Tertialrapport nr. 1/2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport nr. 1/2019"

Transkript

1 Tertialrapport nr. 1/2019 Hol kommunestyre sak nr. xx den

2 1. Status økonomiske indikatorer i Bedre Styring. Forklaring til indikatorene: 1) Status for den månedlige indikatoren. 2) Forventet prognose ut året. 3) Tiltak som iverksettes for å nå målet innen utgangen av året. Nærvær: 91,2 % 1) Indikatoren viser 91,2 %, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn 1. tertial Måltallet for nærvær er 95 %. De to største etatene Helse og omsorg og Kultur og oppvekst har lavest nærvær med 90 %. 2) Det er langtidsfravær i de to største etatene, og det er disse etatene som også har størst fravær nasjonalt sett grunnet økte utfordringer i helsesektoren, barnehage og skole. 3) Avdelingene følger opp de langtidssykemeldte med tilrettelegging, oppfølgingsplaner og tiltak med NAV (forpliktelse som IA-bedrift). Fysisk arbeidsmiljø som inneklima skal undersøkes spesielt i en barnehage. Status for sykefravær tas opp som sak i Arbeidsmiljøutvalget. Det utarbeides nye retningslinjer ved sykefravær som skal behandles i Partssammensatt utvalg. I det nasjonale arbeidet med Inkluderende Arbeidsmiljø er det nylig bestemt at det skal settes inn en særlig innsats i sykehjem og barnehager for å redusere fraværet (Bransjeprogram). Lønnsforbruk: 100,8 % 1) Lønnsforbruket er omtrent som periodisert budsjett så langt i år. Det er forutsatt at premieavviket blir som budsjettert her. Det er merforbruk på kultur og oppvekstetaten, mens de andre etatene har lønnsutgifter som budsjettert, eller noe mindre. 2) Det forventes at kultur og oppvekstetaten og trolig helse og omsorgsetaten kan få et merforbruk av lønn på grunn av sykemeldinger som fører til vikarutgifter. KLPs prognose for premieavvik tilsier at dette bli 3 mill. kr lavere enn budsjettert, slik at totale lønns- og pensjonskostnader kan øke med 0,8 % på grunn av dette. Det skal også være et sentralt lønnsoppgjør til høsten som vil få følger for lønnsnivået. 3) I skolesektoren har ledelsen vært inne i undervisningen for å redusere vikarbruken. I helsesektoren blir det lyst ut stillinger for å redusere vikarbruken og overtid. Driftsutgifter: 112,3 % 1) Driftsutgiftene er 12,3 % over det budsjetterte pr.. Dette skyldes utbetalinger og tilskudd som gjelder hele året, og vil utjevnes. I tillegg er lønnsforbruket noe større enn budsjettert. Driftsutgiftene er 0,2 prosentpoeng lavere i forhold til budsjett enn pr. i ) Kultur og oppvekstsektoren har utfordringer med å holde budsjettrammen for lønn, og vil trolig få et merforbruk. Det kan bli noe merforbruk i helse- og omsorgsetaten på grunn av ubesatte fagstillinger som foreløpig erstattes med kjøp fra vikarbyrå. 3) Stillinger er lyst ut i helsesektoren, og sykemeldte blir fulgt opp for å redusere vikarbruken. Side 2 av 17

3 Driftsinntekter: 107,7% 1) Inntektene er i rute i henhold til inntektsmønsteret. Bokførte gebyrinntekter for tekniske tjenester gir størst utslag her. Samtidig er det refusjoner og inntekter som ennå ikke er regnskapsført, og forventes utover året. Kraftinntektene er i rute. 2) Det forventes at målet for inntektene nås, etter hvert som gebyrinntekter og refusjoner blir inntektsført for alle etater. 3) Det fokuseres på å komme ajour med regnskapsføring av sykelønnsrefusjoner, og å søke om andre tilskudd og refusjoner utover året. 2. Økonomiske rammebetingelser Regnskapsåret 2018 ble avsluttet med et negativt netto driftsresultat, men etter bruk og avsetning til fond ble det et balansert resultat. Det ble avsatt 1,4 mill. kr til disposisjonsfondet, slik at totalbeholdningen er nå 54,4 mill. kr. Dette tilsvarer 9,1 % av brutto driftsinntekter i 2018 (594,2 mill. kr). I forhold til budsjetterte driftsinntekter i 2019, kan disposisjonsfondet øke til 9,9 % dersom driftsregnskapet, og bruk og avsetning til fond blir som planlagt. Kommunens lånegjeld var 442,2 mill. kr ved utgangen av 2018, der Kleivi næringspark inngår med 8,8 mill. kr. Av totalgjelden er 158,9 mill. kr selvfinansiert gjennom selvkostprinsippet (kommunale gebyr vann og avløp) og startlån. I årsbudsjettet for 2019 er det budsjettert med 69,5 mill. kr i nye låneopptak og 22,1 mill. kr i avdrag i Kommunalbanken. I tillegg er det vedtatt låneramme på 3 mill. kr, og avdrag med 1,6 mill. kr i Husbanken. Kommunestyret har i sak 20/19 vedtatt 2 mill. kr i ekstra låneopptak til nærmiljøanlegg ved Hallingskarvet skole. I Kleivi næringspark er det foretatt et ekstraordinært avdrag i størrelsesorden 2 mill. kr i henhold til styrevedtak nr.4/19, som følge av tomtesalg til Hallingplast/Wopas. Med nye låneopptak, betalte og planlagte avdrag vil den totale lånegjelden bli 490,8 mill. kr ved utgangen av året. Et avsluttet investeringsprosjekt i kommunen kan medføre ytterligere nedbetaling av lånegjeld med 2,3 mill. kr, dette vil i så fall behandles i egen sak. Hol kommune har alle sine lån i Kommunalbanken og lånerenten økte til 2,16 % den 23.april etter at Norges bank økte styringsrenten til 1 % den 23.mars. Renteutgiftene er budsjettert i henhold til dette, dvs. 9,87 mill. kr i renteutgifter. Det er varslet at det kommer en renteøkning på 0,25 % fra Norges Bank i junimøtet, men med lavere rente i første kvartal vil gjennomsnittlig rente på årsbasis være på nivå som budsjettert. Kommunen har bankinnskudd i Skue sparebank pålydende kr ved utløpet av første tertial. I KLP-banken står kr. Kleivi Næringspark har kr på konto i Skue sparebank. Innskuddsrenten for de fleste konti er 1,4 %. Side 3 av 17

4 Pris - og lønnsvekst for kommunesektoren (kommunal deflator ) var i Statsbudsjettet anslått til 2,8 %. I Revidert nasjonalbudsjett er deflator oppjustert til 3,0 %. Lønnsveksten (gjennomsnitt for alle sektorer) utgjør 3,2 %. Det er prisvekst på varer og tjenester som er årsaken til økningen i deflator, siden lønnsv eksten er som i det opprinnelige anslaget. Budsjettert skatteinngang i 2019 er 179,3 mill. kr. P r. 1. tertial er det kommet inn 70,6 mill. kr, som er 8,6 mill. kr mer enn på samme tidspunkt i Økningen er knyttet både til naturressursskatt og skatt fra personlige skatteytere. Figuren viser utvikling i skattei nngangen for 1. tertial fra 2013 til Kommunen må i de to siste tertialene få 108,6 mill. kr for å nå budsjettmålet. I 2018 kom det inn 116,3 mill. kr, mens i 2017 kom det inn 110 mill. kr. Også på nasjonal basis er det registrert god skatteinngang så langt i år. KS skriver den at kommunene fikk 4,4 prosent mer enn i tilsvarende periode i I R evider t nasjonalbudsjett (RNB), lagt fram 14. mai 2019, er det foretatt en oppjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue. Endringen er basert på at man har sett god skatteinngang hittil i år, samtidig anslås det i RNB at man ikke vil se like høy vekst som i 2018 da denne primært var knyttet til formuesskatter og aksjegevinster. Samlet sett anslås nå realveksten i kommunesektorens inntekter nå til 0,4 mrd. kr og en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd. kr fordi de ekstra skatteinntektene fra 2018 hovedsakelig ikke videreføres. Hol kommun e har budsjettert m ed 270, 2 mill. kr i frie inntekter (skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og rammetilskudd). Dersom man forutsetter at skatteinngangen blir 179,3 mill. kr, må det påregnes 26,4 mill. kr i skatteutjevning. Det er i 2019 budsjette rt med 36,3 mill. kr i inntekter fra kraftrettighetene (andels- og konsesjonskraft) og egenproduksjonen fra Ørteren og Ustekveikja kraftverker. Pr. 1. tertial er det bokført 11,7 mill. kr og inntektene kan sies å være i rute. Kommunens budsjett er lagt etter prognose fra oktober 2018 da sikringsgraden var 90 %. Pr. januar var alle kraftinntektene sikret, og netto inntekt vil være om lag lik det budsjetterte når m an tar hensyn til skatteutgifter. D et er overført kr fra Ørteren kraftverk for året s to første kvartaler i henhold til vedtak. Side 4 av 17

5 Hol kommune har budsjettert med et netto driftsresultat på - 2,1 mill. kr i 2019, dvs. -0,4 % i forhold til driftsinntektene. Det er budsjettert med 5,2 mill. kr i bruk av disposisjonsfond, og 24,4 mill. kr i bruk av bundne fond (bl.a. selvkostfond). Etter planen skal det avsettes 7,7 mill. kr til disposisjonsfond og 18 mill. kr til bundne fond. Økonomistatus pr. etat Sentraladministrasjonen har pr. 1. tertial et netto forbruk på 51 % av årets budsjett når man ser bort fra kraftomsetning og premieavvik på pensjon. Hovedgrunnen til det store forbruket er utbetalinger som gjelder hele året til Den norske kirke og løypetilskudd. Dersom disse utbetalingene hadde vært periodisert, ville netto-forbruket vært 38 %. Lønnsforbruket er innenfor det budsjetterte pr. 1. tertial. Nærværet er 95 %. Kultur- og oppvekstetaten har et forbruk på 41,5 % av totalbudsjettet etter, og dette er i hovedsak fordi lønnsforbruket er større enn budsjettert så langt i år. Lønnsforbruket er 5,6 % større enn budsjettert for. Store inntekter kommer med størst tyngde i juni og desember. Noe periodisering gir avvik i budsjett, men det er kontroll på når inntektene kommer. Etaten forventer å holde utgiftene innenfor budsjetterte rammer, men av erfaring oppstår det utfordringer i skolesektoren som er kostnadstunge og som har resultert i ekstra lønnskostnader også for 2019 og det må stadig gjøres tilpasninger for alternative opplæringsarenaer. Nærværet er noe lavt i etaten, med 90,4 %. Det er på samme nivå som samme periode i Fraværet er størst i barnehagesektoren og ved Geilo barne og ungdomsskole. Etaten må se på om årsaken til fraværet kan skyldes økte utfordringer i barnehage og skolesektoren som også er en tendens andre steder. Det bør vurderes hvor vidt man må øke grunnbemanningen for å sikre mer stabilitet og reduserte kostnader i forbindelse med vikarbruk. Helse og omsorgsetaten har etter 1. tertial et forbruk på ca. 36 % av totalbudsjettet. Dette er omtrent som budsjettert nivå og viser at etaten har god kontroll på økonomien. Likevel er det store utgifter som ikke er utbetalt ennå og store inntekter som ikke kommer inn før på slutten av året som gjør totalbildet noe uoversiktlig. Lønnsutgiftene i etaten er som budsjettert pr. 1. tertial. Kjøp av tjenester ligger lavt og skyldes i hovedsak at barnevern ikke er fakturert ennå. Inntektsnivået ligger litt over 20 %. Det er lavt, men normalt nivå for 1. tertial. Nærværet i Helse og omsorgsetaten er 90 %, det vil si 10 % fravær pr.. I samme periode i 2018 var det 92 % nærvær. Etaten ligger an til å gå i balanse, slik det ser ut nå, med noe usikkerhet knyttet til nye ressurskrevende tiltak. Side 5 av 17

6 Teknisk etat har et netto forbruk på 27 % etter første tertial. I dette ligger inntektsførte kommunale gebyr, som fører til høye driftsinntekter for etaten i perioden. Lønnsforbruket er innenfor budsjettrammen. Nærværet er 94 % som er bedre enn samme periode i Kommunens netto forbruk etter første tertial er 39 % av totalbudsjettet. Det er noe etterslep på inntektsføring av refusjoner, som påvirker størrelsen på netto forbruk. Dersom man periodiserer tilskudd som er utbetalt fra sentraladministrasjonen for hele året, så er forbruket 36 % i kommunen. Sykefraværet er høyere enn målsetningen, og dette påvirker vikarbruken i Kultur - og oppvekst, og helse og omsorgsetaten. Bransjeprogrammet for den nasjonale satsingen for Inkluderende Arbeidsliv skal følges opp, med mål om å redusere sykefraværet spesielt i sykehjem og barnehager. Side 6 av 17

7 Status vedtatte tiltak HØP Samfunnskvaliteter Befolkning og bolig MÅL: Minst innbyggere i kommunen i Følge opp vedtak om bosetting av flyktninger i perioden X TE /HO I rute Utarbeide en helhetlig boligstrategi for Hol kommune Stikkord: regulerte boligområder, mangfold i boligtilbud, attraktivitet for nyetablerere, eldreboliger, boliger for vanskeligstilte. (Startes høsten 2019). X P&U Ikke på - Prosjekt oppfølging av boplikten, jf. Vedtakspunkt 29. X X P&U I rute Utrede opphevelse av slektskapsunntaket etter konsesjonsloven. (Gjøres sammen med boplikt - tiltak). X P&U Ikke på - Arbeide for å gjøre tomter i regulerte boligområder tilgjengelige på markedet. X X P&U I rute Sørge for at områder avsatt til bolig i arealplan blir regulert enten gjennom privat eller kommunal regulering. X X X P&U Ikke på - Folkehelse MÅL : En aktiv befolkning med høy livskvalitet Prioriterte tiltak/aktiviteter Ansvar Status Videreføre regionalt prosjekt inkluderende X KO I rute læringsmiljø i barnehage og skole Etablere system for vurdering av konsekvenser for X FHG/P&U I rute folkehelse i større plansaker Etablere egen folkehelseside under hol.kommune.no X FHG Ikke på - Bidra i nasjonalt pilotprosjekt om måling av livskvalitet X X FHG I rute Hallingdal Etablering av Friskliv Ung X HO Ikke på - Vurdere å opprette utstyrssentral for utlån til fritidsaktiviteter (organisering, lokalisering, økonomi) X X FHG Ikke på - Evaluere handlingsplan for stier og løyper og sti - og løypefond. X P&U Ikke på - Side 7 av 17

8 Ansette kommunepsykolog i Hol kommune innen I tillegg skal Hol kommune inngå i et tett regionalt samarbeid om psykologtjenester. X HO/KO I rute Avholde årlige møter med grendeutvalgene X Ordfører Ikke på - Kultur og frivillighet MÅL: Et rikt kultur - og organisasjonsliv som kjennetegnes av bredde, mangfold, frivillighet og dugnadsånd Kulturminneplan for Hol kommune x x KO I rute Prosjektbasert ungdomsarbeid x x x KO I rute Gjennom frivilligsentralen skal Hol kommune i samarbeid x x x HO/KO I rute med frivillige og lag/ organisasjoner prioritere å videreutvikle kulturtilbud, lavterskel aktivitetstilbud, sosiale møtearenaer og integrering av flykninger Evaluere Frivilligsentralen x HO/KO I rute Natur, miljø og friluftsliv Mål: Ivareta natur, miljø og landskap, som grunnlag for bolyst og trivsel, rekreasjon, næring og arbeid. Kartlegging av kommunens friluftslivsområder nasjonalt x x P&U I rute prosjekt Barnehage - og skoleprosjekt klima og miljø - x x P&U/KO I rute holdningsskapende Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom, eldre m.m x x P&U Ikke på - Utarbeide retningslinjer for innkjøp med krav om x Fellestj. I rute klimasertifisering/ - regnskap Oppdatere kommunens viltkart x x P&U Ikke på - Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl - området som sentrumsnært frilufts - og aktivitetsområde. x x KO/P&U Ikke på - (Startes høsten 2019). Miljøsertifisering av kommunale virksomheter - best i Hallingdal innen 2020 x x Rådmann I rute Oppfordre frivillige lag og organisasjoner, private og eventuelt andre, til å rydde og tilrettelegge natur - og friluftslivsområder til offentlig bruk og glede. x Ordfører/ rådmann I rute Side 8 av 17

9 Effektivisere kommunal transport for å redusere forbruk og utslipp i Hol kommunes virksomheter. x x x Rådmann I rute Livsløp Hol som oppvekstkommune MÅL: Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene sine gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten. Utvikle uteområder ved Hallingskarvet skole X X KO I rute Utvikle uteområder ved Geilo barne - og ungdomsskole X X X KO I rute Sikre tilstrekkelig barnehagetilbud i kommunen i henhold til X X KO I rute Kommunestyrevedtak 35/18 Innkjøp av utlånsautomat Hol folkebibliotek X X KO Ikke på Videreføre «foreldreskole»,(digital dømmekraft), utprøving X X KO I rute på flere klassetrinn. Implementere nye rutiner for tilpasset opplæring X KO I rute Fortsette arbeidet med regionalt prosjekt, inkluderende X X KO I rute læringsmiljø i barnehage og skole Arbeide med prosjekt - forebyggende arbeid i barnehage og X KO I rute skole. Tidlig innsats. Overgang barnehage skole prosjekt ved Hol og Hovet barnehager og Hallingskarvet skole. Sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får et godt X X KO/HO I rute tilbud både i skoletiden og i fritiden. (Sosiallærer, k ommunepsykolog, helsesøster) Avklaring av organisering, samordning og innhold i tjenester X X KO/HO I rute til barn, unge og deres familier (Familiens hus) Videreutvikle Geilohallen som en trinnvis prosess hvor nye skolelokaler for NTG prioriteres, men samkjøres med Geilo X X X X KO/TE For - sinket ILs ønsker om en ny basishall, jfr. K - sak 70/17, pkt. 19 Evaluere og eventuelt implementere som fast tiltak - x x HO/KO Stanset Ungdomslos i ungdomsskole (Blir ikke videreført). Vurdere redusert lese - og undervisningsplikt for kontaktlærere for å frigjøre tid til oppfølging av elever. x KO For - sinket Side 9 av 17

10 Hol som helse - og omsorgskommune MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd. Utvikle og implementere miljøterapeutiske lavterskeltilbud x HO I rute for å forebygge psykiske lidelser i prosjekt Livsmestring. Prosjekt «Bedre kartlegging, koordinering og tverrfaglig x x x x HO/KO I rute innsats for risikoutsatte barn BTI». Styrking av tidlig innsats, spesielt med fokus på gravide og småbarnsforeldre. (Regionalt samarbeidsprosjekt ) Styrke tilbud om foreldreveiledning og familieterapi i x x HO/KO I rute «Familiens hus». Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid i forhold til utviklingsprosjekt, kompetanse og ressursdeling, oppfølging av avtaler og andre nødvendige samhandlingstil tak: x x x x HO I rute - logoped - innovativ rehabilitering - klinisk ernæringsfysiolog - Autismeprosjektet - læring og mestring - tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi m.v. Utvikle et helhetlig og innovativt rehabiliteringstilbud som skal omfatte rehabilitering i hjemmet, på korttidsavdeling og i sykehus (statlige prosjektmidler). Kartlegging, planlegging, implementering og gjennomføring av Leve hele livet. St.meld 15 - kvalitetsreform for eldre (prosjekt ). Revurdere og videreutvikle etatens helhetlige plan for utvikling av, og investering i bygg til helse - og omsorgsformål (omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, personalbaser) Utvikle gode helse - og omsorgstjenester til hjemmeboende med demens Rekruttere og utvikle regionalt samarbeid om psykolog mtp. å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet. Utvikle legetjenesten og legevakt i samsvar med framtidige lokale beh ov, bl.a. ved å gjennomgå omfang og organisering av tjenesten. Prosjekt «Hallis» og regionalt samarbeid om legevakt. Vurdere løsninger for styrking av hjemmetjenesten. (tjenesteinnovasjon, ressursutnyttelse, velferdsteknologi ) Kartleggings - og tildelingskontor etableres for å yte best mulig tjenester. x x x HO I rute x x x x HO I rute x x HO I rute x HO I rute x x x HO I rute x x x x x x HO HO Ferdig I rute x HO I rute Side 10 av 17

11 Arbeid og næringsutvikling Eksisterende næringer MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i støttenæringer Styrke arbeidet med tilrettelegging for næringslivet gjennom X P&U I rute samling av oppgaver knyttet til nasjonalparkkommune, næringsutvikling og bosetting. Prosjek t med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsippsak varme /kalde senger X P&U Ikke på - Sertifisere kommunen som nasjonalparkkommunetter nye X P&U I rute kriterier. Utvikle flere arenaer for samarbeid med næringslivet i kommunen. X X P&U Ikke på - Tilby kurs -/fagsamling for bedrifter som innehar salgs og X X Felles - I rute skjenkebevilling for alkohol innen kommunen. tjenester Hol kommune skal tilby språk - og arbeidspraksisplasser for X X X X HO/NAV I rute flyktninger og andre fremmedspråklige arbeidsinnvandrere. Revidere beitebruksplan X P&U I rute Prioritere økonomisk støtte til utviklingstiltak innen X X P&U I rute tradisjonelt landbruk, stølsdrift, tilleggsnæringer og Inn på tunet /grønn omsorg. Prioritere bruk av virkemidler for koordinert produksjon, X X P&U I rute markedsføring og salg av lokalmat. Utnytte økonomiske virkemidler for å øke aktiviteten i X X P&U I rute skogbruket. Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av utbyggingsområder i plandokumenter. X P&U I rute Ny næringsutvikling og innovasjon MÅL: Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids - og næringsliv, med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle. Styrke kompetansen i arbeidet med utvikling av nye næringer og entreprenørskap gjennom veiledning og X P&U Ikke på - oppfølging av entreprenører Realisere industriområde på Vøllo X X P&U/ Fellestj. I rute Side 11 av 17

12 Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til næringsutvikling i Hol kommune. Arbeide for etablering av ny statlig arbeidsplass i Hol kommune Nytt prosjekt med mål å øke antall lærlinger i bedriftene i Hol. Vurdere lærlingplasser som kriterium for næringstilskudd til bedrifter. X X X P&U Ikke på - X X Ordfører I rute X X P&U Ikke på - Infrastruktur Samferdsel MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og innad i kommunen. Etablering av avkjørsler til Geilo skole - og idrettsområde jf. X X TE I rute Kommunestyrevedtak sak 70/17 (P 143) Detaljreguleringsplan for skoleområdet på Geilo (P143) X X TE/P&U I rute Realisering av trafikksikkerhetstiltak Geilo skole og X X TE I rute samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan (P143) Regulere gang - og sykkelveiht. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. (Avventer vedtak av kommunedelplan) X X P&U Ikke på - Sertifisering som Trafikksikker kommune X P&U I rute Arbeide for gjennomføring av siste fase av prosjekt knutepunkt på Geilo (Gangbro stasjon Hegnavegen) X Ordfører I rute Teknisk infrastruktur MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur. Rehabilitering og vedlikehold av vann - og avløpsnettet i Hol X X X X TE I rute kommune iht. hovedplaner. Rehabilitering og vedlikehold av det kommunale veinettet X X X X TE I rute samt gang - og sykkelstier iht. hovedplan for vegvedlikehold. Sikre utbygging av infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i X X X X P&U I rute reguleringsplaner. Innarbeide og gjennomføre utbyggingsavtaler for utbygging X X X X P&U I rute av infrastruktur Gjennomføre reguleringsplan for Geilo sentrum, X TE I rute trafikkavvikling Arbeide for utbygging av fiber i hele kommunen X X X Ordfører I rute Side 12 av 17

13 Samfunnssikkerhet og beredskap MÅL: Et trygt og beredt samfunn Avklare videre arbeid med prosjekt Geilo brannstasjon/ X TE I rute beredskapssenter Kartlegging av rasfare med grunnlag i aktsomhetskart X P&U I rute Økon omipl an Sentraladministrasjonen Tiltak i økonomiplan Tiltak Ansvar Status Innsparing trykking og distribusjon av «Slik har vi det i Hol» (årsmelding, kr.) Velferdsmidler til kommunalt ansatte kr , jf. Vedtakspunkt 11. X X X X Fellestj. Ferdig X X X X Fellestj. Ferdig Løypetilskudd 5 mill. kr, jf. Vedtakspunkt 7. X X X X P/U I rute Hol kirkelige fellesråd: opprettholde nivå i kommunalt tilskudd i 2019, men øke med 2,6 % i X X X X Fellestj. I rute Tilskudd til Hardangerviddatunnellene AS kr fra næringsfondet X Fellestj. Ferdig Kontrollutvalgets budsjett - økning med kr X Fellestj. Ferdig Styrke næringsarbeidet i kommunen, jf. Vedtakspunkt 28. Ombygging av resepsjonen i kommunehuset (1,375 mill. kr i investering) Gjennomføre detaljregulering og vurdere infrastrukturtiltak på Vøllo industriområde Geilo kulturkyrkje: garanti om kr i tilskudd til orgel, jf. Vedtakspunkt 12. X P/U I rute X TE I rute X P/U I rute X Fellestj. Ikke på - Side 13 av 17

14 Kultur og oppvekst Tiltak i økonomiplan Tiltak - Drift Ansvar Status Gjenåpne Skurdalen barnehage med 23 plasser fra X X X X K/O og I rute , og samtidig stenge Dagali barnehage, jf. Vedtakspunkt 13. TE Kulturminneplan (kr ) X K/O I rute Spillemiddeltiltak jf. Vedtakspunkt 23 og 24: - Geilo IL lysanlegg kunstgressbane (kr ) - Geilo IL ny asfaltert løype (kr ) X X K/O I rute Utlånsautomater Hol folkebibliotek X X K/O Ikke på Tiltak - Investering Investeringer I Geilo samfunnshus; ventilasjon og amfi 4,75 TE (og I rute (kr delvis dekket av fylkeskom.) K/O) Nærmiljøanlegg Hallingskarvet skole (restmidler fra 1,0 TE I rute 2018 overføres til 2019) Ventilasjon Hallinskarvet skole 0,8 TE I rute Tiltak til uteområdet i Hol barnehage (kr over 2 år) X X K/O I rute Helse og omsorg Tiltak i økonomiplan Tiltak - drift Ansvar Status Legevakt, legevaktsamarbeid (kr ) x x x x HO I rute Styrking av fastlegeordning (kr ) x x x x HO I rute Kommunepsykolog (kr i 2019 inn i rammeoverføring fra 2020) Styrking av kommunalt rusarbeid og psykisk helse (kr i Gradvis opptrapping over 3 år, inn i rammeoverføring - sannsynligvis fra 2021) Ferietilskudd til barn og unge med nedsatt funksjonsevne (kr ) x x x x HO I rute x x x x HO I rute x x x x HO I rute Side 14 av 17

15 Ansvar Investeringstiltak Omgjøring av kommunal bolig til heldøgnsomsorg (kr 0,9 TE/HO I rute 1,5 mill. i investering, kan få inntil 45 % i investeringstilskudd fra Husbanken) Utstyr til fotterapi (kr i investering) 0,3 HO I rute Oppgradering av uteområder Kringlemyr 8 og 10 0,8 TE/HO I rute ( kr i investering ) LMP - telefoner i helse og omsorg (kr ) 0,15 HO I rute Rehabilitering av tak - Geilotun 1,88 TE I rute Side 15 av 17

16 Teknisk etat og infrastruktur Tiltak i økonomiplan: Samferdsel Tiltak Ansv ar P 143: Etablering av t - kryss/avkjørsler til Geilo skole og idrettsområde, inkl. V2 reg.plan Geilo sentrum 46,7 TE Status I rute Parkeringsplasser øst og vest for skoleområdet 31 TE Ikke på - Oppgradere det kommunale veinettet samt gang - og sykkelstier iht. hovedplan for vegvedlikehold 3,7 3,7 3,7 3,7 TE I rute Vann og avløpsinvesteringer Tiltak Ansvar Status Hellemovegen P027 Rehabilitering VA jfr. 2,2 TE I rute Hovedplanen Lauvrudvegen P030Rehabilitering VA jfr. 1,2 TE I rute Hovedplanen P096 Sanering vann - og avløpsledninger TE I rute P126 Hovedplan VA TE I rute P197 Hovedledning kloakk Geilo TE I rute Ventilasjonsanlegg Ustaoset Renseanlegg 0,3 TE Ferdig Nytt/Rehabilitering Dagali Vannverk 1,5 TE Ikke på - P 143 Vann og avløp 9,6 TE I rute Side 16 av 17

17 Samfunnssikkerhet og beredskap Tiltak Ansvar Status Scooter og vinterberedskap Hol brann - og 0,15 TE Ferdig feiervesen Avklare videre arbeid med prosjekt Geilo brannstasjon/beredskapssenter Midler fra 2018 Råd - mann I rute Ras og skredanalyse 0,25 0,25 P / U I rute Tankbil til Hol brannvesen. Plassbygd. 2,5 TE I rute Utbedring av branntekniske tiltak, Hol 0,625 TE I rute kommunehus Utbedring av branntekniske tiltak, Geilotun 1,0 TE Ikke på - Traktor til driftsavdelingen 1,0 TE Ferdig Skalls ikring vannverk og høydebasseng 1,0 TE I rute Avviksrapportering Tiltak i Handlings program og Økonomiplan 2019 Folkehelse: - Nettside for folkehelse: F olkehelsegruppa vil komme med forslag om innhold og hvordan nettsiden kan driften. - Etablere Friskliv Ung : F olkehelsegruppa vil gjennom et forprosjekt komme med forslag til hvordan en Friskliv Ung kan etableres og innarbeides. - Utstyrssentral: F olkehelsegruppa vil gjennom et forprosjekt komme med forslag til hvordan en utstyrssentral kan etableres og driftes. Forslaget vil bli innarbeidd som forslag til HØP Plan og utvikling: - Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom, eldre m.m.: Oppstart høst Oppdatere kommunens viltkart: Oppstart høst Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl - området som sentrumsnært frilufts - og aktivitetsområde: Startes høsten Utvikle flere arenaer for samarbeid med næringslivet i kommunen. Oppstart høst Styrke kompetansen i arbeidet med utvikling av nye næringer og entreprenørskap gjennom veiledning og oppfølging av entreprenører : Ny næringsrådgiver begynner oktober Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til næringsutvikling i Hol kommune. Oppstart høsten Nytt prosjekt med mål å øke antall lærlinger i bedriftene i Hol. Vurdere lærlingplasser som kriterium for næringstilskudd til bedrifter : Vurderes ved revidering av kriterier for næringstilskudd. - Regule re gang - og sykkelveiht. Kommun edelplan for trafikksikkerhet: Av venter vedtak av kommunedelplan. Side 17 av 17

Tertialrapport nr. 1/2018

Tertialrapport nr. 1/2018 Tertialrapport nr. 1/2018 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. xx/18 den 30.05.2018 1. Status økonomiske indikatorer i Bedre Styring. Forklaring til indikatorene: 1) Status for den månedlige indikatoren.

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Kontrollutvalget 10.05.2017 Politisk behandling av årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2016 30.03 Kommunestyret - informasjon 10.05 Kontrollutvalget - uttalelse til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer