Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning"

Transkript

1 Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning

2 Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere til fordypningsstudiet i porteføljeforvaltning et profesjonsstudium som har som mål å gi personer med behov for forvaltningskompetanse, herunder porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi, et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder, teknikker og strategier innen moderne porteføljeforvaltning. Studiet er også egnet for personer som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurdering av eller innkjøp av forvaltningstjenester, avansert porteføljerådgivning eller bransjeregulering. Studiet er praktisk og analytisk orientert, og gir studentene øvelse i å benytte statistiske metoder som er relevante i moderne porteføljeforvaltning. Empiriske studier vil bli benyttet i undervisningen. Studiestruktur og -gjennomføring Fordypningsstudiet i Porteføljeforvaltning er et faglig krevende studium, og studentene må påregne et til tider arbeidskrevende studieår, med oppgaveløsninger, en eksamen, innlevering av forarbeid til fagoppgaven, samt selve fagoppgaven. Studiet avsluttes med presentasjon og diskusjon av fagoppgaven, samt avslutningsmiddag. To av samlingene inneholder egne oppgave- og casegjennomganger. Det er nødvendig for studentene å disponere en bærbar PC. Studiet er organisert i fem helgesamlinger over to semestre, samt en avsluttende dag (til presentasjon av fagoppgaven). To av samlingene går fra torsdag søndag, en går over to dager; fredag og lørdag, og to går over tre dager; fredag søndag. Tre av samlingene finner sted i første semester, to i andre semester. Samlingene er sammensatt med det som mål å søke en naturlig faglig utvikling underveis i studieløpet. Eksamen bedømmes med karakterer i tråd med den nasjonale karakterskalaen (A-F). Fagoppgaven (som er gruppebasert) innleveres ved studiets slutt og vurderes i henhold til "bestått" eller "ikke bestått". Forelesere på studiet er lærekrefter knyttet til akademiske miljøer og til forvaltningsbransjen i Norge og i utlandet. Noen av forelesningene holdes på engelsk.

3 1. samling på Porteføljestudiet er sammenfallende med AFA-studiets modul 6: porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, med professor Espen Eckbo. Dette betyr at undervisningen for tre av totalt fire dager i denne samlingen er felles. Autorisasjon I 2003 ble Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA) i kombinasjon med Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning gitt godkjennelse for graden MBA med spesialisering i finans fra NHH. Hittil har 247 personer gjennomført porteføljeforvalterstudiet, og av disse har 94 personer MBA i finans med denne kombinasjonen. NFF tildeler kandidater med bestått studium tittelen "Autorisert Porteføljeforvalter". Autorisasjonen er betinget av at kandidaten aksepterer å forholde seg til NFFs gjeldende etiske regler. Oversikt over samlingene Studiet består av i alt fem samlinger med følgende tema: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori (felles med AFA-studiet) Statistisk metode Forvaltningsstrategi, risikostyring, Hedge Funds, derivater Avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk Rente- og aksjeforvaltning, alternative investeringer og makroøkonomi 1. samling: Forvaltningsprosess, investeringsstrategi, forvalterseleksjon, porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, 30. august 2. september 2012 Første dag i samlingen møtes porteføljestudentene til en introduksjonsforelesning som gir et overblikk over porteføljestudiet og oppbygning av temaene, og deretter starter studiets faglige fokus med bl.a. forvaltningsprosess, investeringsstrategi og forvalterseleksjon. På samlingens 2. dag begynner fellesforelesninger med AFA-studiet. På denne delen av samlingen vil det bli diskutert på et teoretisk grunnlag markedseffisiens, porteføljevalgsteori, kapitalverdimodellen, arbitrasjeteori og flerfaktormodeller, aktiv versus passiv investeringsstrategi og resultatvurdering. Forvaltningsprosess Investeringsstrategi og investeringsunivers Analyse og seleksjon av kapitalforvaltere og verdipapirfond Markedseffisiens Kapitalverdimodellen Flerfaktormodeller Aktive/passive porteføljestrategier Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning - 2 -

4 Risikomåling og resultatvurdering 2. samling: Statistisk metode, 19. og 20. oktober 2012 Moderne porteføljeforvaltning baserer seg i økende grad på statistisk metodebruk. Profesjonelle forvaltere bør beherske kvantitative basiskunnskaper, da teknikker og systemer delvis vil være kvantitative av natur. Samling en gir en innføring i statistisk metode og dens anvendelse på porteføljeforvaltning. I tillegg blir det en introduksjon til organisering av forvaltningsvirksomhet Presentasjon av data og deskriptiv statistikk Statistisk interferens Regresjonsanalyse Simulering Enkel tidskontinuerlig matematikk Anvendelse av PC og programvare til statistisk analyse 3. samling: Forvaltningsprosess og risikostyring, Hedge Funds, makroøkonomi, november 2012 Forvaltningsprosessen består av investorens overordnede prosess, dvs. målsetting, forvaltningsstrategi, organisering, risikostyring, implementering og evaluering. I forvaltningsprosessen inngår også investeringsprosessen som gjelder utøvelsen av forvaltningsstrategien. Samlingen dekker temaer vedrørende forvaltningsstrategier, risikostyring, Hedge Funds og derivater. Investeringsteori Aktiv forvaltning og Information Ratio Risikostyring Hedge Funds strategier og risiko Derivater Oppgavegjennomgang 4. samling: Avkastningsmåling, GIPS, juridiske rammevilkår, markedsetikk og case og oppgaver, januar 2013 Forvaltningsstrategi og - prosesser må evalueres for å klarlegge hva som er oppnådd og hvorfor. I samlingen gjennomgås også utviklingen av en global standard for beregning og presentasjon av investeringsresultater. Samlingen dekker i tillegg juridiske rammebetingelser og etiske problemstillinger som i særlig grad berører porteføljeforvaltningsområdet. To av samlingens fire dager har fokus på case- og oppgavegjennomgang. Avkastningsmåling Global Investment Performance Standards (GIPS ) Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning - 3 -

5 Juridiske rammevilkår for verdipapirhandel og verdipapirfond Markedsetikk Case- og oppgavegjennomgang 5. samling: Renteforvaltning, aksjeforvaltning, alternative investeringer, derivater, februar 2013 Metoder og prosesser knyttet til rente- og aksjeforvaltning gjennomgås i denne samlingen, det samme gjør alternative investeringer som en fellesbetegnelse for en rekke aktivaklasser som avviker fra rene aksje- og renteporteføljer. Kvantitativ aksjeforvaltning og makroøkonomi blir også gjennomgått. Renteanalyse, rentens terminstruktur og renteforvaltning Aksjeforvaltning Kvantitativ forvaltning Alternative investeringer Makroøkonomi Forelesere B. Espen Eckbo, professor, The Amos Tuck School of Business Administration, Dartmouth, USA Lars Knem Christie, partner, Advokatfirmaet Selmer DA Ole Gjølberg, professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap Thore Johnsen, professor, Norges Handelshøyskole Jørn Gunnar Kleven, leder krafthandel og analyse, Eidsiva Vannkraft AS Øistein Medlien, daglig leder, Grieg Investor AS Aksel Mjøs, postdoktor, Norges Handelshøyskole Kristian Semmen, leder avdeling fremmedkapital, Sparebank 1 Markets Bernt Olav Steinland, partner, Advokatfirmaet Selmer DA Øystein Stephansen, Risk Manager, DNB Markets Mark Tapley, Executive Director, BNP Paribas Hedge Fund Centre, London Business School Øystein Thøgersen, professor, Norges Handelshøyskole Gary Vaughan-Smith, partner, SilverStreet Asset Management Ole Jacob Wold, Senior Portfolio Manager, Guggenheim Partners Europe, Ltd Kim Wahl, styreleder for Strømstangen AS og for Stiftelsen Voxtra Professor Thore Johnsen, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole, er faglig ansvarlig for studiet. Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning - 4 -

6 Samlingsdatoer 1. samling: 30. august 2. september 2012, Vika Atrium, Oslo 2. samling: 19. og 20. oktober 2012, Hotel Bristol, Oslo 3. samling: november 2012, Hotel Bristol, Oslo 4. samling: januar 2013, Hotel Bristol, Oslo 5. samling: februar 2013, Hotel Bristol, Oslo Eksamen Eksamen: 8. mars 2013 Fagoppgave Innlevering av forarbeid til fagoppgaven: 14. desember 2012 Innlevering av fagoppgaven i sin helhet: 12. april 2013 Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver: 25. april 2013, Lysebu Opptakskriterier Studiet er faglig krevende, og forutsetter betydelig studentaktivitet både under forelesningene (casediskusjoner) og i arbeidet med fagoppgaven. Opptak fordrer en siviløkonomkompetanse eller tilsvarende, gjerne med spesialisering i finans, og minst tre års relevant praksis. Det kan likevel være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med relevant praksis. Maksimalt 30 deltagere tas opp til studiet. Dersom det mottas flere påmeldinger til studiet enn det er plasser, vil opptakskomiteen forbeholde seg retten til å begrense antall deltakere fra ett og samme selskap og/eller på annen måte søke å etablere en deltakersammensetning som sikrer et studiekull med bred erfaringsbakgrunn. Kostnader Studieavgiften er kr , som inkluderer dokumentasjon og dagpakke på konferansehotell i Oslo. I tillegg kommer litteraturkostnader (ca. kr 1.000,-). Det må betales inn et depositum på kr 5.000,- når studieplassen bekreftes, og studiekontrakten signeres. Depositumet trekkes fra på fakturaen for studiet som skal være innbetalt før første samling. Det tas forbehold om tilstrekkelig deltagelse. Søknaden Samtlige søkere må fylle ut et elektroniske søknadsskjema på Elektroniske vedlegg sendes separat påført søkerens fornavn og etternavn til: Søknadsskjemaet informerer søkeren hvordan søknaden utfylles og om ettersendelse av dokumentasjon. Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning - 5 -

7 Søknadsfrist Søknadsfristen for studiet er 8. juni Første opptaksrunde stenges samme dag kl 24.00, men er det ledige studieplasser etter søknadsfristens utløp åpnes det elektroniske søknadsskjemaet for fortløpende opptak. Kontakt NFF på tlf ved spørsmål. Dokumentasjonskrav Attester og vitnemål ettersendes som kopier stemplet og signert av et kopieringsbyrå, eller en advokat, statsautorisert revisor, offentlig ansatt person eller andre med tilsvarende myndighet. Det er ikke nødvendig med vitnemål fra videregående skole eller avtjent verneplikt. Det er viktig å gi en god beskrivelse av yrkeserfaring! Vær oppmerksom på at yrkeserfaring skal være opparbeidet etter fullført kvalifiserende utdannelse. Annen praksis vil kun unntaksvis bli tatt hensyn til. NB! Autoriserte FinansAnalytikere bes oppgi i hvilket år de ble uteksaminert. Karakterutskrifter, vitnemål og attester behøver ikke vedlegges. Dokumentasjonskravet for AFA-kandidater vil kun bestå av CV, som sendes elektronisk. Ved behov vil opptakskomiteen kontakte søker for dokumentasjon utover CV. Henvendelser Alle henvendelser vedrørende opptak rettes til Norske Finansanalytikeres Forening, ved studiekoordinator Heidi Nygaard, telefon /12 eller e-post: Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning - 6 -

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

God kommunikasjon god avkastning?

God kommunikasjon god avkastning? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 God kommunikasjon god avkastning? En empirisk test av avkastning og Norsk Anbefaling for Eierskap og Selskapsledelse. Av Øyvind Rustad Pedersen Veileder: Eirik

Detaljer

Astrologiskolen Herkules Oslo Bergen Trondheim Stavanger. Studiehåndbok & Studieplan

Astrologiskolen Herkules Oslo Bergen Trondheim Stavanger. Studiehåndbok & Studieplan Astrologiskolen Herkules Oslo Bergen Trondheim Stavanger Studiehåndbok & Studieplan Θ Astrologiskolen Herkules Studiehåndbok og Studieplan 2 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting... 3 2. Praktiske forhold...

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer