Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune Revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09."

Transkript

1 Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune Revidert

2 Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1.1 Bakgrunn 1.2 Reviderte handlingsplan / delmål 2.0 Aktører og rammer 3.0 Konkretisering av delmål med ansvar og tiltak fra: 3.1 leder nivå 3.2 støttefunksjon 3.3 den ansatte 3.4 Trygdeetatens Arbeidslivsenter 3.5 bedriftshelsetjenesten 4.0 Forebyggende tiltak (generelle) 5.0 Tiltak for perioden Evalueringsplan 7.0 Skjemaer og flytdiagram Side 2 av 10

3 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1.1 Bakgrunn 3. oktober 2001 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Regjeringen Stoltenberg, og partene i arbeidslivet. Intensjonsavtalen fikk navnet Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Hensikten med avtalen er et forpliktende samarbeid mellom bedriftenes ledelse og de ansatte om å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv med fokus på er bedre arbeidsmiljø for å redusere sykefraværet, tilsette/beholde flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjoneringsalderen. Etter prosjektperiodens utgang i 2005, ble det dannet en arbeidsgruppe under ledelse av Statsminister Jens Stoltenberg som skulle utarbeide retningslinjer for en nye avtale om Inkluderende arbeidsliv. Resultatet av arbeidsgruppens arbeid danner grunnlaget for den nye, reviderte avtalen om Inkluderende arbeidsliv. I prosjektperioden for , har det blitt lagt ned et betydelig arbeid i Sarpsborg kommune for å sikre oppfølging av sykemeldte i kommunen og for å fremme mulighetene for arbeidstakere med redusert arbeidsevne til fortsatt deltagelse i arbeidslivet. Man har foretatt en omorganisering av sykefraværsarbeidet, hvor mer av ansvaret har blitt flyttet ut til de enkelte virksomhetene og seksjonene, og hvor lederne har fått et betydelig meransvar for sykefraværsoppfølgingen. I dette arbeidet har de kontinuerlig støtte fra to attføringsrådgivere som deler alle kommunens virksomheter og seksjoner mellom seg, og som reiser ut for å bistå den enkelte leder i IA arbeidet. Videre har man utviklet et tett og godt samarbeid med rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter, som også bistår i sykefraværsoppfølging i de enkelte virksomhetene og seksjonene, og som også deltar aktiv i kommunens prosjekter og styringsgrupper. Sarpsborg kommune har også gjennom prosjektperioden gjort følgende : Opprettet interne attføringsutvalg i de enkelte virksomhetene og seksjonene i Sarpsborg kommune. Plukket ut 10 virksomheter i kommunen som tradisjonelt har hatt et høyt sykefravær, og tilført disse ekstra fokus og ressurser gjennom tettere oppfølging, deltakelse i ulike prosjekter, opplæring og bistand fra bedriftshelsetjenesten. Resultatene av dette har vært positive. Prosjektet Et friskere liv på jobb i samarbeid med KLP, som omfatter virksomhet Vaskeri - og Renhold samt hjemmehjelperne i virksomhet Hjemmebaserte tjenester Tune. Prosjektet har gjennom ulike tiltak gjennomført store endringer i de ansattes forutsetninger for praktisk jobbutførelse, og muligheter for virksomhetslederne i oppfølging av sykemeldte i sine virksomheter. Dette har blant annet ført til en reduksjon i sykefraværet på en av virksomhetene med 50%. Gjennomført prosjektet Jobbrotasjon for lærere hvor lærere ansatt i de kommunale skolene har hatt mulighet til å bytte arbeidsplass på tvers av virksomheter for å forebygge slitasje og fravær fra arbeid. Prosjektet har vært positivt og har nå gått over til å være et permanent tilbud til ansatte i Sarspborgskolene. Gjennom et tett og nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten Hjelp 24, hele tiden arbeidet for å bedre rutinene og Side 3 av 10

4 mulighetene for IA arbeidet, og på denne måten tilstrebe å være en foregangskommune for sykefraværsarbeid i Østfold. 1.2 Revidert handlingsplan / delmål a) Redusere sykefraværet med 20 % for hele organisasjonen innen utløp av samarbeidsavtalen Med utgangspunkt i kommunes totale sykefravær 9,5 prosentpoeng pr , 20% reduksjon vil da si 7,6 prosentpoeng pr b) Sarpsborg kommune skal fortsette arbeidet for at ansatte med redusert arbeidsevne ikke skal falle ut av arbeidslivet, men gjennom aktiv tilrettelegging, sørge for en fortsatt deltakelse i arbeidslivet for denne gruppen i tråd med Intensjonsavtalen. c) Sarpsborg kommune skal i samarbeid med Arbeids og Velferdsetaten sette aktivitetsmål for hvordan man kan stille kompetanse, arbeids- og tiltaksplasser til disposisjon for personer med redusert arbeidsevne som ikke er tilknyttet kommunen. d) Sarpsborg kommune skal ha et livsfaseperspektiv som aktivt skal inngå i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet og i kommunens arbeidsgiverpolitikk, med den hensikt å øke den reelle pensjonsalderen i kommunen. Målene i denne handlingsplanen bygger på intensjonsavtalens mål. 2.0 Aktører og rammer Handlingsplanen har HAMU som styringsgruppe Det foreslås ikke full prosjektorganisering, men et ad. hoc team med mandat fra KL, bestående av: 4 virksomhetsledere: Yngvar Eilertsen, Gro Jokstad, Vegard Edgren og Randi Bergby 2 attføringsrådgivere: Kathe Strømberg Antonsen og Magnus Eriksen Hovedverneombud: Liv Fjeld Tillitsvalgt fagforbundet: Eva Johansen Verneleder: Knut Andre Haugen sekretær i HAMU 2 representanter fra NAV Arbeidslivssenter: Marie Linden og Gunnar Samuelsen. Bedriftshelsetjenesten, Hjelp 24 er tilknyttet gruppen som en faglig bidragsyter. Seksjonslederne i kommuneområde HR deltar på enkelte møter og drøfter problemstillinger/avklaringer med saksbehandlerne fortløpende. Side 4 av 10

5 3.0 Konkretisering av delmål med ansvar og tiltak. Denne handlingsplanen beskriver mange detaljer og mange aktører i en kommunes IAsatsing. Sentrale aktører kan hjelpe til i kompliserte saker med faglige vurderinger. Problemene bør løses og muligheter vurderes i den enkelte virksomhet / seksjon. Sentralt i IA arbeidet står dialog og funksjonsevne, Veileder til samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv lyder slik: DIALOG: Med dialog mener vi en samtale preget av gjensidig respekt og likeverd for å skape en felles forståelse og å finne løsninger. For å skape gode relasjoner og få til et mer inkluderende arbeidsliv, står dialogen på arbeidsplassen sentralt. FUNKSJONSEVNE: Det en person faktisk kan gjøre eller utføre og de ressurser den enkelte har til tross for plager eller medisinsk diagnose. I denne sammenheng snakker vi om den enkeltes ressurser og funksjonsevne i forhold til arbeidslivet og den enkeltes arbeidssituasjon. Funksjonsbeskrivelse skal ikke innholde diagnose eller andre taushetsbelagte opplysninger, dette er fortsatt en privat sak 3.1 Konkretisering av tiltak arbeidsgivers ansvar Ta initiativ til og bidra positivt til dialog og samarbeid med arbeidstakerne. Dialogen er grunnlag for oppfølging av den enkelte sykmeldte og iverksetting av tiltak for at arbeidstakeren kan være i eller komme tilbake til arbeid. Sørge for systematisk samarbeid, informasjon og dialog med de ansatte om IA arbeidet for å bidra til godt arbeidsmiljø. Utarbeide handlingsplan for arbeidstakere som har vært helt eller delvis borte fra arbeidet senest innen 4 uker. Sikre nødvendig informasjon i virksomheten / seksjonen når individuell oppfølgingsplan og eller aktiv sykmelding er avtalt med en arbeidstaker. Sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten. Gjøre seg kjent med de virkemidler vi har tilgjengelig som IA bedrift og aktivt bruke dem i samarbeid med attføringsrådgiver og / eller bedriftshelsetjenesten. Organisatoriske tiltak ved behov for livsfasetilrettelegging ( eks. medvirkning fra ansatte når fag- og timeplan legges i skolen, i pleie og omsorgsenhetene ved arbeidstidsordninger og fysisk tilrettelegging. Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne og eldre arbeidstakere. Leder har en oversikt over aktuelle alternative arbeidsoppgaver i egen virksomhet / seksjon til bruk ved behov for omplassering / utprøving / tilrettelegging. Hver virksomhet og seksjon utarbeider en egen handlingsplan for sykefraværsoppfølging tilpasset den enkelte arbeidsplass, men i tråd med retningslinjene i kommunens overordnede handlingsplan for IA arbeidet. Gjennomføre dialogmøter for arbeidstakere som har vært helt borte fra arbeid i 12 uker eller mer. Føre fraværsstatistikk og oversikt over arbeidstakere på tiltak. Dokumentere at tilretteleggingstiltak er vurdert og gjennomført eller forsøkt gjennomført. Samarbeide med arbeids og velferdsetaten og vurdere hvordan virksomheten kan stille kompetanse, arbeids og tiltaksplasser til disposisjon. Side 5 av 10

6 3.2 Konkretisering av tiltak støttefunksjon ( kommuneområde HR ) Være bindeledd mellom virksomhet / seksjon og NAV Arbeidslivssenter.. Etablere gode samarbeids- og arbeidsrutiner mellom Sarpsborg kommune, NAV og de ansattes organisasjoner i henhold til intensjonsavtalen. Bidra til omskolering, attføring, etter- og videreutdanning av sykmeldte. Sørge for raskere behandling og avslutning av attførings og trygdesaker. Dyktiggjøre ledere i oppfølgingssamtalen. Arrangere HMS opplæring i samarbeid med Hovedverneombud. Ha en sentral oversikt over alternative arbeidsoppgaver i den enkelt virksomhet / seksjon Dyktiggjøre ledere og støtte ledere i AKAN arbeidet. Attføringsrådgiverne har en felles oversikt over aktuelle alternative arbeidsoppgaver fra den enkelte virksomhet / seksjon til bruk når behov for omplassering / utprøving / tilrettelegging ikke kan gjøres i den sykmeldtes virksomhet / seksjon. I samarbeid med NAV arbeid og NAV Arbeidslivsenter skal det i avtaleperioden arbeides med å opprette utprøvingsplasser i virksomhetene for unge uføretrygdede. Økonomisk støtte fra Sarpsborg kommune til ansatte ved bruk av psykologtjenester knyttet til kommunen for å forebygge fravær fra arbeid eller i behandling for å komme tilbake til arbeid. Økonomisk støtte fra Sarpsborg kommune til ansatte ved bruk av familieterapeut knyttet til kommunen for å forebygge fravær fra arbeid. Gi informasjon til den sykemeldte om hvilke muligheter som finnes av støtteordninger i overgangsfaser og hvordan dette kan gjennomføres. 3.3 Konkretisering av tiltak arbeidstakers ansvar. Ved fravær, straks melde fra til nærmeste leder om forventet fraværslengde. Levere egenmelding eller sykmelding etter gjeldende reglement. Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen. Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten Delta aktivt i IA arbeidet på arbeidsplassen og bidra til at det settes forpliktende målsettinger som virksomheten kan bruke til å oppnå nasjonale mål. Melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller andre forhold på arbeidsplassen. Bidra aktivt i dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og delta i utarbeidelse av egen oppfølgingsplan om nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake i arbeid, og mulighet for å være i hel- eller deltidsarbeid. Side 6 av 10

7 3.4 Arbeids og Velferdsetatens ansvar Bistå virksomhetene i utarbeidelse av egne mål, og i sin dialog og oppfølging av den enkelte virksomhet, arbeide ut ifra de målene som virksomheten har satt i sin handlingsplan. Gi råd og veiledning i vanskelige enkeltsaker Sørge for at de økonomiske virkemidler i enkeltsaker utløses raskt og effektivt på bakgrunn av skriftlig dokumentasjon. Sørge for at virksomhetene har en fast kontaktperson ved Arbeidslivssenteret. Koordinere bistand fra Arbeids og velferdsetaten, og ved behov i forhold til andre samarbeidspartnere, for eksempel Arbeidstilsynet og leverandører av helse- og rehabiliteringstjenester. Tilby statistikk over Sarpsborg kommunes sykefravær fra sentral sykefraværsstatistikk. Samarbeide med bedriftshelsetjenesten. Gjøre seg kjent med de delmålene som er fastsatt i virksomheten i henhold til samarbeidsavtalen. Informere om nye tiltak innenfor rammene av IA avtalen. \\domus\fdata\felles\iaavtalen\informasjon\virkemidler pr.1.nov 2002.ppt 3.5 Konkretisering av bedriftshelsetjenestens ansvar: Skal taes med på råd ved utarbeidelse av systemer, rutiner og arbeidsmåter innenfor området IA det vil si bedriftsinternt sykefraværs- og rehabiliteringsarbeid. Skal taes med på råd innenfor tilgrensende forebyggende HMS-tiltak. Opplæring, kurs og seminarer for ledere/tillitsvalgte/nøkkelpersonell/vernetjeneste i samarbeid med kommunen og NAV Arbeidslivssenter. For eksempel Praktisk IAarbeid, Erfaringsutveksling om bedriftsinternt sykefraværsarbeid, Den gode samtalen osv. Gir telefonkonsultasjon og rådgivning til ledere og den sykemeldte Etter avtale med bedriftshelsetjenestens kontaktperson bistår - ved behov - én eller flere fagpersoner med arbeidsplassvurdering/virksomhetsbesøk alltid i samarbeid med den sykemeldte/leder. Etter avtale med bedriftshelsetjenestens kontaktperson innkalles enkeltpersoner til bedriftshelsetjeneste-time, når det er hensiktsmessig. Deltar etter nærmere avtale og ved behov i interne møter og prosjekter. For eksempel leders oppfølgingssamtale med enkeltpersoner, utvidet møte for revisjon av oppfølgingsplaner, tradisjonelle attføringsmøter, møter med kommunens IA-gruppe, møte med virksomhetenes HMS-team etc. Deltakelse ved dialogmøter ved 12 ukers fravær. Helseundersøkelser på risikoutsatte grupper. Side 7 av 10

8 4.0 Forebyggende tiltak (generelle) Bruk av nye egenmeldings- og sykmeldingsrutiner. Sarpsborg kommunes vedtatte arbeidsgiverpolitikk brukes i den daglig samhandling mellom ledere og ansatte. HeFA Helsefremmende arbeidsplasser - Ny giv energitrim (10 minutters pausetrim) - Kommunetrim (tilrettelagt av attføringsrådgiverne) Sykle til jobben aksjon - Årlig sykkelaksjon i regi av bedriftsidrettslaget - Det vil bli utredet mulighet for innkjøpsordning for sykler gjennom arbeidsgiver Sarpsborg kommune har avtaler om trening til reduserte priser på SEFA, Sarpsborg Helsesenter, SATS og Family Sports Club. Sarpsborg kommunens bedriftsidrettslag gir tilbud om ulike typer aktiviteter for kommunens ansatte. Utsatte virksomheter har tilrettelagt trening i arbeidstiden, samt tilbud om gratis behandling av fysioterapeut i arbeidstiden. I samarbeid med fagforeningene lage en oversikt over tilbud om økonomisk rådgivning som distribueres i form av en brosjyre til arbeidsstedene, fagforeningene, vernetjenesten og støttefunksjon ( kommuneområde Personal og organisasjon). 5.0 Tiltak for perioden I perioden for den nye Handlingsplanen for vil Sarpsborg kommune fortsette med de positive tiltakene som allerede er etablert, samtidig som man vil utarbeide nye tiltak og rutiner for å møte de nye kravene fra Arbeids og Velferdsetaten. Dette vil også berøre de økonomiske rammene Sarpsborg kommune har å jobbe innenfor. I tillegg til kontinuerlig arbeid for å bedre våre rutiner for sykefraværsoppfølging, er det for perioden tenkt følgende tiltak / prosjekter : Et friskere liv på jobb i samarbeid med KLP fortsetter med uforminsket fokus. 2. Utvikle prosjekt for Livsfasestrategier som forebyggende arbeid for å hindre utstøting av arbeidslivet og heve den reelle pensjonsalderen i kommunen. 3. Fortsatt sterkt fokus på 10 utvalgte virksomheter i kommunen Prosjekt for Livsfasestrategier 2. Utvide prosjekt Et friskere liv på jobb, herunder opprettelse av kontrollgruppe for hjemmebaserte tjenester. 3. Fortsatt sterkt fokus på 10 utvalgte virksomheter i kommunen. Side 8 av 10

9 Videregående opplæring innen Inkluderende Arbeidsliv for alle virksomheter og HMS team i Sarpsborg kommune. 2. Opplæring innen Inkluderende Arbeidsliv for alle nytilsatte virksomhetsledere i Sarpsborg Kommune. 3. Utarbeide og forankre nye rutiner for oppfølging og tilrettelegging for gravide arbeidstakere. 4. Fortsatt sterkt fokus på virksomheter med særskilt høyt sykefravær. 5. Foreta SWOT analyse i samarbeid med Nav arbeidslivssenter og HMS team/ deler av HMS team på virksomheter med særskilt høyt sykefravær. 6. Mer målrettet bruk av aktuelle virkemidler fra Nav. 7. Øke lederes kompetanse på psykisk helse og forberede ledere på møte med ansatte med psykiske lidelser. 8. Evaluering av arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv i Sarpsborg Kommune ved avtalens slutt desember Utvikle og forbedre organisasjon og arbeidsform gjennom videre forankring av IAarbeidet mellom Sarpsborg Kommune og Nav Arbeidslivssenter. 10. Selektere og prioritere vanskelige enkeltsaker. 11. Fortsatt fokus på livsfasestrategi for ansatte i Sarpsborg Kommune. Økonomi : Regjeringen har signalisert at det er en forutsetning for IA arbeidet at arbeidsgiverne nå går inn med mer aktive tiltak over eget budsjett. Det er derfor avgjørende for innsatsen på disse områdene at dette tas med inn i arbeidet med budsjett og handlingsplan for de enkelte år, og at det søkes avsatt midler til IA arbeidet. Samtidig vil også redusert sykefravær gi reduserte lønnskostnader. Tall fra Arbeids og velferdsetaten viser at en økt innsats på sykefraværsoppfølging, vil føre til en betydelig utgiftsreduksjon i forbindelse med sykefravær. Ved målrettet og aktiv oppfølging av sykemeldte, vil man i tillegg til å ivareta de ansatte i Sarpsborg kommune, også oppnå en økonomisk gevinst. Det vil være en god økonomisk innvistering for fremtiden. 6.0 Evalueringsplan Det vil kontinuerlig bli foretatt evalueringer av de ulike tiltak og rutiner som er gjeldende for IA arbeidet i Sarpsborg kommune. Det vil også i løpet av perioden bli foretatt en større evaluering av hele plattformen for IA arbeidet i Sarpsborg kommune i samarbeid med ekstern samarbeidspartner. Side 9 av 10

10 7.0 Skjemaer og flytdiagram Egenmeldingsskjema \\domus\fdata\felles\iaavtalen\skjemaer\egenmelding xls Flytdiagram for egenmelding og sykmelding \\domus\fdata\felles\iaavtalen\skjemaer\flytskjemaer egenmelding og sykmelding.ppt Avtale om aktiv sykmelding..\skjemaer\aktiv sykmeldingskjema.doc Individuell oppfølgingsplan \\domus\fdata\felles\iaavtalen\skjemaer\individuell oppfølgingsplan.xls Fraværoversikt \\domus\fdata\felles\iaavtalen\skjemaer\fraværsoversikt.xls Samarbeidsavtalen om inkluderende arbeidsliv \\domus\fdata\felles\iaavtalen\handlingsplan\samarbeidsavtale.pdf Side 10 av 10

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Veilederen til samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Revidert versjon 3/ mai.04 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune 1. MÅLSETTING Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune Sirdal kommunes målsetting på dette området er som følger: Ansatte i Sirdal Kommune skal

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de?

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? NSH konferanse 18 19.mars 2004 Hvordan få lampene til å gløde? Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? Ingfrid Eggen Skogrand 19.mars 2004 BAKGRUNN: 3.oktober 2001

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv

Inkluderende Arbeidsliv Inkluderende Arbeidsliv Hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? Ingfrid Eggen Skogrand 19.mars 2004 Intensjonsavtale om Inkluderende Arbeidsliv mellom regjering og partene i arbeidslivet: 3 målområder:

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.03.2009 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Prosjekt sammen på jobb

Prosjekt sammen på jobb Prosjekt sammen på jobb Fra tanke til resultat 14.1.16 Grete Geving HR/personalrådgiver Representant fra administrasjonen i Prosjektgruppen Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold - 5900 innbyggere

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Et friskere liv på jobb

Et friskere liv på jobb Prosjektrapport Et friskere liv på jobb 1. februar 2006 30. juni 2008 Sluttrapport 5. juni 2008 Sarpsborg kommune Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Hensikten med prosjektet 2.0 Hovedmål for prosjektet

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 IA-samarbeidet

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september Saman om ein betre kommune NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september PROSJEKTORGRANISERING Styringsgruppe: Formannskapet Ressursgruppe: Rådmann, repr. styringsgruppe, hovedtillitsvalgt, prosjektleder,

Detaljer

Bakgrunn for forsøket

Bakgrunn for forsøket Bakgrunn for forsøket Det er tidligere gjennomført forsøk med utvidet egenmeldings-periode: Mandal og Kristiansand kommuner Det er gode erfaringer, men evalueringene kan ikke besvare det viktige spørsmålet:

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer