Autorisert FinansAnalytikerstudium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Autorisert FinansAnalytikerstudium"

Transkript

1 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003

2 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har sammen utviklet et studietilbud for medlemmene i NFF og andre som ønsker å utvide sine kunnskaper om kapitalmarkedene. Studiet er spesielt rettet mot finansanalytiske emner og ble startet opp i Hittil har 487 personer gjennomført AFA-studiet. Studiestruktur: Studiet består av åtte moduler, og det er lagt opp til undervisning i to moduler pr. semester, dvs. at et fullt avsluttet studium tar fire semestre. Undervisningen foregår hvert semester over tre helgesamlinger, hver på tre dager (lørdag mandag). De to første helgene behandler hver sin modul, og på den tredje samlingen vil det bli gjennomført casebehandling og praktiske øvelser med temaer fra begge de to forutgående samlingene. Hvert semester avsluttes med to skriftlige eksamener, en i hver modul. Studiegjennomføring: AFA-studiet er krevende. En fullføring av studiet forutsetter engasjement fra den enkelte deltaker gjennom selvstudier og deltakelse i grupper. Antall studieplasser er begrenset. Studiet kan søkes av alle som oppfyller opptakskravene - se side 5. Autorisasjon: Studieinnholdet er knyttet opp til «EFFAS Schedule on Training and Qualification» (EFFAS = European Federation of Financial Analysts Societies). Autorisasjon tildeles av NFF etter bestått studium. Autorisasjonen er betinget av at kandidaten aksepterer å forholde seg til NFFs gjeldende etiske regler. Kandidatene får også tildelt tittelen CEFA: «Certified European Financial Analyst». Studieoversikt: AFA-studiet består av i alt åtte moduler: 1. Verdsettelse 2. Finansregnskap med analyse 3. Makroøkonomi 4. Fastrentepapirer 5. Nye finansielle instrumenter 6. Porteføljestyring/Kapitalmarkedsteori 7. Corporate Finance 8. Institusjonelle forhold/sentrale atferdsregler

3 1. SEMESTER, HØSTEN 2003 Modul 1: Verdsettelse Verdien av et selskap kan finnes ved å diskontere fremtidige kontantoverskudd som selskapet antas å ville generere. I praksis er det meget vanskelig å budsjettere fremtidige kontantoverskudd for et selskap. Det benyttes derfor ofte andre modeller når verdien av et selskap skal bestemmes. I modulen legges hovedvekten på å belyse ulike modeller som kan nyttes ved verdsettelse av foretak. Dividendemodeller Multiplikatormodeller Kontantstrømmodeller Substansverdiberegninger Avkastningskrav for et selskap Modul 2: Finansregnskap med analyse Modulen dekker de prinsipper som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet (finansregnskap) såvel som analyseteknikker (regnskapsanalyse). Modulen vil utvikle forståelse for de grunnleggende prinsipper som regnskapspresentasjon og regnskapsmessige vurderinger bygger på, enten disse kommer til uttrykk i lov eller "god regnskapsskikk". Regnskapsanalysen vil legge vekt på å øve kritisk holdning til regnskapet. Formålet er å gi finansanalytikeren best mulige forutsetninger i det daglige analysearbeid til å avdekke reell resultat- og balanseutvikling i et selskap. Regnskapsinformasjonens rolle i kapitalmarkedet vil også bli drøftet. Norsk regnskapslovgivning God regnskapsskikk (GRS) Foretaksintegrasjon (regnskapsmessig behandling) «Resultatkvalitet» Måling av lønnsomhet Regnskap og verdsettelse Regnskapsinformasjon og kapitalmarkedet 2. SEMESTER, VÅREN 2004 Modul 3: Makroøkonomi Makroøkonomiske analyser bør være integrert i finansanalyse på bransje- og på selskapsnivå. AFA-studiet skal øke forståelsen for samspillet mellom makro- og mikroøkonomiske elementer og deres betydning for analyser. I denne modulen vil makroøkonomisk teori og analyse bli koblet til de aktuelle makroøkonomiske problemstillingene i norsk og internasjonal økonomi. Pengepolitikk og rentefastsettelse Finanspolitikk Formuesforvaltning AFA-søknad

4 Internasjonal økonomi, valuta Konjunkturanalyse, makroøkonomiske nøkkeltall Modul 4: Fastrentepapirer Modulen legger opp til en omfattende gjennomgang av beregningsmetoder, avkastningsmodeller, risikoberegninger og porteføljestyring. Teorier for rentedannelse og for rentedifferensiering vil også bli gjennomgått. Instrumenter, markeder og aktører Renteberegninger (effektiv rente, prising, løpetid og skatt) Renteprognoser Rentestruktur (yieldkurven, rating) Porteføljestyring (risiko, hedging, trading, analyser) 3. SEMESTER, HØSTEN 2004 Modul 5: Nye finansielle instrumenter Denne modulen behandler de fleste sentrale aspekter knyttet til handel i derivater, slik som institusjonelle forhold, instrumentvurdering, prising og strategier for trading og sikring. Viktig emner: Markedsorganisering Aktører og instrumenter i egen- og fremmedkapitalmarkedene Prisingsmodeller Strategier (trading/sikring, posisjon-/porteføljenivå) Modul 6: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori Moderne kapitalmarkedsteori gir styringsstrategier med henblikk på å optimere risiko-/avkastningsforholdene for en totalportefølje. Modulen diskuterer markedseffisiens, porteføljevalgsteori, kapitalverdimodellen, arbitrasjeteori og flerfaktormodeller, aktiv versus passiv investeringsstrategi og resultatvurdering. Markedseffisiens Kapitalverdimodellen Flerfaktormodeller Aktive/passive porteføljestrategier Risikomåling og resultatvurdering AFA-søknad

5 4. SEMESTER, VÅREN 2005 Modul 7: Corporate Finance Modulen setter bedriftens finansieringsbehov i fokus, og diskuterer hvorledes valg av finansieringsform påviker kapitalkostnaden, investeringsbeslutninger og selskapsverdi. Det vises at gjeldsfinansiering har viktige insentivvirkninger, og at disse ofte kommer til uttrykk ved store transaksjoner som LBOs, M&A s. Modulen diskuterer videre salg av verdipapirer (IPOs såvel som børsnoterte papirer), samt temaer rundt investor protection og selskapets governance struktur. Insentivvirkninger av gjeld Konkurser Salg av verdipapirer (nyemisjoner) Fusjoner og oppkjøp Corporate Governance Modul 8: Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler De seneste år har finansmarkedene gjennomgått store forandringer og sterk vekst. Noe av veksten kan skyldes at enkelte reguleringer er tatt bort samtidig som det er gjennomført institusjonelle endringer og vedtatt en rekke nye lover. En viktig faktor er internasjonalisering og Norges tilpasning til europeiske direktiver og regelverk. En finansanalytiker må ha god kjennskap til gjeldende reguleringer og forstå motiver og bakgrunn for de til enhver tid gjeldende rammevilkår. Av hensyn til finansmarkedenes videre utvikling, må aktørene kjenne og forstå lovbestemte så vel som ikke lovfestede atferdsregler. Denne modulen vil behandle de mest sentrale lovene, eksempelvis deler av aksjeloven, verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og børsloven. Videre blir det en presentasjon av den delen av statsforvaltningen som regulerer finansmarkedene. Atferdsregler vil bli grundig diskutert. Viktige punkter innenfor området sentrale atferdsregler vil være en gjennomgang av finansanalytikernes etiske ansvar overfor en rekke brukere av investeringsrådgivning, såsom offentligheten, kunder, ledelse i de børsnoterte selskapene samt andre analytikere. Modulen omhandler også praktiske problemstillinger og sentrale rettsregler i tilknytning til investorbeskyttelse og utøvelse av aksjonærrettigheter. Sentrale lover og reguleringer Nasjonalt og internasjonalt tilsyn med finans- og verdipapirmarkedene Etiske standarder og atferdsnormer Eksempler fra tilsynspraksis og sentrale domstolsavgjørelser AFA-søknad

6 Forelesere: Avdelingsdirektør Eirik Bunæs... Kredittilsynet Førsteamanuensis Knut Boye... Norges Handelshøyskole Professor Rolf Jens Brunstad... Norges Handelshøyskole Professor B. Espen Eckbo... NHH/Dartmouth (USA) Professor Øystein Gjerde... Norges Handelshøyskole Professor Frøystein Gjesdal... Norges Handelshøyskole Professor Atle Johnsen... Norges Handelshøyskole Professor Thore Johnsen... Norges Handelshøyskole Amanuensis Lasse Lien... Norges Handelshøyskole Førsteamanuensis Øystein Thøgersen Norges Handelshøyskole Gjesteforelesere fra inn- og utland Samlingsdatoer 1. semester: Opptakskrav: september oktober november og 8. desember 2003 (eksamen) (1) Hovedregelen for opptak er avlagt siviløkonomeksamen, norsk eller godkjent utenlandsk, og tre års relevant praksis, etter fullført, kvalifiserende utdannelse (2) I tillegg til gruppe (1), er også følgende utdanningskategorier kvalifisert for opptak til AFA-studiet: - Embetseksamen av høyere grad - Sivilingeniøreksamen - Sivilagronomeksamen Det kreves dokumentasjon av kunnskaper i matematikk/statistikk, finansregnskap og samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi) tilsvarende grunnkurs i et siviløkonomstudium. I tillegg kreves fire års relevant praksis etter fullført utdannelse. (3) Alle andre søkere må ha minst 60 vekttalls høyere utdanning med minst 20 vekttall i økonomifag og kunnskaper i matematikk/statistikk, finansregnskap og samfunnsøkonomi som for gruppe (2). I tillegg kreves minst fire års relevant praksis etter fullført utdannelse. Som relevant praksis regnes praksis innen finans, økonomi og regnskap. For alle søkere som kommer innunder punkt 2 og 3 gjelder følgende: Manglende formell utdanning i økonomi kan kompenseres ved høy realkompetanse. Opptakskomiteen kan pålegge kandidater som er tatt opp på studiet, å ta et forkurs i finansregnskap. Forkurs vil bli arrangert før studiestart. AFA-søknad

7 Kostnader: Studieavgiften for AFA-studiet reguleres hvert år og forfaller i to terminer, primo januar og primo september. Det må betales inn et depositum (forskudd på studieavgift) på kr ,- når studieplassen bekreftes. Studieavgiften utgjør for tiden kr ,- pr, semester. Studieavgiften vurderes hvert år. Eksamensgebyret er på kr ,- pr. semester. I tillegg kommer litteraturkostnader (ca. kr ,- pr. semester) samt utgifter til en enkel bevertning på samlingene. De to første og studiets siste samling legges til internat. Internatkostnader for disse samlingene, som utgjør ca. kr ,- pr. samling, kommer i tillegg. Ved tiltredelse til studiet vil det også bli innkrevd et autorisasjonsgebyr på kr ,- til dekning av den internasjonale godkjenning gjennom EFFAS. Søknaden: Søknadsskjema med vedlegg sendes til : NFF - Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111 Oslo Søknadsskjema skal utfylles selv om eget CV vedlegges. Søknadsfrist: For opptak til høsten 2003 er søknadsfristen fredag 14. mars 2003 (poststempelets dato er avgjørende). Søknader poststemplet senere enn denne dato vil ikke bli behandlet. Dokumentasjons krav: VIKTIG Alle attester og vitnemål som vedlegges, skal være kopier som er bekreftet av advokat, statsautorisert revisor, offentlig ansatt person eller arbeidsgiver. NB! Legg ved attestert karakterutskrift fra høyskole/universitet. Det er ikke nødvendig med vitnemål fra videregående skole eller avtjent verneplikt. Det er viktig å gi en god beskrivelse av yrkeserfaring! Vær oppmerksom på at yrkeserfaring skal være opparbeidet etter fullført kvalifiserende utdannelse. Annen praksis vil kun unntaksvis bli tatt hensyn til. Henvendelser: Alle henvendelser vedrørende opptak rettes til NFF, telefon eller telefax eller Studie administrasjon: Studiet administreres av Norges Handelshøyskole, som overtar kontakten med studentene når opptaket for årets kull er gjennomført. Kontaktperson er førstekonsulent Anne Bjelke, telefon eller AFA-søknad

8 SØKNAD OM OPPTAK Søknadsfrist 14. mars 2003 Beskrivelse av praksis er viktig! Antall tidligere kvalifiserte AFA-søknader: AFA-STUDIET AUTORISERT FINANSANALYTIKER STUDIUM (NB! Må fylles ut nøyaktig, hvis ikke returneres søknaden) Returneres til: Norske Finansanalytikeres Forening, Postboks 1276 Vika, 0111 OSLO Etternavn Fornavn Hvilke søkerår:.. Fødselsnummer (11 sifre) Yrke/Stilling Privatadresse Postnummer Poststed Telefon Arbeidsgiver Arbeidsgivers adresse adresse Postnummer Poststed Telefon Telefax GRUNNLAG FOR OPPTAK UNIVERSITETS-/HØYSKOLEUTDANNING Skal fylles ut selv om CV vedlegges! Lærested Studium Eksamensår Vedlegg nr. AFA-søknad

9 YRKESERFARING Skal fylles ut selv om CV vedlegges! Arbeidsgiver Stilling/Arbeidets art Periode, fra - til Vedlegg nr. Sted og dato Underskrift NB: Viktig - Les dette! 1. Ikke send originale attester og vitnemål, men bekreftede kopier. Alle attester og vitnemål som vedlegges, skal være kopier som er bekreftet av advokat, statsautorisert revisor, offentlig ansatt person eller arbeidsgiver. 2. Dette skjemaet skal fylles ut. Eventuelle tilleggsopplysninger kan vedlegges på eget ark. 3. Har du søkt opptak i 2001 eller 2002 (gjelder kun søknader som kvalifiserte til opptak) er det tilstrekkelig å fylle ut skjemaet og eventuelt bare vedlegge dokumentasjon på nye opplysninger. 4. Det er viktig å gi en god beskrivelse av yrkeserfaring. AFA-søknad

10 .. NB! Dersom du ønsker at vi skal bekrefte at vi har mottatt din søknad innenfor fristens utløp, ber vi deg fylle ut navn og adresse (skriv tydelig) på toppen av dette arket (innenfor ). Hvis du ikke har fylt ut dette, sender vi ingen bekreftelse på at søknaden er mottatt. Re: Bekreftelse av mottatt AFA-søknad Vi bekrefter herved at din søknad til AFA-studiet er mottatt innenfor fristens utløp. Oslo, dato AFA-søknad

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2015/2016 Norges

Detaljer

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE PORTEFØLJEFORVALTNING Fordypningsstudium 2015/2016 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH,

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer