Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)"

Transkript

1 Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

2 Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Metadata KORTTITTEL: SIKKERHETSGRADERING: FPH del D UGRADERT HJEMMEL: Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten og Instruks for Sjef FST/P pkt 3 GJELDER FOR: FAGMYNDIGHET: FAGANSVAR: - Forsvaret Sjef FST/P IKRAFTTREDELSE: FORRIGE VERSJON: FPH del D av Innhold 1 Innledning FORMÅL VIRKEOMRÅDE GENERELT GRUNNLAGSDOKUMENTER ANSVAR OG MYNDIGHET Forsvarsdepartementet (FD) Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen (Sj FST/P) Sjef Driftsenhet i Forsvaret (DIF) Nasjonale støtteelementer REVISJON Generelt om tilsetting av vervede HJEMMEL FOR TILSETTING - VERVEDE OG TILSETTINGSFORM VERVEDE (GRENADERER OG MATROSER) HAR MIDLERTIDIG TILSETTINGSFORHOLD Tjenestested og disponeringsplikt Tilsettingsforholdet MIDLERTIDIGE TILSETTINGER SOM IKKE ÅREMÅLSTILSETTINGER MIDLERTIDIGE TILSETTINGER SOM ER ÅREMÅLSTILSETTINGER Lengden av åremålstilsettinger, vervede KRITERIER FOR INNGÅELSE AV KONTRAKT TILSETTINGSMYNDIGHET OG TILSETTINGSGRUNNLAG VED MIDLERTIDIG TILSETTING AV VERVEDE, INNSTILLING, BEHANDLING AV SØKNADER MM Tilsettingsmyndighet arbeidsgiveransvar Kunngjøring av stillinger Kunngjøringsteksten Vilkår for fornyet kunngjøring Bruk av eksisterende søkermasse til ny innstilling Behandling av søknader Mottak av søknader Bruk av intervju/opptak - innstilling Overtallig personell og fortrinnsrett Prøvetid...9 Side 2 av 15

3 5 Fratreden OPPHØR AV TILSETTINGSFORHOLD TJENESTEMANNENS RETT TIL Å SI OPP SIN STILLING SLUTTATTEST Beregningsregler, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage BEREGNING AV TJENESTETIDEN ETTER TJML 9 OG UNNTAK FRA REGLENE OM TJENESTETID I TJML 9 OG VEDTAKSORGAN I SAKER OM OPPSIGELSE OG SUSPENSJON SAKSBEHANDLINGSREGLER, KLAGE Grad GRAD FOR VERVEDE I FN ELLER NATO Korporal-/konstabelkurs Karriereplaner Tjenesteuttalelse TJENESTEUTTALELSE OG MEDARBEIDERSAMTALE FORVALTNING AV TJENESTEUTTALELSEN KLAGE ENDRING ANNULLERING LOKAL KLAGENEMND Befalsutdanning vervede Permisjon GENERELT VILKÅR UNDER PERMISJON PERMISJON FOR VERVEDE SOM TAR TILLITSVERV EVT TILSETTES I TJENESTEMANNSORGANISASJONER REGLER OM PERMISJON UTEN LØNN FOR VERVEDE SOM VELGES TIL OFFENTLIGE VERV I STAT, FYLKESKOMMUNE ELLER KOMMUNE Bolig Karriere etter endt verving KOMPETANSEPLAN PERMISJON TIL SIVIL UTDANNING STIPENDORDNINGEN Ikrafttredelse...15 Side 3 av 15

4 1 Innledning 1.1 Formål Formålet med FPH Del D er å sikre god personellforvaltning av vervede i Forsvarets organisasjon. 1.2 Virkeområde FPH del D gjelder for grenaderer og matroser i FD med underliggende etater. 1.3 Generelt I tråd med Lov om personell i Forsvaret av 2. juli 2004 (fpl) har Forsvarsdepartementet (FD) utarbeidet direktiv for implementering av lov om personell i Forsvaret og fastsettelse av justert befalsordning. Loven og direktivet skal bidra til: å sikre økt kontinuitet, erfaring og spesialisert kompetanse på lavere nivå i organisasjonen, å sikre en personellstruktur i aldersmessig og gradsmessig balanse. å sikre at Forsvarets personell er operativt tilgjengelig for operasjoner i og utenfor Norge. rammevilkår for et personellforvaltningssystem som skaper nødvendige muligheter og betingelser for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver effektivt. Tjenesteforholdene for personell i Forsvaret er regulert gjennom en rekke sentrale lover med forskrifter som er referert til i Statens personellhåndbok (SPH). Forsvarets personellhåndbok del D (FPH Del D) er et ramme- og regelverk for forvaltning av vervede på alle nivå i organisasjonen. FPH del D skal sammen med Forsvarets verdigrunnlag og personellpolitikken beskrevet i FPH del A sikre god saksbehandling og beslutning innenfor et regelverk som tilrettelegger for god ressursstyring. Innenfor rammen av Forsvarets behov skal praktiseringen fokusere på effektiv forsvarsproduksjon og enkeltindividets muligheter fremfor detaljerte regler. 1.4 Grunnlagsdokumenter FPH Del D er gitt med grunnlag i Lov om personell i Forsvaret og tjenestemannsloven. 1.5 Ansvar og myndighet Forsvarsdepartementet (FD) FD har det overordnede ansvar for personellpolitikken i Forsvaret. Saker som innen forvaltningsområdet spesielt utøves av og tilligger FDs myndighet: Saker som krever politisk behandling. Saker som krever korrespondanse med andre instanser på tilsvarende eller høyere nivå. Klageinstans i enkeltsaker. Fastsettelse av åremålstilsettingens varighet og hvor mange ganger den kan gjentas. Utover dette har departementet gitt Forsvarssjefen (FSJ) den utøvende forvaltningsmyndighet og arbeidsgiveransvar innenfor Forsvaret Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen (Sj FST/P) Det vises til instruks for Sjef FST/P samt Direktiv for delegering av myndighet (fullmakter innen personell, organisasjon, økonomi og styring). Myndighet: Fagmyndighet innen personell og kompetanse Utøve arbeidsgiveransvaret på vegne av FSJ. Side 4 av 15

5 Ansvar: Utvikler og ajourholder regelverket for underlagte ansvarsområder, i dette tilfelle FPH Del D Sjef Driftsenhet i Forsvaret (DIF) Ansvar og myndighet: Kunngjøre stillinger innen egen virksomhet for tidsbegrenset tilsetting basert på eventuelle føringer fra FST Utøve tilsettingsmyndighet for vervede. Beskikke vervede til midlertidig høyere grad iht gjeldene bestemmelser Nasjonale støtteelementer Følgende nasjonale støtteelementer gis, innenfor rammer av FPH del D, ansvar og myndighet tilsvarende DIF: Brunssum. Ramstein. England. Brussel. USA. NOSU Stavanger 1.6 Revisjon Dersom Sjef FST/P ønsker å gjøre endringer i FPH Del D skal tjenestemannsorganisasjonene, Norsk tjenestemannslag Forsvaret og Personellforbundet, innkalles i henhold til HA/TA. FPH del D ajourholdes etter forutgående drøftinger mellom partene sentralt. Ajourhold av FPH del D dokumenteres gjennom ny versjon i FOBID. 2 Generelt om tilsetting av vervede 2.1 Hjemmel for tilsetting - vervede og tilsettingsform Hovedregelen etter tjenestemannsloven er at tjenestemannen tilsettes fast i virksomheten. Dette følger av tjenestemannsloven (tjml) 3. nr 2. Det er imidlertid gjort unntak fra dette i Tjml 3 nr 2 bokstavene a - f. Tjml 3 nr 2 lyder: Tjenestemann skal tilsettes fast, med mindre: a. Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag b. Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs c. Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar) d. Tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatsskole e. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling f. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling Det følger av Tjml 3, 3. ledd at Kongen fastsetter hvilke stillinger som skal være åremålsstillinger. Side 5 av 15

6 2.2 Vervede (grenaderer og matroser) har midlertidig tilsettingsforhold Vervede er militære tjenestemenn uten fast militær befalsgrad og med et midlertidig tilsettingsforhold i stillinger som er forbeholdt denne kategori personell. Disse er åremålstilsatt i tjenestemannslovens forstand og er tilsatt med hjemmel i tjml 3 nr 2 bokstav f. Under tjenestegjøringen er de midlertidige tjenestemenn som omfattes av gjeldende lover, avtaler og bestemmelser for tjenestemenn i Forsvaret. Vervede omfatter følgende: Grenaderer Matroser Det som ovenfor er sagt om hjemmel for å tilsette vervede i åremålstilling begrenser ikke Forsvaret til å tilsette vervede som midlertidige tjenestemenn etter de alminnelige regler om midlertidig tilsetting i Tjml 3 nr 2, a-e. Det forutsettes at prosedyrer ifm opprettelse og nedleggelse av stillinger følger HA/HTA og FSJ føringer om delegering av stillingsfullmakten. 3 Tjenestested og disponeringsplikt Arbeidssted skal fremkomme av arbeidsavtalen. Tjenestested bør angis slik at det dekker hele avdelingens geografiske arbeidssted(er), dog innenfor tjenestedistriktet. Vervede plikter likevel å følge sin avdeling til tjeneste utenfor tjenestedistriktet. Vervede har ikke disponeringsplikt etter fpl 7. (Disponeringsplikt til internasjonale operasjoner følger ev fpl 11). Vervede mannskaper plikter å rette seg etter de krav til endringer i tjenesten og forflytninger som måtte bli nødvendige på grunn av organisasjonsendringer i Forsvaret. 4 Tilsettingsforholdet 4.1 Midlertidige tilsettinger som ikke åremålstilsettinger Midlertidige tilsettinger etter tjml 3 nr 2 a-e er ikke åremålstilsettinger. Tilsettinger etter tjenestemannsloven 3 nr 2 må ses i sammenheng med lovens 10 nr 1 og 2 om det sterke stillingsvern som vanligvis inntrer etter fire års sammenhengende tjeneste, jf kap 6. Hjemmelsgrunnlaget for tilsettingen skal fremgå av arbeidsavtalen. 4.2 Midlertidige tilsettinger som er åremålstilsettinger Midlertidige tilsettinger etter tjml 3 nr 2 f, er åremålstilsettinger. Ved slike tilsettinger kommer ikke fireårs regelen til anvendelse, jf tjml 7 nr 2. Åremålsstillinger skal fremgå av Produksjonsstrukturen. Hjemmelsgrunnlaget skal fremgå av arbeidsavtalen Lengden av åremålstilsettinger, vervede I skriv av 27. mars 2012 fastsetter Forsvarsdepartementet nye regler for varighet og adgang til å fornye tilsettingsforholdet for grenaderer og matroser med hjemmel i forskrift til lov om statens tjenestemenn med mer av 11. november nr 3 bokstav c Åremålsperioden for grenaderer og matroser i Forsvaret gis varighet av inntil tre år. Tilsettingsforholdet kan fornyes for inntil en (1) periode I særskilte tilfeller kan åremålsperioden fornyes for en tredje periode for å sikre Forsvarets behov for kontinuitet og forutsigbarhet. 4.3 Kriterier for inngåelse av kontrakt Ved vurdering av søkerne skal følgende krav være tilfredsstilt: Medisinsk skikket til internasjonale operasjoner Side 6 av 15

7 Godkjent sikkerhetsklarering Godkjent fysisk test Videre skal det vektlegges: Alder normalt mellom år Bør ha potensial for senere befalsutdanning Nødvendig vern av arbeidstager ift total tjenestebelastning ift tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, ref FPH del E og Forskrift om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Mulighetene søkeren har til å få sivilt arbeid. Spesielt viktig ifm tredjegangskontrakt Kulturbærere av riktige holdninger (HEL) Ved tilsetting som vervet skal førstegangstjeneste være avtjent. Lengden for åremålskontrakter er normalt tre år. Kortere kontrakter kan inngås ved særskilte behov etter drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene på lokalt nivå. Antall åremålskontrakter er normalt inntil 2. I særskilte tilfeller kan kontrakten fornyes for en tredje periode. Ut i fra Forsvarets behov kan det avvikes antall kontrakter, men maksimal tjenestetid som vervet (matros/grenader) skal ikke overskride 9 år. Dersom det er aktuelt å tegne en tredjegangskontrakt skal det vurderes om søkeren har kompetanse som avdelingen er avhengig av for å løse sitt oppdrag ift avdelingens behov for kontinuitet og forutsigbarhet. Den vervede plikter å gjennomføre kompetanseheving som arbeidsgiver krever for å fylle stillingens arbeidsoppgaver. Personell som er beskikket til befal kan ikke gis tilsetting som vervet. 4.4 Tilsettingsmyndighet og tilsettingsgrunnlag ved midlertidig tilsetting av vervede, innstilling, behandling av søknader mm Tilsettingsmyndighet arbeidsgiveransvar Sjef DIF er tilsettingsmyndighet. Lokal sjef er ansvarlig for å synliggjøre arbeidsgiveransvaret Kunngjøring av stillinger Det skal drøftes med de tillitsvalgte om stillinger skal kunngjøres internt og/eller offentlig. Arbeidsgiver står fritt til å velge hvilke medier det skal kunngjøres i. Det oppfordres til å bruke de mest effektive kommunikasjonskanalene for å nå de som antas å være kandidater for de aktuelle stillingene. Stillinger som kunngjøres offentlig, skal også kunngjøres internt. Vervede som har permisjon bør underrettes om ledige stillinger. Stillinger hvor man ønsker å tegne ny åremålskontrakt med den som innehar stillingen, skal ikke lyses ut. Hvis det er ønskelig å tilby ny åremålskontrakt til en annen tjenestemann enn den som innehar stillingen, skal det drøftes med de tillitsvalgte hvorvidt stillingen skal kunngjøres. Reglene om kunngjøring, innstilling og rådsbehandling gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. Tjenestemannsorganisasjonene skal i disse tilfeller informeres skriftlig. En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som antas å strekke seg ut over seks måneder, skal kunngjøres. Side 7 av 15

8 4.4.3 Kunngjøringsteksten Ved kunngjøring av stilling skal kunngjøringsteksten drøftes. Spesifisering av krav til utdanning, tjenesteerfaring, lønn og personlige egenskaper, utformes i henhold til stillingsbeskrivelse, og drøftes med de tillitsvalgte. Kunngjøringen skal gi opplysninger om stillingens tittel, art, grad, krav til sikkerhetsklarering (nivå), lønnsvilkår, kontaktpersoner, om stillingen er heltids- eller deltidsstilling, om den er en åremålseller midlertidig stilling, fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig og hvilke krav som stilles til søkeren med hensyn til realkompetanse. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, eventuelt at stillingen medfører plikttjeneste, skal dette fremgå av kunngjøringen. Tilsvarende gjelder eventuell disponeringsplikt, for eksempel til utenlandstjeneste/internasjonale operasjoner. Dersom stillingen medfører reiseaktivitet, herunder også til utland og internasjonale operasjoner skal dette fremkomme. Særskilte helsekrav og krav til fysisk skikkethet skal fremgå av kunngjøringen. Følgende tekst tas inn som del av kunngjøringen: Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke (ikke nødvendig ved interne kunngjøringer). Søknadsfrist bør være minst 3 uker, dog ikke kortere enn 2 uker Vilkår for fornyet kunngjøring En stilling kan bli kunngjort på nytt dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny kunngjøring kan endre dette forholdet. Dersom tilsettingsmyndigheten på et vesentlig punkt ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal også stillingen kunngjøres på nytt. Det samme gjelder om det har gått uforholdsmessig lang tid siden kunngjøringen ble foretatt, eller om forholdene har endret seg vesentlig Bruk av eksisterende søkermasse til ny innstilling Hvis alle innstilte søkere til en stilling trekker seg før tiltreden, må det drøftes med de tillitsvalgte om stillingen skal kunngjøres på nytt. Alternativt kan man lage ny innstilling basert på den opprinnelige søkerlisten. En slik ny innstilling forutsetter at søkerne opprettholder sin søknad Behandling av søknader Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkerne. De søkere som etter arbeidsgivers vurdering synes å være best kvalifisert, skal innkalles til intervju/opptak. Arbeidsgiver kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning Mottak av søknader Ved mottak av søknad skal man tilskrive søker og bekrefte mottaket. Det skal fremgå av bekreftelsen hvor lang tid det vil ta før tilsetting kan finne sted jf fvl 11 a, annet ledd, muligheten for å få tilsendt søkerliste, samt en kontaktperson (saksbehandler) ved avdelingen. Side 8 av 15

9 4.4.8 Bruk av intervju/opptak - innstilling Etter at man har foretatt en vurdering av søkerne opp mot gitte formelle krav, skal aktuelle kandidater innkalles til intervju/opptak i henhold til avdelingens rutiner. Formålet med å avholde intervju er for det første å bringe på det rene søkerens skikkethet (faglige og personlige egenskaper) for dermed å få et grunnlag for en helhetsvurdering av søkeren i innstillingsarbeidet. For det andre er det å gi søkeren utfyllende opplysninger om stillingens innhold og krav. Interne søkere i Forsvaret innkalles til intervju på lik linje med eksterne søkere. Ved intervju bør en representant for de tilsatte (tillitsvalgt), utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, delta. Etter gjennomført intervju skal det lages en rangeringsliste som skal omfatte minimum tre søkere, dersom tre eller flere søkere er kvalifisert for stillingen. Med færre enn tre kvalifiserte søkere, skal kun disse innstilles. Det skal gis en begrunnelse for hvorfor de innstilte foreslås i den rekkefølge som er gjort. Når det skal tilsettes et større antall vervede samtidig, kan det gjennomføres en opptaksperiode. Opptaket gjennomføres i h t de krav som er satt for aktuelle stillinger. Når opptaket er gjennomført skal det gjennomføres et opptaksråd. Opptaksrådet skal som et minimum bestå av sjef og representanter fra de avdelinger som har lyst ut stilling og tillitsvalgte. Opptaksrådet skal rangere søkere og bestemme hvem som tilbys stilling. Det skal hvis mulig tas ut et tilstrekkelig antall reserver slik at hvis noen takker nei til tilbud om stilling er det klart hvilken ny kandidat som tilbys stillingen. Ved vurdering av søkerne skal moderat kjønnskvotering nyttes (dersom to søkere anses tilsvarende like skal kvinnen gå foran) Overtallig personell og fortrinnsrett Vervede som er sagt opp eller har fått varsel om oppsigelse innen to år, har fortrinnsrett på ledige åremålsstillinger dersom: Stillingen har blitt inndratt Arbeidet bortfalt Vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen. Den vervede må ved oppsigelsen eller ved varsel om oppsigelse, ha meldt fra at fortrinnsretten ønskes gjort gjeldende. Tilbud om ny passende stilling må aksepteres innen 14 dager, ellers faller fortrinnsretten endelig bort. Fortrinnsretten gjelder bare hvis den overtallige har de nødvendige faglige og personlige egenskapene for stillingen. Kan manglende kvalifikasjoner rettes ved kompetanseheving innen rimelig tid kan vedkommende tilsettes på vilkår av at utdanningen tas innen en fastsatt frist. En overtallig behøver ikke være den best kvalifiserte blant søkerne. Skyldes overtalligheten at søkeren ikke fylte helsekravene, må det vurderes om vedkommende fyller helsekravene i den stillingen arbeidstakeren nå søker Prøvetid Prøvetidsbestemmelser fremgår av tjml 8. Prøvetiden skal fremgå av arbeidsavtalen. Ved flere påfølgende tilsettinger faller prøvetiden bort. Hvis tjenestemannen har vært ute av statens tjeneste mellom to tilsettinger kan ny prøvetid iverksettes. Hvis det foreligger grunnlag for oppsigelse etter tjml 8, må vedtaket om oppsigelse være fattet innen prøvetidens utløp. Oppsigelsestiden kan ligge utenfor. Side 9 av 15 13

10 5 Fratreden 5.1 Opphør av tilsettingsforhold Vervede fratrer uten oppsigelse når kontrakten utløper, jf tjml 7 nr 2. Arbeidsgiver plikter likevel å gjøre arbeidstaker oppmerksom på fratredelsestidspunktet hvis den midlertidige ansettelsen har vart mer enn et år, jf tjml 7 nr 2 (én måned før dette inntrer). Hvis slik varsel ikke gis, har arbeidstaker i utgangspunktet rett til å fortsette i stillingen i én måned etter at varsel er gitt. Arbeidsgiver skal innen seks måneder før kontraktsutløp gi den vervede tilbakemelding om det er aktuelt å tegne ny vervingskontrakt. Den vervede kan sies opp etter reglene i i tjml Tjenestemannens rett til å si opp sin stilling Vervede uten plikttjeneste har rett til å si opp sin stilling. Sjef DIF har myndighet til å behandle søknader om fratreden. Oppsigelsesfrister er iht. tjml 11: I prøvetiden: Tre uker For tjeneste av tolv måneders varighet eller mindre: En måned For tjeneste av mer enn tolv måneders varighet: Tre måneder Det skal gjennomføres en sluttsamtale før fratreden. Samtalen skal registreres i elektronisk rulleblad. Vervede som frivillig har sagt opp sin stilling, har normalt ingen rett til senere å trekke oppsigelsen tilbake. Arbeidsgiver kan imidlertid i særlige tilfeller akseptere tilbaketrekkelse, jf. SPH pkt Vervede som sier opp sin stilling tilbakeføres til vernepliktsverkets ruller og midlertidig grad opphører. 5.3 Sluttattest Sluttattest utstedes etter regler fastsatt i arbeidsmiljøloven Sluttattest erstatter ikke tjenesteuttalelse. 6 Beregningsregler, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 6.1 Beregning av tjenestetiden etter tjml 9 og 10 Etter tjenestemannsloven 9 og 10 medregnes all sammenhengende faktisk tjeneste i virksomheten som tjenestetid, uavhengig av stilling og kategori. Den sammenhengende tjenesten kan således være gjennomført som sivil eller militær tjenestemann, som befal eller vervet. Regler om tjenestetidsberegning kommer til anvendelse ut i fra den status tjenestemannen har på beregningstidspunktet. Tjenestetidsberegning forutsetter at den faktiske tjenesten er gjennomført innenfor tilsettingsperioden og at tilsettingsperioden skal være uavbrutt. Beregning av faktisk tjeneste innebærer at tjenestetid etter tjml 9 og 10 først begynner å løpe fra det tidspunkt hvor tjenestemannen faktisk tiltrer stillingen, og alt fravær går i utgangspunktet til fradrag i beregningen. Dette gjelder alle permisjoner, enten de er frivillige, pliktige, loveller avtalefestede. Når det gjelder sykefravær, vil bare sykefravær ut over 14 dager komme til fradrag. Feriefravær går heller ikke til fradrag. I praksis vil det imidlertid kunne fremkomme avbrudd mellom to midlertidige tilsettinger. Ved slike avbrudd skal tjenesten likevel anses som sammenhengende dersom arbeidstaker Side 10 av 15

11 Fravær i form av sykdom, permisjon og lignende utelukker ikke at tjenesten før og etter anses som sammenhengende tjeneste etter tjml 9 og Unntak fra reglene om tjenestetid i tjml 9 og 10 Etter tjml 10 nr 1 plikter vervede på åremålskontrakt å fratre uten oppsigelse når kontrakten utløper, selv om vedkommende har hatt sammenhengende midlertidig tjeneste ut over fire år. 6.3 Vedtaksorgan i saker om oppsigelse og suspensjon For vervede har tilsettingsmyndigheten (sjef DIF) kompetanse til å fatte vedtak i saker om oppsigelse, avskjed og suspensjon. Denne kompetansen kan ikke delegeres. 6.4 Saksbehandlingsregler, klage Vedtak om oppsigelse, suspensjon, eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjenestemannsloven 19 og forvaltningsloven kapittel VI. Klagen fremsettes skriftlig for vedtaksorganet. Forsvarsdepartementet er klageorgan. 7 Grad Vervede innehar midlertidig grad som OR 2= Visekorporal(H)/Visekonstabel(S)/Vingsoldat(L) eller OR 4= Korporal(H/L)/Konstabel(S). Stillingsbeskrivelsen fastsetter hvilket gradsnivå stillingen har. Stillingen kan enten være ren OR 2, ren OR 4 eller inneha flytende grad OR 2- OR 4. I stillinger som har flytende grad skal det gjennomføres lokale drøftinger ift om den vervede skal gis opprykk. Den vervede må ha gjennomført og bestått korporalskurs(tilsvarende for Sjø) samt ha ferdigheter og holdninger for å kunne bekle en korporal/konstabel stilling for å få opprykk. Når opprykk til midlertidig korporal/konstabel gis skal dette markeres i avdelingen. Personell som blir tilsatt i korporal-/konstabelstilling og ikke har gjennomført korporalskurs (tilsvarende for Sjø) må gjennomføre og bestå korporalskurset (tilsvarende for Sjø) ved første anledning 7.1 Grad for vervede i FN eller NATO Vervede i OR 4- og OR 5- stillinger i NATO/FN kan etter tilsettingsmyndighetens vurdering gis midlertidig grad som sersjant/kvartermester, med lønns- og arbeidsvilkår som grenader/matros. 8 Korporal-/konstabelkurs Generalinspektørene arrangerer korporal/konstabelkurs ut i fra forsvarsgrenens behov og ivaretar også fellesinstitusjonenes behov. Fellesinstitusjonene må finansiere deltagelse for eget personell. 9 Karriereplaner Den enkelte DIF har ansvaret for karriereplaner for grenaderer/matroser. Karriereplaner kan strekke seg ut over den første vervingskontrakten, med forbehold om at det inngås en andre vervingskontrakt. Side 11 av 15

12 10 Tjenesteuttalelse 10.1 Tjenesteuttalelse og medarbeidersamtale Alle vervede skal ha årlig tjenesteuttalelse og medarbeidersamtale. Dette skal danne et best mulige grunnlag for en bedømmelse av den vervedes kvalifikasjoner, dyktighet og potensial i tjenesten. Tjenesteuttalelsen finnes på fastsatt blankett Veiledning for gjennomføring av medarbeidersamtale og utfylling av tjenesteuttalelsen skal følges. For tjeneste i utlandet gjelder egne bestemmelser og det vises til FPH del E. Tjenesteuttalelsen og medarbeidersamtalen skal gis/gjennomføres av/med nærmeste foresatte og ende opp i en handlingsplan med oppfølging for den enkelte ansatte. Foresatte benevnes rapporterende offiser. Rapporteringsperioden for tjenesteuttalelser er normalt fra 1. august til 30. juni, dersom tjenesteforholdet har vart over fem måneder, eller ved skifte av stilling eller foresatt. Videre skal det gis tjenesteuttalelse etter repetisjonsøvinger, etter pålegg fra Forsvarssjefen og ved avsluttet tjeneste i utlandet. Dersom den vervede har tjenestegjort ved andre avdelinger i perioden, bør supplerende opplysninger innhentes, med mindre det er gitt en egen uttalelse. Medarbeidersamtale skal normalt gjennomføres innen 1. februar. Den skal være en rettesnor for den vervedes videre tjeneste og utvikling. Ved tjeneste i operasjoner i utlandet over tre måneder skal medarbeidersamtale gjennomføres midtveis i deployeringsperioden. Ved utarbeidelse av tjenesteuttalelser skal rapporterende offiser rådføre seg med NK/stedfortreder eller andre det er naturlig å rådføre seg med. Videre bør tjenesteuttalelsene for personell på samme nivå nivelleres innen samme avdeling. Innen rapporteringsperiodens utløp (normalt innen 1 juli) skal tjenesteuttalelsen formidles personlig og det skal samtidig gjennomføres en samtale om uttalens innhold. Den vervede skal gis mulighet for å ha med tillitsvalgt eller annen bisitter ved orienteringen dersom dette ønskes. Nest høyere sjef skal gi sin påtegning før tjenesteuttalelsen er signert av rapporterende offiser og den vervede Forvaltning av tjenesteuttalelsen Rapporterende offiser kopierer ferdig signert uttalelse og gir deretter originalen til den vervede og kopien til lokal personellforvalter. Lokal personellforvalter skal registrere hovedinntrykk på elektronisk rulleblad og sende kopien videre til VPV for skanning snarest, og senest innen en måned etter mottak. Efficiency Report (FN/NATO) håndteres på samme måte av lokalt p-ledd. I de tilfeller der den vervede ikke har lokalt p-ledd sender den vervede kopi av uttalen til FPT for registrering og skanning. Etter repetisjonsøvelser og andre kortvarige tjenesteforhold der tjenesteuttalelse skrives, gjennomføres ingen orientering eller mottagers kvittering. Tjenesteuttalelsen forvaltes videre som beskrevet over. Bare et strengt nødvendig antall personer skal være bemyndiget til å behandle tjenesteuttalelser og alt personell har taushetsplikt vedrørende innholdet i uttalelsene. Utfylte tjenesteuttalelser skal merkes Unntatt fra offentlighet og underlagt taushetsplikt og oppbevares i samsvar med dette Klage endring annullering Rapporterende offiser har plikt til å endre en tjenesteuttalelse dersom det viser seg at vurderingen er bygget på feil eller sviktende grunnlag. Tjenesteuttalelse kan påklages innen tre uker etter mottak. Skriftlig klage sendes rapporterende offiser, og rapporterende offiser besvarer klagen skriftlig innen en måned. Dersom den vervede ikke godtar begrunnelsen, skal tjenesteuttalelsen med den skriftlige klagen og med den skriftlige begrunnelsen vedlagt, sendes nest høyere sjef. Side 12 av 15

13 Nest høyere sjef innkaller rapporterende offiser og klageren med eventuell bisitter, til samtale. Dersom det ikke oppnås enighet, skal klagen med alle vedlegg sendes lokal klagenemnd, se pkt 10.4 Gjelder klagen nest høyere sjefs påtegning, sendes klagen tjenestevei til denne, som besvarer klagen skriftlig innen en måned. Dersom klageren ikke godtar begrunnelsen, skal tjenesteuttalelsen med den skriftlige klagen og med den skriftlige begrunnelsen vedlagt, sendes lokal klagenemnd. Ved klagesaker som vedrører tjenesteuttalelser skal uttalen ikke sendes VPV for skanning før klagesaken er avgjort Lokal klagenemnd Den lokale klagenemnd består av: Representant for avdelingen Representant for rapporterende offiser Representant for den vervede (klageren) Avdelingens representant er leder i klagenemnda og oppnevnes fast for ett år av gangen. All saksbehandling i nemnda foregår skriftlig og vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Leder må ikke tjenestegjøre som nest høyere sjef. Representanten for de vervede og rapporterende offiser velges av dem selv i hvert enkelt tilfelle. Klagenemndas mandat er: Vurdere de faktiske forhold i klagen og om den er fremsatt på saklig grunnlag. Vurdere rapporterende offisers eller nest høyere sjefs besvarelse og begrunnelse av klagen. Vurdere om tjenesteuttalelsen er gitt på feil eller sviktende grunnlag. Dersom klagenemnda tar klagen til følge, skal den pålegge rapporterende offiser og nest høyere sjef å gjennomføre en ny vurdering. Dersom nemnda etter en ny vurdering av tjenesteuttalelsen fortsatt er uenig med rapporterende offiser skal den: Legge ved et skriv til tjenesteuttalelsen med sine merknader og vedtak. Skriftlig orientere rapporterende offiser, nest høyere sjef og den vervede om nemndas merknader og vedtak. Føre klagenemndas protokoll. Klagenemndas avgjørelse er endelig. 11 Befalsutdanning vervede Vervede kan i løpet av åremålsperioden søke om gjennomføring av grunnleggende befalsutdanning (GBU), grunnleggende befalskurs (GBK), Befalskurs Marine (BKMA) eller Krigsskole gjennomgående (KSGJG). For å bibeholde lønn under befalsutdanning må man minimum ha tjeneste gjort 12 mnd som grenader/matros på åremålskontrakt. Det gis lønn etter hovedtariffavtalen i Staten for grenaderer og matroser under hele aspirantperioden og befalsutdanningen (GBU/GBK/BKMA) ut i fra den faste stillingens lønn. Dersom grenaderer og matroser er innkalt til opptaksprøver og /eller befalsutdanning og vervingskontrakten utløper før slik utdanning begynner gis det ny åremålskontrakt frem til Side 13 av 15

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Forsvarets personellhåndbok Del E Internasjonale operasjoner Enhet: Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Utarbeidet av: Arbeidsgiverseksjon 1 aug 2010 2 Tom side 1 aug 2010 3 Innhold

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013

Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013 30260_Hovedavtalen_KS_Layout 1 25.03.10 13.22 Side 1 Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013 Kommuneforlaget 30260_Hovedavtalen_KS_Layout 1 25.03.10 13.22 Side 2 2010 Kommuneforlaget AS Sats, trykk og innbinding:

Detaljer