RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006"

Transkript

1 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE"

2 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås og Hildegunn Krogh-Hanssen Kvalitetsutvalget fremhever viktigheten av å knytte ungdomstrinnet og videregående opplæring nærmere sammen. Elever på ungdomstrinnet skal gis mulighet til å arbeide med fag fra videregående opplæring. Dette er grunnsatsingen i pilotsprosjektet Strømsø skole Strømsø videregående skole. I gjennomføringsfasen av piloteringen har vi gjort erfaringer som må tas med videre i planleggingen av et videre samarbeid mellom de to skoleslagene. Rektorene på de to skolene ser pilotprosjektet som et viktig arbeid med Kvalitetsmeldingen. Det har vært et positivt samarbeid mellom de to skolene. Ulike kulturer har møttes til faglige og organisatoriske drøftinger. Samarbeid handler om å bygge gode, trygge relasjoner. Vi er underveis og ønsker å videreføre de tanker og ideer som ligger til grunn for prosjektet. ØKONOMI Det er viktig å budsjettettere de reelle kostnadene for et samarbeid mellom de to skoleslagene. Det er tidkrevende å administrere en elevgruppe som har noe av sin undervisningstid på en annen skole, både for den skolen som har elevene og de som mottar dem. I 2005 har prosjektet vært tilført 20 % stillingsressurs til prosjektleder. I et videre samarbeid må det avklares om disse midlene kan videreføres. Lærerne som har hatt ungdomsskoleelevene i sine klasser, hadde i utgangspunktet ledige elevplasser. Hvis dette ikke er tilfelle kommende år, bør det foreligge en avtale med organisasjonene om kompensasjon for merarbeid, slik at prosjektet ikke er avhengig av velvillighet fra undervisningspersonalet for at det skal gjennomføres. Elever på ungdomsskolen som får dette som et tilbud innenfor sin ordinære grunnskoleopplæring, har krav på gratis skolebøker. Det må legges inn penger til skolebøker i budsjettet. ORGANISATORISKE UTFORDRINGER Kartlegging av elevgruppa på ungdomsskolen bør skje på våren. Da vil de elevene som skal ta fag på videregående være klare til å starte med faget når skoleåret begynner. I år opplevde vi at det tok for lang tid før elevene kom i gang med undervisningen på videregående skole, slik at noen fikk så stor arbeidsbyrde at de sluttet. Elevene som skal ta fag på videregående skole, bør i minst mulig grad miste undervisning i grunnskolefag. Dette krever et samarbeid om hvor fagene skal ligge i skolenes timeplaner.

3 FAGLIGE UTFORDRINGER Ved starten av prosjektet var ikke elevstatusen til grunnskole- elevene avklart. De visste ikke om de kunne følge undervisningen som vanlige elever, eller om de måtte meldes opp til eksamen som privatister. De ble tilslutt akseptert som vanlige elever og fikk terminkarakter, slik som de andre. Det er ennå ikke avklart hva som skjer med de elevene som har avsluttet et fag på vk 1, når de starter på videregående til høsten. KONKLUSJON Vi har erfart at endringer tar tid og krever ressurser. Samarbeidet og resultatet av samarbeidet er vi så fornøyd med, at vi ønsker å gå videre med prosjektet neste skoleår. Strømsø Jan Helge Atteraas Hildegunn Krogh-Hanssen

4 RAPPORT FRA SAMARBEIDET MELLOM STRØMSØ UNGDOMSSKOLE OG STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE, SKOLEÅRET 2005/2006. PRAKTISK GJENNOMFØRING Innholdsfortegnelse Innledning 1. Tiltak 1.1. Faglig fordypning i engelsk og matematikk 1.2 Mappevurdering i norsk 1.3 Kursdag i kjemi 1.4 Kursing og erfaringsutveksling i prosjektarbeid 1.5 Sambruk av bibliotek 2. Evaluering 2.1 Faglig fordypning i engelsk og matematikk Elevers tilbakemelding Læreres tilbakemelding 2.2 Mappevurdering i norsk 2.3 Kursdag i kjemi 2.4 Kursing og erfaringsutveksling i prosjektarbeid 2.5 Sambruk av bibliotek Vedlegg Vedlegg 1 - Logg over møter/oppgaver og samarbeid Vedlegg 2 - Tilbakemelding fra elev 1 Vedlegg 3 - Tilbakemelding fra elev 2 Vedlegg 4 - Tilbakemelding fra elev 3 Vedlegg 5 - Tilbakemelding fra elev 4 Vedlegg 6 - Tilbakemelding fra elev 5 Vedlegg 7 - Tilbakemelding fra elev 6 Vedlegg 8 - Tilbakemelding fra elev 7 Vedlegg 9 - Tilbakemelding fra elev 8 Vedlegg 10 - Tilbakemelding fra elev 9 Vedlegg 11 - Rapport fra kursdag i kjemi Vedlegg 12 - Rapport fra bibliotekar Vedlegg 13 - Rapport fra planlegging av samarbeid

5 Innledning Den praktiske gjennomføringen av samarbeidsprosjektet mellom Strømsø Videregående skole og Strømsø Ungdomsskole startet høsten Ansvarlige for den praktiske tilretteleggingen, prosjektledelsen, var henholdsvis Per Høyer og Eva Grønseth. Vi hadde det første planleggingsmøte , og vi var begge enige om at det var gjennomføringen av tiltakene vi skulle jobbe med, og at minst mulig tid skulle brukes til møter, referater o.l. Tiltakene vi satte i gang følger prosjektskissen som var ferdig våren 2005 og fokusområdene der var: * faglig samarbeid * felles bruk av bygninger og utstyr * elevvurdering * evaluering * økonomi Tiltakene som er gjennomført, er innenfor disse fokusområdene, men i det praktiske arbeidet valgte vi konkrete samarbeidsoppgaver hvor noen går litt på tvers av fokusområdene. Det faglige samarbeidet kommer inn både i elevvurderingen og sambruk av bygninger og utstyr. I denne rapporten beskrives og evalueres hvert enkelt tiltak i den rekkefølgen de er gjennomført i løpet av året. Undertegnede skrev en kort logg etter hvert møte. Telefonkontakt, mailer og adhocmøter underveis er ikke registrert her. Det er heller ikke samtaler med den enkelte elev/foresatt og involverte lærer. Se vedlegg 1 (Logg over møter/oppgaver og samarbeid) Økonomiaspektet er ikke berørt. Strømsø ungdomsskole Eva Grønseth prosjektleder grunnskolen

6 1. Tiltak I prosjektskissen står det at elever skal få tilbud om å ta hele eller deler av fag på Strømsø Videregående skole. Aktuelle fag var norsk, engelsk, matematikk, naturfag og annet fremmedspråk (B og C språk) Ungdomskolelærere skulle kartlegge aktuelle elever, og det skulle lages individuell utviklingsplan for faget/modulen. Kartlegging av elever, aktuelle fag og praktisk gjennomføring/ organisering var lagt til skolestart 2005, og prosjektledelsen opplevde at de fikk hastverk i forhold til å komme i gang. Elever, lærere og foresatte skulle informeres og involveres. Dersom elevene skulle ha en reell mulighet til å følge fag/deler av fag på videregående, var det viktig at de ikke mistet for mange timer og uker i oppstarten av skoleåret. Når det gjelder de andre punktene i prosjektskissen, var dette områder som prosjektledelsen hadde noe mer tid på, i forhold til å lage en konkret plan. 1.1 Faglig fordypning i engelsk og matematikk I løpet av den første skoleuke høsten 2005 ble lærere på 10. trinn informert om prosjektet. Deretter fikk elevene en orientering i klassene sine og på foreldremøte ble de foresatte til elevene informert. Det hadde i mellomtiden vært et oppslag i pressen i forbindelse med at en av våre 8.trinnselever hadde gjennomført fransk på videregående våren før. Foresatte satt derfor med informasjon om dette. Responsen fra elever og foresatte var større enn forventet. I utgangspunktet hadde lærere på trinnet antydet at det var 3-4 elever som de mente hadde kapasitet, lyst og forutsetninger for å kunne ta fag på videregående. Antall elever som ønsket å prøve seg var mye høyere enn dette. Mange elever spurte om det var mulig å ta "småkurs og valgfag" Psykologi, bedriftsøkonomi, film og flere andre fag ble nevnt. Flere elever kunne også tenke seg totimers kurs i f.eks. engelsk eller matematikk. Vi i prosjektledelsen fant ut at vi måtte konsentrere oss om et par fag, og valgte ut fag hvor responsen og interessen fra elevene var stor, og hvor vi trodde de ville ha en reell mulighet til å kunne lykkes. Fagene vi plukket ut var engelsk og matematikk, grunnkurs som begge er på 5 timer pr. uke, og således ganske omfattende. På dette tidspunkt var det ikke avklart hvilken status elevene som skulle følge grunnkursene skulle ha, dvs. om de skulle være privatister eller ha elevstatus. Senere kom meldingen om at elevene hadde elevstatus. Det var heller ikke avklart hvordan fortsettelsen kommer til å bli.

7 Spørsmål som foresatte og elever var opptatt av: * "Kan vi gå videre med 2.klassepensum når vi starter på videregående, eller må vi ta alt på nytt?" * "Hvordan går det dersom vi bytter skole?" * "Må vi vente et helt år hvor vi ikke får matematikk, får vi i tilfelle fritimer?" * "Må vi drive med selvstudier neste år, eller får vi lærer?" * "Må vi sitte i en klasse hvor de gjennomgår helt andre ting?" Mange av spørsmålene er fremdeles uavklart, og slik prosjektleder ser det, blir mye avhengig av elevers og læreres fleksibilitet og engasjement/vilje til å løse utfordringer. Det er også avhengig av den enkeltes forutsetninger og rammefaktorer som f.eks timeplan. Likevel er det også klart at dette skaper noe usikkerhet. Til sammen meldte ti elever sin interesse for grunnkurs i matematikk og engelsk, fem i hvert fag. Elevene kom fra ulike klasser/grupper. De var fin fordeling av gutter/jenter og 20 %, av elevene var tospråklige. Prosjektleder hadde møter med de fleste foresatte sammen med ungdommene. Noen foresatte var det bare telefonkontakt med. Alle ungdommene var i samtale med prosjektleder hvor vi snakket om motivasjon, arbeidsinnsats, konsekvenser i forhold til organisering, ulike timeplaner osv. Faglærere til de aktuelle elevene ble spurt om de trodde elevene kunne klare å ta kurs på videregående. Faglærerne støttet elevenes ønsker, men gjorde det samtidig klart at elevene var på ulikt nivå både i forhold til faglige prestasjoner, arbeidsinnsats og sosiale ferdigheter. Lærerne på ungdomstrinnet ble oppfordret til å fordele oppgaver til elevene på slik måte at ikke arbeidsbelastningen skulle bli for stor. I samarbeidet med elevene valgte vi klasser på videregående ut fra timeplanene. Målet var at fag skulle rammes i minst mulig grad, og det måtte være individuell tid igjen slik at elevene kunne ta igjen stoff som de hadde gått glipp av. Det ble satt opp alternativ til klassene, fordi det ikke var avklart med lærerne på videregående hvordan dette skulle "belønnes. Forutsetning for samtlige elever og foresatte var at dette var et forsøk som var frivillig. Dersom arbeidsbelastningen ble for stor eller at det var andre ting som ikke fungerte, måtte forsøket øyeblikkelig kunne avsluttes. Det måtte altså være mulig å trekke seg i løpet av semesteret. Det måtte heller ikke være krav om å gå opp til eksamen. De foresatte var opptatt av hvordan timeplanen til elevene ble og hvilke fag de måtte ut av på ungdomsskolen for å kunne gjennomføre dette.

8 "Hvordan organiserte vi dette for at elevene ikke skulle miste nyttig informasjon eller gjøre det dårligere i fag på ungdomstrinnet?" Foresatte hadde i utgangspunktet flere kritiske betraktninger enn det elevene hadde. Elevene var mer opptatt av å få prøve seg, se hvordan det var på videregående, se hvordan lærere, elever og undervisningsmetoder var. Samtlige foresatte lot seg overtale av ungdommenes engasjement. De første elevene startet på videregående De ble møtt av rektor og prosjektansvarlig på videregående. Etter en presentasjonsrunde og litt orientering ble de fulgt til de klassene de skulle være i og presentert for faglærere og medelever. I løpet av de kommende dagene startet også resten av elevene. På dette tidspunkt hadde vi ennå ikke klart å skaffe bøker til elevene, men konfererte med faglærer på videregående om hva eleven trengte av bøker/utstyr. 1.2 Mappevurdering i norsk var avsatt til et arbeidsmøte hvor faglig samarbeid om vurdering var temaet. Møtet som var mellom norsklærere på Strømsø Videregående og norsklærere på Strømsø Ungdomskole, ble arrangert av prosjektledelsen på Strømsø Videregående. En av lærerne på Strømsø Videregående hadde ansvar for å legge fram mappevurdering slik det praktiseres i en del av klassene på videregående. Innhold i mappene, evaluering og arbeid med mappene underveis ble gjennomgått. Erfaring i forhold til praktiske løsninger ble også diskutert. "Hva slags mapper er hensiktsmessige, hva skaper mest oversikt og minst rot?" "Hvor ofte samles mappene inn, hvordan rettes de osv." I ettertid av møtet hadde norsklærerne på ungdomstrinnet nye møter hvor vi forsøkte å tilpasse den kunnskapen vi hadde fått til vår egen elevgruppe. Vi bestemte blant annet at vi skulle ta inn mappene to ganger i året, i slutten av hvert semester. Slik mente vi at oppfølgingen av elevene ble tettere enn på videregående hvor mappene ble levert i slutten av andre semester på grunnkurset. Innlevering og vurdering av mappene kommer i tillegg til den evalueringa som foregår i løpet av prosessen, hvor man skriver ulike utkast til en tekst. Vi ble enige om hvordan vi skulle rette, og vi satte opp emner/sjangere som skulle være dekket i mappene. Vi hadde også diskusjonsrunder som gikk på evaluering. En av problemstillingene var f.eks. hvor mye karakteren kunne øke dersom andre eller tredje utkast av et produkt var f.eks. to hele karakterer bedre enn førsteutkastet. 1.3 Kursdag i kjemi En av lærerne på videregående hadde før oppstarten av skoleåret sagt seg interessert i å holde en kursdag i kjemi for elever som var interessert i det.

9 På en slik kursdag ville 20 av ungdomsskoleelevene få tilbud om å delta i laboratoriet på Strømsø Videregående. Dersom interessen var stor, skulle tilbudet gjentas for de resterende. 38 elever søkte plass på kurset i kjemi som ble avholdt Da de 20 elevene skulle plukkes ut, ble det gjort på grunnlag av det forarbeidet den enkelte hadde gjort og den interessen eleven hadde vist i faget. Vi hadde på forhånd gjort avtale med faglærer på videregående om hva elevene skulle ha gjennomgått, og faglærer tok utgangspunkt i læreboka vi bruker på ungdomstrinnet. 1.4 Kursing og erfaringsutveksling i prosjektarbeid Kursing og erfaringsutveksling i forhold til prosjektarbeid var det neste fokusområdet vi hadde valgt som samarbeidsområde. Dette punktet må sees sammen med det neste punkt som går på sambruk av lokaler, her biblioteket. Videregående har en bibliotekar som har stor kompetanse på prosjektarbeid, hvordan lage gode problemstillinger, bruk av kildemateriell og kildekritikk. Hun hadde tidligere laget en "bruksanvisning" som elever på videregående ble undervist etter, og hun hadde også mye erfaring med hva elevene opplevde som vanskelig. For å gjøre ungdomsskoleelevene bedre rustet i det videre arbeidet med prosjektarbeid som arbeidsmetode, bestemte vi at de skulle få del i den kompetansen hun hadde. Etter hvert kom vi fram til at lærerne på ungdomstrinnet skulle tilpasse det stoffet hun hadde til egen målgruppe og at det var lærerne som skulle kurses. Det første korte møtet med bibliotekaren hadde prosjektledelsen Vi avtalte da at vi skulle knytte kompetansen opp mot "10. trinnsprosjektet. (det avsluttende prosjektet som elevene har det siste halvåret på ungdomstrinnet) hadde prosjektledelsen på ungdomstrinnet et planleggingsmøte sammen med bibliotekaren. Ideer og innspill ble drøftet, og planer for prosjektuka ble gjennomgått hadde lærere på ungdomstrinnet og bibliotekaren erfaringsutveksling i forhold til prosjektarbeid. Vi hadde en kort gjennomgang av prosjektet, og bibliotekaren hadde i mellomtiden sjekket ut hva som fantes av litteratur på videregående. Temaet for prosjektet ble fastsatt, og bibliotekaren påtok seg arbeidet med å bestille bokkasser fra hovedbiblioteket var det kursing av lærere i forhold til problemstilling, kilder, kildekritikk og informasjonssøkning. I denne forbindelse fikk også lærere materiell som kunne brukes i opplæring av elevene.

10 1.5 Sambruk bibliotek , og var biblioteket på Strømsø Videregående oppe noen timer hver dag for at ungdomsskoleelevene skulle kunne låne bøker der. Klassene fordelte tid mellom seg den første dagen slik at pågangen ikke skulle bli for stor, og klassene var sammen med kontaktlærerne sine. De to andre dagene var det kun enkeltelever fra prosjektgruppene som besøkte biblioteket for å låne mer litteratur, levere bøker og stoff eller få tips og råd. 2. Evaluering Når det gjelder evalueringen av de ulike tiltakene, er den noe forskjellig. Det er ikke utarbeidet noen mal for evalueringen slik det er skissert i prosjektskissen, og den evaluering som er foretatt, er kun basert på kvalitative metoder. Det må imidlertid sies at det har vært mye uformell evaluering underveis, og i forhold til det faglige samarbeidet og elevers deltakelse i "fordypningsfag", har prosjektledelsen ved de to skolene stadig vært i kontakt med hverandre for å justere og gjøre endringer i forhold til de tilbakemeldingene vi har fått både fra elever og lærere. I forhold til økonomi, har dette ikke vært et tema i prosjektledelsen, og når det gjelder prosjektledelsen har arbeidet og oppfølging av ulike tiltak vært gjort uten at det har fulgt ekstra ressurser med dette. Det er riktig å påpeke at samarbeidet i det alt vesentlige har båret preg av at videregående skole har vært på tilbudssida, mens ungdomskolens elever og lærere stort sett har vært mottakere av tilbudene. I de første diskusjonene om samarbeid var tanken at også elevene på videregående skulle kunne bruke ungdomsskolen som en arena for egen læring. Dette har vi ikke klart å gjennomføre. 2.1 Faglig fordypning i engelsk og matematikk Som prosjektansvarlig på ungdomstrinnet, står prosjektleder selv for denne delen av evalueringa, og har noen refleksjoner om hva som kunne vært gjort annerledes i forhold til planlegging slik at elever og lærere kunne fått et enda bedre utbytte av prosjektet. * Elever som ønsker å følge fag på videregående, bør registreres våren før. Da unngår vi at eleven får en dårlig start, og det vil også gjøre det lettere for

11 impliserte lærere i oppstarten. * Lærere som skal ta imot "nye elever", må være positive til det. * Bøker og utstyr bør vært tilgjengelig ved oppstart av skoleåret. * Faglære bør ha gitt sin tilslutning på forhånd, og konsekvenser i forhold til fag og undervisning bør være drøftet med elever, foresatte og faglærere i god tid. * Det er mulig å tilpasse timer og timeplan i mye større grad enn det vi har gjort dette året. Nå ble valget å plassere elevene i klasser på videregående der dette skapte "minst" problemer for elevene. * Lærere som skal delta i prosjektet eller på en eller annen måte blir involvert, bør være med i deler av planleggingsfasen. Det gjelder så vel lærere på ungdomstrinnet som blir berørte fordi elever er borte fra timene deres og trenger oppfølging i etterkant, og lærere på videregående som plutselig får "nye" elever i klassen sin. Utskiftninger av personer i prosjektledelsen har vært en utfordring i forhold til kontinuiteten i prosjektet. Det hadde vært ønskelig at begge i prosjektledelsen hadde vært de samme i gjennomføringsfasen som i forberedelsesfasen. Oppstarten av et skoleår er gjerne den mest hektiske tiden på året, og dette faller samtidig med oppstart av prosjektet. Prosjektledelsen ved de to skolene har møtt utfordringer når det kommer til den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Time-fagfordeling på videregående skole var ikke klar før skolestart høsten 2006, og derfor var det heller ikke klargjort hvilke lærere som skulle være med i prosjektet fra oppstarten. Både politisk, faglig og fagforeningsmessig har dette vært et prosjekt som er kontroversielt. Presseoppslag som har gått på "eliteskole", har fått en del til å ta prinsipielle standpunkt mot forsøket. Også lærere som i utgangspunktet har vært positive, opplever at det er utfordringer når vi kommer til rent organisatoriske forhold. Elever er borte fra obligatorisk undervisning, går midt i en skoletime og kommer tilbake midt i en annen. Elever bruker pausene til forflytning og opplever noen ganger at de ikke har hatt spisepause, men bruker neste time på ungdomsskolen til å få i seg maten. Lærerne på ungdomstrinnet fikk våren 2005 fortløpende tilbakemelding etter hvert som arbeidet med prosjektskissen skred fram. Likevel ser det ut til at eierforhold til prosjektet ikke har vært like stort hos alle. Smidigheten i forhold til å løse praktiske forhold hadde vært større dersom lærerne hadde vært mer involvert i prosessen fra starten av.

12 2.1.1 Elevers tilbakemelding 10 elever fra ungdomstrinnet startet på 5- timers grunnkurs henholdsvis i matematikk og engelsk. Nå i midten av skoleåret er det kun 3 elever igjen, som ønsker å fullføre grunnkurset og ta eksamen. En elev har flyttet til en annen kommune. To elever sluttet i forbindelse med oppløsning/endring av familieforhold. De andre 4 elevene valgte å slutte fordi deres totale arbeidsbelastning ble for stor. De har imidlertid gitt tilbakemelding om at de har gjort seg nyttige erfaringer som de tar med seg videre. Det synes ikke som om det er knyttet noe negative følelser til det å ha hoppet av prosjektet, og elevene signaliserer også at det var forutsetningen for å være med. Elevenes tilbakemelding ligger som vedlegg. Vedlegg Læreres tilbakemelding Lærere på Strømsø Ungdomskole melder ulikt tilbake om hvordan dette har fungert. Det ser ut til at dette er avhengig av i hvor stor grad det har berørt egne fag og egne timer. Det kan også se ut til at det er avhengig av den enkelte elev. Noen elever er svært selvstendige og takler utfordringer og finner løsninger selv. Andre elever gjør mer ut av seg og krever kanskje litt plass etter en arbeidsøkt på videregående. Noen lærere kan oppleve dette som forstyrrende, og selv om de ønsker fleksibilitet og er villige til å løse utfordringer, kan elever som kommer og går oppleves forstyrrende. En har valgt å samle lærernes uttalelser i det som oppleves positivt og det som lærerne ønsker skal bli annerledes. Enkelte lærere svarer på generelt grunnlag. Andre svarer i forhold egne erfaringer knyttet til egne elever og fag. Lærerne svarer imidlertid også på vegne av elevene. Positive tilbakemeldinger: * Jeg har ikke opplevd det som problematisk at en av mine elever hospiterte på videregående, men arbeidsbelastningen ble for stor for eleven. Eleven valgte derfor å slutte i desember. * Det fungerte godt for min elev som gikk på videregående i høsthalvåret. Det har ikke vært noe ekstra belastning for oss lærere, men eleven valgte noen ganger å være med på prosjekter her på skolen i stedet for å gå på videregående. Dette er kanskje en av årsakene til at eleven nå har sluttet.

13 * Jeg opplever at eleven som har gått på videregående har blitt flinkere faglig etter at han begynte der, * Eleven på videregående har blitt tryggere på seg selv og på hvilke forventninger det stilles til elever på videregående. Selv om eleven har valg å slutte, har dette bare vært positivt. * Jeg hadde en elev på videregående forrige skoleår (høsten 2004) og opplevde at videregående var svært imøtekommende for å få det til å fungere. Eleven min var imidlertid ikke avgangselev, så det var ikke noe problem at hun gikk glipp av andre aktiviteter. Kommentarer på forhold som kan bli bedre: * Timeplanen på videregående og ungdomstrinnet må samordnes i forhold til fagene. * Modultenkning bør føre til at elevene ikke jobber med to ulike moduler samtidig. Nå jobber de på to ulike nivåer i det samme faget. * Elever melder at ordningen medfører en del stress. * Elevene får ikke informasjon når de ikke er tilstede (videregående) * Elevene må forberedes godt på forhånd, slik at de vet hva de går til * Hva med opptaksprøve eller testing på forhånd * Faglærere må rådføres på forhånd, komme med anbefalinger og holdes orientert underveis. 2.2 Mappevurdering i norsk Lærerne på ungdomstrinnet bruker mappevurdering i norskfaget. Tilbakemeldingen går på at det er mye å gå gjennom særlig i forbindelse med avslutning av et semester hvor det gjerne er stor rettebyrde i faget fra før. Det er ganske få elever som har benyttet seg av muligheten til å lage nye utkast på oppgaver som er vurdert. Ellers er erfaringene positive så langt. Elevene hadde fire produkter i mappa si til jul og fortsetter å legge arbeider der. De aller fleste elevene synes det har vært greit å ha mapper, og det virker motiverende og ryddig med de plastmappene vi valgte. Vi har ikke hatt en strukturert evaluering, og det er kun tilbakemeldinger fra det første halvåret som er bakgrunnen for disse kommentarene. Det oppleves positivt å møte fagpersoner fra et annet skoleslag, og det var nyttig både for lærere og i neste omgang for elevene at vi er felles om en del krav og arbeidsmåter. Det vil være mye lettere å kunne ta kontakt med videregående i neste omgang i og med at kontakt allerede er opprettet mellom faggruppene. 2.3 Kursdag i kjemi 20 av våre elever melder at de hadde en fin dag på videregående skole.

14 De hadde en rekke forsøk i kjemi den dagen de var der, og ved terminslutt fikk de et kursbevis hvor det sto hva de hadde gjennomgått og hvilke forsøk de hadde hatt. Prosjektleder hadde en kort samtale med kursansvarlige på videregående i løpet av den dagen elevene var der borte. I løpet av samtalen kom det fram at læreren nok hadde hatt større faglige forventninger til elevene enn det var grunnlag for. Elevene var nok også mer ustrukturerte og ukonsentrerte enn forventet. Noen av elevene kom for sent til den siste arbeidsøkta. Prosjektleder reagerte også på at enkeltelever ikke fulgte lærerens instrukser, men somlet med å gjøre det de skulle. Ut fra det en så og den tilbakemeldingen prosjektleder fikk, syntes det uaktuelt å gi tilbudet videre til de resterende elevene på ungdomstrinnet som hadde meldt interesse om å få være med. Det har i ettertid heller ikke kommet noen spørsmål fra elever eller lærere på denne avgjørelsen. 2.4 Kursing og erfaringsutveksling i prosjektarbeid Også her opplevde lærerne at det er nyttig å treffe fagpersoner som man ikke samarbeider med til vanlig. Når fagpersonen i tillegg er dyktig på sitt felt, inspirerende og engasjert, er dette nødt til å bli vellykket. Lærerne opplevde at det skriftlige materiellet som var laget opp, lett kunne tilpasses våre elever, og i ettertid har vi fått gode tilbakemeldinger fra foresatte på at strukturen var god. Vi opplevde også at elevene har arbeidet mer seriøst med dette prosjektet enn med tidligere prosjekter. 2.5 Sambruk av bibliotek Det var en stor hjelp for elever og lærere at vi fikk tilgang til biblioteket på videregående. Det sparte elevene for mange turer til hovedbiblioteket, og dermed ble arbeidet med prosjektet mer effektivt i skoletida. Det var også til stor hjelp at det på forhånd var plukket ut relevant stoff til prosjektet og at bibliotekaren kjenner prosjektarbeidsmetoden og er vant til å omgås ungdom i denne aldersgruppa. Vi har fått god tilbakemelding på elevers oppførsel og arbeid i den tida de brukte på biblioteket, og det har vi formidlet videre til elevene. Slike tilbakemeldinger trenger vi voksne, og ungdommene setter pris på det. Strømsø skole Eva Grønseth prosjektleder ungdomstrinnet

15 Vedlegg Vedlegg 1 SAMARBEID MED VIDEREGÅENDE 2005/2006 GJENNOMFØRING AV KONKRETE TILTAK DATO / STED Strømsø kl Strømsø V kl Strømsø kl TEMA OG SAMARBEIDSMØTER 1 planleggingsmøte i prosjektledelsen. (Per Høyer og Eva Grønseth) Idemyldring Samarbeidsområder: *Faglig samarbeid *Kjemiprosjekt *Mappevurdering i norsk (digitale?) *Bibliotek, sambruk Elever - fag muligheter Mappevurdering Plan for samarbeid og utveksling av timeplaner skolene imellom. Tilbakemelding på responsen til videregående VIDERE ARBEID Strømsø ungdomsskole Orientering til lærere på 10.trinn. Foreløpig tilbakemelding på aktuelle elever som ønsker å "ta" fag å videregående. FORELDREMØTE Orientering til foresatte på ungdomstrinnet ang. samarbeid med videregående (oppslag i pressen) Strømsø kl Strømsø V kl Status - elever fag Nye dataoer for samarbeid, Respons på presseoppslag. Telefoner og møter med foresatte for å avklare forventninger, praktiske løsninger, timeplaner osv. Samtaler med elever, valg av klasser/timeplaner.

16 Strømsø V Strømsø V kl *Mappevurdering. *Oppstart grunnkurs/fag Elever hadde sine første dager på videregående. Ulike kurs og fag startet forskjellige dager. Presentasjon av elever/ lærere/ledelse Norsklærere på videregående inviterte til møte med norsklærere på ungdomstrinnet og gikk gjennom mappevurdering *Hvordan har videregående praktisert dette? *Innhold og evaluering Samtale og oppfølging av elever i forhold til videregående. 2 elever dropper fag. Samling av elever - følge til videregående. Innkjøp av bøker/læremidler Informasjonsskriv til foresatte. Anskaffelse av mapper, diskusjon om innhold og evaluering. Hva prioriterer vi? Ansvarsfordeling blant lærere Strømsø Evalueringsamtaler med elever som følger fag på videregående Strømsø kl Strømsø V kl Møte Per Høyer og Lillian Eilertsen Hva har vi gjort så langt? Erfaringer. Tanker og ideer videre. Tilbakemelding fra elever som tar fag på videregående. Møte Per og Lillian Leif Knivestøen Kjemiprosjekt Avtale møte med elever Elevlister Kjemiprosjekt Navn, klasse, f.dato. 20 elever er påmeldt (38 søkere)

17 desember - evaluering Avtale møte med lærere videregående ang. elever fra ungdomstrinnet Bibliotek på videregående og 10.trinnsprosjektet Tanker rundt program fag og org. av tiltak Kjemiprosjektet ble gjennomført på Strømsø videregående Årshjul oversendes videregående Ungdomstrinnet går gjennom grunnleggende stoff før kjemidagen Oppfølging av elever og besøk på videregående Mappevurdering. Plan, omfang. Hva skal ligge i mappa? Hvordan retter vi? Strømsø kl Kort møte med videregående og bibliotekar. Planer videre i forhold til 10.trinnsprosjektet Strømsø kl Strømsø V kl Strømsø Praktiske spørsmål. Flytting av undervisning på videregående uke 48/49/50 Fravær og fleksibilitet når undervisning på videregående kolliderer med prosjekter/temaer og fagdager på ungdomstrinnet. Info til lærere på ungdomstrinn og på videregående? Gjennomgang av elever og elevlister. 3 av elevene slutter Flytter til England? 2. - Levert bøker - stort fravær 3. - Mor begrunner helseproblemer som årsak til at eleven slutter Snakke med elevene og undersøke hvorfor noen slutter. Få bekreftelse fra andre på at de fortsetter. Lage et forslag til kursbevis for elever som har deltatt på kjemikurset og fylle ut dette før det stemples på videregående

18 kl Strømsø Samarbeid med videregående i forbindelse med avsluttende prosjekt på 10.trinn. Rammer og behov drøftet Strømsø Samarbeid med bibliotekar fra Strømsø V Innspill /ideer og planer for prosjektuka Strømsø Stiller elever spørsmål ang. det å ta fag på videregående Strømsø Planleggingsmøte og gjennomgang, prosjekt. Litteratur som finnes på videregående Strømsø Kursing av lærere i forhold til problemstilling, kilder, kildekritikk og infosøkning Strømsø V Overlevering av prosjektmal og elevlister til bibliotekaren. Avtale om tidspunkter for bruk av bibliotek og organisering av grupper/lærere Strømsø V Biblioteket på Strømsø videregående er åpent for 10. trinns elever under prosjektet. Bokkasser er bestilt fra Sentralbiblioteket Positiv tilbakemelding fra bibliotekar (gjennom Per Høyer)på elever Hva er positivt? Hva har gått bra i forhold til fag, lærere, medelever? Hva kan bli bedre? Utfordringer og ting som bør rettes opp i det videre løpet. Tilbakemelding til lærere på ungdomstrinnet i forhold til elever som er fraværende p.g.a. timer på videregående Tilbakemelding til Per Høyer ang. problematikk som kom opp i samtale med elevene. Elever og lærere bruker biblioteket etter en oppsatt plan Elever skrev rapport Samling av elever for rapportskriving og evaluering.

19 Vedlegg 2 Rapport: mattematikk på videregående Gutt 10.trinn Positivt: Opplegget var helt greit. Negativt: Jeg syntes det tok ganske mye tid, utover fritiden og derfor valgte jeg å slutte til jul. Vi kom litt sent i gang og måtte ta igjen ganske mye. Vedlegg 3 Tilbakemelding fra fag på videregående jente 10.trinn Jeg var på engelsken i ca.3 uker. Jeg sluttet fordi det tok for mye tid. Vi fikk også veldig mange lekser, og i og med at vi begynte seinere enn de andre måtte vi ta igjen 6 ukers arbeid i høstferien. Jeg fikk tilbud om å bytte lærer/klasse, men jeg syns det ble for mye. Vedlegg 4 RAPPORT FRA VIDEREGÅENDE Matematikk Positive kommentarer: Jeg syntes matte undervisningen på videregående gikk greit. Jeg lærte masse og fikk smake på hvordan det vill bli å starte der. Læreren var flink Jeg syntes jeg lærte bedre der enn på ungdommsskolen. Negative kommentarer: Jeg hadde ganske lite fritid siden jeg jobber to dager i uka og går på svømming to dager. Det ble for mye å gjøre på en gang både de ekstra leksene og den ekstra lange torsdagen hvor jeg holdt på til

20 Gutt 10.1 Vedlegg 5 Rapport fra videregående Jeg r en jente som går i 10.2 på Strømsø Ungdomskole. Jeg var med på å ta engelsk fag på Strømsø videregående. Jeg syntes det var ganske bra, og undervisningen var bra den også. Elevene var greie nok og læreren var grei og flink. Det gikk ganske bra mens jeg gikk der og jeg fikk til og med 5' på en stil, så jeg var fornøyd. Positivt: * Lærerne * Medelever * Undervisning * Leksene * Karakterer * Erfaringer Negativt: *Litt for mye lekser a.o.t. Det var egentelig ikke noe som var negativt, et av problemene var de lange skoledagene på grunn av Vidregående, men ellers var det ingen problemer. Likevel så gikk dette utover noen av de andre ungdomskolefagene mine, og jeg måtte sitte oppe sent på kveldene for å gjøre ferdig lekser, for det ble for mye noen ganger. Derfor mente foreldrene mine at jeg burde droppe videregåendeundervisningen og fokusere på ungdomskolefagene, det var de som telte når jeg skulle søke på videregående. Jeg var enig med dem. Så etter det første halvåret sluttet jeg med undervisningen på videregående. Vedlegg 6 Rapport fra vgs. Gutt 10.trinn Noe vanskelig å huske når timer er. Tar opp masse tid, er vel egentlig helt greit å være der borte siden de ikke forventer at jeg er på 100% samme nivå som alle andre, selv om jeg føler det slik. Ellers veit jeg ikke om noen særlige problemer bortsett fra at jeg likte ikke læreren i begynnelsen. Første læreren forventet at vi skulle ta igjen over en måneds arbeid som de andre hadde gjort. Men ellers har det gått greit, har vært litt svakt oppmøte fra min side, med diverse grunner, prosjekt osv på min egen skole.

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Samfunnskunnskap for alle

Samfunnskunnskap for alle Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Samfunnskunnskap for alle Eva Winnberg, Janniken Sandnesmo, Liv Kolstad, Rune Leirset Levanger, 2006 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG...

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. På rett kurs. -den individuelle veien mot utdanning og arbeid

Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. På rett kurs. -den individuelle veien mot utdanning og arbeid Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport På rett kurs -den individuelle veien mot utdanning og arbeid Delprosjekt 1 Hågen Klevmo, Therese Granås, Solveig Rolseth, Audhild

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Sluttrapport fra prosjektet Fra utdanning til yrke Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Resultater fra et tre-årig

Detaljer