Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni"

Transkript

1 Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni utkast Versjon 1.0 Side 1 av 35

2 BEREDSKAPSLAN IKT OG TELEFONI INNHOLD: 1. Versjonshåndtering 3 2. Forbedringspunkter til planen 4 3. Forord 5 4. Definisjon av alvorlig driftsavbrudd innen IKT og telefoni 5 5. Generelt hendelsesforløp ved alvorlig driftstans IKT/ telefoni 5 6. Alvorlige driftsstans-scenarier omhandlet i denne plan 6 7. Prioriteringsliste ved en alvorlig driftsstans-situasjon 7 8. Prioriterte tjenesteområder s avhengighet av IKT Varslingsrutine ved alvorlig driftsstans for IKT avd. i Hole kommune endres Scenarioer 11 Scenarie I Strømbrudd over lengre tid 11 Scenarie II Virusangrep 12 Scenarie III Nettverksbrudd over lengre tid 13 Scenarie IV Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon 14 Scenarie V Brann på datarom 15 Scenarie VI Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) 16 Scenarie VII Telefonsentral ute av funksjon i lengre tid 18 Vedlegg 1 Varslingsliste ved hendelser definert som alvorlig driftstans 19 Vedlegg 2 ROS analyse IKT 20 Vedlegg 3 Konsekvenser Tiltak Funksjonshemmede og PRO når IKT er helt ute av drift 21 Vedlegg 4 Konsekvenser for Sosial når IKT er helt ute av drift 23 Vedlegg 5 Konsekvenser for Barnevern når IKT er helt ute av drift 24 Vedlegg 6 Konsekvenser for Sak/Arkivsystem når IKT er helt ute av drift 25 Vedlegg 7 Konsekvenser for Lønn og personal (NLP) når IKT er helt ute av drift 26 Vedlegg 8 Konsevenser for Økonomisystem og Compello når IKT er helt ute av drift 27 Vedlegg 9 Konsekvenser for Barnehagene/Merkantilenhet når IKT er helt ute av drift 28 Vedlegg 10 Telefonliste viktige leverandører 29 Vedlegg 11 Utstyrsoversikt 30 Vedlegg 12 Midleritidige lokaler 32 Vedlegg 13 Nettverkskart Hole kommune samt skisse på radiosambandet 33 Vedlegg 14 Serviceavtaler 33 Side 2 av 35

3 Appendiks 1 (Mal) Avtale om alternativ driftssted / nøddrift 34 Appendiks 2 (Mal) Situasjonslogg Versjonshåndtering Versjo Dato Side Beskrivelse av endringen Navn n 1.0 Alle Første utkast Side 3 av 35

4 2. Forbedringspunkter til planen Tiltaksliste / forbedringspunkter til IKT beredskapsplan og IKT beredskap Kapittel Side Beskrivelse av endringen Ansvarlig Frist Scenarie I Lage rutine for oppkopling og tilgjengelighet av nødaggregat Scenarie I Lage en grov oversikt over hva som kreves for å sikre PRO mot IKT nedetid p.g.a. strømbrudd. Scenarie I Det er ingen vakttjeneste på IKT. Er det et krav fra PRO? Scenarie II Lage rutine / avtale med leverandør som trer i kraft ved alvorlig virusangrep. Scenarie 3 Lage rutine for omkopling til andre nettverkskomponenter. Vedlegg 3 I en bruddsituasjon be PRO sitte på en annen plass for å få tilgang til viktige systemer. Rutine beskrives. Scenarie V Brann Rutiner omkring oppbevaring og tilgang til Backup må endres Vedlegg 13 Sette inn tegning av kommunens nettverk. (Fortrolig) Vedlegg 2 Midlertidige lokaler IKT drift Vedlegg 4 Konsekvenser for Sosial når IKT er helt ute av drift Vedlegg 5 Konsekvenser for Barnevern når IKT er helt ute av drift Vedlegg Side 4 av 35

5 3. Forord Denne planen beskriver roller og ansvar hvis det oppstår et alvorlig driftsavbrudd på IKT / telefoni i Hole kommune. Planen tar utgangspunkt i at IKT-ansvarlig eller dennes stedfortreder har fått varsel om en alvorlig situasjon som har rammet vesentlige deler av IKT-systemene og/eller telefonsystemene i kommunen. Varslingsrutiner og ansvarsfordeling starter i det IKT-ansvarlig/IKT-konsulent har fått melding om driftsstans og beskriver hovedtrekkene frem til normal driftssituasjon er opprettet. Opplevelse av alvorlig driftsavbrudd er en subjektiv følelse. Det viktige med definisjonen under er å ha en felles og mest mulig objektiv definisjon av når varslingsrutinene skal benyttes og de videre tiltakene skal iverksettes. 4. Definisjon av alvorlig driftsavbrudd innen IKT og telefoni Hole definerer et alvorlig driftsavbrudd innen IKT/telefoni som at: Hele eller vesentlige deler av IKT nettverket/telefonisystemet er satt ut av drift og man ikke er sikker på å komme tilbake til normal drift innen 4 timer (i kjernetiden) 5. Generelt hendelsesforløp ved alvorlig driftstans IKT/ telefoni Tiltakene i hvert scenarie er beskrevet i seks deler: 1. Grovkartlegging av hendelsen. 2. Foreløpig informasjon til IKT- ansvarlig. 3. Utarbeidelse av handlingsplan på grunnlag av prioriteringsliste. 4. Utfyllende informasjon til Info-/publikumsleder 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift i h.t.. prioriteringsliste. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift Side 5 av 35

6 6. Alvorlige driftsstans scenarier omhandlet i denne plan Etter ROS analyse på IKT avdelingen (vedlegg 2) er følgende scenarier definert i prioritert rekkefølge med hensyn til risiko: I. Strømbrudd over lengre tid II. Virusangrep III. Nettverksbrudd over lengre tid IV. Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon V. Brann på datarom VI. Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) VII. Telefonsentral nede Side 6 av 35

7 7. Prioriteringsliste ved en alvorlig driftsstans situasjon Lista er laget på bakgrunn av risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) utført av IKT avdelingen og gjennomganger i forbindelse med år Se forøvrig ROS analyse fra IKT avdelingen vedlegg 12. I forbindelse med gjenoppbyggingen av IKT systemene etter en alvorlig driftsstans vil IKT måtte ta tekniske hensyn slik at systemer som er avhengige av hverandre blir satt i drift i en nøye planlagt rekkefølge. Forventet tid til midlertidig drift er satt i forhold til det som er kjent på tidspunktet for utarbeidelse/revisjon av planen. Anskaffelse spesielt backup/restoreløsning, og SAN-løsning kan ta 2-3 dager å få i hus. Servere kan ta 1 dag. Sjekke med leverandør. Radiosamband-utstyr-reservedeler må anskaffes og installeres. Avhengig av personell fra TDC og Sitecom 2-3 dager Tabell 1 Prioriteringsliste ved full alvorlig driftsstans på IKT (hvis serverrom er utilgjenglig, nedbrent el.l.) Funksjon** System Navn på systemeier/ fagansvarlig 1. Backup/restoreløsnig HP Dataprotector versj SAN-løsning - HP EVA4400 lagring 3. VMWare-server (e-post,kart, ist,turnusprogr., kulturprogr., ymer). 4. Filservere LAN (3 servere + 1 NAVcitrix) 5.Checkpoint brannmur (SPLAT R70) Åpent nett Klusteret Brannmur mellom internett og åpent nett Forventet tid til midlertidig drift 2-3 dager 2-3 dager 2 dager Helst innen Aller senest 4 dager 1 dag* 1 dager* 1 dag 6. Cisco ASA5510 Brannmur mellom 5 dager åpent og lukket 7. Pleie- og omsorg Sikker/intern sone 4-5 dager 1 dag* 3 dager* CosDoc 8. Sosialsystemet Sikker/intern sone 5-6 dager Socio 9. Barnevern Sikker/intern sone 5-6 dager Familia 10. E-post Notes 10 dager 1 dag* 11. Økonomisystem (mot EDB) Compello (mot Masterpiece (via internett), NLP, Komm.fakt. Skatt 4 dager Side 7 av 35

8 Ringerike) etc. 12. Sak/arkiv Acos Websak 7 dager 1 dag* 3 dager* 13. Barnehage/ Barnehage/skole 14 dager Skole IST Ekstens VA.- Overvåking VA Helse? * IKT avdelingens vurdering. Hole kommune har noen systemer som ikke har kommunikasjon med andre. Helsestasjonen (sysvak), helsekontor på Tyriheim transittmottak (WinMed Asyl). I en alvorlig driftsstans-situasjon er det viktig at man prioriterer de riktige tingene og at IKT får arbeidsro til å få etablert de løsningene som på forhånd er planlagt. Man ønsker derfor ved utarbeidelse av planen å ha klare meldinger fra den enkelte enhet om hva bortfall av IKT systemene betyr for deres drift. Tidsfrister avklares derfor med den enkelte avdeling som angir når det gir betydelig ulempe; (helst innen) og når tjenesteproduksjonen stopper helt opp/ fare for liv og helse; (aller senest) Hvilke IKT systemer det gjelder skal angis med navn. Prioriteringene og tidsfrister skal revideres årlig. Vedlegg 3 til 9 gir en mer detaljert beskrivelse av begrunnelsen for tidsfristene og hvilke konkrete planer den enkelte enhet har for manuell behandling dersom IKT nettverket faller bort. 8. Prioriterte tjenesteområder s avhengighet av IKT. Hvert tjenesteområde har fått anledning til å uttale seg for å beskrive sin avhengighet av IKT systemene. Nedenfor er et utdrag av synspunktene som er kommet fra de operative enhetene. Pleie- og omsorg: Vedlegg 3 Sosialtjenesten: Vedlegg 4 Barnevernstjenesten: Vedlegg 5 Økonomi: (Masterpiece, Compello) Vedlegg 8 Lønnssystem: NLP Vedlegg 7 Sak/Arkivsystem (Acos Websak) Vedlegg 6 Vann- og avløp Helsetjenesten Side 8 av 35

9 9. Varslingsrutine ved alvorlig driftsstans for IKT avd. i Hole kommune endres. (tegning- ligger i egen fil ) Dersom en alvorlig driftsstans har oppstått slik at IKT eller telefon er rammet i normaltiden antar man at IKT-ansvarlig/IKT-konsulent er de første som får beskjed. Disse skaffer oversikt over situasjonen og beskriver situasjonen og omfanget av den. Etter normal arbeidstid vil IKT-ansvarlig normalt bli varslet direkte, dersom IKT-ansvarlig ikke nås kan IKT-konsulent varsles. IKT-ansvarlig er ansvarlig for å varsle internt. De første personene som skal varsles er Informasjons- og publikumsleder, Sikkerhetsleder, Rådmann, Assisterende rådmann og de operative enhetene som er mest berørt. Deretter skal samtlige tjenesteledere varsles, som igjen varsler sine avdelinger. Informasjons- og publikumsleder er ansvarlig for å varsle eksternt. Eksterne grupper som bør varsles er aviser, samarbeidspartnere og media generelt alt etter situasjonens omfang. Varslingen internt skjer vha. en varslingsliste der alle nødvendige data for å få kontakt er beskrevet. E-post alternativt melding fra Terminal Services Manager skal brukes i tillegg dersom mulig. Beskjed på telefonsvarer er ikke å anse for å ha gitt beskjed. Varslingsinnhold lages av IKT-ansvarlig, hvis ekstern varsling lages informasjonen i samarbeid med Informasjons- og publikumsleder. Om mulig skriftlig info. som leveres sammen med den muntlige orienteringen. I tillegg får sikkerhetsleder, rådmannen og hver av tjenestelederne en kopi av beredskapsplanen. Beredskapsplanen oppbevares i 10 eksemplar som legges i brannsikkert skap i Herredshuset samt 10 eksemplarer i???. Foreløpig handlingsplan for den inntrufne situasjonen utarbeides umiddelbart av IKTansvarlig med grunnlag i Beredskapsplanen. Denne godkjennes av info- og publikumsleder/sikkerhetsleder/ rådmann/ ordfører alt etter hvem som er tilgjengelig. Ved iverksetting av beredskapsplan gjelder en del ansvarsområder som er beskrevet i oppgavefordeling nedenfor. De viktigste områdene dreier seg om hvilke avdelinger/systemer som skal prioriteres dersom større deler av kommunen er berørt. Lokaler som skal disponeres til midlertidig kontorer for prioriterte oppgaver/grupper er forhåndsdefinerte og vil bli disponert av IKT avdelingen. Intakte PC er som er disponible og som tilfredsstiller kravene vil bli samlet inn av IKT avdelingen og bli brukt til prioriterte oppgaver. Prioriteringen er beskrevet i prioriteringslista. Side 9 av 35

10 9.1 Varslingsansvar Hvem skal varsles Varslingsinnhold Ansvar Utført IKT ansvarlig Info/publikumleder + sikkerhetsleder Rådmann + tjenesteledere Publikumskontoret Politikere v/ordfører Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er berørt Beskrivelse av hendelsen Hva betyr hendelsen for publikum Beskrivelse av hendelsen Hvilke avdelinger er involvert Vakttlf./IKT-avd. IKT-ansvarlig IKT-ansvarlig evt. Info/ publikumsleder Info/publ.leder Info/publ.leder Aviser / Media Beskrivelse av hendelsen Info/publ.leder Tabell Oppgavefordeling i en alvorlig driftsstans-situasjon Oppgaven Ansvarlig Hvem skal rapporteres til Utført dato/kl Kartlegging av driftsstansen Driftsansvarlig / stedfortreder Hvilke avdelinger er berørt Driftsansvarlig / stedfortreder Utarbeidelse av foreløpig IKT -ansvarlig / handlingsplan stedfortreder Nødvendige kontorer / rom tas i bruk ( se Vedlegg 2) Pc er og tilgjenglige servere samles inn og settes opp for prioriterte oppgaver. IKT-ansvarlig / stedfortreder Driftsansvarlig / stedfortreder Tabell 3 IKT-ansvarlig IKT-ansvarlig Sikkerhetsleder/ Info/publikumsleder (godkjenner) Tjenesteledere, Rådmann, publikumstjenesten Sikkerhetsleder IKT ansvarlig Side 10 av 35

11 10 Scenarioer Scenarie I Strømbrudd over lengre tid Beredskapsplan strømbrudd på datarom, servere, nettverkskomponenter og telefonsentralen på Herredshuset er nede. Hendelsesforløp ved strømbrudd over lengre tid. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, filområder osv.). b) Ta kontakt med strømleverandør for å høre om når strømmen er tilbake. c) Høre med teknisk/uteseksjon ang. lån av nødaggregat. Et nødagregat finnes på uteseksjonen men det har for lite kapasitet og kursene på h-huset er ikke klargjort for å påmonteres strømaggregat. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig, jfr. varslingsrutiner. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista og oversikten som er gjort under pkt. 1. a) Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder Hvilke systemer er nede. Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. Hvilke avdelinger som er berørt. Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 4. Hvis nødvendig sette opp midlertidig strømforsyning. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Sette opp nød-aggregat med nødvendig kapasitet. Få hjelp av godkjent elektroinstallatør til dette. c) Hvis nødvendig sette telefonsentralen i midlertidig drift med eget nødaggregat. Kan også vurdere og få satt hovednummer over til en mobiltelefon (gjøres av Telenor) 5. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift når strømmen er tilbake. Side 11 av 35

12 Scenarie II Virusangrep Virus-program som brukes : Trend samt Avast på skolene - Virussjekker på mail / lotus domino (mailserver), pr. pc, terminalserver, internettserver, fw, ist (skoleadmin) Beredskapsplan store deler nede på grunn av virusangrep. Programvare / data er ødelagt, men servere, PC er og nettverkskomponenter er intakt. Hendelsesforløp ved virusangrep. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, filområder osv.). b) Virussjekk av alle servere, kontakt Leverandør av virusprogramvare slik at denne sjekken blir utført korrekt. c) Lag en oversikt over hvilke funn som er gjort. 2. Gi foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista. 4. Gi utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder. a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Finne egnet plassering av de midlertidige løsningene. (Egen liste for alternative lokasjoner er i Beredskapsplanen). c) Hvis nødvendig ta kontakt med systemleverandører for assistanse for å få opp de midlertidige løsningene så raskt som mulig. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift. Side 12 av 35

13 Scenarie III Nettverksbrudd over lengre tid For Hole bo-og rehabilikteringssenter (inkl.bolig A og Bolig B), Arbeidssenter, Gamlevn. 2b, Sundjordet, Sundvollen barnehage, Sundvollen oppvekstsenter, Løken barnehage, Hole u.skole, Røyse skole er det leid radiolink fra TDC som går via Gyrihaugen til Herredshuset. Uteseksjonen Helgelandsmoen, Helgelandsmoen barnehage, Sollihøgda barnehage og Røyse familiebarnehage er koblet til nettet via ADSL. I tillegg selges internettaksess til Adventistene, Tyrifjord skole, Sundvollen hotell, Høyenhall. Beredskapsplan nettverksbrudd / brudd på kritiske komponenter / brudd i radiokommunikasjon (se scenarie VI) Hendelsesforløp ved nettverksbrudd over lengre tid. Lengre tid for kritiske komponenter defineres som over 2 timer. 1. Grovkartlegging av hendelsen. a) Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen. b) Ta kontakt med leverandør av leide samband for å melde feilen, og høre om når sambandet er opp igjen. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista 4. Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder. a) Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen. b) Hvor lang tid tar det før sambandet er oppe igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 5. Hvis nødvendig flytte personell fra de rammede lokasjoner til andre lokasjoner som fortsatt har samband. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift når samband er tilbake. Under er en oppramsing av kriktiske punkter som kan lamme bruken av kommunens datanettverk: Side 13 av 35

14 Scenarie IV Innbrudd, hacking, sabotasje, tyveri eller tap av sensitiv informasjon Scenarie innbrudd på datarom, hacking, informasjon er kommet på avveie eller utstyr med informasjon er stjålet som f.eks. servere, taper. Det er utført handlinger slik at tilgjengeligheten er forstyrret. Hendelsesforløp ved tap av informasjon: 1. Kartlegging av hendelsen. a) Hvilke systemer er nede eller tapt (personsensitiv eller forretningssensitiv informasjon, databaser, programmer, filområder osv.). b) Oversikt over skadeomfang på maskinvare, nettverkskomponenter, programvare og data. c) Egen oversikt over data som sannsynligvis er kommet på avveie, spesielt sensitive data. 2. Foreløpig informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder, jfr. varslingsrutiner. Vurdere å koble inn Politiet Vurdere å kole inn ekstern kompetanse på elektronisk innbrudd Vurdere å varsle Datatilsynet 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista og oversikten som er gjort under pkt Utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder, jfr. varslingsrutiner. a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar det før systemene er i drift igjen. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke data er kommet på avveie. e) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. f) Hvilke data er kommet på avveie, og hva er konsekvensene for dem som er berørt. g) Sikre bevis for den videre etterforskning 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelse om dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista og eventuelle tilbakemeldinger fra systemeiere om spesielle akutte behov. a) Bestemme hvilke systemer som skal settes opp midlertidig, dette gjøres på grunnlag av prioriteringslista. b) Finne egnet plassering av de midlertidige løsningene. (Se vedlegg 2) c) Hvis nødvendig ta kontakt med systemleverandører for assistanse for å få opp de midlertidige løsningene så raskt som mulig. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift. Innkjøp av nødvendig maskinvare og nettverkskomponenter som har blitt stjålet eller skadet. a) Sette opp bestillingsliste av nødvendig maskinvare. b) Få i stand de nødvendige byggetekniske installasjoner som f.eks. datagulv, kjøleanlegg, ventilering, alarmanlegg, sikring av rommet osv. c) Legge data tilbake fra sikkerhetskopiene. Side 14 av 35

15 Scenarie V Brann på datarom Situasjon Datarom evt. andre deler av Herredshuset er brent ned. Servere, nettverkskomponenter, infrastruktur og PC er på huset er ødelagt. Datarom og IKTavdelingens kontorlokaler er ikke tilgjengelige. Hendelsesforløp ved brann på Herredshuset 1. Grovkartlegging av hendelsen a) Finne alternative kontorlokaler. b) Hvilke systemer er nede (databaser, programmer, infrastruktur, telefoni og HW) c) Lage en oversikt over alternativ tilgjengelig maskinvare. d) Hente sikkerhetskopier hos IKT-ansvarlig/Vik skole og sette opp reserve- tape stasjonen / backup/restore-enhet. Gjøre en foreløpig kontroll av sikkerhetskopiene om disse er OK eller ikke. 2. Gi foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig, jfr. varslingsrutiner. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av prioriteringslista. 4. Gi utfyllende informasjon til Info/publ.leder og sikkerhetsleder om: a) Hvilke systemer er nede. b) Hvor lang tid tar man antar det tar før systemene er i midlertidig drift. Forventede avvik fra forventningene i tabell 1. c) Hvilke avdelinger som er berørt. d) Hvilke konsekvenser får dette for publikum. 5. Hvis det er nødvendig, sette opp en midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift. Avgjørelsen om dette gjøres på grunnlag av 6. Sette systemene som er berørt tilbake i normal drift. NAV Hole: Når det gjelder NAV så kan en del ha midlertidige lokaler i NAV Ringerike. De som jobber mot Familia, Socio og CosDoc må i utgangspunkt ha tilholdssted i Holes bygninger.. Kontakte TDC for radiolink og internettlinje Kontakte Telenor for å overflytte sentralbordnr enten til en mobil evt. inn på sentralbordet på PRO. Kontakte UmoeIKT for telefonsentral Side 15 av 35

16 Scenarie VI Linjebrudd WAN / Radiolink (Eksternt WAN) 1. Grovkartlegging av hendelsen. 2. Foreløpig informasjon til IKT- ansvarlig. 3. Utarbeidelse av handlingsplan på grunnlag av prioriteringsliste. 4. Utfyllende informasjon til Info/publ.leder. 5. Hvis nødvendig, sette opp midlertidig løsning av de berørte systemer til disse er tilbake i normal drift i h.t.. prioriteringsliste. 6. Sette systemene som er berørt tilbake i drift normal drift. Se for øvrig scenarie III Status pr : TDC v/ Karl Erik Andersen Hole kommunes Internett-tilkopling og spredning internt i kommunen er i dag avhengig av 2 sentrale punkter: Hole Herredshus og Gyrihaugen Radiostasjon. Mellom disse to punktene leverer TDC en sentral trunk/på 155MB, - samband på radiolinje av typen Ericsson MiniLink HC, med utstyr inne på datarom og antenne/utstyr montert på taket - med frisikt til Gyrihaugen Radiostasjon. Denne trunken er på Hole Herredshus datarom tilkoplet en Cisco Catalyst 2924, for tilkopling mot TDCinternett og for LAN-LAN tilkoplinger mot Hole Kommunes lokasjoner, via ML-BAS radiosystem. Pr. i dag er det i tillegg montert opp en AT , lokalt på Hole Herredshus, med utstyr inne på datarom og antenne/utstyr montert på taket - med frisikt til Gyrihaugen Radiostasjon. Denne ML-BAS forbindelsen, KAN dersom den sentrale trunken går ned, brukes til å levere 8 Eth. Porter med trafikk (Internett + LAN-LAN) fra Hole Herredshus. Kapasiteten for Hole Kommune synker da til 30MB totalt. I tillegg må MLBAS-utstyret på Gyrihaugen Radiostasjon omkonfigureres. Case : Havari av datarom på Hole Herredshus Scenario1 - Opprettelse av nytt datarom i samme bygning? Da må nytt Ericsson MiniLink HC-innendørsutstyr og Cisco Catalyst 2924 anskaffes + ny antennekabel til eksisterende antenne/utstyr montert på taket. For utstyret AT , vil det samme gjelde - redusert kapasitet. Scenario2 - Opprettelse av nytt datarom utenfor Hole Herredshus? Viktigst: Frisikt for antenneplasseringen mot Gyrihaugen Radiostasjon. Her må vi også måtte finjustere antennene lokalt på Gyrihaugen Radiostasjon. Ny radiolinje av typen Ericsson MiniLink HC, med utstyr inne på datarom og antennekabel mot ny antenne/utstyr montert på taket + ny Cisco Catalyst For utstyret AT , vil det samme gjelde - redusert kapasitet. Begge scenarioene er avhengig av TDC/Sitecom-personell til fysisk montasje lokalt av utstyret i Hole Kommune, evt. omkonfigurering av utstyr på Gyrihaugen Radiostasjon. Reservedeler:?? ( Her må Helge Branting svare)fikk ikke tak i han i dag. Side 16 av 35

17 Cisco Catalyst 2924 m/155mb interface -reservedel må også klargjøres. Tidspunkt for gjenopprettelse av kommunikasjonen i Hole Kommune er mye avhengig av tilgjengelig personell i både TDC og Sitecom. Side 17 av 35

18 Scenarie VII Telefonsentral ute av funksjon i lengre tid Scenarie en eller flere av kommunens telefonsentraler er nede. Hendelsesforløp ved telefoni ute av drift. 1. Grovkartlegging av hendelsen. Hvilke LIM er er nede? Hvilke lokasjoner har mistet forbindelsen? Ta kontakt med Leverandør for å melde feilen, og høre om når systemet kan være oppe igjen. 2. Foreløpig informasjon til IKT-ansvarlig. 3. Lage en handlingsplan på grunnlag av hvem som blir mest rammet. 4. Viderekople innkomne samtaler til alternativt sentralbord for eksempel til PRO s hvis H-huset s går ned evt mobiltelefoner. 5. Koblet opp midlertidige linjer til de lokasjoner som blir rammet mest om det er nødvendig, evt utstyre nøkkelpersonell med mobiltelefoner. 6. Sette telefonsentralene tilbake i normal drift. Under arbeid: Rutine for å sette innkomne samtaler til sentralbord hos Telenor eller på brannstasjonen Dersom telefonsentralen til Herredshuset går ned og beregnes å være mer enn xx min/timer skal Telenor kontaktes på tlf. nr og bes om å viderekoblet (299) til mobilnr. Alternativt så kan nummeret viderekobles til PRO sentralbordet. Side 18 av 35

19 Vedlegg 1 Varslingsliste ved hendelser definert som alvorlig driftstans Stilling Navn Funksjon/ Rolle/ Oppgaver Kontor tlf Hjemme tlf Mobil tlf IKT ansvarlig Elisabeth Hval IKT konsulent Tommy Andreassen IKT konsulent Aleksander Bigum Leder info./publikumsa vd. Per Aa. Mandt Rådmann Nina B. Røed Assisterende Ståle Tangestuen rådmann Leder Arild Johansen CosDoc Pleie/omsorg Leder Funksjonshemm ede Marit Myhre CosDoc Leder Sosial/barnevern Leder Helse Bernt Ivar Gaarder / Linda Skutberg Maria Bikset Socio, Familia WinMed helsestasjon, HK-DATA / Leder Teknisk Steinar Jensen VA Rektor Hole Eirin D. Mathiesen IST-skole u.skole Rektor Røyse Solfrid Grøndahl IST-skole skole Rektor Vik skole Merete Ludman IST-skole Rektor Sundvollen oppv.senter Harald Helleseter IST-skole Barnehagestyrer e 6 stk Nøkkelpersonell Samarbeidspartn ere se vedl. 10 Ingvild Oppenhagen IST-barnehage Varsling ved for høy temperatur i serverrommet i rekkefølge: Vaktordning Tilkoblet ved for høy temperatur i serverrommet varsles disse. Teknisk/eiendom sin vaktordning deretter Hval, Mandt har p.t. ikke vaktordning Side 19 av 35

20 Vedlegg 2 ROS analyse IKT ROS analyse sortert etter feilsituasjoner som dekkes av ordinær drift (D) og Beredskapsliknende siktuasjoner (K) Oppdatert pr. mars 2009 (1- (1-10) (1-10) 100) Sannsyn Risik Årsaks Konsekvens ID Risiko beskrivelse lighet Tap o reduserende tiltak reduserende tiltak Beredskapsplan Hendelse Konsekvens D Brukerfeil Tap av konfidensialiktet Tilgangskontroll Logging, Alarm Responstidsavtal e D Diskkrasj, serverkrasj Et system nede Preventivt vedlikehold Raid, Speiling, Backup Backup rutiner D Feil på backup Et system nede Preventivt vedlikehold Test av Restore Backup rutiner Preventivt D Database feil Et system nede vedlikehold Raid, Varm/kald backup Backup rutiner Preventivt Oppgradere AntiVirus D Virus Et system nede vedlikehold ofte, Kva. sikr Backup rutiner K Strømbrudd Datarom ubrukelige 2 21 UPS Test av UPS Responstidsavtal e D Manglende dokumentasjon Et system nede Dokumentere endringer Lage dokumentasjon Responstidsavtal e Preventivt Responstidsavtal? HW feil Server død vedlikehold Delelager e K Virus Server død Preventivt vedlikehold Backup, Restore, Testing Manglende tilgang på D kompetanse Server død 1 16 Opplæring Kompetanseplaner Preventivt Backup, Restore, D Applikasjons feil Et system nede vedlikehold Testing Preventivt Backup, Restore, D SW feil Server død 15 vedlikehold Testing Preventivt Backup, Restore,? Feil på backup Server død 5 15 vedlikehold Testing Preventivt K Sentral router defekt Datarom ubrukelige vedlikehold Delelager Tap av K Sabotasje fra Intern person konfidensialiktet 4 12 Rettigheter Logging, Alarm Tap av K Sabotasje fra Hacker konfidensialiktet Tilgangskontroll Logging, Alarm Responstidsavtal e Responstidsavtal e Backup rutiner Responstidsavtal e Responstidsavtal e Responstidsavtal e Responstidsavtal e Responstidsavtal e Brann varsling, brann K Brann Datarom ubrukelige slukker Rutiner K Oversvømmelse Datarom ubrukelige Fukt varsel Rutiner K Hærverk/ innbrudd Datarom ubrukelige Fysisk sikring Rutiner Responstidsavtal K Tyveri Server død Låsesystemer Delelager e K Linjebrudd Datarom ubrukelige Feilmelding Lage dokumentasjon Rutiner Sensitive data ut på internett Side 20 av 35

21 Vedlegg 3 Konsekvenser Tiltak Funksjonshemmede og PRO når IKT er helt ute av drift Komm. fra Arild : Syntes dette virker greit, Komm. fra Marit : FÅr tilbakemelding Betydelig ulempe/ fare for liv og helse inntreffer etter 0 dager. D.v.s. første dag med driftsstans.. BEREDSKAPSPLAN FOR IKT / TELEFONI PLEIE/OMSORGSTJENESTEN Pleie- og omsorgstjenesten bruker følgende IKT-systemer i nettverk: CosDoc journal program Shiftmanager Turnus-program Fellessystemer Lotus Notes Acos Websak IBM (Masterpiece, NLP, Komm.fakt.) Compello (fakturamottak) Av disse programmene er de fleste fellessystemer som vi antar blir beskrevet av dem som har systemansvaret og at rutiner ved eventuell bortfall av IKT beskrives felles for hele kommunen. PRO og tiltak Funksjonshemmede bruker CosDoc og vi begrenser oss til å beskrive beredskapsplan og rutiner i forhold til det. Betydelig ulempe/ fare for liv og helse: 0 dager (sjekkes ). Vi har valgt å inndele litt annerledes fordi vår bruk av IKT og våre rutiner i forhold til ren pasientdokumentasjon og behov for tilgjengelige data medfører at det blir riktigere med en slik inndeling. Vår hovedtjenesteproduksjon vil aldri stoppe opp selv om vi ikke har IKT fordi vi i stor grad produserer direkte pasientrelaterte tjenester. Disse tjenestene vil vi yte også uten IKT. Det er kvaliteten på disse tjenestene som kan bli dårligere fordi vi ikke har tilgang til alle nødvendige data. Ved bortfall av IKT vil vi i verste fall miste fortløpende dokumentasjon for 1 uke. Bortfall av IKT vil likevel medføre betydelig ulempe fra første dag fordi vi utfører all dokumentasjon i CosDoc og henter all dokumentasjon i CosDoc. I den grad bortfall av IKT vil medføre fare for liv og helse så vil det skje fra første dag fordi vi kan miste mulighet for å innhente opplysninger for maksimalt 1 uke. Etter hvert som tiden går uten IKT vil manuelle rutiner erstatte behovet for tilgjengelighet på IKT når det gjelder fare for liv og helse Vi har i dag rutiner for tidsintervall for å ta ut dokumentasjon på papir. Vi forholder oss til dagens lovverk som pålegger oss å ha papirversjoner av alle data. Ved endring av data tas det ut oppdatert papirversjon og all fortløpende dokumentasjon tas ut som rapport hver uke. Alle Side 21 av 35

22 vedtak / brev tas ut og kopieres før de sendes til bruker. Alle papirkopier oppbevares i brukerens journalmappe. Ved bortfall av IKT vil vi i verste fall miste fortløpende dokumentasjon for 1 uke. Stoppe helt opp Det er administrative og økonomiske rutiner som vil lide under bortfall av IKT over tid. Utsendelse av enkeltvedtak og beregning av fakturagrunnlag vil stoppe helt opp, fordi IKT har erstattet manuelle rutiner. Tiden uten IKT Journalrutiner Vanlige omsorgstjenester overfor bruker blir uendret Fortløpende dokumentasjon skrives på papir som senere arkiveres i brukerens journalmappe. Det skrives et notat i den elektroniske journalen for hvilket tidsrom det er skrevet manuell journal når IKT igjen er tilgjengelig. Endring av administrative opplysninger gjøres manuelt og rettes når IKT er tilgjengelig. Administrative og økonomiske rutiner Pressemelding om at det ikke blir sendt enkeltvedtak i en gitt periode og at det ikke sendes regninger i samme periode. Alle enkeltvedtak og regninger vil komme i ettertid. Nye brukere registreres manuelt for senere overføring til CosDoc. Alle nye tjenester registreres manuelt for senere overføring til CosDoc og utskrivning av enkeltvedtak. Manuell registrering av alle oppdrag som skal faktureres for senere overføring til CosDoc. Side 22 av 35

23 Vedlegg 4 Konsekvenser for Sosial når IKT er helt ute av drift (NAV-Hole har skrevet noe rundt dette, mottar det i uke 47) Betydelig ulempe/ fare for liv og helse: xx dager (sjekkes ). Stoppe helt opp Tiden uten IKT Journalrutiner Administrative og økonomiske rutiner Side 23 av 35

24 Vedlegg 5 Konsekvenser for Barnevern når IKT er helt ute av drift (NAV-Hole har skrevet noe rundt dette, mottar det i uke 47) Betydelig ulempe/ fare for liv og helse: xx dager (sjekkes ). Stoppe helt opp Tiden uten IKT Journalrutiner Administrative og økonomiske rutiner Side 24 av 35

25 Vedlegg 6 Konsekvenser for Sak/Arkivsystem når IKT er helt ute av drift oppdat GGS Jfr. og Arkivplan - Lokalt regelverk interne ansvarsforh. - pkt. 9. Hole kommunen har et sentralisert arkiv og bruker Sak/arkiv-systemet fullt ut. Bortfall av systemet innebærer umiddelbart betydelig ulempe for alle dem som er berørt av ovennevnte arbeidsoppgaver. D.v.s alle som jobber med arkiv/journaloppgaver, utvalgsbehandling og de fleste sekretærer, saksbehandlere og ledere. Tjenesteproduksjonen vil etter kort tid stoppe helt opp, men vil likevel neppe innebære fare for liv og helse før bortfallet blir svært langvarig Nødprosedyrer for registrering og arkivering til bruk dersom systemet er ute av drift Dersom systemet er ute av drift, gjelder følgende prosedyre: Hvis systemet er ute av drift for kortere tid (1-2 dager), utsettes registreringen til systemet virker igjen. All makulering av saksdokumenter utsettes også, og dokumentene plasseres i spesialrom for arkiv, sortert kronologisk. Hvis systemproblemene visere seg å bli langvarige ( mer enn 2 dager), iverksettes journalføring i papirbasert journal, og dokumentene lagres fortsatt kronologisk, Kun kopier deles ut til saksbehandlere, Både ut- og inngående brev produsert i denne perioden skannes inn når systemet er i drift igjen. Se arkivplan for nærmere beskrivelse Side 25 av 35

26 Vedlegg 7 Konsekvenser for Lønn og personal (NLP) når IKT er helt ute av drift oppdat ALA For lønningskontoret vil dette i hovedsak gjelde NLP. Dersom NLP er nede vil det berøre følgende funksjoner: Registrering av alt fravær, utarbeidelse av inntektsoppgaver i forbindelse med sykefravær og fødselspermisjoner og refusjonskrav overfor trygdekontorene Registrering i lønnssystemene, både fast lønn og variabel lønn med tidsfrister 2 ganger hver måned Dersom WebSak (sak/arkiv-løsning) ikke er tilgjengelig berører dette: Utarbeide stillingsannonser for annonsering i presse og på internett (sak/arkiv) Registrering og behandling av søknader på stillinger (sak/arkiv) Utarbeide arbeidsavtaler (sak/arkiv) Vedlikeholde oversikt over ansattes utdanning og praksis som arkivsystem og for utarbeidelse av personalkort og bekreftelser Organisasjonen har gjort seg mer og mer avhengig av systemet, slik at bortfall vil skape store problemer i de tilfelle vi har tidsfrister på de ulike oppgavene over. Dette vil gjelde bl.a. lønnsutbetalinger, refusjoner fra trygdekontorene, utarbeidelse av stillingsannonser osv. Det er selvfølgelig avhengig av hvor lenge systemet blir liggende nede. Oppdateringer skjer imidlertid i stort omfang hver dag, slik at det ikke vil være heldig om systemet faller ut en hel dag eller lengre. Det vil imidlertid ikke være fare for liv og helse i første omgang, men hvis ansatte ikke får lønn eller sykelønn, vil det bli problemer for dem. Hvis problemet ligger lokalt hos oss, kan vi eventuelt gjøre avtale med en annen kommune som kjører de samme systemene, om å registrere det som haster mest. Dette er imidlertid ikke holdbart over tid. Til noen av oppgavene, kan benyttes frittstående PC og manuell behandling for senere overføring til systemet. Dette vil imidlertid kreve ekstra resurser i etterkant. Det vil ikke gjelde for sykepengekrav mot trygdekontoret der vi er helt avhengig av inntektsopplysninger fra NLP. Ståle: Bør vi gjøre avtale med Ringerike på forhånd? Side 26 av 35

27 Vedlegg 8 Konsevenser for Økonomisystem og Compello når IKT er helt ute av drift SEL men snakke med Ståle ad. Ringerike Øk.syst/lønn/skatt/komm.fakt./Socio - utbet. - kriseløsninger Problem med utskrift fra EDB Betydelig ulempe/ fare for liv og helse: 0 dager Stoppe helt opp Tiden uten IKT Journalrutiner Administrative og økonomiske rutiner Fra Steinar E. Konsekvensene av at systemene er nede mer enn 1-2 dager er vel i stor grad at fakturaer ikke blir betalt og må utsettes, leverandørene må varsles. Videre vil regnskapsføringen forøvrig gå som normalt da det allerede ligger på Ringerike, fakturering via kommfakt kan jo også stoppe noe opp - men Ringerike kan iallefall rent systemmessig kunne bidra ift dette. Store konsekvenser blir det ikke dersom problemet løser seg innen rimelig tid. NB!! Høre videre med Ståle ift. å gjøre Ringerike oppmerksom på dette ift. sine beredskapsplaner. Side 27 av 35

28 Vedlegg 9 Konsekvenser for Barnehagene/Merkantilenhet når IKT er helt ute av drift Barnehagene benytter følgende datasystemer i forbindelse med barnehageplasser: IST, inkl.rapportering om kontantstøtte til Trygdekontoret. IBM komfakt. IST inneholder register over alle barn i barnehagene. Opplysningene her må til enhver tid være oppdatert, slik at foreldrebetalingen skal være riktig. Det samme gjelder for rapportering om kontantstøtte. Opplysningene i IST danner grunnlaget for bestilling av faktura i komfakt. Ved barnehageopptaket i februar og mars registreres alle nye søkere inn i IST. Beskrivelse av hvordan barnehagene vil forholde seg i tiden uten IKT: TYPE OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN KONSEKVENSER Foreldrebetaling. Forringe måneds debetjournal blir utgangspunktet for betalingen. Faktura sendes ut manuelt. Betydelig merarbeid. Det vil ta mye lenger tid. Avtalegiro trekkes ikke før det foreligger en faktura. Rapportering om kontantstøtte. Barnehageopptak Hver barnehage må skrive en liste over hvilke barn dette gjelder og sende til L.E, som igjen varsler Trygdekontoret. Kan gjøres manuelt. Hver barnehage oppbevarer søknadene. Betydelig merarbeid. Det vil ta en dag ekstra.. Betydelig merarbeid. Svarbrev på plass i barnehage vil ikke komme ut til rett tid. Bortfall av telefontilgang i barnehagene: Hver barnehage vil ikke kunne ta imot eller gi beskjeder til foreldre og andre. Det vil ha betydelige konsekvenser over lang tid. Telefonen må kunne kobles over til en privat mobiltelefon. PS. Barnehagene regner med at IKT ansvarlige i Hole kommune har beredskap i forhold til NOTES, som barnehagene benytter seg av. Side 28 av 35

29 Vedlegg 10 Telefonliste viktige leverandører Utstyrstype/ gruppe Resons avtale - Data Trådløsnett mot uteenheter / Leide linjer til internett Sette over hovedtelefon nr. til eks. mobilnr Telefonsentra l Herredshuset Telefonsentra l og trådløse telefoner Hole bo- og rehab. Kjøle/klimaanlegg serverrom på H-H-huset Varslingsanlegg på serverrom Leverandør ITUM Kontaktpers on Telefon E-post Avtale* TDC Melde feil mellom kl Påbegynt arbeid innen 2 timer Telenor UmoeIkt Jonn Larsen ( ) Tele-teknikk Ringerike Kjøl og Fryseservice / Engenes *Serviceavtale eller avtaler om assistanse i en krisesituasjon. Side 29 av 35

30 Vedlegg 11 Utstyrsoversikt Prioritert utstyr som skal anskaffes i en krisesituasjon. (se nærmere på) System som skal støttes Kjøling Utstyrsgrupp e UPS Tilstrekkelig strømtilførsel Felles infrastruktur HP switch 2stk VLAN Type Kapasitet Leverandør Ring Kjøl og Frys 100 porter Itum/Atea Felles infrastruktur HP switch 5604-VLAN Itum/Atea Felles infrastruktur mot Vik skole/ Fiberkonverte re Bibliotek Felles infrastruktur FW CheckPoint Felles infrastruktur SAN: EVA4400 Controllere Disker Fiberswitcher Diskhyller Fibersnorer HP Proliant DL120 G5 Checkpoint SPLAT R70 1 stk 2 stk 20 stk 2 stk 2 stk 32 stk ã 5 m Itum/Atea Itum/Atea Felles infrastruktur Backuprobot m/scsi Filservere LAN (åpent) Terminalserver (åpent) VMWare-server Filservere LAN (lukket/åpent) VA-server Server m/fiberkort (frøya) Servere (loke, midgard, embla) Server m/nok disker M/fiberkort Servere m/fiberkort (tor, ymer) Server m/kobling mot skap/antenne 1 stk HP MSL4048 må støtte LTO-3 tape 1 stk HP DL380 G3. 2 stk HP DL380 G3, 1 stk HP DL380 G5 2 stk HP DL380 G6 2 stk HP DL380 G 1 stk HP DL360 Itum/Atea Itum/Atea Itum/Atea Itum/Atea Itum/ GuardSystems Side 30 av 35

31 PC er Tynnklienter Bærbare pc er Skrivere Itum/Atea Itum/Atea Itum/Atea Itum/Atea Pleie- og omsorg Sosialsystemet Barnevern Økonomisystem fra EDB Acos Websak E-post Side 31 av 35

32 Vedlegg 12 Midleritidige lokaler - Dersom serverrom og evt. telefonsentral-rom på herredhuset er brent opp/ikke tilgjengelig - Dersom hele herredshuset ikke er tilgjengelig Alternative lokaler Vik skole, Biblioteket, Vik senter (Adventistene) telefonsentral, servere, internettlinje? Side 32 av 35

33 Vedlegg 13 Nettverkskart Hole kommune samt skisse på radiosambandet Vedlegg 14 Serviceavtaler Det er inngått følgende service / support / respons-avtaler Data/server / Radiosamband Utstyrsbetegnelse Leverandør Avtalt responstid Responsgaranti og telefonsupport Itum 4 Radiosamband (melde feil hele døgnet, men feilretting skal påbegynnes innen 4 timer på virkedager (man-fre) og lørdag TDC 4 Telefoni Utstyrsbetegnelse Leverandør Avtalt responstid Herredshuset (inkl. Biblioteket, Frivillighetssentralen, Vik skole) Det er serviceavtale med Bravida på telefonsentral med 4 timers responstid. Bravida har backup av sentralen Bravida 4 timer? Hva med tlf. på skolene og barnehagene? Hole bo- og rehabiliteringssenter (inkl. Bolig A og Bolig B) Det er serviceavtale med Tele-teknikk AS på telefonsentralen med XX timers responstid. Hvis mobilnettet faller ut Tele-teknikk Telenor mobil? Side 33 av 35

34 Appendiks 1 (Mal) Avtale om alternativ driftssted / nøddrift Avtalepartnere: Enhetsledere og (fyll inn navn) Avtalepartnere: Enhetsledere og (fyll inn navn) Avtalens formål Formålet med denne avtalen er å sikre (fyll inn navn) og (fyll inn navn) alternativt driftssted / nøddrift ifm en beredskapssituasjon. Avtalens gyldighet og varighet Avtalen forplikter begge enheter om å stille avtalte lokaliteter til disposisjon ifm en beredskapssituasjon. Avtalen gjelder fra og med dd.mm.åå og inntil videre. Regulerende bestemmelser: Ressurser < 1 uke: (som ytes avtalepartner i initialfasen ifm. en krise:) (fyll inn X stk møterom for osv navn) ansvar ift (fyll inn navn): (sted) (fyll inn navn) ansvar ift (fyll inn navn): (sted) X stk møterom for osv Ressurser >1 uke < 6 mnd: Kontaktpersoner: Kontorplass for inntil xxx personer Felles tlf sentral? Felles kantinetjeneste? Felles posttjeneste? Felles It drift? Andre? Kontorplass for inntil xxx personer Felles tlf sentral? Felles kantinetjeneste? Felles posttjeneste? Felles It drift? Andre? (fyll inn navn) (fyll inn navn) Avtalen underskrevet dato: Underskrift: (fyll inn navn) (fyll inn navn) Enhetsleder Enhetsleder Side 34 av 35

35 Appendiks 2 (Mal) Situasjonslogg Skjema benyttes for å registrere tiltak under en krise/alvorlig hendelse. Whiteboardtavler, krittavler o.l. kan også benyttes for å holde oversikt. Nr: Når: Tekst: Verifisering: Tiltak: Tiltak godkjent (hvem, hva, hvor, når (kvalitetsikring av av hvorledes, hvorfor, konsekvenser) informasjon) beredskapsleder:

Hole kommune. Beredskapsplan for IKT og telefoni. utkast Versjon 1.0. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_051009 Side 1 av 1

Hole kommune. Beredskapsplan for IKT og telefoni. utkast Versjon 1.0. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_051009 Side 1 av 1 Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni utkast Versjon 1.0 Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_051009 Side 1 av 1 BEREDSKAPSLAN IKT OG TELEFONI INNHOLD: 1. Versjonshåndtering 3 2. Forbedringspunkter

Detaljer

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 7. Telefon og adreelister àjour 30.11.06 mindre rettinger 27.09.11 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidted Telefon arb. Mob.telefon Privatadree Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket IKS Vannforsyning Interkommunalt selskap 4 eierkommuner (Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo

VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo Overordnede rammer for avtalen Deltakere Deltakere i denne avtalen er kommunene Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. Det kan

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON 1 INNLEDNING startet arbeidet med It-revisjon i Levanger kommune ved informasjonsbrev 03.01.01.

Detaljer

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten».

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Sikkerhetsledelse Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Policy Informasjonssikkerhet på overordnet nivå er beskrevet i «Virksomhetens» informasjonssikkerhetspolicy.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 2015 v0.2. Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet

Helgelandssykehuset HF 2015 v0.2. Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet Sikkerhetsrevisjon iflg. faktaark nr. 6 fra Norm for informasjonssikkerhet Nr Sjekkpunkt Faktaark /ikke ok Beskrivelse 7 Ikke ok Er gjennomført en rekke ROS-analyser vedr. FIKS. Det mangler i vesentlig

Detaljer

Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner. Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner

Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner. Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner Hendelser i 2012 Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner Hanne Løkstad Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner Innhold Kort gjennomgang av de største beredskapshendelsene innenfor IKT i

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014 Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Publisert 10.10.2014 kl 12:53 Oppdatert Foto: Arild Hansen (arkiv) Flaks ingen døde. Ren skjær flaks! SKIEN: Det er ren, skjær

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no

IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no IKT-hendelse 18.-19. juni 2011 Avdelingssjef Øyvind Waal, E-helse og IKT ow@owaal.no Innhold Litt bakgrunns info Hva hendte? (IT-teknisk) Konsekvenser Håndtering underveis Hva er gjort i etterkant? Erfaringer?

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Risikovurdering Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

KYSTVERKET HOVEDKONTORET

KYSTVERKET HOVEDKONTORET KYSTVERKET HOVEDKONTORET Kings-Bay A/S Ved Øyvind Tåsåsen 9173 Ny-Ålesund Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato 05/02018-71 037 Trond Hjort Larsen 31.3.2008 Avtale mellom Kystverkets hovedkontor

Detaljer

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET Siv. Ing Arne J. Devold Norconsult AS September 2014 Operatørplass1 Operatørplass 2 Utalarmering Server Ethernet US002 US004 US001

Detaljer

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Steinar Aalvik steinar.aalvik@atea.no

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Hvert alternativ har en teknisk dimensjon (hosting), og en dimensjon for tjenestenivå ved feilretting (SLA)

Hvert alternativ har en teknisk dimensjon (hosting), og en dimensjon for tjenestenivå ved feilretting (SLA) DekodeDriftsavtaler 1.Omdriftsavtaler En driftsavtale dekker teknisk drift av nettsiden. Dekode er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av drift hvis dette er forårsaket av 1) feil eller stans i Kundens

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2011 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Avvikshåndtering og egenkontroll

Avvikshåndtering og egenkontroll Avvikshåndtering og egenkontroll Side 1 av 5 Avvikshåndtering og egenkontroll NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SELSKAPETS DATAUTSTYR Disse retningslinjer inneholder bl.a.: Regler for bruk av datautstyr tilhørende arbeidsgiver Sikkerhetspolicy Lagring og oppbevaring av dokumenter på kontorets

Detaljer

Krisehåndtering i ettersmellet

Krisehåndtering i ettersmellet Krisehåndtering i ettersmellet Stig Haugdahl IT-sikkerhetsleder DSS Sikkerhet og Sårbarhet 2012 Sikkerhet i DSS Den utvidede Sikkerhetsorganisasjonen SIBE Leder Informasjonssikkerhet Beredskap Personkontroll

Detaljer

VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit. Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg

VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit. Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg Styring og overvåking i VA Starta tidlig med enkle systemer - Styring av vannpumpestasjon som pumper mot

Detaljer

Administratorveiledning

Administratorveiledning Administratorveiledning Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Representant i EF-området Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Innhold

Oppdragsbeskrivelse: Innhold Oppdragsbeskrivelse: Innhold 1. Utstyr som berøres av oppdragsbeskrivelse:... 2 Dagens oversikt over billetteringsutstyr... 2 2. Verdihåndtering... 2 2.1 Påfylling og tømming av veksel i vekslings-boks

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Tiltaksplan for masse i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Denne planen skal revideres umiddelbart dersom det kommer en endring i beredskapssituasjonen som tilsier at revisjon bør skje. Planen skal

Detaljer

Veileder IKT-beredskap og kontinuitet for Helseforetak i Helse Sør-Øst

Veileder IKT-beredskap og kontinuitet for Helseforetak i Helse Sør-Øst Veileder IKT-beredskap og kontinuitet for Helseforetak i Helse Sør-Øst Bruk av veilederen... 3 Bakgrunn... 3 Målgruppe for veilederen... 3 Planlegging av IKT-beredskap og kontinuitet... 3 Oppsummering

Detaljer

Telefonreglement for Alstahaug kommune

Telefonreglement for Alstahaug kommune Telefonreglement for Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Definisjoner... 3 Kontortelefon... 3 Vakttelefon... 3 Tjenestetelefon (mobiltelefon)... 3 2.1 Hjemmeløsning som ikke dekkes

Detaljer

Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten. kortversjon

Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten. kortversjon Oslo kommune Utdanningsetaten Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten kortversjon Informasjonssikkerhet Versjon 1.0 Side 1 av 15 INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Fysisk sikring 5 Adgangskontroll og utstyrsplassering

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Ny offentlighetslov Erfaringer i Bærum kommune

Ny offentlighetslov Erfaringer i Bærum kommune Ny offentlighetslov Erfaringer i Bærum kommune Innlegg på v/gunn Sværen gunn.svaren@baerum.kommune.no Innhold Kort om Bærum kommune Sak/arkiv, innsyn og gradering Ny offentlighetslov Forberedelser Erfaringer

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER Avtale om Jara Bredbåndsaksess mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift NN Tittel NN Tittel Avtalenummer; Avtalenummer; 1. FORMÅL OG BAKGRUNN

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte)

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene.

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene. Sak 03/13 Rapport fra daglig leder. Høyhastighetsnett: Alle hoved lokasjoner og andre virksomheter er aktive i henhold til oppsatt plan. Havnås Skole gjenstår (Trøgstad). Hobøl har berammet møte med Telenor

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt

Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt Erfaringer fra bytte av trygghetsalarm-leverandør eller historien om da (nesten) alt gikk galt Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør Kristiansund kommune

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 08/875-1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 1. Virkeområde 1.1 Hensikten/ omfanget med retningslinjene Hensikten med reglementet

Detaljer

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 3 2.1 Veiledning til utfylling... 3 3 PRODUKSJONSTID...

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON TRONDHEIM BYARKIV. TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING. Arkivsaksnr.: 10/20770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar tilbakemelding

Detaljer

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS 1. Hensikt a. at nødvendig dokumentasjon blir utarbeidet og oppbevart på en forsvarlig måte b. at ansatte, interesseparter og publikum har relevant informasjon

Detaljer

KRAV TIL TRYGGE + INSTRUMENTHÅNDBOKEN

KRAV TIL TRYGGE + INSTRUMENTHÅNDBOKEN KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG + INSTRUMENTHÅNDBOKEN Siv. Ing Arne J. Devold Norconsult AS 13.desember 2012 Krav til trygge driftskontrollanlegg Operatørplass1 Operatørplass 2 Utalarmering Server

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune tar i bruk stadig flere it-løsninger for å ivareta en effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig som at slike løsninger letter

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

GÅR TIL Svein Solli, Forsvarsbygg. Espen Mørch, Norsonic AS Truls T. Gjestland, SINTEF Idar L.N. Granøien, SINTEF

GÅR TIL Svein Solli, Forsvarsbygg. Espen Mørch, Norsonic AS Truls T. Gjestland, SINTEF Idar L.N. Granøien, SINTEF NOTAT SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: O S Bragstads plass 2C 7034 Trondheim Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 10 39 GJELDER Overvåkningsanlegg for støy og meteorologi ved Regionfelt

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Webhuset AS VPS Avtalevilkår

Webhuset AS VPS Avtalevilkår Webhuset AS VPS Avtalevilkår VPS (virtuell server) er et produkt fra Webhuset AS. I dette dokumentet kan VPS omtales som produktet eller tjenesten og Webhuset AS omtales som leverandøren, Webhuset eller

Detaljer

Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes

Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes Bilag 1: Utstyr som skal vedlikeholdes Løsningen kjører på en tjenermaskin med Linux operativsystem lokalisert hos Leverandøren. Vedlikeholdet omfatter tjenermaskin og nødvendig utstyr for nettverksforbindelse,

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

MTF-SYMPOSIUM MARS 2011 KJELL GRØNDAHL SEKSJONSLEDER, NEVRO/AUDIO MEDISINSK-TEKNISK AVD. HELSE BERGEN

MTF-SYMPOSIUM MARS 2011 KJELL GRØNDAHL SEKSJONSLEDER, NEVRO/AUDIO MEDISINSK-TEKNISK AVD. HELSE BERGEN MTF-SYMPOSIUM MARS 2011 KJELL GRØNDAHL SEKSJONSLEDER, NEVRO/AUDIO MEDISINSK-TEKNISK AVD. HELSE BERGEN HELSE VEST 4 medisinsk-tekniske avdelinger Organisering er ulik i hvert foretak Helse Vest IKT AS som

Detaljer

Regional IKT beredskapsplan

Regional IKT beredskapsplan Regional IKT beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon

Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Oppgradering av Handyman til siste tilgjengelige versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 FAQ.... 4 Hvorfor

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer