Plan for digital kompetanse i bergensskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008"

Transkript

1 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering og oppfølging 1

2 1. Innledning Nasjonale og kommunale dokumenter: I løpet av det første halvåret av 2004 er det kommet en rekke rapporter, planer og meldinger både nasjonalt og kommunalt som beskriver forhold knyttet til IKT i undervisningen. Plan for digital kompetanse i bergensskolen bygger på disse dokumentene. Kort om innholdet i dokumentene: Kultur for læring (Stort.meld. nr 30) ble behandlet i Stortinget i juni Stortingsmeldingen omhandler kvalitet i grunnopplæringen, grunnskole og videregående skole, og foreslår en rekke tiltak for å fremme bedre ferdigheter og større kunnskap. Et av de sentrale tiltakene er at det skal legges større vekt på de grunnleggende ferdighetene: o Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy Program for digital kompetanse fra UFD. Planen beskriver 4 innsatsområder: 1. Infrastruktur 2. Kompetanseutvikling 3. Digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer 4. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til IKT Skoleeier har hovedansvar for gjennomføring av de to første innsatsområdene. UFD i samarbeid med høgskolene og skoleeier har ansvar for innsatsområde 3 og 4. Skole for digital kompetanse. Dette er en utredning fra Norges forskningsråd om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren i et 5-6 års perspektiv. På områder med behov for bredbånd nevnes for eksempel: o Varierte arbeidsformer for eksempel bruk av bilde, lyd, video, nettbaserte simuleringer og spill, krever bredbånd. o Tilgang til multimediabaserte læringsressurser for eksempel i fag og emner, forutsetter bredbånd. o Kostnadseffektiv drift forutsetter bredbånd. Samlet plan for kvalitetsutvikling, bystyresak Planen beskriver oppfølging av nasjonale og kommunale satsingsområder for kvalitetsutvikling i perioden I den samlete utviklingsstrategi er IKT og vurdering sentrale elementer. Et av de overordnete målene i planen er: o Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i undervisningen skal bidra til realisering av L-97 og fornying av læringsarbeidet i bergensskolen. Pilot-prosjektet var et utviklings- og forskningsprosjekt for grunn- og videregående skoler knyttet til bruk av IKT, organisering av undervisningen og læringsutbytte. Bergen har ikke deltatt i prosjektet, men bruker erfaringer fra Pilotprosjektet i egne prosjekter. Rapporten fremhever at god praksis for bruk av IKT i opplæringen forutsetter: o Skolen må ha et helhetlig fokus og se sammenhenger mellom teknologi, pedagogikk, organisering og ledelse. Skolens digitale tilstand. En rapport fra 2004 utarbeidet av Forsknings- og kompetansesenteret for IT i utdanning (ITU) har kartlagt elevers og læreres bruk av IKT begrenset til datamaskinbruk. Noen viktig funn i rapporten: o Bruk av IKT er lite integrert i fagene og brukes mest i prosjektarbeid o Det brukes gjennomgående svært liten tid ved datamaskiner på alle klassetrinn o Bruk av elevaktive arbeidsmåter er en forutsetning for bruk av IKT i faglig sammenheng 2

3 2. Status og utfordringer Program for digital kompetanse fra UFD beskriver 4 innsatsområder. Skoleeier har ansvar for kompetanseutvikling og infrastruktur. Kompetanseutvikling Status Nasjonal handlingsplanen for IKT ( ) har vært fulgt opp bl.a. med byomfattende utviklingsprosjekter med deltakelse av samtlige skoler i perioden Kompetanseutvikling, veiledning og oppfølgingsbesøk på prosjektskoler har vært gjennomført hvert år. Det er gjennomført utviklingsprosjektet IKT og vurdering ved samtlige skoler. Det har særlig vært satset på Læringssenter, Eleven som IKT-ressurs og LærerIKT. Tekstskaping på PC er et prosjekt hvor elevene skriver seg til lesing. Dette er et forskningsbasert prosjekt hvor skriving på PC skal hjelpe til i den første leseopplæringen. Ved utgangen av skoleåret 2004/2005 vil 45 skoler ha deltatt med 3500 elever fra 1., 2. og 3. årstrinn Det er gjort gode erfaringer med IKT som verktøy for pedagogiske ideer. Bruk av IKT har medvirket til varierte arbeidsformer, bedre motivasjon og økt læringsutbytte. Dette er i tråd med nasjonale målsettinger om at digital kompetanse skal være integrert i overordnet kvalitetsarbeid i utdanningssektoren. Bergen kommune har gode erfaringer med IKT og vurdering som gjennomgående perspektiver og tiltak integrert i alle utviklingstiltak. Utfordringer Fokusere på hvordan bruk av IKT kan gi mer variasjon i arbeidsformer og dermed øke elevenes læringsutbytte og gi bedre læringsresultater. Heve den digitale kompetansen hos lærere og skoleledere slik at IKT kan brukes på en måte som kan fremme kvalitet i opplæringstilbudet. Det nasjonale vurderingssystemet, tilstandsrapport fra skolene, elevinspektørene og program for skolevurdering skal brukes til vurdering også av resultatene knyttet til digital kompetanse. Infrastruktur Status Det har de siste årene vært satset på kvalitetsheving av infrastrukturen på skolene. Sammenlignet med andre kommuner vil Bergen ha en god IKT-løsning etter oppgradering av undervisningsnettet i løpet av 2004/2005. Alle skoler har bredbånd. 80 skoler har bredbånd med stor kapasitet (fiber) mens 20 skoler har bredbånd med lav kapasitet (ADSL). Ca 90% av undervisningsrom/undervisningsarealene/undervisningsbygg er kablet med uttak for data/telefoni I undervisningsnettet er det ca 3300 datamaskiner. Dette utgjør ca 9 elever pr datamaskin i nett. I tillegg brukes ca 700 frittstående datamaskiner til tekstskapingsprosjektet og ca 500 tildelte frittstående maskiner fra Hjelpemiddelsentralen til elever med spesielle behov. I administrasjonsnettet er det til sammen ca 1800 datamaskiner hvorav ca 1400 maskiner til lærere. Dette utgjør ca 2 lærerårsverk pr PC. Nytt skolebiblioteksystem er tatt i bruk og et nytt skoleadministrativt datasystem er innført Utfordringer Opprettholde en kostnadseffektiv og tjenelig driftsløsning, og ta i bruk ny teknologi når dette gir pedagogiske og/eller driftsmessige gevinster. 3

4 3. Visjon og mål Visjon Bergen kommune har følgende visjon for bergensskolen: Kompetanse for alle i mulighetenes skole Denne visjonen inkluderer digital kompetanse for elever, lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen og setter fokus på å ta bruk de mulighetene IKT gir for å ta i bruk varierte læringsformer og læringsressurser og dermed å øke læringsutbytte for elevene. Mål 1. Læringsutbytte og gevinster resultatkvalitet Elever: Alle elever skal ha digital kompetanse som gjør at de kan bruke IKT for å øke sitt læringsutbytte. Skolen: Alle lærere og skoleledere skal ha digital kompetanse som gjør at de kan bruke muligheter og hente gevinster med bruk av IKT både i sitt pedagogiske og administrative arbeid. 2. Læringsmiljø og læringsarenaer prosesskvalitet Elever: Alle elever skal ha tilgang til digitale verktøy for å fremme varierte arbeidsformer, øke muligheten for individuell tilrettelagt undervisningen og gi mulighet til å ta i bruk nye læringsressurser. Skolen: Bruk av IKT skal være et virkemiddel for å fremme fornyelse og kvalitetsutvikling i skolene for eksempel knyttet til varierte arbeidsformer, og fleksibel organisering av undervisningen. Bruk av IKT skal bidra til at skolene skal kunne bruke sine arealer på en fleksibel måte. 3. Ressurser, infrastruktur og planer - strukturkvalitet Elever: Alle elever skal ha tilgang til tjenelig datautstyr slik at dette kan brukes i elevenes læringsarbeid. Skolen: Ansatte skal ha tilgjengelig datautstyr som er tjenelig i forhold til bruk av digitale læringsressurser i undervisningen. Skolene skal legge til rette for løsninger som gjør at nærmiljøet kan bruke skolens IKT-utstyr. 4

5 4. Satsingsområder og tiltak Nasjonale satsingsområder og tiltak knyttet til kompetanseutvikling og infrastruktur Innledningsvis er det gitt en oversikt over en rekke nasjonale planer og dokumenter som beskriver forhold knyttet til IKT i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter I stortingsmeldingen Kultur for læring legges det vekt på bedring av elevenes grunnleggende ferdigheter. Bruk av digitale verktøy beskrives som en ferdighet sammen med å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne. En viktig forutsetning for at elevene skal kunne ta i bruk digitale verktøy i opplæringen, er at lærere og skoleledere har grunnleggende digital kompetanse. Nye fagplaner Fra skoleåret 2006/2007 tas nye fagplaner i bruk som integrerer bruk av digitale verktøy i fagene. Organisering, driftsløsninger og infrastruktur Diverse rapporter fremhever: Skolen må ha et helhetlig fokus og se sammenhenger mellom teknologi, pedagogikk, organisering og ledelse. Bruk av IKT er lite integrert i fagene og brukes mest i prosjektarbeid Bruk av elevaktive arbeidsmåter er en forutsetning for bruk av IKT i faglig sammenheng Sentrale driftsløsninger og god båndbredde er forutsetninger for å dra nytte av de pedagogiske mulighetene med bruk av IKT Kommunal tiltak knyttet til kompetanseutvikling og infrastruktur 1. Læringsutbytte og gevinster - resultatkvalitet Tiltak 1: Elevers bruk av IKT - grunnleggende ferdigheter I perioden skal samtlige skoler kunne dokumentere at skolens elever har grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy. Elever med særskilte behov skal prioriteres Tiltak 2: Skolen. Ansattes bruk av IKT Kompetanseutvikling for ansatte skal vektlegge bruk av IKT som gir bedre tilpasset opplæring gjennom variasjon i arbeidsformer og dermed bedre læringsutbytte for elevene. Individuelle utviklingsplaner med samling av elevarbeid i digital mapper skal tas i bruk på samtlige skoler. Lærerne må ha nødvendig digital kompetanse for at IKT skal bli integrert i læringsarbeidet, spesielt i forhold til fag. Det settes derfor krav til grunnleggende ferdigheter for lærere. Ferdigheten må kunne dokumenteres. Tiltak 3: Skolen. Skolelederes bruk av IKT I program for ledelsesutvikling og i lederavtaler innarbeides beskrivelse av hvordan skoleledere kan utnytte mulighetene og hente gevinster med bruk av IKT både i sitt pedagogiske og administrative arbeid. Det settes krav til digital kompetanse eller forpliktende opplæring for å møte de digitale utfordringene for skolene for alle ledere i bergensskolen. 5

6 2. Læringsmiljø og læringsarenaer- prosesskvalitet Tiltak 4: Læringsmiljø Det er i gang tiltak i 2005 for å høste erfaringer med bruk av nettbaserte læringsressurser knyttet til basisfagene matematikk, norsk og engelsk. For at IKT skal være et virkemiddel for å fremme fornyelse og kvalitetsutvikling i skolene, skal skolene integrere IKT i sitt kvalitetsutviklingsarbeid. Det skal legges vekt på erfaringsspredning knyttet til bruk av IKT med vekt på erfaringer som gir faglig og pedagogisk merverdi. Tiltak 5: Læringsarenaer Skolen skal gi tilgang til datautstyr både i undervisningsrom, på læringssentre og i andre undervisningsarealer slik at IKT kan bidra til at skolene skal kunne bruke sine arealer på en fleksibel måte. Ved ombygging og utbygging av skolene legges det til rette for fleksibel bruk av skolebygningen bl.a. med både faste uttak til datamaskiner og med mulighet for bruk av trådløse nett. 3. Ressurser, infrastruktur og planer - strukturkvalitet Tiltak 6: Skoleplaner for kvalitetsutvikling Skolene skal ha planer som sikrer at elever og ansatte har grunnleggende ferdigheter i bruk av IKT. Planene skal utarbeides med tanke på økt læringsutbytte for elevene. Bruken av samarbeidsprogramvare, læringsplattformer (LMS), vurderes spesielt i forhold til elevers læringsutbytte og skole/hjem-samarbeid. Tiltak 7 Tjenelig dataløsning Skolenes dataløsning skal vektlegge driftssikkerhet og stabilitet. Dataløsningene skal være fleksible og tjenelig både for elever med spesielle behov, ansatte, foresatte og publikum. Tiltak 8 Tjenelig datautstyr I løpet av perioden skal det være maks 5 elever pr datamaskin i nett, en økning fra 3300 til ca 6000 nettmaskiner. Det legges til rette for økning av skolenes datautstyr med minimale kostnader knyttet til drift og programvarelisenser. Alternativer til dagens datamaskiner og dataløsninger testes i planperioden. Tiltak 9: Båndbredde til skolen og internt nett I skoleåret 2005/2006 testes trådløse nett for å få kostnadseffektive og fleksible løsninger som kan redusere behovet for stasjonære elevdatamaskiner. For å kunne ta i bruk skolebyggene på en mer fleksibel måte kables flere undervisningsarealer/rom og gammel kabling skiftes. I perioden økes båndbredden på skoler med liten båndbredde (ADSL-skoler med 2 Mb). Tiltak 10: Nærmiljøets bruk av skolens IKT-utstyr Alle skoler skal tilby nærmiljøet bruk av skolens IKT-utstyr og kompetanse. Utvikling av entrepenørskap er aktuell i denne sammenheng. I perioden tas det initiativ til samarbeid og samordning av kommunale tilbud til opplæring og bruk av IKT for eksempel mellom kultur og skole (ungdomstilbud, pensjonistkurs, m.m.). Også samarbeid mellom kommunale og private etater må kunne utnytte skolens IKT-løsning. 6

7 5. Økonomi/ansvarsfordeling Status - dagens økonomiske løsning/ansvarsfordeling I hele 20-års perioden med bruk av IKT (data, EDB IT), har de fleste tiltakene vært byomfattende og sentralt finansiert og styrt. Dette har vært viktig for å sikre at alle skoler og elever har tilgang til gode IKT-løsninger uavhengig av skolens egen økonomi og prioriteringer. Erfaringer fra forskningsprosjekter knyttet til pedagogisk bruk av IKT, viser at det er viktig med stabile IKT-løsninger for at gode pedagogiske ideer skal bli implementert i klasserommet. En sentralisert driftsløsning er utvilsomt den mest stabile, driftssikre og kostnadseffektive løsningen for skolene. En modell med sentral finansiering kombinert med egenandeler for skolene sikrer en effektiv bruk av kommunens ressurser. Alle kommunikasjonskostnader, fiber og ADSL, dekkes sentralt. Hver PC som kobles til nettet utløser en årlig driftskostnad på ca 2000 kr for å dekke sentral brukerstøtte, programvare til servere og PC-er, drift og vedlikehold av sentrale servere og brukeradministrasjon av ca elever. Av beløpet på 2000 kr dekker skolen 500 kr og resten dekkes sentralt. I juli 2004 hadde skolene 3300 maskiner til elever og 1800 maskiner til lærere og administrasjon i nett nettmaskiner gir en snittkostnad pr skole på ca kr pr år for å dekke sentral drift. Frittstående maskiner som ikke er koblet i nett, har skolene driftsansvar for. Videre planer og strategier for økonomi og ansvarsfordeling Strategi: Kommunenivå For å sikre en kostnadseffektiv driftsløsning og for å sikre samtlige elever tilgang til en dataløsning uavhengig av skolenes økonomi, er det viktig med sentral styring og finansiering av en del av driftskostnadene. En videreføring av dagens løsning gir en effektiv bruk av ressurser og sikrer alle elever tilgang til en god IKT-løsning. Dette er også en forutsetning for at skoler skal kunne o gjennomføre nasjonale prøver med bruk av IKT o gjennomføre muntlige og skriftlige avgangsprøver o delta i brukerundersøkelser som for eksempel elevinspektørene Alle disse prøvene/undersøkelsene er obligatoriske for elever på ulike årstrinn. Kommunenivå må ha ansvar for test og vurdering av nye IKT-løsninger inklusiv trådløse nett, små bærbare datamaskiner, bruk av læringsplattformer (LMS) m.m. Skolenivå Skolene har ansvar for prioriteringer av egne ressurser knyttet til innkjøp og egenandeler ved bruk av datautstyr Finansiering av nytt og brukt datautstyr Å finne tid til og finansiere brukerveiledning og brukerstøtte på egen skole 7

8 6. Vurdering og oppfølging På nettstedet Skoleporten.no som er Nettsted for kvalitetsvurdering og -utvikling i grunnopplæringen legges det ut resultater fra nasjonalt vurderingssystem. Videre vil både skolenes tilstandsrapporter og resultater om ressurser i skolene kunne brukes til vurdering og oppfølging. Nasjonalt vurderingssystem består av: Nasjonale prøver, obligatoriske på 4., 7., og 10. årstrinn (5 prøver på hvert trinn) bruker IKT for å gjennomføre en del av prøvene. o Norsk (lesing og skriving), engelsk (lesing og skriving) og matematikk Avgangsprøve, skriftlig og muntlig i 10. klasse setter krav til å kunne bruke IKT både i gjennomføring av prøven og i presentasjon av elevens arbeid. Kartleggingsprøver i leseferdighet på 2. årstrinn, obligatorisk, gjennomføres med elektronisk rapportering Elevinspektørene, brukerundersøkelse obligatorisk for elever på 7. og 10. årstrinn, med vekt på motivasjon, trivsel, mobbing, elevdemokrati og læringsmiljø skjer kun elektronisk på Internett. Kommunal vurdering og rapportering Skolevurdering og IKT er gjennomgående områder i alle prosjekter i bergensskolen. Mappevurdering med bruk av digitale mapper skal i perioden tas i bruk på samtlige skoler. Tilstandsrapportering fra skolenivå hvor status for IKT fremgår. Ressursbruk, KOSTRA og GSI, beskriver både bruk av personalmessige ressurser og ressurser til utstyr knyttet til IKT. Årsmelding fra skolene beskriver bl.a. IKT-satsingen Lederavtaler, balansert målstyring kan inkludere krav til digital kompetanse Brukerundersøkelser både på skolenivå og kommunalt nivå kan inneholde spørsmål om bruk av IKT knyttet til skole/hjem samarbeid og til elevers bruk og tilgang til IKT. Ved å bruke de vurderingerssystemer og rapporter som allerede er tilgjengelig, kan både skolene, skoleeier og foresatte få et godt bilde av resultater og ressursbruk på skolene. 8

IKT - status og erfaringer i grunnskolen

IKT - status og erfaringer i grunnskolen 66948_Rapport17_2005_Omslag.qxp 05.09.2005 11:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping IKT - status

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen

Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen 1 Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen Utgangspunkt for arbeidet Politisk vedtatte mål/planer for videreutvikling av kvalitet i barnehagen og grunnskolen Statlig vedtatte mål/planer/føringer fra statlig

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 Innholdsfortegnelse DEL I 1. Bakgrunn og hensikt 4 2. Kvalitet og kvalitetsutvikling 7 2.1 Kompetente barn og unge 7 2.2 Begrepsavklaring

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002. Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring

Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002. Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002 Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002 Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring Læringssenteret

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Saksbehandler: Kari Veidahl Aagaard Dato: 15.05.14 Temadiskusjon tilstandsrapport for

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø 37

forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Elevenes lærings- og arbeidsmiljø 37 Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2008-2009 2 Innhold forord 5 Elever har tatt bildene i kvalitetsmeldingen 7 Kvalitetsutvikling og styring 9 Tilpasset opplæring 15 Lærere og ledere i grunnskolen

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer