Hole kommune. Beredskapsplan for IKT og telefoni. utkast Versjon 1.0. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 1 av 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole kommune. Beredskapsplan for IKT og telefoni. utkast Versjon 1.0. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_051009 Side 1 av 1"

Transkript

1 Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni utkast Versjon 1.0 Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 1 av 1

2 BEREDSKAPSLAN IKT OG TELEFONI INNHOLD: 1. Versjonshåndtering 3 2. Forbedringspunkter til planen 4 3. Forord 5 4. Definisjon av alvorlig driftsavbrudd innen IKT og telefoni 5 5. Generelt hendelsesforløp ved alvorlig driftstans IKT/ telefoni 5 6. Alvorlige driftsstans-scenarier omhandlet i denne plan 6 7. Prioriteringsliste ved en alvorlig driftsstans-situasjon 7 8. Prioriterte tjenesteområder s avhengighet av IKT Varslingsrutine ved alvorlig driftsstans for IKT avd. i Hole kommune endres Scenarioer 11 Scenarie I Strømbrudd over lengre tid 11 Scenarie II Virusangrep 12 Scenarie III Nettverksbrudd over lengre tid 13 Scenarie IV Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon 14 Scenarie V Brann på datarom 15 Scenarie VI Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) 16 Scenarie VII Telefonsentral ute av funksjon i lengre tid 18 Vedlegg 1 Varslingsliste ved hendelser definert som alvorlig driftstans 19 Vedlegg 2 ROS analyse IKT 20 Vedlegg 3 Konsekvenser Tiltak Funksjonshemmede og PRO når IKT er helt ute av drift_ 21 Vedlegg 4 Konsekvenser for Sosial når IKT er helt ute av drift 23 Vedlegg 5 Konsekvenser for Barnevern når IKT er helt ute av drift 24 Vedlegg 6 Konsekvenser for Sak/Arkivsystem når IKT er helt ute av drift 25 Vedlegg 7 Konsekvenser for Lønn og personal (NLP) når IKT er helt ute av drift 26 Vedlegg 8 Konsevenser for Økonomisystem og Compello når IKT er helt ute av drift 27 Vedlegg 9 Konsekvenser for Barnehagene/Merkantilenhet når IKT er helt ute av drift 28 Vedlegg 10 Telefonliste viktige leverandører 29 Vedlegg 11 Utstyrsoversikt 30 Vedlegg 12 Midleritidige lokaler 32 Vedlegg 13 Nettverkskart Hole kommune samt skisse på radiosambandet 33 Vedlegg 14 Serviceavtaler 33 Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 2 av 2

3 Appendiks 1 (Mal) Avtale om alternativ driftssted / nøddrift 34 Appendiks 2 (Mal) Situasjonslogg Versjonshåndtering Versjo Dato Side Beskrivelse av endringen Navn n 1.0 Alle Første utkast Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 3 av 3

4 2. Forbedringspunkter til planen Tiltaksliste / forbedringspunkter til IKT beredskapsplan og IKT beredskap Kapittel Side Beskrivelse av endringen Ansvarlig Frist Scenarie I Lage rutine for oppkopling og tilgjengelighet av nødaggregat Scenarie I Lage en grov oversikt over hva som kreves for å sikre PRO mot IKT nedetid p.g.a. strømbrudd. Scenarie I Det er ingen vakttjeneste på IKT. Er det et krav fra PRO? Scenarie II Lage rutine / avtale med leverandør som trer i kraft ved alvorlig virusangrep. Scenarie 3 Lage rutine for omkopling til andre nettverkskomponenter. Vedlegg 3 I en bruddsituasjon be PRO sitte på en annen plass for å få tilgang til viktige systemer. Rutine beskrives. Scenarie V Brann Rutiner omkring oppbevaring og tilgang til Backup må endres Vedlegg 13 Sette inn tegning av kommunens nettverk. (Fortrolig) Vedlegg 2 Midlertidige lokaler IKT drift Vedlegg 4 Konsekvenser for Sosial når IKT er helt ute av drift Vedlegg 5 Konsekvenser for Barnevern når IKT er helt ute av drift Vedlegg Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 4 av 4

5 3. Forord Denne planen beskriver roller og ansvar hvis det oppstår et alvorlig driftsavbrudd på IKT / telefoni i Hole kommune. Planen tar utgangspunkt i at IKT-ansvarlig eller dennes stedfortreder har fått varsel om en alvorlig situasjon som har rammet vesentlige deler av IKT-systemene og/eller telefonsystemene i kommunen. Varslingsrutiner og ansvarsfordeling starter i det IKT-ansvarlig/IKT-konsulent har fått melding om driftsstans og beskriver hovedtrekkene frem til normal driftssituasjon er opprettet. Opplevelse av alvorlig driftsavbrudd er en subjektiv følelse. Det viktige med definisjonen under er å ha en felles og mest mulig objektiv definisjon av når varslingsrutinene skal benyttes og de videre tiltakene skal iverksettes. 4. Definisjon av alvorlig driftsavbrudd innen IKT og telefoni Hole definerer et alvorlig driftsavbrudd innen IKT/telefoni som at: Hele eller vesentlige deler av IKT nettverket/telefonisystemet er satt ut av drift og man ikke er sikker på å komme tilbake til normal drift innen 4 timer (i kjernetiden) 5. Generelt hendelsesforløp ved alvorlig driftstans IKT/ telefoni Tiltakene i hvert scenarie er beskrevet i seks deler: 1. Grovkartlegging av hendelsen. 2. Foreløpig informasjon til IKT- ansvarlig. 3. Utarbeidelse av handlingsplan på grunnlag av prioriteringsliste. 4. Utfyllende informasjon til Info-/publikumsleder 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift i h.t.. prioriteringsliste. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 5 av 5

6 6. Alvorlige driftsstans-scenarier omhandlet i denne plan Etter ROS analyse på IKT avdelingen (vedlegg 2) er følgende scenarier definert i prioritert rekkefølge med hensyn til risiko: I. Strømbrudd over lengre tid II. Virusangrep III. Nettverksbrudd over lengre tid IV. Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon V. Brann på datarom VI. Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) VII. Telefonsentral nede Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 6 av 6

7 7. Prioriteringsliste ved en alvorlig driftsstans-situasjon Lista er laget på bakgrunn av risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) utført av IKT avdelingen og gjennomganger i forbindelse med år Se forøvrig ROS analyse fra IKT avdelingen vedlegg 12. I forbindelse med gjenoppbyggingen av IKT systemene etter en alvorlig driftsstans vil IKT måtte ta tekniske hensyn slik at systemer som er avhengige av hverandre blir satt i drift i en nøye planlagt rekkefølge. Forventet tid til midlertidig drift er satt i forhold til det som er kjent på tidspunktet for utarbeidelse/revisjon av planen. Anskaffelse spesielt backup/restoreløsning, og SAN-løsning kan ta 2-3 dager å få i hus. Servere kan ta 1 dag. Sjekke med leverandør. Radiosamband-utstyr-reservedeler må anskaffes og installeres. Avhengig av personell fra TDC og Sitecom 2-3 dager Tabell 1 Prioriteringsliste ved full alvorlig driftsstans på IKT (hvis serverrom er utilgjenglig, nedbrent el.l.) Funksjon** System Navn på systemeier/ fagansvarlig 1. Backup/restoreløsnig HP Dataprotector versj SAN-løsning - HP EVA4400 lagring 3. VMWare-server (e-post,kart, ist,turnusprogr., kulturprogr., ymer). 4. Filservere LAN (3 servere + 1 NAVcitrix) 5.Checkpoint brannmur (SPLAT R70) Åpent nett Klusteret Brannmur mellom internett og åpent nett Forventet tid til midlertidig drift 2-3 dager 2-3 dager 2 dager Helst innen Aller senest 4 dager 1 dag* 1 dager* 1 dag 6. Cisco ASA5510 Brannmur mellom 5 dager åpent og lukket 7. Pleie- og omsorg Sikker/intern sone 4-5 dager 1 dag* 3 dager* CosDoc 8. Sosialsystemet Sikker/intern sone 5-6 dager Socio 9. Barnevern Sikker/intern sone 5-6 dager Familia 10. E-post Notes 10 dager 1 dag* 11. Økonomisystem (mot EDB) Compello (mot Masterpiece (via internett), NLP, Komm.fakt. Skatt 4 dager Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 7 av 7

8 Ringerike) etc. 12. Sak/arkiv Acos Websak 7 dager 1 dag* 3 dager* 13. Barnehage/ Barnehage/skole 14 dager Skole IST Ekstens VA.- Overvåking VA Helse? * IKT avdelingens vurdering. Hole kommune har noen systemer som ikke har kommunikasjon med andre. Helsestasjonen (sysvak), helsekontor på Tyriheim transittmottak (WinMed Asyl). I en alvorlig driftsstans-situasjon er det viktig at man prioriterer de riktige tingene og at IKT får arbeidsro til å få etablert de løsningene som på forhånd er planlagt. Man ønsker derfor ved utarbeidelse av planen å ha klare meldinger fra den enkelte enhet om hva bortfall av IKT systemene betyr for deres drift. Tidsfrister avklares derfor med den enkelte avdeling som angir når det gir betydelig ulempe; (helst innen) og når tjenesteproduksjonen stopper helt opp/ fare for liv og helse; (aller senest) Hvilke IKT systemer det gjelder skal angis med navn. Prioriteringene og tidsfrister skal revideres årlig. Vedlegg 3 til 9 gir en mer detaljert beskrivelse av begrunnelsen for tidsfristene og hvilke konkrete planer den enkelte enhet har for manuell behandling dersom IKT nettverket faller bort. 8. Prioriterte tjenesteområder s avhengighet av IKT. Hvert tjenesteområde har fått anledning til å uttale seg for å beskrive sin avhengighet av IKT systemene. Nedenfor er et utdrag av synspunktene som er kommet fra de operative enhetene. Pleie- og omsorg: Vedlegg 3 Sosialtjenesten: Vedlegg 4 Barnevernstjenesten: Vedlegg 5 Økonomi: (Masterpiece, Compello) Vedlegg 8 Lønnssystem: NLP Vedlegg 7 Sak/Arkivsystem (Acos Websak) Vedlegg 6 Vann- og avløp Helsetjenesten Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 8 av 8

9 9. Varslingsrutine ved alvorlig driftsstans for IKT avd. i Hole kommune endres. (tegning- ligger i egen fil ) Dersom en alvorlig driftsstans har oppstått slik at IKT eller telefon er rammet i normaltiden antar man at IKT-ansvarlig/IKT-konsulent er de første som får beskjed. Disse skaffer oversikt over situasjonen og beskriver situasjonen og omfanget av den. Etter normal arbeidstid vil IKT-ansvarlig normalt bli varslet direkte, dersom IKTansvarlig ikke nås kan IKT-konsulent varsles. IKT-ansvarlig er ansvarlig for å varsle internt. De første personene som skal varsles er Informasjons- og publikumsleder, Sikkerhetsleder, Rådmann, Assisterende rådmann og de operative enhetene som er mest berørt. Deretter skal samtlige tjenesteledere varsles, som igjen varsler sine avdelinger. Informasjons- og publikumsleder er ansvarlig for å varsle eksternt. Eksterne grupper som bør varsles er aviser, samarbeidspartnere og media generelt alt etter situasjonens omfang. Varslingen internt skjer vha. en varslingsliste der alle nødvendige data for å få kontakt er beskrevet. E-post alternativt melding fra Terminal Services Manager skal brukes i tillegg dersom mulig. Beskjed på telefonsvarer er ikke å anse for å ha gitt beskjed. Varslingsinnhold lages av IKT-ansvarlig, hvis ekstern varsling lages informasjonen i samarbeid med Informasjons- og publikumsleder. Om mulig skriftlig info. som leveres sammen med den muntlige orienteringen. I tillegg får sikkerhetsleder, rådmannen og hver av tjenestelederne en kopi av beredskapsplanen. Beredskapsplanen oppbevares i 10 eksemplar som legges i brannsikkert skap i Herredshuset samt 10 eksemplarer i???. Foreløpig handlingsplan for den inntrufne situasjonen utarbeides umiddelbart av IKTansvarlig med grunnlag i Beredskapsplanen. Denne godkjennes av info- og publikumsleder/sikkerhetsleder/ rådmann/ ordfører alt etter hvem som er tilgjengelig. Ved iverksetting av beredskapsplan gjelder en del ansvarsområder som er beskrevet i oppgavefordeling nedenfor. De viktigste områdene dreier seg om hvilke avdelinger/systemer som skal prioriteres dersom større deler av kommunen er berørt. Lokaler som skal disponeres til midlertidig kontorer for prioriterte oppgaver/grupper er forhåndsdefinerte og vil bli disponert av IKT avdelingen. Intakte PC er som er disponible og som tilfredsstiller kravene vil bli samlet inn av IKT avdelingen og bli brukt til prioriterte oppgaver. Prioriteringen er beskrevet i prioriteringslista. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 9 av 9

10 9.1 Varslingsansvar Hvem skal varsles Varslingsinnhold Ansvar Utført IKT ansvarlig Info/publikumleder + sikkerhetsleder Rådmann + tjenesteledere Publikumskontoret Politikere v/ordfører Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hva betyr hendelsen for publikum Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er involvert Vakttlf./IKT-avd. IKT-ansvarlig IKT-ansvarlig evt. Info/ publikumsleder Info/publ.leder Info/publ.leder Aviser / Media Beskrivelse av hendelsen Info/publ.leder Tabell Oppgavefordeling i en alvorlig driftsstans-situasjon Oppgaven Ansvarlig Hvem skal rapporteres til Utført dato/kl Kartlegging av driftsstansen Driftsansvarlig / stedfortreder Hvilke avdelinger er berørt Driftsansvarlig / stedfortreder Utarbeidelse av foreløpig IKT -ansvarlig / handlingsplan stedfortreder Nødvendige kontorer / rom tas i bruk ( se Vedlegg 2) Pc er og tilgjenglige servere samles inn og settes opp for prioriterte oppgaver. IKT-ansvarlig / stedfortreder Driftsansvarlig / stedfortreder Tabell 3 IKT-ansvarlig IKT-ansvarlig Sikkerhetsleder/ Info/publikumsleder (godkjenner) Tjenesteledere, Rådmann, publikumstjenesten Sikkerhetsleder IKT ansvarlig Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 10 av 10

11 10 Scenarioer Scenarie I Strømbrudd over lengre tid Beredskapsplan strømbrudd på datarom, servere, nettverkskomponenter og telefonsentralen på Herredshuset er nede. Hendelsesforløp ved strømbrudd over lengre tid. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, filområder osv.). b) Ta kontakt med strømleverandør for å høre om når strømmen er tilbake. c) Høre med teknisk/uteseksjon ang. lån av nødaggregat. Et nødagregat finnes på uteseksjonen men det har for lite kapasitet og kursene på h-huset er ikke klargjort for å påmonteres strømaggregat. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig, jfr. varslingsrutiner. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista og oversikten som er gjort under pkt. 1. a) Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder Hvilke systemer er nede. Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. Hvilke avdelinger som er berørt. Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 4. Hvis nødvendig sette opp midlertidig strømforsyning. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Sette opp nød-aggregat med nødvendig kapasitet. Få hjelp av godkjent elektroinstallatør til dette. c) Hvis nødvendig sette telefonsentralen i midlertidig drift med eget nødaggregat. Kan også vurdere og få satt hovednummer over til en mobiltelefon (gjøres av Telenor) 5. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift når strømmen er tilbake. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 11 av 11

12 Scenarie II Virusangrep Virus-program som brukes : Trend samt Avast på skolene - Virussjekker på mail / lotus domino (mailserver), pr. pc, terminalserver, internettserver, fw, ist (skoleadmin) Beredskapsplan store deler nede på grunn av virusangrep. Programvare / data er ødelagt, men servere, PC er og nettverkskomponenter er intakt. Hendelsesforløp ved virusangrep. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, filområder osv.). b) Virussjekk av alle servere, kontakt Leverandør av virusprogramvare slik at denne sjekken blir utført korrekt. c) Lag en oversikt over hvilke funn som er gjort. 2. Gi foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista. 4. Gi utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder. a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Finne egnet plassering av de midlertidige løsningene. (Egen liste for alternative lokasjoner er i Beredskapsplanen). c) Hvis nødvendig ta kontakt med systemleverandører for assistanse for å få opp de midlertidige løsningene så raskt som mulig. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 12 av 12

13 Scenarie III Nettverksbrudd over lengre tid For Hole bo-og rehabilikteringssenter (inkl.bolig A og Bolig B), Arbeidssenter, Gamlevn. 2b, Sundjordet, Sundvollen barnehage, Sundvollen oppvekstsenter, Løken barnehage, Hole u.skole, Røyse skole er det leid radiolink fra TDC som går via Gyrihaugen til Herredshuset. Uteseksjonen Helgelandsmoen, Helgelandsmoen barnehage, Sollihøgda barnehage og Røyse familiebarnehage er koblet til nettet via ADSL. I tillegg selges internettaksess til Adventistene, Tyrifjord skole, Sundvollen hotell, Høyenhall. Beredskapsplan nettverksbrudd / brudd på kritiske komponenter / brudd i radiokommunikasjon (se scenarie VI) Hendelsesforløp ved nettverksbrudd over lengre tid. Lengre tid for kritiske komponenter defineres som over 2 timer. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen. b) Ta kontakt med leverandør av leide samband for å melde feilen, og høre om når sambandet er opp igjen. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista 4. Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder. a) Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen. b) Hvor lang tid tar det før sambandet er oppe igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 5. Hvis nødvendig flytte personell fra de rammede lokasjoner til andre lokasjoner som fortsatt har samband. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift når samband er tilbake. Under er en oppramsing av kriktiske punkter som kan lamme bruken av kommunens datanettverk: Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 13 av 13

14 Scenarie IV Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon Scenarie innbrudd på datarom, hacking, informasjon er kommet på avveie eller utstyr med informasjon er stjålet som f.eks. servere, taper. Det er utført handlinger slik at tilgjengeligheten er forstyrret. Hendelsesforløp ved tap av informasjon: 1. Kartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede eller tapt (personsensitiv eller forretningssensitiv informasjon, databaser, programmer, filområder osv.). b) Oversikt over skadeomfang på maskinvare, nettverkskomponenter, programvare og data. c) Egen oversikt over data som sannsynligvis er kommet på avveie, spesielt sensitive data. 2. Foreløpig informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder, jfr. varslingsrutiner. Vurdere å koble inn Politiet Vurdere å kole inn ekstern kompetanse på elektronisk innbrudd Vurdere å varsle Datatilsynet 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista og oversikten som er gjort under pkt Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder, jfr. varslingsrutiner. a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke data er kommet på avveie. e) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. f) Hvilke data er kommet på avveie, og hva er konsekvensene for dem som er berørt. g) Sikre bevis for den videre etterforskning 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Finne egnet plassering av de midlertidige løsningene. (Se vedlegg 2) c) Hvis nødvendig ta kontakt med systemleverandører for assistanse for å få opp de midlertidige løsningene så raskt som mulig. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift. Innkjøp av nødvendig maskinvare og nettverkskomponenter som har blitt stjålet eller skadet. a) Sette opp bestillingsliste av nødvendig maskinvare. b) Få i stand de nødvendige byggetekniske installasjoner som f.eks. datagulv, kjøleanlegg, ventilering, alarmanlegg, sikring av rommet osv. c) Legge data tilbake fra sikkerhetskopiene. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 14 av 14

15 Scenarie V Brann på datarom Situasjon Datarom evt. andre deler av Herredshuset er brent ned. Servere, nettverkskomponenter, infrastruktur og PC er på huset er ødelagt. Datarom og IKTavdelingens kontorlokaler er ikke tilgjengelige. Hendelsesforløp ved brann på Herredshuset 1. Grovkartlegging av hendelsen a) Finne alternative kontorlokaler. b) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, infrastruktur, telefoni og HW) c) Lage en oversikt over alternativ tilgjengelig maskinvare. d) Hente sikkerhetskopier hos IKT-ansvarlig/Vik skole og sette opp reserve- tape stasjonen / backup/restore-enhet. Gjøre en foreløpig kontroll av sikkerhetskopiene om disse er OK eller ikke. 2. Gi foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig, jfr. varslingsrutiner. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista. 4. Gi utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder om: a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar man antar det tar før systemene er i midlertidig drift. Forventede avvik fra forventningene i tabell 1. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 5. Hvis det er nødvendig, sette opp en midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelsen om dette gjøres på grunnlag av 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift. NAV Hole: Når det gjelder NAV så kan en del ha midlertidige lokaler i NAV Ringerike. De som jobber mot Familia, Socio og CosDoc må i utgangspunkt ha tilholdssted i Holes bygninger.. Kontakte TDC for radiolink og internettlinje Kontakte Telenor for å overflytte sentralbordnr enten til en mobil evt. inn på sentralbordet på PRO. Kontakte UmoeIKT for telefonsentral Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 15 av 15

16 Scenarie VI Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) 1. Grovkartlegging av hendelsen. 2. Foreløpig informasjon til IKT- ansvarlig. 3. Utarbeidelse av handlingsplan på grunnlag av prioriteringsliste. 4. Utfyllende informasjon til Info/publ.leder. 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift i h.t.. prioriteringsliste. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift. Se for øvrig scenarie III Status pr : TDC v/ Karl Erik Andersen Hole kommunes Internett-tilkopling og spredning internt i kommunen er i dag avhengig av 2 sentrale punkter: Hole Herredshus og Gyrihaugen Radiostasjon. Mellom disse to punktene leverer TDC en sentral trunk/på 155MB, - samband på radiolinje av typen Ericsson MiniLink HC, med utstyr inne på datarom og antenne/utstyr montert på taket - med frisikt til Gyrihaugen Radiostasjon. Denne trunken er på Hole Herredshus datarom tilkoplet en Cisco Catalyst 2924, for tilkopling mot TDCinternett og for LAN-LAN tilkoplinger mot Hole Kommunes lokasjoner, via ML-BAS radiosystem. Pr. i dag er det i tillegg montert opp en AT , lokalt på Hole Herredshus, med utstyr inne på datarom og antenne/utstyr montert på taket - med frisikt til Gyrihaugen Radiostasjon. Denne ML-BAS forbindelsen, KAN dersom den sentrale trunken går ned, brukes til å levere 8 Eth. Porter med trafikk (Internett + LAN-LAN) fra Hole Herredshus. Kapasiteten for Hole Kommune synker da til 30MB totalt. I tillegg må MLBAS-utstyret på Gyrihaugen Radiostasjon omkonfigureres. Case : Havari av datarom på Hole Herredshus Scenario1 - Opprettelse av nytt datarom i samme bygning? Da må nytt Ericsson MiniLink HC-innendørsutstyr og Cisco Catalyst 2924 anskaffes + ny antennekabel til eksisterende antenne/utstyr montert på taket. For utstyret AT , vil det samme gjelde - redusert kapasitet. Scenario2 - Opprettelse av nytt datarom utenfor Hole Herredshus? Viktigst: Frisikt for antenneplasseringen mot Gyrihaugen Radiostasjon. Her må vi også måtte finjustere antennene lokalt på Gyrihaugen Radiostasjon. Ny radiolinje av typen Ericsson MiniLink HC, med utstyr inne på datarom og antennekabel mot ny antenne/utstyr montert på taket + ny Cisco Catalyst For utstyret AT , vil det samme gjelde - redusert kapasitet. Begge scenarioene er avhengig av TDC/Sitecom-personell til fysisk montasje lokalt av utstyret i Hole Kommune, evt. omkonfigurering av utstyr på Gyrihaugen Radiostasjon. Reservedeler:?? ( Her må Helge Branting svare)fikk ikke tak i han i dag. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 16 av 16

17 Cisco Catalyst 2924 m/155mb interface -reservedel må også klargjøres. Tidspunkt for gjenopprettelse av kommunikasjonen i Hole Kommune er mye avhengig av tilgjengelig personell i både TDC og Sitecom. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 17 av 17

18 Scenarie VII Telefonsentral ute av funksjon i lengre tid Scenarie en eller flere av kommunens telefonsentraler er nede. Hendelsesforløp ved telefoni ute av drift. 1. Grovkartlegging av hendelsen. Hvilke LIM er er nede? Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen? Ta kontakt med Leverandør for å melde feilen, og høre om når systemet kan være oppe igjen. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av hvem som blir mest rammet. 4. Viderekople innkomne samtaler til alternativt sentralbord for eksempel til PRO s hvis H-huset s går ned evt mobiltelefoner. 5. Koblet opp midlertidige linjer til de lokasjoner som blir rammet mest om det er nødvendig, evt utstyre nøkkelpersonell med mobiltelefoner. 6. Sette telefonsentralene tilbake i normal drift. Under arbeid: Rutine for å sette innkomne samtaler til sentralbord hos Telenor eller på brannstasjonen Dersom telefonsentralen til Herredshuset går ned og beregnes å være mer enn xx min/timer skal Telenor kontaktes på tlf. nr og bes om å viderekoblet (299) til mobilnr. Alternativt så kan nummeret viderekobles til PRO sentralbordet. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 18 av 18

19 Vedlegg 1 Varslingsliste ved hendelser definert som alvorlig driftstans Stilling Navn Funksjon/ Rolle/ Oppgaver Kontor tlf Hjemme tlf Mobil tlf IKT ansvarlig Elisabeth Hval IKT konsulent Tommy Andreassen IKT konsulent Aleksander Bigum Leder info./publikumsa vd. Per Aa. Mandt Rådmann Nina B. Røed Assisterende Ståle Tangestuen rådmann Leder Arild Johansen CosDoc Pleie/omsorg Leder Funksjonshemm ede Marit Myhre CosDoc Leder Sosial/barnevern Leder Helse Bernt Ivar Gaarder / Linda Skutberg Maria Bikset Socio, Familia WinMed helsestasjon, HK-DATA / Leder Teknisk Steinar Jensen VA Rektor Hole Eirin D. Mathiesen IST-skole u.skole Rektor Røyse Solfrid Grøndahl IST-skole skole Rektor Vik skole Merete Ludman IST-skole Rektor Sundvollen oppv.senter Harald Helleseter IST-skole Barnehagestyrere 6 stk Nøkkelpersonell Samarbeidspartn ere se vedl. 10 Ingvild Oppenhagen ISTbarnehage Varsling ved for høy temperatur i serverrommet i rekkefølge: Vaktordning Tilkoblet ved for høy temperatur i serverrommet varsles disse. Teknisk/eiendom sin vaktordning deretter Hval, Mandt har p.t. ikke vaktordning Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 19 av 19

20 Vedlegg 2 ROS analyse IKT ROS analyse sortert etter feilsituasjoner som dekkes av ordinær drift (D) og Beredskapsliknende siktuasjoner (K) Oppdatert pr. mars 2009 (1-10) (1-10) (1-100) Sannsynli Risik Årsaks reduserende Konsekvens ID Risiko beskrivelse ghet Tap o tiltak reduserende tiltak Beredskapsplan Hendelse Konsekvens D Brukerfeil Tap av konfidensialiktet Tilgangskontroll Logging, Alarm Responstidsavtale D Diskkrasj, serverkrasj Et system nede Preventivt vedlikehold Raid, Speiling, Backup Backup rutiner D Feil på backup Et system nede Preventivt vedlikehold Test av Restore Backup rutiner D Database feil Et system nede Preventivt vedlikehold Raid, Varm/kald backup Backup rutiner D Virus Et system nede Preventivt vedlikehold Oppgradere AntiVirus ofte, Kva. sikr Backup rutiner K Strømbrudd Datarom ubrukelige 2 21 UPS Test av UPS Responstidsavtale D Manglende dokumentasjon Et system nede Dokumentere endringer Lage dokumentasjon Responstidsavtale? HW feil Server død Preventivt vedlikehold Delelager Responstidsavtale K Virus Server død Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Responstidsavtale D Manglende tilgang på kompetanse Server død 1 16 Opplæring Kompetanseplaner Responstidsavtale D Applikasjons feil Et system nede Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Backup rutiner D SW feil Server død 15 Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Responstidsavtale? Feil på backup Server død 5 15 Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Responstidsavtale K Sentral router defekt Datarom ubrukelige Preventivt vedlikehold Delelager Responstidsavtale K Sabotasje fra Intern person Tap av konfidensialiktet 4 12 Rettigheter Logging, Alarm Responstidsavtale K Sabotasje fra Hacker Tap av konfidensialiktet Tilgangskontroll Logging, Alarm Responstidsavtale Brann varsling, brann K Brann Datarom ubrukelige slukker Rutiner K Oversvømmelse Datarom ubrukelige Fukt varsel Rutiner K Hærverk/ innbrudd Datarom ubrukelige Fysisk sikring Rutiner K Tyveri Server død Låsesystemer Delelager Responstidsavtale K Linjebrudd Datarom ubrukelige Feilmelding Lage dokumentasjon Rutiner Sensitive data ut på internett Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 20 av 20

21 Vedlegg 3 Konsekvenser Tiltak Funksjonshemmede og PRO når IKT er helt ute av drift Komm. fra Arild : Syntes dette virker greit, Komm. fra Marit : FÅr tilbakemelding Betydelig ulempe/ fare for liv og helse inntreffer etter 0 dager. D.v.s. første dag med driftsstans.. BEREDSKAPSPLAN FOR IKT / TELEFONI PLEIE/OMSORGSTJENESTEN Pleie- og omsorgstjenesten bruker følgende IKT-systemer i nettverk: CosDoc journal program Shiftmanager Turnus-program Fellessystemer Lotus Notes Acos Websak IBM (Masterpiece, NLP, Komm.fakt.) Compello (fakturamottak) Av disse programmene er de fleste fellessystemer som vi antar blir beskrevet av dem som har systemansvaret og at rutiner ved eventuell bortfall av IKT beskrives felles for hele kommunen. PRO og tiltak Funksjonshemmede bruker CosDoc og vi begrenser oss til å beskrive beredskapsplan og rutiner i forhold til det. Betydelig ulempe/ fare for liv og helse: 0 dager (sjekkes ). Vi har valgt å inndele litt annerledes fordi vår bruk av IKT og våre rutiner i forhold til ren pasientdokumentasjon og behov for tilgjengelige data medfører at det blir riktigere med en slik inndeling. Vår hovedtjenesteproduksjon vil aldri stoppe opp selv om vi ikke har IKT fordi vi i stor grad produserer direkte pasientrelaterte tjenester. Disse tjenestene vil vi yte også uten IKT. Det er kvaliteten på disse tjenestene som kan bli dårligere fordi vi ikke har tilgang til alle nødvendige data. Ved bortfall av IKT vil vi i verste fall miste fortløpende dokumentasjon for 1 uke. Bortfall av IKT vil likevel medføre betydelig ulempe fra første dag fordi vi utfører all dokumentasjon i CosDoc og henter all dokumentasjon i CosDoc. I den grad bortfall av IKT vil medføre fare for liv og helse så vil det skje fra første dag fordi vi kan miste mulighet for å innhente opplysninger for maksimalt 1 uke. Etter hvert som tiden går uten IKT vil manuelle rutiner erstatte behovet for tilgjengelighet på IKT når det gjelder fare for liv og helse Vi har i dag rutiner for tidsintervall for å ta ut dokumentasjon på papir. Vi forholder oss til dagens lovverk som pålegger oss å ha papirversjoner av alle data. Ved endring av data tas det ut oppdatert papirversjon og all fortløpende dokumentasjon tas ut som rapport hver uke. Alle vedtak / brev tas ut og kopieres før de sendes til bruker. Alle papirkopier oppbevares i Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 21 av 21

Utdanningsetaten. Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar:

Utdanningsetaten. Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar: Oslo kommune Utdanningsetaten Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten Gyldighet: Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar: Direktør i Utdanningsetaten Utøver: Avdelings- og områdedirektører,

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG B. DEN MEDISINSKE NØDMELDETJENESTEN Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-1-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg B. ROS- og beredskapsanalyse

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune IKT-PLAN for Agdenes kommune Vedtatt i K.sak 13/08 den 20.02.2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering av planarbeidet... 4 1.3 Sentrale styringsdokumenter... 4 1.4 Kommunale styringsdokumenter...

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

IKT-reglement Norges idrettshøgskole

IKT-reglement Norges idrettshøgskole Norges idrettshøgskole For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig. Vedtatt i styret og godkjent av administrerende direktør 27.09.2012. Ansvarlig for oppdateringer

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet Instruks for personvern, IKT og sikkerhet Til Utlendingsdirektoratets (UDIs) ansatte Denne instruksen består av krav og retningslinjer for fysisk sikring av UDIs lokaler, ivaretakelse av personvern og

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER

VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER VEILEDNING I ETTERLEVELSE AV IKT-FORSKRIFTEN FOR MINDRE SPAREBANKER Kredittilsynet Side 1 av 35 INNLEDNING Høsten 2006 laget Kredittilsynet en veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften spesielt rettet

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring Oktober 2004 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot IKT-systemer

Detaljer

IKT instruks for Politihøgskolen 2005

IKT instruks for Politihøgskolen 2005 IKT instruks for Politihøgskolen 2005 For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig Revidert: 15.08.2005 av Sjefen for Politihøgskolen Ansvarlig for oppdatering er

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Diplomoppgave Noroff 2008. Den Digitale Pasient. Farene på ferden

Diplomoppgave Noroff 2008. Den Digitale Pasient. Farene på ferden Diplomoppgave Noroff 2008 Den Digitale Pasient Farene på ferden Christian Langstrand, 18179 08/2008 Forord Denne rapport er skrevet som avsluttende oppgave for DSE Webstudent 2008. Tema valgt omhandler

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer