Gabler Investment Consulting befester sin stilling som Norges ledende uavhengige investeringsrådgiver.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gabler Investment Consulting befester sin stilling som Norges ledende uavhengige investeringsrådgiver."

Transkript

1 Gabler Investment Consulting befester sin stilling som Norges ledende uavhengige investeringsrådgiver. ÅRSRAPPORT 2014

2 2014 Våre kunder har oppnådd svært god risikojustert avkastning i året som gikk, og Gabler Investment Consulting befester sin stilling som Norges ledende uavhengige investeringsrådgiver for stiftelser/family-offices, pensjonskasser og kommuner. Selskapets kunder har moderat risikoprofil med fokus på å bevare verdier. Siden årtusenskiftet har samlet meravkastning vært godt over 25% i gjennomsnitt for investorer som har vært rådgitt av oss. Gjennom oppfølgingsavtaler har vi mer enn 50 mrd. kroner investert hos norske- og internasjonale forvaltere føyer seg inn i rekken av år med god relativ og absolutt avkastning. STRATEGI Vårt hovedfokus de siste årene har vært å bygge robuste porteføljer for våre kunder. Våre anbefalte porteføljer inneholder en stor del globale aksjer. Vi anbefaler dette med mindre det er regulatoriske begrensninger for investor. Når aksjene ikke er valutasikret er det en forsikring mot eventuelt fall i oljeprisen. Også på rentesiden mener vi investorer får bedre betalt for kredittrisiko internasjonalt. Disse strategiske valgene har bidratt til god avkastning for våre kunder i Pensjonskasser som bruker oss som rådgiver oppnådde i 2014 gjennomsnittlig en verdijustert avkastning på 9,0%, stiftelser oppnådde 11,5% mens kommunale investeringsfond klarte 8,7%. Det er vi stolte av når Oslo Børs ga 5,6% og rentene er lave. STYRING Vår egenutviklede handelsplattform gir fordeler når investeringer skal implementeres og porteføljene overvåkes. Den fungerer også som et innkjøpsfelleskap hvor vi forhandler frem lave forvaltningskostnader på vegne av våre kunder. Dette bidrar til lave forvaltningskostnader som igjen bidrar til den gode avkastningen. Porte føljerapportene gir god innsikt i porteføljens utvikling og risiko. SELEKSJON Vår rådgivingsmodell har fungert godt, og alle aktivaklasser har levert avkastning over sammenligningsindeks. Vår seleksjonsmodell for å finne gode fond på vegne av våre kunder, gir resultater. Vi har de siste årene lagt ned mye ressurser i analyser av svært mange gode fond og forvaltere. Kun de som har levert god avkastning, og i tillegg har de beste forutsetninger for å fortsette å levere, blir anbefalt.

3 Stiftelser 11,5% (i gjennomsnitt) Andre investeringer 10% Avkastningen for 2014 ble god som følge av sterk børsoppgang globalt, samt fallende renter som ga kursgevinster i. Fremtiden For stiftelser som skal dele ut penger til gode formål, vil det lave rentenivået gi store utfordringer i årene som kommer. Stiftelser har gjerne en stor andel i. Rentenivået er nå under ca. 1,25% for 10 års stats. Fratrukket forvaltningskostnader, administrasjon og inflasjon, blir det lite igjen til gode formål. Vi ser eksempelvis at Nobelinstituttet har måttet redusere nobelprisenes størrelse med 20%. Eventuelt må avkastning som kan brukes til utdelinger hentes fra aksjer og eiendom, hvor avkastningen svinger mer. Alternativt må utdelingene reduseres. Stiftelser er i en situasjon hvor det ikke finnes enkle valg. Mange bør revurdere sine strategier i lys av et fremtidig lavt rentenivå. 9% Vi inngikk samarbeid om kapitalforvaltning med Gabler i november Samarbeidet har vist seg meget vellykket. Gabler leverer både på avkastning og rapportering. I tillegg har de et personlig engasjement og en evne til å snu seg raskt når dette er nødvendig. Det er viktig for Gjensidigestiftelsen med effektive og kostnadseffektive løsninger. Gabler har spilt en viktig rolle for oss på dette området. Gabler har vist seg å være en god og innovativ partner. 27% Knut Nordenhaug Leder Finans og investering 34% 20% Gjensidigestiftelsen er en unik stiftelse. Den er Norges største og kombinerer to viktige roller. Den ene rollen utøves i egenskap av å være en betydelig finansiell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring ASA. Den andre viderefører tradisjonen som en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.

4 Pensjonskasser 9% (kommunale)* 8,9% (private)* * Verdijustert Pensjonskasser har i dag strenge begrensninger på hvordan kapitalen kan plasseres. Enkelte må av risikobærende hensyn valutasikre globale aksjer, noe som ikke har vært positivt i Likevel har våre kunder oppnådd avkastning som styrker egenkapitalen og dekker rentegarantiene med god margin. De er således godt rustet til å møte utfordringene knyttet til lengre levetid i befolkningen. Fremtiden Selv om livselskapene har store utfordringer, ser vi positivt på fremtiden og mulighetene for å skape god avkastning i et stadig mer globalisert investeringsunivers for pensjonskassene. Gablers fokus på gode internasjonale obligasjonsforvaltere kan bli en viktig bidragsyter til fremtidig avkastning. Gabler har g jennom flere år vært vår samarbeidspartner innenfor kapitalforvaltning og pensjon. Vi er godt fornøyd med tilg jengelighet til et stabilt og kompetent kundeteam, som består av enkeltpersoner med godt humør og evne til å levere når det g jelder. Andre investeringer 12% 6% Frode Onarheim Dir. Pensjon og Forsikring 18% 46% 18% ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt ansatte i ca. 100 land.

5 Kommunale investeringsfond 8,7% (i gjennomsnitt) Denne gruppen har hatt en meget god avkastning, og flere av kommunene oppnådde over 10%. Kundene har i varierende grad valgt å valutasikre sine investeringer, og er ofte i samme situasjon som stiftelser. Risikoen bør være moderat fordi overskuddet skal brukes til velferdsformål i kommunen. Fremtiden Det lave rentenivået vil også prege kommunale investeringsfond. Fremtidig avkastning kan neppe bli så god som den har vært de siste fem årene. Kommunene må redusere forventningene til tilskudd fra fondet, eventuelt øke risikoprofilen for å kunne øke langsiktig avkastning. Svingningene blir da større og det kan komme enkeltår hvor avkastningen blir negativ. Da blir opparbeidet bufferkapital og en robust strategi viktig. Larvik kommune har samarbeidet med Gabler i 15 år og bistår oss først og fremst med investeringsrelaterte spørsmål. Gabler tilfører oss kompetanse og er med på å heve kvaliteten på våre avg jørelser. Vi ønsker å ha god oversikt over og aktivt følge opp vår portefølje. Rapporteringen fra Gabler tilfredsstiller våre krav på dette området, og gir oss kostnadseffektive løsninger innenfor kapitalforvaltningen. Andre investeringer 6% 5% 17% Paul Hellenes Finansdirektør 51% 21% Larvik kommunes Primæroppgavefond Fondet ble etablert i 2001 for å tjene lokalsamfunnet på lang sikt. Avkastning over inflasjonen kan disponeres i kommunens drifts- og investeringsbudsjett. Fondet er på ca. 750 mill. og har oppnådd en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 0,9%.

6 2015 Vårt hovedbudskap Vi betrakter globale som en mer attraktiv aktivklasse enn norske, både av hensyn til risikospredning og avkastningspotensiale. Risikospredning til aktivklasser som har lav korrelasjon til aksjer og renter er viktigere enn noen gang. Dette omfatter eiendom, reassuranse og hedgefond. Åpen valutaposisjon er fortsatt et tema, men ikke like sterkt betont etter kronesvekkelsen høsten Året kan komme til å by på store utfordringer. Tradisjonelle risikodempende strategier fungerer ikke like godt i dagens situasjon. I en tradisjonell portefølje med 30% aksjer og 70% skal obligasjonsdelen dempe et eventuelt aksjefall. Når aksjer faller, vil typisk rentene falle og kursgevinster i vil sammen med opptjente renteinntekter begrense fallet. Da rentenivået var 5%, ville renteinntektene i en slik portefølje gi 3,5% avkastning pluss kursgevinster som kunne bidra med avkastning på et par prosentpoeng. Nå når rentene er så lave, kan ikke være buffer i samme grad. Vi ser også at kronesvekkelsen gjør at noe av effekten av vårt tradisjonelle råd om å ha en høy andel globale, ikke valutasikrede aksjer, er tatt ut i Om investorer skal velge valutasikring eller ikke, er et mer åpent spørsmål enn på mange år. Gablers hovedfokus i 2015 kommer til å være globale. Her mener vi fortsatt at det er gode avkastningsmuligheter sammenlignet med norske. har en risiko knyttet til oljeprisen som er høyere enn vi liker. Hvis norsk økonomi får problemer, vil selvsagt innenfor oljesektoren lide. High yield faller typisk 1/3 av et aksjefall. Også bank kan få kursfall dersom bankene får tap på sine lån til næringslivet eller boliglånskunder. I et slikt scenario vil globale være en tryggere havn. Her er rentenivået like høyt som i Norge og risikoen knyttet til oljebransjen vil være lavere. Gabler arbeider svært aktivt for å finne de beste forvalterne og fortløpende evaluere disse. En annen metode for å bygge robuste porteføljer i et lavrenteregime, er å spre risikoen til flere aktivaklasser som kan opprettholde avkastningen. Gabler har nylig gjennomført et omfattende prosjekt for å vurdere eiendom som alternativ til norske renter. Vi vurderer markedet generelt og analyserer aktuelle leverandører. Andre aktivaklasser som reassuranse og hedgefond vil kunne være aktuelt for noen kunder. Her er forventet avkastning hos noen leverandører opp mot aksjenivå, men avkastningen har attraktive korrelasjonsegenskaper mot resten av porteføljen. Eiendom kan dermed fungere godt i diversifiserte porteføljer. Gablers fokus baserer seg på at det er stor sannsynlighet for at rentene vil være svært lave i mange år. Samtidig kan norsk økonomi stå overfor utfordringer knyttet til oljepris og olje investeringer. En fundamental bedring i amerikansk økonomi og normal isering av vekstprognosene i Kina vil dempe negative effekter av makroøkonomiske sjokk. Samtidig er aksje kursene høye etter seks gode år, slik at risikoen for korreksjoner på børsen har økt.

7 fra GABLER Gabler Performa er vårt egenutviklede handelssystem. I disse dager passerer vi NOK 20 mrd. plassert gjennom systemet. Performa gir oss forhandlingsmakt på vegne av kundene når vi forhandler forvaltningskostnader. Dermed oppnår vi gode betingelser for kundene. Samtidig er Performa et depot- og overvåkingssystem hvor kundene enkelt og effektivt kan få gjennomført kjøp og innløsning. Eiendelene er trygt deponert. I tillegg gir Performa daglig oversikt over porteføljens sammensetning og utvikling. I løpet av 2014 har Performa vokst med mer enn 5 mrd. Det er kanskje den beste dokumentasjonen på Performas kvaliteter. Forhandle Tilgang/rabatter Innsikt Rapportere Kostnadseffektivt Handle Styre Oversikt Oppbevare Sikker deposering UTVIKLING AuN GABLER PERFORMA

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer