Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/ DRAMMEN STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008"

Transkript

1 Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/ DRAMMEN STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN En arbeidsgruppe bestående av fem rektorer, to representanter fra personaltjenesten og en fra Ikt, har utarbeidet strategiplanen. Den ble lagt fram i møte med rektorene , hvor virksomhetsledere for barnehagene og Senter for oppvekst var invitert til å delta. Innspill fra møtet ble innarbeidet i planen. Saken ble drøftet med Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund De gav sin tilslutning til strategiplanen slik den forelå, men ønsket at kommunens økonomiske bidrag til kompetanseheving i forbindelse med reformen ble synliggjort i dokumentet (referat fra møte vedlagt). STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN Overordnet strategi for kompetanseutvikling knyttet til gjennomføring av reformen "Kunnskapsløftet", ble offentliggjort i forbindelse med statsbudsjettet 6. oktober Strategien er et felles grunnlag for det kunnskapsløftet som skal gjennomføres i grunnopplæringen i perioden Den definerer mål og målgrupper for kompetanseutviklingen og er et grunnlag for å utvikle lokale planer. Reformen er beskrevet i følgende dokumenter: o Rundskriv F 13/04 "Dette er kunnskapsløftet kultur for læring" o "Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen " Målet med reformen er at det beste i grunnopplæringen i Norge ivaretas og utvikles videre, slik at elevene settes bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft.

2 Det utvikles nye gjennomgående læreplaner i alle fag i grunnopplæringen. Fem grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på alle nivå: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitalt verktøy Prioriterte områder i henhold til kunnskapsløftet: Kompetanseutvikling for skoleledelsen Reformrelatert kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet o skolen som lærende organisasjon bedre tilpasset opplæring o nye læreplaner, hvor grunnleggende ferdigheter integreres o 2. fremmedspråk o fysisk aktivitet o utdannings- og yrkesrådgivning Videreutdanning for det pedagogiske personalet. Opplæringslovens sier følgende om ansvar for kompetanseheving: "Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet". Bakgrunn / status Det pågår for tiden et organisasjonsutviklingsprosjekt i forhold til administrativ organisering av drammensskolen (Ou-skole). Rapporten er nå ute på høring med høringsfrist i september. Mål med ny organiseringen er blant annet å legge til rette for en lærende organisasjon i tråd med kunnskapsløftet. Drammen kommune har gjennom flere år satset på å gi skolelederne formell lederkompetanse i form av ulike vekttallsstudier og kursing. De har nylig deltatt på felles lederopplæring for alle ledere i kommunen, og for tiden pågår lederopplæring for mellomledere hvor blant annet undervisningsinspektører / avdelingsledere deltar.

3 Det utarbeides halvårlige opplæringsplaner, hvor det er gjennomført systematiske opplæringstiltak både for ledere, det pedagogiske personalet i skolen og øvrige ansatte. I tillegg har skolene utarbeidet egne planer for kompetanseutvikling. Alle lærere i drammensskolen har bærbar PC og alle skoler er oppe på intranett gjennom First Class. Trådløse soner vil være klare i alle klasserom i løpet av Det har de siste to årene vært gjennomført kompetanseheving både i forhold til bruk av PC med ulike programmer, og til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Drammen kommene deltar i et prosjekt sammen med Asker og Tromsø kommuner, AsTroD prosjektet. Prosjektet har som mål å legge pedagogiske opplegg inn i en felles fagdatabase, slik at man utvikler og deler gode pedagogiske opplegg mellom skoler og kommuner. Noen skoler har blitt veldig gode på å lage undervisningsopplegg og presentere det med digitalt verktøy, mens andre ikke har kommet i gang. Barnetrinnet har ved de fleste skoler kommet godt i gang med forberedelsene til kunnskapsløftet, mens ungdomstrinnet generelt sett har de største utfordringene i forhold til å møte reformen. Drammen er en flerkulturell by, hvor en stor andel av elevene i grunnskolen har tospråklig bakgrunn. Dette gir skolene særskilte utfordringer i forhold til tilpasset opplæring, men også mange muligheter. Med utgangspunkt i at bystyret vedtok følgende i økonomiplan for : "Elever som begynner i 1. klasse skal beherske norsk. Det må etableres tester og tiltak for barna i god tid før skolepliktig alder slik at målet nås." drives prosjektet Språkskatt. Prosjektet avsluttes ved utgangen av Gjennom ulike tiltak, rettet mot helsestasjon, barnehager og grunnskoler, satses det på å styrke tospråklige barns språkforståelse. Tiltakene dreier seg blant annet om å styrke foreldrene, slik at de kan være en ressurs for egne barns språkutvikling.

4 Kompetansekartlegging Kommunen har foretatt en enkel kartlegging av den formelle kompetansen hos undervisningspersonalet. Den synliggjør behov for videreutdanning innenfor fremmedspråkene vi tilbyr i dag, tysk og fransk, og ønske om både videreutdanning og ulike typer kurs i øvrige fag. Gjennomført kompetansekartlegging gir oss et bilde av den formelle kompetanse ved den enkelte skole. Vi vil vurdere å anskaffe et datasystem som er under utvikling, dette for å kunne kartlegge realkompetansen i forhold til gjennomføringen av reformen. Dette verktøyet vil også kunne hjelpe oss å vurdere effekten av ulike tiltak som gjennomføres. Strategi for drammensskolen Ut i fra de føringer som er gitt i reformen "Kunnskapsløftet" har drammensskolen valgt en strategi som i tillegg til systematisk satsing på ledere og lærere i grunnskolen, også omfatter øvrig personale i skolen, virksomhetsledere/styrere i kommunale og private barnehager, og PPT. Gjennom ulike tiltak vil det bli lagt særlig vekt på ungdomstrinnet. Lærende organisasjon Å skape kultur for læring er et av de sentrale målene for kunnskapsløftet. I en lærende organisasjon foregår mye av læringen i hverdagen og i jobbsituasjon, gjennom å prøve ut og danne seg erfaringer i forhold til ny kunnskap. Egen refleksjon er også med på å gi læring. Analysekompetanse i forhold til resultater og ressursinnsats vil være sentralt. Tid til strukturert samarbeid i hverdagen innenfor egen skole og på tvers av skoler/skoleslag vil få økt prioritet. Det vil også bli lagt opp til at hver skole danner nettverk/grupper for erfaringsdeling på tvers av skoler. Det vil settes av kompetansemidler til dette arbeidet. Drammen kommune har mange interne ressurspersoner som vil kunne brukes ved ulike kompetansehevingstiltak. Vi ønsker å bruke de gode eksemplene fra våre skoler og spre kunnskap og erfaringer til andre skoler. Vi vil blant annet satse på å bruke en del interne kursholdere, da vi mener dette vil gi dobbel kompetanseheving. Ved gjennomføring av kurs vil det bli satset på kursrekker med praktiske oppgaver i mellomperiodene. Tilpasset opplæring Det skal gjennom kunnskapsløftet legges tilretter for bedre tilpasset opplæring for den enkelte elev. Skolene skal gi elevene likeverdige muligheter for læring, og ikke lik, opplæring. Det innebærer satsing på følgende tiltak: o grunnleggende kompetanse i steg- og læringsstiler, og at kompetansen tas i bruk i undervisningen. o grunnleggende kompetanse i IKT, og bruk IKT som pedagogisk verktøy

5 o fokus på medvirkning fra elever og foresatte i planprosesser o fokus på læreren som leder o flerkulturell kompetanse IKT Drammen kommune satser på å bli en e-kommune og vil fortsette satsingen på bruk av digitalt verktøy i skolene. Vi har følgende satsingsområder: Verktøy / datavare o Ny læringsplattform innføres med LMS (Learning manager system). Alle skoler tar dette i bruk (Erstatter dagens intranett, First Class). o Alle har et LMS på plass innen 2008 o Tynne klienter (bærbare elev-pc-er) til elever utprøves o Alle skoler er oppe med gode hjemmesider o Opplæringsprogram i IKT for elever (LIKT programmet) Erfaringsdeling: o Alle prosjekter og tema utvikles i Astrod-basen i en VCT-mal. (VCT er en PowerPoint som brukes til planlegging og publisering av undervisningsopplegg) o Spre kompetanse fra de skoler som har kommet langt med å lage fagdatabaser o Spre kompetanse i forhold til oppbygging av hjemmesider o Stimulere til bruk av egnet programvare og opplegg på Internett. Mindre bruk av læreboka. 2. fremmedspråk Drammensskolen vil i løpet av planperioden ha behov for kompetanseheving i forhold til de 2. fremmedspråk vi vil tilby. Det vil bli satset på følgende fag: o tysk o fransk o spansk o tyrkisk Drammen planlegger å kunne tilby tyrkisk som 2. fremmedspråk. Bakgrunn for dette er at Drammen har en høy andel innbyggere med tyrkisk bakgrunn. Man ønsker å gi det tyrkiske språket status og ved hjelp av språk bygge broer mellom kulturer. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud vil det bli utviklet et studietilbud i tyrkisk for lærere. Det søkes midler til opprettelse og gjennomføring av studie fra Kommunal- og regionaldepartementet. Studiet planlegges med oppstart høsten 2006.

6 Nye læreplaner Nye læreplaner er under godkjenning og ti skoler søker om å få starte opp med nye læreplaner fra høsten Innføring av nye læreplaner vil kreve: o læreplankompetanse o fagdidaktisk kompetanse o resultat- / vurderingskompetanse Overgangsfaser Det settes fokus på å kvalitetssikre overgangsfaser for de tospråklige elevene. Overgang mellom barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående skole er hver for seg faser som er kritiske for enkelte elever. Samarbeid med andre kommuner Det er tatt initiativ i forhold til de øvrige kommuner i drammensregionen og med videregående skole, med tanke på samarbeid om innføring av reformen. Det er søkt skjønnsmidler hos Fylkesmann for å koordinere arbeidet. Samarbeidsprosjektet vil i første rekke være i forhold til innføring av programfag på ungdomstrinn og i videregående, og felles studietilbud i 2. fremmedspråk. Drammen vil bringe inn i regionsamarbeidet behov for felles skolering av PPT, i forhold til føringer i reformen og deres nye rolle. Prioriterte overordnede tiltak i perioden Kompetanseutvikling for skoleledelsen o Internasjonal skoleutvikling (bl.a. ved studieturer) o Reformrelatert kunnskap o Lederteamtrening (ordinært lederutviklingsprogram for Drammen kommune) o Mellomlederopplæring (ordinært lederutviklingsprogram for Drammen kommune) Reformrelatert kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet o Tilpasset opplæring o Innføring av nye læreplaner o Grunnleggende ferdigheter integrert i alle fag. o Bruk av IKT som pedagogisk verktøy. o Skolen som lærende organisasjon o 2. fremmedspråk - tysk, fransk, spansk og tyrkisk

7 o Programfag o Fysisk aktivitet (prioriteres mot slutten av perioden) o Utdannings- og yrkesrådgivning (prioriteres mot slutten av perioden) Handlingsplan halvår: Matematikk for lærere som skal begynne med 2. trinn høsten 2005 Lese- og skriveopplæring for lærere som skal begynne med 2. trinn høsten "Å lese for å lærer" for lærere på mellomtrinn og ungdomstrinnet Tospråklig opplæring for lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn SATS og TRAS (språkstimulering) for barnehager Powerpoint for lærere Excel for lærere Bruk av bilder /IKT i pedagogisk sammenheng Lærer-IKT Mellomlederopplæring (undervisningsinspektør/avdelingsleder) Konferanse for skoleledere "Ringer i vann" Konferanse "Verdiskapning og kulturelt mangfold Skolelederkonferanse Studietur i Norden for inntil 5 pedagog-grupper på tvers av skoler / skoleslag. 2. halvår: 2 planleggingsdager ved skolestart for samtlige pedagoger i Drammensskolen. Representanter fra PPT og virksomhetsledere/styrere i barnehager inviteres til å delta. Tema for disse dagene: o Utviklingsstiger o 2. fremmedspråk, praktisk tilnærming/metodikk o Matematikk, praktisk tilnærming/metodikk o Grunnleggende lese- og skriveopplæring på 1. trinn Matematikk oppfølging av planleggingsdagen 2. fremmedspråk oppfølging av planleggingsdagen Læringsstiler Læreren som leder

8 Begynnende lese- og skriveopplæring for 2. trinns lærere (oppfølging av kurs 1. halvår) "Å lese for å lære" - for lærere på mellomtrinn og ungdomstrinnet "Bli med ut" for barnehager og SFO (1-4 trinn) Tegn til tale barnehager og Senter for Oppvekst (PPT) Snakkepakka + SATS og TRAS (språkstimulering) for barnehage og skole Bokstavdiagnoser for barnehage og skole (PPT bidrar faglig) Tospråklig fagopplæring ungdomstrinn / videregående Powerpoint for lærere Excel for lærere Bruk av bilder /IKT i pedagogisk sammenheng Lærer IKT Utarbeide prosjektplan for innføring av ny læringsplattform i IKT Kurs i bruk av elektronisk tavle Mellomlederopplæring (undervisningsinspektør/avdelingsleder videreføring fra 1. halvår) Prosjekt i drammensregionen i forhold til samarbeid om kunnskapsløftet, innføring av programfag og 2. fremmedspråk. Tilsetting av prosjektleder dersom kommunen får skjønnsmidler. Utvikling av programfag (nettbasert) Delta i utvikling av nytt studietilbud i tyrkisk for lærere (enkeltlærere). Oppstart innføring av nye læreplaner ved 10 skoler. Midler tildeles den enkelte skole til særskilt planlegging. (Fordelingsnøkkel ca. kr. 1200,- pr. lærer) "Pedagogisk pub". De 10 skolene som startet opp med nye læreplaner deler sine erfaringer med alle lærere i drammensskolen. Arrangeres en ettermiddag med påfølgende sosialt samvær. Anskaffelse av tjenester fra høgskolene i forhold til studietilbud i 2. fremmedspråk. Foreløpig handlingsplan halvår: Videreføring av tiltak fra høst 2005 Læringsstiler Oppstart studietilbud i fagene tysk, fransk og spansk Norsk som 2. språk spesielt rettet mot mellomtrinn og ungdomstrinn Metode for å møte elever med autisme Utvikling av programfag

9 2. halvår Oppstart studietilbud i tyrkisk for lærere Naturfag på barnetrinnet Teknologi - ungdomstrinnet Utviklingsplaner Ut i fra den overordnede strategi og den enkelte skoles behov, legger skolene egne utviklingsplaner i forhold til gjennomføringen av kunnskapsløftet. Hoveddelen av arbeidet med innføringen av reformen vil naturlig foregå ved den enkelte skole. Kostnader Statlig tilskudd til kompetanseutvikling i forbindelse med reformen, vil bli fastsatt i de årlige statsbudsjettene. Drammen er for 2005 tildelt kr , under forutsetning av at det utarbeides og godkjennes planer for konkrete kompetanseutviklingstiltak. I tillegg er kommunen tildelt kr til kompetansegivende videreutdanning i 2. fremmedspråk. Kommunens budsjett til opplæringstiltak for 2005 er på kr og av dette går en forholdsmessig andel til ansatte i skolene. I tillegg kommer utgifter til vikar i forbindelse med at lærere deltar i ulike opplæringstiltak. Årlige handlingsplaner i perioden utarbeides, og tilpasses statlige overførte midler og kommunale budsjettmidler til kompetanseheving. Vedlegg: Referat fra drøftingsmøte

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005 Notat Til : Styringsgruppa for Ou-skole Fra : Tine Langballe, prosjektleder Kopi : Prosjektgruppa for Ou-skole Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005 PROSJEKTRAPPORT OU-SKOLE,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Innhold 1. Prosjektets bakgrunn a. Prosjektformål b. Prosjektmandat c. Prosjektorganisering 2. Prosjektets aktiviteter 3. Økonomi 4. Resultater 5. Hva nå? Styringsgruppens

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer