Plan for digital kompetanse i bergensskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008"

Transkript

1 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering og oppfølging 1

2 1. Innledning Nasjonale og kommunale dokumenter: I løpet av det første halvåret av 2004 er det kommet en rekke rapporter, planer og meldinger både nasjonalt og kommunalt som beskriver forhold knyttet til IKT i undervisningen. Plan for digital kompetanse i bergensskolen bygger på disse dokumentene. Kort om innholdet i dokumentene: Kultur for læring (Stort.meld. nr 30) ble behandlet i Stortinget i juni Stortingsmeldingen omhandler kvalitet i grunnopplæringen, grunnskole og videregående skole, og foreslår en rekke tiltak for å fremme bedre ferdigheter og større kunnskap. Et av de sentrale tiltakene er at det skal legges større vekt på de grunnleggende ferdighetene: o Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy Program for digital kompetanse fra UFD. Planen beskriver 4 innsatsområder: 1. Infrastruktur 2. Kompetanseutvikling 3. Digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer 4. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til IKT Skoleeier har hovedansvar for gjennomføring av de to første innsatsområdene. UFD i samarbeid med høgskolene og skoleeier har ansvar for innsatsområde 3 og 4. Skole for digital kompetanse. Dette er en utredning fra Norges forskningsråd om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren i et 5-6 års perspektiv. På områder med behov for bredbånd nevnes for eksempel: o Varierte arbeidsformer for eksempel bruk av bilde, lyd, video, nettbaserte simuleringer og spill, krever bredbånd. o Tilgang til multimediabaserte læringsressurser for eksempel i fag og emner, forutsetter bredbånd. o Kostnadseffektiv drift forutsetter bredbånd. Samlet plan for kvalitetsutvikling, bystyresak Planen beskriver oppfølging av nasjonale og kommunale satsingsområder for kvalitetsutvikling i perioden I den samlete utviklingsstrategi er IKT og vurdering sentrale elementer. Et av de overordnete målene i planen er: o Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i undervisningen skal bidra til realisering av L-97 og fornying av læringsarbeidet i bergensskolen. Pilot-prosjektet var et utviklings- og forskningsprosjekt for grunn- og videregående skoler knyttet til bruk av IKT, organisering av undervisningen og læringsutbytte. Bergen har ikke deltatt i prosjektet, men bruker erfaringer fra Pilotprosjektet i egne prosjekter. Rapporten fremhever at god praksis for bruk av IKT i opplæringen forutsetter: o Skolen må ha et helhetlig fokus og se sammenhenger mellom teknologi, pedagogikk, organisering og ledelse. Skolens digitale tilstand. En rapport fra 2004 utarbeidet av Forsknings- og kompetansesenteret for IT i utdanning (ITU) har kartlagt elevers og læreres bruk av IKT begrenset til datamaskinbruk. Noen viktig funn i rapporten: o Bruk av IKT er lite integrert i fagene og brukes mest i prosjektarbeid o Det brukes gjennomgående svært liten tid ved datamaskiner på alle klassetrinn o Bruk av elevaktive arbeidsmåter er en forutsetning for bruk av IKT i faglig sammenheng 2

3 2. Status og utfordringer Program for digital kompetanse fra UFD beskriver 4 innsatsområder. Skoleeier har ansvar for kompetanseutvikling og infrastruktur. Kompetanseutvikling Status Nasjonal handlingsplanen for IKT ( ) har vært fulgt opp bl.a. med byomfattende utviklingsprosjekter med deltakelse av samtlige skoler i perioden Kompetanseutvikling, veiledning og oppfølgingsbesøk på prosjektskoler har vært gjennomført hvert år. Det er gjennomført utviklingsprosjektet IKT og vurdering ved samtlige skoler. Det har særlig vært satset på Læringssenter, Eleven som IKT-ressurs og LærerIKT. Tekstskaping på PC er et prosjekt hvor elevene skriver seg til lesing. Dette er et forskningsbasert prosjekt hvor skriving på PC skal hjelpe til i den første leseopplæringen. Ved utgangen av skoleåret 2004/2005 vil 45 skoler ha deltatt med 3500 elever fra 1., 2. og 3. årstrinn Det er gjort gode erfaringer med IKT som verktøy for pedagogiske ideer. Bruk av IKT har medvirket til varierte arbeidsformer, bedre motivasjon og økt læringsutbytte. Dette er i tråd med nasjonale målsettinger om at digital kompetanse skal være integrert i overordnet kvalitetsarbeid i utdanningssektoren. Bergen kommune har gode erfaringer med IKT og vurdering som gjennomgående perspektiver og tiltak integrert i alle utviklingstiltak. Utfordringer Fokusere på hvordan bruk av IKT kan gi mer variasjon i arbeidsformer og dermed øke elevenes læringsutbytte og gi bedre læringsresultater. Heve den digitale kompetansen hos lærere og skoleledere slik at IKT kan brukes på en måte som kan fremme kvalitet i opplæringstilbudet. Det nasjonale vurderingssystemet, tilstandsrapport fra skolene, elevinspektørene og program for skolevurdering skal brukes til vurdering også av resultatene knyttet til digital kompetanse. Infrastruktur Status Det har de siste årene vært satset på kvalitetsheving av infrastrukturen på skolene. Sammenlignet med andre kommuner vil Bergen ha en god IKT-løsning etter oppgradering av undervisningsnettet i løpet av 2004/2005. Alle skoler har bredbånd. 80 skoler har bredbånd med stor kapasitet (fiber) mens 20 skoler har bredbånd med lav kapasitet (ADSL). Ca 90% av undervisningsrom/undervisningsarealene/undervisningsbygg er kablet med uttak for data/telefoni I undervisningsnettet er det ca 3300 datamaskiner. Dette utgjør ca 9 elever pr datamaskin i nett. I tillegg brukes ca 700 frittstående datamaskiner til tekstskapingsprosjektet og ca 500 tildelte frittstående maskiner fra Hjelpemiddelsentralen til elever med spesielle behov. I administrasjonsnettet er det til sammen ca 1800 datamaskiner hvorav ca 1400 maskiner til lærere. Dette utgjør ca 2 lærerårsverk pr PC. Nytt skolebiblioteksystem er tatt i bruk og et nytt skoleadministrativt datasystem er innført Utfordringer Opprettholde en kostnadseffektiv og tjenelig driftsløsning, og ta i bruk ny teknologi når dette gir pedagogiske og/eller driftsmessige gevinster. 3

4 3. Visjon og mål Visjon Bergen kommune har følgende visjon for bergensskolen: Kompetanse for alle i mulighetenes skole Denne visjonen inkluderer digital kompetanse for elever, lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen og setter fokus på å ta bruk de mulighetene IKT gir for å ta i bruk varierte læringsformer og læringsressurser og dermed å øke læringsutbytte for elevene. Mål 1. Læringsutbytte og gevinster resultatkvalitet Elever: Alle elever skal ha digital kompetanse som gjør at de kan bruke IKT for å øke sitt læringsutbytte. Skolen: Alle lærere og skoleledere skal ha digital kompetanse som gjør at de kan bruke muligheter og hente gevinster med bruk av IKT både i sitt pedagogiske og administrative arbeid. 2. Læringsmiljø og læringsarenaer prosesskvalitet Elever: Alle elever skal ha tilgang til digitale verktøy for å fremme varierte arbeidsformer, øke muligheten for individuell tilrettelagt undervisningen og gi mulighet til å ta i bruk nye læringsressurser. Skolen: Bruk av IKT skal være et virkemiddel for å fremme fornyelse og kvalitetsutvikling i skolene for eksempel knyttet til varierte arbeidsformer, og fleksibel organisering av undervisningen. Bruk av IKT skal bidra til at skolene skal kunne bruke sine arealer på en fleksibel måte. 3. Ressurser, infrastruktur og planer - strukturkvalitet Elever: Alle elever skal ha tilgang til tjenelig datautstyr slik at dette kan brukes i elevenes læringsarbeid. Skolen: Ansatte skal ha tilgjengelig datautstyr som er tjenelig i forhold til bruk av digitale læringsressurser i undervisningen. Skolene skal legge til rette for løsninger som gjør at nærmiljøet kan bruke skolens IKT-utstyr. 4

5 4. Satsingsområder og tiltak Nasjonale satsingsområder og tiltak knyttet til kompetanseutvikling og infrastruktur Innledningsvis er det gitt en oversikt over en rekke nasjonale planer og dokumenter som beskriver forhold knyttet til IKT i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter I stortingsmeldingen Kultur for læring legges det vekt på bedring av elevenes grunnleggende ferdigheter. Bruk av digitale verktøy beskrives som en ferdighet sammen med å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne. En viktig forutsetning for at elevene skal kunne ta i bruk digitale verktøy i opplæringen, er at lærere og skoleledere har grunnleggende digital kompetanse. Nye fagplaner Fra skoleåret 2006/2007 tas nye fagplaner i bruk som integrerer bruk av digitale verktøy i fagene. Organisering, driftsløsninger og infrastruktur Diverse rapporter fremhever: Skolen må ha et helhetlig fokus og se sammenhenger mellom teknologi, pedagogikk, organisering og ledelse. Bruk av IKT er lite integrert i fagene og brukes mest i prosjektarbeid Bruk av elevaktive arbeidsmåter er en forutsetning for bruk av IKT i faglig sammenheng Sentrale driftsløsninger og god båndbredde er forutsetninger for å dra nytte av de pedagogiske mulighetene med bruk av IKT Kommunal tiltak knyttet til kompetanseutvikling og infrastruktur 1. Læringsutbytte og gevinster - resultatkvalitet Tiltak 1: Elevers bruk av IKT - grunnleggende ferdigheter I perioden skal samtlige skoler kunne dokumentere at skolens elever har grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy. Elever med særskilte behov skal prioriteres Tiltak 2: Skolen. Ansattes bruk av IKT Kompetanseutvikling for ansatte skal vektlegge bruk av IKT som gir bedre tilpasset opplæring gjennom variasjon i arbeidsformer og dermed bedre læringsutbytte for elevene. Individuelle utviklingsplaner med samling av elevarbeid i digital mapper skal tas i bruk på samtlige skoler. Lærerne må ha nødvendig digital kompetanse for at IKT skal bli integrert i læringsarbeidet, spesielt i forhold til fag. Det settes derfor krav til grunnleggende ferdigheter for lærere. Ferdigheten må kunne dokumenteres. Tiltak 3: Skolen. Skolelederes bruk av IKT I program for ledelsesutvikling og i lederavtaler innarbeides beskrivelse av hvordan skoleledere kan utnytte mulighetene og hente gevinster med bruk av IKT både i sitt pedagogiske og administrative arbeid. Det settes krav til digital kompetanse eller forpliktende opplæring for å møte de digitale utfordringene for skolene for alle ledere i bergensskolen. 5

6 2. Læringsmiljø og læringsarenaer- prosesskvalitet Tiltak 4: Læringsmiljø Det er i gang tiltak i 2005 for å høste erfaringer med bruk av nettbaserte læringsressurser knyttet til basisfagene matematikk, norsk og engelsk. For at IKT skal være et virkemiddel for å fremme fornyelse og kvalitetsutvikling i skolene, skal skolene integrere IKT i sitt kvalitetsutviklingsarbeid. Det skal legges vekt på erfaringsspredning knyttet til bruk av IKT med vekt på erfaringer som gir faglig og pedagogisk merverdi. Tiltak 5: Læringsarenaer Skolen skal gi tilgang til datautstyr både i undervisningsrom, på læringssentre og i andre undervisningsarealer slik at IKT kan bidra til at skolene skal kunne bruke sine arealer på en fleksibel måte. Ved ombygging og utbygging av skolene legges det til rette for fleksibel bruk av skolebygningen bl.a. med både faste uttak til datamaskiner og med mulighet for bruk av trådløse nett. 3. Ressurser, infrastruktur og planer - strukturkvalitet Tiltak 6: Skoleplaner for kvalitetsutvikling Skolene skal ha planer som sikrer at elever og ansatte har grunnleggende ferdigheter i bruk av IKT. Planene skal utarbeides med tanke på økt læringsutbytte for elevene. Bruken av samarbeidsprogramvare, læringsplattformer (LMS), vurderes spesielt i forhold til elevers læringsutbytte og skole/hjem-samarbeid. Tiltak 7 Tjenelig dataløsning Skolenes dataløsning skal vektlegge driftssikkerhet og stabilitet. Dataløsningene skal være fleksible og tjenelig både for elever med spesielle behov, ansatte, foresatte og publikum. Tiltak 8 Tjenelig datautstyr I løpet av perioden skal det være maks 5 elever pr datamaskin i nett, en økning fra 3300 til ca 6000 nettmaskiner. Det legges til rette for økning av skolenes datautstyr med minimale kostnader knyttet til drift og programvarelisenser. Alternativer til dagens datamaskiner og dataløsninger testes i planperioden. Tiltak 9: Båndbredde til skolen og internt nett I skoleåret 2005/2006 testes trådløse nett for å få kostnadseffektive og fleksible løsninger som kan redusere behovet for stasjonære elevdatamaskiner. For å kunne ta i bruk skolebyggene på en mer fleksibel måte kables flere undervisningsarealer/rom og gammel kabling skiftes. I perioden økes båndbredden på skoler med liten båndbredde (ADSL-skoler med 2 Mb). Tiltak 10: Nærmiljøets bruk av skolens IKT-utstyr Alle skoler skal tilby nærmiljøet bruk av skolens IKT-utstyr og kompetanse. Utvikling av entrepenørskap er aktuell i denne sammenheng. I perioden tas det initiativ til samarbeid og samordning av kommunale tilbud til opplæring og bruk av IKT for eksempel mellom kultur og skole (ungdomstilbud, pensjonistkurs, m.m.). Også samarbeid mellom kommunale og private etater må kunne utnytte skolens IKT-løsning. 6

7 5. Økonomi/ansvarsfordeling Status - dagens økonomiske løsning/ansvarsfordeling I hele 20-års perioden med bruk av IKT (data, EDB IT), har de fleste tiltakene vært byomfattende og sentralt finansiert og styrt. Dette har vært viktig for å sikre at alle skoler og elever har tilgang til gode IKT-løsninger uavhengig av skolens egen økonomi og prioriteringer. Erfaringer fra forskningsprosjekter knyttet til pedagogisk bruk av IKT, viser at det er viktig med stabile IKT-løsninger for at gode pedagogiske ideer skal bli implementert i klasserommet. En sentralisert driftsløsning er utvilsomt den mest stabile, driftssikre og kostnadseffektive løsningen for skolene. En modell med sentral finansiering kombinert med egenandeler for skolene sikrer en effektiv bruk av kommunens ressurser. Alle kommunikasjonskostnader, fiber og ADSL, dekkes sentralt. Hver PC som kobles til nettet utløser en årlig driftskostnad på ca 2000 kr for å dekke sentral brukerstøtte, programvare til servere og PC-er, drift og vedlikehold av sentrale servere og brukeradministrasjon av ca elever. Av beløpet på 2000 kr dekker skolen 500 kr og resten dekkes sentralt. I juli 2004 hadde skolene 3300 maskiner til elever og 1800 maskiner til lærere og administrasjon i nett nettmaskiner gir en snittkostnad pr skole på ca kr pr år for å dekke sentral drift. Frittstående maskiner som ikke er koblet i nett, har skolene driftsansvar for. Videre planer og strategier for økonomi og ansvarsfordeling Strategi: Kommunenivå For å sikre en kostnadseffektiv driftsløsning og for å sikre samtlige elever tilgang til en dataløsning uavhengig av skolenes økonomi, er det viktig med sentral styring og finansiering av en del av driftskostnadene. En videreføring av dagens løsning gir en effektiv bruk av ressurser og sikrer alle elever tilgang til en god IKT-løsning. Dette er også en forutsetning for at skoler skal kunne o gjennomføre nasjonale prøver med bruk av IKT o gjennomføre muntlige og skriftlige avgangsprøver o delta i brukerundersøkelser som for eksempel elevinspektørene Alle disse prøvene/undersøkelsene er obligatoriske for elever på ulike årstrinn. Kommunenivå må ha ansvar for test og vurdering av nye IKT-løsninger inklusiv trådløse nett, små bærbare datamaskiner, bruk av læringsplattformer (LMS) m.m. Skolenivå Skolene har ansvar for prioriteringer av egne ressurser knyttet til innkjøp og egenandeler ved bruk av datautstyr Finansiering av nytt og brukt datautstyr Å finne tid til og finansiere brukerveiledning og brukerstøtte på egen skole 7

8 6. Vurdering og oppfølging På nettstedet Skoleporten.no som er Nettsted for kvalitetsvurdering og -utvikling i grunnopplæringen legges det ut resultater fra nasjonalt vurderingssystem. Videre vil både skolenes tilstandsrapporter og resultater om ressurser i skolene kunne brukes til vurdering og oppfølging. Nasjonalt vurderingssystem består av: Nasjonale prøver, obligatoriske på 4., 7., og 10. årstrinn (5 prøver på hvert trinn) bruker IKT for å gjennomføre en del av prøvene. o Norsk (lesing og skriving), engelsk (lesing og skriving) og matematikk Avgangsprøve, skriftlig og muntlig i 10. klasse setter krav til å kunne bruke IKT både i gjennomføring av prøven og i presentasjon av elevens arbeid. Kartleggingsprøver i leseferdighet på 2. årstrinn, obligatorisk, gjennomføres med elektronisk rapportering Elevinspektørene, brukerundersøkelse obligatorisk for elever på 7. og 10. årstrinn, med vekt på motivasjon, trivsel, mobbing, elevdemokrati og læringsmiljø skjer kun elektronisk på Internett. Kommunal vurdering og rapportering Skolevurdering og IKT er gjennomgående områder i alle prosjekter i bergensskolen. Mappevurdering med bruk av digitale mapper skal i perioden tas i bruk på samtlige skoler. Tilstandsrapportering fra skolenivå hvor status for IKT fremgår. Ressursbruk, KOSTRA og GSI, beskriver både bruk av personalmessige ressurser og ressurser til utstyr knyttet til IKT. Årsmelding fra skolene beskriver bl.a. IKT-satsingen Lederavtaler, balansert målstyring kan inkludere krav til digital kompetanse Brukerundersøkelser både på skolenivå og kommunalt nivå kan inneholde spørsmål om bruk av IKT knyttet til skole/hjem samarbeid og til elevers bruk og tilgang til IKT. Ved å bruke de vurderingerssystemer og rapporter som allerede er tilgjengelig, kan både skolene, skoleeier og foresatte få et godt bilde av resultater og ressursbruk på skolene. 8

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Handlingsplan for digital kompetanse i grunnskolen SARK

Handlingsplan for digital kompetanse i grunnskolen SARK Dato: 23. januar 2008 Byrådsak /08 Byrådet Handlingsplan for digital kompetanse i grunnskolen 2008-2011 MEBO SARK-2237-200718921-31 Hva saken gjelder: Av Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen 2007-2010

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Byrådets målsetting:

Byrådets målsetting: Byrådets målsetting: gi kvalifisert kunnskap om innsats, praksis og resultater. stimulere til vurdering og analyse. gi grunnlag for dialog om mål, resultater og tiltak. legge til rette for erfaringsutveksling.

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet. Dato: 29. juni 2010 Byrådssak 1279/10 Byrådet Kompetanse for utvikling - tiltaksplan for 2010/2011 LAAA SARK-2237-200900363-105 Hva saken gjelder: Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

Strategiplan for Vadmyra skole

Strategiplan for Vadmyra skole 2012-2016 Strategiplan for Vadmyra skole 1 Strategisk plan for Vadmyra skole 2012-2016 Vadmyra skolen bygger på Bergen kommunes verdigrunnlag. Vi ønsker en skole som er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert.

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin.

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Innlegg på skoleledersamling, Solstrand 13.04.2012 v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011 Årlig tilstandsrapport for bergensskolen

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen

Digitale læremidler - utforsking og vurdering. 30. september 2012 Håkon Swensen Digitale læremidler - utforsking og vurdering 30. september 2012 Håkon Swensen 31.10.2012 Plan for dagen Digitale læringsressurser Studieplan og arbeidskrav Begreper og definisjoner Om digitale læringsressurser

Detaljer

Styring av Osloskolen

Styring av Osloskolen Styring av Osloskolen Mål- og resultatstyring Rapportering og oppfølging Kvalitetskommuneprogrammet, 02.12.08 Unni Mortensen, i Oslo 172 undervisningssteder 137 grunnskoler 26 videregående skoler 6 voksenopplæringssentre

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Selbu kommune Sektor oppvekst INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Utviklingsplan 2017 2018 Utarbeidet april 2017 Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Gjelbakken 15, 7580 Selbu Gjelbakken 15 73816700

Detaljer

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte Nasjonale prøver 2005 Informasjon til elever og foresatte HVA? Nasjonale prøver er en landsomfattende kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing, matematikk og engelsk. Disse

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen

Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen 1 Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen Utgangspunkt for arbeidet Politisk vedtatte mål/planer for videreutvikling av kvalitet i barnehagen og grunnskolen Statlig vedtatte mål/planer/føringer fra statlig

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato:

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato: Sosial kompetanse/ psykososialt læringsmiljø (O) Lesing (S) Skolen utvikler elevenes sosiale kompetanse gjennom - en felles strategi i den sosialpedagogiske planen, programmet ART (for enkelte elevgrupper

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00250 431 A20 Jan Samuelsen UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLEN I MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende utviklingsmål danner grunnlaget for drøftinger om

Detaljer

TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET

TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET TILTAKSPLAN MIDTUN SKOLE SKOLEÅRET 2015-16 SOSIAL KOMPETANSE Videreutvikle et elevmiljø med fokus på stolthet, kunnskap, aktivitet, trivsel og tilhørighet Videreføre HelArt plan Avsette ressurser til to

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Tjenesteutvalget 04.06.2014 55/14 Kommunestyret 19.06.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Tjenesteutvalget 04.06.2014 55/14 Kommunestyret 19.06.2014 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-13570/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.05.2014 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleaker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleaker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleaker skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Krav til skoleeier Opplæringsloven 13-10: skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i lov

Detaljer

Kvalitetsmelding for grunnskolen Quo Vadis?

Kvalitetsmelding for grunnskolen Quo Vadis? Presentasjon v/jan A. Hårvik, Rådmannens fagstab, Oppvekst og utdanning Kvalitetsmelding for grunnskolen 2015 - Quo Vadis? Foto: Carl-Erik Eriksson Bakgrunn Bystyrets vedtak i sak 194/02 om at rådmannen

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole SKOLEFAKTA Myrullveien 1, 4326 Sandnes Rektor: Berit Jaatun Klassetrinn: 1-7 www.iglemyr-skole.no Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 360 365 Antall

Detaljer

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013

Kvalitetsstandarder for kvalitetsoppfølging 2013 Standard for regning som grunnleggende ferdighet Skolen legger til rette for og arbeider systematisk med o en felles forståelse for regning basert på LK06 og kommunens fagplan o å synliggjøre regning som

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 16. Februar 2016

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 16. Februar 2016 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 16. Februar 2016 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger Utdanningsnivået i befolkningen i Hedmark skal forbedres,

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 24. November 2015 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger: Faglige resultater i grunnskolen skal forbedres,

Detaljer

Plan for kompetanseheving for Steigen oppvekst OSS, versjon 1.5. jan 2007 Kunnskapsløftet

Plan for kompetanseheving for Steigen oppvekst OSS, versjon 1.5. jan 2007 Kunnskapsløftet Plan for kompetanseheving for Steigen oppvekst OSS, versjon 1.5. jan 2007 Kunnskapsløftet Grunnlaget for planen er signaler fra personalet og ledere om behov for kompetanseheving for hele det pedagogiske

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.

Detaljer

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2016 2019. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016

Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016 Ola Berge Skolen i digital utvikling 2016 Like vilkår for IKT-bruk i skolen? Funn fra undersøkelsen Monitor skole 2016 Monitor skoleleder Om Monitor-undersøkelsene Bakgrunn for innretning på 2016- undersøkelsen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer