Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester"

Transkript

1 Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

2 Innhold 1 Om avtalen Parter Hensikt og Formål Definisjoner Avtalens varighet Omfang og prinsipp Kontaktpersoner Avtalens omfang Tjenestekatalog Avgrensninger Kontaktpunkter Servicedesk Bestillinger Samhandling Partenes plikter Eskalering ved alvorlige hendelser Brukeropplevd responstid på applikasjoner/data Tilgjengelighet og kvalitetsmål Tilgjengelighet Kvalitetsmål Annet Fakturering Endringer Konflikter Taushetsplikt Signering Bilag 1. Endringer av avtaleteksten etter avtaleinngåelse Endringslogg

3 1 Om avtalen Denne tjenesteavtalen, heretter kalt «Avtalen», spesifiserer de tjenestene som leveres av IKT avdelingen. 1.1 Parter Avtalen er inngått mellom IKA Øst IKA Øst (interkommunal arkivordning Øst IKS) (heretter kalt Bestiller) og Hedmark fylkeskommunes serviceenhet IKT (heretter kalt IKT) 1.2 Hensikt og Formål Hensikten med Avtalen er å beskrive omfanget og kvaliteten på IKT-tjenestene som leveres fra IKT til Bestiller. I tillegg regulerer Avtalen de økonomiske forholdene samt rutiner, prosesser og avtaleoppfølging. Avtalen skal være tydelig, enkel og konkret uten detaljering av alle eventualiteter. Denne type avtale kalles ofte for en «forventningsavtale» og er en forutsetning for gode diskusjoner og videre forbedring av tjenesteleveranser. Nytteverdien er at det i dette dokumentet dokumenterer hvilke tjenester som leveres og hvilken kvalitet Bestiller kan forvente seg. 1.3 Definisjoner Tjeneste Systemeier En IKT-leveranse som støtter brukernes arbeidsprosesser og oppgaver. En tjeneste er gjenkjennbar av kunden og gir opplevd verdi for brukerne. Den avdeling/enhet i Hedmark fylkeskommune som har det overordnede ansvaret for et IT-system, herunder ansvaret for innhold/data i systemet. Operative oppgaver som tilgangsstyring delegeres til personer (kalt systemansvarlige). 3

4 1.4 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft ved signering og løper til den blir sagt opp. Hver av partene kan si opp Avtalen med 3 måneders varsel. 1.5 Omfang og prinsipp Avtalen omfatter alle tjenester som IKT yter til Bestiller. Hovedprinsippet i Avtalen er at kostnader som er knyttet til bestiller skal faktureres og at all fakturering skal skje etter selvkostprinsippet. Dette håndheves på følgende måte: Kostnader som er knyttet til bestiller faktureres etter prinsipper regulert i tjenestekatalogen (punkt 2.1). Avtaleoppfølging faktureres ikke. Reise- og diettgodtgjørelse faktureres etter statens satser. 1.6 Kontaktpersoner Kontaktpersoner for denne Avtalen er ansvarlig for at det blir gjennomført faste statusmøter og er ansvarlig for at Avtalens innhold blir fulgt opp. Kontaktpersoner hos Bestiller: Avtaleansvarlig Kontaktperson Kontaktpersoner hos IKT: Avtaleansvarlig Driftsansvarlig Kontaktperson Børge Strand Børge Strand Kirsten Norberg Håvard Storås Anita Åstrøm 4

5 2 Avtalens omfang 2.1 Tjenestekatalog Tjeneste Beskrivelse Pris (eks mva) Servicedesk Generell bistand, feilsøking, Kr 285,-/time feilretting og konfigurasjonsendringer på PC og nettverk. Bestillinger Innkjøp av: Kr 375,-/time Utstyr Kurs/opplæring Andre tjenester Klargjøring Klargjøring av IT utstyr, installasjon Kr 285,-/time og utplassering av utstyr og andre klargjøringstjenester Rådgivning Prosjektdeltagelse, prosjektledelse, rådgivning Etter nærmere avtale Brukerkonti Brukerkonti i Hedmark Kr 50,-/bruker/år fylkeskommunes Active Directory. Antivirus-lisenser Bruk (leie) av fylkeskommunens antiviruslisenser. Selvkost pt: Kr 12,-/PC/år Microsoft-lisenser Bruk (leie) av nødvendig MS CAL lisens for tilknytning til server Etablering: Kr 800,-/bruker Leie/vedlikehold: Kr 350,-/bruker/år VPN Løsning Drift av VPN løsning Kr 800,-/år Terminalserver Tilgang til terminalserver Kr 500 pr PC pr år Drift av domener Drift av domener inkluderer backup av mail (IKT legges inn som kontaktperson til domene leverandør) Kr. 700,- pr domene pr. år Etablering av løsning Etablering og oppsett av løsning Kr 5000,- /Engangsbeløp Timesatsene gjelder pr. påbegynte halvtime. Timesatser og priser for driftstjenester justeres årlig med bakgrunn i resultatet av lønnsoppgjøret. Andre priser justeres når IKTs utgifter på det aktuelle området endres. Dette kan være for eksempel prisreguleringer fra leverandør, utskifting av utstyr/løsninger eller endring/inngåelse av avtaler. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. 5

6 2.2 Avgrensninger Tjenesten omfatter ikke overvåkning/proaktiv/preventiv drift av PCer/arbeidsstasjoner og nettverksutstyr ut over det som er beskrevet i tjenestekatalogen. Priser for driftstjenester inkluderer ikke feilsøking/feilretting som skyldes forhold utenfor IKT. Slik feilsøking faktureres etter medgått tid. Eventuelle kostnader knyttet til ekstern bistand ved slik feilsøking/feilretting vil bli viderefakturert. 3 Kontaktpunkter 3.1 Servicedesk Driftsrelaterte henvendelser skal rettes til IKTs servicedesk på en av følgende måter: Telefon Web E-post Saker som Bestiller melder til IKTs servicedesk vil bli kategorisert og prioritert etter de samme kriteriene som gjelder for øvrige servicedesksaker. Eskalering av eventuelle saker med manglende fremdrift gjøres direkte til driftsansvarlig hos IKT. Servicedeskens åpningstider er hverdager, kl Bestillinger Bestillinger og behov for rådgivning rettes til Servicedesk, ref kapitel 3.1 Følgende personer hos Bestiller har myndighet til å bestille: - Børge Strand Bestilling av tilganger til andre systemer som driftes av IKT gjøres via Systemeier. 6

7 4 Samhandling Både IKT og Bestiller har ansvar for at Avtalen fungerer etter hensikten. 4.1 Partenes plikter IKT sine plikter: - Bemanne og utføre IKT-tjenester i samsvar med tjenestekatalogen. - Påbegynne feilsøking/-retting og/eller rykke ut innenfor fastsatte frister i kapittel 5.2 kvalitetsmål. - Løse bestilte oppdrag etter beste evne. - Logge bestillinger/henvendelser og dokumentere arbeid som er utført. - Utarbeide rapporter/fakturagrunnlag, fakturere kunden og kalle inn til regelmessige statusmøter. Bestillers plikter: - Gjøre sin organisasjon kjent med prosedyrene og bestemmelsene i dette dokumentet. - Bestille/melde inn oppdrag til IKT i henhold til beskrivelsen i kapittel 3. - Ha personell tilgjengelig for feilbeskrivelse og senere uttesting av løsning. - Gjøre seg kjent med innholdet i statusrapporter og delta på statusmøter. - Ansvar for kurs og opplæring av egne brukere 4.2 Eskalering ved alvorlige hendelser IKT skal ved alvorlig driftsproblemer legge ut driftsmelding på portal.hedmark.org for melding av feil. IKT skal også varsle på hensiktsmessig måte når tjenestene er oppe igjen slik at ansatte raskt kan ta tjenesten i bruk igjen. Alle kritiske hendelser skal i etterkant tas opp internt hos IKT for å lære av situasjonen og diskutere tiltak slik at håndteringen av slike situasjoner oppleves som bedre for fremtiden. 4.3 Brukeropplevd responstid på applikasjoner/data Responstid måles ikke med verktøy, men skal følges opp gjennom dialog mellom IKT og Bestiller. 7

8 5 Tilgjengelighet og kvalitetsmål 5.1 Tilgjengelighet Hedmark fylkeskommunes IT-systemer er normalt alltid tilgjengelige, men eventuell feilretting skjer i servicedeskens åpningstid. Månedlig vedlikehold av IT-systemene skjer den andre onsdagen hver måned. Dette arbeidet starter klokken og varer ut over kvelden. Dette arbeidet medfører ustabilitet og utilgjengelighet på systemer. Ekstraordinært vedlikehold utføres ved behov. Slikt vedlikehold skal så langt det er mulig varsles på forhånd, særlig dersom det medfører utilgjengelighet på systemene. 5.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål Servicedesk Bekreftelse på mottatt henvendelse skjer umiddelbart. Arbeidet påbegynnes normalt innen 8 arbeidstimer. Bestillinger Arbeidet påbegynnes normalt neste arbeidsdag. Klargjøring Klargjøring av nytt utstyr påbegynnes normalt innen 2 dager etter at utstyret er mottatt. Statusmøter Statusmøter skal gjennomføres 8

9 6 Annet 6.1 Fakturering Fakturering skjer etterskuddsvis. 6.2 Endringer Endringer i Avtalen utføres i bilag 1 (endringslogg). 6.3 Konflikter Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av Avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom en av partene ber om det, skal partene innen 2 uker stille i møte for å drøfte forhold knyttet til Avtalen og gjennomføringen av den. 6.4 Taushetsplikt All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. 6.5 Signering Avtalen er utformet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar. Avtalen er gyldig fra signeringsdato. Hamar, dato-2012 For IKA Øst For Hedmark Fylkeskommune 9

10 7 Bilag 1. Endringer av avtaleteksten etter avtaleinngåelse 7.1 Endringslogg Endrings nr Endret av Dato 10

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo Overordnede rammer for avtalen Deltakere Deltakere i denne avtalen er kommunene Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. Det kan

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

11 Inn på tunet Standardavtaler

11 Inn på tunet Standardavtaler KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål 11 Inn på tunet Standardavtaler Generell avtale Spesiell avtale Veiledning Generell del 1. Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste,

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer