Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)"

Transkript

1 Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

2 Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Metadata KORTTITTEL: SIKKERHETSGRADERING: FPH del D UGRADERT HJEMMEL: Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten og Instruks for Sjef FST/P pkt 3 GJELDER FOR: FAGMYNDIGHET: FAGANSVAR: - Forsvaret Sjef FST/P IKRAFTTREDELSE: FORRIGE VERSJON: FPH del D av Innhold 1 Innledning FORMÅL VIRKEOMRÅDE GENERELT GRUNNLAGSDOKUMENTER ANSVAR OG MYNDIGHET Forsvarsdepartementet (FD) Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen (Sj FST/P) Sjef Driftsenhet i Forsvaret (DIF) Nasjonale støtteelementer REVISJON Generelt om tilsetting av vervede HJEMMEL FOR TILSETTING - VERVEDE OG TILSETTINGSFORM VERVEDE (GRENADERER OG MATROSER) HAR MIDLERTIDIG TILSETTINGSFORHOLD Tjenestested og disponeringsplikt Tilsettingsforholdet MIDLERTIDIGE TILSETTINGER SOM IKKE ÅREMÅLSTILSETTINGER MIDLERTIDIGE TILSETTINGER SOM ER ÅREMÅLSTILSETTINGER Lengden av åremålstilsettinger, vervede KRITERIER FOR INNGÅELSE AV KONTRAKT TILSETTINGSMYNDIGHET OG TILSETTINGSGRUNNLAG VED MIDLERTIDIG TILSETTING AV VERVEDE, INNSTILLING, BEHANDLING AV SØKNADER MM Tilsettingsmyndighet arbeidsgiveransvar Kunngjøring av stillinger Kunngjøringsteksten Vilkår for fornyet kunngjøring Bruk av eksisterende søkermasse til ny innstilling Behandling av søknader Mottak av søknader Bruk av intervju/opptak - innstilling Overtallig personell og fortrinnsrett Prøvetid...9 Side 2 av 15

3 5 Fratreden OPPHØR AV TILSETTINGSFORHOLD TJENESTEMANNENS RETT TIL Å SI OPP SIN STILLING SLUTTATTEST Beregningsregler, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage BEREGNING AV TJENESTETIDEN ETTER TJML 9 OG UNNTAK FRA REGLENE OM TJENESTETID I TJML 9 OG VEDTAKSORGAN I SAKER OM OPPSIGELSE OG SUSPENSJON SAKSBEHANDLINGSREGLER, KLAGE Grad GRAD FOR VERVEDE I FN ELLER NATO Korporal-/konstabelkurs Karriereplaner Tjenesteuttalelse TJENESTEUTTALELSE OG MEDARBEIDERSAMTALE FORVALTNING AV TJENESTEUTTALELSEN KLAGE ENDRING ANNULLERING LOKAL KLAGENEMND Befalsutdanning vervede Permisjon GENERELT VILKÅR UNDER PERMISJON PERMISJON FOR VERVEDE SOM TAR TILLITSVERV EVT TILSETTES I TJENESTEMANNSORGANISASJONER REGLER OM PERMISJON UTEN LØNN FOR VERVEDE SOM VELGES TIL OFFENTLIGE VERV I STAT, FYLKESKOMMUNE ELLER KOMMUNE Bolig Karriere etter endt verving KOMPETANSEPLAN PERMISJON TIL SIVIL UTDANNING STIPENDORDNINGEN Ikrafttredelse...15 Side 3 av 15

4 1 Innledning 1.1 Formål Formålet med FPH Del D er å sikre god personellforvaltning av vervede i Forsvarets organisasjon. 1.2 Virkeområde FPH del D gjelder for grenaderer og matroser i FD med underliggende etater. 1.3 Generelt I tråd med Lov om personell i Forsvaret av 2. juli 2004 (fpl) har Forsvarsdepartementet (FD) utarbeidet direktiv for implementering av lov om personell i Forsvaret og fastsettelse av justert befalsordning. Loven og direktivet skal bidra til: å sikre økt kontinuitet, erfaring og spesialisert kompetanse på lavere nivå i organisasjonen, å sikre en personellstruktur i aldersmessig og gradsmessig balanse. å sikre at Forsvarets personell er operativt tilgjengelig for operasjoner i og utenfor Norge. rammevilkår for et personellforvaltningssystem som skaper nødvendige muligheter og betingelser for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver effektivt. Tjenesteforholdene for personell i Forsvaret er regulert gjennom en rekke sentrale lover med forskrifter som er referert til i Statens personellhåndbok (SPH). Forsvarets personellhåndbok del D (FPH Del D) er et ramme- og regelverk for forvaltning av vervede på alle nivå i organisasjonen. FPH del D skal sammen med Forsvarets verdigrunnlag og personellpolitikken beskrevet i FPH del A sikre god saksbehandling og beslutning innenfor et regelverk som tilrettelegger for god ressursstyring. Innenfor rammen av Forsvarets behov skal praktiseringen fokusere på effektiv forsvarsproduksjon og enkeltindividets muligheter fremfor detaljerte regler. 1.4 Grunnlagsdokumenter FPH Del D er gitt med grunnlag i Lov om personell i Forsvaret og tjenestemannsloven. 1.5 Ansvar og myndighet Forsvarsdepartementet (FD) FD har det overordnede ansvar for personellpolitikken i Forsvaret. Saker som innen forvaltningsområdet spesielt utøves av og tilligger FDs myndighet: Saker som krever politisk behandling. Saker som krever korrespondanse med andre instanser på tilsvarende eller høyere nivå. Klageinstans i enkeltsaker. Fastsettelse av åremålstilsettingens varighet og hvor mange ganger den kan gjentas. Utover dette har departementet gitt Forsvarssjefen (FSJ) den utøvende forvaltningsmyndighet og arbeidsgiveransvar innenfor Forsvaret Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen (Sj FST/P) Det vises til instruks for Sjef FST/P samt Direktiv for delegering av myndighet (fullmakter innen personell, organisasjon, økonomi og styring). Myndighet: Fagmyndighet innen personell og kompetanse Utøve arbeidsgiveransvaret på vegne av FSJ. Side 4 av 15

5 Ansvar: Utvikler og ajourholder regelverket for underlagte ansvarsområder, i dette tilfelle FPH Del D Sjef Driftsenhet i Forsvaret (DIF) Ansvar og myndighet: Kunngjøre stillinger innen egen virksomhet for tidsbegrenset tilsetting basert på eventuelle føringer fra FST Utøve tilsettingsmyndighet for vervede. Beskikke vervede til midlertidig høyere grad iht gjeldene bestemmelser Nasjonale støtteelementer Følgende nasjonale støtteelementer gis, innenfor rammer av FPH del D, ansvar og myndighet tilsvarende DIF: Brunssum. Ramstein. England. Brussel. USA. NOSU Stavanger 1.6 Revisjon Dersom Sjef FST/P ønsker å gjøre endringer i FPH Del D skal tjenestemannsorganisasjonene, Norsk tjenestemannslag Forsvaret og Personellforbundet, innkalles i henhold til HA/TA. FPH del D ajourholdes etter forutgående drøftinger mellom partene sentralt. Ajourhold av FPH del D dokumenteres gjennom ny versjon i FOBID. 2 Generelt om tilsetting av vervede 2.1 Hjemmel for tilsetting - vervede og tilsettingsform Hovedregelen etter tjenestemannsloven er at tjenestemannen tilsettes fast i virksomheten. Dette følger av tjenestemannsloven (tjml) 3. nr 2. Det er imidlertid gjort unntak fra dette i Tjml 3 nr 2 bokstavene a - f. Tjml 3 nr 2 lyder: Tjenestemann skal tilsettes fast, med mindre: a. Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag b. Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs c. Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar) d. Tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatsskole e. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling f. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling Det følger av Tjml 3, 3. ledd at Kongen fastsetter hvilke stillinger som skal være åremålsstillinger. Side 5 av 15

6 2.2 Vervede (grenaderer og matroser) har midlertidig tilsettingsforhold Vervede er militære tjenestemenn uten fast militær befalsgrad og med et midlertidig tilsettingsforhold i stillinger som er forbeholdt denne kategori personell. Disse er åremålstilsatt i tjenestemannslovens forstand og er tilsatt med hjemmel i tjml 3 nr 2 bokstav f. Under tjenestegjøringen er de midlertidige tjenestemenn som omfattes av gjeldende lover, avtaler og bestemmelser for tjenestemenn i Forsvaret. Vervede omfatter følgende: Grenaderer Matroser Det som ovenfor er sagt om hjemmel for å tilsette vervede i åremålstilling begrenser ikke Forsvaret til å tilsette vervede som midlertidige tjenestemenn etter de alminnelige regler om midlertidig tilsetting i Tjml 3 nr 2, a-e. Det forutsettes at prosedyrer ifm opprettelse og nedleggelse av stillinger følger HA/HTA og FSJ føringer om delegering av stillingsfullmakten. 3 Tjenestested og disponeringsplikt Arbeidssted skal fremkomme av arbeidsavtalen. Tjenestested bør angis slik at det dekker hele avdelingens geografiske arbeidssted(er), dog innenfor tjenestedistriktet. Vervede plikter likevel å følge sin avdeling til tjeneste utenfor tjenestedistriktet. Vervede har ikke disponeringsplikt etter fpl 7. (Disponeringsplikt til internasjonale operasjoner følger ev fpl 11). Vervede mannskaper plikter å rette seg etter de krav til endringer i tjenesten og forflytninger som måtte bli nødvendige på grunn av organisasjonsendringer i Forsvaret. 4 Tilsettingsforholdet 4.1 Midlertidige tilsettinger som ikke åremålstilsettinger Midlertidige tilsettinger etter tjml 3 nr 2 a-e er ikke åremålstilsettinger. Tilsettinger etter tjenestemannsloven 3 nr 2 må ses i sammenheng med lovens 10 nr 1 og 2 om det sterke stillingsvern som vanligvis inntrer etter fire års sammenhengende tjeneste, jf kap 6. Hjemmelsgrunnlaget for tilsettingen skal fremgå av arbeidsavtalen. 4.2 Midlertidige tilsettinger som er åremålstilsettinger Midlertidige tilsettinger etter tjml 3 nr 2 f, er åremålstilsettinger. Ved slike tilsettinger kommer ikke fireårs regelen til anvendelse, jf tjml 7 nr 2. Åremålsstillinger skal fremgå av Produksjonsstrukturen. Hjemmelsgrunnlaget skal fremgå av arbeidsavtalen Lengden av åremålstilsettinger, vervede I skriv av 27. mars 2012 fastsetter Forsvarsdepartementet nye regler for varighet og adgang til å fornye tilsettingsforholdet for grenaderer og matroser med hjemmel i forskrift til lov om statens tjenestemenn med mer av 11. november nr 3 bokstav c Åremålsperioden for grenaderer og matroser i Forsvaret gis varighet av inntil tre år. Tilsettingsforholdet kan fornyes for inntil en (1) periode I særskilte tilfeller kan åremålsperioden fornyes for en tredje periode for å sikre Forsvarets behov for kontinuitet og forutsigbarhet. 4.3 Kriterier for inngåelse av kontrakt Ved vurdering av søkerne skal følgende krav være tilfredsstilt: Medisinsk skikket til internasjonale operasjoner Side 6 av 15

7 Godkjent sikkerhetsklarering Godkjent fysisk test Videre skal det vektlegges: Alder normalt mellom år Bør ha potensial for senere befalsutdanning Nødvendig vern av arbeidstager ift total tjenestebelastning ift tjenestegjøring i internasjonale operasjoner, ref FPH del E og Forskrift om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Mulighetene søkeren har til å få sivilt arbeid. Spesielt viktig ifm tredjegangskontrakt Kulturbærere av riktige holdninger (HEL) Ved tilsetting som vervet skal førstegangstjeneste være avtjent. Lengden for åremålskontrakter er normalt tre år. Kortere kontrakter kan inngås ved særskilte behov etter drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene på lokalt nivå. Antall åremålskontrakter er normalt inntil 2. I særskilte tilfeller kan kontrakten fornyes for en tredje periode. Ut i fra Forsvarets behov kan det avvikes antall kontrakter, men maksimal tjenestetid som vervet (matros/grenader) skal ikke overskride 9 år. Dersom det er aktuelt å tegne en tredjegangskontrakt skal det vurderes om søkeren har kompetanse som avdelingen er avhengig av for å løse sitt oppdrag ift avdelingens behov for kontinuitet og forutsigbarhet. Den vervede plikter å gjennomføre kompetanseheving som arbeidsgiver krever for å fylle stillingens arbeidsoppgaver. Personell som er beskikket til befal kan ikke gis tilsetting som vervet. 4.4 Tilsettingsmyndighet og tilsettingsgrunnlag ved midlertidig tilsetting av vervede, innstilling, behandling av søknader mm Tilsettingsmyndighet arbeidsgiveransvar Sjef DIF er tilsettingsmyndighet. Lokal sjef er ansvarlig for å synliggjøre arbeidsgiveransvaret Kunngjøring av stillinger Det skal drøftes med de tillitsvalgte om stillinger skal kunngjøres internt og/eller offentlig. Arbeidsgiver står fritt til å velge hvilke medier det skal kunngjøres i. Det oppfordres til å bruke de mest effektive kommunikasjonskanalene for å nå de som antas å være kandidater for de aktuelle stillingene. Stillinger som kunngjøres offentlig, skal også kunngjøres internt. Vervede som har permisjon bør underrettes om ledige stillinger. Stillinger hvor man ønsker å tegne ny åremålskontrakt med den som innehar stillingen, skal ikke lyses ut. Hvis det er ønskelig å tilby ny åremålskontrakt til en annen tjenestemann enn den som innehar stillingen, skal det drøftes med de tillitsvalgte hvorvidt stillingen skal kunngjøres. Reglene om kunngjøring, innstilling og rådsbehandling gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. Tjenestemannsorganisasjonene skal i disse tilfeller informeres skriftlig. En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som antas å strekke seg ut over seks måneder, skal kunngjøres. Side 7 av 15

8 4.4.3 Kunngjøringsteksten Ved kunngjøring av stilling skal kunngjøringsteksten drøftes. Spesifisering av krav til utdanning, tjenesteerfaring, lønn og personlige egenskaper, utformes i henhold til stillingsbeskrivelse, og drøftes med de tillitsvalgte. Kunngjøringen skal gi opplysninger om stillingens tittel, art, grad, krav til sikkerhetsklarering (nivå), lønnsvilkår, kontaktpersoner, om stillingen er heltids- eller deltidsstilling, om den er en åremålseller midlertidig stilling, fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig og hvilke krav som stilles til søkeren med hensyn til realkompetanse. Dersom stillingsinnehaveren plikter å gjennomgå opplæring, eventuelt at stillingen medfører plikttjeneste, skal dette fremgå av kunngjøringen. Tilsvarende gjelder eventuell disponeringsplikt, for eksempel til utenlandstjeneste/internasjonale operasjoner. Dersom stillingen medfører reiseaktivitet, herunder også til utland og internasjonale operasjoner skal dette fremkomme. Særskilte helsekrav og krav til fysisk skikkethet skal fremgå av kunngjøringen. Følgende tekst tas inn som del av kunngjøringen: Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke (ikke nødvendig ved interne kunngjøringer). Søknadsfrist bør være minst 3 uker, dog ikke kortere enn 2 uker Vilkår for fornyet kunngjøring En stilling kan bli kunngjort på nytt dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere og det må forventes at en ny kunngjøring kan endre dette forholdet. Dersom tilsettingsmyndigheten på et vesentlig punkt ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, skal også stillingen kunngjøres på nytt. Det samme gjelder om det har gått uforholdsmessig lang tid siden kunngjøringen ble foretatt, eller om forholdene har endret seg vesentlig Bruk av eksisterende søkermasse til ny innstilling Hvis alle innstilte søkere til en stilling trekker seg før tiltreden, må det drøftes med de tillitsvalgte om stillingen skal kunngjøres på nytt. Alternativt kan man lage ny innstilling basert på den opprinnelige søkerlisten. En slik ny innstilling forutsetter at søkerne opprettholder sin søknad Behandling av søknader Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkerne. De søkere som etter arbeidsgivers vurdering synes å være best kvalifisert, skal innkalles til intervju/opptak. Arbeidsgiver kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknader tas i betraktning Mottak av søknader Ved mottak av søknad skal man tilskrive søker og bekrefte mottaket. Det skal fremgå av bekreftelsen hvor lang tid det vil ta før tilsetting kan finne sted jf fvl 11 a, annet ledd, muligheten for å få tilsendt søkerliste, samt en kontaktperson (saksbehandler) ved avdelingen. Side 8 av 15

9 4.4.8 Bruk av intervju/opptak - innstilling Etter at man har foretatt en vurdering av søkerne opp mot gitte formelle krav, skal aktuelle kandidater innkalles til intervju/opptak i henhold til avdelingens rutiner. Formålet med å avholde intervju er for det første å bringe på det rene søkerens skikkethet (faglige og personlige egenskaper) for dermed å få et grunnlag for en helhetsvurdering av søkeren i innstillingsarbeidet. For det andre er det å gi søkeren utfyllende opplysninger om stillingens innhold og krav. Interne søkere i Forsvaret innkalles til intervju på lik linje med eksterne søkere. Ved intervju bør en representant for de tilsatte (tillitsvalgt), utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, delta. Etter gjennomført intervju skal det lages en rangeringsliste som skal omfatte minimum tre søkere, dersom tre eller flere søkere er kvalifisert for stillingen. Med færre enn tre kvalifiserte søkere, skal kun disse innstilles. Det skal gis en begrunnelse for hvorfor de innstilte foreslås i den rekkefølge som er gjort. Når det skal tilsettes et større antall vervede samtidig, kan det gjennomføres en opptaksperiode. Opptaket gjennomføres i h t de krav som er satt for aktuelle stillinger. Når opptaket er gjennomført skal det gjennomføres et opptaksråd. Opptaksrådet skal som et minimum bestå av sjef og representanter fra de avdelinger som har lyst ut stilling og tillitsvalgte. Opptaksrådet skal rangere søkere og bestemme hvem som tilbys stilling. Det skal hvis mulig tas ut et tilstrekkelig antall reserver slik at hvis noen takker nei til tilbud om stilling er det klart hvilken ny kandidat som tilbys stillingen. Ved vurdering av søkerne skal moderat kjønnskvotering nyttes (dersom to søkere anses tilsvarende like skal kvinnen gå foran) Overtallig personell og fortrinnsrett Vervede som er sagt opp eller har fått varsel om oppsigelse innen to år, har fortrinnsrett på ledige åremålsstillinger dersom: Stillingen har blitt inndratt Arbeidet bortfalt Vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen. Den vervede må ved oppsigelsen eller ved varsel om oppsigelse, ha meldt fra at fortrinnsretten ønskes gjort gjeldende. Tilbud om ny passende stilling må aksepteres innen 14 dager, ellers faller fortrinnsretten endelig bort. Fortrinnsretten gjelder bare hvis den overtallige har de nødvendige faglige og personlige egenskapene for stillingen. Kan manglende kvalifikasjoner rettes ved kompetanseheving innen rimelig tid kan vedkommende tilsettes på vilkår av at utdanningen tas innen en fastsatt frist. En overtallig behøver ikke være den best kvalifiserte blant søkerne. Skyldes overtalligheten at søkeren ikke fylte helsekravene, må det vurderes om vedkommende fyller helsekravene i den stillingen arbeidstakeren nå søker Prøvetid Prøvetidsbestemmelser fremgår av tjml 8. Prøvetiden skal fremgå av arbeidsavtalen. Ved flere påfølgende tilsettinger faller prøvetiden bort. Hvis tjenestemannen har vært ute av statens tjeneste mellom to tilsettinger kan ny prøvetid iverksettes. Hvis det foreligger grunnlag for oppsigelse etter tjml 8, må vedtaket om oppsigelse være fattet innen prøvetidens utløp. Oppsigelsestiden kan ligge utenfor. Side 9 av 15 13

10 5 Fratreden 5.1 Opphør av tilsettingsforhold Vervede fratrer uten oppsigelse når kontrakten utløper, jf tjml 7 nr 2. Arbeidsgiver plikter likevel å gjøre arbeidstaker oppmerksom på fratredelsestidspunktet hvis den midlertidige ansettelsen har vart mer enn et år, jf tjml 7 nr 2 (én måned før dette inntrer). Hvis slik varsel ikke gis, har arbeidstaker i utgangspunktet rett til å fortsette i stillingen i én måned etter at varsel er gitt. Arbeidsgiver skal innen seks måneder før kontraktsutløp gi den vervede tilbakemelding om det er aktuelt å tegne ny vervingskontrakt. Den vervede kan sies opp etter reglene i i tjml Tjenestemannens rett til å si opp sin stilling Vervede uten plikttjeneste har rett til å si opp sin stilling. Sjef DIF har myndighet til å behandle søknader om fratreden. Oppsigelsesfrister er iht. tjml 11: I prøvetiden: Tre uker For tjeneste av tolv måneders varighet eller mindre: En måned For tjeneste av mer enn tolv måneders varighet: Tre måneder Det skal gjennomføres en sluttsamtale før fratreden. Samtalen skal registreres i elektronisk rulleblad. Vervede som frivillig har sagt opp sin stilling, har normalt ingen rett til senere å trekke oppsigelsen tilbake. Arbeidsgiver kan imidlertid i særlige tilfeller akseptere tilbaketrekkelse, jf. SPH pkt Vervede som sier opp sin stilling tilbakeføres til vernepliktsverkets ruller og midlertidig grad opphører. 5.3 Sluttattest Sluttattest utstedes etter regler fastsatt i arbeidsmiljøloven Sluttattest erstatter ikke tjenesteuttalelse. 6 Beregningsregler, oppsigelse, suspensjon, avskjed og klage 6.1 Beregning av tjenestetiden etter tjml 9 og 10 Etter tjenestemannsloven 9 og 10 medregnes all sammenhengende faktisk tjeneste i virksomheten som tjenestetid, uavhengig av stilling og kategori. Den sammenhengende tjenesten kan således være gjennomført som sivil eller militær tjenestemann, som befal eller vervet. Regler om tjenestetidsberegning kommer til anvendelse ut i fra den status tjenestemannen har på beregningstidspunktet. Tjenestetidsberegning forutsetter at den faktiske tjenesten er gjennomført innenfor tilsettingsperioden og at tilsettingsperioden skal være uavbrutt. Beregning av faktisk tjeneste innebærer at tjenestetid etter tjml 9 og 10 først begynner å løpe fra det tidspunkt hvor tjenestemannen faktisk tiltrer stillingen, og alt fravær går i utgangspunktet til fradrag i beregningen. Dette gjelder alle permisjoner, enten de er frivillige, pliktige, loveller avtalefestede. Når det gjelder sykefravær, vil bare sykefravær ut over 14 dager komme til fradrag. Feriefravær går heller ikke til fradrag. I praksis vil det imidlertid kunne fremkomme avbrudd mellom to midlertidige tilsettinger. Ved slike avbrudd skal tjenesten likevel anses som sammenhengende dersom arbeidstaker Side 10 av 15

11 Fravær i form av sykdom, permisjon og lignende utelukker ikke at tjenesten før og etter anses som sammenhengende tjeneste etter tjml 9 og Unntak fra reglene om tjenestetid i tjml 9 og 10 Etter tjml 10 nr 1 plikter vervede på åremålskontrakt å fratre uten oppsigelse når kontrakten utløper, selv om vedkommende har hatt sammenhengende midlertidig tjeneste ut over fire år. 6.3 Vedtaksorgan i saker om oppsigelse og suspensjon For vervede har tilsettingsmyndigheten (sjef DIF) kompetanse til å fatte vedtak i saker om oppsigelse, avskjed og suspensjon. Denne kompetansen kan ikke delegeres. 6.4 Saksbehandlingsregler, klage Vedtak om oppsigelse, suspensjon, eller avskjed kan påklages i samsvar med reglene i tjenestemannsloven 19 og forvaltningsloven kapittel VI. Klagen fremsettes skriftlig for vedtaksorganet. Forsvarsdepartementet er klageorgan. 7 Grad Vervede innehar midlertidig grad som OR 2= Visekorporal(H)/Visekonstabel(S)/Vingsoldat(L) eller OR 4= Korporal(H/L)/Konstabel(S). Stillingsbeskrivelsen fastsetter hvilket gradsnivå stillingen har. Stillingen kan enten være ren OR 2, ren OR 4 eller inneha flytende grad OR 2- OR 4. I stillinger som har flytende grad skal det gjennomføres lokale drøftinger ift om den vervede skal gis opprykk. Den vervede må ha gjennomført og bestått korporalskurs(tilsvarende for Sjø) samt ha ferdigheter og holdninger for å kunne bekle en korporal/konstabel stilling for å få opprykk. Når opprykk til midlertidig korporal/konstabel gis skal dette markeres i avdelingen. Personell som blir tilsatt i korporal-/konstabelstilling og ikke har gjennomført korporalskurs (tilsvarende for Sjø) må gjennomføre og bestå korporalskurset (tilsvarende for Sjø) ved første anledning 7.1 Grad for vervede i FN eller NATO Vervede i OR 4- og OR 5- stillinger i NATO/FN kan etter tilsettingsmyndighetens vurdering gis midlertidig grad som sersjant/kvartermester, med lønns- og arbeidsvilkår som grenader/matros. 8 Korporal-/konstabelkurs Generalinspektørene arrangerer korporal/konstabelkurs ut i fra forsvarsgrenens behov og ivaretar også fellesinstitusjonenes behov. Fellesinstitusjonene må finansiere deltagelse for eget personell. 9 Karriereplaner Den enkelte DIF har ansvaret for karriereplaner for grenaderer/matroser. Karriereplaner kan strekke seg ut over den første vervingskontrakten, med forbehold om at det inngås en andre vervingskontrakt. Side 11 av 15

12 10 Tjenesteuttalelse 10.1 Tjenesteuttalelse og medarbeidersamtale Alle vervede skal ha årlig tjenesteuttalelse og medarbeidersamtale. Dette skal danne et best mulige grunnlag for en bedømmelse av den vervedes kvalifikasjoner, dyktighet og potensial i tjenesten. Tjenesteuttalelsen finnes på fastsatt blankett Veiledning for gjennomføring av medarbeidersamtale og utfylling av tjenesteuttalelsen skal følges. For tjeneste i utlandet gjelder egne bestemmelser og det vises til FPH del E. Tjenesteuttalelsen og medarbeidersamtalen skal gis/gjennomføres av/med nærmeste foresatte og ende opp i en handlingsplan med oppfølging for den enkelte ansatte. Foresatte benevnes rapporterende offiser. Rapporteringsperioden for tjenesteuttalelser er normalt fra 1. august til 30. juni, dersom tjenesteforholdet har vart over fem måneder, eller ved skifte av stilling eller foresatt. Videre skal det gis tjenesteuttalelse etter repetisjonsøvinger, etter pålegg fra Forsvarssjefen og ved avsluttet tjeneste i utlandet. Dersom den vervede har tjenestegjort ved andre avdelinger i perioden, bør supplerende opplysninger innhentes, med mindre det er gitt en egen uttalelse. Medarbeidersamtale skal normalt gjennomføres innen 1. februar. Den skal være en rettesnor for den vervedes videre tjeneste og utvikling. Ved tjeneste i operasjoner i utlandet over tre måneder skal medarbeidersamtale gjennomføres midtveis i deployeringsperioden. Ved utarbeidelse av tjenesteuttalelser skal rapporterende offiser rådføre seg med NK/stedfortreder eller andre det er naturlig å rådføre seg med. Videre bør tjenesteuttalelsene for personell på samme nivå nivelleres innen samme avdeling. Innen rapporteringsperiodens utløp (normalt innen 1 juli) skal tjenesteuttalelsen formidles personlig og det skal samtidig gjennomføres en samtale om uttalens innhold. Den vervede skal gis mulighet for å ha med tillitsvalgt eller annen bisitter ved orienteringen dersom dette ønskes. Nest høyere sjef skal gi sin påtegning før tjenesteuttalelsen er signert av rapporterende offiser og den vervede Forvaltning av tjenesteuttalelsen Rapporterende offiser kopierer ferdig signert uttalelse og gir deretter originalen til den vervede og kopien til lokal personellforvalter. Lokal personellforvalter skal registrere hovedinntrykk på elektronisk rulleblad og sende kopien videre til VPV for skanning snarest, og senest innen en måned etter mottak. Efficiency Report (FN/NATO) håndteres på samme måte av lokalt p-ledd. I de tilfeller der den vervede ikke har lokalt p-ledd sender den vervede kopi av uttalen til FPT for registrering og skanning. Etter repetisjonsøvelser og andre kortvarige tjenesteforhold der tjenesteuttalelse skrives, gjennomføres ingen orientering eller mottagers kvittering. Tjenesteuttalelsen forvaltes videre som beskrevet over. Bare et strengt nødvendig antall personer skal være bemyndiget til å behandle tjenesteuttalelser og alt personell har taushetsplikt vedrørende innholdet i uttalelsene. Utfylte tjenesteuttalelser skal merkes Unntatt fra offentlighet og underlagt taushetsplikt og oppbevares i samsvar med dette Klage endring annullering Rapporterende offiser har plikt til å endre en tjenesteuttalelse dersom det viser seg at vurderingen er bygget på feil eller sviktende grunnlag. Tjenesteuttalelse kan påklages innen tre uker etter mottak. Skriftlig klage sendes rapporterende offiser, og rapporterende offiser besvarer klagen skriftlig innen en måned. Dersom den vervede ikke godtar begrunnelsen, skal tjenesteuttalelsen med den skriftlige klagen og med den skriftlige begrunnelsen vedlagt, sendes nest høyere sjef. Side 12 av 15

13 Nest høyere sjef innkaller rapporterende offiser og klageren med eventuell bisitter, til samtale. Dersom det ikke oppnås enighet, skal klagen med alle vedlegg sendes lokal klagenemnd, se pkt 10.4 Gjelder klagen nest høyere sjefs påtegning, sendes klagen tjenestevei til denne, som besvarer klagen skriftlig innen en måned. Dersom klageren ikke godtar begrunnelsen, skal tjenesteuttalelsen med den skriftlige klagen og med den skriftlige begrunnelsen vedlagt, sendes lokal klagenemnd. Ved klagesaker som vedrører tjenesteuttalelser skal uttalen ikke sendes VPV for skanning før klagesaken er avgjort Lokal klagenemnd Den lokale klagenemnd består av: Representant for avdelingen Representant for rapporterende offiser Representant for den vervede (klageren) Avdelingens representant er leder i klagenemnda og oppnevnes fast for ett år av gangen. All saksbehandling i nemnda foregår skriftlig og vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Leder må ikke tjenestegjøre som nest høyere sjef. Representanten for de vervede og rapporterende offiser velges av dem selv i hvert enkelt tilfelle. Klagenemndas mandat er: Vurdere de faktiske forhold i klagen og om den er fremsatt på saklig grunnlag. Vurdere rapporterende offisers eller nest høyere sjefs besvarelse og begrunnelse av klagen. Vurdere om tjenesteuttalelsen er gitt på feil eller sviktende grunnlag. Dersom klagenemnda tar klagen til følge, skal den pålegge rapporterende offiser og nest høyere sjef å gjennomføre en ny vurdering. Dersom nemnda etter en ny vurdering av tjenesteuttalelsen fortsatt er uenig med rapporterende offiser skal den: Legge ved et skriv til tjenesteuttalelsen med sine merknader og vedtak. Skriftlig orientere rapporterende offiser, nest høyere sjef og den vervede om nemndas merknader og vedtak. Føre klagenemndas protokoll. Klagenemndas avgjørelse er endelig. 11 Befalsutdanning vervede Vervede kan i løpet av åremålsperioden søke om gjennomføring av grunnleggende befalsutdanning (GBU), grunnleggende befalskurs (GBK), Befalskurs Marine (BKMA) eller Krigsskole gjennomgående (KSGJG). For å bibeholde lønn under befalsutdanning må man minimum ha tjeneste gjort 12 mnd som grenader/matros på åremålskontrakt. Det gis lønn etter hovedtariffavtalen i Staten for grenaderer og matroser under hele aspirantperioden og befalsutdanningen (GBU/GBK/BKMA) ut i fra den faste stillingens lønn. Dersom grenaderer og matroser er innkalt til opptaksprøver og /eller befalsutdanning og vervingskontrakten utløper før slik utdanning begynner gis det ny åremålskontrakt frem til Side 13 av 15

Forsvarets Personellhåndbok. Del D. Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets Personellhåndbok. Del D. Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) 1 Forsvarets Personellhåndbok Del D Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) /E:\jboss-3.2.6\server\fobid\work\jboss.web\localhost\fobid\Forsvarets personellhåndbok (FPH) Del D Forvatlning av grenaderer

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Rekruttere kompetanse egnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Innledning Forsvaret er i kontinuerlig endring og utvikling, noe som innebærer et stort fokus på å planlegge, gjennomføre og evaluere tak

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell

Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell Forsvarets personellhåndbok - Del C Forvaltning av sivilt personell fastsettes til bruk i Forsvaret [Oslo, 1. januar 2013] Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok - Del

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret?

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Kunngjøring for Luftforsvaret KFL/Utdanning - nr 1/2017 Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Luftforsvaret planlegger utdanning av operative besetningsmedlemmer innenfor flere kategorier

Detaljer

kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt?

kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt? kunnskap gir vekst Midlertidig tilsatt? Midlertidig tilsatt i staten? Hovedregelen både i tjenestemannsloven og i universitets- og høyskoleloven er fast ansettelse. Unntak fra fast tilsetting krever et

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret Tilsettingsreglement for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 11. august 2011 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Tilsettingsreglement

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Kunngjøringstekster. Krav til innhold og juridiske konsekvenser. Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, Vi tar ansvar for sjøvegen

Kunngjøringstekster. Krav til innhold og juridiske konsekvenser. Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, Vi tar ansvar for sjøvegen Kunngjøringstekster Krav til innhold og juridiske konsekvenser Hanne Silje Habberstad, seniorrådgiver Ålesund, 8.9.2016 Stillingsannonse krav til innhold Hva en kunngjøring skal inneholde fremgår av personalreglementet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Tilsettinger. - utdanningsforbundet

Tilsettinger. - utdanningsforbundet Tilsettinger - utdanningsforbundet 110912 Kjøreregler Konfidensiell behandling Rask tilbakemelding Referanser innhentes ikke uten samtykke Ikke still provoserende, irrelevante, sårende eller unødvendig

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.05.2015 Ref. nr.: 15/107 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 6.

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071

Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071 Kopi til Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071 Kunngjøring av grenaderopptak i Hæren vår 2015 1 Innledning Hæren gjennomfører opptak til grenader med ansettelse

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte

Håndtering av overtallige ved UiO. Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Håndtering av overtallige ved UiO Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte Hva er overtallig? Ved oppsigelse eller varsel om oppsigelse av en ansatt vil det kunne utløse konkrete rettigheter som

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem

Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Tilsetting Grunnskolering for nye tillitsvalgte 17.01.2016 Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard og Anette Moldrem Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1280 Forskrift om

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Reglement for tilsetting og avgang for sivile tjenestemenn i Forsvaret

Reglement for tilsetting og avgang for sivile tjenestemenn i Forsvaret Reglement for tilsetting og avgang for sivile tjenestemenn i Forsvaret fastsettes til bruk i Forsvaret Akershus festning, 1. mars 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben personellavdelingen Reglement

Detaljer

Veileder for personalløpet

Veileder for personalløpet Veileder for personalløpet Del 1: Til deg som er under omstilling Politi- og lensmannsetaten 1 Forord 3 Del 1 Formelle rammebetingelser... 3 1.1 Omstillingsavtale... 4 1.2 Personalløpets rammer... 4 Del

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer