RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012"

Transkript

1 STEINKJER KOMMUNE RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

2 Innholdsfortegnelse 1 Status Maskinvare PC Annet IKT utstyr Infrastruktur Programvare Microsoft Office og open Office MLG Steinkjerskolen Microsoft Learning Gateway Pedagogisk Programvare, Kartleggeren og Drillpro-pakken Programvare til PC for elever med spesielle behov Drift av systemer Sentralt Ved den enkelte skole og barnehage Kompetanse/ motivasjon Minstekravspaner Digitale læremidler Kommunikasjon / hjemmeside / bruk av LMS Barn med særskilte behov Eksamen og kartleggingsprøver Samarbeid med andre aktører Visjon Målsettinger Visjon Hovedmål Konkrete mål Infrastruktur Programvare LMS et Microsoft Learning Gateway,Steinkjerskolen Drift av systemer Kompetanse Pedagogisk bruk (minstekravsplaner) Kommunikasjon gjennom bruk av IKT Barn/ voksne med særskilte behov Eksamen og kartleggingsprøver Samarbeid med andre aktører Tiltak Maskinvare Programvare Kontorteknisk programvare Drift av systemer Kompetanse Pedagogisk bruk (minstekravsplaner) Kommunikasjon Barn og voksne elever med særskilte behov Eksamen og kartleggingsprøver Samarbeid med andre aktører Kostnader til drift og investering Investeringer (alle tall i 1000 kr) Drift: (alle tall i 1000 kr) Evaluering

3 3

4 Forord Å kunne bruke digitale verktøy defineres som en grunnleggende ferdighet i hele det 13- årige løpet, og med tanke på Livslang Læring Elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal prioriteres i alle fag. I klartekst betyr det at arbeidet med digitale ferdigheter skal være integrert i skolens daglige arbeid. Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet legger klare føringer for arbeidet med Pedagogisk bruk av IKT i skole og barnehage. For å lykkes med å gi den enkelte den digitale kompetansen som rammeplanen og læreplanene krever, trengs nødvendige ressurser for å ruste opp skolene og barnehagene digitalt. I forrige planperiode fikk lærere med over 50 % stilling disponere egen PC. Med 1 mill kroner årlig i økonomiplanperioden kom skolene langt med nødvendig opprusting på dette området. PC tettheten for elever ble i gjennomsnitt økt mer enn planen forutsatte. Uten faglig og pedagogisk innhold blir satsingen på utstyr imidlertid til liten nytte. Målene og prosessene må fortsatt være forankret hos enhetslederne og de må være pådrivere og inspiratorer på egen enhet. Videre er det nødvendig med et helhjertet engasjement fra førskolelærerne, lærerne og andre tilsatte. For å møte utfordringer knyttet til videreutvikling av IKT i skolen og barnehagen har avdeling skole og barnehage utarbeidet forslag til rammeplan for IKT i skolen og barnehagen for perioden. Planen skal gjelde for alle de kommunale grunnskolene og barnehagene i kommunen samt voksenopplæringen. Kulturskolen er også tatt inn i denne perioden. På bakgrunn av Rammeplan for IKT i skolen og barnehagen lages en egen utviklingsplan for pedagogisk bruk av IKT for hver enhet i løpet av De lokale planene revideres ved hvert årsskifte og tas opp i SU ved hver enhet. Planen omfatter ikke skoleadministrative program. Kommunen har i dag avtale med IST om bruk av EXTENS i skoleadministrasjonen og barnehageadministrasjonen. I 2009 settes det i gang arbeid med ny kravspesifikasjon for skoleadministrativt system i forhold til dagens utfordringer til pedagogisk bruk av IKT og krav til innføring av FEIDE (FElles IDEntitet i de offentlige) og tilpasning til læringsplatformen MLG Steinkjerskolen. IKT- koordinator har koordinert utkast til plan på bakgrunn og samme mal som Rammeplan for IKT i skolen Jan Inge Tømmerås, Elin Britt Hansen og Einar Haug har sammen med IKT- koordinator vært arbeidsgruppe for å fullføre arbeidet med planen. Steinkjer april 2009 Elisabeth Jonassen avdelingsleder 4

5 1 Status 1.1 Maskinvare PC Antall elever pr. PC: Antall elever pr. PC er i overkant av 4 for alle skolene sett under ett. For barnetrinnet er PC tettheten på gjennomsnittlig ca 4,5 elever pr PC, mens på ungdomstrinnet er den på 2,9. Det er noe variasjon mellom skolene. Antall lærere pr. PC: Alle lærere med over 50 % stilling i grunnskolen i Steinkjer har tilgang til egen PC. Alle ansatte i barnehagen har tilgang til pc på barnehagen. Ved Kulturskolen og Voksenopplæringa har alle lærere tilgang til PC. Antall PC/ Prosessorer/minne: Skolene i 2008, GSI 2008 (GrunnSkolenes Informasjonssystem med telling 20 okt. hvert år) er det til sammen registrert 1028 PC`er, 694 for elevene, 282 for lærerne og 52 for administrasjonen. Størstedelen av maskinparken er pentium 3 og pentuim 4. En god del maskiner av typen Pentium 2 og Pentium 3 er satt opp som som tynne klienter (utrangerte eldre maskiner som hovedsakelig bruker ressurser på sentral server). Hovedvekten av pentium 3 og 4 benyttes av lærerne. Minne er oppgradert ved de fleste skoler siste to år videreføres i 2009 for å fungere optimalt på Windows XP- platform. Barnehagene har 18 PC pentium 3, 1 stk for barn og ansatte på hver avdeling og en 8 PC til de ansatte felles, tynnklient på personalrom/ pauserom. Styrerne har 8 PC- nyere pentium 4. Kulturskolen har i hovedsak eldre PC med lite minne. Voksenopplæringa har nyere PC for elevene og i hovedsak tynnklienter og bærbare til lærerne Annet IKT utstyr Skrivere Både kvaliteten og kvantiteten på skriverne varier fortsatt en del fra skole til skole. Få skoler har fargelaser til elevene på ELEV -nett, men dette løses stort sett ved å la lærerne skrive ut på ADM- nett via lagret dokument på MLG Steinkjerskolen. Noen skoler har leasingavtaler på skrivere som gjør vedlikehold og drift mer effektivt. Behovet for å skrive ut har blitt reduser betraktelig på enkelte skoler fordi info, oppgaver og planer legges i MLG Steinkjerskolen De fleste barnehager har nå fargelaserskrivere tilgjengelig, men fortsatt har noen blekkskrivere som sitt eneste farge- alternativ. Kulturskolen har tilgang til å skrive ut på kopimaskin og tilgang til fargeskriver, men har ingen skrivere for elever. Voksenopplæringa har sort- hvitt skriver for elevene på data og grupperom og kopimaskin for lærere. 5

6 Skannere Behovet for skannere ser ut til å være svært ulikt fra skole til skole på Elev- siden, da det meste av bilder og tekst i dag er tilgjengelig digitalt. De fleste skoler har kopimaskin som benyttes til skanning og lærerne skanner for elevene på disse. Noen har satt opp egne skannerstasjoner med OCR (gjenkjenning av tekst) for lærerne - da mye tekst etter hvert blir brukt digitalt i undervisningen. Det meldes behov for mer OCR. Kulturskolen har ikke skannermuligheter. Voksenopplæringa skanner til e-post via kopimaskin. Digitalt kamera Skolene har minimum ett digitalt kamera, og enkelte har også kamera på hvert team. Barnehagene har også minimum ett digitalt kamera og noen har kamera til hver avdeling. Kulturskolen og Voksenopplæringa har digitalt kamera. Digitalt videokamera Alle barneskolene har digitalt videokamera av ulik kvalitet, og har også mulighet til å låne 5 kamera med redigeringsutstyr til ulike prosjekt anskaffet til Multimediaprosjektet MMP-2007 i forbindelse med Byjubileet. Barnehagene, Kulturskolen og Voksenopplæringa har ikke digitalt videokamera, men har mulighet for å låne kamera ved behov. Utstyr for framvisning Multimedia Alle skolene har minst en projektor, delvis fastmontert og flyttbar. Noen av skolene har satt i gang utbygging av projektor med PC fastmontert i undervisningsrom for mellomtrinnet. En barnehagene har projektor. De fleste skoler har hjemmekino eller tilsvarende utstyr for framvising av lyd og bilde fra PC eller DVD. Barnehagene har mulighet til å spille av DVD med lyd på BarnePC på avdelingene. Kulturskolen har ikke projektor eller muligheter for visning av multimedia. Voksenopplæringa har projektor montert på undervisningsrom og mobil tralle for framvisning på øvrige rom Infrastruktur Nettverk Dagens nettverk er ikke tilstrekkelig for dagens antall PC`er men tilpasset med utvidelse med switch (som kobler flere maskiner til et datapunkt). Hvert klasse/ grupperom har som standard 1 enkelt datapunkt og stamnettet i Steinkjer kommune er kablet. På ADM- nettet er det store forskjeller fra et pkt per kontor og bruk av switch til flere maskiner, til kablet punkt til hver enhet telefon/data. Ved nybygg prosjekteres kablet punkt til alle enheter. Barnehagene har som standard et dobbeltpkt. for data/telefon på hver avdeling og ulikt standard på styrerkontor. Kulturskolen har godt utbygd datanett, men mangler datapunkt på personalrom og i fellesarealer. Voksenopplæringa har godt utbygd infrastruktur til personale og undervisningsrom, men i data- og grupperom er det ikke tilstrekkelige punkt. Trådløst 6 skoler har trådløst nettverk 2 på ADM siden. Disse netteverkene er ustabile og ikke godkjent sikkerhetsmessig. Det er startet en prosess for å få opp sikre og stabile trådløse nettverk ved skolene i samarbeid med IKT avdelingen. Ingen barnehager har trådløst. Kulturskolen har tilgang på trådløst nett i foaje og høvelen, men ikke tilgang i studio gangareal og undervisningsrom. Voksenopplæringa har eget trådløst nett i dag, men ikke innefor godkjent sikkerhetsnivå. 6

7 Strømnett En liten del av PC`ene er koblet til egen kurs og svært mange PC er koblet til ujordete stikk. Skjøteledinger er dominerende på mange skoler og barnehager. Flere skoler har fått lagt opp faste punkt for å få bort skjøteledninger, samt utplassere maskiner i undervisningsrom og ha uttak i tak/himling for videokanon. Strømnettet ikke er dimensjonert for videre økning antall PC`er og må bygges videre ut i takt med økningen av antall PC. På barnehagene er det stort sett tilgang på strømuttak og Kulturskolen og Voksenopplæringa har god tilgang på strømpunkt. Rom De fleste skoler har tilgang på PC på alle klasserom og grupperom. Ikke alle har egne datarom. I planperioden er PC`er plassert ut på klasse/grupperom. Arealmessig er det ikke plass for flere PC`er i alle arbeids og grupperommene. Skjermene er det som krever mest plass. I nybygg må det legges opp til arbeidsstasjoner med skjerm montert på vegg med tatstatur/ mus på hylle for stående arbeid er planlagt standard på klasserom og grupperom. Kulturskolen har ikke PC tilgjengelig for elever i dag. Voksenopplæringa har 12 PC for elevene på datarom og grupperom Databord Ved økt PC-antall har skoler som hatt behov for nye bord og løst dette ved å samarbeide med vaktmestertjenesten om ulike løsninger. Det meldes om mindre behov for databord ved overgang til mer bruk av bærbare maskiner og planer om overgang til stående arbeidsstasjoner på veggareal. Barnehagene har fått overtatt brukte databord fra andre avdelinger i kommunen og har minst et trillbart databord i barnehagen slik at maskinene kan samles på en av avdelingene ved behov. Kulturskolen har ingen databord, mens Voksenopplæringa har ordinære bord på datarom og grupperom. 1.2 Programvare Microsoft Office og open Office Alle skolene har Microsoft Office, der de aller fleste benytter Office Steinkjer kommune har betalt for 363 Microsoft Office lisenser til ADM-nettet, mens på ELEV- nettet er det leid lisens School Agreement for 687 PC. Barnehagene bruker Open Office på Barne- PC mens andre PC på barnehagen har Office MLG Steinkjerskolen Microsoft Learning Gateway 9 skoler i Steinkjer kommune har siden høsten 2006 vært satt opp med læringsplattformen MLG Steinkjerskolen Alle 17 skoler (inkludert Voksenopplæringa og Kulturskolen) var med fra høsten 2007 og barnehagene er klargjort med egen portal på MLG Steinkjerskolen. Alle 15 barne- og ungdomsskolene er satt opp med egne elevportaler med tilgang til oppgaver og prøver. Steinkjer kommune bruker CAL- lisenser til 2642 elever som gjør at elever foresatte og lærere fritt får bruke ressurser på MLG Steinkjerskolen hjemmefra og utenom skolen Pedagogisk Programvare, Kartleggeren og Drillpro-pakken Det er stor variasjon fra skole til skole i tilbud og bruk av pedagogisk programvare, men svært mange benytter nettbaserte opplegg, og har tatt i bruk ClasServer med varierte oppgaver og 7

8 prøver opp mot elevene. Ungdomskolene har i tillegg A passport to English fra Cyberbook som nettbasert læringsprogram. Skolene bruker hver for seg relativt lite midler i innkjøp av lisenser i dag Kartleggeren er kjøpt inn for alle skoler og vedtatt brukt som kartleggingsredskap av alle skoler i planen Bruk av kartleggingsprøver i basisfagene jfr pkt1.8 Drillpro - pakken med ulike språktreninggsøvelser, tastaturtreningsprogrammet DTouch og matematikkprogrammet M+ er også frikjøpt for bruk av alle lærere, elever og foresatte tilknyttet skolene i Steinkjer kommune. Felles innkjøp av programvare gjør enhetsprisene svært mye lavere og i Budsjett for 2009 er det satt av kr ,- Barnehagene LS pakken (Lek og lær med Muldvarpen, BRA, Min verden, Lek og lær m flere), 2 simple- pakken (Enkelt å skape fortelling, Enkelt å skape animasjon og Enkle IKTverktøy),123 Spill. Picasa 2, Photostory og MovieMaker brukes også en god del. Kulturskolen har 10 lisenser av Sibelius 5 (komponering arrangering og digitale læringsressurser) for lærer- PC, og 10 disponible Sibelius 5 lisenser er innkjøpt til ungdomsskolene. Voksenopplæringa har egen programpakke opp mot Migranorsk. Dette er nettbasert og som program på elev- maskinene i tillegg til Lingus Godt sagt og Lingus Ny i Norge for elever og lærere. Voksenopplæringa har også tilgang til Kartleggeren og Drillpro, men bruker ikke programmene i dag Programvare til PC for elever med spesielle behov Inntil 1. januar 2009 var stønads- summen for PC innkjøpt ved rekvisisjon gjennom Hjelpemiddelsentralen. Til strekkelig til å få med lisens på Windows XP og gjeldende MS Office programvare (for tiden Office 2007). Office 2003 er installert for kompabilitet mot Læringsplatform. 1.3 Drift av systemer Sentralt Servere og nettverk Steinkjer kommune har i dag sentral drift av skolenes servere. ELEV- nettet består av 10 servere og ADM- nett 2 servere. Alle disse er satt i kontinuerlig overvåkning i driftsavtale på nivå med med Steinkjer kommunes øvrige serverpark. Det kjøres i tillegg sentral backup av skolesystemet felles med hele kommunen. 8

9 Skolene Kvam, Sem, Binde, Vålen, Røysing, Moen og Skarpnes er koblet via 32 Mb radiosamband. Mære har 155 Mb samband som består av radio og fiber. Resten av skolene, Steinkjer skole, Steinkjer ungdomsskole, Lø, Egge ungdomsskole, Egge barneskole, Fagerheim og Beitstad, er tilknyttet fiber, 1 Gb. Kompetanse Det er ulik kompetanse med hensyn til drift og vedlikehold av datasystemene på skolene. Noen av skolene er selvhjulpne mens andre er avhengig av bistand fra sentral IKT- enhet. Standardisering av PC- utstyr gjør at det nå er oversiktlig driftsmessig og mer effektivt med hensyn til vedlikehold Ved den enkelte skole og barnehage IKT veileder, IKT- kontakt og IKT - koordinator Hver skole har i dag en grunnressurs til IKT- veileder. I tillegg er en 100% stilling samlet gjennom en koordinatorstilling lagt under avdelingsleder. Flere skoler har tatt av egne lønnsmidler for å utvide stillingen for IKT- veilederen. Samlet utgjør dette ca 3,5 årsverk. Det er stor spredning på IKT- veiledernes real- og formalkompetanse. Enkelte skoler er nesten selvhjulpne i forhold til drift, mens andre skoler har utfordringer på dette området og får hjelp av IKT- avdelingen til drift av eget nettverk og oppsett av PC med mer. Dette har også sammenheng med hvor mye tid IKT- veileder har fått stilt til disposisjon. IKT- veilederne er av svært stor betydning for drift, oppfølging og veiledning. Organisering i nettverk gjennom faste samlinger gjennom skoleåret gjør at kompetansen til de enkelte spres og utfordringer blir løst felles. Barnehagene har ikke ressurser til oppfølging av IKT ut over ubundet tid. Kulturskolen har ikke IKT- kontakt, men rektor formidler kontakt ved behov for hjelp. Ved voksenopplæringa disponeres ca 1 rammetime av rektor som IKT- kontakt for oppdatering av programmer og bruk av skole/adm- systemet. IKT- koordinator er ansvarlig for oppfølging av IKT- veiledere gjennom direkte kontakt og i nettverk. IKT- kontakter er ikke satt i system i barnehagene. 1.4 Kompetanse/ motivasjon Elevundersøkelsen (vår 2008) viser stor variasjon mellom skolene i bruk av PC/data til arbeid på skolen og til skolearbeid hjemme. Størst variasjon er det i bruk ab PC til skolearbeid hjemme. Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom PC-tetthet og læring ved hjelp av Digitale verktøy Lærerne i Steinkjer kommune har god kompetanse i forhold til bruk av IKT i forskjellige program. Realkompetansen er god, selv om det er noe variasjon i lærergruppen og variasjon mellom skolene. Kompetansen i Office-programmene er økt gjennom krav om alle generelle ukeplaner på nett. Motivasjon hos lærerne for å ta i bruk nye systemer er varierende men jevnt over middels 9

10 Foreldreundersøkelsen viser jevnt over liten tilfredshet når det gjelder bruk av PC for barn og ungdom i grunnskolen. Standarden på utstyret er heller ikke foresatte fornøyd med. Pedagogisk bruk av IKT viser seg å være svært avhengig av hvilken kontaktlærer (e) hver elevgruppe har til enhver tid. Dette er en utfordring som det tas hensyn til og sikres gjennom revisjon av og oppdatering av minstekravsplanene for grunnskolen og innføring av minstekravsplaner i barnehagen Minstekravspaner De fleste skolene har planer for opplæring i IKT, men planene har i for liten grad konkrete føringer og blir for generelle. Dette innebærer at det ved de fleste skolene er mye opp til kontaktlærer/faglærer hva den enkelte klasse får av IKT opplæring. Noen skoler har imidlertid gode opplegg som sikrer at alle elevene får tilnærmet likeverdig opplæring i IKT Digitale læremidler Mange skoler har kommet godt i gang med Digitale læremidler gjennom bruk av ClasServer i MLG Steinkjerskolen. Lærerne benytter seg i ulik grad av felles utarbeidede læremidler på Pensumbiblioteket på MLG Steinkjerskolen. Kulturskolen har i dag tilgang til digitale læremidler gjennom bruka av programmet Sibelius for lærerne. Voksenopplæringa har egne digitale læremidler ved Migranorsk for elever og lærere. 1.5 Kommunikasjon / hjemmeside / bruk av LMS 1 Samtlige elever har egen e-postadresse, og har mulighet til å benytte Outlook web. Skolene i Steinkjer kommune har en målsetting om at alle elevene senest i løpet av fjerde årstrinn skal få opplæring i bruk av Outlook web. Skolene i Steinkjer har nå egen hjemmeside, med nyhetsformidling koblet til læringsplatformen MLG Steinkjerskolen. Oppdatering og utvikling av hjemmesidene blir foretatt med halvårlige samlinger, og hjemmesidene har samme layout og grensesnitt som kommunens øvrige sider. Barnehagene har fått satt opp sider etter samme mal som skolene. Alle skoler har hatt opplæring i bruka av LMS i ulik omfang, samtidig som rektor og IKTveileder har systematisk utvidet opplæring gjennom samlinger i nettverk. Inspektørene er fra 2009 også med på opplæringen i bruka av LMS på lik linje som rektorene. 1 LMS: LMS`ene kan sees på som virtuelle bygninger med ulike rom. Hvert rom har en egen funksjon, f.eks. klasserom, diskusjonsrom eller bibliotek. Brukerne får adgang til ulike deler av bygningen alt etter hvilken rolle de har. LMS brukes på en rekke grunn- og videregående skoler og i tillegg på universiteter og høyskoler og av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner til egen trening og etterutdanning. 10

11 1.6 Barn med særskilte behov De fleste skoler benytter IKT i forhold til elever med spesielle behov. Enkelte elever får etter søknad PC gjennom Hjelpemiddelsentralen. Utfordringene har bl.a. vært knyttet til ansvarsavklaring i forhold til teknisk oppfølging av datamaskinene. Samarbeid med IKT enheten om kjøp av felles modell for tilpasning i kommunens nett siden 2007 har fungert svært bra med ekstern serviceavtale. All programvare har vært dekt av stønadsbeløp. Endringer i stønadsbeløp fra januar 2009 gjør at maskin leveres uten programvare, og dermed må lisenser kjøpes inn i tillegg. Dette utgjør mellom 20 og 30 maskiner pr år. For 2009 er det gjort en avtale med Microsoft om å innlemme maskinene inn i gjeldende skoleavtale uten ekstra kostnad på lisensene (3årig leieavtale). En del skoler har E- lector (tekst til tale program) basic-versjon (inkl. Voksenopplæringa) som tekst til tale- program som er brukt med stor utbytte. 1.7 Eksamen og kartleggingsprøver. IKT i avgangsprøver i grunnskolen og i eksamener i videregående opplæring er gradvis tatt i bruk. Deler av eksamen i matematikk for elever på 10. årstrinn utføres ved hjelp av PC. Ungdomsskolene i kommunen har gjennom særskilte bevilgninger og egeninnsats tildelt PC`er til Digital eksamen, og lagt opp nettverk som gjør skolene i stand til å gjennomføre matematikkeksamen ved hjelp av PC. De nye læreplanene vil medføre at elevene i økende grad må ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Elevene skal kunne bruke samme teknologi i arbeidene som danner grunnlag for sluttvurderingen, som de bruker i undervisningen. Når eksamen gjennomføres med bruk av digitale verktøy, gir dette bedre samsvar mellom læringsarbeidet underveis og den avsluttende vurderingen. Elevinspektørene er gjennomført på nett på vårparten for alle skolene i Steinkjer kommune. Høsten 2008 ble også nasjonale prøver i engelsk lesing for 5. og 8. årstrinn gjennomført på nettet. Vurdering med digitale mapper tatt i bruk på alle nivå i utdanningen ved forskjellige og da ved bruk av ClasServer. Voksenopplæringa bruker i dag E-lector og er interessert i å være med på samme nivå med kartlegging som skolene. 1.8 Samarbeid med andre aktører Steinkjer kommune har samarbeid med flere aktører om konkrete prosjekt innen IKT: Formalisert (med avtaler): Microsoft i forhold til LMS`et MLG Steinkjerskolen (Microsoft Learning Gateway) og 3 årig leieavtale SA (School Agreement) på ELEV-nett Fagbokforlaget (tidl.grieg Multimedia) i forhold til Kartleggeren, Drillpro og M+ og videreutvikling av Kartleggingsprøver for Engelsk etter 2. årstrinn. IST i forhold til skoleadministrativt system IST Extens 11

12 Umoe IKT i forhold til drift og vedlikehold av ELEV-nett og skolens andel/tilgang til ADM-nett HiNT i forhold til konkrete prosjekt og videreutdanning som Multimediaprosjektet MMP-2007 og Kreativ leik med ikt i barnehagen i Samarbeid/ erfaringsutvksling: HiNT med Evaluering i bruka av MLG Steinkjerskolen for studenter. Drammen, Giske, Lier og Trømsø kommune i forhold til MLG Steinkjerskolen. EmergeIT i forhold til MLG Steinkjerskolen. DotNetInternals i forhold til MLG Steinkjerskolen Innherredsregionen av Norsk kulturskoleråd Lingus med Ny i Norge og Godt sagt Migranorsk med Alfa og nett baserte læringsressurser. 12

13 2 Visjon Målsettinger 2.1 Visjon Skoler og barnehager i Steinkjer skal være ledende i bruk av moderne teknologi og digitale hjelpemidler for økt læring. 2.2 Hovedmål Konkrete mål Alle skoler og barnehager skal ha tilstekkelig tilgang til maskinvare og brukerne skal ha oppdatert og funksjonelt IKT- utstyr. PC Hver lærer i over 50 % stilling skal ha tilgang til egen pc. Lærere med stort behov for tilgang til PC, kontaktlærere og lærere med spesielle funksjoner som krever tilgang til PC utenom arbeidstid, skal ha tilgang til egen bærbarpc innen Andre ansatte skal ha tilgang til pc (lærere i mindre enn 50 % stilling, vikarer SFO tilsatte, renholdspersonale og vaktmestre). Ansatte i barnehagen og barna skal ha tilgang til pc på hver avdeling minimum en stasjonær og en bærbar til disposisjon for ped. ledere innen Kulturskolen oppretter tilgang til elever med 2 veggstasjoner for elever. Voksenopplæringa viderefører dagens antall med tillegg 1 veggstasjon for elever/besøkende. For elever i grunnskolen skal ha minimum pc-tetthet i planperioden: B-trinn: 1 PC pr. 4,0 elever i løpet av PC pr. 3,0 elever i løpet av 2010 U-trinn: 1 PC pr. 4,0 elever i løpet av PC pr. 3,0 elever i løpet av 2010 Annet IKT utstyr Skrivere Lærere skal ha : 1 kopimaskin med farge + duplex (tosidig) i relativ nærhet av arbeidsplassen fortrinnsvis på leasingavtale pr skole i løpet av laser nettverksskriver i relativ nærhet av arbeidsplassen i løpet av Alle skoler skal ha: 1 laserskriver nettverksskriver i relativ nærhet elever i løpet 2010 Grupperom/arbeidsrom med PC og laserskriver i relativ nærhet i løpet av 2010 Alle barnehager skal ha: 13

14 1 kopimaskin med farge + duplex (tosidig) i relativ nærhet av arbeidsplassen fortrinnsvis på leasingavtale i løpet av multifunksjonsskriver (fargeskriver med skannermuligheter) pr avdeling, barnehager innen Kulturskolen skal ha: 1 laserskriver på personalrom for lærere. 1 laserskriver i dansesal for elever. Voksenopplæringa skal ha: 1 kopimaskin tilgjengelig for lærere 1 laserskriver på hvert datarom for elever. Skannere Lærere skal ha : 1 skanner med OCR (gjenkjenning av skrift) i løpet av 2010 Alle skoler skal ha: 1 skanner med OCR i relativ nærhet for elever med særskilt behov i løpet av 2010 Barnehager: 1 multifunksjonsskriver med muligheter for skanning pr avdeling, barnehager innen Kulturskolen/ Voksenopplæringa skal ha: Tilgang på scanning via kopimaskin for lærere. Digitalt kamera Alle skoler skal ha min 1 digitalt kamera til hvert trinn eller team for elever i løpet av Belastes av eget driftsbudsjett. Alle barnehager skal ha min 1 digitalt kamera til hver avdeling i løpet av Belastes av eget driftsbudsjett Digitalt videokamera Alle skoler skal ha: 1 digitalt videokamera med redigeringsprogram i løpet av Avdeling for skole og barnehage: 5 digitalte videokamera med ulike media (tape, DVD/ HD) med redigeringsprogram til utlån for skoler (inkl. Voksenopplæringa og Kulturskolen) og barnehager i løpet av Multimedia Projektor / PC / Ståkateter m lyd. Alle skoler skal i løpet av 2010 ha tilgjengeig PC med Multimedia - visning i relativ nærhet. Alle skoler skal i løpet av 2012 ha en projektor ha PC med Multimedia - visning i alle undervisningsrom. 14

15 Alle barnehager skal ha en bærbar projektor til framvisning av Multimedia innen Kulturskolen skal ha mobil stasjon for visning av multimedia med projektor innen Voksenopplæringa skal ha utstyr for visning av multimedia med projektor i alle undervisningsrom Infrastrukturen skal være best mulig tilrettelagt slik at utstyr og programvare blir best mulig utnyttet. Nettverk: Ved nybygg dimensjonere antall uttak til gjeldende målsetninger til maskintetthet og nødvendig utstyr. Trådløst nettverk: Bygge ut et godkjent og sikkert trådløst nettverk for alle skoler og barnehager med mer enn 2 avdelinger i perioden i samarbeid med IKTenheten. Kartlegge behovet for EL- installasjon i skole og barnehage innen 2009 i samarb med Enhet Eiendom - Få alle skoler og barnehager på standard i henhold til gjeldende forskrifter. Telefoni utvikles i samsvar med egen plan Strategiplan telefonttjenester for SAkommunene (Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Frosta, Verdal Meråker og Tydal) Programvare skal være tigjengelig, knyttet til det pedagogiske arbeidet og ha en klar og tydelig betydning som verktøy i det daglige arbeidet. Skolene skal ha tilgang på nødvendig programvare i fagene. Alle PC`er skal ha kontorteknisk og presentasjons programvare installert. Fokus på gode fellesavtaler i forb. med nyttige programmer i basisfagene. Skoler og barnehager skal i den utstrekning det lar seg gjøre øke bruken av FRI programvare og gjøre dette tilgjengelig for elever/barn og foresatte til hjemmebruk. Voksenopplæringa og Kulturskolen skal ha tilgang på nødvendig spesial- programvare innen sine fagfelt. Kulturskolen skal ha tilgang på programvare på lik linje som skolene i basisfagene LMS et Microsoft Learning Gateway,Steinkjerskolen skal være felles samarbeids og informasjonsplatform for alle enheter i avd skole og barnehage i det daglige arbeidet. Skolene og barnehagene (inkl. Voksenopplæringa og Kulturskolen) skal ha hensiktsmessig LMS- plattform og utvikle denne i samsvar med de behov som skolene og barnehagene har. Strategisk gruppe for MLG skal legge føringer for bruk av LMS og utvikling av digital læringsplatform. 3.5 Drift av systemer skal være mest mulig sentralisert og nettverksoppgaver, installasjoner og oppdateringer skal gjøres av automatiserte løsninger. Kommunen skal ha effektiv og formålstjenlig drift av datasystemene og driftes av IKT-avdelingen i samarbeid med kommunens driftspartner og 3. parts- leverandører. Voksenopplæringa og Kulturskolen skal ha månedlig bistand fra IKT- avdelingen med ansvaret for å drifte spesielle fagsystemer. 15

16 3.6 Kompetanse skal være fundamentet for alle ansatte til videre utvikling av pedagogisk bruk av IKT i læring og samarbeid med barn, ungdom og voksne elever. Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse i IKT. Nødvendig kompetanse konkretiseres i løpet av Alle nytilsette bør ha nødvendig kompetanse eller må ta nødvendig opplæring i programvare Pedagogisk bruk (minstekravsplaner) skal være utgangspunktet for lokale valg og tilpasninger i arbeidet mot det å kunne bruke digitale verktøy. IKT skal være en integrert og naturlig del av opplæringen i alle fag for alle elever Minstekravsplaner utarbeides i henhold til Kunnskapsløftet og gjeldende lokale læreplaner i løpet av 2009 og for barnehagene i henhold til Rammeplanen og lokal forankring av temahefte IKT i barnehagen Kommunikasjon gjennom bruk av IKT skal være en naturlig del av det daglige arbeidet med barn, ungdom og voksne elever i skole og barnehage, samt sentralt i Heim- skole samarbeidet. Bruk av IKT (e-post, sms, LMS, skolens hjemmeside) skal bli et like naturlig kommunikasjonsmiddel som dagens ryggsekkinformasjon og brev. Alle elever fra 3. årstrinn skal utvikles til å bli daglige brukere av e-post i sin kommunikasjon med skolen/lærerne, medelever, kamerater og andre naturlige samhandlingsaktører. Elever og voksne skal være bevisste brukere av nettet og arbeidet med Nettvett skal være en kontinuerlig prosess i skole og barnehage Barn/ voksne med særskilte behov skal ha tilgang til eget utstyr tilpasset de forskjellige behov brukerne har. Barn/voksen med særlige behov skal ha tilgang på nødvendig maskinvare og programvare Eksamen og kartleggingsprøver skal gjennomføres i henhold til nasjonale føringer og lokale planer for å tilrettelegge for tilpasset læring. Elevene i grunnskolen skal ha mulighet til å ta eksamen i ulike fag på nettet i tråd med nasjonale føringer og gjennomfører kartleggingsprøver i basisfagene i henhold til gjeldende lokal plan for Bruk av Kartleggingsprøver i basisfagene Samarbeid internt, med andre aktører, deling av erfaringer og utvikling av digitale læringsressurser skal være en naturlig del av IKT- virksomheten Steinkjer kommune skal ligge i første rekke med hensyn til å prøve ut / teste nye IKT løsninger og programvare beregnet på bruk i skolen og i barnehagen. Skolene og barnehagene skal vektlegge samarbeid gjennom utvikling av digitale verktøy med skoler og barnehager i kommunen, regionen, ellers i landet og i andre land. Skolene i Steinkjer kommune skal samarbeide om å utvikle konkrete digitale undervisningsopplegg i ClasServer som kvalitetssikres og linkes opp mot læreplanen. 16

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 Utkast mars 2012 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Kunnskapsløftet 3 1.2 Kommuneplan for Grimstad kommune 2012-2020 3 1.3 St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring 4 1.4

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Rapport 2015 Rapport 2015 IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og metode... 7 2.1 Versjonslogg... 7 2.2 Bakgrunn og mål for prosjektet... 7 2.3

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

PROSJEKT: Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Rapport fra prosjektgruppa 31.03.10

PROSJEKT: Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Rapport fra prosjektgruppa 31.03.10 PROSJEKT: Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring Rapport fra prosjektgruppa 31.03.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning s. 3-4 2. Informasjon om prosjektet s. 4 3. Sammendrag s. 5 4. Definisjoner,

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

«Hvor mye koster et datarom?»

«Hvor mye koster et datarom?» Digital kompetanse for skoleledere «Hvor mye koster et datarom?» eller «Ved skolen vår skal en datamaskin i uken gå i stykker» Odin Hetland Nøsen (undervisningsinspektør på 5. året) IKT-autodidakt med

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune

IKT-PLAN. for. Agdenes kommune IKT-PLAN for Agdenes kommune Vedtatt i K.sak 13/08 den 20.02.2008 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering av planarbeidet... 4 1.3 Sentrale styringsdokumenter... 4 1.4 Kommunale styringsdokumenter...

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer