RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012"

Transkript

1 STEINKJER KOMMUNE RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

2 Innholdsfortegnelse 1 Status Maskinvare PC Annet IKT utstyr Infrastruktur Programvare Microsoft Office og open Office MLG Steinkjerskolen Microsoft Learning Gateway Pedagogisk Programvare, Kartleggeren og Drillpro-pakken Programvare til PC for elever med spesielle behov Drift av systemer Sentralt Ved den enkelte skole og barnehage Kompetanse/ motivasjon Minstekravspaner Digitale læremidler Kommunikasjon / hjemmeside / bruk av LMS Barn med særskilte behov Eksamen og kartleggingsprøver Samarbeid med andre aktører Visjon Målsettinger Visjon Hovedmål Konkrete mål Infrastruktur Programvare LMS et Microsoft Learning Gateway,Steinkjerskolen Drift av systemer Kompetanse Pedagogisk bruk (minstekravsplaner) Kommunikasjon gjennom bruk av IKT Barn/ voksne med særskilte behov Eksamen og kartleggingsprøver Samarbeid med andre aktører Tiltak Maskinvare Programvare Kontorteknisk programvare Drift av systemer Kompetanse Pedagogisk bruk (minstekravsplaner) Kommunikasjon Barn og voksne elever med særskilte behov Eksamen og kartleggingsprøver Samarbeid med andre aktører Kostnader til drift og investering Investeringer (alle tall i 1000 kr) Drift: (alle tall i 1000 kr) Evaluering

3 3

4 Forord Å kunne bruke digitale verktøy defineres som en grunnleggende ferdighet i hele det 13- årige løpet, og med tanke på Livslang Læring Elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal prioriteres i alle fag. I klartekst betyr det at arbeidet med digitale ferdigheter skal være integrert i skolens daglige arbeid. Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet legger klare føringer for arbeidet med Pedagogisk bruk av IKT i skole og barnehage. For å lykkes med å gi den enkelte den digitale kompetansen som rammeplanen og læreplanene krever, trengs nødvendige ressurser for å ruste opp skolene og barnehagene digitalt. I forrige planperiode fikk lærere med over 50 % stilling disponere egen PC. Med 1 mill kroner årlig i økonomiplanperioden kom skolene langt med nødvendig opprusting på dette området. PC tettheten for elever ble i gjennomsnitt økt mer enn planen forutsatte. Uten faglig og pedagogisk innhold blir satsingen på utstyr imidlertid til liten nytte. Målene og prosessene må fortsatt være forankret hos enhetslederne og de må være pådrivere og inspiratorer på egen enhet. Videre er det nødvendig med et helhjertet engasjement fra førskolelærerne, lærerne og andre tilsatte. For å møte utfordringer knyttet til videreutvikling av IKT i skolen og barnehagen har avdeling skole og barnehage utarbeidet forslag til rammeplan for IKT i skolen og barnehagen for perioden. Planen skal gjelde for alle de kommunale grunnskolene og barnehagene i kommunen samt voksenopplæringen. Kulturskolen er også tatt inn i denne perioden. På bakgrunn av Rammeplan for IKT i skolen og barnehagen lages en egen utviklingsplan for pedagogisk bruk av IKT for hver enhet i løpet av De lokale planene revideres ved hvert årsskifte og tas opp i SU ved hver enhet. Planen omfatter ikke skoleadministrative program. Kommunen har i dag avtale med IST om bruk av EXTENS i skoleadministrasjonen og barnehageadministrasjonen. I 2009 settes det i gang arbeid med ny kravspesifikasjon for skoleadministrativt system i forhold til dagens utfordringer til pedagogisk bruk av IKT og krav til innføring av FEIDE (FElles IDEntitet i de offentlige) og tilpasning til læringsplatformen MLG Steinkjerskolen. IKT- koordinator har koordinert utkast til plan på bakgrunn og samme mal som Rammeplan for IKT i skolen Jan Inge Tømmerås, Elin Britt Hansen og Einar Haug har sammen med IKT- koordinator vært arbeidsgruppe for å fullføre arbeidet med planen. Steinkjer april 2009 Elisabeth Jonassen avdelingsleder 4

5 1 Status 1.1 Maskinvare PC Antall elever pr. PC: Antall elever pr. PC er i overkant av 4 for alle skolene sett under ett. For barnetrinnet er PC tettheten på gjennomsnittlig ca 4,5 elever pr PC, mens på ungdomstrinnet er den på 2,9. Det er noe variasjon mellom skolene. Antall lærere pr. PC: Alle lærere med over 50 % stilling i grunnskolen i Steinkjer har tilgang til egen PC. Alle ansatte i barnehagen har tilgang til pc på barnehagen. Ved Kulturskolen og Voksenopplæringa har alle lærere tilgang til PC. Antall PC/ Prosessorer/minne: Skolene i 2008, GSI 2008 (GrunnSkolenes Informasjonssystem med telling 20 okt. hvert år) er det til sammen registrert 1028 PC`er, 694 for elevene, 282 for lærerne og 52 for administrasjonen. Størstedelen av maskinparken er pentium 3 og pentuim 4. En god del maskiner av typen Pentium 2 og Pentium 3 er satt opp som som tynne klienter (utrangerte eldre maskiner som hovedsakelig bruker ressurser på sentral server). Hovedvekten av pentium 3 og 4 benyttes av lærerne. Minne er oppgradert ved de fleste skoler siste to år videreføres i 2009 for å fungere optimalt på Windows XP- platform. Barnehagene har 18 PC pentium 3, 1 stk for barn og ansatte på hver avdeling og en 8 PC til de ansatte felles, tynnklient på personalrom/ pauserom. Styrerne har 8 PC- nyere pentium 4. Kulturskolen har i hovedsak eldre PC med lite minne. Voksenopplæringa har nyere PC for elevene og i hovedsak tynnklienter og bærbare til lærerne Annet IKT utstyr Skrivere Både kvaliteten og kvantiteten på skriverne varier fortsatt en del fra skole til skole. Få skoler har fargelaser til elevene på ELEV -nett, men dette løses stort sett ved å la lærerne skrive ut på ADM- nett via lagret dokument på MLG Steinkjerskolen. Noen skoler har leasingavtaler på skrivere som gjør vedlikehold og drift mer effektivt. Behovet for å skrive ut har blitt reduser betraktelig på enkelte skoler fordi info, oppgaver og planer legges i MLG Steinkjerskolen De fleste barnehager har nå fargelaserskrivere tilgjengelig, men fortsatt har noen blekkskrivere som sitt eneste farge- alternativ. Kulturskolen har tilgang til å skrive ut på kopimaskin og tilgang til fargeskriver, men har ingen skrivere for elever. Voksenopplæringa har sort- hvitt skriver for elevene på data og grupperom og kopimaskin for lærere. 5

6 Skannere Behovet for skannere ser ut til å være svært ulikt fra skole til skole på Elev- siden, da det meste av bilder og tekst i dag er tilgjengelig digitalt. De fleste skoler har kopimaskin som benyttes til skanning og lærerne skanner for elevene på disse. Noen har satt opp egne skannerstasjoner med OCR (gjenkjenning av tekst) for lærerne - da mye tekst etter hvert blir brukt digitalt i undervisningen. Det meldes behov for mer OCR. Kulturskolen har ikke skannermuligheter. Voksenopplæringa skanner til e-post via kopimaskin. Digitalt kamera Skolene har minimum ett digitalt kamera, og enkelte har også kamera på hvert team. Barnehagene har også minimum ett digitalt kamera og noen har kamera til hver avdeling. Kulturskolen og Voksenopplæringa har digitalt kamera. Digitalt videokamera Alle barneskolene har digitalt videokamera av ulik kvalitet, og har også mulighet til å låne 5 kamera med redigeringsutstyr til ulike prosjekt anskaffet til Multimediaprosjektet MMP-2007 i forbindelse med Byjubileet. Barnehagene, Kulturskolen og Voksenopplæringa har ikke digitalt videokamera, men har mulighet for å låne kamera ved behov. Utstyr for framvisning Multimedia Alle skolene har minst en projektor, delvis fastmontert og flyttbar. Noen av skolene har satt i gang utbygging av projektor med PC fastmontert i undervisningsrom for mellomtrinnet. En barnehagene har projektor. De fleste skoler har hjemmekino eller tilsvarende utstyr for framvising av lyd og bilde fra PC eller DVD. Barnehagene har mulighet til å spille av DVD med lyd på BarnePC på avdelingene. Kulturskolen har ikke projektor eller muligheter for visning av multimedia. Voksenopplæringa har projektor montert på undervisningsrom og mobil tralle for framvisning på øvrige rom Infrastruktur Nettverk Dagens nettverk er ikke tilstrekkelig for dagens antall PC`er men tilpasset med utvidelse med switch (som kobler flere maskiner til et datapunkt). Hvert klasse/ grupperom har som standard 1 enkelt datapunkt og stamnettet i Steinkjer kommune er kablet. På ADM- nettet er det store forskjeller fra et pkt per kontor og bruk av switch til flere maskiner, til kablet punkt til hver enhet telefon/data. Ved nybygg prosjekteres kablet punkt til alle enheter. Barnehagene har som standard et dobbeltpkt. for data/telefon på hver avdeling og ulikt standard på styrerkontor. Kulturskolen har godt utbygd datanett, men mangler datapunkt på personalrom og i fellesarealer. Voksenopplæringa har godt utbygd infrastruktur til personale og undervisningsrom, men i data- og grupperom er det ikke tilstrekkelige punkt. Trådløst 6 skoler har trådløst nettverk 2 på ADM siden. Disse netteverkene er ustabile og ikke godkjent sikkerhetsmessig. Det er startet en prosess for å få opp sikre og stabile trådløse nettverk ved skolene i samarbeid med IKT avdelingen. Ingen barnehager har trådløst. Kulturskolen har tilgang på trådløst nett i foaje og høvelen, men ikke tilgang i studio gangareal og undervisningsrom. Voksenopplæringa har eget trådløst nett i dag, men ikke innefor godkjent sikkerhetsnivå. 6

7 Strømnett En liten del av PC`ene er koblet til egen kurs og svært mange PC er koblet til ujordete stikk. Skjøteledinger er dominerende på mange skoler og barnehager. Flere skoler har fått lagt opp faste punkt for å få bort skjøteledninger, samt utplassere maskiner i undervisningsrom og ha uttak i tak/himling for videokanon. Strømnettet ikke er dimensjonert for videre økning antall PC`er og må bygges videre ut i takt med økningen av antall PC. På barnehagene er det stort sett tilgang på strømuttak og Kulturskolen og Voksenopplæringa har god tilgang på strømpunkt. Rom De fleste skoler har tilgang på PC på alle klasserom og grupperom. Ikke alle har egne datarom. I planperioden er PC`er plassert ut på klasse/grupperom. Arealmessig er det ikke plass for flere PC`er i alle arbeids og grupperommene. Skjermene er det som krever mest plass. I nybygg må det legges opp til arbeidsstasjoner med skjerm montert på vegg med tatstatur/ mus på hylle for stående arbeid er planlagt standard på klasserom og grupperom. Kulturskolen har ikke PC tilgjengelig for elever i dag. Voksenopplæringa har 12 PC for elevene på datarom og grupperom Databord Ved økt PC-antall har skoler som hatt behov for nye bord og løst dette ved å samarbeide med vaktmestertjenesten om ulike løsninger. Det meldes om mindre behov for databord ved overgang til mer bruk av bærbare maskiner og planer om overgang til stående arbeidsstasjoner på veggareal. Barnehagene har fått overtatt brukte databord fra andre avdelinger i kommunen og har minst et trillbart databord i barnehagen slik at maskinene kan samles på en av avdelingene ved behov. Kulturskolen har ingen databord, mens Voksenopplæringa har ordinære bord på datarom og grupperom. 1.2 Programvare Microsoft Office og open Office Alle skolene har Microsoft Office, der de aller fleste benytter Office Steinkjer kommune har betalt for 363 Microsoft Office lisenser til ADM-nettet, mens på ELEV- nettet er det leid lisens School Agreement for 687 PC. Barnehagene bruker Open Office på Barne- PC mens andre PC på barnehagen har Office MLG Steinkjerskolen Microsoft Learning Gateway 9 skoler i Steinkjer kommune har siden høsten 2006 vært satt opp med læringsplattformen MLG Steinkjerskolen Alle 17 skoler (inkludert Voksenopplæringa og Kulturskolen) var med fra høsten 2007 og barnehagene er klargjort med egen portal på MLG Steinkjerskolen. Alle 15 barne- og ungdomsskolene er satt opp med egne elevportaler med tilgang til oppgaver og prøver. Steinkjer kommune bruker CAL- lisenser til 2642 elever som gjør at elever foresatte og lærere fritt får bruke ressurser på MLG Steinkjerskolen hjemmefra og utenom skolen Pedagogisk Programvare, Kartleggeren og Drillpro-pakken Det er stor variasjon fra skole til skole i tilbud og bruk av pedagogisk programvare, men svært mange benytter nettbaserte opplegg, og har tatt i bruk ClasServer med varierte oppgaver og 7

8 prøver opp mot elevene. Ungdomskolene har i tillegg A passport to English fra Cyberbook som nettbasert læringsprogram. Skolene bruker hver for seg relativt lite midler i innkjøp av lisenser i dag Kartleggeren er kjøpt inn for alle skoler og vedtatt brukt som kartleggingsredskap av alle skoler i planen Bruk av kartleggingsprøver i basisfagene jfr pkt1.8 Drillpro - pakken med ulike språktreninggsøvelser, tastaturtreningsprogrammet DTouch og matematikkprogrammet M+ er også frikjøpt for bruk av alle lærere, elever og foresatte tilknyttet skolene i Steinkjer kommune. Felles innkjøp av programvare gjør enhetsprisene svært mye lavere og i Budsjett for 2009 er det satt av kr ,- Barnehagene LS pakken (Lek og lær med Muldvarpen, BRA, Min verden, Lek og lær m flere), 2 simple- pakken (Enkelt å skape fortelling, Enkelt å skape animasjon og Enkle IKTverktøy),123 Spill. Picasa 2, Photostory og MovieMaker brukes også en god del. Kulturskolen har 10 lisenser av Sibelius 5 (komponering arrangering og digitale læringsressurser) for lærer- PC, og 10 disponible Sibelius 5 lisenser er innkjøpt til ungdomsskolene. Voksenopplæringa har egen programpakke opp mot Migranorsk. Dette er nettbasert og som program på elev- maskinene i tillegg til Lingus Godt sagt og Lingus Ny i Norge for elever og lærere. Voksenopplæringa har også tilgang til Kartleggeren og Drillpro, men bruker ikke programmene i dag Programvare til PC for elever med spesielle behov Inntil 1. januar 2009 var stønads- summen for PC innkjøpt ved rekvisisjon gjennom Hjelpemiddelsentralen. Til strekkelig til å få med lisens på Windows XP og gjeldende MS Office programvare (for tiden Office 2007). Office 2003 er installert for kompabilitet mot Læringsplatform. 1.3 Drift av systemer Sentralt Servere og nettverk Steinkjer kommune har i dag sentral drift av skolenes servere. ELEV- nettet består av 10 servere og ADM- nett 2 servere. Alle disse er satt i kontinuerlig overvåkning i driftsavtale på nivå med med Steinkjer kommunes øvrige serverpark. Det kjøres i tillegg sentral backup av skolesystemet felles med hele kommunen. 8

9 Skolene Kvam, Sem, Binde, Vålen, Røysing, Moen og Skarpnes er koblet via 32 Mb radiosamband. Mære har 155 Mb samband som består av radio og fiber. Resten av skolene, Steinkjer skole, Steinkjer ungdomsskole, Lø, Egge ungdomsskole, Egge barneskole, Fagerheim og Beitstad, er tilknyttet fiber, 1 Gb. Kompetanse Det er ulik kompetanse med hensyn til drift og vedlikehold av datasystemene på skolene. Noen av skolene er selvhjulpne mens andre er avhengig av bistand fra sentral IKT- enhet. Standardisering av PC- utstyr gjør at det nå er oversiktlig driftsmessig og mer effektivt med hensyn til vedlikehold Ved den enkelte skole og barnehage IKT veileder, IKT- kontakt og IKT - koordinator Hver skole har i dag en grunnressurs til IKT- veileder. I tillegg er en 100% stilling samlet gjennom en koordinatorstilling lagt under avdelingsleder. Flere skoler har tatt av egne lønnsmidler for å utvide stillingen for IKT- veilederen. Samlet utgjør dette ca 3,5 årsverk. Det er stor spredning på IKT- veiledernes real- og formalkompetanse. Enkelte skoler er nesten selvhjulpne i forhold til drift, mens andre skoler har utfordringer på dette området og får hjelp av IKT- avdelingen til drift av eget nettverk og oppsett av PC med mer. Dette har også sammenheng med hvor mye tid IKT- veileder har fått stilt til disposisjon. IKT- veilederne er av svært stor betydning for drift, oppfølging og veiledning. Organisering i nettverk gjennom faste samlinger gjennom skoleåret gjør at kompetansen til de enkelte spres og utfordringer blir løst felles. Barnehagene har ikke ressurser til oppfølging av IKT ut over ubundet tid. Kulturskolen har ikke IKT- kontakt, men rektor formidler kontakt ved behov for hjelp. Ved voksenopplæringa disponeres ca 1 rammetime av rektor som IKT- kontakt for oppdatering av programmer og bruk av skole/adm- systemet. IKT- koordinator er ansvarlig for oppfølging av IKT- veiledere gjennom direkte kontakt og i nettverk. IKT- kontakter er ikke satt i system i barnehagene. 1.4 Kompetanse/ motivasjon Elevundersøkelsen (vår 2008) viser stor variasjon mellom skolene i bruk av PC/data til arbeid på skolen og til skolearbeid hjemme. Størst variasjon er det i bruk ab PC til skolearbeid hjemme. Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom PC-tetthet og læring ved hjelp av Digitale verktøy Lærerne i Steinkjer kommune har god kompetanse i forhold til bruk av IKT i forskjellige program. Realkompetansen er god, selv om det er noe variasjon i lærergruppen og variasjon mellom skolene. Kompetansen i Office-programmene er økt gjennom krav om alle generelle ukeplaner på nett. Motivasjon hos lærerne for å ta i bruk nye systemer er varierende men jevnt over middels 9

10 Foreldreundersøkelsen viser jevnt over liten tilfredshet når det gjelder bruk av PC for barn og ungdom i grunnskolen. Standarden på utstyret er heller ikke foresatte fornøyd med. Pedagogisk bruk av IKT viser seg å være svært avhengig av hvilken kontaktlærer (e) hver elevgruppe har til enhver tid. Dette er en utfordring som det tas hensyn til og sikres gjennom revisjon av og oppdatering av minstekravsplanene for grunnskolen og innføring av minstekravsplaner i barnehagen Minstekravspaner De fleste skolene har planer for opplæring i IKT, men planene har i for liten grad konkrete føringer og blir for generelle. Dette innebærer at det ved de fleste skolene er mye opp til kontaktlærer/faglærer hva den enkelte klasse får av IKT opplæring. Noen skoler har imidlertid gode opplegg som sikrer at alle elevene får tilnærmet likeverdig opplæring i IKT Digitale læremidler Mange skoler har kommet godt i gang med Digitale læremidler gjennom bruk av ClasServer i MLG Steinkjerskolen. Lærerne benytter seg i ulik grad av felles utarbeidede læremidler på Pensumbiblioteket på MLG Steinkjerskolen. Kulturskolen har i dag tilgang til digitale læremidler gjennom bruka av programmet Sibelius for lærerne. Voksenopplæringa har egne digitale læremidler ved Migranorsk for elever og lærere. 1.5 Kommunikasjon / hjemmeside / bruk av LMS 1 Samtlige elever har egen e-postadresse, og har mulighet til å benytte Outlook web. Skolene i Steinkjer kommune har en målsetting om at alle elevene senest i løpet av fjerde årstrinn skal få opplæring i bruk av Outlook web. Skolene i Steinkjer har nå egen hjemmeside, med nyhetsformidling koblet til læringsplatformen MLG Steinkjerskolen. Oppdatering og utvikling av hjemmesidene blir foretatt med halvårlige samlinger, og hjemmesidene har samme layout og grensesnitt som kommunens øvrige sider. Barnehagene har fått satt opp sider etter samme mal som skolene. Alle skoler har hatt opplæring i bruka av LMS i ulik omfang, samtidig som rektor og IKTveileder har systematisk utvidet opplæring gjennom samlinger i nettverk. Inspektørene er fra 2009 også med på opplæringen i bruka av LMS på lik linje som rektorene. 1 LMS: LMS`ene kan sees på som virtuelle bygninger med ulike rom. Hvert rom har en egen funksjon, f.eks. klasserom, diskusjonsrom eller bibliotek. Brukerne får adgang til ulike deler av bygningen alt etter hvilken rolle de har. LMS brukes på en rekke grunn- og videregående skoler og i tillegg på universiteter og høyskoler og av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner til egen trening og etterutdanning. 10

11 1.6 Barn med særskilte behov De fleste skoler benytter IKT i forhold til elever med spesielle behov. Enkelte elever får etter søknad PC gjennom Hjelpemiddelsentralen. Utfordringene har bl.a. vært knyttet til ansvarsavklaring i forhold til teknisk oppfølging av datamaskinene. Samarbeid med IKT enheten om kjøp av felles modell for tilpasning i kommunens nett siden 2007 har fungert svært bra med ekstern serviceavtale. All programvare har vært dekt av stønadsbeløp. Endringer i stønadsbeløp fra januar 2009 gjør at maskin leveres uten programvare, og dermed må lisenser kjøpes inn i tillegg. Dette utgjør mellom 20 og 30 maskiner pr år. For 2009 er det gjort en avtale med Microsoft om å innlemme maskinene inn i gjeldende skoleavtale uten ekstra kostnad på lisensene (3årig leieavtale). En del skoler har E- lector (tekst til tale program) basic-versjon (inkl. Voksenopplæringa) som tekst til tale- program som er brukt med stor utbytte. 1.7 Eksamen og kartleggingsprøver. IKT i avgangsprøver i grunnskolen og i eksamener i videregående opplæring er gradvis tatt i bruk. Deler av eksamen i matematikk for elever på 10. årstrinn utføres ved hjelp av PC. Ungdomsskolene i kommunen har gjennom særskilte bevilgninger og egeninnsats tildelt PC`er til Digital eksamen, og lagt opp nettverk som gjør skolene i stand til å gjennomføre matematikkeksamen ved hjelp av PC. De nye læreplanene vil medføre at elevene i økende grad må ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Elevene skal kunne bruke samme teknologi i arbeidene som danner grunnlag for sluttvurderingen, som de bruker i undervisningen. Når eksamen gjennomføres med bruk av digitale verktøy, gir dette bedre samsvar mellom læringsarbeidet underveis og den avsluttende vurderingen. Elevinspektørene er gjennomført på nett på vårparten for alle skolene i Steinkjer kommune. Høsten 2008 ble også nasjonale prøver i engelsk lesing for 5. og 8. årstrinn gjennomført på nettet. Vurdering med digitale mapper tatt i bruk på alle nivå i utdanningen ved forskjellige og da ved bruk av ClasServer. Voksenopplæringa bruker i dag E-lector og er interessert i å være med på samme nivå med kartlegging som skolene. 1.8 Samarbeid med andre aktører Steinkjer kommune har samarbeid med flere aktører om konkrete prosjekt innen IKT: Formalisert (med avtaler): Microsoft i forhold til LMS`et MLG Steinkjerskolen (Microsoft Learning Gateway) og 3 årig leieavtale SA (School Agreement) på ELEV-nett Fagbokforlaget (tidl.grieg Multimedia) i forhold til Kartleggeren, Drillpro og M+ og videreutvikling av Kartleggingsprøver for Engelsk etter 2. årstrinn. IST i forhold til skoleadministrativt system IST Extens 11

12 Umoe IKT i forhold til drift og vedlikehold av ELEV-nett og skolens andel/tilgang til ADM-nett HiNT i forhold til konkrete prosjekt og videreutdanning som Multimediaprosjektet MMP-2007 og Kreativ leik med ikt i barnehagen i Samarbeid/ erfaringsutvksling: HiNT med Evaluering i bruka av MLG Steinkjerskolen for studenter. Drammen, Giske, Lier og Trømsø kommune i forhold til MLG Steinkjerskolen. EmergeIT i forhold til MLG Steinkjerskolen. DotNetInternals i forhold til MLG Steinkjerskolen Innherredsregionen av Norsk kulturskoleråd Lingus med Ny i Norge og Godt sagt Migranorsk med Alfa og nett baserte læringsressurser. 12

13 2 Visjon Målsettinger 2.1 Visjon Skoler og barnehager i Steinkjer skal være ledende i bruk av moderne teknologi og digitale hjelpemidler for økt læring. 2.2 Hovedmål Konkrete mål Alle skoler og barnehager skal ha tilstekkelig tilgang til maskinvare og brukerne skal ha oppdatert og funksjonelt IKT- utstyr. PC Hver lærer i over 50 % stilling skal ha tilgang til egen pc. Lærere med stort behov for tilgang til PC, kontaktlærere og lærere med spesielle funksjoner som krever tilgang til PC utenom arbeidstid, skal ha tilgang til egen bærbarpc innen Andre ansatte skal ha tilgang til pc (lærere i mindre enn 50 % stilling, vikarer SFO tilsatte, renholdspersonale og vaktmestre). Ansatte i barnehagen og barna skal ha tilgang til pc på hver avdeling minimum en stasjonær og en bærbar til disposisjon for ped. ledere innen Kulturskolen oppretter tilgang til elever med 2 veggstasjoner for elever. Voksenopplæringa viderefører dagens antall med tillegg 1 veggstasjon for elever/besøkende. For elever i grunnskolen skal ha minimum pc-tetthet i planperioden: B-trinn: 1 PC pr. 4,0 elever i løpet av PC pr. 3,0 elever i løpet av 2010 U-trinn: 1 PC pr. 4,0 elever i løpet av PC pr. 3,0 elever i løpet av 2010 Annet IKT utstyr Skrivere Lærere skal ha : 1 kopimaskin med farge + duplex (tosidig) i relativ nærhet av arbeidsplassen fortrinnsvis på leasingavtale pr skole i løpet av laser nettverksskriver i relativ nærhet av arbeidsplassen i løpet av Alle skoler skal ha: 1 laserskriver nettverksskriver i relativ nærhet elever i løpet 2010 Grupperom/arbeidsrom med PC og laserskriver i relativ nærhet i løpet av 2010 Alle barnehager skal ha: 13

14 1 kopimaskin med farge + duplex (tosidig) i relativ nærhet av arbeidsplassen fortrinnsvis på leasingavtale i løpet av multifunksjonsskriver (fargeskriver med skannermuligheter) pr avdeling, barnehager innen Kulturskolen skal ha: 1 laserskriver på personalrom for lærere. 1 laserskriver i dansesal for elever. Voksenopplæringa skal ha: 1 kopimaskin tilgjengelig for lærere 1 laserskriver på hvert datarom for elever. Skannere Lærere skal ha : 1 skanner med OCR (gjenkjenning av skrift) i løpet av 2010 Alle skoler skal ha: 1 skanner med OCR i relativ nærhet for elever med særskilt behov i løpet av 2010 Barnehager: 1 multifunksjonsskriver med muligheter for skanning pr avdeling, barnehager innen Kulturskolen/ Voksenopplæringa skal ha: Tilgang på scanning via kopimaskin for lærere. Digitalt kamera Alle skoler skal ha min 1 digitalt kamera til hvert trinn eller team for elever i løpet av Belastes av eget driftsbudsjett. Alle barnehager skal ha min 1 digitalt kamera til hver avdeling i løpet av Belastes av eget driftsbudsjett Digitalt videokamera Alle skoler skal ha: 1 digitalt videokamera med redigeringsprogram i løpet av Avdeling for skole og barnehage: 5 digitalte videokamera med ulike media (tape, DVD/ HD) med redigeringsprogram til utlån for skoler (inkl. Voksenopplæringa og Kulturskolen) og barnehager i løpet av Multimedia Projektor / PC / Ståkateter m lyd. Alle skoler skal i løpet av 2010 ha tilgjengeig PC med Multimedia - visning i relativ nærhet. Alle skoler skal i løpet av 2012 ha en projektor ha PC med Multimedia - visning i alle undervisningsrom. 14

15 Alle barnehager skal ha en bærbar projektor til framvisning av Multimedia innen Kulturskolen skal ha mobil stasjon for visning av multimedia med projektor innen Voksenopplæringa skal ha utstyr for visning av multimedia med projektor i alle undervisningsrom Infrastrukturen skal være best mulig tilrettelagt slik at utstyr og programvare blir best mulig utnyttet. Nettverk: Ved nybygg dimensjonere antall uttak til gjeldende målsetninger til maskintetthet og nødvendig utstyr. Trådløst nettverk: Bygge ut et godkjent og sikkert trådløst nettverk for alle skoler og barnehager med mer enn 2 avdelinger i perioden i samarbeid med IKTenheten. Kartlegge behovet for EL- installasjon i skole og barnehage innen 2009 i samarb med Enhet Eiendom - Få alle skoler og barnehager på standard i henhold til gjeldende forskrifter. Telefoni utvikles i samsvar med egen plan Strategiplan telefonttjenester for SAkommunene (Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Frosta, Verdal Meråker og Tydal) Programvare skal være tigjengelig, knyttet til det pedagogiske arbeidet og ha en klar og tydelig betydning som verktøy i det daglige arbeidet. Skolene skal ha tilgang på nødvendig programvare i fagene. Alle PC`er skal ha kontorteknisk og presentasjons programvare installert. Fokus på gode fellesavtaler i forb. med nyttige programmer i basisfagene. Skoler og barnehager skal i den utstrekning det lar seg gjøre øke bruken av FRI programvare og gjøre dette tilgjengelig for elever/barn og foresatte til hjemmebruk. Voksenopplæringa og Kulturskolen skal ha tilgang på nødvendig spesial- programvare innen sine fagfelt. Kulturskolen skal ha tilgang på programvare på lik linje som skolene i basisfagene LMS et Microsoft Learning Gateway,Steinkjerskolen skal være felles samarbeids og informasjonsplatform for alle enheter i avd skole og barnehage i det daglige arbeidet. Skolene og barnehagene (inkl. Voksenopplæringa og Kulturskolen) skal ha hensiktsmessig LMS- plattform og utvikle denne i samsvar med de behov som skolene og barnehagene har. Strategisk gruppe for MLG skal legge føringer for bruk av LMS og utvikling av digital læringsplatform. 3.5 Drift av systemer skal være mest mulig sentralisert og nettverksoppgaver, installasjoner og oppdateringer skal gjøres av automatiserte løsninger. Kommunen skal ha effektiv og formålstjenlig drift av datasystemene og driftes av IKT-avdelingen i samarbeid med kommunens driftspartner og 3. parts- leverandører. Voksenopplæringa og Kulturskolen skal ha månedlig bistand fra IKT- avdelingen med ansvaret for å drifte spesielle fagsystemer. 15

16 3.6 Kompetanse skal være fundamentet for alle ansatte til videre utvikling av pedagogisk bruk av IKT i læring og samarbeid med barn, ungdom og voksne elever. Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse i IKT. Nødvendig kompetanse konkretiseres i løpet av Alle nytilsette bør ha nødvendig kompetanse eller må ta nødvendig opplæring i programvare Pedagogisk bruk (minstekravsplaner) skal være utgangspunktet for lokale valg og tilpasninger i arbeidet mot det å kunne bruke digitale verktøy. IKT skal være en integrert og naturlig del av opplæringen i alle fag for alle elever Minstekravsplaner utarbeides i henhold til Kunnskapsløftet og gjeldende lokale læreplaner i løpet av 2009 og for barnehagene i henhold til Rammeplanen og lokal forankring av temahefte IKT i barnehagen Kommunikasjon gjennom bruk av IKT skal være en naturlig del av det daglige arbeidet med barn, ungdom og voksne elever i skole og barnehage, samt sentralt i Heim- skole samarbeidet. Bruk av IKT (e-post, sms, LMS, skolens hjemmeside) skal bli et like naturlig kommunikasjonsmiddel som dagens ryggsekkinformasjon og brev. Alle elever fra 3. årstrinn skal utvikles til å bli daglige brukere av e-post i sin kommunikasjon med skolen/lærerne, medelever, kamerater og andre naturlige samhandlingsaktører. Elever og voksne skal være bevisste brukere av nettet og arbeidet med Nettvett skal være en kontinuerlig prosess i skole og barnehage Barn/ voksne med særskilte behov skal ha tilgang til eget utstyr tilpasset de forskjellige behov brukerne har. Barn/voksen med særlige behov skal ha tilgang på nødvendig maskinvare og programvare Eksamen og kartleggingsprøver skal gjennomføres i henhold til nasjonale føringer og lokale planer for å tilrettelegge for tilpasset læring. Elevene i grunnskolen skal ha mulighet til å ta eksamen i ulike fag på nettet i tråd med nasjonale føringer og gjennomfører kartleggingsprøver i basisfagene i henhold til gjeldende lokal plan for Bruk av Kartleggingsprøver i basisfagene Samarbeid internt, med andre aktører, deling av erfaringer og utvikling av digitale læringsressurser skal være en naturlig del av IKT- virksomheten Steinkjer kommune skal ligge i første rekke med hensyn til å prøve ut / teste nye IKT løsninger og programvare beregnet på bruk i skolen og i barnehagen. Skolene og barnehagene skal vektlegge samarbeid gjennom utvikling av digitale verktøy med skoler og barnehager i kommunen, regionen, ellers i landet og i andre land. Skolene i Steinkjer kommune skal samarbeide om å utvikle konkrete digitale undervisningsopplegg i ClasServer som kvalitetssikres og linkes opp mot læreplanen. 16

RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012

RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012 STEINKJER KOMMUNE RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.05.09 1 Innholdsfortegnelse 1 Status... 4 1.1 Maskinvare... 4 1.1.1 PC... 4 1.1.2 Annet IKT utstyr...

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

-skole fra A til Å! 1

-skole fra A til Å! 1 1 -skole fra A til Å! E-skole fra A til Å! Raumyr E-skole fra A til Å skal i løpet av de neste 3 årene fremstå som en skole der elektronisk teknologi naturlig fremmer læring, motiverer elever til egeninnsats

Detaljer

Y'IB. Bruk av bærbare eiev-pc'er på. Ungdomsskolene i Steinkjer. ` t K. Utredning til Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8.

Y'IB. Bruk av bærbare eiev-pc'er på. Ungdomsskolene i Steinkjer. ` t K. Utredning til Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8. Bruk av bærbare eiev-pc'er på Ungdomsskolene i Steinkjer Y'IB 4- I ` t K gs Illustrasjon: Veien til digitale fedigheter for elever - implementering IKT-pIan.no Utredning til Hovedutvalg for oppvekst og

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering

Detaljer

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 IKT I SKOLEN Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 Utarbeidet av IKT-rådgiver i Sande kommune i samarbeid med oppvekstsjef Anne Margrethe Lindseth og rektorene Knut

Detaljer

IKT STRATEGI NES - SKOLEN

IKT STRATEGI NES - SKOLEN IKT STRATEGI NES - SKOLEN Innhold Innledning... 3 Strategier rettet mot elevene... 4 Strategier rettet mot skoleledelse og lærere... 4 Strategier rettet mot økonomi og infrastruktur... 4 Strategier rettet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013

Bærbar elev-pc. i Hedmark fylkeskommune. Skolestart Vg1 2013 Bærbar elev-pc i Hedmark fylkeskommune Skolestart Vg1 2013 Generell informasjon om PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune 2013 Hvorfor bærbar elev-pc? I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 En

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

The Ballast of the School Organization for pedagogical use of ICT

The Ballast of the School Organization for pedagogical use of ICT The Ballast of the School Organization for pedagogical use of ICT Leikny Øgrim + Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver og Monica Johannsen Høgskolen i Oslo BALLAST l Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen.

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Skole 16.09.2014 Sak nr. 2013/4388-6 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Serine Ødejord Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Fra

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Erfaringer ved bruk av SCCM for håndtering av bærbare maskiner ved de videregående skoler i Nord-Trøndelag Agenda: Nord-Trøndelag fylkeskommune Historikk, bakgrunn SCCM-prosjektet

Detaljer

Plan for IKT i Ski-skolen. - fra datarom til data i alle rom

Plan for IKT i Ski-skolen. - fra datarom til data i alle rom Plan for IKT i Ski-skolen - fra datarom til data i alle rom Innledning «Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse fram som jeg ikke trodde var

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011 KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 05.03 Dokument nr: 03 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 Godkjent av: Rektor BIBLIOTEKPLANEN

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 008 Gult = Ikke endelig ferdig Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Presentasjon av erfaringer; utfordringer og suksessfaktorer knyttet til arbeidet med digital kompetanse ved egen skole - sett fra et skolelederperspektiv.

Detaljer

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato:

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato: Sosial kompetanse/ psykososialt læringsmiljø (O) Lesing (S) Skolen utvikler elevenes sosiale kompetanse gjennom - en felles strategi i den sosialpedagogiske planen, programmet ART (for enkelte elevgrupper

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT plan for Nome kommunes barnehager

IKT plan for Nome kommunes barnehager IKT plan for Nome kommunes barnehager 2017-2020 (Foto: Herregårdshavna Fagerli barnehage) 1 1. Innledning og overordnede mål Den første planen for digital kompetanse i barnehagen ble laget i 2013. Det

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET

TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET 2015-16 SOSIAL KOMPETANSE Videreutvikle et elevmiljø med fokus på stolthet, kunnskap, aktivitet, trivsel og tilhørighet Videreføre HelArt plan Avsette ressurser til to

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP i Rissa-skolen Vedtatt av HOK 19.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lekser og leksehjelp... 3 3 Retningslinjer for lekser...

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Organisasjonskart. Levanger kommune enhet. Bunntekst 1

Organisasjonskart. Levanger kommune enhet. Bunntekst 1 Organisasjonskart Levanger kommune Bunntekst Delegering til driftskomiteen BARNEHAGELOVEN AV 0.0.99 NR. 9 OPPLÆRINGSLOVA AV.0.9 NR. 6 VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN AV.0.96 NR. BARNEVERNLOVEN AV.0.99 NR. 00(revidert

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Uten samordnet kommunikasjon Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Barnehager

Levanger kommune Rådmannen. Barnehager Barnehager Lokal rammeplan for barnehagene i Levanger 2006-2009. Kommunikasjon og språk. Kompetanseheving bruker skjønnsmidler Minoritetsspråklige barn i barnehage spleiselag av forskjellige midler Rammefinansiering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: DRIFT AV SKOLEBIBLIOTEK, PILOTPROSJEKT VED URA SKOLE

SAKSFRAMLEGG SAK: DRIFT AV SKOLEBIBLIOTEK, PILOTPROSJEKT VED URA SKOLE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

NYE DATALØSNINGER I GRUNNSKOLENE

NYE DATALØSNINGER I GRUNNSKOLENE NYE DATALØSNINGER I GRUNNSKOLENE KRAVSPESIFIKASJON EIGERSUND KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD: 1 BAKGRUNN... 3 2 DAGENS LØSNING... 3 3 GRUNNLEGGENDE KRAV... 4 3.1 KRAV TIL STASJONÆRE MASKINER SOM SKAL KJØRE

Detaljer

Saksbehandler: Håkon Bjørø Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Håkon Bjørø Saksnr.: 16/ Innføring av nettbrett og PC i Ås-skolen Saksbehandler: Håkon Bjørø Saksnr.: 16/02921-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet 02.11.2016 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 01.11.2016 Formannskap

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. På tur inn i framtiden Ny organisering av IKT i grunnskolene.

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. På tur inn i framtiden Ny organisering av IKT i grunnskolene. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4238-2 Saksbehandler: Dagfinn Johansen Saksframlegg På tur inn i framtiden Ny organisering av IKT i grunnskolene.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1429-1 430 DRAMMEN 26.04.2006 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2006 - GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer