Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013"

Transkript

1 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 DEL 1 Utan hjelpemiddel Oppgåve 1 (5 poeng) Ein kveld køyrde ein taxisjåfør 10 turar. Nedanfor ser du kor mange passasjerar han hadde med på kvar av turane a) Bestem medianen, gjennomsnittet og typetalet for dette datamaterialet. Når vi ordnar talet på passasjerar i stigande rekkjefølgje, er medianen den midtarste, eller gjennomsnittet av dei to midtarste. Typetalet er det som førekjem oftast. Vi ordnar dataa i stigande rekkjefølgje: Medianen: 2, Gjennomsnittet: 2, Typetalet: 1 b) Set opp ein tabell som viser frekvens og kumulativ frekvens for talet på passasjerar på turane. Tal passasjerar Frekvens Kumulativ frekvens Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 1

2 Oppgåve 2 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 0, ,5 10 Oppgåve 3 (2 poeng) Kva for ein av dei to brøkane A og B nedanfor har størst verdi? A: B: Brøk B har størst verdi. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 2

3 Oppgåve 4 (5 poeng) Sigvald får følgjande tilbod frå foreldra sine: a) Set opp eit matematisk uttrykk som kan vere ein modell for tilbod 1, og eit matematisk uttrykk som kan vere ein modell for tilbod 2. Tilbod 1: y 5x 100 Tilbod 2: y 10x 50 b) Skisser grafen av kvar av modellane, og gi Sigvald råd om kva for eit tilbod han bør velje. Dersom Sigvald reknar med å ta mindre enn 10 oppvaskar per veke, er det mest lønnsamt å velje tilbod 1. Dersom Sigvald reknar med å ta meir enn 10 oppvaskar per veke, er det mest lønnsamt å velje tilbod 2. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 3

4 Oppgåve 5 (2 poeng) Teikn av tabellen nedanfor i svaret ditt, gjer utrekningar, og fyll inn det som manglar Plassverdisystem med grunntal 10 Plassverdisystem med grunntal Oppgåve 6 (3 poeng) Stian har kjøpt ein bruktbil. Bilen kosta kroner. Gå ut ifrå at verdien vil minke med 10 % per år. a) Set opp ein modell f som Stian kan bruke for å rekne ut verdien av bilen i åra som kjem. Verdien av bilen etter x år: f x ,9 x b) Kva for ein av grafane nedanfor er grafen av f? Gi grunn for svaret ditt. Funksjonen f minkar når x veks fordi vekstfaktoren er mindre enn 1. Verdien minkar med 10 % av ein verdi som blir stadig mindre. Det tyder at verditapet også blir mindre for kvart år. Grafen av f vil difor søkke mindre og mindre for kvart år. Det er difor berre graf C som kan vere Grafen av f Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 4

5 Oppgåve 7 (2 poeng) Tabellen nedanfor viser inntektae til personane i eit burettslag. Bestem gjennomsnittsinntekta til personane i burettslaget Gjennomsnittsinntekta : Gjennomsnittsinntekta er på kr Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 5

6 Oppgåve 8 (4 poeng) Vinkelsummen i ein trekant er 180 o. a) Bruk figurane ovanfor til å bestemme vinkelsummen i ein firkant og i ein femkant. Ein firkant er sett saman av to trekantar, kvar med vinkelsum 180 o. Det tyder at vinkelsummen i ein firkant er to gonger 180 o, altså lik 360 o. Ein femkant er sett saman av tre trekantar, kvar med vinkelsum 180 o. Det tyder at vinkelsummen i ein femkant er tre gonger 180 o, altså lik 540 o. b) Bestem vinkelsummen i ein sekskant og i ein åttekant. Eg finn mønsteret i oppgåve a) og utvidar til sekskantar og åttekantar Vinkelsummen i ein 4-kant: Vinkelsummen i ein 5-kant: Vinkelsummen i ein 6-kant: Vinkelsummen i ein 8-kant: Trekantar, firkantar, femkantar og så vidare kallar vi mangekantar. c) I ein mangekant er vinkelsummen 1800 o. Kor mange kantar har denne mangekanten? Eg utvidar mønsteret til ein n-kant. Vinkelsummen i ein n-kant: n Når vinkelsummen er 1800 o, får vi likninga n Det tyder at n 2 10, som igjen tyder at n 12 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 6

7 DEL 2 Med hjelpemiddel Oppgåve 1 (6 poeng) a) Lag eit sektordiagram som illustrerer opplysningane gitt i tabellen ovanfor. Eg skriv inn tabellen i Excel, markerer tabellen og vel «sett inn sektordiagram». Eg vel ein passande diagramtype. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 7

8 b) Lag eit passande diagram som illustrerer opplysningane gitt i tabellen ovanfor. Eg gjer tilsvarande som i oppgåve a). Men no vel eg eit passande stolpediagram. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 8

9 Oppgåve 2 (6 poeng) Familien din er på ferie og skal leige ein bil. Tabellen nedanfor viser kor mye det kostar å leige bilen dersom de køyrer 100 km, og kor mye det kostar dersom de køyrer 150 km. Det er ein lineær samanheng mellom talet på kilometer og pris. a) Kva vil det koste å leige bilen dersom de skal køyre 300 km? Sidan det er ein lineær samanheng, kan eg tenkje slik: Når talet på kilometer aukar med 50, så aukar utgiftene med kroner. Når talet på kilometer aukar med 200, altså med 4 gonger 50, så aukar utgiftene med 4 gonger 125 kroner, altså med 500 kroner. Leigeprisen ved køyrde 300 km blir då: 500 kr 500 kr 1000 kr Dersom de køyrer x km, må de betale y kroner. b) Bestem ein modell på forma y ax b som viser samanhengen mellom x og y Stigingstalet til den lineære funksjonen: a 2, Eg teiknar ei rett linje gjennom punkta 100,500 og 150,625 i GeoGebra og finn konstantleddet som y -verdien til linja sitt skjeringspunkt med y -aksen. Eg finn b 250. Den lineære modellen blir då y 2,5x 250 For å finne konstantleddet, kan vi alternativt løyse likninga 500 2,5 100 b. Løysinga blir 500 2,5 100 b b 2, b b 250 c) Gi ei praktisk tolkning av tala a og b i denne oppgåva. Stigingstalet a viser prisen per køyrde kilometer. Konstantleddet b fortel kva det kostar berre å leige bilen, utan køyring. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 9

10 Oppgåve 3 (3 poeng) Petter vil sende ein e-post med ei matematikkoppgåve til to personar 1. januar. Gå ut ifrå at kvar av dei to personane sender e-posten vidare til to nye personar dagar etter, at kvar av dei fire som då får han, også sender han vidare til to nye personar dagen etter at dei mottok han, og at e-posten held fram å spreiast på same måte i dagane framover. a) Kor mange personar vil motta e-posten 6. januar? Den første dagen, 1. januar, er det 2 personar som mottar e-posten. For kvar dag som går blir talet på mottakarar dobla januar januar januar januar januar januar Den 6. januar mottar 64 personar e-posten. b) På kva for ein dato vil talet på mottatte e-postar på éin dag for første gong blir større enn éin milliard? På dag x ut i året er det 2 x personar som mottar e-posten. Eg løyser likninga 2 x i GeoGebra. Det tyder at talet på mottatte e-postar på éin dag for første gong blir større enn éin milliard den 30. januar. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 10

11 Oppgåve 4 (7 poeng) Tabellane nedanfor viser resultata for dei åtte beste utøvarane på 1500 m skeiser for menn under OL i 1968 og under OL i a) Kor mange prosent sokk vinnartida med frå 1968 til 2010? Eg reknar med CAS i GeoGebra. Vinnartida vart redusert med 14,45 % Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 11

12 b) Bestem gjennomsnittstida for dei åtte beste i 1968 og for dei åtte beste i Sjå oppgåve c) c) Bestem standardavviket for dei to talmateriala. Kvifor er standardavviket større i 1968 enn i 2010? Eg skriv inn tidene i Excel og buker kommandoane «GJENNOMSNITT» og «STDAV» slik som vist nedanfor. Gjennomsnittstida for dei åtte beste i 1968 var på 125,06 sekund. Gjennomsnittstida for dei åtte beste i 2010 var på 106,36 sekund. Standardavviket for dei åtte beste i 1968 var på 0,76 sekund. Standardavviket for dei åtte beste i 2010 var på 0,41 sekund. Standardavviket er eit mål for samla avstand frå gjennomsnittet. I 1968 er vinnertida så suveren at den gjer standardavviket stort. Også den dårlegaste tida avvik sterkt frå gjennomsnittet. I 2010 er alle tidene meir samla. Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 12

13 Oppgåve 5 (8 poeng) Tabellen nedanfor viser samanhengen mellom diameteren av ein dorull og kor mange meter papir som er brukt av dorullen. a) Teikn eit koordinatsystem med meter som eining langs x -aksen og millimeter som eining langs y -aksen. Marker verdiane frå tabellen ovanfor som punkt i koordinatsystemet. Eg skriv inn punkta 2,96 osb. i GeoGebra. 0,102, b) Bruk regresjon til å bestemme ein lineær funksjon som passar godt med punkta frå oppgåve 5 a). Teikn grafen av funksjonen i same koordinatsystem som du brukte i oppgåve 5 a). Eg brukte kommandoen «RegLin» og fann linja Y 2,9x 102 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 13

14 Ein tom dorull har ein diameter på 38 mm. c) Kor mange meter papir er det på ein ny dorull etter modellen i oppgåve 5 b)? Eg finn skjeringspunktet med linja y 38. Det viser at det på ein ny dorull er 22 meter papir. På pakken med dorullar står det at kvar dorull inneheld 160 ark. Kvart ark er 14 cm langt. d) Korleis stemmer modellen i oppgåve 5 b) med dette? Etter opplysningar på pakken skal ein dorull innnehalde 14 cm cm 2240 cm 22,4 m. I oppgåve a) og b) såg vi at punkta berre omtrentleg låg på ei rett linje. På denne bakgrunn må vi seie at vår modell stemmer ganske bra! Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 14

15 Oppgåve 6 (6 poeng) I 2011 kjøpte Helene ein bruktbil. Ho fann då tabellen ovanfor på Internett. Alle beløp er oppgitt i kroner. a) Forklar at det årlege verditapet på bilen er rekna ut ved hjelp av ein lineær modell, og bestem denne modellen. Det årlege verditapet er konstant. Det viser at verdien av bilen som funksjon av talet på år etter at bilen var ny, er ein lineær funksjon. Stigingstalet er lik det årlege verditapet og er lik kroner per år. Konstantleddet svarar til nybilprisen og er lik kroner. Modellen blir då: y x Helene lurer på om det vil vere meir realistisk å bruke ein eksponentiell modell. b) Bestem ein eksponentiell modell som totalt gir same verditap på bilen frå 2006 til 2011 som den lineære modellen. Ved ein eksponentiell modell er verdien kvart år lik fjorårsverdien multiplisert med vekstfaktoren. Frå 2006 til 2011 er det 5 år. Eg kan då finne vekstfaktoren, x, ved å løyse likninga x Eg bruker CAS i GeoGebra. Dette viser eit årleg prisfall på 10,6 %. Den eksponentielle modellen blir: y ,894 x c) Kva er bilen til Helene verd i 2013 etter den lineære modellen? Kva er bilen til Helene verd i 2013 etter den eksponentielle modellen? I 2013 er det 7 år sidan bilen var ny. Eg reknar med CAS i GeoGebra. Etter lineær modell er verdien kr Etter eksponentiell modell er verdien kr Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 15

16 Kjelder: Oppgåver med bilde, figurar og grafar: Utdanningsdirektoratet Løysingar med løysingsfigurar og grafar Olav Kristensen/NDLA Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Side 16

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 DEL 1 Utan hjelpemiddel Oppgåve 1 (5 poeng) Ein kveld køyrde ein taxisjåfør 10 turar. Nedanfor ser du kor mange passasjerar han hadde med på kvar av turane. 1 5

Detaljer

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (5 poeng) En kveld kjørte en taxisjåfør 10 turer. Nedenfor ser du hvor mange passasjerer han hadde med på hver av turene. 1 5

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Eksamen 2P MAT1015 Hausten 2012 Løysing

Eksamen 2P MAT1015 Hausten 2012 Løysing Eksamen P MAT1015 Hausten 01 Del 1 Utan hjelpemiddel Oppgåve 1 (4 poeng) Alle som går tur til Pollfjell, skriv namnet sitt i boka som ligg i postkassen på toppen av fjellet. Nedanfor ser du kor mange som

Detaljer

Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012 Løysing

Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012 Løysing Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012 Oppgåve 1 (14 poeng) a) 20 elevar blir spurde om kor mange datamaskiner dei har heime. Sjå tabellen ovanfor. Finn variasjonsbreidda, typetalet, medianen og gjennomsnittet. Variasjonsbreidda

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Løsning eksamen 2P våren 2013

Løsning eksamen 2P våren 2013 Løsning eksamen 2P våren 2013 Del 1 Oppgave 1 a) Vi ordner tallene etter størrelse. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5 Da det er 10 tall her, er median gjennomsnittet av tall nr. 5 og tall nr. 6. Medianen er

Detaljer

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014 Oppgåve 1 (3 poeng) Nedanfor ser du kor mange sniglar Astrid har plukka i hagen kvar kveld dei ti siste kveldane. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet,

Detaljer

Eksamen 2P MAT1015 Hausten 2012

Eksamen 2P MAT1015 Hausten 2012 Eksamen 2P MAT1015 Hausten 2012 Del 1 Utan hjelpemiddel 1 (4 poeng) Alle som går tur til Pollfjell, skriv namnet sitt i boka som ligg i postkassen på toppen av fjellet. Nedanfor ser du kor mange som har

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Hausten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Hausten 2013 Oppgåve 1 (4 poeng) I ein klasse er det 20 elevar. Nedanfor ser du kor mange dagar kvar av elevane var borte frå skolen i løpet av eit skoleår. 0 3 2 7 2 0 0 11 4 3 28 1 0 3 2 1 1 0 0 32 Bestem gjennomsnitt

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014 Oppgåve 1 (2 poeng) Nedanfor ser du kor mange sniglar Astrid har plukka i hagen kvar kveld dei ti siste kveldane. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet

Detaljer

2P-Y eksamen våren 2016 løysingsforslag

2P-Y eksamen våren 2016 løysingsforslag 2P-Y eksamen våren 16 løysingsforslag Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (3 poeng) Dato Temperatur 01.03 2 C 02.03 0 C 03.03 --4

Detaljer

2P eksamen våren 2016 løysingsforslag

2P eksamen våren 2016 løysingsforslag 2P eksamen våren 2016 løysingsforslag Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (3 poeng) Dato Temperatur 01.03 2 C 02.03 0 C 03.03 --4

Detaljer

1T eksamen våren 2017 løysingsforslag

1T eksamen våren 2017 løysingsforslag 1T eksamen våren 017 løysingsforslag Tid: timer Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 ( poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 0,710

Detaljer

Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012

Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012 Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012 1 (14 poeng) a) 20 elevar blir spurde om kor mange datamaskiner dei har heime. Sjå tabellen ovanfor. Finn variasjonsbreidda, typetalet, medianen og gjennomsnittet. b) Rekn ut

Detaljer

Eksamen REA3026 S1, Hausten 2012

Eksamen REA3026 S1, Hausten 2012 Eksamen REA306 S1, Hausten 01 Del 1 Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (5 poeng) Løys likningane a) 8 8 0 1 1 4 1 8 4 3

Detaljer

Eksamen REA3026 S1, Våren 2013

Eksamen REA3026 S1, Våren 2013 Eksamen REA306 S1, Våren 013 Del 1 Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 ( poeng) Løys likningane a) lg x 3 5 lg x 3 5 lg

Detaljer

S1 eksamen våren 2016 løysingsforslag

S1 eksamen våren 2016 løysingsforslag S1 eksamen våren 016 løysingsforslag Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (4 poeng) Løys likningane a) x x 0 4 1 x 1 9 8 x 1 x x 1

Detaljer

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014 Oppgåve 1 (3 poeng) Nedanfor ser du kor mange sniglar Astrid har plukka i hagen kvar kveld dei ti siste kveldane. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet,

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Hausten 2014

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Hausten 2014 Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Hausten 01 Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 50000000000,0005 10 10 ( ) 6 7,510 5,010,55,010 1,510 1,510 Oppgåve (1 poeng) Løys likninga 16 lg lg16

Detaljer

2P eksamen våren 2017 løysingsforslag

2P eksamen våren 2017 løysingsforslag 2P eksamen våren 2017 løysingsforslag Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (2 poeng) I ein klasse er det 16 elevar. Tabellen nedanfor

Detaljer

2P-Y eksamen våren 2018 løysingsforslag

2P-Y eksamen våren 2018 løysingsforslag 2P-Y eksamen våren 2018 løysingsforslag DEL 1 Utan hjelpemiddel Tid: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Hjelpemiddel: Del 1 Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve

Detaljer

2P eksamen hausten 2017 Løysingsforslag

2P eksamen hausten 2017 Løysingsforslag 2P eksamen hausten 2017 Løysingsforslag Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (5 poeng) Tabellen nedanfor viser karakterfordelinga

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 2014

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 2014 Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 014 Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform,5 10 3,0 10 15 5 15 ( 5) 10,5 3,0 10 7,5 10 Oppgåve ( poeng) Rekn ut og skriv svaret så enkelt som mogleg

Detaljer

2P eksamen våren 2016

2P eksamen våren 2016 2P eksamen våren 2016 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (3 poeng) Dato Temperatur 01.03 2 C 02.03 0 C 03.03 --4 C 04.03 --6 C

Detaljer

2P eksamen våren 2018 løysingsforslag

2P eksamen våren 2018 løysingsforslag 2P eksamen våren 2018 løysingsforslag DEL 1 Utan hjelpemiddel Tid: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Hjelpemiddel: Del 1 Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve

Detaljer

2P-Y eksamen våren 2016

2P-Y eksamen våren 2016 2P-Y eksamen våren 2016 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (3 poeng) Dato Temperatur 01.03 2 C 02.03 0 C 03.03 --4 C 04.03 --6

Detaljer

Eksamen S1 hausten 2015 løysing

Eksamen S1 hausten 2015 løysing Eksamen S1 hausten 015 løysing Oppgåve 1 (5 poeng) Løys likningane nedanfor a) x 3x 0 x(x3) 0 x 0 x 3 0 3 x 0 x b) 3 1 17 x 4 lg 3 x1 34 lg 3 x1 34 3x 1 lg 34lg 3x 1 lg lg 34 lg lg 3x 1 34 3 x 33 3 3 x

Detaljer

S1 eksamen våren 2017 løysingsforslag

S1 eksamen våren 2017 løysingsforslag S1 eksamen våren 017 løysingsforslag Tid: 3 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (5 poeng) Løys likningane a) x 5x 0 xx ( 5) 0 x 0 x 5

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Våren 2013

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Våren 2013 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Våren 01 Oppgåve 1 ( poeng) Hilde skal kjøpe L mjølk,5 kg poteter 0,5 kg ost 00 g kokt skinke Gjer eit overslag og finn ut omtrent kor mykje ho må betale L mjølk:14,95 kr

Detaljer

2P eksamen hausten 2017

2P eksamen hausten 2017 2P eksamen hausten 2017 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (5 poeng) Tabellen nedanfor viser karakterfordelinga ved ein skole

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2013

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2013 DEL 1 Utan hjelpemiddel Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 750 000 0,005 5 7,510 7,5 5 3 8 3 10 1,5 10 510 5 Oppgåve (1 poeng) Løys likningssystemet x3y7 5xy8 Vel å løyse likninga

Detaljer

Eksamen MAT1005 matematikk 2P-Y va ren 2015

Eksamen MAT1005 matematikk 2P-Y va ren 2015 Eksamen MAT1005 matematikk P-Y va ren 015 Oppgåve 1 ( poeng) Dag Temperatur Måndag 4 C Tysdag 10 C Onsdag 1 C Torsdag 5 C Fredag 6 C Laurdag Tabellen over viser korleis temperaturen har variert i løpet

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014 Oppgåve 1 (2 poeng) Nedanfor ser du kor mange sniglar Astrid har plukka i hagen kvar kveld dei ti siste kveldane. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 2014

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 2014 Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 2014 Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 2,510 3,010 15 5 Oppgåve 2 (2 poeng) Rekn ut og skriv svaret så enkelt som mogleg 1 2 0 1 3 2 9 6 4

Detaljer

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten 2014

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten 2014 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Hausten 2014 Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,002 Oppgåve 2 (1 poeng) Prisen for ei vare er sett opp med 25 %. No kostar varen

Detaljer

Eksamen MAT1005 matematikk 2P-Y va ren 2015

Eksamen MAT1005 matematikk 2P-Y va ren 2015 Eksamen MAT1005 matematikk 2P-Y va ren 2015 Oppgåve 1 (2 poeng) Dag Temperatur Måndag 4 C Tysdag 10 C Onsdag 12 C Torsdag 5 C Fredag 6 C Laurdag Tabellen over viser korleis temperaturen har variert i løpet

Detaljer

Eksamen MAT 1011 matematikk 1P va ren 2015

Eksamen MAT 1011 matematikk 1P va ren 2015 Eksamen MAT 1011 matematikk 1P va ren 015 Oppgåve 1 (1 poeng) Skriv som prosent a) 0,451 45,1 % 5 0 b) 0 % 5 100 Oppgåve ( poeng) a) Forklar at dei to trekantane over er formlike. Vinkelsummen i ein trekant

Detaljer

S1-eksamen hausten 2017

S1-eksamen hausten 2017 S1-eksamen hausten 017 Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (6 poeng) Løys likningane a) x x 80, a 1, b, c 8 b b 4ac 4 1 ( 8) 4 6

Detaljer

Eksamen 1T våren 2015 løysing

Eksamen 1T våren 2015 løysing Eksamen T våren 05 løysing Tid: 3 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve ( poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 5 7,5 0 0,003

Detaljer

Eksamen 1T hausten 2015 løysing

Eksamen 1T hausten 2015 løysing Eksamen 1T hausten 015 løysing Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 1 1,8

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Hausten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Hausten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Hausten 014 Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgåve (1 poeng) Prisen

Detaljer

2P-Y eksamen våren 2018

2P-Y eksamen våren 2018 2P-Y eksamen våren 2018 DEL 1 Utan hjelpemiddel Tid: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Hjelpemiddel: Del 1 Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 (3 poeng)

Detaljer

Eksamen REA3026 S1, Våren 2013

Eksamen REA3026 S1, Våren 2013 Eksamen REA306 S1, Våren 013 Del 1 Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 ( poeng) Løys likningane a) lg x 3 5 b) x x 1 Oppgåve

Detaljer

1P eksamen våren 2016 løysingsforslag

1P eksamen våren 2016 løysingsforslag 1P eksamen våren 016 løysingsforslag Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 ( poeng) Ved kommunevalet i haust fekk eit politisk parti

Detaljer

2P-Y eksamen våren 2017 løysingsforslag

2P-Y eksamen våren 2017 løysingsforslag 2P-Y eksamen våren 2017 løysingsforslag Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (2 poeng) I ein klasse er det 16 elevar. Tabellen

Detaljer

1P eksamen hausten Løysingsforslag

1P eksamen hausten Løysingsforslag 1P eksamen hausten 2017 - Løysingsforslag Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (2 poeng) Ei vare kostar 640 kroner. Butikkeigaren

Detaljer

1T eksamen hausten 2017 Løysing

1T eksamen hausten 2017 Løysing 1T eksamen hausten 017 Løysing Tid: 3 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 ( poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform. 105000 0,15

Detaljer

Eksamen S1 Va ren 2014 Løysing

Eksamen S1 Va ren 2014 Løysing Eksamen S1 Va ren 014 Løysing Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (3 poeng) Løys likningane a) x 3x 3 3 x x x x 3 3 3 0 x

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 2013

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 2013 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 01 Oppgåve 1 (1 poeng) Per har lese 150 sider i ei bok. Dette er 0 % av sidene i boka. Kor mange sider er det i boka? Går «vegen om 1»: 150 1% 5 0 100% 5 100 500

Detaljer

S1 eksamen våren 2018 løysingsforslag

S1 eksamen våren 2018 løysingsforslag S1 eksamen våren 018 løysingsforslag DEL 1 Utan hjelpemiddel Tid: 3 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (5 poeng) Løys likningane

Detaljer

Eksamen Matematikk 2P hausten 2015

Eksamen Matematikk 2P hausten 2015 Eksamen Matematikk 2P hausten 2015 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 (1 poeng) Prisen på ei vare er sett ned med 30 %. I dag kostar

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Hausten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Hausten 2013 Oppgåve 1 (4 poeng) I ein klasse er det 20 elevar. Nedanfor ser du kor mange dagar kvar av elevane var borte frå skolen i løpet av eit skoleår. 0 3 2 7 2 0 0 11 4 3 28 1 0 3 2 1 1 0 0 32 Bestem gjennomsnitt

Detaljer

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014 Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2014 Oppgave 1 (3 poeng) Nedenfor ser du hvor mange snegler Astrid har plukket i hagen hver kveld de ti siste kveldene. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet,

Detaljer

Eksamen MAT1005 matematikk 2P-Y va ren 2015

Eksamen MAT1005 matematikk 2P-Y va ren 2015 Eksamen MAT1005 matematikk 2P-Y va ren 2015 Oppgåve 1 (2 poeng) Dag Temperatur Måndag 4 C Tysdag 10 C Onsdag 12 C Torsdag 5 C Fredag 6 C Laurdag Tabellen over viser korleis temperaturen har variert i løpet

Detaljer

Eksamen Matematikk 2P hausten 2015

Eksamen Matematikk 2P hausten 2015 Eksamen Matematikk P hausten 015 Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 (1 poeng) Prisen på ei vare er sett ned med 30 %. I dag kostar

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 2013

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 2013 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 2013 Oppgåve 1 (1 poeng) Per har lese 150 sider i ei bok. Dette er 30 % av sidene i boka. Kor mange sider er det i boka? Oppgåve 2 (1 poeng) På eit kart er avstanden

Detaljer

2P eksamen våren 2018

2P eksamen våren 2018 2P eksamen våren 2018 DEL 1 Utan hjelpemiddel Tid: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Hjelpemiddel: Del 1 Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 (3 poeng) Markus

Detaljer

Eksamen S1 hausten 2014 løysing

Eksamen S1 hausten 2014 løysing Eksamen S1 hausten 014 løysing Tid: timar Hjelpemiddel: vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 (3 poeng) Løys likningane a) x 10 xx 5 x x 10 x 5x 7x 10 0 7 49 40

Detaljer

1P eksamen våren 2017

1P eksamen våren 2017 1P eksamen våren 2017 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (1 poeng) Du har 15 L saft. Du skal helle safta over i beger. I kvart

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et

Detaljer

Eksamen 1T, Hausten 2012

Eksamen 1T, Hausten 2012 Eksamen 1T, Hausten 01 Del 1 Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (1 poeng) Ei rett linje har stigingstal. Linja skjer x

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Va ren 2014 Oppgave 1 (2 poeng) Nedenfor ser du hvor mange snegler Astrid har plukket i hagen hver kveld de ti siste kveldene. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet

Detaljer

1P eksamen våren 2017 løysingsforslag

1P eksamen våren 2017 løysingsforslag 1P eksamen våren 017 løysingsforslag Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (1 poeng) Du har 15 L saft. Du skal helle safta over i

Detaljer

2P eksamen våren 2016 løsningsforslag

2P eksamen våren 2016 løsningsforslag 2P eksamen våren 2016 løsningsforslag Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (3 poeng) Dato Temperatur 01.03 2 C 02.03 0 C 03.03 --4

Detaljer

1T eksamen våren 2018

1T eksamen våren 2018 1T eksamen våren 018 DEL 1 Utan hjelpemiddel Tid: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar. Hjelpemiddel: Del 1 Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 ( poeng) Løys

Detaljer

Eksamen matematikk S1 løysing

Eksamen matematikk S1 løysing Eksamen matematikk S1 løysing Oppgåve 1 (3 poeng) Løys likningane a) 6 4 0 6 6 44 6 36 3 4 6 4 1 b) lg lg lg4 lg lg4 lg 10 10 lg4 4 8 0 4 4 8 6 4 må vere større enn null fordi den opphavlege likninga inneheld

Detaljer

Eksamen S1 Va ren 2014

Eksamen S1 Va ren 2014 Eksamen S1 Va ren 014 Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 (3 poeng) Løys likningane a) x 3x 3 3 x b) x lg lg x Oppgåve (

Detaljer

Eksamen 1T våren 2015

Eksamen 1T våren 2015 Eksamen T våren 05 Tid: 3 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve ( poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 5 7,5 0 0,003 Oppgåve

Detaljer

Eksamen S1 hausten 2014

Eksamen S1 hausten 2014 Eksamen S1 hausten 2014 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 (3 poeng) Løys likningane a) 2x 10 xx 5 b) x lg 3 5 2 Oppgåve 2 (1 poeng)

Detaljer

Eksamen 2P MAT1015 Høsten 2012 Løsning

Eksamen 2P MAT1015 Høsten 2012 Løsning Eksamen 2P MAT1015 Høsten 2012 Oppgave 1 (4 poeng) Alle som går tur til Pollfjell, skriver navnet sitt i boka som ligger i postkassen på toppen av fjellet. Nedenfor ser du hvor mange som har skrevet seg

Detaljer

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2015

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2015 Eksamen MAT1015 Matematikk P Va ren 015 Oppgave 1 ( poeng) Dag Temperatur Mandag 4 C Tirsdag 10 C Onsdag 1 C Torsdag 5 C Fredag 6 C Lørdag Tabellen ovenfor viser hvordan temperaturen har variert i løpet

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

1T eksamen våren 2017

1T eksamen våren 2017 1T eksamen våren 2017 Tid: 3 timer Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (2 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 0,72 10 60 10 8 8

Detaljer

Eksamen S1, Hausten 2013

Eksamen S1, Hausten 2013 Eksamen S1, Hausten 013 Tid: timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 ( poeng) Funksjonen f er gjeve ved Bestem f. f x 3x 3x 1, Df

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2012

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2012 DEL 1 Utan hjelpemiddel Oppgåve 1 (18 poeng) a) Rekn ut 1) 8 33 10 1 833 8 694 1 ) 1 9 3 3 1 3 3 3 33 3 3 3 6 6 3 3 1 3 6 4 3 3 81 b) Rekn ut og skriv svaret på standardform 5 6 5,510 6,010 11 1 33,0 10

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

2P-Y eksamen våren 2016 løsningsforslag

2P-Y eksamen våren 2016 løsningsforslag 2P-Y eksamen våren 2016 løsningsforslag Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (3 poeng) Dato Temperatur 01.03 2 C 02.03 0 C 03.03

Detaljer

Eksamen S2 va ren 2016

Eksamen S2 va ren 2016 Eksamen S2 va ren 2016 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 (5 poeng) Deriver funksjonane 2x a) f x e b) gx x 3 x 4 h x x x 3 c) 6

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

1T eksamen våren 2018 løysingsforslag

1T eksamen våren 2018 løysingsforslag 1T eksamen våren 018 løysingsforslag DEL 1 Utan hjelpemiddel Tid: Del 1 skal leverast inn etter timar. Hjelpemiddel: Del 1 Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve

Detaljer

Oppgåve 1 (1 poeng) Oppgåve 2 (1 poeng) Oppgåve 3 (1 poeng) Oppgåve 4 (2 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform. Løys likninga.

Oppgåve 1 (1 poeng) Oppgåve 2 (1 poeng) Oppgåve 3 (1 poeng) Oppgåve 4 (2 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform. Løys likninga. Oppgåve ( poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 50000000000,0005 Oppgåve ( poeng) Løys likninga 6 Oppgåve 3 ( poeng) Løys likninga lg( 3) 0 Oppgåve 4 ( poeng) Løys ulikskapen Oppgåve 5 ( poeng)

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet

Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Terminprøve i matematikk for 9. trinnet Våren 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Eksamen MAT 1011 matematikk 1P hausten 2015

Eksamen MAT 1011 matematikk 1P hausten 2015 Eksamen MAT 1011 matematikk 1P hausten 015 Oppgåve 1 (3 poeng) 1,0 g salt inneheld 0,4 g natrium. Helsestyresmaktene tilrår eit inntak av natrium på maksimalt,4 g per dag. a) Kor mange gram salt kan du

Detaljer

Eksamen Matematikk 2P-Y Hausten 2015

Eksamen Matematikk 2P-Y Hausten 2015 Eksamen Matematikk 2P-Y Hausten 2015 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar. Oppgåve 1 (1 poeng) Prisen på ei vare er sett ned med 30 %. I dag kostar

Detaljer

Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012 Løsning

Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012 Løsning Eksamen 2P MAT1015 Vår 2012 Oppgave 1 (14 poeng) a) 20 elever blir spurt om hvor mange datamaskiner de har hjemme. Se tabellen ovenfor. Finn variasjonsbredden, typetallet, medianen og gjennomsnittet. Variasjonsbredden

Detaljer

Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1006 Matematikk 1T-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2016 MAT1006 Matematikk 1T-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel del 1 Hjelpemiddel del 2 Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Del 1: 1,5 time Del 2: 2,5

Detaljer

Eksamen S1 hausten 2015

Eksamen S1 hausten 2015 Eksamen S1 hausten 015 Oppgåve 1 (5 poeng) Løys likningane nedanfor a) x 3x 0 b) 4 3x1 17 c) x lg 3 lg Oppgåve (3 poeng) Skriv uttrykka så enkelt som mogleg a) 8a a b 3 1 ab b) x yx y y xy x x yx y Oppgåve

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Hausten 2013

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Hausten 2013 Oppgåve 1 (1 poeng) Rekn ut og skriv svaret på standardform 7, 5 10 4 7,5 4,0 10 0 10, 1 4 1 ( 4) 8 9,0 10 0 10 Oppgåve (4 poeng) Siv har fire blå og seks svarte bukser i skapet. Éi av dei blå og tre av

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 2012

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 2012 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Hausten 2012 Oppgåve 1 (2 poeng) Ein dag har butikk A dette tilbodet: Du skal kjøpe 1,5 kg druer. I kva for butikk lønner det seg å handle? Butikk A: 1,5 kg svarar til 3

Detaljer

Eksamen 26.11.2014. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2014. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2014 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen. 15. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram

Eksamen. 15. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Eksamen 15. november 016 MAT1006 Matematikk 1T-Y Yrkesfaglege utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel del 1 Hjelpemiddel del

Detaljer

Eksamen 28.11.2012. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2012. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2012 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål

Eksamen. MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2017 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

1P eksamen hausten 2017

1P eksamen hausten 2017 1P eksamen hausten 2017 Tid: 2 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne. Oppgåve 1 (2 poeng) Ei vare kostar 640 kroner. Butikkeigaren vurderer å setje

Detaljer

Dømeoppgåve eksamen 1P-Y våren 2016

Dømeoppgåve eksamen 1P-Y våren 2016 Dømeoppgåve eksamen 1P-Y våren 2016 DEL 1 Utan hjelpemiddel Tid: 1,5 timar Hjelpemiddel: Vanlege skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillate. Oppgåve 1 Skriv desse tala i rekkjefølgje

Detaljer

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 14. november MAT1006 Matematikk 1T-Y. Programområde: Alle programområde / programområder. Nynorsk/Bokmål Eksamen 14. november 017 MAT1006 Matematikk 1T-Y Programområde: Alle programområde / programområder Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid 4 timar Del 1 skal leverast inn etter,5 timar.

Detaljer