Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013"

Transkript

1 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et skoleår Bestem gjennomsnitt og median for elevenes fravær dette skoleåret. Når vi ordner antall elever i stigende rekkefølge, er medianen den midterste, eller gjennomsnittet av de to midterste. Vi ordner dataene i stigende rekkefølge: Medianen: 2 Gjennomsnittet: Oppgave 2 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 8 3 3,2 10 4, ,2 4, ,8 10 1,28 10 Oppgave 3 (1 poeng) Skriv så enkelt som mulig (2 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 ) 2 4

2 Oppgave 4 (2 poeng) Per satte inn kroner i banken 1. januar Renten har vært 4,65 % per år. Sett opp et uttrykk som viser hvor mye penger Per har fått i rente i løpet av de fem årene fra 1. januar 2008 til 1. januar En årlig rente på 4,65 % gir oss en vekstfaktor på 1,0465. Ved å multiplisere med denne vekstfaktoren opphøyd i 5 vil vi få det beløpet han har på kontoen etter 5 år. Trekker vi så fra de han satte inn 1. januar 2008 finner vi hvor mye han har fått i renter i løpet av de fem årene. Vi får da følgende uttrykk: , (1,0465 1) Oppgave 5 (6 poeng) Ifølge en undersøkelse kan et 20 måneder gammelt barn i gjennomsnitt 300 ord. Et 50 måneder gammelt barn kan i gjennomsnitt 2100 ord. a) Framstill opplysningene ovenfor som punkter i et koordinatsystem med måneder som enhet langs x - aksen og ord som enhet langs y - aksen. Trekk en rett linje gjennom punktene. Linjen i oppgave a) kan brukes som modell for sammenhengen mellom et barns alder og hvor mange ord barnet kan.

3 b) Bruk linjen til å anslå hvor mange ord et 35 måneder gammelt barn i gjennomsnitt kan. I følge grafen vil et 35 måneder gammelt barn i gjennomsnitt kunne 1200 ord Bestem et matematisk uttrykk for modellen. Kommenter modellens gyldighetsområde. Et matematisk uttrykk for en rett linje er alltid på formen y ax b, der a er stigningstallet og b er konstantleddet (skjæringspunktet med y-aksen).

4 Linjen skjærer y-aksen i Det betyr at konstantleddet i uttrykket er Finner så stigningstallet: y a 60 x Får da følgende matematiske uttrykk: y 60x 900, der y er antall ord og x er alder i måneder. I følge modellen vil ikke et 15 måneder gammelt barn kunne noen ord, noe som ikke stemmer for de fleste barn i den alderen. Hvor lenge etter 50 måneder modellen gjelder, kan diskuteres. En lærer seg i hvert fall ikke 60 nye ord i måneden resten av barndommen. Modellens gyldighetsområde er først og fremst aldersgruppen måneder, hvis en da antar at antall ord øker lineært i denne perioden. Oppgave 6 (4 poeng) Per kaster en stein. Funksjonen h gitt ved 2 h( t) 5t 20t 1 viser hvor mange meter over bakken steinen er etter t sekunder. a) Hvor høyt over bakken er steinen idet Per kaster den? Hvor høyt over bakken er steinen etter 3 s? Konstantleddet er 1. Ballen er 1 meter over bakken idet Per kaster den. Må regne ut h(3) 2 h (3) Ballen er 16 meter over bakken etter 3 s b) Vil steinen treffe bakken før det har gått 5 s? Begrunn svaret. 2 h (5) h(5) er negativ. Det betyr at ballen nå ville vært 24 meter under bakken. Ballen må derfor ha truffet bakken før 5 s

5 Oppgave 7 (4 poeng) I en klasse er det 15 jenter og 10 gutter. 5 av jentene og 5 av guttene drikker kaffe. a) Tegn av tabellen nedenfor, og fyll inn tall i de hvite rutene. Jenter Gutter Sum Drikker kaffe Drikker ikke kaffe Sum Vi velger tilfeldig en elev fra klassen. b) Bestem sannsynligheten for at eleven drikker kaffe P(drikker kaffe) 0, Sannsynligheten for at eleven drikker kaffe er 0,4 En elev fra klassen drikker kaffe. c) Bestem sannsynligheten for at eleven er ei jente. 5 1 P(jente drikker kaffe) 0, Sannsynligheten for at eleven er ei jente er 0,5 Oppgave 8 (4 poeng) (Tallsystemer er ikke lenger i læreplanen) a) Skriv tallene 11, 22 og 44 i totallsystemet. b) Formuler en regel for hvordan vi dobler et tall i totallsystemet. Tallene 1213 og er skrevet i tretallsystemet.

6 c) Hvilket tall i tretallsystemet er tre ganger så stort som tallet 1213? Hvilket tall i tretallsystemet er en tredjedel av tallet ? DEL 2 Med hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) Ovenfor ser du hvor mange utenlandske spillere som spilte i den norske eliteserien hvert år i perioden Bestem gjennomsnitt og standardavvik for dette datamaterialet. Jeg legger tallene inn i et regneark i GeoGebra: Deretter merker jeg alle tallene, høyreklikker, og velger Lag liste. Listen får navnet Liste1, og for å finne gjennomsnitt og standardavvik bruker jeg kommandoene Gjennomsnitt[Liste1] og Standardavvik[Liste1] i CAS i GeoGebra:

7 Gjennomsnittet er 87 og standardavviket er 24. Oppgave 2 (2 poeng) Antall elever Går 4 Sykler 7 Kjører privat bil 3 Tar buss 10 Tar tog 6 I tabellen ovenfor ser du hvordan elevene i en klasse kommer seg til og fra skolen. Bruk et sektordiagram til å presentere datamaterialet fra tabellen. Jeg skriver inn tabellen i Excel, markerer tabellen og velger «sett inn sektordiagram». Jeg velger en passende diagramtype. Antall elever 20 % 34 % 13 % 10 % 23 % Går Sykler Kjører privat bil Tar buss Tar tog

8 Oppgave 3 (4 poeng) I et atomkraftverk omdannes radioaktive atomkjerner. I omdanningen forsvinner noe av massen fra atomkjernene, og energi blir frigitt. Når massen m kilogram forsvinner fra atomkjernene, er den frigitte energien, E Joule (J), gitt ved E m c Konstanten c har verdien 3, a) Hvor mye energi blir frigitt når en masse på 0,010 kg forsvinner fra atomkjernene? E ,010 (3,0 10 ) 1,0 10 9,0 10 9,0 10 9,0 10 Det blir frigjort 9, J 10 En norsk husholdning har et årlig energiforbruk på 9,0 10 J b) Hvor mye masse må forsvinne for å gi nok energi til en norsk husholdning i et år? E m c E m c 2 m 2 9,0 10 9,0 10 (3,0 10 ) 9, , , kg masse må forsvinne for å gi nok energi til en norsk husholdning i et år Oppgave 4 (10 poeng) Årstall Prosent mannlige røykere Tabellen ovenfor viser hvor mange prosent av norske menn i alderen år som røykte hver dag noen år i perioden Sett x = 0 i 1985, x = 5 i 1990 og så videre, og bruk opplysningene i tabellen til å bestemme

9 a) 1) en lineær modell som viser hvordan andelen mannlige røykere har endret seg Jeg skriver inn punktene 0,42, 5,37 osv. i GeoGebra. Jeg bruker så kommandoen RegLin[{A,B,C,D,E,F}] Jeg får følgende lineære modell: y 0,88x 42,3 2) en eksponentiell modell som viser hvordan andelen mannlige røykere har endret seg

10 Jeg bruker kommandoen RegEksp[{A,B,C,D,E,F}] Jeg får følgende modell: y 44,1 0,97 x b) Hvor mange prosent av norske menn i alderen år vil være røykere i 2020 ifølge hver av de to modellene i oppgave a)? Jeg tegner linja x = 35, og finner skjæringspunktet med denne linja og hver av de to modellene:

11 Ifølge den lineære modellen vil 11,5 % av norske menn være røykere i Ifølge den eksponentielle modellen vil 15,5 % av norske menn være røykere i c) Når vil andelen mannlige røykere bli lavere enn 5 % ifølge hver av de to modellene i oppgave a)? Jeg tegner linja y = 5, og finner skjæringspunktet med denne linja og hver av de to modellene: Ifølge den lineære modellen vil andelen mannlige røykere bli lavere enn 5 % i løpet av 2027 Ifølge den eksponentielle modellen vil andelen mannlige røykere bli lavere enn 5 % i løpet av 2057 d) Kommenter modellenes gyldighetsområde. Det er alltid mange faktorer som påvirker slike tall, så usikkerheten vil være stor når en skal bruke modellen til å gjøre beregninger langt inn i framtiden. Den eksponentielle modellen ser ikke ut til å passe så godt med de seks verdiene en har, men det er allikevel kanskje mest rimelig å tenke seg at det alltid vil være noen røykere igjen i befolkningen, enn å tenke seg at andelen bare vil være jevnt synkende fram til det ikke er noen menn igjen som røyker?

12 Oppgave 5 (4 poeng) Tora er en ivrig skiskytter. Hun treffer blinken med 84 % av skuddene sine. I en konkurranse skyter hun fem skudd. a) Bestem sannsynligheten for at hun treffer blinken med de fire første skuddene og bommer med det siste. P(treff) 0,84 P(bom) 1 0,84 0,16 4 P(treff,treff,treff,treff,bom) 0,84 0,16 0,08 Sannsynligheten for at Tora treffer blinken med de fire første skuddene og bommer med det siste er 0,08 b) Bestem sannsynligheten for at hun treffer blinken med fire av skuddene. Det er fem måter dette kan skje på: bom på første, bom på andre, bom på tredje, bom på fjerde eller bom på femte. 4 Sannsynligheten for hver av disse hendelsene er 0,84 0,16 0,08 Vi får da: 4 P(fire treff og en bom) 5 0,84 0,16 0,4 Sannsynligheten for at Tora treffer blinken med fire av skuddene er 0,4 Oppgave 6 (6 poeng) I en undersøkelse ble 30 elever spurt om hvor lang tid de bruker på å komme seg til og fra skolen hver dag. Elevene oppga tiden i minutter. Resultatet av undersøkelsen er vist nedenfor

13 a) Lag et klassedelt materiale av tallene ovenfor. La den første klassen starte i 10, og la alle klassene ha klassebredde 10. Tid Antall elever [10,20 8 [20,30 6 [30,40 4 [40,50 1 [50,60 3 [60,70 3 [70,80 3 [80,90 2 b) Ta utgangspunkt i det klassedelte materialet i a), og bestem gjennomsnittet. Bruker regneark i GeoGebra: Med formler:

14 Gjennomsnittstiden er 40,3 minutter c) Bruk det klassedelte materialet til å avgjøre hvor stor andel av elevene som trenger mindre enn 60 min på å komme seg til og fra skolen elever trenger mindre enn 60 minutter 22 0, ,3 % av elevene trenger mindre enn 60 min på å komme seg til og fra skolen Oppgave 7 (8 poeng) Funksjonen f gitt ved 3 2 f( x) 9x 270x 1400 x 3000 viser hvor mange personer som var logget på en nettside x timer etter midnatt et gitt døgn. a) Tegn grafen til f for 0 x 24. Tegner grafen i GeoGebra:

15 b) Hvor mye var klokka da det var flest personer logget på nettsiden? Hvor mange personer var logget på nettsiden da? Jeg finner toppunktet grafisk i GeoGebra ved å skrive kommandoen Ekstremalpunkt[f(x)] Flest personer var logget på nettsiden ca. kl. 17. Da var personer logget på.

16 c) Når var flere enn personer logget på nettsiden? Jeg tegner linja y=1500 i koordinatsystemet, og finner skjæringspunktene mellom denne og f ved å bruke kommandoen skjæring mellom to objekt: 1,5 = 01:30 4,8 = ca. 04:50 23,7 = ca. 23:40 Flere enn 1500 personer var logget på nettsiden mellom midnatt og kl. 01:30, og mellom ca. kl. 04:50 og 23:40. d) Bestem den gjennomsnittlige vekstfarten til f for 6 x 16. Hva forteller dette svaret? Jeg tegner linjene x = 6 og x = 16 i koordinatsystemet, og finner skjæringspunktet mellom disse og grafen ved å bruke kommandoen skjæring mellom to objekt. Deretter tegner jeg ei linje mellom disse to punktene ved å bruke kommandoen linje gjennom to punkt. Stigningstallet til denne linja er den gjennomsnittlige vekstfarten.

17 Den gjennomsnittlige vekstfarten er Dette forteller oss at i tidsrommet fra kl. 06:00 til 16:00 økte antall personer som var logget på nettsiden med 1048 personer i timen i snitt. Bildeliste Fotball: ( ) Tegninger og grafiske framstillinger: Utdanningsdirektoratet

Eksamen 27.11.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) Nedenfor ser du hvor mange snegler Astrid har plukket i hagen hver kveld de ti siste kveldene. 10 5 22 28 2 8 50 15 40 10 Bestem gjennomsnittet og medianen for

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Matematikk 1P. forenklet

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Matematikk 1P. forenklet Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL Matematikk P forenklet 0 Funksjoner Funksjoner Koordinatsstemet Andreaksen (-aksen) På figuren til venstre ser du et vanlig koordinatsstem. Den vannrette

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014)

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014) 4 8 Eksamenstrening 8 Eksamens trening Uten hjelpemidler E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 014) E (Kapittel 1) Bruk konjugatsetningen

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

IKT-basert eksamen i matematikk

IKT-basert eksamen i matematikk IKT-basert eksamen i matematikk Hvordan besvare Del 2 av eksamen i matematikk? Vi viser til beslutningen om innføring av revidert eksamensordning for sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk fra og

Detaljer

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole FORORD Formålet med dette heftet er å vise noen anvendelser av digitale hjelpemidler til å løse matematikk oppgaver i videregående skole. Du kan

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P dekker målene i læreplanen av 005 for Matematikk VgP i studieforberedende utdanningsprogram. H. Aschehoug & Co. (W.

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011?

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011? 2: Lineære funksjoner VG1-T - teoretisk retning En del av dere synes nok at innføringa i kapittel 1 er i vanskeligste laget. Trass i at vi stort sett har repetert foreløpig, ser jeg at dere merker overgangen

Detaljer