OPPFØLGING AV IA- AVTALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV IA- AVTALEN"

Transkript

1 OPPFØLGING AV IA- AVTALEN Forvaltningsrevisjon - november 2014 Tannlege Ingvild Nysæther fryder seg i snø og sol. Foto: Lene Arntzen

2

3 Sammendrag Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på i hvilken grad Nordland fylkeskommune på overordnet nivå følger opp IA- avtalen. Ettersom undersøkelsen er avgrenset til fylkeskommunen på overordnet nivå, er ikke fylkeskommunens enkelte driftsenheter omfattet av undersøkelsen. Undersøkelsen har vist at Nordland fylkeskommune har gjennomført tiltak og til en viss grad fulgt opp de forutsetninger som ligger i IA- avtalen. Nordland fylkeskommune har gjennomført flere tiltak for å legge til rette for god kompetanse om IA avtalen og for å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø. De ansattes representanter i fylkeskommunens AMA har dog kommet med flere innspill som kan gjøre denne tilretteleggingen bedre. Det anbefales at fylkeskommunen ser nærmere på de innspill som er kommet fra fylkestillitsvalgte og fylkeshovedverneombud. Det har ikke blitt avholdt to møter i året mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombud, hvor IA- avtalen er eneste tema, slik IA-avtalen forutsetter. Fylkeskommunen har vist til at den nye nasjonale IA avtalen med virkning fra 4. mars 2014 og ut 2018 også krever møter to ganger i året, men at IAarbeidet settes på dagsordenen som en "integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid". Vi anbefaler med utgangspunkt i både tidligere og ny IA- avtale at oppfølgingen av IA- arbeidet klart fremgår av agendaen og at ledelsens diskusjon med tillitsvalgte og verneombud dokumenteres i en signert protokoll fra møtet. Dette for å sikre en forsvarlig oppfølging av det løpende IA- arbeidet og etterlevelsen av IA- avtalens forutsetninger. Etter vår vurdering er disse møtene et svært viktig element i fylkeskommunens IA-arbeid. Vi vil derfor understreke betydningen av at fylkesrådet er representert for å gi gjennomføring og oppfølging av møtene den nødvendige forankring hos fylkeskommunens øverste ledelse. Tilsvarende er det etter vår vurdering viktig at fylkesrådet fortsetter å være representert i AMA. IA avtalens tre delmål er å: 1. Redusere sykefraværet 2. Øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne 3. Forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år Målet om å redusere sykefraværet er ikke nådd. Sykefraværet på 6,5 % er uendret fra 2011 til Sykefraværet som rapporteres til fylkestinget, inkluderer både legemeldt og egenmeldt sykefravær og sammenlignes med en målsetting på 5,6 % som tilsvarer den nasjonale målsettingen som imidlertid kun omfatter legemeldt sykefravær. Det faktiske sykefraværet skulle i rapporteringen til fylkestinget vært sammenlignet med fylkeskommunens fastsatte målsetting på 6 % som også omfatter egenmeldt sykefravær. Vi anbefaler at den fremtidige rapportering av sykefravær til fylkestinget endres slik at dette kommer tydelig frem. For delmål 2 og 3 er det per i dag ikke mulig for oss å si noe om i hvilken grad disse målene er nådd, fordi fylkeskommunen ikke har gjennomført noen evalueringer av måloppnåelse for de ulike delmålene i IA avtalen. Det er fylkesrevisjonens oppfatning at Nordland fylkeskommune bør gjennomføre flere og bedre evalueringer av arbeidet med IA avtalen. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 2 av 17

4 Innholdsfortegnelse FORORD... 1 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING BAKGRUNN FOR IA-AVTALEN NASJONALT IA-ARBEIDET I NORDLAND FYLKESKOMMUNE FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING METODER OG GJENNOMFØRING REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING ARBEIDSGIVERS FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL IA- AVTALEN Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering REDUKSJON I SYKEFRAVÆR Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering SYSSELSETTING AV PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurderinger YRKESAKTIVITET ETTER FYLTE 50 ÅR Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurderinger KONKLUSJON, ANBEFALING HØRINGSUTTALELSE LITTERATURLISTE: Vedlegg 1 Revisjonskriterier Vedlegg 2 Høringsuttalelse Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 3 av 17

5 1. Innledning 1.1. Kontrollutvalgets bestilling I sak 31/13 fattet kontrollutvalget vedtak om at fylkesrevisjonen skulle gjennomføre forvaltningsrevisjon med oppfølging av IA avtalen. I sak 73/13 godkjente kontrollutvalget fylkesrevisjonens prosjektplan for dette prosjektet Bakgrunn for IA-avtalen nasjonalt Utviklingen i sykefravær har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i mange år, både i det politiske miljø og i arbeidslivet. Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Partene i arbeidslivet dvs. arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen har inngått en avtale (IAavtalen) om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende. Den første IA-avtalen ble undertegnet i desember 2001, med en varighet på fire år. Bakgrunnen var en utvikling der stadig flere gikk ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger. IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen setter tre mål; å redusere sykefraværet, øke andelen med redusert arbeidsevne i arbeidslivet og å øke yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere. Den lokale delen samarbeidsavtalen - inngås mellom virksomhetene og NAV 1 Arbeidslivssentrene og gir virksomheten rett til å kalle seg IA-virksomhet. En slik virksomhet får ekstra ressurser fra NAV til å arbeide med å nå de tre delmålene. Avtalen er evaluert flere ganger, den avtale som denne undersøkelsen omhandler ble inngått den 24. februar 2010 hvor partene ble enige om en ny IA-avtale, som varte fram til 31. desember Intensjonsavtalenes mål har i hovedsak vært de samme, med ett hovedmål og tre delmål. For den nye IA-avtalen ( ) er det overordnede målet: «Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.» De tre delmålene er: 1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres. 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år) IA-arbeidet i Nordland fylkeskommune I møte 15.april 2002, sak 40/2002, ga fylkestinget sin prinsipielle tilslutning til inngåelse av samarbeidsavtale med trygdeetaten, og oppfordret alle fylkeskommunale driftsenheter til å inngå slik avtale. På dette tidspunkt ble det ikke inngått en avtale for Nordland fylkeskommune på overordnet nivå. I følge fylkeskommunens HR seksjon 3 var dette fordi fylkestinget mente at det var på den enkelte 1 NAV står for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning 2 Omfatter kun det legemeldte sykefraværet 3 Tidligere Organisasjons- og personalseksjonen. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 4 av 17

6 driftsenhet at dialogen, iverksetting av tiltak og oppfølging måtte gjøres 4. Den enkelte driftsenhet hadde selv ansvar for å inngå samarbeidsavtale, og sette egne delmål. Personalforvaltningen i Nordland fylkeskommune blir i all hovedsak ivaretatt på driftsenhetsnivå, mens oppgavene til HR er å lage gode rutiner og prosedyrer som sikrer en god praksis. I tillegg ivaretar HR personalforvaltningen for fylkesadministrasjonen. I slutten av mai 2002 hadde HR og NAV Arbeidslivssenter regionale informasjonsmøter hvor driftsenhetene ble oppfordret til å inngå samarbeidsavtale. HR opplyser i brev til fylkesrevisjonen at det per 31.juli 2002 var 7 driftsenheter som hadde inngått avtale, 18.oktober 2004 hadde tallet økt til 35 driftsenheter. Alle driftsenheter oppgir i følge HR nå at de er IA-bedrift. Det varierer altså litt fra driftsenhet til driftsenhet hvor lenge de har hatt IA-avtale. I følge HR ble IA-avtalen mellom fylkeskommunen på overordnet nivå og NAV inngått i Dette på bakgrunn av vedtak den 16.januar 2012 i Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget (AMA) 5. I følge arbeidsmiljøloven skal AMA bestå av representanter for arbeidsgiver, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten. Fylkeskommunens AMA består av representanter fra ansatte og arbeidsgiver mens bedriftshelsetjenesten ikke er representert. Ledelsen av arbeidsmiljøutvalget skal rotere mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, og for tiden er det arbeidstakersiden ved fylkeshovedverneombudet som er leder av AMA når utvalget behandler arbeidsmiljøsaker. Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen leder AMA i administrasjonsutvalgssaker. Årsaken til at Nordland fylkeskommune valgte å inngå en IA-avtale også på overordnet nivå var at fylkeskommunen v/ HR da på en mer tydelig måte kunne angi hvilken retning man ville at fylkeskommunen skulle utvikle seg når det gjaldt IA-avtalens tre overordnede mål. Dette overordnede ansvaret ligger hos HR. 2. Formål, problemstillinger og avgrensning Hovedmålsettingen med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke i hvilken grad Nordland fylkeskommune på overordnet nivå følger opp IA- avtalen. Ettersom undersøkelsen er avgrenset til fylkeskommunen på overordnet nivå, er ikke fylkeskommunens enkelte driftsenheter omfattet av undersøkelsen. Ut fra hovedmålsettingen har vi definert de enkelte problemstillingene til i hvilken grad Nordland fylkeskommune har: 1. Tilrettelagt for å oppfylle arbeidsgivers forpliktelser i hht. IA- avtalen? 2. Gjennomført tiltak og oppfylt delmål én om å redusere sykefraværet? 3. Gjennomført tiltak og oppfylt delmål to om økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne? 4. Gjennomført tiltak og oppfylt delmål tre om å forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år? Ettersom Nordland fylkeskommune på overordnet nivå først inngikk en samarbeidsavtale med NAV fra 2012 er den undersøkte periode avgrenset til årene Vi har i rapporten tatt med noe fakta også utenom denne periode, det er imidlertid IA- avtalen og fylkeskommunens praksis innenfor perioden som undersøkelsen uttaler seg om. 3. Metoder og gjennomføring Dette forvaltningsprosjekt er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund (RSK001). 4 Dette fremgår også av utredningen til FT- sak 40/ Hver driftsenhet med mer enn 50 arbeidstakere skal i følge arbeidsmiljøloven ha eget arbeidsmiljøutvalg. Denne bestemmelsen er i følge HR fulgt i fylkeskommunen. I tillegg har fylkeskommunen sentralt et arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg (AMA) som kan fatte vedtak som blir styrende for alle fylkeskommunale driftsenheter. Fylkeskommunens AMA har normalt møter minimum en gang per måned. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 5 av 17

7 For å samle inn fakta har fylkesrevisjonen sendt brev til HR der vi har stilt en rekke spørsmål i tilknytning til prosjektets problemstillinger. Vi har mottatt svarbrev datert den 28.januar 2014 fra HR med utfyllende dokumentasjon vedlagt. I tillegg til dette er det avholdt et møte den 22. mai 2014 mellom fylkesrevisjonen og HR hvor svarbrevet fra HR er nærmere gjennomgått. Svarene og dokumentasjonen fra HR er gjennomgått av revisjonen og resultatet av denne gjennomgangen fremgår i rapportens kapittel 1.3 og kapittel 5. Når vi i denne rapporten henviser til opplysninger gitt fra HR er det i all hovedsak opplysningene som fremgår i HR s brev av 28.januar 2014 vi henviser til. I tillegg til dette har HR gjennomgått fylkesrevisjonens foreløpige rapport, for å avdekke eventuelle faktafeil i rapporten. Fylkesrevisjonen har også hatt møte med alle fire fylkeshovedtillitsvalgte som i perioden har vært de ansattes representanter i fylkeskommunens AMA. I tillegg er det avholdt ett møte med fylkeshovedverneombudet. I disse møtene er fylkesrevisjonens spørsmål til HR diskutert og vi har fått innspill til fylkeskommunens praktisering av IA avtalen. Møte med fylkeshovedverneombudet ble avholdt i juni Møtene med de tillitsvalgte ble først forsøkt avholdt i juni 2014, pga. arbeidskonflikt i utdanningssektoren ble imidlertid møtene først avviklet i september På noen områder har de tillitsvalgte likelydende syn, på andre er det noe forskjellige oppfatninger, dette kommer fram under de enkelte punktene i denne rapporten. Vi har ikke tatt med alle kommentarene til de tillitsvalgte, men vi har gjengitt de kommentarer/innspill som vi mener er mest relevant for å belyse de aktuelle problemstillinger i denne undersøkelsen. Revisjonen har i juni 2014 også hatt ett møte med fylkeskommunens kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter. Det er skrevet referat fra alle møter med tillitsvalgte, hovedverneombud og kontaktperson fra NAV. Alle referatene er verifisert av de som har deltatt på disse møtene med fylkesrevisjonen. Samlet sett mener vi at datagrunnlaget er godt egnet til å besvare dette prosjektets problemstillinger. 4. Revisjons-/vurderingskriterier Revisjonens vurderinger bygger på en sammenligning av fylkeskommunens praksis med revisjons- /vurderingskriterier som sier noe om hvordan praksisen bør være. Revisjons- eller vurderingskriterier kan utledes fra politiske vedtak, lover og forskrifter, anerkjent praksis osv. I denne undersøkelsen er alle revisjonskriterier hentet fra IA-avtalen og veilederen til denne. Revisjonskriteriene er nærmere redegjort for i vedlegg 1 til denne rapport. I tillegg gjengis de operasjonaliserte revisjonskriterier under hvert punkt i rapporten hvor de behandles. 5. Faktabeskrivelse og revisjonens vurdering Dette kapitlet gir en redegjørelse for de innsamlede fakta. Kapitlet er inndelt i delkapitler hvor vi innledningsvis omtaler den aktuelle problemstilling. Deretter redegjøres det for de kriteriene faktagrunnlaget måles opp mot. Avslutningsvis gir revisjonen sin vurdering av de enkelte forhold Arbeidsgivers forpliktelser i henhold til IA- avtalen Her ser vi nærmere på i hvilken grad Nordland fylkeskommune har tilrettelagt for å oppfylle arbeidsgivers forpliktelser i henhold til IA- avtalen Revisjonskriterier HMS og IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og arbeidsgiver må sørge for at linjeledere, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 6 av 17

8 Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og i tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. Det skal avholdes to møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema og hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert Fakta Kompetanse HR opplyser i svarbrev til fylkesrevisjonen at de i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter arrangerte tre regionale fagdager i 2011 med ulike temaer innenfor IA-avtalens område. Totalt deltok det 93 personer fra Nordland fylkeskommune. Deltakerne var ledere, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. Det er videre avholdt HMS kurs for fylkeskommunale ledere med IA som eget tema. Dette ble først gjennomført i 2010 hvor 53 ledere deltok. I 2014 ble det avholdt et tilsvarende kurs for nye ledere og for de som ikke deltok i 2010, 11 ledere deltok. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter arrangerte HR tre halvdagskurs i 2013 med tema rutiner og oppfølging av sykemeldte. Totalt deltok 36 personer blant ledere med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte i fylkesadministrasjonen. HR opplyser at representanter fra ledelsen i alle fylkeskommunens driftsenheter 6 har deltatt på kurs om IA avtalen. Fylkeshovedverneombudet stiller spørsmål ved om informasjon og opplæring av fylkeskommunale ledere gjøres på hensiktsmessig nivå i organisasjonen. Den praktiske oppfølging og gjennomføring av IA- avtalen gjøres ofte av mellomlederne i fylkeskommunale driftsenheter. Det er da spesielt viktig at disse mellomlederne gis tilstrekkelig opplæring og informasjon. I tillegg til dette mener hovedverneombudet at de tillitsvalgte og verneombud på den enkelte driftsenheter bør involveres mer i IA- arbeidet enn hva praksis er i dag. Innspill og kommentarer fra de hovedtillitsvalgte: Noen av de tillitsvalgte føler seg ikke tilstrekkelig oppdatert på innholdet i IA- avtalen. Disse mener det er behov for flere kurs om avtalen. Det stilles spørsmål til om alle mellomledere som i det daglige har et løpende personalansvar får tilstrekkelig kurs/opplæring om innholdet i IA- avtalen. Det er viktig at det ikke bare er den øverste ledelsen i de ulike driftsenhetene som har kunnskap om IA- avtalen, men at også denne informasjonen når ned i organisasjonen til mellomlederne som er de som ivaretar det daglige personalansvaret. Arbeidsmiljø HR opplyser at de på forskjellige måter bidrar til en ønsket retning på arbeidsmiljøet. AMA vedtar HMS-mål for Nordland fylkeskommune, disse målene er kommunisert ut i brev til driftsenhetene der driftsenhetene bes innrette sitt HMS-arbeid i henhold til Nordland fylkeskommunes HMS-mål. Driftsenhetene blir informert av HR om at de vil bli etterspurt om måloppnåelse og aktiviteter om HMS og IA i den årlige HMS-årsrapporten. I følge HR er HMS-arbeid og IA-arbeid to sider av samme sak. For har driftsenhetene sendt inn HMS-årsrapport til fylkesadministrasjonen innen 15. februar hvert år. Årsrapportene er grunnlag for en årlig sak i AMA. HMS-årsrapporten skal godkjennes i lokalt AMI og underskrives av både hovedverneombud og leder før den sendes til fylkesadministrasjonen. 6 HR har definert følgende som driftsenheter; syv avdelinger i sentraladministrasjonen, tre tannhelsedistrikt, 16 videregående skoler, Skolen ved Nordlandssykehuset, Nordland kunst- og filmfagskole, Musikk i Nordland og Figurteateret i Nordland. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 7 av 17

9 Videre redegjør HR i brevet til revisjonen hvordan de ser på begrepet «Medarbeiderskap». Dette er i følge HR et nytt begrep som har dukket opp de siste årene. Det finnes godt og dårlig medarbeiderskap, på samme måte som det finnes godt og dårlig lederskap. HR definerer medarbeiderskap til hvordan man forholder seg til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. I har to personer på HR blitt sertifisert på veilederutdanning i medarbeiderskap, og har tilegnet seg verktøy og metoder for å omsette gode prinsipper til praktiske realiteter. Siden sertifiseringen har de bistått mange driftsenheter i å utvikle et godt medarbeiderskap. I tillegg er det opplyst at fylkesutdanningssjefen årlig gjennomfører 8-9 medbestemmelsesmøter med fagforeningene som har medlemmer i utdanningssektoren. HR gjennomfører årlig 4-6 medbestemmelsesmøter med saker/tema som er felles for alle fagforeningene. I november 2013 gjennomførte Nordland fylkeskommune en medarbeiderkartlegging. Hensikten med kartleggingen var å få medarbeidernes oppfatning av utvalgte faktorer som påvirker deres arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Resultatene av kartleggingen skal brukes til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og enda bedre kvalitet på tjenestene. Kartleggingen er i følge HR en del av det systematiske HMS-arbeidet. HR opplyser i møte med fylkesrevisjonen den 22. mai 2014 at resultatet av medarbeiderundersøkelsen er presentert i en egen samling for fylkeskommunens driftsenheter. De enheter som ut fra undersøkelsen bør gjennomføre tiltak for et forbedret arbeidsmiljø er fulgt opp av HR ved at de er tilbudt hjelp fra rådgivere på HR. Ut over dette er det ikke ennå gjort noen evaluering eller oppsummering av resultatene av denne undersøkelsen. HR vil imidlertid utarbeide en samlet evaluering i en rapport til AMA høsten Dette etter at driftsenhetene har rapportert til HR på hvordan de har fulgt opp resultatet av medarbeiderkartleggingen. Møter ledelse/tillitsvalgte Fylkeskommunens ledelse representert ved fylkesrådet og HR har ikke avholdt egne møter med tillitsvalgte eller verneombud med IA arbeidet som eneste tema. HR mener imidlertid at IA arbeidet blir diskuterte på møter i AMA hvor tillitsvalgte og verneombud er tilstede. Innspill og kommentarer fra de hovedtillitsvalgte: Det er viktig med gode holdninger til IA arbeidet. Det er ikke nok med kompetanse om avtalen og IA- arbeidet generelt. HR bør ha fokus på holdningene ute i de enkelte driftsenhetene. Opplever å bli tatt 100 % alvorlig som hovedtillitsvalgt av HR. Mener at HR er på vei i riktig retning og at det gjøres mye bra arbeide fra HR. I forhold til arbeidsmiljø er det viktig å være klar over at de medbestemmelsesmøter som HR har referert til ikke nødvendigvis dreier seg om arbeidsmiljø. Disse møtene er tariffestede møter som fra tid til annen kommer inn på arbeidsmiljø, men da i første rekke gjennom andre konkrete saker som behandles. I saker som handler om arbeidskonflikter bør fylkeskommunen være flinkere til å søke eksperthjelp utenfor egen organisasjon. Det er bra at politikerne igjen er tilbake i AMA. Det gjøres mye bra arbeide fra politikerne. IA- arbeidet lider litt under av at man i fylkeskommunen har ett utvalg AMA (arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget) hvor man både behandler rene arbeidsmiljøsaker og saker om medbestemmelser etter hovedavtalen. Dette gjør at fokuset på arbeidsmiljøsaker blir mindre enn hva det ville vært dersom fylkeskommunen hadde et rent arbeidsmiljøutvalg (AMU) Arbeidet i AMA har gått greit og det er i all hovedsak enighet både mellom arbeidstakerorganisasjonene og mellom organisasjonene og arbeidsgiver Revisjonens vurdering Fylkesrevisjonen konstaterer at Nordland fylkeskommune på overordnet nivå har iverksatt tiltak for å sikre at ledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre et tilfredsstillende arbeid med oppfølging av IA- avtalen. Fylkesrevisjonen har imidlertid merket seg at noen av de tillitsvalgte mener det er behov for ytterligere kurs/opplæring om innholdet i IA- avtalen. Vi Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 8 av 17

10 anbefaler derfor fylkeskommunen å se nærmere på hva som kan gjøres for å bedre kunnskapen om IA- avtalen blant de ansattes representanter. IA- avtalens forutsetning om at det årlig skal avholdes to møter mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombud hvor IA- avtalen er eneste tema er ikke gjennomført. Etter revisjonens oppfatning er slike møter viktige da man her utelukkende har fokus på IA- arbeidet. Det er etter vår oppfatning neppe tilstrekkelig at IA- avtalen diskuteres på AMA- møter som opplyst fra HR. Vi anbefaler derfor at HR ser nærmere på hva som kan gjøres for å oppfylle IA- avtalen på dette punkt. Videre anbefaler vi at fylkesrådet er representert i disse møtene for å gi gjennomføring og oppfølging av møtene den nødvendige forankring hos fylkeskommunens øverste ledelse. Basert på de faktaopplysninger som fremgår av punkt foran er det revisjonens oppfatning at man på overordnet nivå har lagt til rette for å oppfylle arbeidsgivers generelle forpliktelser etter IA avtalen. Vi anbefaler dog at HR vurderer innspill fra fylkeshovedverneombudet og de fylkeshovedtillitsvalgte om økt involvering fra tillitsvalgte og verneombud, samt sikre at også mellomledere i driftsenhetene har den nødvendige kompetanse for å følge opp IA avtalen. Større grad av involvering fra tillitsvalgte og verneombud anbefales gjort gjennom egne møter som forutsatt i IA avtalen Reduksjon i sykefravær Vi har under dette punkt sett på i hvilken grad Nordland fylkeskommune har gjennomført tiltak og oppfylt IA- avtalens delmål 1 om å redusere sykefraværet Revisjonskriterier Nordland fylkeskommune skal utarbeide mål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen. Nordland fylkeskommune skal etablere etterprøvbare aktivitetsmål. Nordland fylkeskommune skal utarbeide rutiner for å forebygge sykefravær og føre sykefraværsstatistikk og bruke denne i det systematiske sykefraværsarbeidet. Nordland fylkeskommunes mål skal utarbeides i fellesskap med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte innen 12 uker etter inngåelse av samarbeidsavtalen Fakta Resultatmål I følge HR var fylkeskommunens HMS mål for 2011 at sykefraværet ikke skulle overstige 5,6 %. Dette er i samsvar med det nasjonale målet. HR opplyser videre at fra 2012 og frem til i dag har målsettingen vært at sykefraværet ikke skal overstige 6 %. Dette på bakgrunn av at fylkeskommunens Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg (AMA) i møte den 23. april 2012 fattet vedtak om en målsetting hvor sykefraværet i fylkeskommunen ikke skulle overstige 6 %. I brev fra HR av 22. mai 2012, til alle driftsenheter i fylkeskommunen er denne målsettingen kommunisert ut i organisasjonen. I fylkestingssak 068/13 gis det en melding til fylkestinget om sykefraværet i I denne saken blir det imidlertid gjort en evaluering opp mot en målsetting på 5,6 %. Også i FT- sak 068/14 hvor sykefraværet for 2013 evalueres er det evaluert opp mot en målsetting på 5,6 %. Hvorfor det ikke er den korrekte målsettingen på 6 % som rapporteres til fylkestinget er uklart. Det nasjonale målet for sykefravær er på 5,6 %, men gjelder da kun det legemeldte sykefraværet. Fylkeskommunens mål på 6 % og også den faktiske sykefraværesrapporteringen omfatter imidlertid både legemeldt og egenmeldt sykefravær. I evalueringer til fylkestinget (sakene 039/11, 038/12 og 068/13) er det opplyst at fylkeskommunens mål er i samsvar med den nasjonale målsettingen i IAavtalen (5,6 %). Det er også dette målet det faktiske sykefraværet vurderes opp mot. HR har i møte med fylkesrevisjonen opplyst at for det legemeldte sykefraværet ligger Nordland fylkeskommune innenfor det nasjonale måltallet. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 9 av 17

11 Legemeldt fravær i Nordland fylkeskommune er i følge HR på følgende: 2011: 5,5 % 2012: 5,4 % 2013: 5,5 %. I figur 1 nedenfor er det tatt med statistikk som viser sykefraværsmål 7 og sykefravær i perioden for Nordland fylkeskommune 8 og for hele landet. Tallene er for både det legemeldte og egenmeldte sykefraværet. Av figuren ser vi at Nordland fylkeskommune har hatt noe lavere sykefravær enn resten av landet frem til 2012, men for 2012 og 2013 er Nordland oppe på samme nivå som resten av landet. Figur 1: Sykefravær i prosent (legemeldt og egenmeldt) Aktivitetsmål HR har i brev av 22. mai 2012 til alle fylkeskommunale driftsenheter kommunisert ut følgende aktivitetsmål: Kurs for renholdslederne for å styrke dem til å bli gode ledere. To samlinger per år. Kurs for alle renholdere med tema motivasjon, teamarbeid og bruk av maskiner og hjelpeutstyr. Prøve ut flere målrettede tiltak rettet mot trening/fysisk aktivitet i ett tannhelsedistrikt. I samarbeid med skoleledelsen og bedriftshelsetjenesten skal det iverksettes målrettede tiltak i første omgang på tre videregående skoler. Erfaringer fra dette gir føringer om flere skoler skal involveres i tiltakene. Fylkeskommunens lederopplæring og lederutvikling videreføres der tettere oppfølging av den enkelte medarbeider styrkes gjennom relasjonsbygging og samtaletrening. HR opplyser i brev til fylkesrevisjonen at alle aktivitetene, med unntak av kulepunkt tre, er gjennomført. 7 Vi har i figur 1 valgt å oppgi måltallet som HR referer til som fylkeskommunens offisielle målsetting. Dette målet avviker da fra det målet som oppgis til fylkestinget. 8 Nordland etablerte først i 2011 målsettinger for sykefraværet for NFK samlet. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 10 av 17

12 For å få gjennomført aktiviteten under kulepunkt tre ovenfor er det avholdt flere møter mellom HR, fylkestannlegen og fylkeshovedverneombudet, siste gang 8.november Arbeidsmiljøutvalgene i de tre tannhelsedistriktene har alle vedtatt at de er interessert i å delta i en prøveordning. Fylkestannlegen har imidlertid i følge HR ennå ikke utarbeidet en plan for gjennomføring. HR har opplyst at de flere ganger har tilbudt å bistå. Vi ser for øvrig av rapportering til fylkestinget i sak 068/14 at tannhelsesektoren har det prosentvis høyeste sykefraværet. I fylkestingssak 68/13 ble det gitt en melding til fylkestinget om sykefraværet i Det fremgår av denne saken at fylkestinget ikke var tilfreds med at sykefraværet fortsatt lå over målsettingen på 5,6 %. Videre mente fylkestinget at det var viktig å satse på målrettede tiltak for utsatte grupper i tillegg til de generelle tiltakene. Melding om sykefraværet for 2013 ble rapportert til fylkestinget i fylkestingssak 068/14 I denne saken gis det en orientering om gjennomføringen av de tiltakene som fylkestinget vedtok i sak 68/13. Fylkestingets vedtak i sak 068/14 var blant annet at fylkestinget ikke er tilfreds med at det gjennomsnittlige årlige sykefraværet fortsatt ligger over målsettingen på 5,6 % og "ønsker et styrket fokus på arbeidet med økt nærvær". I tillegg til dette vedtok fylkestinget flere konkrete tiltak. Sykefraværsrutiner og statistikk HR opplyser at fylkeskommunen har hatt følgende tiltak for å forebygge sykefravær: Vedtak i fylkestinget om at alle ansatte kan bruke inntil 1 time av arbeidstiden per uke til fysisk aktivitet, mot at vedkommende bruker tilsvarende tid på fritiden til samme formål. Fylkeskommunen har i perioden sponset ansatte som har trent på treningsstudio med en andel av treningsavgiften avhengig av antall treninger Det har i perioden vært satset på ulike aktivitetskampanjer som «sykle til jobben», «skrittellere» og konkurransen som er på dytt.no. Nordland fylkeskommune har egne rutiner for å føre sykefraværsstatistikk gjennom økonomisystemet «Visma». Statistikken er tilgjengelig for den enkelte leder helt ned på individnivå. Det er også egne rutiner for oppfølging av sykemeldte. Disse rutinene beskriver hvordan sykefraværet skal registreres og hvordan leder skal følge opp den sykemeldte fra første fraværsdag og 12 måneder frem i tid. Disse rutinene er kommunisert ut i organisasjonen på ledermøter, medbestemmelsesmøter og har ligget på hjemmesidene til HR i flere år. HR opplyser at som ledd i det systematiske sykefraværsarbeidet rapporteres sykefraværsstatistikken jevnlig til de ulike arbeidsmiljøutvalgene i fylkeskommunen. Frist for utarbeidelse av mål Nordland fylkeskommunes mål for IA- arbeidet skal utarbeides i fellesskap med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte innen 12 uker etter inngåelse av samarbeidsavtalen. HR opplyser at IA-avtalen for Nordland fylkeskommune ble undertegnet 20.januar IA-målene ble vedtatt 23.april 2012 av AMA 13 uker etterpå, med påska i mellom. De hovedtillitsvalgte og fylkeshovedverneombudet er representert i AMA og har dermed vært med på å vedta fylkeskommunens mål. Fristen for utarbeidelse av mål gjelder for alle påfølgende problemstillinger og forklaringen er likelydende og vil ikke bli ytterligere berørt i de påfølgende delkapitler. Innspill og kommentarer fra de hovedtillitsvalgte: De tillitsvalgte er med å vedta mål for IA- arbeidet i AMA, men de er ikke med på å utarbeide disse målene. Dette innebærer at de tillitsvalgte ikke involveres i hele prosessen og dermed ikke er premissleverandør til målformuleringene. Det stilles også spørsmål til om det gjøres noen oppfølging av de planlagte tiltak/aktiviteter, særlig etterspørres det evaluering for å finne ut hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 11 av 17

13 Det stilles spørsmål til om rutiner for forebygging av sykefravær er godt nok kommunisert ut i organisasjonen slik at alle ansatte kjenner til disse Revisjonens vurdering IA- avtalens delmål 1 om å redusere sykefraværet er ikke nådd. Dette fordi sykefraværet i fylkeskommune er på 6,5 % mot 6 % som er målet de to siste årene. Vi konstaterer at fylkeskommunen, i tråd med IA- avtalen, har satt resultatmål for sykefraværsutviklingen. Det er imidlertid uklart hva som er målsettingen. Det opereres så langt vi kan se med to forskjellige målsettinger. Det er opplyst fra HR at målsettingen i følge vedtak i AMA er på 6 % mens det i fylkestingssaker opereres med et mål på 5,6 %. Det er også uklarheter med hensyn til hva som ligger i målsettingen. I IA- avtalen er målsettingen med utgangspunkt i kun det legemeldte sykefraværet mens Nordland fylkeskommune tilsynelatende har en målsetting som omfatter både egenmeldt og legemeldt sykefravær. Når disse to målene blandes sammen er dette ikke et godt grunnlag for evalueringer og rapporteringer til fylkestinget. På denne bakgrunn synes det som om det i fylkestingssaker presenteres et noe dårligere inntrykk av fylkeskommunens sykefravær enn den reelle situasjonen tilsier. Vi anbefaler derfor at det ses nærmere på og avklares bedre hva som er det korrekte målet på sykefravær samt at det redegjøres bedre til fylkestinget om forskjellen mellom fylkeskommunens mål og det nasjonale målet som fremgår i den IA- avtale som Nordland fylkeskommune har inngått med NAV. Fylkeskommunen har i tråd med IA-avtalen også etablert flere etterprøvbare aktivitetsmål. De fleste av aktivitetene er også gjennomført. Vi konstaterer imidlertid at aktivitetsmålet om å prøve ut flere målrettede tiltak rettet mot trening/fysisk aktivitet i ett tannhelsedistrikt ikke er nådd. Vi anbefaler at det ses nærmere på dette og følges opp at planlagte aktiviteter gjennomføres i tråd med forutsetningen i IA avtalen. Vi konstaterer også at Nordland fylkeskommune har oppfylt forpliktelsen i IA- avtalen om å utarbeide rutiner for å forebygge sykefravær og fører sykefraværsstatistikk som rapporteres til de enkelte arbeidsmiljøutvalgene som ledd i det systematiske sykefraværsarbeidet. Revisjonen anser at fylkeskommunens overskridelse av tidsfrist for utarbeidelse av mål for IAarbeidet er tilfredsstillende redegjort for og uten noen praktisk betydning. Basert på uttalelser fra de tillitsvalgte kan det stilles spørsmål ved om de ansattes representanter i tilstrekkelig grad involveres i hele prosessen med å utarbeide mål for sykefraværsarbeidet. Vi anbefaler derfor at det ses nærmere på hva som kan gjøres for å sikre en større grad av involvering fra de tillitsvalgte Sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Her er det sett på i hvilken grad Nordland fylkeskommune har gjennomført tiltak og oppfylt IA- avtalens delmål 2 om økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Revisjonskriterier Nordland fylkeskommune skal sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne, for å forebygge overgang fra arbeid til passive ytelser. Nordland fylkeskommune skal sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 12 av 17

14 Nordland fylkeskommune skal tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov. Nordland fylkeskommunes mål skal utarbeides i fellesskap med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte innen 12 uker etter inngåelse av samarbeidsavtalen Fakta HR opplyser i brev til fylkesrevisjonen at Nordland fylkeskommune skal være en inkluderende arbeidsplass og ser det som naturlig å ha en målsetting om å beholde og ta inn personer med nedsatt funksjonsevne. Etter vedtak i fylkeskommunens AMA skal Nordland fylkeskommune ta inn minst 30 personer per år som NAV har klarert for utprøving av arbeids- og funksjonsevne. Planlagte aktiviteter ut fra AMA vedtak: De største driftsenhetene skal ta inn minst 1 person per år som NAV har klarert for utprøving av arbeids- og funksjonsevne. Alle driftsenheter skal lage en plan for å ta inn personer som er klarert fra NAV. Fylkesadministrasjonen skal gjennomføre opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud om alle virkemidlene som er tilgjengelig for at ansatte skal være i arbeid. Fylkesadministrasjonen skal ha fokus på IA-arbeidet ved å etterspørre aktiviteter lokalt på driftsenhetene. HR opplyser at det er på den enkelte driftsenhet aktivitetsmålene legges, det er ikke gjort noen samlet evaluering/vurdering av om de aktivitetsmålene som er satt for Nordland fylkeskommune er oppfylt. Det er dermed ikke mulig å svare på i hvilken grad IA- avtalens delmål to økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne er oppfylt. HR opplyser videre i brev til fylkesrevisjonen at det er ikke foretatt evaluering av måloppnåelse for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Så langt revisjonen kan se er det heller ikke fastsatt noen mål for dette arbeidet på overordnet nivå. HR opplyser at målene ligger på den enkelte driftsenhet og evalueres der. HR opplyser imidlertid at det i HMS-årsrapport 2013 er tatt med spørsmål hvor driftsenhetene skal oppgi hvor mange personer de har tatt inn til utprøving som NAV har avklart. Det er imidlertid hittil ikke foretatt en evaluering/oppfølging fra HR på rapporteringen fra driftsenhetene. HR opplyser at de ikke har dokumentasjon/statistikk på at fylkesadministrasjonen har etterspurt aktiviteter lokalt på driftsenhetene, men HR har jevnlig utplassering av personer med nedsatt funksjonsevne til utprøving. Vi har stilt spørsmål om hvordan fylkeskommunen sikrer seg at arbeidsforholdene blir tilrettelagt for arbeidstakere med spesielle behov. HR opplyser at mye er sikret gjennom standard rutiner og reglement som rett til redusert arbeidstid, rett til fysisk tilrettelegging av arbeidsplass (ergonomi etc.) Særskilte behov søkes avdekket og tiltak vurderes både i forbindelse med vernerunder og medarbeidersamtaler. Innspill og kommentarer fra de hovedtillitsvalgte: HR har redegjort for at AMA har fattet vedtak om at fylkesadministrasjonen skal gjennomføre opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud om alle virkemidlene som er tilgjengelig for at ansatte skal være i arbeid. De tillitsvalgte har imidlertid ikke mottatt tilbud om slikt kurs. Mener at arbeidsforholdene tilrettelegges for arbeidstakere med spesielle behov. Dette går greit med litt smidighet fra begge parter. Økonomi ofte er en begrensning i forhold til å tilrettelegge for arbeidstakere med spesielle behov. Særlig gjelder dette i forhold til arbeidstakere som har behov for å få redusert sin arbeidsmengde uten at dette skal gå ut over lønnen. Resultatet er da ofte at arbeidstakere selv velger å gå ned i stillingsstørrelse. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 13 av 17

15 Kontaktperson fra NAV opplyser at det har vært problematisk å få inn personer som trenger arbeidspraksis (IA plass) på fylkeshuset på grunn av manglende kontorplasser. NAV viser imidlertid også til positive erfaringer gjennom at en person som NAV hadde fått fylkesadministrasjonen til å ta inn senere fikk fast jobb på fylkeshuset. HR opplyser at begrensningen i å ta imot flere fra NAVsystemet ikke bare skyldes mangel på kontorer, men at de først og fremst prioriterer egne ansatte. Det er stadig ansatte som av helsemessige årsaker ikke kan stå i sin opprinnelige stilling og som arbeidsutprøves i andre stillinger. I en kommentar til de hovedtillitsvalgtes innspill om kurs om IA-avtalens virkemidler opplyser HR at det har vært avholdt kurs hvor NAV kontakt har gått gjennom dette. NAV kontakt opplyser at det har vært avholdt flere kurs for fylkesadministrasjonens avdelinger hvor informasjon om virkemidlene i IAavtalen har vært en del av kurset Revisjonens vurderinger Det er fra HR s side opplyst om mange mål og aktiviteter. Det mangler imidlertid i stor grad en evaluering/vurdering av i hvilken grad tiltakene er gjennomført og om de har hatt noen effekt. I forhold til oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne mangler det så langt vi kan se også målsettinger for dette arbeidet og det er heller ikke gjennomført noen evalueringer av dette arbeidet. Vi registrerer at HR mener at dette arbeidet gjøres på de enkelte driftsenhetene. Ettersom Nordland fylkeskommune har inngått en IA- avtale på overordnet nivå blant annet fordi man ønsker en overordnet styring og kontroll med IA arbeidet er det fylkesrevisjonens oppfatning at det må forventes at man i tråd med IA avtalen setter mål for også dette arbeidet. Det vil, slik vi ser det, være unaturlig å se vekk fra enkelte av målene i IA- avtalen og henvise til at dette gjøres på den enkelte driftsenhet. For øvrig er HR også ansvarlig for IA arbeidet lokalt på driftsenheten «Fylkeshuset». På denne bakgrunn mener vi at det burde vært satt klare aktivitetsmål også på dette området og det burde vært gjort evalueringer av måloppnåelse samlet for Nordland fylkeskommune. På grunn av at HR mangler oversikt over tiltak i driftsenhetene, og ikke har gjennomført noen evalueringer, er det per i dag ikke mulig å si noe om i hvilken grad IA- avtalens delmål to om økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne er oppfylt Yrkesaktivitet etter fylte 50 år Her ser vi nærmere på i hvilken grad Nordland fylkeskommune har gjennomført tiltak og oppfylt IAavtalens delmål 3 om å forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år Revisjonskriterier Nordland fylkeskommune skal ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. Nordland fylkeskommune skal sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren. Nordland fylkeskommunes mål skal utarbeides i fellesskap med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte innen 12 uker etter inngåelse av samarbeidsavtalen Fakta Livsfaseperspektiv HR opplyser at Nordland fylkeskommune ikke har noen vedtatt livsfasepolitikk, men at livsfaseperspektivet kommer til syne i personalpolitikken på følgende vis: I arbeidsgiverpolitikken vedtatt av fylkestinget i sak 122/09 står det i avsnittet om individuell tilrettelegging «Å behandle alle ansatte likt er ikke det samme som å behandle dem rettferdig. Rettferdighet er også tilpasning til enkeltindividet.» Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 14 av 17

16 I avsnittet om likeverd står det «Likestilling og likeverd er viktige grunnverdier også i arbeidsgiverrollen. Ansatte skal behandles likeverdig uansett alder, kjønn, religion, etnisitet og funksjonsevne.» I avsnittet om raushet står det at «arbeidsgiver skal ta individuelle hensyn overfor arbeidstakerne i spørsmål der egne vurderinger er en del av beslutningsgrunnlaget. Fylkeskommunen ønsker at det skal være rom for individuelle vurderinger som kan komme arbeidstakeren til gode der dette virker klokt. Men rausheten skal være gjensidig, arbeidstaker må også ha en raus holdning overfor arbeidsgiver.» Nordland fylkeskommune har en seniorpolitikk vedtatt av Fylkestinget i sakene 34/08, 133/10 og 67/12. HR har i brev videre opplyst at det er satt i gang et arbeide med å utarbeide en mer helhetlig og samlet livsfasepolitikk. I følge HR er en partssammensatt gruppe nå i sluttfasen med å utarbeide et forslag til livsfasepolitikk som tar opp i seg dagens seniorpolitikk. Gruppen tar i følge HR sikte på å få fremlagt sitt forslag via fylkesrådet til fylkestinget i februar Avgangsalder Seniorpolitiske tiltak i Nordland fylkeskommune er i følge HR følgende: Holdningsskapende arbeid og medarbeidersamtaler med fokus på seniortiltak fra 55 år. Trim/trening i arbeidstiden. Fra fylte 55 år dekker fylkeskommunen alle treningskostnader ved forebyggende trening. Seniorkurs for alle ansatte som har passert 58 år. Motivere og legge til rette for kompetanseutvikling for seniorer. Redusert arbeidstid med lønn for ansatte mellom år. Det foreligger imidlertid ingen evalueringer som kan gi svar på om de innførte tiltakene virker slik at man oppnår målsettingen om å forlenge yrkeskarrieren til eldre arbeidstakere. Det har riktignok vært en evaluering av de seniorpolitiske tiltakene i FT- sak 067/12. Denne evalueringen gir imidlertid ikke svar på om tiltakene har virket. HR anfører at det er svært vanskelig å gjøre evalueringer for å påvise hvilke tiltak som har hatt effekt Revisjonens vurderinger HR har redegjort for at livsfaseperspektivet kommer til syne i personalpolitikken på flere forskjellige måter. Fylkeskommunen mangler imidlertid per i dag et samlet og helhetlig livsfaseperspektiv i sin personalpolitikk. I så måte kan vi ikke se at målene i IA- avtalen er oppfylt. Det er dog positivt at det nå utarbeides en livsfasepolitikk for Nordland fylkeskommune. HR har redegjort for flere tiltak som er gjennomført for å stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren. Dette er positivt og i tråd med IA- avtalen. Det er imidlertid en svakhet at det ikke gjøres evalueringer som kan si noe om tiltakene virker. HR anfører at det er vanskelig å evaluere og fastslå hvilke tiltak som har effekt, og det har heller ikke vært forsøkt gjennomført evalueringer av hvorvidt summen av de innførte tiltak får eldre arbeidstakere til å forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år. Det er altså per i dag ikke mulig å konkludere på i hvilken grad fylkeskommunen oppfyller delmål tre i IA- avtalen (forlengelse av yrkeskarrieren etter fylte 50 år). Vi anbefaler fylkeskommunen å gjøre undersøkelser som kan belyse dette nærmere. 6. Konklusjon, anbefaling Denne undersøkelsen har vist at Nordland fylkeskommune på overordnet nivå har satt i verk flere tiltak for å sørge for god kompetanse om IA avtalen og for å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Som det fremgår av denne rapporten er det kommet flere innspill til IA arbeidet i fylkeskommunen fra de tillitsvalgte, dette både gjennom noen kritiske kommentarer og noen positive kommentarer. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 15 av 17

17 Vi anbefaler at HR ser nærmere på de innspill som er kommet fra de tillitsvalgte, særlig gjelder dette det uttrykte ønsket om mer informasjon/opplæring om IA- avtalen, og i forhold til spørsmålet om de beskrevne opplæringstiltakene når godt nok ut i organisasjonen. Fylkesrevisjonen registrerer også at fylkeskommunen, i tråd med IA avtalen, har satt resultatmål for sykefraværsarbeidet. Fra de tillitsvalgte er det imidlertid kommet innspill om at de i større grad ønsker å bli involvert i hele prosessen med utforming av mål for sykefraværsarbeidet. Dette er også i tråd med forutsetningen i IA- avtalen og vi anbefaler HR å se på hvordan dette kan oppfylles. IA avtalens delmål en, om reduksjon i sykefraværet er ikke nådd. Uklarheter omkring fylkeskommunens resultatmål for sykefravær og evaluering/rapportering til fylkestinget har gjort at vi anbefaler at det ses nærmere på og avklares bedre hva som er fylkeskommunens målsetting på området og at resultatet av sykefraværsarbeidet i forhold til nasjonale mål og nasjonale resultat klargjøres bedre for fylkestinget enn hva tilfellet er i dag. Denne undersøkelsen har også vist at det er satt aktivitetsmål i forhold til delmål to, sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Det mangler imidlertid evalueringer av gjennomføringen av tiltakene, og om de har hatt noen effekt. Det mangler også målsettinger for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Det er på denne bakgrunn ikke mulig å si noe om i hvilken grad IA- avtalens delmål to, om økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne er oppfylt. Fylkeskommunen mangler per i dag et samlet og helhetlig livsfaseperspektiv i sin personalpolitikk. I så måte kan vi ikke se at delmål tre i IA- avtalen er oppfylt på dette punkt per i dag. HR er imidlertid i gang med dette arbeidet. Ettersom det ikke er gjort noen evalueringer av iverksatte tiltak er det per i dag heller ikke mulig å konkludere på i hvilken grad fylkeskommunen oppfyller delmål tre i IA- avtalen om forlengelse av yrkeskarrieren etter fylte 50 år. Fylkesrevisjonen mener at det er en svakhet at det ikke gjøres evalueringer i forhold til delmål tre som kan si noe om de innførte tiltakene virker. Vi anbefaler derfor at det for fremtiden legges større vekt på å evaluere de resultat/aktivitetsmål som fremgår av IA avtalen. 7. Høringsuttalelse Fylkesrådsleder har i brev av 17. november 2014 avgitt høringsuttalelse til fylkesrevisjonens rapport. I høringsuttalelsens punkt 1 er det gitt en faktaopplysning om ledelsen av fylkeskommunens AMA (administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget) som fylkesrevisjonen har innarbeidet i den endelige rapporten. Videre er det i høringsuttalelsen redegjort for fylkeskommunens syn på IA avtalens forutsetning om to egne møter i året mellom ledelsen og tillitsvalgte. Fylkesrevisjonen tar dette til orientering. Ut over dette tar fylkesrådsleder innholdet i fylkesrevisjonens rapport til orientering. Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 16 av 17

18 Litteraturliste: Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv av 24.oktober 2010 (Nasjonalt nivå) Veileder til IA- avtalen Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og NAV om et mer inkluderende arbeidsliv av 20.januar Fylkesrevisjonen i Nordland, november 2014 Side 17 av 17

19 Vedlegg 1 Revisjonskriterier Kriteriene er hentet fra: Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (nasjonalt nivå) for perioden 1. mars desember 2013) Lokal samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv inngått mellom Nordland fylkeskommune og NAV Arbeidslivssenter for perioden 20. januar 2012 til 31. desember 2013 Veileder for IA- avtalen IA-avtalens overordnede mål er: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. IA-avtalens tre delmål på nasjonalt nivå er: 1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. 2. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres. 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Ved å inngå samarbeidsavtale om å bli IA-virksomhet, stiller den enkelte virksomhet seg bak målene i IA-avtalen. Inngåelse av denne samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i virksomheten samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. En viktig forutsetning for å nå IA-avtalens mål, er at virksomheten har et systematisk forebyggende HMS-arbeid og at virksomhetens IA-arbeid implementeres i dette arbeidet. Virksomheten skal på grunnlag av de tre delmålene i IA-avtalen fastsette egne mål for IA-arbeidet tilpasset virksomhetens utfordringer. De ulike delmålene må sees i sammenheng for å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv. Målene utarbeides i fellesskap av arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte innen 12 uker etter inngåelse av samarbeidsavtalen. Virksomheten skal fastsette og integrere følgende delmål som en del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid/hms-arbeid: Delmål 1: Sykefravær a) Utarbeide mål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen. b) Etablere etterprøvbare aktivitetsmål. Delmål 2: Personer med redusert funksjonsevne a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne, for å forebygge overgang fra arbeid til passive ytelser. b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Delmål 3: Avgangsalder a) Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren. Fylkesrevisjonen i Nordland Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av IA- avtalen»

20 FORPLIKTELSER Inngåelse av denne samarbeidsavtalen medfører forpliktelser for arbeidsgiver, for tillitsvalgte og verneombud, for øvrige ansatte i virksomheten og for Arbeids- og velferdsetaten. For å lykkes i sitt IAarbeid må virksomheten ha et godt systematisk HMS-arbeid og et velfungerende partssamarbeid. Arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens bestemmelser gjelder for IA-virksomheter som for alle andre virksomheter. Arbeidsgivers forpliktelser i hht. IA- avtalen Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og i tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. Det skal avholdes to møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema og hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Oppfølging av egne ansatte a) HMS og IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og arbeidsgiver må sørge for at linjeledere, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet. b) Tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov. c) Føre sykefraværsstatistikk og bruke denne i det systematiske sykefraværsarbeidet. I tillegg er alle arbeidsgivere, som følge av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, generelt forpliktet til å utarbeide rutiner for å forebygge sykefravær og følge opp egne sykmeldte. Viktige oppgaver i denne forbindelse er: tidligst mulig starte arbeidet med å utarbeide oppfølgingsplaner, avholde dialogmøter, tilrettelegge for arbeidstakere med behov, samt dokumentere at tilretteleggingstiltak er vurdert, forsøkt eller gjennomført. Personer som ikke er tilknyttet virksomheten a) Virksomheten skal åpne for at personer som Arbeids- og velferdsetaten har avklart og som har behov for utprøving, får utprøvd sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Dette forutsetter at Arbeids- og velferdsetaten sikrer bistand gjennom økonomiske og kompetansemessige tiltak, samt annen tilrettelegging. Basert på foranstående utledes følgende operasjonaliserte revisjonskriterier: Generelle forpliktelser HMS og IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og arbeidsgiver må sørge for at linjeledere, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og i tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. Det skal avholdes to møter årlig hvor IA-arbeidet er eneste tema og hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Sykefravær Nfk skal utarbeide mål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen. Nfk skal etablere etterprøvbare aktivitetsmål. Nfk skal utarbeide rutiner for å forebygge sykefravær og føre sykefraværsstatistikk og bruke denne i det systematiske sykefraværsarbeidet. Nfk s mål skal utarbeides i fellesskap med tillitsvalgte, verneombud innen 12 uker etter inngåelse av samarbeidsavtalen. Personer med redusert funksjonsevne Nfk skal sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne, for å forebygge overgang fra arbeid til passive ytelser. Nfk skal sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Nfk skal tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov. Fylkesrevisjonen i Nordland Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av IA- avtalen»

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de?

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? NSH konferanse 18 19.mars 2004 Hvordan få lampene til å gløde? Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? Ingfrid Eggen Skogrand 19.mars 2004 BAKGRUNN: 3.oktober 2001

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE

LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV. Mål og handlingsplan for IA-arbeid i Nordland fylkeskommune

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV. Mål og handlingsplan for IA-arbeid i Nordland fylkeskommune INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Mål og handlingsplan for IA-arbeid i Nordland fylkeskommune Sist oppdatert juli 2016 Innholdsfortegnelse HMS-mål for Nordland fylkeskommune 5 IA-avtalens nasjonale mål 6 IA-avtalens

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Nav Arbeidslivssenter Hordaland Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tirsdag 1. februar 2011 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Organet ber om at arbeidet med forebygging av sykefravær og økt nærvær forsterkes.

Organet ber om at arbeidet med forebygging av sykefravær og økt nærvær forsterkes. Arkivsaksnr.: 14/998 Lnr.: 5649/16 Ark.: B34 Saksbehandler: Rådgiver Ole Øystein Larsen SYKEFRAVÆRSUTVIKLINGEN HOS LUNNER KOMMUNE INFORMASJONS OG DRØFTINGSSAK RELATERT TIL REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

IA Plan Fauske vgs. 2015-2018

IA Plan Fauske vgs. 2015-2018 ID UTS.Fau.HMS.4.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 17.12.2015 Forfatter Roger Kristiansen Verifisert AMU Godkjent Ingunn Mikaelsen Side 1 av7 Planen gjelder for perioden: 2015-2018 Virksomhetens navn: Fauske

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sykefravær i Klæbu kommune

Sykefravær i Klæbu kommune i kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune vedtok i KU-sak 18/16, i møte 9.6.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommune. 1.1 BESTILLING I saksutredningen vises det til følgende

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09 Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Forslag til NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv legges frem for AMU til behandling.

Forslag til NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv legges frem for AMU til behandling. 1 av 2 HMS-avdelingen Dato Referanse AMU-sak 37/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Personalavdelingen/HMS-avdelingen Signatur: NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv NTNU inngikk i 2003 samarbeidsavtale

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer