Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN?"

Transkript

1 Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN? TEKST: STEIN BRUSE HOFSTEDT FOTO: KJETIL DAHLE I 2014 er det på nytt et hovedoppgjør og fare for streik. Streik er ikke et våpen man griper til i tide og utide, men med BNL som arbeidsgivermotpart så vet man aldri hva man blir tvunget til. Skulle situasjonen oppstå så er det viktig at alle dere som jobber sammen i samme bedrift, er organisert, slik at en eventuell streik blir så effektiv som mulig, og da også så kortvarig som mulig. Derfor er det viktig at dere som er organisert, sørger for å få organisert de som ikke er det. I den sammenheng er det viktig å huske på at man må organisere dem så tidlig at de får rett på streikestøtte! De som blir innmeldt for første gang (de som aldri har vært medlem tidligere), må være innmeldt 14 dager før streiken starter, for å ha rett på streikestøtte. En streik kan starte 1. april, og medlemskap må derfor registreres før den 16. mars. Hvis en har vært medlem tidligere, men av en eller annen grunn ikke opprettholdt medlemskapet, så må en gjeninntredelse registreres minst 12 uker før en streik. Da må innmelding registreres senest 5. januar. Derfor er det viktig at man nå i tiden fram til nyttår får organisert de uorganiserte arbeidskameratene, eller i det minste får gitt dem et tilbud om medlemskap. Vi bistår gjerne i denne sammenheng. Ta kontakt med foreningen om det er uorganiserte på din arbeidsplass, og vi vil komme ut på besøk og informere. Tlf / TARIFFOPPGJØRET 2014 KJØR DEBATT! TEKST: MADS WIIK KLEVEN Det er igjen tid for å rette øynene og tankevirksomheten mot vårens vakreste eventyr - tariffoppgjøret Fellesforbundet legger ned ett betydelig arbeid i forkant av oppgjørene for å sikre at medlemmene er kjent med, og med å bestemme hvilke krav forbundet skal overlevere motparten. Nå står vi ovenfor den tiden hvor medlemmer og klubber skal diskutere på arbeidsplassen for så å sende sine forslag til foreningen innen 4. oktober. De innkomne forslagene vil bli behandlet i avdelingen og sendes forbundet innen fristen som er 11. oktober. Forbundet mottatt en betydelig mengde forslag som skal sorteres, innstilles på, behandles i div fora og til slutt har man de endelige kravene som skal overleveres motparten. Noen gjennomgående krav som gjelder alle overenskomster og de fleste som er spesifikk for den enkelte overenskomst. Vi ønsker engasjement og forslag fra utemiljøet. Vi ønsker å vite hva dere mener er mangler ved dagens overenskomster. Eller er det slik at om det ikke kommer inn forslag så har man godt nok på arbeid? Under følger noen punkter til debatt: Er det viktig å sikre videre økning for minstelønnssatsene eller mer riktig å innføre ansiennitetsstige ettersom flere bedrifter benytter minstelønn til å betale mindre til innleid arbeidskraft? Forts. side 5 Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen B 1

2 LEDER FREMTIDENS BYGGEBRANSJE I sommer har det rast en debatt om fremtidens arbeidere, eller mangel på norske arbeidere, innen byggfagene. Det hele startet med at murmester Erik Kommo den 23. juni i Aftenposten skrev kronikken Velg ikke byggfag hvor han oppfordret norsk ungdom til å ikke begynne i byggebransjen. Bakgrunnen var de useriøse forholdene i hovedstaden og den store graden av utenlandsk arbeidskraft. MÅLEKONTORET ØKNING I AKKORD MED NY MALERTARIFF! TEKST OG FOTO: KJETIL DAHLE Malermester Frode Heggland måler mest med sine 34 målinger, mens noen av malerne til Brødrene Blindheim tjener mest. Det er konklusjonen etter statistikken for 1. halvår med den nye akkordtariffen for malere. Jeg er helt uenig i hans konklusjon, men deler hans frustrasjon over forholdene for den seriøse delen av bygningsbransjen. Men skal norsk ungdom velge byggfag må også bransjen ha ett ønske om å gjøre seg selv attraktiv. Det er et behov for å benytte utenlandsk arbeidskraft om den norske bygg- og anleggsektoren skal utføre alle de oppgaver som den vanlige mann og kvinne, samt de politiske beslutnings takerne ønsker. Næringen er ikke av en slik størrelse at de ville kunne klare å utføre alle oppgaver som ligger foran den med den tilgangen på arbeidskraft som finnes i Norge pr dato. En økning uten bruk av utenlandsk arbeidskraft måtte bygge på en sterk politisk styring av utdanningen til morgendagens arbeidstakere, som ses på som urealistisk. Men de utenlandske arbeiderne skal arbeide og konkurrere på like vilkår. I fellesskap må bransje, bransjeorganisasjoner og forbruker bygge opp under norsk bygg- og anleggsnæring. Det offentlige må forfordele de som satser på ungdommen og opp læring i anbudsprosessen og det må innføres en begrensning i antall kontraktsledd blandt underleverandørene. I fellesskap, ved synliggjøring og bevisstgjøring, skal også fremtidens bygge bransje være tuftet på produktive, initiativs rike, løsnings orienterte og fagutdannet arbeidskraft. Hos Malermester Frode Heggland måler nesten samtlige og har en snittlønn på pene 243,40 pr time. Hos Brødrene Blindheim er det noen få som har utført 11 målinger og har tjent meget godt på det. Noen av akkordene har faktisk vært opp i kr. 300 til kr. 400 i timen. Fellesnevner for at disse bedriftene tjener godt, er at de er effektive og har dyktige håndverkere som bruker effektivt verktøy og utstyr. Disse bedriftene bruker maskinelt sparkelverktøy og sprøyter der det er mulig. På f.eks. sparkel av gips halveres sparkeltiden med bruk av bazooka og bokser i forhold til de som bruker «steinaldermetoden» med håndsparkel. Resultatet blir bedre og slitasjen på kroppen minskes ved rullering av arbeidsmetodene. Taktekkerne tjener fortsatt godt på akkord. Det er imidlertid bare ett firma som har tariffavtale og dermed kan måle og det er Protan. På sikt håper vi at andre firma vil henge seg på. Det vil bli avholdt akkordtariffkurs for maler og betongfagene på Bergen airport Kokstad november, så det er bare å melde sin interesse hvis du vil ha opp lønnen din. MADS WIIK KLEVEN Nye sikringstiltak ved arbeid på tak. Det er godt å være forberedt hvis uværet skulle sette inn. utgiver: ansvarlig redaktør: Unionen Fagforening Mads Wiik Kleven i redaksjonen: Stein Bruse Hofstedt, Roger Johansen, Atle Wedaa, Kjetil Dahle, Johnny Helland, Harry Eide, Frode Skagen, Kjell-Olav Rømo, Einar Salbu e-post: grafisk produksjon: Bodoni ISSN: STATISTIKK halvår 2013 Betongfaget kr. 273,94 Murerfaget kr. 347,41 Malerfaget kr. 240,02 Tak / papp kr. 314,05 Tømrerfaget kr. 243,37 2

3 AKTUELT DEN RØD/GRØNNE REGJERINGEN HAR LEVERT VERKTØYET I KAMPEN MOT SOSIAL DUMPING IKKE LA DET BLI LIGGENDE Å RUSTE, MEN, TA DET I BRUK! TEKST: ROGER JOHANSEN FOTO: ILLUSTRASJONSFOTO De tillitsvalgte sitter med verktøyet. Derfor er det så viktig at vi har medlemmer som er villige til å påta seg tillitsverv, ikke bare i kampen mot sosial dumping, men også på alle andre punkter for å ivareta at lov- og avtaleverket blir fulgt, sitter de bedrifts tillitsvalgte med nøkkelen. Det forening og forbund kan bidra med, er råd og bistand hvis det oppstår uenighet om fortolkningen av hvordan lover, forskrifter og avtaleverket skal praktiseres, samt overta forhandlingene hvis man ikke blir enig med arbeidsgiver. Forbundet ved å samarbeide og legge press på politikerne, slik at de vedtar lover og forskrifter som beskytter arbeidstakerne. Foreningen kan tilby kurs for de tillitsvalgte for å skolere dem og gjøre de best mulig rustet og i stand til å ta i bruk verktøyet de har fått tildelt, samt gi råd og bistand når det trengs. Eksempel: Gjennom tiltakspakke 1, 2 og 3 har den rød/grønne Regjeringen kommet med en lang rekke tiltak for å motvirke sosial dumping. Dette har gitt tillitsvalgte langt flere verktøy i kampen for et godt arbeidsliv. Her er for klaring på noen av virkemidlene som er innført. I eksemplene vi har laget, har vi valgt å bruke SKANSKA og Adecco, fordi vi betrakter disse to firmaene blant de mest seriøse aktørene på hvert sitt område: SKANSKA som hoved entreprenør og Adecco som bemanningsforetak (vikarbyrå). Solidaransvar for lønn til ansatte hos underleverandører i byggebransjen: Hvis en underleverandør ikke betaler sine ansatte riktig lønn, er det hovedentreprenøren eller en annen leverandør i kjeden som vil bli holdt ansvarlig for at de ansatte får korrekt lønn. Dette gjelder bare innen bransjer som er allmengjort. I Unionen sitt organisasjonsområde er det bygge bransjen (de som går på Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) samt gartnerier og landbruk. Eksempel: Hvis SKANSKA som total eller hoved entreprenør benytter seg av underentreprenører, kan SKANSKA bli gjort ansvarlig for at de ansatte hos underentreprenøren mottar korrekt lønn. Fra 1. juli i år trådte solidaransvar for lønn ved innleie i kraft: Fra denne datoen av, skal arbeidere som leies ut ha lønn av utleieselskapet. Men selskapet som leier dem inn vil overta ansvaret for at de får betalt, hvis utleieselskapet skulle løpe fra sitt ansvar. Eksempel: Hvis Adecco leier ut arbeidstakere til SKANSKA, er det Adecco som skal betale lønnen til de utleide. Men viss det skulle vise seg at Adecco ikke betaler lønn eller den lønnen de ansatte i Adecco har krav på etter lover, forskrifter og inngåtte avtaler og Adecco løper fra ansvaret sitt, er det SKANSKA som må ta regningen og rydde opp. INNSYNSRETT: Ansatte i bemanningsforetak har rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår i det selskapet de leies inn til, for å undersøke om de behandles likt med egne ansatte i bedriften som leier inn. Eksempel: Hvis SKANSKA leier inn folk fra Adecco eller fra et annet bemanningsforetak (Vikarbyrå), har de ansatte i Adecco rett til å kontrollere lønnen og arbeidsforholdene i SKANSKA for å sikre at de ansatte i Adecco behandles likt med de ansatte i SKANSKA. Tillitsvalgte har rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår blant innleide ansatte, for å sjekke at de behandles likt med egne ansatte. Eksempel: På samme måten har de tillitsvalgte i SKANSKA rett til å kontrollere om de ansatte i Adecco har de samme lønns- og arbeidsforholdene som SKANSKA sine egne ansatte har. I allmenngjorte bransjer som bygge bransjen, har tillitsvalgte rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører, for å sjekke om alle får lovbestemte lønns- og arbeidsvilkår. Eksempel: De tillitsvalgte i SKANSKA kan kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos SKANSKA sine underleverandører. PÅSEPLIKT: I bygge bransjen har hovedleverandøren ansvar for å påse at alle underleverandører og innleide ansatte har godkjente lønns- og arbeidsvilkår. Eksempel: På nybygget til Statoil, Sandli, har SKANSKA plikt til å påse at alle som er inne på anlegget for å utføre byggearbeid har godkjente lønns- og arbeidsvilkår. KOLLEKTIV SØKSMÅLSRETT: Fagforeningen kan reise sak mot egen arbeidsgiver, hvis det leies inn folk når de skulle vært fast ansatt. Eksempel: Hvis SKANSKA leier inn folk over lengre tid, ikke bare for å ta eventuelle topper og når uforutsette ting oppstår som krever økt bemanning, kan Unionen reise sak mot SKANSKA, og kreve at de innleide blir ansatt i SKANSKA. 3

4 AKTUELT BEST I KLASSEN? TEKST: ROGER JOHANSEN FOTO: ATLE WEDAA OG STATOIL SKANSKA er et selskap som har pålagt seg selv meget strenge etiske retningslinjer. De har som overordnet mål å være en ansvarlig og seriøs bedrift som tar samfunnsmessig og etisk ansvar og har klare retningslinjer for dette. Derfor er det en prioritert oppgave i selskapet og det blir lagt ned mye ressurser. For å under streke dette, har advokaten til SKAN SKA som har sosial dumping som spesialfelt, besøkt byggeplassen flere ganger og holdt kurs i temaet. Om vi er best i klassen, vet ikke Trond Pettersen Valeur som er den fra SKANSKA sin byggeplassledelse som har ansvaret. Vi gjør så godt vi kan, men kan ikke garantere at noen kan ha sneket seg unna våre omfattende kontroller sier han til Unionen sine organisasjonsombud. Vi har tatt en tur på nybygget til Statoil på Sandsli i Bergen med SKANSKA som total entreprenør og hovedansvarlig for at alt er på stell. SKANSKA er jo en entreprenør som ofte er ansvarlig for store byggeprosjekter. Og dette er jo et svært prosjekt. Mellom 50 og 60 firma med 1900 ansatte har vært innom bygge plassen i kortere eller lengre tid og som når en topp i disse dager med 420 inne samtidig. På et sånt stort prosjekt, med så mange under entreprenører og så mange ansatte er det viktig å ha rutiner og et godt og effektivt kontroll apparat som fungerer. Sjekke om de mindre selskapene som skal inn, eller er inne på byggeplassen driver seriøst. Listen over underentreprenører blir nøye gjennomgått og retten til innsyn blir tatt i bruk. Årsaken til at vi har valgt akkurat denne byggeplassen, er at Unionen Fagforening under noen av sine mange besøk, fikk mistanke om at noen av de mange firmaene som er inne med folk her, ikke hadde rent mel i posen. Vi kontaktet plasstillitsvalgt Odd Henning Wiig, som tok oss med til Trond Pettersen Valeur GODT OMDØMME DET VIKTIGSTE I tillegg til brudd på de selvpålagte etiske retningslinjene og tapt omdømme, kan det og få økonomiske konsekvenser, fordi SKANSKA kan få solidaransvar for lønnen til ansatte hos underleverandørene. De vil for all del, heller ikke komme i miskreditt hos byggherren, som er Statoil i dette tilfelle. En stor byggherre som stiller de strengeste krav til at alt skal foregå etter lover, forskrifter og avtaler og som for all del ikke vil bli identifisert med snusk. Første november åpner parkeringshuset og hele bygget skal etter planen overleveres 28. januar i

5 noe, har de tatt affære overfor firmaene det gjelder, som har rettet opp i det og de ansatte har fått etterbetalt. De kan vise til at et firma som var tenkt som leverandør til en underentreprenør, ble vraket da det var altfor mye usikkerhet omkring seriøsiteten til dette firmaet. Odd Henning Wiig og Trond Pettersen Valeur sjekker listen over hvilke bedrifter som er inne på byggeplassen. i byggeplassledelsen. Disse to samarbeider tett for å kontrollere og avdekke eventuell sosial dumping, og gav oss en grundig gjennomgang av rutiner og prosedyrer som blir fulgt for å kontrollere at alle som er inne på bygget, overholder lover, forskrifter og avtaler og SKANSKA sine etiske retningslinjer. Det er mange hoder og hender i sving når underentreprenørene skal sjekkes. Hovedsakelig er det folk fra HMS gjengen til SKAN- SKA som deltar i jakten på snusk og de blir i mange tilfelle tipset av fagarbeiderne eller tillitsvalgte. På pulten til Valeur ligger en liste over selskaper som er og skal inn på byggeplassen. SKANSKA bruker mange underentreprenører, og det sjekkes nøye om de driver seriøst. I samarbeid med Odd-Henning Wiig og HMS gjengen, går han gjennom listen, og setter ekstra fokus der de blir mistenkelige. FØLGER PENGESTRØMMEN De to forteller at når SKANSKA sjekker, ber de om disse papirene fra underentreprenørene: Som standardprosedyre blir alle arbeidskontraktene sjekket/gjennomgått. Timelønn, feriepenger, kost og losji. Videre blir utvalgte firma som har folk inne på området, bedt om at lønnsslippene blir sendt til SKANSKA for sjekk. Nå vet jo Unionen av erfaring at det opereres med falske lønnsslipper, men SKANSKA har ingen mulighet for å sjekke den enkeltes bankkonto, men det de kan gjøre er å be selskapene om å vise transaksjonene sine. Og det blir gjort. Timelister som viser hvor mye de jobber og skal det jobbes skift, forlanges signert avtale over godkjente skiftordninger står og på sjekklisten. Når en underentreprenør setter bort arbeid til en annen underentreprenør, skal disse være godkjent etter samme kriterier som gjelder for oppdragsgiver. SKANSKA sjekker i utgangspunktet ikke disse selv, men følger opp at under entreprenøren foretar sjekken. SKANSKA har og rutiner for oppfølging. ETTERBETALING OG VRAKING Vi spør om de har funnet noe snusk, og i så fall om de har noen eksempler og hva de har gjort med det, og fortsetter i samme åndedrag: I så fall, har dere funnet noe som er så graverende at vedkommende firma er blitt utestengt og svartelistet, spør vi? Det kan de bekrefte. Og når de har funnet MYE Å LÆRE BORT Vi takker for god og grundig informasjon, og konkluderer med at mange andre aktører i bransjen kan ha mye og lære av SKANSKA og folkene på det nye Statoilbygget på Sandsli i Bergen. SKANSKA og byggeledelsen på Statoil sitt nybygg på Sandsli, støtter og oppunder fagforeningen sitt arbeid mot sosial dumping, og mener det er et meget viktig bidrag for å få en mer ryddig og seriøs bransje. Noe som er helt på linje med SKANSKA sine etiske retningslinjer. SJEKKLISTE: Før det skrives kontrakt, leverer SKAN- SKA ut regelverk som underentreprenørene forplikter seg til å følge. Og allerede i denne første fasen blir selskaper som ikke holder nivået tatt ut. SKANSKA må og levere liste til Statoil over hvilke underentreprenører de ønsker å ha med da disse skal godkjennes av Statoil. Benyttes underentreprenører til underentreprenørene, godkjenner Skanska disse selv. Og ikke nok med at det forlanges at alle som skal inn på bygget skal ha godkjent bygge kort, SKANSKA forlanger og kopi av bygge kortet til den enkelte. I noen tilfelle viser deg seg at når bygge kortet blir kontrollert, avdekkes det at det er gått ut på dato og det ikke er blitt søkt om fornyelse. FORTS. FRA SIDE 1 TARIFFOPPGJØRET 2014 KJØR DEBATT! Er dagens regler for arbeidstid gode nok og har man mulighet for å lage de arbeidstidsordninger som er ønsket ut ifra produksjon og bransje? Hvor viktig er det å sikre brakkebestemmelser innen all overenskomster, eller ikke så viktig all den tid mange har bestemmelser om dette i dag, men ikke benytter de? Er det mangler med dagens pensjonsordning AFP og OTP? Er regelverket rundt ansettelser, bort setting og innleie godt nok, eller trengs det en styrkning i overenskomsten? Er det viktig å sikre akkordlønnssystemet for de fag som enda praktiserer det? Eller skal man prøve å «selge» det mens det enda er i bruk? Kjør debatt vi ser frem til å motta mange forslag så vi sammen kan videreutvikle overenskomsten. 5

6 AKTUELT «JULESTRIEN» ER I FULL GANG I TØRVIKBYGD TEKST OG FOTO: ATLE WEDAA Av de 8 ulike overenskomstene Unionen betjener hører muligens overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen til blant de minste. Vi har en tariffavtale innenfor dette om rådet og det er våre syv medlemmer på Ljones Gartneri i Tørvikbygd som «forsvarer» denne tariffavtalen. Unionsbladet har derfor denne gangen besøkt Ljones Gartneri i Tørvikbygd. Selv om fruktblomstringen var over viste Hardanger seg fra sin beste side når jeg ankom denne augustdagen. Vel fremme i Tangaveien hvor gartneriet holder til er det tillitsvalgt Hildegunn Aksnes som ønsker velkommen. Hildegunn og Kåre Milje som også er blant de syv organiserte vi har i bedriften, forteller engasjerte og villig vekk om bedriften. Både Hildegunn og Kåre er utdannet som gartnere og undertegnede må bare innrømme at dette er en bransje jeg ikke kjenner så godt til. Ljones Gartneri ble startet opp i 1930 og er eid av Harald Ljones blir jeg fortalt. Bedriften har totalt 16 fast ansatte samt 8 studenter i høy sesongen. Bedriften har totalt kvm med drivhus fordelt på to forskjellige områder. Omsetningen ligger på ca. 19 mill kroner. Ljones Gartneri driver med planteproduksjon fra unge stiklinger til ferdige planter. Nå er det full produksjon av julestjerner som pågår. Vi ligger ca. ett halvt år på forskudd med planteproduksjonen forteller Hildegunn. Så derfor er vi på en måte midt i «julestrien» nå, mens om et halvt års tid er det ulike varianter av sommerblomster som produseres. Tidligere ble det på Ljones Gartneri produsert ca. 4 millioner småplanter (julestjerner) som så ble videresolgt til andre gartnerier. Denne type produksjon er nå borte og i dag blir alle stiklinger importert. Hildegunn forteller at noe av årsaken til dette kan forklares med at der det tidligere var et sterkt tollvern, opplever en nå et stort press Denne lille «krabaten» skal bli til en julestjerne når den blir stor. Ljones Gartneri ligger i naturskjønne omgivelser med snødekte fjell i bakgrunnen. fra utlandet. Stiklinger produseres i lavkostland langt billigere enn det vi kan konkurrere med i Norge. Hun forteller også videre at en del av de største konkurrentene til Ljones Gartner både her i Norge og i utlandet har liten egenbemanning. Det går nok på innleie av billigere arbeidskraft mener Hildegunn, så konkurransen er tøff også i gartneribransjen. Det er de store kjedene som bestemmer prisene gartneriene får for plantene sine men selv i et «tøft» marked mener hun at bedriften tross alt klarer seg tålig bra. Blomster har faktisk gått ned i pris. Dagligvarehandelen har mer og mer overtatt blomster salget, noe som forklarer prispresset i markedet. Danskene er blant våre største utenlandske konkurrenter. Dette har bl.a. sammenheng med at de var tidligere ute med å forberede seg på lavere priser og å legge om driften enn det vi i Norge var. Før i tiden var nå en gartner en gartner forteller Hildegunn. Produksjonsmetodene har forandret seg kraftig de siste 30 årene. I dag er produksjonen mer strømlinjeformet og kan nærmest sammenlignes med fabrikkarbeid. Vi har vel egentlig vært flinke til å henge med i utviklingen gjennom disse årene og det er nok også noe av grunnen til at vi henger med i konkurransen. Vi lever med korte tidsfrister og har også tilpasset arbeidstiden vår etter dette. I sommerhalvåret har vi 7 timers dag og i vinterhalvåret har vi 8 timers dag. Dette er en ordning som passer både driften og oss ansatte forteller Hilde gunn. På vår rundtur i de forskjellige gartneri hallene er det stiklinger av julestjerner som er i full produksjon. Det trengs fort litt plass når noen hundre tusen stiklinger skal vokse seg store og det er tross alt et imponerende syn å skue ut over havet av stiklinger. Selv om alt er grønt nå kan jeg se for meg hvordan det hele vil ta seg ut når blomstringen starter. Etter en rundtur med omvisning på anlegget hvor jeg også fikk hilse på noen av de ansatte er Tillitsvalgt Hildegunn Aksnes i ferd med å gjøre klar julestjerner for utsending. vi plutselig kommet til lunsjpausen. Vi får en liten diskusjon i pausen bl.a. på hvor viktig det er at arbeidstakerne er organiserte og jobber under skikkelige forhold. Selv om ikke Ljones Gartneri driver med innleie av arbeidskraft ser en klart at noe av konkurransevridningen helt klart går på at deler av bransjen benytter seg av dette. Etter lunsj er det bare å takke for besøket til Hildegunn og de andre ansatte. Jeg ble tatt godt imot, kommer helt sikkert tilbake og har faktisk lært «litt» om en bransje som jeg fram til nå var helt blank på! Det krever fort litt plass når noen hundre tusen stiklinger skal bli til julestjerner. 6

7 TARIFF NYE SATSER I OVERENSKOMSTENE: FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN OVERENSKOMST FOR ASFALT OG VEIVEDLIKEHOLD Minstelønn pr. time fra 1. april: Fagarbeidere: Kr. 174,10 Uten bransjeerfaring: Kr. 156,60 Over ett år bransjeerfaring: Kr. 163,20 Unge arbeidstakere: Kr. 105,10 Overtidsgrunnlag fra Kr. 226,60 Reiser uten nattopphold, fra den , når arbeidstaker besørger transporten: Avstand fra 7,5 15 km Kr. 82,90 Avstand fra km Kr. 137,30 Avstand fra km Kr. 161,20 Avstand fra km Kr. 184,60 Når arbeidsgiver besørger transporten: Avstand fra 7,5 15 km Kr. 50,40 Avstand fra km Kr. 84,00 Avstand fra km Kr. 100,50 Avstand fra km Kr. 117,30 Skifttillegg fra : 2. skift hverdager Kr. 25,39 3. skift hverdager Kr. 40,55 Lørdager etter kl og på dager før helligdager etter ordinær arbeidstids slutt Kr. 100,00 Offshoretillegg Kr. 66,23 Akkorder som løper før og etter , men avsluttes før , tillegges akkorden kr. 0,75 pr. arbeidet time etter Påslagsprosenter på akkordtariffene er fra 1. august som følger: Blikkenslagerfaget 74,54 % Malerfaget 3,80 % Murerfaget 3,80 % Rørleggerfaget 85,10 % Taktekkerfaget 28,84 % Kronefaktorer: Tømrerfaget Kr. 178,65 Isplatørfaget Kr. 182,56 Betongfaget Kr. 212,98 Anleggsgartnerfaget 155 øre Minstelønn pr. time fra 1. april: Ufaglært nybegynner Kr. 154,50 Ufaglært etter ett år Kr. 157,00 Faglært etter ett år Kr. 166,50 Ferievikarer Kr. 132,40 Lærlinger 3. år Kr. 65,50 Lærlinger 4. år Kr. 98,25 Unge arbeidere Kr. 107,60 Andre satser: Verktøygodtgjørelse Kr. 1,60 2. skift fra Kr. 17,72 3. skift fra Kr. 22,91 Helgeskift fra Kr. 83,78 Matpenger Kr. 74,00 HAVBRUKSOVERENSKOMSTEN Minstelønn Unge arbeidere Kr. 111,75 Fagarbeidertillegg Kr. 9,50 Minstelønn 37,5 t uke fra 1. april: Ufaglært 0 1 år i bedrift Kr. 150,75 Ufaglært over 1 år i bedrift Kr. 152,75 Minstelønn 36,5 t uke fra 1. april: Ufaglært 0 1 år i bedrift Kr. 154,88 Ufaglært over 1 år i bedrift Kr. 156,93 Minstelønn 35,5 t uke fra 1. april: Ufaglært 0 1 år i bedrift Kr. 159,24 Ufaglært over 1 år i bedrift Kr. 161,35 Minstelønn 33,5 t uke fra 1. april: Ufaglært 0 1 år i bedrift Kr. 168,75 Ufaglært over 1 år i bedrift Kr. 170,99 Minstelønn pr. time fra 1. april: Øvede arbeidstakere Kr. 165,75 Arbeidere m/yrkeserfaring Kr. 158,75 Over 18 år u/yrkeserfaring Kr. 153,75 Bestått fagprøve tillegg Kr. 12,00 Helligdagsgodtgjørelse fra 1. mai: For hver arbeidet time Kr. 8,78 Trekkbeløp pr. Dag Kr. 1737,38 STEININDUSTRI OVERENSKOMSTEN Minstelønnssatser fra 1. april: Voksne arbeidstakere Kr. 143,15 Øvede arbeidere Kr. 150,00 Fagarbeidertillegg Kr. 9,40 Unge arbeidere Kr. 101,85 GLASSOVERENSKOMSTEN Generelt tillegg fra 1. april Kr. 2,15 Minstelønn pr. time fra 1. april: Nyansatt voksen arbeidstaker Kr. 147,50 Etter 1 år Kr. 150,00 Fagbrevtillegg Kr. 9,25 Satsene for reise/gangtid følger som i Fellesoverenskomsten for Byggfag. 7

8 INFORMACJE PO POLSKU! POLSK SPALTE Nowe zasady dotyczące odpowiedzialności solidarnej Od 1. stycznia tego roku wprowadzono zasadę równego traktowania wynajętych pracowników. Jak wiadomo, oznacza to, że wynajęci pracownicy mają prawo do takiego samego wynagrodzenia, urlopu i pakietu socjalnego, co etatowi pracownicy przedsiębiorstwa, które ich najęło. Aby zapewnić, żeby wynajęci pracownicy w rzeczywistości otrzymywali to, co im się prawnie należy, rząd od dnia 1. lipca 2013 wprowadził solidarną odpowiedzialność za wynagrodzenie, urlop i dostęp do pakietów socjalnych. Przedsiębiorstwa, które najmują pracownika z agencji pracy tymczasowej, są teraz solidarnie odpowiedzialne za wypłacanie tychże. Odpowiedzialność solidarna ma zastosowanie w momencie, gdy pracodawca nie dotrzymuje zobowiązań. Odpowiedzialność solidarna zakłada, że pracodawca może wystąpić do firmy, która go najęła, z roszczeniem dotyczącym wynagrodzenia, świadczenia urlopowego i innych świadczeń, jeśli agencja pracy tymczasowej nie wypełnia swoich obowiązków zgodnie z wymogiem równego traktowania. Jeśli firma najmująca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie itp. w imieniu agencji pracy tymczasowej, firma najmująca może żądać później pokrycia tych kosztów przez agencję pracy tymczasowej (regres). Pracownik, który chce zastosować te zasady, musi wystosować roszczenie przed upływem trzech miesięcy od chwili, kiedy miała nastąpić wypłata wynagrodzenia, a zakład najmujący ma wtedy trzy tygodnie na wypłacenie. Obowiązek zapłaty dotyczy nawet, jeśli pracownik wcześniej nie próbował wyegzekwować należności od swojego pracodawcy (agencji pracy tymczasowej). Odpowiedzialność solidarna nie obowiązuje w przypadkach, kiedy agencja pracy tymczasowej ogłosiła upadłość. Wyjątki stosuje się również w takich przypadkach, gdzie pracownik podjął się zlecenia w firmie najmującej dobrze wiedząc, że otrzymał zlecenie pod warunkiem, że wynagrodzenie i tym podobne, w całości lub częściowo pokrywa przedsiębiorstwo solidarnie odpowiedzialne, czyli innymi słowy w typowych przypadkach nadużyć. Celem solidarnej odpowiedzialności jest zapewnienie pracownikom większego bezpieczeństwa w kwestii wypłaty wynagrodzenia, świadczeń urlopowych i innych, do których mają prawo, a jednocześnie podnoszenie motywacji zleceniodawców do wybierania poważnych zleceniobiorców, prowadzących działalność według przepisów norweskiego prawa. Oczekujemy, że w związku z tym, przedsiębiorstwa bardziej się będą przykładać do wcześniejszego sprawdzania swoich potencjalnych dostawców. Solidarna odpowiedzialność w łańcuchu umów z podwykonawcami, w ramach dziedzin objętych upublicznianiem, istnieje od 1. stycznia 2010 i dotyczy wszystkich branż, w których obowiązują upublicznione układy zbiorowe pracy, na przykład w branży budowlanej i przemyśle stoczniowym. Teraz również wynajęci pracownicy będą objęci tym systemem. Wzmocnienie Arbeidstilsynet (norweskiej państwowej inspekcji pracy) Storting przyjął również propozycję rządu, aby wzmocnić egzekwowanie prawa w przypadkach łamania prawa pracy. Arbeidstilsynet otrzymała więcej środków, za pomocą których może walczyć z łamaniem prawa. Zmiany w prawie, które zostały przyjęte 10. czerwca, będą między innymi następujące: Związki zawodowe, które mają członków w przedsiębiorstwach najmujących, otrzymają prawo wystosowania pozwu w przypadku najmu niezgodnego z prawem. Arbeidstilsynet ma podstawy prawne, aby poprosić przedsiębiorstwa, które podpisały umowy o najem między pracodawcą a przedstawicielami związkowymi, aby te przedstawiły dokumentację, że są związane układem zbiorowym pracy, i że faktycznie taką umowę zawarto. W walce przeciw zatrudnianiu na część etatu wbrew woli pracownika, wprowadza się dla pracodawcy obowiązek przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami związkowymi na temat stosowania niepełnych etatów. Pracownicy zatrudnieni na część etatu otrzymują prawo do etatu w wymiarze odpowiadającym faktycznemu czasowi pracy. Dodatkowo do tych zmian, Arbeidstilsynet otrzymuje możliwość nakładania grzywien za łamanie przepisów prawa pracy. Zasady dotyczące prawa związków zawodowych do wystosowania pozwu w przypadku najmu niezgodnego z prawem, wchodzą w życie 1. lipca Pozostałe postanowienia wchodzą w życie 1. stycznia HAR VI DIN RIKTIGE EPOST-ADRESSE? SYKEPENGER Unionen Fagforening ønsker å sende ut informasjon til medlemmene på epost med jevne mellomrom. Det viser seg at kvaliteten på de epost-adressene vi har i vårt medlemskartotek ikke er god nok. Vi har derfor sendt ut liste til de tillitsvalgte for å få de til å samle inn riktige epostadresser. Vi ber om at medlemmene tar kontakt med tillitsvalgte i bedriften og opplyser om sine riktige epostadresser. Grunnbeløpet (1G) i folketrygden er fra 1. mai 2013 kr ,- Maksimal utbetaling av sykepenger er 6G eller kr ,- pr. år. Omregnet gir dette kr ,97 pr. uke. Beregnet etter 7,5 timers dag gir dette kr. 262,30 pr. time. 8

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Kulturforskjeller og utfordringer. Forsvinner de useriøse? Stein Bjørndal. Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet 1 O Państwowej Inspekcji

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv - Vi håper at Oslomodellen kan bli den nasjonale

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013 Slik gjør vi det erfaring fra en enkeltanskaffelse Hans Hagby Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen T2 prosjektet Oslo Lufthavn Gardermoen PROSJEKTOMFANG Ny pir nord Utv. sentralbygget Omb.

Detaljer

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Nedenfor finner du veiledning

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier ATL 10. oktober 2007 1 s mål og overordnede strategier 2.1 Overordnet mål for arbeidsmiljøet i Norge Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den

Detaljer

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser Sigmund Steinnes Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonen har levert to rapporter som omhandler

Detaljer

Egenrapportering fra leverandør

Egenrapportering fra leverandør 1 AV 6 Egenrapportering fra leverandør Egenrapportering er en del av oppfølgingen etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Statsbyggs kontraktbestemmelser. Skjemaet skal besvares

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Strategikonferansen Telemark

Strategikonferansen Telemark Strategikonferansen Telemark -Vi vil gjøre det lettere for kommuner å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Tall fra Byggenæringens landsorganisasjon (BNL) Svart økonomi utgjør 100-130 mrd

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked Utfordringer for HMS HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked og HMS Et åpent arbeidsmarked gir også mange positive effekter: Faglig, dyktige håndverkere Løser

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV INNLEIE en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV 1 Dette heftet omhandler bestemmelser om bruk av innleid arbeidskraft. Den kan enten være innleid fra virksomhet som har som formål

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet. Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune

Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet. Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune Rammeavtalen med Oslo kommune og en rekke andre offentlige virksomheter

Detaljer

BYGGEBRANSJENS UROPATRULJE. Kampen for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår

BYGGEBRANSJENS UROPATRULJE. Kampen for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår BYGGEBRANSJENS UROPATRULJE Kampen for en seriøs byggebransje med like konkurransevilkår BAKGRUNN Prosjekt Teamwork Årsaken til at man ønsket å prøve ut et sånt prosjekt i Trondheim var at man innen malerfaget

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Trusselbildet - utvikling Mer systematisert og organisert kriminalitet Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet Bakmenn som utnytter

Detaljer

Norge anno Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Norge anno Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Norge anno 2016 - Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Trusselvurdering fra kripos Tendens til «omfattende og systematiske brudd

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller

Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller Ingebjørg Gravlien Asker kommune Agenda > Hvordan jobber Asker kommune med seriøsitet. > Erfaringer fra kontroller 1 Hvordan

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Uten fagbrev med minst 1 år. 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5%) Offentlige anskaffelser: 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5 %)

Uten fagbrev med minst 1 år. 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5%) Offentlige anskaffelser: 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5 %) Med tariffavtale BYGG ALLMENNGJORT Uten tariffavtale ANLEGG MED TARIFFAVTALE SAMT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ANLEGG PRIVAT UTEN TARIFFAVTALE Minstelønn Fagarbeider kr 193,60 Uten fagbrev med minst 1 år erfaring

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.09.2011 2011/18289 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørg Roska tlf 478 18 690 Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget Seminar om lærlingsituasjonen Arvid Søgaard Opplæringskontoret for tømrerfaget Fafo Arbeidstakere i byggenæringen g Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de? Rapporten konkluderte med at næringen

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Høringssvar 26.oktober.2010

Høringssvar 26.oktober.2010 Høringssvar 26.oktober.2010 Gjennomføring av vikarbyrådirektivet i norsk rett EL & IT Forbundet har mottatt LOs høringsbrev av 20. september 2010. Vi har behandlet saken og vil her gi våre merknader og

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser. En praktisk veileder

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser. En praktisk veileder Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser En praktisk veileder 19.12.2014 1 Forord Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Hvordan vil direktivet berøre anleggsbransjen? Advokat (H) Nicolay Skarning Leder av Kvales arbeidslivsavdeling I. Hva er vikarbyrådirektivet? Temaene i dag II.

Detaljer

Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer

Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer Allmenngjøring og kampen mot sosial dumping: Virkninger og alternativer Line Eldring, Fafo Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping, 26. september 2012 Hva er sosial dumping? Etter regjeringens

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hvorfor motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? Det handler om å kreve anstendige lønns-

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di

Fagforbundet sjekker lønna di Fagforbundet sjekker lønna di Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Vi er synlige og nære ute på arbeidsplassene, når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Unionen. NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7. medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid. Fedje

Unionen. NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7. medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid. Fedje Unionen NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7 medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid Tekst: Stein Bruse

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav Seriøsitetskrav Side 1 1. HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere

Detaljer

A. Akkordarbeid 4-1 Omfang 1. Dette kapittelet gjelder alt akkordarbeid innen fagene med landsomfattende akkordtariffer.

A. Akkordarbeid 4-1 Omfang 1. Dette kapittelet gjelder alt akkordarbeid innen fagene med landsomfattende akkordtariffer. Innstilling 10. oktober 2013 fra arbeidsgruppe fra tariffrevisjonen 2012 for å se på og å modernisere FOB Kap. 4. Med endring 15.10.13. (Endringsforslag i rød skrift) Kapittel 4 Akkordarbeid og akkordtariffer

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Deres ref. Vår ref.: Dato: /EMJ 225/710/ mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf

Deres ref. Vår ref.: Dato: /EMJ 225/710/ mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref.: Dato: 20067535-/EMJ 225/710/06 22. mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf. 21 01 38 13 e-mail:

Detaljer