Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/ Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: kl. 9: Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas Kolderup (H), Solveig Håtveit Markegård (Krf), Erik Kaupang (Ap), Sissel Hovland (Ap), Hallvard Lilleslett (Sp) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ingen Rådmann Lars Ole Skogen og etatslederne Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen SAKSKART Side Saker til behandling 94/13 13/ Handlingsprogram og økonomiplan /13 13/ Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan Sted, Tony Arild Kjøl Ingjerd Almås Anfinset Erik Kaupang ordfører varaordfører 1

2 Saker til behandling Orienteringer: - Visit Geilo Forslag til handlingsplan. - Møte i representantskapet for Hallingdal Renovasjon IKS i uke Tilleggsproposisjon til statsbudsjett. - Besøk fra Fylkesmannen i Buskerud Helen Bjørnøy. Innkallingen og saklista. Det var ikke merknader til innkallingen eller saklista. Sak nr. 95/13 behandles som sak nr. 1 i møtet. 94/13 Handlingsprogram og økonomiplan Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Formannskapet /13 3 Kommunestyret Formannskapet har behandlet saken i møte sak 93/13. Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan m/årsbudsjett 2014 legges fram til drøfting. Behandling Ordføreren fremmet følgende forslag: Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og økonomiplan m/årsbudsjett 2014 med følgende spesifiseringer: 1. Skatt på inntekt og formue lignes ut i samsvar med de maksimalsatser Stortinget vedtar. Eiendomsskatt utlignes med 7 0/00 for verker og bruk. 2. De frie inntektene (rammetilskudd og skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatt) budsjetteres årlig med 236,0 mill. kr i planperioden Inntektene er fordelt med 86,0 mill. kr på rammetilskudd fra staten og 150,0 mill. kr på skatt. 3. Eiendomsskatt på verker og bruk budsjetteres årlig med 42,257 mill. kr i planperioden Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i handlingsprogrammets vedlegg. 2

3 5. Omsetning av kraftrettigheter og kraftproduksjon i Ørteren Kraftverk KF og Ustekveikja Kraftverk DA budsjetteres med 50,0 mill. kr i 2014 og 60,0 mill. kr hvert av årene Inntektene benyttes i sin helhet til finansiering av driften. 6. Utbytte fra Ustekveikja Energi AS forventes med 3,0 mill. kr pr. år , jf. eierskapsmeldingen. Utbyttet benyttes i sin helhet til finansiering av driften. 7. Hol kommune gir Kleivi Næringspark tilskudd på inntil kr i 2014, kr i 2015, kr i 2016 og i Det forutsettes at Ål kommune bevilger tilsvarende beløp. 8. Årlig driftstilskudd til Hol kyrkjelege fellesråd er opprettholdt på kr. Tjenesteyting med kr er inkludert i tilskuddet. 9. Næringstilskudd er opprettholdt for med en årlig ramme på inntil 3,0 mill. kr. Finansieres fra kraftfondet. 10. Følgende er innarbeidet: Kultur- og oppvekstetaten har fått en generell reduksjon fra 2014 på 10,0 mill. kr og må i tilpasse sin virksomhet i forhold til denne reduksjonen. Tilsvarende gjelder for helse- og sosialetaten fra 2014 med en generell reduksjon på 5,0 mill. kr og for teknisk etat med en generell reduksjon på 3,0 mill. kr fordelt med 1,0 mill. kr på hvert av årene Investeringer i anleggsmidler budsjetteres med en ramme på inntil kr i For er rammen inntil kr, kr og kr. Kleivi Næringspark er inkludert med kr både i g 2015 samt kr i Jf. budsjettskjema 2 A og 2 B. 12. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil kr i 2014 og kr i Jf. budsjettskjema 2 A. Kleivi Næringspark er inkludert med kr i 2014 og kr i Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på lån vedr. vannog avløpssektoren er i henhold til levetid, dvs. 20 år på anlegg og 40 år på ledningsnett. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 25 år. Lånerenten er flytende og settes til 2,5 % p.a. i og 3,25 % i Årlige ramme til startlån for er på inntil 8,0 mill. kr. 14. Det fremmes egen sak om knutepunkt Geilo stasjon i løpet av første halvår Finansieres fra kraftfondet. 15. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings- og finansieringsramme i Prosjekt- og kostnadsavvik rapporteres i tertialrapportene. 3

4 16. Rådmannen delegeres myndighet til å balansere økonomiplanen i tråd med de politisk vedtatte endringsforslag. Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse driftstiltak innenfor de vedtatte økonomiske rammer. ***************************************** Ordføreren ba om gruppemøte. Etter gruppemøte ble det fremmet følgende forslag: 1. Forslag fra H: Tomt Gamle Geilo barnehage og gamle kirkekontor stilles til disposisjon for "De eldres bospareklubb" (DES-klubben) for mulig etablering av eldreboliger. - Avklaring om bygging av boliger må være gjort innen Det vurderes, i samarbeid med DESklubben, om det kan legges inn areal for kommunale tjenester i et fremtidig bygg. 2. Forslag fra H og KRF: Det utredes etablering av Frivilligsentral i samarbeid med frivillige organisasjoner i Hol kommune. 3. Omforent forslag: Tilskudd til unge boligsøkere, kr. 1,5 mill kroner. Tilskuddet reduseres til kr ,- pr søker i 2014, og avsluttes Det gis ikke tilskudd videre i økonomiplanperioden. 4. Omforent forslag: Bevilgning til Visit Geilo for turistsjefstilling, kr ,-, inndekkes i budsjettforslaget til sentraladministrasjonen. Bevilgningen vurderes årlig i sammenheng med øvrige bevilgninger til Visit Geilo. (omforent) 5. Omforent forslag: Administrasjonen foretar en fullstendig gjennomgang av alle fond og fondenes tildelingskriterier for virkning fra Omforent forslag: Energitiltaksfondet reduseres til kr ,- i Forslag fra KRF og Sp.: Lien barnehage opprettholdes. 8. Forslag fra Høyre og AP: Lien barnehage legges ned fra Omforent forslag: Hol ungdomsskole og Geilo skole slås sammen til 1-10 skole fra , med felles ledelse og administrasjon. - Rektorstillingen lyses ut eksternt 10. Forslag fra Krf og Sp.: Oppvekstsenter Dagali - Skurdalen opprettholdes med barnehageavdeling i Dagali. 11. Omforent forslag: Hovet og Holet skoler styres med en felles ledelse og administrasjon fra

5 12. Forslag fra H, Ap og Krf: Det gjennomføres en vurdering av organiseringen - struktur - av Holet og Hovet skoler og barnehager. - framtidig bruk av eksisterende bygningsmasse - kostnad/ innsparing ved ulike strukturmodeller Det forutsettes at det ikke skal gjøres større investeringstiltak. 13. Forslag fra H, Ap og Sp: Vann- og avløpsavgifter skal justeres opp til selvkost fra 2014 Alt.: Forslag fra Krf.. Vann- og avløpsavgifter skal justeres opp til selvkost i løpet av økonomiplanperioden 14. Omforent forslag: Det bevilges inntil kr for nødvendig brøyting av innleid parkeringsplass ved Kikut vinteren 2013/2014 (omforent) 15. Forslag fra H og Sp: Det bevilges inntil kr ,- for opparbeiding av planlagt parkeringsplass ved Kikut. Parkeringen avgiftsbelegges. 16. Omforent forslag: Det bevilges inntil kr ,- for gjennomføring av lovpålagt kompetansehevningskurs innen Hol Brannvesen. 17. Forslag fra H, Ap, Sp: Følgende poster for Teknisk etat legges inn for selvkost: Geodata, Oppmålingsbil, Høytrykksspyler. 18. Forslag fra H: Medlemskap i Hallingdal Etableringssenter vurderes oppsagt fra 2015 (H) 19. Forslag fra H, Krf, A, Sp: Levetiden på bærbare datamaskiner i skolen økes fra tre til fire år. Elever fra 7. trinn skal disponere egen datamaskin. IKT satsingen i skolen opprettholdes. 20. Forslag fra Ap. Mulighetsstudie for området Slåttahølen-Highland gjennomføres internt. 21. Omforent forslag: Lokaler til hjemmetjenesten og avdeling psykisk helse flyttes til egen eiendom. 22. Omforent forslag: Det innføres 14 dagers ferielukning i barnehagene. Det skal til enhver tid være åpen barnehage på Geilo. 23. Omforent forslag: Tilskudd til lag og organisasjoner til landbruket kr ,- dekkes innenfor rammene til sentraladministrasjonen. 24. Forslag fra Krf og H: Det skal arbeides med å bli en del av Buskerud Fylkesbibliotek satsing på ebøker. Det utredes mulighet å samle bibliotekressursene i Hol kommune. 25. Forslag fra KRF: Tertialrapporter i regionale samarbeid. Hallingdal renovasjon, IKT Hallingdal og barnevernstjenesten er alle viktige samarbeidstiltak for Hol kommune. Det har den siste tiden vært flere avvik også økonomisk. Med stramme økonomiske rammer er det viktig også for kommunene med 5

6 forutsigbarhet økonomisk. Tertialrapporter er viktige styringsverktøy i kommunene og vi ber om at det jobbes for at regionale samarbeidstiltak blir rapportert til kommunene på samme måte. Forslag fra Ap og Sp: Pkt. 8 i rådmannens innstilling: beløp økes til kr , inkludert kulturstilling 60%. Votering Første avsnitt i forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 4 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1 Krf) Forslag fra ordføreren pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. Forslag pkt. 8: Det ble stemt over forslaget fra ordføreren og forslaget fra Ap og Sp. Forslaget fra ordføreren ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte for forslaget fra Ap og Sp. (2 Ap, 1 Sp) Forslag fra ordføreren pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 10 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 11 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 12 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 13 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 14 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 15 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 16 ble enstemmig vedtatt. Forslag 1 (fra H) ble enstemmig vedtatt. Forslag 2 (fra H og Krf) ble enstemmig vedtatt. Forslag 3 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 4 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 5 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 6 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 7 (fra Krf og Sp) og forslag 8 (fra H og Ap) ble satt opp mot hverandre. Forslag 8 fra Ap og H ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte for forslag 7 fra Krf og Sp (1Krf, 1 Sp) Forslag 9 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Andre avsnitt i forslag 9 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (2 Ap, 1 Sp) Forslag 10 (fra Krf og Sp) falt med 5 mot 2 stemmer (1 Sp, 1 Krf.) Forslag 11 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 12 (fra H, Ap og Krf) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1Sp) Forslag 13 (fra H, Ap, Sp) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1 Krf) Forslag 13 (fra Krf) falt med 6 mot 1 stemme (1 Krf) Forslag 14 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 15 (fra H, Sp) ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (2Ap) Forslag 16 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 17 (fra H, Ap, Sp) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1 Krf) 6

7 Forslag 18 (fra H) falt med 4 mot 3 stemmer (3 H) Forslag 19 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 20 (fra Ap) ble enstemmig vedtatt. Forslag 21 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 22 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 23 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 24 (fra H og Krf) 1. punkt ble enstemmig vedtatt. 2. punkt ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (2 Ap, 1 Sp) Forslag 25 (fra Krf) ble enstemmig vedtatt. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og økonomiplan m/årsbudsjett 2014 med følgende spesifiseringer: 1. Skatt på inntekt og formue lignes ut i samsvar med de maksimalsatser Stortinget vedtar. Eiendomsskatt utlignes med 7 0/00 for verker og bruk. 2. De frie inntektene (rammetilskudd og skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatt) budsjetteres årlig med 236,0 mill. kr i planperioden Inntektene er fordelt med 86,0 mill. kr på rammetilskudd fra staten og 150,0 mill. kr på skatt. 3. Eiendomsskatt på verker og bruk budsjetteres årlig med 42,257 mill. kr i planperioden Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i handlingsprogrammets vedlegg. 5. Omsetning av kraftrettigheter og kraftproduksjon i Ørteren Kraftverk KF og Ustekveikja Kraftverk DA budsjetteres med 50,0 mill. kr i 2014 og 60,0 mill. kr hvert av årene Inntektene benyttes i sin helhet til finansiering av driften. 6. Utbytte fra Ustekveikja Energi AS forventes med 3,0 mill. kr pr. år , jf. eierskapsmeldingen. Utbyttet benyttes i sin helhet til finansiering av driften. 7. Hol kommune gir Kleivi Næringspark tilskudd på inntil kr i 2014, kr i 2015, kr i 2016 og i Det forutsettes at Ål kommune bevilger tilsvarende beløp. 8. Årlig driftstilskudd til Hol kyrkjelege fellesråd er opprettholdt på kr. Tjenesteyting med kr er inkludert i tilskuddet. 9. Næringstilskudd er opprettholdt for med en årlig ramme på inntil 3,0 mill. kr. Finansieres fra kraftfondet. 7

8 10. Følgende er innarbeidet: Kultur- og oppvekstetaten har fått en generell reduksjon fra 2014 på 10,0 mill. kr og må i tilpasse sin virksomhet i forhold til denne reduksjonen. Tilsvarende gjelder for helse- og sosialetaten fra 2014 med en generell reduksjon på 5,0 mill. kr og for teknisk etat med en generell reduksjon på 3,0 mill. kr fordelt med 1,0 mill. kr på hvert av årene Investeringer i anleggsmidler budsjetteres med en ramme på inntil kr i For er rammen inntil kr, kr og kr. Kleivi Næringspark er inkludert med kr både i g 2015 samt kr i Jf. budsjettskjema 2 A og 2 B. 12. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil kr i 2014 og kr i Jf. budsjettskjema 2 A. Kleivi Næringspark er inkludert med kr i 2014 og kr i Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på lån vedr. vannog avløpssektoren er i henhold til levetid, dvs. 20 år på anlegg og 40 år på ledningsnett. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 25 år. Lånerenten er flytende og settes til 2,5 % p.a. i og 3,25 % i Årlige ramme til startlån for er på inntil 8,0 mill. kr. 14. Det fremmes egen sak om knutepunkt Geilo stasjon i løpet av første halvår Finansieres fra kraftfondet. 15. Tomt Gamle Geilo barnehage og gamle kirkekontor stilles til disposisjon for "De eldres bospareklubb" (DES-klubben) for mulig etablering av eldreboliger. - Avklaring om bygging av boliger må være gjort innen Det vurderes, i samarbeid med DES-klubben, om det kan legges inn areal for kommunale tjenester i et fremtidig bygg. 16. Det utredes etablering av Frivilligsentral i samarbeid med frivillige organisasjoner i Hol kommune. 17. Tilskudd til unge boligsøkere, kr. 1,5 mill kroner. Tilskuddet reduseres til kr ,- pr søker i 2014, og avsluttes Det gis ikke tilskudd videre i økonomiplanperioden. 18. Bevilgning til Visit Geilo for turistsjefstilling, kr ,-, inndekkes i budsjettforslaget til sentraladministrasjonen. Bevilgningen vurderes årlig i sammenheng med øvrige bevilgninger til Visit Geilo. 19. Administrasjonen foretar en fullstendig gjennomgang av alle fond og fondenes tildelingskriterier for virkning fra Energitiltaksfondet reduseres til kr ,- i

9 21. Lien barnehage legges ned fra Hol ungdomsskole og Geilo skole slås sammen til 1-10 skole fra , med felles ledelse og administrasjon. Rektorstillingen lyses ut eksternt. 23. Hovet og Holet skoler styres med en felles ledelse og administrasjon fra Det gjennomføres en vurdering av organiseringen - struktur av Holet og Hovet skoler og barnehager, framtidig bruk av eksisterende bygningsmasse kostnad/ innsparing ved ulike strukturmodeller. Det forutsettes at det ikke skal gjøres større investeringstiltak. 25. Vann- og avløpsavgifter skal justeres opp til selvkost fra Det bevilges inntil kr for nødvendig brøyting av innleid parkeringsplass ved Kikut vinteren 2013/ Det bevilges inntil kr ,- for opparbeiding av planlagt parkeringsplass ved Kikut. Parkeringen avgiftsbelegges. 28. Det bevilges inntil kr ,- for gjennomføring av lovpålagt kompetansehevningskurs innen Hol Brannvesen. 29. Følgende poster for Teknisk etat legges inn for selvkost: Geodata, Oppmålingsbil, Høytrykksspyler. 30. Levetiden på bærbare datamaskiner i skolen økes fra tre til fire år. Elever fra 7. trinn skal disponere egen datamaskin. IKT satsingen i skolen opprettholdes. 31. Mulighetsstudie for området Slåttahølen-Highland gjennomføres internt. 32. Lokaler til hjemmetjenesten og avdeling psykisk helse flyttes til egen eiendom. 33. Det innføres 14 dagers ferielukning i barnehagene. Det skal til enhver tid være åpen barnehage på Geilo. 34. Tilskudd til lag og organisasjoner til landbruket kr ,- dekkes innenfor rammene til sentraladministrasjonen. 35. Det skal arbeides med å bli en del av Buskerud Fylkesbibliotek satsing på ebøker. Det utredes mulighet å samle bibliotekressursene i Hol kommune. 36. Tertialrapporter i regionale samarbeid. Hallingdal renovasjon, IKT Hallingdal og barnevernstjenesten er alle viktige samarbeidstiltak for Hol kommune. Det har den siste tiden vært flere avvik også økonomisk. Med stramme økonomiske rammer er det viktig også for kommunene med forutsigbarhet økonomisk. Tertialrapporter er viktige styringsverktøy i 9

10 kommunene og vi ber om at det jobbes for at regionale samarbeidstiltak blir rapportert til kommunene på samme måte. 37. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings- og finansieringsramme i Prosjekt- og kostnadsavvik rapporteres i tertialrapportene. 38. Rådmannen delegeres myndighet til å balansere økonomiplanen i tråd med de politisk vedtatte endringsforslag. Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse driftstiltak innenfor de vedtatte økonomiske rammer. 10

11 95/13 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Hol kommunestyre godkjenner Kleivi Næringspark sitt forslag til låneopptak på kr i Avdragstid 25 år, jf. næringsparkens styremøte 13/ sak 856/ Hol kommunestyre godkjenner Kleivi Næringspark sitt forslag til økonomiplan hvor første år er årsbudsjett 2014, jf. næringsparkens styremøte 13/ sak 856/ Hol kommunestyre forutsetter at Ål kommune gjør tilsvarende vedtak. Behandling Solveig Håtveit Markegård er inhabil a hun er medlem av styret i Kleivi Næringspark. Jf forvaltningslovens 6 første ledd. Mathias Eide Sataøen møtte. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Ingjerd Almås Anfinset. Vedtak Innstilling til kommunestyret: 1. Hol kommunestyre godkjenner Kleivi Næringspark sitt forslag til låneopptak på kr i Avdragstid 25 år, jf. næringsparkens styremøte 13/ sak 856/ Hol kommunestyre godkjenner Kleivi Næringspark sitt forslag til økonomiplan hvor første år er årsbudsjett 2014, jf. næringsparkens styremøte 13/ sak 856/ Hol kommunestyre forutsetter at Ål kommune gjør tilsvarende vedtak. 11

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttaler. Formannskapsmøte 13.8.2012.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttaler. Formannskapsmøte 13.8.2012. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 13.08.2012 kl. 13:00 16.10 Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer