VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo"

Transkript

1 VERTSKOMMUNEAVTALE Drift og support av infrastruktur for IKT Follo Overordnede rammer for avtalen Deltakere Deltakere i denne avtalen er kommunene Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. Det kan inngås egne avtaler med IKS ene og nabokommuner om tilgang til og bruk av IKT Follos infrastruktur. Rettslig grunnlag Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i kommunelovens 28 b og omfatter administrativt samarbeid og ikke lovpålagte oppgaver. Avtalen skal godkjennes av respektive kommunestyrer. Formål Formålet med avtalen er å sikre enhetlig og trygg drift av den felles infrastruktur som er etablert for å ivareta ulike systemområder i IKT Follos samarbeidsflate. Vertskommune Ski kommune er vertskommune i denne avtalen, som derfor er inngått mellom Ski kommune og de ovennevnte deltakerkommunene. Driften kan i prinsippet skje flere steder, men er ledet og organisert av Vertskommunen. Vederlag Det betales et årlig vederlag fra IKT Follo sentralt og til vertskommunen for å utføre de avtalte tjenester. I tillegg settes det av budsjettmidler som disponeres av vertskommunen, og der bruken av midlene skal knytte seg til vedlikehold og oppgraderinger av den infrastrukturen som avtalen omfatter. IKS er og interkommunale samarbeid blir i utgangspunktet servet av den kommunen de er lokalisert i. I den grad disse bedriftene eller nabokommuner trekker på kapasiteter som tilhører IKT Follo, avtales eventuelt vederlag til IKT Follo særskilt og vedtas i Koordingeringsgruppen til IKT Follo. Avgjørelsesmyndighet Vertskommunen er ansvarlig for at forsvarlig drift er sikret innenfor de vedtatte rammer for samarbeidet. Saker av prinsipiell betydning for samarbeidet skal løftes til Koordineringsgruppen i IKT Follo, som evt også løfter saken til styringsgruppen. Årlig vederlag og budsjett vedtas av styringsgruppen (rådmannsutvalget) og er bindende. 1

2 Nærmere beskrivelse av tjenestene som ytes Tjenesten omfatter følgende infrastruktur og oppgaver Definerte produkter /tjenester 1 IKT-brukerstøtte 2 Teknisk drift av fysisk infrastruktur i Follonettet, avgrenset ved domenet kommune.local. Follonettet omfatter samband, linjer, servere, nettverk, UPS, switcher, brannmurer, printere og sikkerhet i stamnettet inkl. domene, terminal, fil, web, database og mailservere. IKT-teknisk drift av database- og applikasjonsservere for systemer innenfor Follonettet som ikke driftes eksternt. Den IKT-tekniske driften omfatter: o Geografisk informasjonssystem o Kommunaltekniske systemer (KomTek) o Drift av fagservere med kart- og registerdata (GAB/ Matrikkel og planarkiv) o Drift av fagapplikasjoner for geografisk informasjonssystem (som felles kartsystemer, GAB Matrikkel og planarkiv). Bruker- / lisens administrasjon Virusprogram Backup Nettverks- / system tilgang Avtaleadministrasjon. IKT sikkerhet Systemvedlikehold Rådgivning og strategiarbeid. Relaterte oppgaver Koordineringsgruppen i IKT Follo involveres i: o Utarbeiding av retningslinjer og standarder o Oppfølging av service- og supportavtaler o Konfigurasjonsplanlegging og videreutbygging 2

3 Avtalesammenhenger Det er etablert én avtale for drift og support av felles infrastruktur i IKT Follo. Denne omfatter ikke faglig systemforvaltning av felles fagapplikasjoner (heretter systemer ), utover den basale IKT-tekniske drift av disse. For hvert system som benyttes i IKT Follo-samarbeidet er det etablert egne avtaler som regulerer drift og support av systemet. Det vil kunne variere hvilken kommune som er vertskommune i den sammenheng. I tillegg skal systemeierskap og superbrukeropplegg defineres i egne rollebeskrivelser. Driftsansvar og systemeierskap kan godt være sammenfallende. I så fall bakes dette inn i vertskommuneavtalen for angjeldende system. IKT-teknisk drift vil også kunne skje i regi av ekstern leverandør, men systemeierskapet må være klart plassert hos én kommune. Praktisk anvendelse Bemanning Vertskommunen plikter å ha ett dedikert årsverk til å ivareta vertskommunefunksjonen ifm infrastruktur. Ansettelsesforholdet organiseres av vertskommunen og IKT Follo hefter ikke ved forhold knyttet til denne stillingen. Oppetid Tilgjengelighet: Driften skal være bemannet og servere og nettverket skal være tilgjengelig, innenfor kommunens ordinære arbeidstid, (mandag - fredag kl /15.45). Informasjon om planlagt driftsstans skal meddeles berørte brukere. Feil på sentrale servere og nettverket kategoriseres som kritisk. Arbeid med saken vil fortsette ut over ordinær arbeidstid og så langt det er progresjon. Vurdering av om det er progresjon gjøres av vertskommunen, eventuelt i samråd med ekstern leverandør. Oppdrag som krever bistand fra ekstern leverandør vil være avhengig av avtalenivå med aktuell leverandør. Ansvarlig hos vertskommunen IKT-leder hos vertskommunen er ansvarlig for å etterleve avtalen i det daglige. Support Åpningstid: IKT brukerservice er åpen alle virkedager fra kl Henvendelser IKT brukerservice: Telefon: Telefaks: E-post: 3

4 Interne brukere i den enkelte kommune henvender seg først til sin kommunes helpdesk dersom det oppstår problemer på infrastruktur i denne avtalen. Henvendelser til vertskommunens brukerstøtte skal under normale omstendigheter komme fra en ansatt i IKTavdelingen/seksjonen hos den enkelte kommune. Vertskommunen skal bygge opp en erfaringsdatabase med oversikt over tidligere saker og løsningsforslag. Oversikt over ofte stilte spørsmål og svar skal gjøres tilgjengelig på nettet. Vertskommunen skal påse at oversikt over brukerstøtteapparat legges ut på nettet, og distribueres på annen måte til de som ikke har tilgang til intranett/internett. Responstider Responstider knytter seg til ulike kritikalitetsnivåer. Disse er: Nivå Kategori Sak påbegynt Sak løst A Kritisk Umiddelbart En arbeidsdag B Alvorlig Samme dag To arbeidsdager C Mindre alvorlig Innen en arbeidsuke Innen tre arbeidsuker Formalia Uttreden/avvikling av samarbeidet Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidsavtalen. Dersom deltakerne er enige, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning, jf kommunelovens 28 i. IKT Follo eier utstyr som er anskaffet over fellesmidler til bruk i Follonettet. Styring, rapportering og evaluering Vertskommunen melder inn budsjettforslag ifm IKT Follos arbeid med budsjett for neste år, og forholder seg til enhver tid til vedtatte budsjettrammer. Ansvarlig hos vertskommunen påser at alle kostnader som allokeres ifm samarbeidet er i henhold til avtalte rammer. Avvik må tas opp med sikte på eventuelle budsjettendringer eller omprioriteringer. Et hvert tiltak skal være dekket budsjettmessig før det igangsettes. Dette gjelder både investering og drift. Bestiller kan ikke igangsette tiltak som får følger for sentrale IKT budsjetter eller de øvrige kommuner uten at dette er avklart mellom partene. Regnskap er à jour via koordinator i IKT Follo til enhver tid, og det legges opp til tertialvise regnskapsoppfølginger i Koordineringsgruppen. 4

5 Ansvarlig hos vertskommune redegjør i Koordineringsgruppen for påløpte kostnader ift budsjett samt for driftssituasjon, risiki, tiltak og vurdering av situasjonen fremover. Rapporteringsparametre ut over responstid og oppetid avklares i Koordineringsgruppen. Avtalen evalueres årlig ifm årsrapportering og det skal gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser, minst annethvert år. Ikrafttredelse Avtalen trer i kraft fra signeringstidspunktet. Det tas forbehold om at de respektive kommunestyrer godkjenner avtalen. Denne avtalen er utstedt og undertegnet i 6 eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. Ski kommune Frogn kommune Oppegård kommune Ås kommune Vestby kommune Nesodden kommune 5

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer