Hole kommune. Beredskapsplan for IKT og telefoni. utkast Versjon 1.0. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 1 av 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole kommune. Beredskapsplan for IKT og telefoni. utkast Versjon 1.0. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_051009 Side 1 av 1"

Transkript

1 Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni utkast Versjon 1.0 Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 1 av 1

2 BEREDSKAPSLAN IKT OG TELEFONI INNHOLD: 1. Versjonshåndtering 3 2. Forbedringspunkter til planen 4 3. Forord 5 4. Definisjon av alvorlig driftsavbrudd innen IKT og telefoni 5 5. Generelt hendelsesforløp ved alvorlig driftstans IKT/ telefoni 5 6. Alvorlige driftsstans-scenarier omhandlet i denne plan 6 7. Prioriteringsliste ved en alvorlig driftsstans-situasjon 7 8. Prioriterte tjenesteområder s avhengighet av IKT Varslingsrutine ved alvorlig driftsstans for IKT avd. i Hole kommune endres Scenarioer 11 Scenarie I Strømbrudd over lengre tid 11 Scenarie II Virusangrep 12 Scenarie III Nettverksbrudd over lengre tid 13 Scenarie IV Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon 14 Scenarie V Brann på datarom 15 Scenarie VI Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) 16 Scenarie VII Telefonsentral ute av funksjon i lengre tid 18 Vedlegg 1 Varslingsliste ved hendelser definert som alvorlig driftstans 19 Vedlegg 2 ROS analyse IKT 20 Vedlegg 3 Konsekvenser Tiltak Funksjonshemmede og PRO når IKT er helt ute av drift_ 21 Vedlegg 4 Konsekvenser for Sosial når IKT er helt ute av drift 23 Vedlegg 5 Konsekvenser for Barnevern når IKT er helt ute av drift 24 Vedlegg 6 Konsekvenser for Sak/Arkivsystem når IKT er helt ute av drift 25 Vedlegg 7 Konsekvenser for Lønn og personal (NLP) når IKT er helt ute av drift 26 Vedlegg 8 Konsevenser for Økonomisystem og Compello når IKT er helt ute av drift 27 Vedlegg 9 Konsekvenser for Barnehagene/Merkantilenhet når IKT er helt ute av drift 28 Vedlegg 10 Telefonliste viktige leverandører 29 Vedlegg 11 Utstyrsoversikt 30 Vedlegg 12 Midleritidige lokaler 32 Vedlegg 13 Nettverkskart Hole kommune samt skisse på radiosambandet 33 Vedlegg 14 Serviceavtaler 33 Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 2 av 2

3 Appendiks 1 (Mal) Avtale om alternativ driftssted / nøddrift 34 Appendiks 2 (Mal) Situasjonslogg Versjonshåndtering Versjo Dato Side Beskrivelse av endringen Navn n 1.0 Alle Første utkast Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 3 av 3

4 2. Forbedringspunkter til planen Tiltaksliste / forbedringspunkter til IKT beredskapsplan og IKT beredskap Kapittel Side Beskrivelse av endringen Ansvarlig Frist Scenarie I Lage rutine for oppkopling og tilgjengelighet av nødaggregat Scenarie I Lage en grov oversikt over hva som kreves for å sikre PRO mot IKT nedetid p.g.a. strømbrudd. Scenarie I Det er ingen vakttjeneste på IKT. Er det et krav fra PRO? Scenarie II Lage rutine / avtale med leverandør som trer i kraft ved alvorlig virusangrep. Scenarie 3 Lage rutine for omkopling til andre nettverkskomponenter. Vedlegg 3 I en bruddsituasjon be PRO sitte på en annen plass for å få tilgang til viktige systemer. Rutine beskrives. Scenarie V Brann Rutiner omkring oppbevaring og tilgang til Backup må endres Vedlegg 13 Sette inn tegning av kommunens nettverk. (Fortrolig) Vedlegg 2 Midlertidige lokaler IKT drift Vedlegg 4 Konsekvenser for Sosial når IKT er helt ute av drift Vedlegg 5 Konsekvenser for Barnevern når IKT er helt ute av drift Vedlegg Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 4 av 4

5 3. Forord Denne planen beskriver roller og ansvar hvis det oppstår et alvorlig driftsavbrudd på IKT / telefoni i Hole kommune. Planen tar utgangspunkt i at IKT-ansvarlig eller dennes stedfortreder har fått varsel om en alvorlig situasjon som har rammet vesentlige deler av IKT-systemene og/eller telefonsystemene i kommunen. Varslingsrutiner og ansvarsfordeling starter i det IKT-ansvarlig/IKT-konsulent har fått melding om driftsstans og beskriver hovedtrekkene frem til normal driftssituasjon er opprettet. Opplevelse av alvorlig driftsavbrudd er en subjektiv følelse. Det viktige med definisjonen under er å ha en felles og mest mulig objektiv definisjon av når varslingsrutinene skal benyttes og de videre tiltakene skal iverksettes. 4. Definisjon av alvorlig driftsavbrudd innen IKT og telefoni Hole definerer et alvorlig driftsavbrudd innen IKT/telefoni som at: Hele eller vesentlige deler av IKT nettverket/telefonisystemet er satt ut av drift og man ikke er sikker på å komme tilbake til normal drift innen 4 timer (i kjernetiden) 5. Generelt hendelsesforløp ved alvorlig driftstans IKT/ telefoni Tiltakene i hvert scenarie er beskrevet i seks deler: 1. Grovkartlegging av hendelsen. 2. Foreløpig informasjon til IKT- ansvarlig. 3. Utarbeidelse av handlingsplan på grunnlag av prioriteringsliste. 4. Utfyllende informasjon til Info-/publikumsleder 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift i h.t.. prioriteringsliste. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 5 av 5

6 6. Alvorlige driftsstans-scenarier omhandlet i denne plan Etter ROS analyse på IKT avdelingen (vedlegg 2) er følgende scenarier definert i prioritert rekkefølge med hensyn til risiko: I. Strømbrudd over lengre tid II. Virusangrep III. Nettverksbrudd over lengre tid IV. Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon V. Brann på datarom VI. Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) VII. Telefonsentral nede Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 6 av 6

7 7. Prioriteringsliste ved en alvorlig driftsstans-situasjon Lista er laget på bakgrunn av risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) utført av IKT avdelingen og gjennomganger i forbindelse med år Se forøvrig ROS analyse fra IKT avdelingen vedlegg 12. I forbindelse med gjenoppbyggingen av IKT systemene etter en alvorlig driftsstans vil IKT måtte ta tekniske hensyn slik at systemer som er avhengige av hverandre blir satt i drift i en nøye planlagt rekkefølge. Forventet tid til midlertidig drift er satt i forhold til det som er kjent på tidspunktet for utarbeidelse/revisjon av planen. Anskaffelse spesielt backup/restoreløsning, og SAN-løsning kan ta 2-3 dager å få i hus. Servere kan ta 1 dag. Sjekke med leverandør. Radiosamband-utstyr-reservedeler må anskaffes og installeres. Avhengig av personell fra TDC og Sitecom 2-3 dager Tabell 1 Prioriteringsliste ved full alvorlig driftsstans på IKT (hvis serverrom er utilgjenglig, nedbrent el.l.) Funksjon** System Navn på systemeier/ fagansvarlig 1. Backup/restoreløsnig HP Dataprotector versj SAN-løsning - HP EVA4400 lagring 3. VMWare-server (e-post,kart, ist,turnusprogr., kulturprogr., ymer). 4. Filservere LAN (3 servere + 1 NAVcitrix) 5.Checkpoint brannmur (SPLAT R70) Åpent nett Klusteret Brannmur mellom internett og åpent nett Forventet tid til midlertidig drift 2-3 dager 2-3 dager 2 dager Helst innen Aller senest 4 dager 1 dag* 1 dager* 1 dag 6. Cisco ASA5510 Brannmur mellom 5 dager åpent og lukket 7. Pleie- og omsorg Sikker/intern sone 4-5 dager 1 dag* 3 dager* CosDoc 8. Sosialsystemet Sikker/intern sone 5-6 dager Socio 9. Barnevern Sikker/intern sone 5-6 dager Familia 10. E-post Notes 10 dager 1 dag* 11. Økonomisystem (mot EDB) Compello (mot Masterpiece (via internett), NLP, Komm.fakt. Skatt 4 dager Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 7 av 7

8 Ringerike) etc. 12. Sak/arkiv Acos Websak 7 dager 1 dag* 3 dager* 13. Barnehage/ Barnehage/skole 14 dager Skole IST Ekstens VA.- Overvåking VA Helse? * IKT avdelingens vurdering. Hole kommune har noen systemer som ikke har kommunikasjon med andre. Helsestasjonen (sysvak), helsekontor på Tyriheim transittmottak (WinMed Asyl). I en alvorlig driftsstans-situasjon er det viktig at man prioriterer de riktige tingene og at IKT får arbeidsro til å få etablert de løsningene som på forhånd er planlagt. Man ønsker derfor ved utarbeidelse av planen å ha klare meldinger fra den enkelte enhet om hva bortfall av IKT systemene betyr for deres drift. Tidsfrister avklares derfor med den enkelte avdeling som angir når det gir betydelig ulempe; (helst innen) og når tjenesteproduksjonen stopper helt opp/ fare for liv og helse; (aller senest) Hvilke IKT systemer det gjelder skal angis med navn. Prioriteringene og tidsfrister skal revideres årlig. Vedlegg 3 til 9 gir en mer detaljert beskrivelse av begrunnelsen for tidsfristene og hvilke konkrete planer den enkelte enhet har for manuell behandling dersom IKT nettverket faller bort. 8. Prioriterte tjenesteområder s avhengighet av IKT. Hvert tjenesteområde har fått anledning til å uttale seg for å beskrive sin avhengighet av IKT systemene. Nedenfor er et utdrag av synspunktene som er kommet fra de operative enhetene. Pleie- og omsorg: Vedlegg 3 Sosialtjenesten: Vedlegg 4 Barnevernstjenesten: Vedlegg 5 Økonomi: (Masterpiece, Compello) Vedlegg 8 Lønnssystem: NLP Vedlegg 7 Sak/Arkivsystem (Acos Websak) Vedlegg 6 Vann- og avløp Helsetjenesten Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 8 av 8

9 9. Varslingsrutine ved alvorlig driftsstans for IKT avd. i Hole kommune endres. (tegning- ligger i egen fil ) Dersom en alvorlig driftsstans har oppstått slik at IKT eller telefon er rammet i normaltiden antar man at IKT-ansvarlig/IKT-konsulent er de første som får beskjed. Disse skaffer oversikt over situasjonen og beskriver situasjonen og omfanget av den. Etter normal arbeidstid vil IKT-ansvarlig normalt bli varslet direkte, dersom IKTansvarlig ikke nås kan IKT-konsulent varsles. IKT-ansvarlig er ansvarlig for å varsle internt. De første personene som skal varsles er Informasjons- og publikumsleder, Sikkerhetsleder, Rådmann, Assisterende rådmann og de operative enhetene som er mest berørt. Deretter skal samtlige tjenesteledere varsles, som igjen varsler sine avdelinger. Informasjons- og publikumsleder er ansvarlig for å varsle eksternt. Eksterne grupper som bør varsles er aviser, samarbeidspartnere og media generelt alt etter situasjonens omfang. Varslingen internt skjer vha. en varslingsliste der alle nødvendige data for å få kontakt er beskrevet. E-post alternativt melding fra Terminal Services Manager skal brukes i tillegg dersom mulig. Beskjed på telefonsvarer er ikke å anse for å ha gitt beskjed. Varslingsinnhold lages av IKT-ansvarlig, hvis ekstern varsling lages informasjonen i samarbeid med Informasjons- og publikumsleder. Om mulig skriftlig info. som leveres sammen med den muntlige orienteringen. I tillegg får sikkerhetsleder, rådmannen og hver av tjenestelederne en kopi av beredskapsplanen. Beredskapsplanen oppbevares i 10 eksemplar som legges i brannsikkert skap i Herredshuset samt 10 eksemplarer i???. Foreløpig handlingsplan for den inntrufne situasjonen utarbeides umiddelbart av IKTansvarlig med grunnlag i Beredskapsplanen. Denne godkjennes av info- og publikumsleder/sikkerhetsleder/ rådmann/ ordfører alt etter hvem som er tilgjengelig. Ved iverksetting av beredskapsplan gjelder en del ansvarsområder som er beskrevet i oppgavefordeling nedenfor. De viktigste områdene dreier seg om hvilke avdelinger/systemer som skal prioriteres dersom større deler av kommunen er berørt. Lokaler som skal disponeres til midlertidig kontorer for prioriterte oppgaver/grupper er forhåndsdefinerte og vil bli disponert av IKT avdelingen. Intakte PC er som er disponible og som tilfredsstiller kravene vil bli samlet inn av IKT avdelingen og bli brukt til prioriterte oppgaver. Prioriteringen er beskrevet i prioriteringslista. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 9 av 9

10 9.1 Varslingsansvar Hvem skal varsles Varslingsinnhold Ansvar Utført IKT ansvarlig Info/publikumleder + sikkerhetsleder Rådmann + tjenesteledere Publikumskontoret Politikere v/ordfører Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hva betyr hendelsen for publikum Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er involvert Vakttlf./IKT-avd. IKT-ansvarlig IKT-ansvarlig evt. Info/ publikumsleder Info/publ.leder Info/publ.leder Aviser / Media Beskrivelse av hendelsen Info/publ.leder Tabell Oppgavefordeling i en alvorlig driftsstans-situasjon Oppgaven Ansvarlig Hvem skal rapporteres til Utført dato/kl Kartlegging av driftsstansen Driftsansvarlig / stedfortreder Hvilke avdelinger er berørt Driftsansvarlig / stedfortreder Utarbeidelse av foreløpig IKT -ansvarlig / handlingsplan stedfortreder Nødvendige kontorer / rom tas i bruk ( se Vedlegg 2) Pc er og tilgjenglige servere samles inn og settes opp for prioriterte oppgaver. IKT-ansvarlig / stedfortreder Driftsansvarlig / stedfortreder Tabell 3 IKT-ansvarlig IKT-ansvarlig Sikkerhetsleder/ Info/publikumsleder (godkjenner) Tjenesteledere, Rådmann, publikumstjenesten Sikkerhetsleder IKT ansvarlig Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 10 av 10

11 10 Scenarioer Scenarie I Strømbrudd over lengre tid Beredskapsplan strømbrudd på datarom, servere, nettverkskomponenter og telefonsentralen på Herredshuset er nede. Hendelsesforløp ved strømbrudd over lengre tid. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, filområder osv.). b) Ta kontakt med strømleverandør for å høre om når strømmen er tilbake. c) Høre med teknisk/uteseksjon ang. lån av nødaggregat. Et nødagregat finnes på uteseksjonen men det har for lite kapasitet og kursene på h-huset er ikke klargjort for å påmonteres strømaggregat. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig, jfr. varslingsrutiner. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista og oversikten som er gjort under pkt. 1. a) Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder Hvilke systemer er nede. Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. Hvilke avdelinger som er berørt. Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 4. Hvis nødvendig sette opp midlertidig strømforsyning. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Sette opp nød-aggregat med nødvendig kapasitet. Få hjelp av godkjent elektroinstallatør til dette. c) Hvis nødvendig sette telefonsentralen i midlertidig drift med eget nødaggregat. Kan også vurdere og få satt hovednummer over til en mobiltelefon (gjøres av Telenor) 5. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift når strømmen er tilbake. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 11 av 11

12 Scenarie II Virusangrep Virus-program som brukes : Trend samt Avast på skolene - Virussjekker på mail / lotus domino (mailserver), pr. pc, terminalserver, internettserver, fw, ist (skoleadmin) Beredskapsplan store deler nede på grunn av virusangrep. Programvare / data er ødelagt, men servere, PC er og nettverkskomponenter er intakt. Hendelsesforløp ved virusangrep. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, filområder osv.). b) Virussjekk av alle servere, kontakt Leverandør av virusprogramvare slik at denne sjekken blir utført korrekt. c) Lag en oversikt over hvilke funn som er gjort. 2. Gi foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista. 4. Gi utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder. a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Finne egnet plassering av de midlertidige løsningene. (Egen liste for alternative lokasjoner er i Beredskapsplanen). c) Hvis nødvendig ta kontakt med systemleverandører for assistanse for å få opp de midlertidige løsningene så raskt som mulig. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 12 av 12

13 Scenarie III Nettverksbrudd over lengre tid For Hole bo-og rehabilikteringssenter (inkl.bolig A og Bolig B), Arbeidssenter, Gamlevn. 2b, Sundjordet, Sundvollen barnehage, Sundvollen oppvekstsenter, Løken barnehage, Hole u.skole, Røyse skole er det leid radiolink fra TDC som går via Gyrihaugen til Herredshuset. Uteseksjonen Helgelandsmoen, Helgelandsmoen barnehage, Sollihøgda barnehage og Røyse familiebarnehage er koblet til nettet via ADSL. I tillegg selges internettaksess til Adventistene, Tyrifjord skole, Sundvollen hotell, Høyenhall. Beredskapsplan nettverksbrudd / brudd på kritiske komponenter / brudd i radiokommunikasjon (se scenarie VI) Hendelsesforløp ved nettverksbrudd over lengre tid. Lengre tid for kritiske komponenter defineres som over 2 timer. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen. b) Ta kontakt med leverandør av leide samband for å melde feilen, og høre om når sambandet er opp igjen. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista 4. Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder. a) Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen. b) Hvor lang tid tar det før sambandet er oppe igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 5. Hvis nødvendig flytte personell fra de rammede lokasjoner til andre lokasjoner som fortsatt har samband. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift når samband er tilbake. Under er en oppramsing av kriktiske punkter som kan lamme bruken av kommunens datanettverk: Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 13 av 13

14 Scenarie IV Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon Scenarie innbrudd på datarom, hacking, informasjon er kommet på avveie eller utstyr med informasjon er stjålet som f.eks. servere, taper. Det er utført handlinger slik at tilgjengeligheten er forstyrret. Hendelsesforløp ved tap av informasjon: 1. Kartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede eller tapt (personsensitiv eller forretningssensitiv informasjon, databaser, programmer, filområder osv.). b) Oversikt over skadeomfang på maskinvare, nettverkskomponenter, programvare og data. c) Egen oversikt over data som sannsynligvis er kommet på avveie, spesielt sensitive data. 2. Foreløpig informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder, jfr. varslingsrutiner. Vurdere å koble inn Politiet Vurdere å kole inn ekstern kompetanse på elektronisk innbrudd Vurdere å varsle Datatilsynet 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista og oversikten som er gjort under pkt Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder, jfr. varslingsrutiner. a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke data er kommet på avveie. e) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. f) Hvilke data er kommet på avveie, og hva er konsekvensene for dem som er berørt. g) Sikre bevis for den videre etterforskning 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Finne egnet plassering av de midlertidige løsningene. (Se vedlegg 2) c) Hvis nødvendig ta kontakt med systemleverandører for assistanse for å få opp de midlertidige løsningene så raskt som mulig. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift. Innkjøp av nødvendig maskinvare og nettverkskomponenter som har blitt stjålet eller skadet. a) Sette opp bestillingsliste av nødvendig maskinvare. b) Få i stand de nødvendige byggetekniske installasjoner som f.eks. datagulv, kjøleanlegg, ventilering, alarmanlegg, sikring av rommet osv. c) Legge data tilbake fra sikkerhetskopiene. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 14 av 14

15 Scenarie V Brann på datarom Situasjon Datarom evt. andre deler av Herredshuset er brent ned. Servere, nettverkskomponenter, infrastruktur og PC er på huset er ødelagt. Datarom og IKTavdelingens kontorlokaler er ikke tilgjengelige. Hendelsesforløp ved brann på Herredshuset 1. Grovkartlegging av hendelsen a) Finne alternative kontorlokaler. b) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, infrastruktur, telefoni og HW) c) Lage en oversikt over alternativ tilgjengelig maskinvare. d) Hente sikkerhetskopier hos IKT-ansvarlig/Vik skole og sette opp reserve- tape stasjonen / backup/restore-enhet. Gjøre en foreløpig kontroll av sikkerhetskopiene om disse er OK eller ikke. 2. Gi foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig, jfr. varslingsrutiner. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista. 4. Gi utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder om: a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar man antar det tar før systemene er i midlertidig drift. Forventede avvik fra forventningene i tabell 1. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 5. Hvis det er nødvendig, sette opp en midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelsen om dette gjøres på grunnlag av 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift. NAV Hole: Når det gjelder NAV så kan en del ha midlertidige lokaler i NAV Ringerike. De som jobber mot Familia, Socio og CosDoc må i utgangspunkt ha tilholdssted i Holes bygninger.. Kontakte TDC for radiolink og internettlinje Kontakte Telenor for å overflytte sentralbordnr enten til en mobil evt. inn på sentralbordet på PRO. Kontakte UmoeIKT for telefonsentral Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 15 av 15

16 Scenarie VI Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) 1. Grovkartlegging av hendelsen. 2. Foreløpig informasjon til IKT- ansvarlig. 3. Utarbeidelse av handlingsplan på grunnlag av prioriteringsliste. 4. Utfyllende informasjon til Info/publ.leder. 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift i h.t.. prioriteringsliste. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift. Se for øvrig scenarie III Status pr : TDC v/ Karl Erik Andersen Hole kommunes Internett-tilkopling og spredning internt i kommunen er i dag avhengig av 2 sentrale punkter: Hole Herredshus og Gyrihaugen Radiostasjon. Mellom disse to punktene leverer TDC en sentral trunk/på 155MB, - samband på radiolinje av typen Ericsson MiniLink HC, med utstyr inne på datarom og antenne/utstyr montert på taket - med frisikt til Gyrihaugen Radiostasjon. Denne trunken er på Hole Herredshus datarom tilkoplet en Cisco Catalyst 2924, for tilkopling mot TDCinternett og for LAN-LAN tilkoplinger mot Hole Kommunes lokasjoner, via ML-BAS radiosystem. Pr. i dag er det i tillegg montert opp en AT , lokalt på Hole Herredshus, med utstyr inne på datarom og antenne/utstyr montert på taket - med frisikt til Gyrihaugen Radiostasjon. Denne ML-BAS forbindelsen, KAN dersom den sentrale trunken går ned, brukes til å levere 8 Eth. Porter med trafikk (Internett + LAN-LAN) fra Hole Herredshus. Kapasiteten for Hole Kommune synker da til 30MB totalt. I tillegg må MLBAS-utstyret på Gyrihaugen Radiostasjon omkonfigureres. Case : Havari av datarom på Hole Herredshus Scenario1 - Opprettelse av nytt datarom i samme bygning? Da må nytt Ericsson MiniLink HC-innendørsutstyr og Cisco Catalyst 2924 anskaffes + ny antennekabel til eksisterende antenne/utstyr montert på taket. For utstyret AT , vil det samme gjelde - redusert kapasitet. Scenario2 - Opprettelse av nytt datarom utenfor Hole Herredshus? Viktigst: Frisikt for antenneplasseringen mot Gyrihaugen Radiostasjon. Her må vi også måtte finjustere antennene lokalt på Gyrihaugen Radiostasjon. Ny radiolinje av typen Ericsson MiniLink HC, med utstyr inne på datarom og antennekabel mot ny antenne/utstyr montert på taket + ny Cisco Catalyst For utstyret AT , vil det samme gjelde - redusert kapasitet. Begge scenarioene er avhengig av TDC/Sitecom-personell til fysisk montasje lokalt av utstyret i Hole Kommune, evt. omkonfigurering av utstyr på Gyrihaugen Radiostasjon. Reservedeler:?? ( Her må Helge Branting svare)fikk ikke tak i han i dag. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 16 av 16

17 Cisco Catalyst 2924 m/155mb interface -reservedel må også klargjøres. Tidspunkt for gjenopprettelse av kommunikasjonen i Hole Kommune er mye avhengig av tilgjengelig personell i både TDC og Sitecom. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 17 av 17

18 Scenarie VII Telefonsentral ute av funksjon i lengre tid Scenarie en eller flere av kommunens telefonsentraler er nede. Hendelsesforløp ved telefoni ute av drift. 1. Grovkartlegging av hendelsen. Hvilke LIM er er nede? Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen? Ta kontakt med Leverandør for å melde feilen, og høre om når systemet kan være oppe igjen. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av hvem som blir mest rammet. 4. Viderekople innkomne samtaler til alternativt sentralbord for eksempel til PRO s hvis H-huset s går ned evt mobiltelefoner. 5. Koblet opp midlertidige linjer til de lokasjoner som blir rammet mest om det er nødvendig, evt utstyre nøkkelpersonell med mobiltelefoner. 6. Sette telefonsentralene tilbake i normal drift. Under arbeid: Rutine for å sette innkomne samtaler til sentralbord hos Telenor eller på brannstasjonen Dersom telefonsentralen til Herredshuset går ned og beregnes å være mer enn xx min/timer skal Telenor kontaktes på tlf. nr og bes om å viderekoblet (299) til mobilnr. Alternativt så kan nummeret viderekobles til PRO sentralbordet. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 18 av 18

19 Vedlegg 1 Varslingsliste ved hendelser definert som alvorlig driftstans Stilling Navn Funksjon/ Rolle/ Oppgaver Kontor tlf Hjemme tlf Mobil tlf IKT ansvarlig Elisabeth Hval IKT konsulent Tommy Andreassen IKT konsulent Aleksander Bigum Leder info./publikumsa vd. Per Aa. Mandt Rådmann Nina B. Røed Assisterende Ståle Tangestuen rådmann Leder Arild Johansen CosDoc Pleie/omsorg Leder Funksjonshemm ede Marit Myhre CosDoc Leder Sosial/barnevern Leder Helse Bernt Ivar Gaarder / Linda Skutberg Maria Bikset Socio, Familia WinMed helsestasjon, HK-DATA / Leder Teknisk Steinar Jensen VA Rektor Hole Eirin D. Mathiesen IST-skole u.skole Rektor Røyse Solfrid Grøndahl IST-skole skole Rektor Vik skole Merete Ludman IST-skole Rektor Sundvollen oppv.senter Harald Helleseter IST-skole Barnehagestyrere 6 stk Nøkkelpersonell Samarbeidspartn ere se vedl. 10 Ingvild Oppenhagen ISTbarnehage Varsling ved for høy temperatur i serverrommet i rekkefølge: Vaktordning Tilkoblet ved for høy temperatur i serverrommet varsles disse. Teknisk/eiendom sin vaktordning deretter Hval, Mandt har p.t. ikke vaktordning Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 19 av 19

20 Vedlegg 2 ROS analyse IKT ROS analyse sortert etter feilsituasjoner som dekkes av ordinær drift (D) og Beredskapsliknende siktuasjoner (K) Oppdatert pr. mars 2009 (1-10) (1-10) (1-100) Sannsynli Risik Årsaks reduserende Konsekvens ID Risiko beskrivelse ghet Tap o tiltak reduserende tiltak Beredskapsplan Hendelse Konsekvens D Brukerfeil Tap av konfidensialiktet Tilgangskontroll Logging, Alarm Responstidsavtale D Diskkrasj, serverkrasj Et system nede Preventivt vedlikehold Raid, Speiling, Backup Backup rutiner D Feil på backup Et system nede Preventivt vedlikehold Test av Restore Backup rutiner D Database feil Et system nede Preventivt vedlikehold Raid, Varm/kald backup Backup rutiner D Virus Et system nede Preventivt vedlikehold Oppgradere AntiVirus ofte, Kva. sikr Backup rutiner K Strømbrudd Datarom ubrukelige 2 21 UPS Test av UPS Responstidsavtale D Manglende dokumentasjon Et system nede Dokumentere endringer Lage dokumentasjon Responstidsavtale? HW feil Server død Preventivt vedlikehold Delelager Responstidsavtale K Virus Server død Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Responstidsavtale D Manglende tilgang på kompetanse Server død 1 16 Opplæring Kompetanseplaner Responstidsavtale D Applikasjons feil Et system nede Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Backup rutiner D SW feil Server død 15 Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Responstidsavtale? Feil på backup Server død 5 15 Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Responstidsavtale K Sentral router defekt Datarom ubrukelige Preventivt vedlikehold Delelager Responstidsavtale K Sabotasje fra Intern person Tap av konfidensialiktet 4 12 Rettigheter Logging, Alarm Responstidsavtale K Sabotasje fra Hacker Tap av konfidensialiktet Tilgangskontroll Logging, Alarm Responstidsavtale Brann varsling, brann K Brann Datarom ubrukelige slukker Rutiner K Oversvømmelse Datarom ubrukelige Fukt varsel Rutiner K Hærverk/ innbrudd Datarom ubrukelige Fysisk sikring Rutiner K Tyveri Server død Låsesystemer Delelager Responstidsavtale K Linjebrudd Datarom ubrukelige Feilmelding Lage dokumentasjon Rutiner Sensitive data ut på internett Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 20 av 20

21 Vedlegg 3 Konsekvenser Tiltak Funksjonshemmede og PRO når IKT er helt ute av drift Komm. fra Arild : Syntes dette virker greit, Komm. fra Marit : FÅr tilbakemelding Betydelig ulempe/ fare for liv og helse inntreffer etter 0 dager. D.v.s. første dag med driftsstans.. BEREDSKAPSPLAN FOR IKT / TELEFONI PLEIE/OMSORGSTJENESTEN Pleie- og omsorgstjenesten bruker følgende IKT-systemer i nettverk: CosDoc journal program Shiftmanager Turnus-program Fellessystemer Lotus Notes Acos Websak IBM (Masterpiece, NLP, Komm.fakt.) Compello (fakturamottak) Av disse programmene er de fleste fellessystemer som vi antar blir beskrevet av dem som har systemansvaret og at rutiner ved eventuell bortfall av IKT beskrives felles for hele kommunen. PRO og tiltak Funksjonshemmede bruker CosDoc og vi begrenser oss til å beskrive beredskapsplan og rutiner i forhold til det. Betydelig ulempe/ fare for liv og helse: 0 dager (sjekkes ). Vi har valgt å inndele litt annerledes fordi vår bruk av IKT og våre rutiner i forhold til ren pasientdokumentasjon og behov for tilgjengelige data medfører at det blir riktigere med en slik inndeling. Vår hovedtjenesteproduksjon vil aldri stoppe opp selv om vi ikke har IKT fordi vi i stor grad produserer direkte pasientrelaterte tjenester. Disse tjenestene vil vi yte også uten IKT. Det er kvaliteten på disse tjenestene som kan bli dårligere fordi vi ikke har tilgang til alle nødvendige data. Ved bortfall av IKT vil vi i verste fall miste fortløpende dokumentasjon for 1 uke. Bortfall av IKT vil likevel medføre betydelig ulempe fra første dag fordi vi utfører all dokumentasjon i CosDoc og henter all dokumentasjon i CosDoc. I den grad bortfall av IKT vil medføre fare for liv og helse så vil det skje fra første dag fordi vi kan miste mulighet for å innhente opplysninger for maksimalt 1 uke. Etter hvert som tiden går uten IKT vil manuelle rutiner erstatte behovet for tilgjengelighet på IKT når det gjelder fare for liv og helse Vi har i dag rutiner for tidsintervall for å ta ut dokumentasjon på papir. Vi forholder oss til dagens lovverk som pålegger oss å ha papirversjoner av alle data. Ved endring av data tas det ut oppdatert papirversjon og all fortløpende dokumentasjon tas ut som rapport hver uke. Alle vedtak / brev tas ut og kopieres før de sendes til bruker. Alle papirkopier oppbevares i Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_ Side 21 av 21

Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni

Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni utkast Versjon 1.0 Side 1 av 35 BEREDSKAPSLAN IKT OG TELEFONI INNHOLD: 1. Versjonshåndtering 3 2. Forbedringspunkter til planen 4 3. Forord 5 4. Definisjon

Detaljer

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 7. Telefon og adreelister àjour 30.11.06 mindre rettinger 27.09.11 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidted Telefon arb. Mob.telefon Privatadree Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

3.1 Prosedyremal. Omfang

3.1 Prosedyremal. Omfang 3.1 Prosedyremal Formål Hensikten med denne planen er å planlegge hvordan Midt-Telemarkkommunene skal forebygge og håndtere uønskede hendelser, samt å beskytte kritiske tjenester og systemer mot negative

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr EGA-12132 Svar på spørsmål, oppdatert pr 17.10.12 Spørsmål 1: Dere har i Bilag 3 skrevet at dere har bl.a et EVA disksubsystem. Er det riktig å forstå at dere har 7TB data på EVAen i dag som skal tas backup

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) versjon 2.7, gyldig fra 2017-02-10 INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket IKS Vannforsyning Interkommunalt selskap 4 eierkommuner (Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID 4 3.3 RAPPORTERING 4 3.4 KLASSIFISERING

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo Overordnede rammer for avtalen Deltakere Deltakere i denne avtalen er kommunene Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. Det kan

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON 1 INNLEDNING startet arbeidet med It-revisjon i Levanger kommune ved informasjonsbrev 03.01.01.

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner Avtale mellom Utviklings- og kompetanseetaten og Leverandør: Drift av fasttelefoni Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner Bilag 5 Side 1 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 AVREGNINGSPERIODE...

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Katastrofeberedskap Dato: 12.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Rangering av prosess Evalueringsskjema for foretakets

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten».

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Sikkerhetsledelse Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Policy Informasjonssikkerhet på overordnet nivå er beskrevet i «Virksomhetens» informasjonssikkerhetspolicy.

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 2015 v0.2. Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet

Helgelandssykehuset HF 2015 v0.2. Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet Nr Sjekkpunkt Faktaark /ikke ok Beskrivelse 7 Ikke ok Er gjennomført en rekke ROS-analyser vedr. FIKS. Det mangler i vesentlig

Detaljer

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET Siv. Ing Arne J. Devold Norconsult AS September 2014 Operatørplass1 Operatørplass 2 Utalarmering Server Ethernet US002 US004 US001

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Risikovurdering Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket

Detaljer

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014 Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Publisert 10.10.2014 kl 12:53 Oppdatert Foto: Arild Hansen (arkiv) Flaks ingen døde. Ren skjær flaks! SKIEN: Det er ren, skjær

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner. Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner

Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner. Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner Hendelser i 2012 Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner Hanne Løkstad Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner Innhold Kort gjennomgang av de største beredskapshendelsene innenfor IKT i

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Avvikshåndtering og egenkontroll

Avvikshåndtering og egenkontroll Avvikshåndtering og egenkontroll Side 1 av 5 Avvikshåndtering og egenkontroll NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt

Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør Kristiansund kommune

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Definisjoner PBE Plan- og bygningsetaten Bygg/Bygget Referer til Plan- og bygningsetatens (heretter: PBE) bygg i Vahls gate 1, Oslo. 1. Mobil vakttjeneste (innvendig vaktrunde)

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Innhold

Oppdragsbeskrivelse: Innhold Oppdragsbeskrivelse: Innhold 1. Utstyr som berøres av oppdragsbeskrivelse:... 2 Dagens oversikt over billetteringsutstyr... 2 2. Verdihåndtering... 2 2.1 Påfylling og tømming av veksel i vekslings-boks

Detaljer

Bilag 7. Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå

Bilag 7. Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå Network Operation Center Bilag 7 Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå Systemintegrator plikter å tilby en Network Operations Center tjeneste (NOC-tjeneste) som nærmere beskrevet i dette bilag

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Telefonreglement for Alstahaug kommune

Telefonreglement for Alstahaug kommune Telefonreglement for Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Definisjoner... 3 Kontortelefon... 3 Vakttelefon... 3 Tjenestetelefon (mobiltelefon)... 3 2.1 Hjemmeløsning som ikke dekkes

Detaljer

Sikker drift - foreløpig risikovurdering - foreløpige tiltaksområder

Sikker drift - foreløpig risikovurdering - foreløpige tiltaksområder Sikker drift - foreløpig risikovurdering - foreløpige tiltaksområder 7.5.2015 Sannsynlighet -> Sikker drift - overordnet risikobilde (foreløpig oversikt) 2 1 23 2 24 25 1. Ressursknapphet /overbelastning

Detaljer

SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

SJEKKLISTE FOR KOMMUNER SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer Juni 2017 Konfidensielt mellom PA og KS INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 GODE RÅD PÅ VEIEN 4 3 KONSEKVENSER AV Å ENDRE KOMMUNENUMMER 5 4 ANBEFALT

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse Nett

UA Tjenestebeskrivelse Nett UA Tjenestebeskrivelse Nett 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om 3. Innhold i tjenesten 4. Begrensninger i tjenesten 5. Kundens forpliktelser/ansvar 6. Mål for tjenestenivå 7. Prising

Detaljer

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Steinar Aalvik steinar.aalvik@atea.no

Detaljer

BILAG 5 til kontrakten

BILAG 5 til kontrakten BILAG 5 til kontrakten Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 SLA og rapportering 3 1.1 Oppetidskrav 3 1.2 Hendelser og avvik 4 1.2.A Rapportering 4 1.2.B Saksbehandler

Detaljer

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Innholdsfortegnelse Service Level Agreement (SLA)... 1 1 Generelle offentlige og juridiske krav... 3 2 Introduksjon... 3 3 Omfang... 3 4 Tjenestekvalitet og klassifisering

Detaljer

Nettvett i STFK. Retningslinjer og etiske regler. for bruk av datanett i STFK RETNINGSLINJE FOR INFORMASJONSSIKKERHET. Versjon 1.0.

Nettvett i STFK. Retningslinjer og etiske regler. for bruk av datanett i STFK RETNINGSLINJE FOR INFORMASJONSSIKKERHET. Versjon 1.0. SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJE FOR INFORMASJONSSIKKERHET Nettvett i STFK Retningslinjer og etiske regler for bruk av datanett i STFK Erstatter: - Utarbeidet ved: IKT-tjenesten Vedtatt/godkjent

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

KYSTVERKET HOVEDKONTORET

KYSTVERKET HOVEDKONTORET KYSTVERKET HOVEDKONTORET Kings-Bay A/S Ved Øyvind Tåsåsen 9173 Ny-Ålesund Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato 05/02018-71 037 Trond Hjort Larsen 31.3.2008 Avtale mellom Kystverkets hovedkontor

Detaljer

BILAG 5 til kontrakten

BILAG 5 til kontrakten BILAG 5 til kontrakten Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 SLA og rapportering 3 1.1 Oppetidskrav 3 1.2 Hendelser og avvik 4 1.2.A Rapportering 4 1.2.B Saksbehandler

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Krisehåndtering i ettersmellet

Krisehåndtering i ettersmellet Krisehåndtering i ettersmellet Stig Haugdahl IT-sikkerhetsleder DSS Sikkerhet og Sårbarhet 2012 Sikkerhet i DSS Den utvidede Sikkerhetsorganisasjonen SIBE Leder Informasjonssikkerhet Beredskap Personkontroll

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Tiltaksplan for masse i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Denne planen skal revideres umiddelbart dersom det kommer en endring i beredskapssituasjonen som tilsier at revisjon bør skje. Planen skal

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2011 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no

IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no Innhold Litt bakgrunns info Hva hendte? (IT-teknisk) Konsekvenser Håndtering underveis Hva er gjort i etterkant? Erfaringer?

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER Avtale om Jara Bredbåndsaksess mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift NN Tittel NN Tittel Avtalenummer; Avtalenummer; 1. FORMÅL OG BAKGRUNN

Detaljer

Hvert alternativ har en teknisk dimensjon (hosting), og en dimensjon for tjenestenivå ved feilretting (SLA)

Hvert alternativ har en teknisk dimensjon (hosting), og en dimensjon for tjenestenivå ved feilretting (SLA) DekodeDriftsavtaler 1.Omdriftsavtaler En driftsavtale dekker teknisk drift av nettsiden. Dekode er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av drift hvis dette er forårsaket av 1) feil eller stans i Kundens

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR Disse retningslinjer inneholder bl.a.: Regler for bruk av datautstyr tilhørende arbeidsgiver Sikkerhetspolicy Lagring og oppbevaring av dokumenter på kontorets

Detaljer

Produktvilkår Drift av radioterminaler

Produktvilkår Drift av radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Drift av radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Drift av Radioterminaler... 3 3. linje brukerstøtte... 3 Drift-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte)

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013 Søgne kommune Arkiv: 481 Saksmappe: 2013/2654-28471/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 04.09.2013 Saksframlegg Telefonreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Produktvilkår Drift av radioterminaler

Produktvilkår Drift av radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Drift av radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Drift av Radioterminaler... 3 3. linje brukerstøtte... 3 Drift-

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

bygning ByggSøk gir større service til innbyggerne, men hva må kommunen gjøre? -hva må kommunen gjøre? Statens bygningstekniske etat Hvor er vi?

bygning ByggSøk gir større service til innbyggerne, men hva må kommunen gjøre? -hva må kommunen gjøre? Statens bygningstekniske etat Hvor er vi? bygning Plan- og byggesaksseminar i Tromsø, 2.-3. febr.-09 Rose Byrkjeland. Statens bygningstekniske etat Hvor er vi? ByggSøk gir større service til innbyggerne, men hva må kommunen gjøre? Forankre i ledelsen

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Bilag HDO Drift og vedlikehold av Synergy

Tjenestebeskrivelse. Bilag HDO Drift og vedlikehold av Synergy Tjenestebeskrivelse Bilag 1.6.1 HDO Drift og vedlikehold av Synergy Versjon 1.0 Dokumentstatus Versjon Status Ansvarlig Dato 1.0 Godkjent Avdelingsleder Kunde- og brukerforvaltning 01.03.2014 Side 1 av

Detaljer