Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn. Rolf Langeland"

Transkript

1 Kurs/erfaringsutveksling Jord Hovedvekt korn Rolf Langeland 1

2 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Inntekten i jordbruket politisk bestemt, men utgiftene følger markedet Rolf Langeland 2

3 Kilder Handbok i driftsplanlegging NILF Driftsgranskinger i jordbruket NILF Landbrukskontorene NILF mange ulike publikasjoner Forsøksringer Norsk Landbruksrådgiving Landbruksmelding Velkommen til bords Mel. St. 9 ( ) Rolf Langeland 3

4 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng M-3/2002 pkt 8.2 Ved verdiberegningen (avkastningsverdi) av jordbruksarealer skal det tas utgangspunkt i hva jorda nyttes til og gir av avling. Med bakgrunn i at mer enn 90% av jordbruksarealet i Norge nyttes til gras-/grovfor og/eller kornproduksjon, vil det som regel være naturlig å legge dette til grunn. Avlingsnivået som skal nyttes ved verdiberegningene bestemmes ut fra den avling jorda gir under normale forhold. For spesialproduksjoner husk vekstskifte for eksempel jordbær Rolf Langeland 4

5 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng M-3/2002 fortsettelse For korn nyttes pris som oppnås i området eiendommen ligger, med veid gjennomsnitt mellom forkorn og matkorn Tilskudd (Areal og Kulturlandskap tilskudd) skal være med Alle faste og variable kostnader skal tas med unntatt kostnader knyttet til lagring i driftsbygningen Arbeidskostnader skal være med tariffestet sats for leid arbeid i jordbruket Tilleggsjord: Ved kjøp av tilleggsjord kan det tillegges en marginalbetraktning hvor avkastningsverdien kan økes med inntil 50% Rolf Langeland 5

6 Gras-/grovforproduksjon «Det tilrås at kornpris (forkorn) nyttes også for gras-/grovforproduksjon Gras-/grovforproduksjon blir vanligvis målt i forenheter (FEm) 1 FEm svarer tilnærmet til 1 kg korn» Rolf Langeland 6

7 Kornproduksjon - utvikling Rolf Langeland 7

8 Prinsipper for vurdering av jord i konsesjonssammenheng Rundskriv M-4/2004 endring i M-3/2002, kapitaliseringsrente for endres fra 5 % til 4% for jord Avkastningsverdi Netto pr daa * 25 (4%) = jordverdi Antall daa fulldyrka * jordverdi = Verdi for fulldyrka på eiendommen Rolf Langeland 8

9 Priser Prisene varierer fra kr/daa avhengig av produksjon, beskaffenhet og avlingsnivå Tilleggsjord høyeste jeg har sett kr pr daa Svært store lokale forskjeller Rolf Langeland 9

10 Jord kontra skog Skog produserer ulike trevirke Skog 3 produkter gran, furu og lauv Skog Skogplan gir svært mye konkret info Skog svært langsiktig Jord svært mange ulike produksjoner som er mer væravhengig Jord svært store forskjeller i avlingsnivå Jord jordkvalitet, type og beskaffenhet avgjør produksjon Jord årlig avling/høsting Rolf Langeland 10

11 Produksjonspotensial - jordkvalitet Jordtype Dreneringstilstand Driftstekniske begrensinger Teksturgruppe Gårdskart Kilden Rolf Langeland 11

12 Skog og Landskap - jordkvalitet 12

13 Skog og Landskap driftstekniske begrensinger 13

14 Skog og Landskap - dreneringstilstand 14

15 Skog og Landskap - teksturgruppe 15

16 Produksjonspotensial - Antall teiger Kantvirkninger Tidligere planert Flomutsatt Floghavre andre sykdommer for eksempel ved grønnsaker Tradisjon, kultur og kompetanse på gården og brukerfamilien Rolf Langeland 16

17 Kilder avling/pris Bonden kornoppgjør over noen år og pris Landbrukskontor (Forsøksringer) SLF 17

18 Priser Prognoserte basis prisar korn 2012/2013 Felleskjøpet Matkveite Matrug Bygg Havre Oljefrø Målpris Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris Rolf Langeland 18

19 Kornprisutvikling - mathvete Rolf Langeland 19

20 Avling og pris Kornoppgjør År Leveret Kr/Kg Kroner Kg/Daa , , , , , , Snitt , Rolf Langeland 20

21 Tilskudd (Krødsherad sone 5) 21

22 Handbok for Driftsplanlegging 2012/2013 NILF 22

23 Avkastningsverdi Jord eksempel Inntekter Korn 450 kg/daa a kr Areal- og kulturlandskapstillegg ( ) 437 = Sum inntekter Utgifter Variable kostnader Faste kostnader (maskiner mm) Eget arbeide 2,5 t * = Sum inntekter Avkastning til jorda = 300 Verdi pr daa 300 kr/daa * 25 (4%) = 7.500,- Rolf Langeland 23

24 Avkastningsverdi Jord eksempel II Inntekter Korn 400 kg/daa a kr Areal- og kulturlandskapstillegg ( ) 437 = Sum inntekter Utgifter Variable kostnader Faste kostnader (maskiner mm) Eget arbeide 2,5 t * = Sum inntekter Avkastning til jorda = 127 Verdi pr daa 127 kr/daa * 25 (4%) = 3.175,- Samme areal får bonden i dette tilfellet lett leid ut for kr 200 pr daa og år som gir 200 * 25 (45) = 5.000,- Hva bruker vi? Rolf Langeland 24

25 Avkastningsverdi Jord Avlingsnivå og kvalitet slår sterkt ut Faste kostnader undervurdert? Tilskudds sone Kapitalisere leie-/forpaktningsavgift? Rolf Langeland 25

26 Avkastningsverdi Jord Valget og skjønn rundt forutsetninger er så stor og landbrukets økonomi faller. Det er ikke noe problem å regne seg fram til det svaret man vil ha Rolf Langeland 26

27 Høyeste godkjente pris? Kilder: Lokalkunnskap Behandlede konsesjonssaker som skal ligge ute på kommunens hjemmeside Snakk med landbrukskontoret Snakk med andre takstmenn (mentor) Snakk med en politiker i det utvalget som behandler konsesjonssaker Rolf Langeland 27

28 Rolf Langeland 28

29 Dekningsbidragskalkyle Vårhvete Produksjonsinntekter Avling kg/daa kr/kg kr/daa Kornavling matkvalitet 400 2, Kornavling forkvalitet 100 2, Sum salgbar avling 500 Areal- og kulturlandskapstillegg 314 Nettooverskudd av andre tilskudd 0 Sum inntekter 1599 Variable kostnader mengde pris kostnad kg pr da kr kr pr da Kilde NILF Hanboka Såfrø 20 4,90 98 Fullgjødsel , Kalksteinsmel 30 1,63 49 Norsk jordbrukskalk 435 kg/ 5 år 30 Plantevern 70 Forsøksringen 5 Frakt av produkter (pris pr solgt enhet) 500 0,09 45 Sum variable kostnader 528 Dekningsbidrag I 1071 Variable tørkekostnader, lagring mv. pr enhet 0 0,00 0 Variable maskinkostnader inkl. drivstoff 2,3 t 40,00 kr/t 94 Renter på variable driftsmidler 0 % 0,00 mnd. 0 Renter på avling og tilskudd 0 % 0,00 mnd. 0 Spart vedlikehold av grøfter og nye grøfter Sum Dekningsbidrag II 977 Kilde NILF Totalt forbruk av arbeidskraft 2,3 t 150, Faste kostnader maskiner 350 Sum Grunnrente 276 Rolf Langeland 29

30 Jordbruket i Norge Ca. 10,3 Mill daa i drift eller 3,4% av total landarealet i Norge Eng utgjør 64% og korn 31% Resten til frukt, bær, oljevekster, erter, urter, grønnsaker og poteter 65% av alle jordbruksbedriftene driver med husdyr melk størst Melk/sau mest i Trøndelag, Oppland, Nordland og Vestlandet Svin og egg mest på Østlandet, Rogaland, Nord-Trøndelag og Hordaland Østlandet og Trøndelag kornproduksjon Grønnsaker mest i Vestfold, men også Buskerud, Oppland og Rogaland Bær Buskerud og Vestlandet Rolf Langeland 30

31 Jordbruket i Norge Landbruksmelding Velkommen til bords Mel. St. 9 ( ) Matindustrien hadde en produksjonsverdi ca. 131 milliarder og en sysselsetning på ca årsverk Jordbruket sysselsatte i 2009 ca årsverk Organisasjoner Bondelaget, Småbrukerlaget, Forsøksringer mm Ansvarlig for Jordbruket er Landbruks- og matdepartementet, Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmanns landbruksavdeling og Landbrukskontor Jordbruksforhandlinger hvert år! Rolf Langeland 31

32 Tabell 9.1 Jordressurser i 2010 fordelt på klimasoner, tusen dekar Klimasoner Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Egnethet for dyrking matkorn, fôrkorn og grovfôr Godt egnet for matkorndyrking Egnet for matkorndyrking Marginalt for matkorndyrking Marginalt for fôrkorndyrking Egnet for grovfôrdyrking Fulldyrka jord Dyrkbar jord Sum* Sone 6 Mindre egnet for grovfôrdyrking Totalt > Rolf Langeland 32

33 Antall bruk som mottar produksjonstillegg Rolf Langeland 33

34 Rolf Langeland 34

35 Tabell 9.1 Jordressurser i 2010 fordelt på klimasoner, tusen dekar Klimasoner Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Egnethet for dyrking matkorn, fôrkorn og grovfôr Godt egnet for matkorndyrking Egnet for matkorndyrking Marginalt for matkorndyrking Marginalt for fôrkorndyrking Egnet for grovfôrdyrking Fulldyrka jord Dyrkbar jord Sum* Sone 6 Mindre egnet for grovfôrdyrking Totalt > Rolf Langeland 35

36 Antall bruk som mottar produksjonstillegg Rolf Langeland 36

37 Rolf Langeland 37

38 Jordklassifisering Rolf Langeland 38

39 Jordklassifisering Rolf Langeland 39

40 Jordklassifisering Hvis du er uenig i klassifiseringen i SL kart kan du godt kommentere dette i taksten og ta hensyn til dette i verdivurderingen Omklassifisering av jord er i praksis svært vanskelig Eier må ta kontakt med landbrukskontor Hvis ikke omklassifiserings godkjennes husk at det er SL kart som er juridisk bindende mht grenser for odel og konsesjon uten en tur i rettsvesenet Rolf Langeland 40

41 Fulldyrka jord Jord klassifisering Areal som er dyrka til vanlig pløyedybde, også som kan nyttes til åkervekster eller til eng som kan fornyes ved pløying. SLF sier også at vanlig plogdybde er ca. 20 cm. Forutsetter bruk av plog, harv, såmaskin, tresker eller slåmaskin Overflatedyrka Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig. Innmarksbeite Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50% av arealet skal være dekket av grasarter og beitetålende urter Rolf Langeland 41

42 Jordklassifisering Rolf Langeland 42

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Økt matproduksjon på norske arealer

Økt matproduksjon på norske arealer Økt matproduksjon på norske arealer Arnold H. Arnoldussen Magnar Forbord Arne Grønlund Margaret E. Hillestad Klaus Mittenzwei Ivar Pettersen Torbjørn Tufte RAPPORT 6 2014 Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk

Utsyn over norsk landbruk heidi knutsen (red.) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2013 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner:

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 4 2. PRISBESTEMMELSER... 4 2.1 Produkter med målprisregulering... 4 2.1.1 Generelle bestemmelser... 4 2.1.2 Melk og melkeprodukter...

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer