vere eller ikkje vere for fjordabonden? AGRO NORDVEST 10.11.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Hovedmålene i korn og kraftfôrpolitikken er å: sikre avsetningen av

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 5. mars 2014 kl. 09:00. Statens landbruksforvaltning. Møte nr. 2/2013

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 5. mars 2014 kl. 09:00. Statens landbruksforvaltning. Møte nr. 2/2013 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 5. mars 2014 kl. 09:00 i Statens landbruksforvaltning Møte nr. 2/2013 Møtet ble hevet kl 14:30. Til stede: Ann Merete Furuberg, Erling Lae, Jan Egil

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. febr. 2009 Vi får Norge til å gro! Hvorfor endringer? WTO-avtala fra 1994 Målpris: fastsettes i jordbruksforhandlingene. I henhold til

Detaljer

fra Reidar Olsen (til kl 12.30), Aage Ramsfjell (til kl 12.30), Siv Merethe Gederaas Belbo, Kari Rasmussen Theting, Anders Leine

fra Reidar Olsen (til kl 12.30), Aage Ramsfjell (til kl 12.30), Siv Merethe Gederaas Belbo, Kari Rasmussen Theting, Anders Leine P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 16. september 2009 kl. 10.00 14.00 i Statens landbruksforvaltning Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ole-Anton Teigen,

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA torsdag 08. september 2011 kl. 10.00 i Statens landbruksforvaltning I forkant av styremøtet ble det holdt et møte med LMD fra 10:00 til 12:00. Styremøtet

Detaljer

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. fredag 5. mars kl. 09:00. (Møte nr )

P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg. fredag 5. mars kl. 09:00. (Møte nr ) P R O T O K O L L fra telefonmøtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg fredag 5. mars kl. 09:00 (Møte nr. 2 2004) Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Helge Aske (for Steinar

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23.

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. April 2010 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Regjeringen

Detaljer

Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken?

Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken? Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken? Per Skorge 18. januar Hovedinntrykk Positiv omtale av effekten av eksisterende

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017

Planbeskrivelse. Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017 Planbeskrivelse Oppland foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014-2017 Generelle økologimål og utvikling i økologisk produksjon Landet De første produksjonstilskuddene til økologisk drift ble etablert

Detaljer

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt Høringsnotat 22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt 2 1 INNLEDNING Norge har forpliktelser etter WTO-avtalen om

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 15. mars 2017 kl. 10:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 02/2017

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 15. mars 2017 kl. 10:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 02/2017 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 15. mars 2017 kl. 10:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 02/2017 Møtet ble hevet kl 14:00. Til stede: Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg, Jorunn

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Dale sjekket årsveksten

Dale sjekket årsveksten Dale sjekket årsveksten Nyhet Dato: 16.08.2016 Landbruks- og matdepartementet I forbindelse med at landbruks- og matminister Jon Georg Dale var invitert til å åpne messa Markens Grøde i Rakkestad benyttet

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. tirsdag 26. oktober 2010 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. tirsdag 26. oktober 2010 kl P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA tirsdag 26. oktober 2010 kl. 10.00-13.30 i Statens landbruksforvaltning Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ole-Anton Teigen,

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. torsdag 24. februar 2011 kl Statens landbruksforvaltning

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. torsdag 24. februar 2011 kl Statens landbruksforvaltning P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl.13.00 Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue,

Detaljer

NTP Food for Life. Dialogmøte om FoU prioriteringer på Gardermoen 2.desember og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

NTP Food for Life. Dialogmøte om FoU prioriteringer på Gardermoen 2.desember og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) NTP Food for Life Dialogmøte om FoU prioriteringer 2011-2012 på Gardermoen 2.desember 2010 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) Anders

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 08.11. 2016 Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Lars Fredrik Stuve. Korn- og kraftfôrpolitikken. Markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, Lars Fredrik Stuve. Korn- og kraftfôrpolitikken. Markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 21.10. 2014 Lars Fredrik Stuve Korn- og kraftfôrpolitikken Markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

KORN Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø. Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp

KORN Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø. Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp KORN 2017 Utfordringer ved bruk av norsk korn og oljefrø Lars Fredrik Stuve Adm. dir. Norske Felleskjøp Ny jordbruksmelding, Meld.St. nr. 11 (2016-2017) I kapittel 10.10 Korn heter det: Regjeringen vil:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

P R O T O K O L L. fra

P R O T O K O L L. fra P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA tirsdag 14. juni 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet 13.00. Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg,

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2012

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår dato 24.04.2012 Deres dato Vår referanse AMO Deres

Detaljer

Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger. Eli Reistad

Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger. Eli Reistad Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger Eli Reistad Gårdbruker i Sigdal, Buskerud, korn og skog Tidligere nestleder i Norges Bondelag 4 år med jordbruksforhandlinger

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2015/2016 pr. 14. mars 2016 Prognosen er gitt som underlag for å vurdere tiltak for å balansere marknadane for matkorn og råvarer til kraftfôr.

Detaljer

Høringssvar til Meld. St. nr. 11 ( ) «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon»

Høringssvar til Meld. St. nr. 11 ( ) «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» 1 Høringssvar til Meld. St. nr. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» Felleskjøpet ber Stortinget legge til rette for en økt matproduksjon i Norge, og dermed en

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Fredag 4. september 2015 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 3/2014

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Fredag 4. september 2015 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 3/2014 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Fredag 4. september 2015 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 3/2014 Møtet ble hevet kl. 14:00. Til stede: Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Jessica

Detaljer

Fylkesårsmøter Våren Trine Hasvang Vaag

Fylkesårsmøter Våren Trine Hasvang Vaag Fylkesårsmøter Våren 2015 Trine Hasvang Vaag Mat og foredling Komplett næringskjede fra jord til bord 90 000 i jordbruk og foredling 43 000 jordbruksforetak 14 mrd kr - overføringer 38 mrd kr - omsetning

Detaljer

Høring - regelverk under Omsetningsrådet

Høring - regelverk under Omsetningsrådet Vår dato: 22.05.2009 Vår referanse: 200909130- Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstanser i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Statistikksamling Markedsordningen for korn

Statistikksamling Markedsordningen for korn Statistikksamling Markedsordningen for korn Samling av aktuell statistikk Spesielt oppsummering av sesongen 2015/2016 Norske Felleskjøp 1 Statistikksamling 2015 Tabellnavn INNHOLD 1. Areal 1.1 Areal per

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri Landbruksdirektoratet v/elin Brekke 02.02.2017 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsavgift på landbruksprodukter, i henhold til

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien. Ønsker og behov. Karin Røhne Optimeringssjef FKA

Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien. Ønsker og behov. Karin Røhne Optimeringssjef FKA Råvarer av korn og proteinvekster til kraftfôrindustrien Ønsker og behov Karin Røhne Optimeringssjef FKA Overordnet Vi lever av å selge varer i et marked enten vi er husdyrprodusenter eller planteprodusenter

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/188-27.06.2013 Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Velkommen til bords utfordringer for kornbransjen, forskere og veiledere. Styreleder Per Harald Grue, FFL/JA Innlegg på Fagforum korn 7.3.

Velkommen til bords utfordringer for kornbransjen, forskere og veiledere. Styreleder Per Harald Grue, FFL/JA Innlegg på Fagforum korn 7.3. Velkommen til bords utfordringer for kornbransjen, forskere og veiledere Styreleder Per Harald Grue, FFL/JA Innlegg på Fagforum korn 7.3. 2012 Stortingsmeldingen i historisk perspektiv Den sjette eller

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 01.01.2005 1 Styret for forskningsmidler over

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2016/2017

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2016/2017 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn i sesongen 2016/2017 pr. 21. mars 2017 Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å sikre omsetninga av norsk korn og å skape balanse i kornmarknaden

Detaljer

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/188 28.02.2013 Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Birte Usland, 42 år Melkeprodusent i Marnardal, Vest Agder Mange

Detaljer

Landbruksforhandlinger i WTO. 21. oktober 2004, Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1

Landbruksforhandlinger i WTO. 21. oktober 2004, Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1 Landbruksforhandlinger i WTO Næringsmiddelindustriens WTO-gruppe 1 Temaer i foredraget Forhandlinger på jordbruk Mandatet Tidsrammen for forhandlingene Rammeverket for jordbruk Konsekvenser for norsk landbruk

Detaljer

Presentasjon ved Jørn Rolfsen

Presentasjon ved Jørn Rolfsen Presentasjon ved Jørn Rolfsen jorn.rolfsen@landbruksdirektoratet.no 14.10.2015 Tema for presentasjonen Om Samfunnsoppdrag Rolle og rammebetingelser Verdikjedende Virkemidler i landbrukspolitikken den norske

Detaljer

Presentasjon ved. Jørn Rolfsen

Presentasjon ved. Jørn Rolfsen Presentasjon ved Jørn Rolfsen jorn.rolfsen@landbruksdirektoratet.no 13.10.2017 Tema for presentasjonen Om statsforvatningen Om Samfunnsoppdrag, roller og rammebetingelser Tre verdikjeder og tilhørende

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Torsdag 22. oktober 2015 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 4/2015

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Torsdag 22. oktober 2015 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 4/2015 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Torsdag 22. oktober 2015 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 4/2015 Møte med LMD avholdt 14.30-16.00. Eget møtereferat blir ettersendt. Til stede:

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn

Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015. Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Forelesning i kurset Landbrukspolitikk NMBU, 04.11. 2015 Korn- og kraftfôrpolitikken og markedsordningen for korn Kornproduksjonen i Norge Arealbruken Viktige utviklingstrekk Import Kraftfôrpolitikken

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Kristin Orlund 7. Oktober 2014 Disposisjon Nytt politisk regime Miljø i årets jordbruksoppgjør Arbeidsgrupper i fleng Vannmiljøplaner på høring

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Fredag 5. september 2014 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 3/2014

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Fredag 5. september 2014 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 3/2014 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Fredag 5. september 2014 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 3/2014 Møtet ble hevet kl 14:30. Til stede: Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Trine Hasvang

Detaljer

fra Grete Andreassen, Knut Moksnes, Sigrid Helland

fra Grete Andreassen, Knut Moksnes, Sigrid Helland P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA tirsdag 18. januar 2011 kl. 10.00 13.30 i Statens landbruksforvaltning Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg,

Detaljer

Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter 25. oktober 2017

Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter 25. oktober 2017 Møtereferat Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter 25. oktober 2017 Landbrukets Hus (Norges Bondelag) fra kl. 09.30 kl. 15.00 Deltagere: Gerald Altena Debio

Detaljer

Regjeringens landbrukspolitikk. Siri A. Meling Stortingsrepresentant H, Finanskomiteen

Regjeringens landbrukspolitikk. Siri A. Meling Stortingsrepresentant H, Finanskomiteen Regjeringens landbrukspolitikk Siri A. Meling Stortingsrepresentant H, Finanskomiteen Høyre Landbruket ligger Høyres hjerte nær! Det er viktig med lokalt eierskap, selvstendige næringsdrivende og mangfold.

Detaljer

P R O T O K O L L. fra

P R O T O K O L L. fra P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 14. mars 2012 i Statens Landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 09.00 og avsluttet kl 14.30. Av forskjellige årsaker ble sakene behandlet i denne

Detaljer

01. Etablering av virksomheten

01. Etablering av virksomheten Aktiviteter i 2007 01. Etablering av virksomheten Opplysningskontoret for brød og korn ble stiftet 20. juni 2007. Torunn Nordbø ble ansatt som daglig leder fra 1. august 2007. Bak opprettelsen står Norske

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2011/2012 pr. 21. november 2011 Tilgangsprognose Prognosen byggjer på kvantum avrekna korn for landet til og med veke 46. Det er også gjort undersøkingar

Detaljer